BUDGET BUDGETNOTAT AUGUST 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013"

Transkript

1 BUDGET BUDGETNOTAT AUGUST 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Økonomisk politik/strategi Resultatoversigt Indtægtsbudgettet Skatter, udligning og tilskud Kommuneaftalen for Indtægterne i hovedtal Låneoptagelse Udgiftsbudgettet Drift Anlæg Renter Finansforskydninger og afdrag på lån Pris- og lønskøn... 14

3 Budgetnotat August Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares i den kommende proces. Budgetnotatet er opbygget således, at der i afsnit 2 er vist en resultatoversigt, samt en overordnet oversigt over hvilke ændringer, der er indarbejdet fra det oprindelige udgangspunkt og frem til budgetnotatet. I afsnit 3 er der en uddybning af de indarbejdede ændringer på indtægtssiden, og i afsnit 4 en uddybning af ændringerne på udgiftssiden. På baggrund af nærværende notat udarbejder direktionen et budgetforslag i balance, der forventes udsendt til budgetseminaret den 27. august som supplement til dette notat. Basisbudget Det tekniske grundlag basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2014 i budget 2013 og justeret med en række teknisk betonede ændringer. På udgiftssiden er der foretaget en pris- og lønfremskrivning og der er korrigeret for afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i Endvidere er der indarbejdet foreløbige merudgifter til ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogram) samt seneste skøn over udviklingen i overførselsindkomsterne. På indtægtssiden er der udarbejdet et nyt indtægtsbudget baseret på kommuneaftalen fra juni og Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af indtægter fra skatter, generelle tilskud og udligningsordninger (statsgaranti). For overslagsårene er indtægtsbudgettet udarbejdet på grundlag af KL s tilskudsmodel og dermed KL s skøn over udvikling i udskrivningsgrundlag og statstilskud, herunder balancetilskud. I kommuneaftalen indgår et løft på folkeskoleområdet svarende til 2 mio. kr. og på sundhedsområdet svarende til 3 mio. kr., mens befordring reduceres svarende til 1 mio. kr. i I overensstemmelse med hidtidig praksis er disse beløb ikke indarbejdet i teknisk budget, idet der tages stilling hertil i den politiske budgetbehandling. Usikkerheder og risici Der knytter sig fortsat usikkerhed og risici til nogle af de forudsætninger, der ligger til grund for det tekniske budget Regeringen vil også i 2014 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen, både i budget- og regnskabssituationen. Svendborg Kommunes andel at det betingede statstilskud udgør knap 31 mio. kr. Det forventes, at sanktionen i lighed med 2013 vil indeholde både en individuel og kollektiv straf. I 2014 er der ikke et loft over det aftalte anlægsniveau på 18,1 mia. kr., og derfor er der heller ikke tilknyttet en sanktion, men det forudsættes at kommunerne under et holder sig inden for det aftalte niveau. Kravet om 50 pct. medfinansiering af anlægsudgifterne og deponeringsregler på kvalitetsfondsområdet bortfalder. Regeringen og KL er dog enige om, at kommunerne samlet set skal sigte efter et samlet anlægsniveau på 7,4 mia. kr. på kvalitetsfondsområdet. Vedr. lån har kommunen ansøgt om yderligere lånedispensationer på knap 82 mio. kr., og tilsagn forventes først at foreligge ultimo august/primo september. Samlet er der ansøgt om lånedispensation på 102 mio. kr., hvoraf der er budgetlagt med 20,1 mio. kr.

4 Udfaldet af kommunens 2 særtilskudsansøgninger forventes meddelt af ministeriet ultimo august Der er søgt om samlet tilskud på minimum 19,8 mio. kr., svarende til budgettet. Udgifter til forsikrede ledige er budgetlagt svarende til Beskæftigelsestilskuddet fra staten. Der er dog ingen garanti for, at der i sidste ende er balance mellem de faktiske udgifter og tilskuddet. 1.1 Økonomisk politik/strategi Den økonomiske politik er senest revideret ved budgetvedtagelsen af budget 2011 i oktober 2010, hvor Byrådet har fastlagt følgende rammer for budgetlægningen i resten af byrådsperioden: Driftsoverskud skal som minimum udgøre 100 mio.kr. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mio. kr. ud over deponerede midler. Et eventuelt overskud i forhold hertil disponeres efter aftale mellem forligsparterne. Eventuelle ændringer i skattesatserne forudsætter enighed i forligskredsen. For at indfri de økonomiske målsætninger er der fastlagt en økonomisk strategi med fokus på at forbedre driftsresultatet gennem indtægtsforbedringer, effektiviseringer og besparelser. 2. Resultatoversigt Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget tilpasset nærværende budgetnotat. Udgangspunktet for budget er overslagsårene i vedtaget budget Budgettet er efterfølgende justeret som følge af, at der siden budgetvedtagelsen i oktober 2012 er truffet en række politiske beslutninger, som har betydning for budget 2014, ligesom konsekvenser af ny lovgivning, pris- og lønfremskrivning, nye indtægtsskøn for skatter og generelle tilskud, uomgængelige merudgifter, mængdeudvikling, demografi, revideret skøn vedr. indkomstoverførsler og overførsler fra Tabel 1: Resultatoversigt budget RESULTATOVERSIGT BUDGET Budgetnotat august kr Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt Side 4 af 15

5 Resultatoversigten for budget 2014 viser et overskud på 113,7 mio. kr. i resultat af ordinær virksomhed, hvor strategien fastlægger et driftsoverskud på minimum 100 mio. kr. Det samlede resultat udviser en forøgelse af de likvide aktiver på 27,2 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget 2014, var budgetlagt med et forbrug af kassen på 24,3 mio. kr. Det forbedrede resultat kan primært henføres til, at kommunerne i 2014 får et ekstraordinært tilskud på 3,0 mia. kr. til generel styrkelse af likviditet, hvoraf Svendborg Kommunens andel udgør 31 mio. kr. Tilskuddet videreføres ikke i , hvilket er medvirkende til en stigende ubalance i overslagsårene, og kommunen lever fra 2016 ikke op til den økonomiske politiks målsætning om et overskud på min. 100 mio. kr. på det ordinære driftsresultat. Følgerne af finanskrisen og forårets overenskomstforhandlinger indebærer en lavere pris- og lønfremskrivning på ca. 33 mio. kr. årligt. I overensstemmelse med kommunens overførselsregler er der i basisbudgettet indarbejdet driftsoverførsler fra 2012 på knap 30 mio. kr. På anlæg er budgettet reduceret med ca. 40 mio. kr. i Vedr. Tankefuld er der overført en indtægt fra 2013, og der er foretaget en tilpasning af budgettet vedr. Tankefuld, skolestruktur og dagtilbud i årene Nedenfor er vist de ændringer, der er indarbejdet i ovenstående resultatoversigt. Ændringer til indtægtsbudgettet er beskrevet i budgetmappens afsnit 4 og ændringer til udgiftsbudgettet er beskrevet under afsnit 3, 5 og afsnit 6. Tabel 2: Ændringer til skattefinansieret område ordinær drift Drift justering basisbudget 29,0 1,0 1,9 5,1 Overførselsindkomster nyt skøn -10,2-13,5-12,4-12,7 Lov- og cirkulæreprogram -4,1-3,7-3,9-3,9 Uomgængelige mer-/mindreudgifter 8,4 8,7 8,7 8,7 Mængdeudvikling 0,0 0,8 9,4 14,9 Demografi -1,5-4,3-6,3-8,0 Finansiering -0,2 61,0 64,0 12,0 Renter (inkl. likvide aktiver) -2,9-3,1-1,5-1,8 Nye pris- og lønskøn - drift -33,1-33,0-32,4-31,9 I alt -14,6 13,9 27,5-17,6 Tabel 3: Ændringer til skattefinansieret område anlæg, lån, afdrag og finansforskydninger Anlæg -42,1 22,6 12,4 1,8 Nye pris- og lønskøn - anlæg 2,0 1,7 1,5 1,8 Nye pris- og lønskøn pl-reserver -1,8-1,1-0,8-1,1 Afdrag på lån 3,9-1,0-1,0 1,8 Låneoptagelse 0,1 0,1 0,0 0,0 Finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -37,9 22,3 12,1 4,3 Side 5 af 15

6 Gennemsnitlig likviditet (endeligt skøn afventer ½-årsregnskab 2013 ultimo august) Den gennemsnitlige likviditet pr udgør 206,0 mio. kr. På baggrund af det seneste forventede skøn over regnskab 2013, samt at der tages højde for, at kommunen mister 70 mio. kr. ifm. Udbetaling Danmark, forventes en ultimobeholdning 2013 på 150,0 mio. kr. Serviceudgifter: Svendborg Kommunes ramme for serviceudgifter i 2014 er iflg. KL. opgjort til 2.374,5 mio. kr. På baggrund af basisbudgettet primo august 2013 forventes serviceudgifterne i 2014 at udgøre 2.370,9 mio. kr., og der er således kun plads til et mindre løft på serviceudgifterne. Det skal bemærkes, at der er tale om en vejledende ramme, idet en evt. sanktion først udløses, såfremt kommunernes serviceramme under ét overskrider det aftalte niveau. 3,0 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte serviceramme, og kommunens andel af det betingede bloktilskud vedr. service er på 30,9 mio. kr. 3. Indtægtsbudgettet 3.1 Skatter, udligning og tilskud Det aktuelle udkast til indtægtsbudget 2014 for skatter, udligningsordninger og forskellige tilskudsordninger er baseret på kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra den 13. juni 2013 og de statsgaranterede forudsætninger, som efterfølgende er oplyst af ministeriet. Overslagsårene 2015 til 2017 er baseret på befolkningsprognosen i sammenhæng med den tilskudsmodel fra juli 2013, som KL tilbyder kommunerne. Modellen skal ses som KL`s foreløbige bud på konsekvenserne af kommende aftaler. Aktuelt er der usikkerhed angående den del af finansieringen fra forskellige særtilskud og låneoptagelse, som er betinget af konkrete ansøgninger til ministeriet. Ministeriet bestræber sig på at behandle og besvare kommunens ansøgninger inden udgangen af august måned Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet, bortset fra låneoptagelse, for 2014 knytter sig i overskrifter til: Udfaldet af kommunens 2 særtilskudsansøgninger, som forventes meddelt af ministeriet ultimo august I budgettet er indarbejdet en forventning om i alt 19,8 mio. kr. svarende til det tildelte til budget I overslagsårene er der budgetlagt med samme særtilskud som i 2014 uagtet, at puljestørrelsen i overslagsårene er usikker. Overvejelserne om mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret skattegrundlag. Der analyseres frem til budgetvedtagelse. Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af statsgarantien. Evt. ændringer skønnes at blive marginale. Den del af statstilskuddet på 30,9 mio. kr., som er betinget af, at kommunerne under ét vil overholde den aftalte serviceramme. Finansministeren tager stilling til spørgsmålet i februar 2014, når kommunernes samlede budgetter er indlæst behandlet og vurderet. Side 6 af 15

7 3.2 Kommuneaftalen for 2014 Fra aftalen er det i overskrifter værd at bemærke: Udgiftsniveau (service) er sænket med 2,6 mia. kr. i forhold til aftalen for mia. kr. af bloktilskud gøres betinget af aftaleoverholdelse. Hertil serviceløft på 0,2 og 0,3 mia. kr. til henholdsvis folkeskolereform og sundhedsfremme. For sundhedsfremme forudsættes 0,1 mia. kr. finansieret af besparelser på befordring. Anlægsniveau er hævet med 2,6 mia. kr. i forhold til aftalen for Der er ikke betinget bloktilskud eller regnskabssanktion for anlæg. Det forudsættes, at kommunerne budgetterer med anlægsudgifter på 18,1 mia. kr., men der er ikke noget anlægsloft. Tilskud til kvalitetsfonds-investeringer på 2,0 mia. kr. lægges over i det generelle bloktilskud. Ekstraordinært tilskud på 3,0 mia. kr. til generel styrkelse af likviditet og likviditetstilskud på 0,3 mia. kr. på grund af folkeskolereformen. Særtilskudspuljen udgør 400 mio. kr. svarende til niveauet i 2013 Social særtilskudspulje udgør 406 mio. kr. Tilskudsordning på 250 mio. kr. til kommuner der sætter skatten ned. Lånepuljer udgør samlet 1,8 mia. kr. og reglerne forenkles. Forventning om, at kommunerne frigør ressourcer i 2013 og 2014 svarende til samlet 1,5 mia. kr. (Moderniseringsaftalen). Der skal henvises til uddybende beskrivelse i notat til budgetmappen. 3.3 Indtægterne i hovedtal Overblikket i hovedtal fremgår af den efterstående tabel: Tabel 4: Hovedposter i det aktuelle budgetudkast mio. kr Indkomstskat Tilskud og udligning Ejendomsskatter Øvrige skatter Indtægter i alt Som nævnt er indtægtsprognosen for 2014 er baseret på statsgaranti. Selvbudgettering vil muligvis kunne give et merprovenu i forhold til statsgaranti. Aktuelt peger prognoseforudsætningerne på, at selvbudgettering kan blive en reel overvejelse. Der analyseres løbende frem til budgetvedtagelsen, hvor valget skal træffes. Udviklingen sammenholdt med budgetoverslag i vedtaget budget for 2013 fremgår af nedenstående tabel: Tabel 5: Sammenligning, aktuelt skøn i forhold til budgetoverslag i vedtaget budget for 2013 mio. kr Indtægter i alt Budgetoverslag fra budget Ændring Plus angiver en mindreindtægt Side 7 af 15

8 Finansieringen i 2014 ses at være uændret, men underliggende er der en stigning på grund af de ekstraordinære likviditetstilskud på i alt 3,3 mia. kr., der modsvares af lavere beskæftigelsestilskud og effekt af lavere pris- og lønudvikling, der modregnes i statstilskuddet. I overslagsårene ses betydelige fald sammenlignet med Udviklingen kan forklares med, at det permanente fald i serviceudgifterne på 2,6 mia. kr. i forhold til 2013-aftaleniveau ikke fuldt ud modsvares af øgede anlægsudgifter, som det er tilfældet i Det får også effekt, at KL ikke kalkulerer med en fortsættelse af det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten, hvor Svendborg Kommunes andel i 2014 udgør ca. 31 mio. kr. Udviklingen i 2017 er af budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget er en kopi af budgetoverslaget for En uddybende beskrivelse af elementerne i indtægtsbudgettet vil fremgå af et særskilt notat i budgetmappens afsnit Låneoptagelse Tabel 6: Budgetlagt låneoptagelse skattefinansieret område Ejendomsskatter -1,5-1,5-1,5-1,5 Kvalitetsfondsmidler , Kvalitetsfondsmidler ,0-10,0-10,0 Sikring af havnens værdi -4,0-6,0 0 0 Byfornyelse -3,0-3,0-3,0-3,0 Innovativt energispareprojekt -20,0-20,0-14,0-14,0 I alt -48,6-40,5-28,5-28,5 Låneoptagelserne er tilpasset anlægsbudgettet. Der er indsendt ansøgning om lånedispensationer til Ministeriet på 30,0 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, ansøgning på 28 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter og ansøgning på 44,3 mio. kr. til den ordinære lånepulje til vejvedligeholdelse, byggemodning Tankefuld og udvikling af byrum. Samlet er der ansøgt om lånedispensationer på 102,4 mio. kr. i 2014, hvoraf 82,3 mio. kr. ligger udover basisbudgettet. 4. Udgiftsbudgettet Udgiftsbudgettet omfatter drifts- og anlægsudgifter, renter og finansforskydninger på det skattefinansierede område. Efterfølgende er beskrevet de væsentlige ændringer, som er indarbejdet i basisbudgettet medio august Drift Basisbudget De tekniske justeringer af basisbudgettet omfatter primært afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i 2012, ændring af konteringsregler, samt øvrige tilpasninger/justeringer. Den væsentligste ændring vedrører overførsler fra regnskab 2012 på 29,9 mio. kr. Endvidere er der foretaget en tilpasning af fagudvalgenes rammer som følge af diverse bevillingsomplaceringer. Side 8 af 15

9 Overførselsindkomster Budgettet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene. Ved budgettering af budgetåret 2014 tages udgangspunkt i kommuneaftalens forudsætninger for udviklingen på respektive ordninger og ydelser vurderet i sammenhæng med lokale forhold og indsatser. For overslagsårene tages udgangspunkt i KL`s skøn i tilskudsmodellen for udviklingen på landsplan, således at kommunens reale vækstrater for nettoudgifter til overførselsindkomster afspejler landstendensen. Tabel 7: Budgetændringer vedr. indkomstoverførsler Aktuelt skøn Arbejdsmarkedsudvalget 502,5 499,5 499,5 499,5 Aktuelt skøn Økonomiudvalget 361,9 360,4 360,1 359,9 I alt 864,4 859,9 859,6 859,4 Eksisterende budgetramme 874,6 873,4 872,0 872,1 Difference* -10,2-13,5-12,4-12,7 *Mindreforbruget modsvares dog af mindreindtægt på finansieringssiden (generelle tilskud) som følge af et mindre beskæftigelsestilskud på 18,9 mio. kr. For yderligere information henvises til budgetmappens afsnit 5. Lov- og cirkulæreprogram Kommuneaftalen indeholder kompensation for den udgifts-/indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som kompenseres over bloktilskuddet. Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med udgangspunkt i beskrivelserne i KL s budgetvejledning. Den forholdsmæssige andel af reguleringer for serviceudgifter over lov- og cirkulæreprogrammet for Svendborg Kommune er 1,03 pct. Fordelingen på politiske udvalg er opgjort i følgende oversigt: Tabel 8: Fordeling Lov- og cirkulæreprogram kr Økonomiudvalget Kultur og Planlægning Erhvervsudvalget Børn og Unge Sundhed og Forebyggelse Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Miljø og Teknik Intet udvalg Total De væsentligste poster vedrører Lov om beskyttelse af børn og unge under udvalget for Børn og Unge, samt samling af høreapparatområdet og ændret tilskud til høreapparater under Det Sociale udvalg. Side 9 af 15

10 Det er som udgangspunkt kun lovændringer med udgifts- /indtægtsvirkning i Svendborg Kommune på over 0,1 mio. kr., som indarbejdes i budgettet for Denne bagatelgrænse har været gældende i en længere årrække. I det tilfælde, at de lokale forudsætninger viser sig at afvige i forhold til de overordnede på landsplan, rejses dette som et særskilt problem enten i forbindelse med den økonomiske rapportering for 2014 og/eller ved budgetlægningen for I budgetmappens afsnit 3 er anført en specificeret oversigt over de økonomiske konsekvenser af de forskellige lovændringer. Demografi Samlet forventes der i prognoseperioden , en befolkningstilvækst der stort set vil gå i nul. Den samlede befolkning forventes at lande på personer i år 2026, hvilket er 88 højere end pr Befolkningsudviklingen forventes at være negativ frem til 2019, hvorefter udviklingen forventes at vende, i takt med den forventede stigning i boligprogrammet. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper. Tabel 9: Befolkningens aldersmæssige sammensætning (pr ) Aldersgr Index 0-2 år år år år år I alt Befolkningsprognosen er nærmere beskrevet i budgetmappens afsnit 9. Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. Nedenfor er vist den afledte udgiftsmæssige konsekvens som følge af ændring i demografien. Ændringerne er beskrevet nærmere i budgetmappens afsnit 5. Tabel 10: Udgiftsvirkning af udvikling i befolkningstallet Skoleområdet - foreløbig -1,5-3,4-4,2-5,9 Privatskoler -1,0-1,0-1,0-1,0 Dagtilbudsområdet -0,6-1,3-2,4-2,4 Hjælpemiddelområdet 0,1 0,0 0,0-0,1 Ældreområdet 1,5 1,4 1,3 1,4 I alt -1,5-4,3-6,3-8 Skoleområdet, ny demografiberegning (foreløbig): Demografimodellen opererer med en foreløbig demografiregulering ifm. teknisk budget på baggrund af ny elevtalsprognose udarbejdet i Der foretages endelig demografiregulering af budgetåret i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet på baggrund af faktiske elevtal/indskrivningstal i skoleåret. Side 10 af 15

11 Den nye elevtalsprognose udarbejdet i 2013 ligger generelt noget lavere end sidste års prognose for så vidt angår folkeskolerne og efterskolerne, men noget højere for så vidt angår privatskolerne. Netto er der samlet set tale om en nedgang på 49 elever i forhold til sidste års prognose i Skoleområdet, regulering af sidste års demografiregulering af privatskoler: Ved demografireguleringen af budgetterne på skoleområdet i 2013 indgik udover folkeskolerne også både privatskoler og frie grundskoler samt efterskoler (og desuden SFO). Bidraget til staten for elever i privatskoler og frie grundskoler viste sig at stige mindre end fremskrivningen af budgetterne på området, hvilket har betydet et overskud på ca. 1 mio.kr. på kontoen i både 2013 og fremadrettet. Dagtilbudsområdet Prognoserne på dagtilbudsområdet leveres af Dynasoft. Prognoserne indeholder forudsætninger fra Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose og aktuelle dækningsgrader opdelt på aldersgrupper beregnet ud fra ind- og udslusningsmønster, udskudt skolegang mm. Prognosen, som er udarbejdet i april 2013, viser, at der forventes et fald i forventet efterspørgsel efter pladser, særligt for de 3 5 årige. Der foretages evt. efterregulering for det enkelte regnskabsår. Ældreområdet: På ældreområdet er der beregnet en enhedspris pr. ældre. Enhedsprisen ganges på den forventede udvikling i antallet af ældre, som er fordelt på 3 alderskategorier. Der forventes et større antal ældre end tidligere, hvilket giver et finansieringsbehov på mellem 1,3 og 1,5 mio. kr. årligt. Hjælpemiddelområdet: På hjælpemiddelområdet er der beregnet en enhedspris pr. borger. Enhedsprisen ganges på den forventede udvikling i antallet af borgere, som er fordelt på 5 alderskategorier. Der forventes et faldende borgertal. Da enhedsprisen er højest på de ældre borgere, er det kombinationen mellem de enkelte aldersgrupper der er afgørende for om der er et større finansieringsbehov. Resultatet er en ændring i finansieringsbehovet fra +0,1 mio. kr. til -0,1 mio. kr. Uomgængelige udgifter Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske, årsager vil være merudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. Tabel 11: Uomgængelige merudgifter Befordring almindelig skolekørsel 2,0 2,0 2,0 2,0 Statsrefusion dyre enkeltsager 4,6 4,6 4,6 4,6 Øgede udgifter til beklædning 1,0 1,3 1,3 1,3 Elevsammensætning på SOSUområdet 0,8 0,8 0,8 0,8 I alt 8,4 8,7 8,7 8,7 Befordring: Af budgetopfølgning pr for Børn og Unge fremgår det, at der forventes merforbrug på ca. 2 mio.kr. på den almindelige skolekørsel i 2013, men også fremadrettet. Dette skyldes Side 11 af 15

12 primært aflevering af årligt budget på 3,5 mio.kr. til Kultur og Plan til dækning af merudgifter til ny åben trafikplan. Selvom en del elever er overgået fra lukket til åben kørsel efter indførelsen af den ny åbne trafikplan, ses der ikke en tilsvarende reduktion af udgifterne til den lukkede kørsel. Udgiften skal ses i sammenhæng med den gennemførte befordringsanalyse, samt effektiviseringstiltag jf. kommuneaftalen. Statsrefusion dyre enkeltsager: Fra 1. september 2012 er der nye regler for opgørelse af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Konkret betyder det bl.a., at bundgrænserne for børn og ungesagerne er sænket, og at der gives refusion på samlesager, hvor 4 eller flere børn fra samme husstand er anbragt. I den forbindelse er lov- og cirkulæremidler for Svendborg Kommune beregnet til 5,8 mio. kr., hvilket på landsplan burde være lig med den forventede merindtægt. Virkeligheden er blot en anden, idet Familieafdelingen har nedbragt antallet af dyre anbringelser, hvorfor der skønsmæssigt vil mangle indtægter i årene 2013 og frem. I 2013 er den manglende indtægt lavere end , idet der er indregnet en forventet statsrefusion på sager fra lukningen af Kastaniely med 0,7 mio. kr. Øgede udgifter til beklædning: Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejeområdet, som foreskriver, at medarbejdere skal kunne foretage daglige skift af alle beklædningsdele for at leve op til de hygiejniske krav. I forbindelse med et nyt udbud på beklædning indenfor ældreområdet er der taget højde for, at det er derfor nødvendigt med flere beklædningsdele pr. medarbejder. Samtidig er bomuldspriserne steget og beklædningen forventes derfor at være steget i pris. Der forventes en stigning i udgiften på 1,3 mio. kr. årligt. Elevsammensætning på SOSU-området Stigende antal SOSU-elever tager uddannelsen som voksenelever, hvilket har økonomiske konsekvenser for budgettet til SOSU-eleverne. Dimensioneringen på SOSU-uddannelsen er således, at vi i Svendborg Kommune hvert år skal tage 94 SOSU-hjælper elever og 18 SOSUassistent elever. Ansøgere til SOSU-uddannelsen der er over 25 år og har 1 års relevant erhvervserfaring har ret til at tage SOSU-uddannelsen som voksenelever til voksenelevløn. Da voksenelevlønnen er cirka dobbelt så høj som almindelig elevløn, har det økonomiske konsekvenser. Herudover er succesraten for gennemførelse af uddannelsen steget, hvilket betyder lønudgifter i flere måneder. Mængdeudvikling Merudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. Tabel 12: Mængdeudvikling Fra barn til voksen handicap og psykiatri 0,0 0,8 9,4 14,9 I alt 0,0 0,8 9,4 14,9 Den økonomiske konsekvens for voksen handicap og psykiatri er beregnet på baggrund af konkrete sager. I forhold til forventningen ved budget 2013 er der en stor stigning i antal personer født i Derudover er opgørelsen tilføjet en ny årgang personer født i 1998, hvor der ventes en udgift på ca. 14,9 mio. kr. i 2016 og Side 12 af 15

13 Socialafdelingens forudsætning er og har hidtil været, at det i beregningen er forudsat, at antal sager, som ophører i voksen handicap og psykiatri, har samme økonomiske konsekvens, som tilgang af øvrige nye sager. Personer født i 1999 indgår ikke i opgørelsen. Direktionen anbefaler, at der som oplæg til budget 2015 foretages en analyse af baggrunden for de senere års stigning i udgifterne på området, afledt at tilvæksten fra Børn og Unge. 4.2 Anlæg Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2013, er rammerne fremskrevet til 2014-priser, justeret for overførsel af salgsbudget for Tankefuld fra 2013 til 2014 på -11,7, samt korrigeret for tekniske ændringer mellem årene på netto -12 mio. kr. Administrative justeringer: Anlægsrammen for 2017 er som udgangspunkt en videreførelse af 2016-rammen, som administrativt efterfølgende er justeret med 18,3 mio. kr., idet enkelte rammebeløb systemmæssigt ikke blev dannet korrekt for Der er endvidere flyttet 0,1 mio. kr./år fra anlægsrammen til drift vedr. elektronisk arkiv. Nettorammerne kan opgøres således: Tabel 13: Ændring til anlægsbudget Vedtagne rammer (Budget 2013) 117,1 90,7 76,6 75,7 Administrative justeringer -0,1-0,1-0,1 18,4 Tankefuld (fra Budget 2013) -11,7 PL fremskrivning (1,9 %) 2,0 1,7 1,5 1,8 Tekniske ændringer: -30,1 22,3 12,0-16,2 - Tankefuld, etape 1, udg. -3,5 3,5 - Tankefuld, etape 1, salg 12,2 12,2-24,4 - Tankefuld, etape 2, udg. -8,2 8,2 - Skolestruktur -11,9-0,3 - Tilpasning fysiske rammer -14,7 25,9 1,0 - Pulje kvalitetsfondsmidler -10,8-1,2 I alt 77,2 114,6 90,0 79,7 Rammene opdelt på udvalg: Tabel 14: Basisbudget anlæg fordelt på udvalgsrammer Mio. kr. netto Udvalget for Miljø og Teknik 47,5 47,5 40,3 40,3 Udvalget for Kultur og planlægning 3,5 8,2 6,8-3,6 Børn- og ungeudvalget 21,6 56,5 10,5 9,5 Socialudvalget 4,6 2,4 2,4 2,4 Økonomiudvalget ,0 31,2 I alt netto 77,2 114,6 90,0 79,7 I alt brutto 95,5 133,8 109,2 109,3 Nettoanlægsrammen for 2014 på 77,2 mio. kr. er indeholdt et salgsbudget på 13,2 mio. kr. vedr. Tankefuld og indtægt på 4,4 mio. kr. vedr. tilpasning af fysiske rammer. Side 13 af 15

14 De forventede anlægsoverførsler fra 2013 til 2014, er endnu ikke opgjort pr. 30. juni Der er i resultatoversigten ikke taget højde for evt. netto mere eller mindre overførsler mellem årene. Pr. 31. marts 2013 forventes overført netto 16,3 mio. kr. til 2014, hvoraf indtægter udgør 72,4 mio. kr. Ud fra det aktuelle ejendomsmarked vurderes det, at ca. 15 mio. kr. af det overførte indtægtsbudget ikke kan realiseres i de kommende år. I 2014 er der ikke et loft over det aftalte anlægsniveau på 18,1 mia. kr., og derfor er der heller ikke tilknyttet en sanktion, men det forudsættes at kommunerne under et holder sig inden for det aftalte niveau. Kravet om 50 pct. medfinansiering af anlægsudgifterne samt deponeringsregler på kvalitetsfondsområdet bortfalder. Regeringen og KL er dog enige om, at kommunerne samlet set skal sigte efter et samlet anlægsniveau på 7,4 mia. kr. på kvalitetsfondsområdet. I seminarmappens afsnit 7 forefindes en oversigt over samtlige anlægsprojekter med tilhørende beskrivelser. 4.3 Renter Der er foretaget en række mindre tilpasninger af budgettet, som medfører en merindtægt på 0,5 mio. kr. i Pga. en større kassebeholdning primo 2014 og et lavere kasseforbrug i 2014 udviser renter af likvide aktiver en merindtægt på 2,4 mio. kr. 4.4 Finansforskydninger og afdrag på lån I forbindelse med tilpasning af budgettet til Tankefuld er der overført 3,8 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedr. afdrag på lån til jordkøb, samt en tilpasning af overslagsårene. Der er primo august foretaget en revision af afdrag af kommunens tilgodehavende og gæld, som medfører en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i Pris- og lønskøn Budgettet for 2014 er udarbejdet på grundlag af Kommunernes Landsforenings forventninger til pris- og lønforudsætningerne, der er baseret på skrivelse G 1-3 i KL s budgetvejledning Fremskrivning af driftsbudget: I KL s seneste skøn primo juli 2013 forventes en noget lavere løn- og prisudvikling end de forudsætninger, der er lagt til grund i budget jf. nedenstående tabel. Tabel 15: Pris- og lønfremskrivning løn og øvrig drift Procent Anvendt i budget ,74 1,74 1,74 1,74 Skøn juli ,73 1,77 1,77 1,77 Nedjusteringen i 2014 skal ses i sammenhæng med forårets overenskomstforhandlinger, samt den forsatte lavkonjunktur og de seneste skøn for den private lønudvikling. I forbindelse med opgørelse af fremskrivningsprocenten for 2014 er der indarbejdet en efterregulering af lønskønnet for på 0,92 pct. Efterregulering af skønnet for 2013 kan henfø- Side 14 af 15

15 res til forårets overenskomstforhandlinger, der medførte en væsentlig lavere stigning i de kommunale lønninger end forudsat ved budgetvedtagelsen sidste år. Effektiviseringskrav I pl-reserverne er der afsat et effektiviseringskrav på driften på 0,35% årligt. I forbindelse med fremskrivningen er effektiviseringskravet for 2014 udmøntet, hvilket medfører at 1,3 mio. kr. er afsat som bufferpulje under Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at der politisk ikke er taget stilling til, hvorvidt effektiviseringskravet skal videreføres efter 2016, og som følge heraf er der ikke afsat en effektiviseringspulje i Fremskrivning af anlægsbudget: Anlæg fremskrives med KL s udmeldte skøn for , som udgør 1,60 pct. Dette skøn korrigeres for det reviderede skøn for som er opjusteret fra 1,3 til 1,60 pct. Stigning fra budget 2013 til 2014 udgør herefter 1,90 pct. Samlet set forventes fremskrivningen af budgettet til 2014-priser at medføre en mindreudgift på 32,8 mio. kr., som modsvares af et lavere statstilskud. Tabel16: Økonomisk konsekvens af pris- og lønfremskrivning Fremskrivning i alt drift -33,1-33,0-32,4-32,9 Fremskrivning i alt anlæg 0,3 0,3 0,3 0,3 + = udgift, - = indtægt Side 15 af 15

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 28. august 2012 kl. 9.00 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Budgetnotater. Indhold Papirfarve Side. Budgetnotat august 2011 Hvid 1

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Budgetnotater. Indhold Papirfarve Side. Budgetnotat august 2011 Hvid 1 Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015 Budgetnotater Indholdsfortegnelse Indhold Papirfarve Side Budgetnotat august 2011 Hvid 1 Direktionens budgetudkast til 1. behandling i Økonomiudvalget Hvid

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Budgetnotat August 2016

Budgetnotat August 2016 Budgetnotat August 2016 1. Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2017-20 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-08-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere