På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget."

Transkript

1 På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet muligheder og anbefalinger på denne samt den følgende side. Sammenfatning Lånepuljer I økonomiaftalen for kommunerne, er der for 2011 afsat flere lånepuljer. Slagelse Kommune har ansøgt om 45 mio. kr. fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfonden, samt om en lånedispensation fra den ordinære pulje på 11,7 mio. kr. ligeledes til anlægsprojekter. I lighed med tidligere år, forventes der ikke fuld imødekommelse af ansøgningerne. Et realistisk bud vil være godkendelse af mellem halvdelen og en tredjedel af de ansøgte beløb. Ministeriet har udmeldt at kommunerne kan forvente svar senest den 27. august Dette vil blive forelagt på Byrådets budgetseminar. Der er endvidere ansøgt om at komme i betragtning om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Omlægning af lån En omlægning af kommunens låneportefølje vil give meget kortsigtede besparelser. På længere sigt vil dette imidlertid medføre store budgetmæssige udfordringer. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. (selvbudgettering) eller basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag (statsgaranti). Økonomicentret anbefaler at Slagelse Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Mulighed for skatteforhøjelser Kommuner der har behov for at hæve skatten, i overensstemmelse med de udmeldte kriterier og den aftalte ramme til skattestigninger i 2011, skal ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en andel af den aftalte ramme til skattejusteringer i Slagelse Kommune har søgt ministeriet om, at komme i betragtning til, at hæve skatten inden for denne ramme. Der er endvidere mulighed for at hæve grundskyldspromillen eller dækningsafgiften. Disse er imidlertid en del af det samlede skattestop i 2011, så vi kan ikke umiddelbart hæve promillen uden en risiko for, at blive sanktioneret når hele skatteregnskabet gøres op på landsplan. Budgetseminar september

2 Effektiviseringsrum For at sikre et godt økonomisk fundament for Slagelse kommune er der truffet beslutning om, at der er behov for, at tilvejebringe et effektiviseringsrum på 150 mio. kr. Fremskaffelsen af de 150 mio. kr. sker dels ved turnusanalyser på udvalgte områder (75 mio. kr.), dels ved reduktionsforslag (75 mio. kr.) fra de enkelte fagudvalg, som ikke er berørt af turnusanalyserne. Turnusanalyser Økonomiudvalget har besluttet at gennemføre 4 turnusanalyser på henholdsvis Skoleområdet, Handicap og Socialpsykiatri, Bygningsdrift samt Arbejdsmarkedsområdet med henblik på at finde 75 mio. kr. som kan indgå i det samlede effektiviseringsrum. Turnusanalyserne skal anvise forslag der enten giver området en bedre kvalitet for de samme penge eller den samme kvalitet for færre penge. Disse effektiviseringsforslag fremgår af afsnit 10 i denne budgetmappe. Reduktioner Økonomiudvalget har pålagt de enkelte fagudvalg at finde reduktioner for 75 mio. kr. Disse fremgår af afsnit 11 i denne budgetmappe. En grundig gennemgang vil finde sted på budgetseminaret. Budgetseminar september

3 Finansiering Renter og afdrag Inden afvikling af E2-midler, udgør kommunens samlede langfristede gæld pr. 16. august 2010 i alt 690,4 mio. kr. (ekskl. lån til selvejende institutioner og lån til ældreboliger). Kommunens aktiebeholdning i E2 er besluttet solgt, og forventes at indbringe et provenu på 15,6 mio.kr. Provenuet på 15,6 mio. kr. indgår som en del af turnusanalyseforslagene i budget Slagelse kommune omlagde i forbindelse med budget 2010 kommunens Kommunekreditlån til maksimal løbetid i serielån. Serielån betyder, at afdragene er lige store hvert år samt renteudgiften og ydelsen er faldende. Annuitetslån har en fast ydelse med et stigende afdrag og en faldende rente. I det følgende er beskrevet muligheder og konsekvenser ved omlægning af kommunens låneportefølje til lån med afdragsfri periode eller fra serielån til annuitetslån. Omlægning af lån med afdragsfri periode Ved eventuel låneomlægning til lån med afdragsfri periode, skal hvert enkelt lån vurderes enkeltvis. Hvis et lån tidligere er konverteret sondres mellem hvornår det oprindelige lån er optaget; før eller efter Lån optaget før 1999 har en længere maksimal løbetid. Herudover skal der beregnes en gennemsnitlig vægtet afdragsperiode pr. lån, der ikke må overstige 15 henholdsvis 10 år (afhængigt af, om oprindeligt lånoptagelsestidspunkt er før eller efter 1999). Den maksimale løbetid vil blive forkortet ved en omlægning til lån med afdragsfri periode. Det vil formentlig betyde, at låneporteføljen skal afdrages indenfor 6-8 år i stedet for 16 år. Den afkortede løbetid kan ikke genetableres ved en låneomlægning. En omlægning til lån med en afdragsfri periode kan ikke anbefales i en periode med lav markedsrente. Omlægning af låneportefølje fra serielån til annuitetslån Låneporteføljen er omlagt til maksimal løbetid og mulighederne for yderligere løbetidsforlængelser er udtømte på kort sigt kan der opnås en nettobesparelse ved omlægning fra serielån til annuitetslån: Tabel 1 - Nettobesparelse ved omlægning fra serielån til annuitetslån opgjort i mio. kr. Annuitetslån Nuværende lån serielån med maks. løbetid Nettobesparelse år afdrag rente ydelse afdrag rente ydelse i alt pr. år ,3 21,0 53,3 47,1 13,8 60,9 7, ,3 20,0 53,3 47,5 12,6 60,1 6, ,4 18,9 53,3 39,0 11,4 50,4-2, ,5 17,8 53,3 39,0 12,8 51,8-1,5 Budgetseminar september

4 Af tabel 1 fremgår det, at nettobesparelsen kun vil være en besparelse i 2011 og Allerede i budgetår 2013 vil en omlægning fra serielån til annuitetslån medføre en nettoudgift på 2,9 mio. kr. Økonomicentret kan ikke anbefale, at kommunens låneportefølje omlægges hverken til lån med afdragsfrie perioder eller fra serielån til annuitetslån, da de opnåede besparelse vil være meget kortsigtede og en omlægning på længere sigt vil medføre store budgetmæssige udfordringer. I en periode med lav markedsrente vil det være mest fordelagtigt, at få afdraget så stor en del som muligt da det vil gavne kommunens økonomi når rentekurven igen bliver stigende. Lån For 2011 er der afsat følgende lånepuljer, jf. økonomiaftalen: En særlig lånepulje på 800 mio. kr. til investeringer vedr. børn og unge og ældre (kvalitetsfondsområderne), herunder særligt folkeskoleområdet, målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. En særlig lånepulje på 100 mio. kr. til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter Slagelse kommune har ansøgt om 45 mio. kr. vedrørende den særlige lånepulje, samt om en lånedispensation fra den ordinære pulje på 11,7 mio. kr. til anlæg. Det forventes dog at vi kun får tilsagn om mellem halvdelen og en tredjedel af de ansøgte beløb. Særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskudsrammen er i henhold aftalen om kommunernes økonomi for 2011 forhøjet ekstraordinært til i alt 500 mio. kr. i Forhøjelsen er i aftalen begrundet med, at et mindre antal kommuner aktuelt står i en særlig vanskelig økonomisk situation. Slagelse kommune har den 2. august 2010 ansøgt om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Budgetseminar september

5 Skatter, afgifter samt tilskud og udligning Muligheder Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb (statsgaranti). Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Anbefaling Økonomicentrets egne beregninger over udskrivningsgrundlaget for viser et lavere udskrivningsgrundlag ved selvbudgettering end ved valg af statsgaranti. Endvidere giver statsgarantien ikke alene sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. På baggrund af disse faktorer, samt den usikre økonomiske situation i øvrigt, anbefaler Økonomicentret, at Slagelse Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Udskrivningsgrundlag Ved selvbudgettering vil nettoprovenu fra indkomstskat samt udligning og tilskud være ca. 6 mio. kr. lavere end det statsgaranterede nettoprovenu. Når der vælges statsgaranti sker der ingen efterregulering af indkomstskat samt tilskud og udligning og Slagelse Kommune kan derfor gå glip af indtægter, hvis kommunen får en højere vækst i beskatningsgrundlaget og befolkningen end forudsat i garantien. Det skal bemærkes, at der er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budgetforslag Skatteforhøjelse Godkendt forhøjelse Det fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at kommuner, der har behov for at hæve skatten, i overensstemmelse med de udmeldte kriterier og den aftalte ramme til skattestigninger i 2011, skal ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en andel af den aftalte ramme til skattejusteringer i Budgetseminar september

6 Hvis den samlede skatteforhøjelse for kommunerne under ét overstiger den aftalte ramme på 300 mio. kr., vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering i bloktilskuddet for 2011 svarende til overskridelsen. Slagelse Kommune vil ansøge om at hæve skatten inden for denne ramme. Forhøjelse uden godkendelse Hvis kommunen vælger at hæve skatteprocenten selvom man har fået afslag fra ministeriet, vil følgende sanktioner blive aktuelle. Såfremt den samlede kommunale skatteudskrivning stiger, vil de kommuner, der har hævet skatten, individuelt få modregnet 75 pct. af merindtægten i bloktilskuddet i det første år, mens modregningen det andet år og tredje år vil udgøre 50 pct. I det fjerde år vil den individuelle modregning udgøre 25 pct. Det vil sige, at kommunen ved en skatteforhøjelse kun vil få glæde af 25 % af indtægten i det første år, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning under ét stiger. Hvis der foretages en skatteforhøjelse på 1 %, vil det give en øget skatteindtægt på ca. 103 mio. kr. men som følge af sanktionerne vil dette kun give Slagelse Kommune 25 mio. kr. i 2011, såfremt den samlede kommunale skatteudskrivning stiger. Grundskyld og dækningsafgift Grundskyld og dækningsafgift er en del af det samlede skattestop i 2011, så vi kan ikke umiddelbart hæve promillen uden at vi risikerer at blive sanktioneret når hele skatteregnskabet gøres op. Ved at hæve grundskyldspromillen med 1 0/00 vil kommunen få en merindtægt på ca. 10 mio. kr. og hvis man hæver dækningsafgiften med 1 0/00 vil det give merindtægt på ca. 1,4 mio. kr. Hvis der bliver sanktioneret vil disse beløb blive reduceret væsentligt. Budgetseminar september

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg December 2005 Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere