Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor følger en orientering om ændringer i folkeskoleloven og vejledningsloven. Det drejer sig om: 10. klasse og ændringer på 8. og 9. klassetrin: o introduktion og brobygning til ungdomsuddannelser og o opfyldelse af undervisningspligten (folkeskolelovens 9, stk. 4 og 33, stk. 4, 5, 6 og 7) Ændringerne træder i kraft 1. august Reglerne om indholdet i uddannelsesplanen, for de elever der skal i 10. klasse i skoleåret 2008/09, får dog virkning for udarbejdelsen af uddannelsesplaner i indeværende skoleår (2007/08). Der henvises til følgende lovforslag: Folkeskoleloven: Lovforslag L 172 lov om ændring af lov om folkeskolen (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse). Lovforslaget blev vedtaget den 22. maj Loven har lov nr. 560 af 6. juni Vejledningsloven: Lovforslag L 171 lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) Lovforslaget blev vedtaget den 22. maj Loven har lov nr. 559 af 6. juni Under pkt. 3 er angivet en oversigt over de bekendtgørelser, der er udstedt eller vil blive det som følge af de nævnte lovændringer klasse i folkeskolen Reglerne om 10. klasse er ændret fra næste skoleår (2008/09). De nye lovregler fremgår dels af folkeskoleloven dels af vejledningsloven. Vejledningsloven indeholder den del af den nye 10. klasse, som vedrører brobygning og vejledning, herunder uddannelsesplan.

2 1.1. Indhold i den nye 10. klasse De nye regler for 10. klasse om struktur og indhold fremgår af et nyt kapitel 2 a i folkeskoleloven. Der henvises til lovbekendtgørelse nr af 28. august De øvrige dele af folkeskoleloven der i dag gælder for 10. klasse vil fortsat være gældende med de justeringer, som fremgår af kapitel 2 a. Den del, der vedrører vejledning, uddannelsesplan og brobygning, fremgår af bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2007 af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (vejledningsloven). I det følgende beskrives indholdet i 10. klasse. Hvor intet andet er nævnt, er paragrafhenvisninger til folkeskoleloven Generelt struktur Med lovændringen er 10. klasse målrettet de unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne målretning understøttes af nye elementer i 10. klasse som obligatorisk brobygning (se pkt D.), en række nye fag (se pkt B.) og forstærkede krav til uddannelsesvejledningen, herunder uddannelsesplanen (se pkt E.). 10. klasse består som i dag af en obligatorisk del og en valgfri del. Der er fortsat ikke visitation til 10. klasse. Undervisningsforløbet planlægges fra skoleårets start som helårsforløb eller forløb af kortere varighed. Tilrettelæggelsen af undervisningsforløb besluttes af den enkelte skole. Skolen skal, inden for de ressourcemæssige rammer der er til rådighed, så vidt muligt søge at tilpasse undervisningstilbuddene til de ønsker og behov, der fremgår af elevernes uddannelsesplaner Obligatorisk del: Den obligatoriske del består af: A. Fagene dansk, matematik og engelsk (Se folkeskolelovens 19 c, stk. 2). B. Der skal tilbydes yderligere målrettet læseundervisning til elever med læsevanskeligheder (Se folkeskolelovens 19 c, stk. 3). C. Selvvalgt opgave. (Se folkeskolelovens 19 c, stk. 5). Bekendtgørelsen vil snarest blive revideret se oversigten over bekendtgørelser under pkt. 3. D. Brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, der skal tilrettelægges så mindst 1 uge er afviklet inden den 1. marts i skoleåret og skal foregå i forløb af mindst 2 dages varighed. Der skal brobygges til mindst to forskellige uddannelser, hvoraf en skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Om varigheden af den obligatoriske brobygning/praktik henvises til afsnittet om timetal pkt C. (Se i øvrigt vejledningslovens 10 d, stk. 1 og 2). E. Eleverne modtager vejledning og skal udfærdige en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal danne grundlag for undervisningens tilrettelæggelse, så den imødekommer den enkelte elevs behov. Uddannelsesplanen skal i 10. klasse anvendes som værktøj i den løbende vejledning af eleven om elevens fremtidige uddannelsesvalg. (Se vejledningslovens 2 a, stk. 2). 2

3 Opmærksomheden henledes på, at bestemmelserne om uddannelsesplanen for de elever, der i år går i 9. klasse og ønsker at gå i 10. klasse, skal indeholde en række oplysninger om ønsker til det kommende 10. klasseforløb. Kravene hertil fremgår af bekendtgørelse nr. 13 af 11. januar 2008 om ændring af bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv Valgfri del: Den valgfri del består af: A. Følgende tilbudsfag, som alle elever skal tilbydes undervisning i, bortset fra tysk/fransk hvor skolen alene er forpligtet til at give tilbuddet til elever, der har modtaget undervisning i faget som tilbudsfag på klassetrin. Skolens leder kan beslutte også at give tilbuddet om tysk/fransk til elever, der har fulgt undervisningen i det prøveforberedende valgfag i 8. og 9. klasse. ( 19 d, stk. 2 og 3). Dansk. Matematik. Engelsk. Tysk (skolen er kun forpligtet til at give tilbuddet til elever, der har modtaget undervisning i faget som tilbudsfag i klasse). Fransk (skolen er kun forpligtet til at give tilbuddet til elever, der har modtaget undervisning i faget som tilbudsfag i klasse). Fysik/kemi B. Eleverne skal tilbydes undervisning i mindst tre af følgende fag: ( 19 d, stk. 4) Idræt. Samfundsfag. Kristendomskundskab/religion. Naturfag. Metal/motorværksted. Byggeværksted. Teknologiværksted. Serviceværksted. Produktudvikling og formgivning. Iværksætter. Sundhed og sociale forhold. Teknologi og kommunikation. De sidste 9 fag er nye og afløser den hidtidige valgfagsrække. Disse fag er målrettet ungdomsuddannelserne og indeholder uddannelses- og erhvervsafklarende elementer. Der er ved at blive udarbejdet Fælles Mål for fagene (fagformål og slutmål samt vejledende læseplan og undervisningsvejledning). Målene er sendt i høring. Se oversigten over kommende bekendtgørelser under pkt C. Frivillig brobygning: (Se vejledningslovens 10 d, stk. 3) Eleverne skal tilbydes brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Denne brobygning/praktik kan vare i højst 4 uger D. Andre undervisningsaktiviteter 3

4 Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre undervisningsaktiviteter. Der skal udarbejdes mål og læseplan herfor. Se folkeskolelovens 19 d, stk Timetal A. 10. klasse, der planlægges som helårsforløb, skal have en varighed af mindst 840 årlige timer af 60 minutter. Ved kortere forløb reduceres timetallet for de obligatoriske fag, tilbudsfag og andre undervisningsaktiviteter forholdsmæssigt (se 19 b). B. Undervisningen i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk skal udgøre 420 årlige undervisningstimer (se 19 c, stk. 2). C. Den obligatoriske brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv skal for 10. klasseforløb af mere end 20 uger udgøre 2 uger svarende til 42 årlige timer. For 10. klasseforløb, der har en varighed af 20 uger eller mindre, skal brobygning/praktik udgøre 1 uge svarende til 21 timer. (Se vejledningslovens 10 d, stk. 1.) D. Frivillig brobygning/praktik kan have en varighed af højst 4 uger. (Se vejledningslovens 10 d, stk. 3). E. Eleverne skal tilbydes valgfri elementer, der mindst svarer til 378 årlige timer i helårsforløb, Eleverne skal vælge valgfri elementer, der mindst svarer til 378 timer i helårsforløb (se 19 d, stk. 7). Der er ikke fastsat vejledende timetal for 10. klasse Prøver Der vil fortsat være 10. klasseprøver i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi. Der vil desuden være 9. klasse-afgangsprøver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Det vil sige folkeskolens bundne afgangsprøver. Eleven vil have mulighed for at aflægge en eller flere af prøverne og kan vælge at kombinere prøverne, således at eleven fx vælger at aflægge 10. klasse-prøver i et eller flere fag og 9. klasse-prøver i andre. Endvidere kan eleven vælge at kombinere niveauet i fag, hvor der er både en skriftlig og en mundtlig prøve. Prøverne kan aflægges halvårligt, og skolerne har pligt til at afholde prøverne i såvel sommer- som vinterterminen, hvis en eller flere elever indstiller sig hertil. Det vil fortsat være en betingelse for indstilling til prøve, at eleven har fulgt undervisningen frem til prøveafviklingen. Se om prøver folkeskolelovens 19 f. Bekendtgørelserne, der rummer prøveregler om 10. klasse, vil blive tilpasset de nye regler. Se oversigten over kommende bekendtgørelser under pkt klasse-prøverne vil fortsat være på et højere niveau end 9. klasse-prøverne Særlige forløb Når særlige grunde taler for, at det er til elevens bedste, er der mulighed for at tilpasse undervisningstilbuddet i 10. klasse til elever, der ikke får tilstrækkeligt udbytte af at følge det ordinære 10. klasseforløb. Målgruppen er primært unge, der ikke har de basale færdigheder i de grundlæggende fag. 4

5 Skolens leder kan tilbyde, at en elev deltager i et særligt undervisningsforløb. Disse forløb består af undervisning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv og eventuelt af frivillig brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages i tilrettelæggelsen af forløbene, der fx kan tilrettelægges i samarbejde med det lokale erhvervsliv mv. Eleven skal deltage i den obligatoriske brobygning/praktik. (Se om obligatorisk brobygning under D. og C). Der vil endvidere være mulighed for at deltage i den frivillige brobygning, jf. pkt C. Det vil sige, at brobygning/praktik i alt kan udgøre 6 uger i helårsforløb. Kravet til den obligatoriske fagrække kan fraviges for så vidt angår faget engelsk og timetallet på 420 årlige timer i helårsforløb. Der skal altid undervises i dansk og matematik i et omfang, så prøvekravene kan opfyldes. Endvidere kan kravene i den valgfrie del fraviges, bortset fra bestemmelsen om, at der skal tilbydes frivillig brobygning/praktik. Undervisningsforløbene kan være af kortere eller længere varighed og kan tilrettelægges for enkelt elever eller grupper. Der gøres opmærksom på, at særligt tilrettelagte undervisningsforløb skal være beskrevet i uddannelsesplanen og kræver - foruden elevens - forældrenes samtykke. Der skal ved tilrettelæggelsen af forløbende lægges vægt på, at eleven erhverver basale personlige og faglige kompetencer, der sætter vedkommende i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Der henvises til folkeskolelovens 19 e, der omhandler de særlige forløb Specialundervisning I dag indeholder bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, mulighed for bl.a. at fravige timetal mv. i 10. klasse ( 11). Bekendtgørelsen vil blive tilpasset de nye regler for 10. klasse, herunder forholdet til de under punkt 1.3 nævnte særligt tilrettelagte forløb. 2. Ændringer i folkeskoleloven i 8. og 9. klasse Lovforslag L 171 lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) har også ændret folkeskoleloven for så vidt angår 9 og 33. Desuden er indføjet en ny bestemmelse 7 a, der omhandler introduktionskurser til ungdomsuddannelse. Lovforslaget blev vedtaget den 22. maj Loven har lov nr. 559 af 6. juni Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse Fra skoleåret 2008/09 skal alle elever i folkeskolens 8. klasse introduceres til ungdomsuddannelse ved introduktionskurser til flere ungdomsuddannelser med henblik på at forberede og kvalificere 5

6 valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Introduktionskurserne har en samlet varighed på 1 uge. Opmærksomheden henledes på, at der som konsekvens heraf ikke længere er mulighed for at sende eleverne i praktik i virksomheder og på institutioner i 8. klasse. Se dog under pkt om mulighederne for enkelte elever. Eleverne kan fortsat sendes i praktik i 9. klasse. Det er forudsat i bemærkningerne til loven, at der skal ske en grundig for- og efterbehandling af introduktionsugen i forbindelse med undervisningen i det obligatoriske emne Uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. De Fælles Mål for dette emne er ved at blive revideret og er sendt i høring. Reglerne for introduktionskurser fremgår af bekendtgørelse nr. 196 af 26. marts 2008 om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne. Om introduktionskurser og praktik henvises i øvrigt til folkeskolelovens 7 a, vejledningslovens 10 b og folkeskolelovens 9, stk Muligheder for brobygning og tilknytning til en mentor i 9. klasse I 9. klasse skal der tilbydes brobygning til elever, der er uafklarede i valget af ungdomsuddannelse, hvis skolen vurderer, at det vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse. Denne brobygning har en varighed af mindst 2 og højst 10 dage. Der henvises til folkeskolelovens 7 a og vejledningslovens 10 c. Reglerne for brobygning i 9. klasse fremgår af bekendtgørelse nr. 196 af 26. marts 2008 om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne. Der gøres endvidere opmærksom på mulighederne for at få tilknyttet en mentor i 9. klasse. Der henvises herom til vejledningslovens 5, stk. 2, nr. 5, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at elever i 9. klasse, der skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelserne, får bistand fra en mentor, der kan støtte eleven i udviklingen af personlige og faglige kompetencer Opfyldelse af undervisningspligten De bestemmelser i folkeskoleloven, der vedrører muligheden for at opfylde undervisningspligten på andre måder end det ordinære skoleforløb giver mulighed for, er justeret. Det gælder folkeskolelovens 9, stk. 5, der er blevet til 9, stk. 4, og 33, stk. 4, der afløses af stk Opfyldelse af undervisningspligten i medfør af 9, stk. 4 Den hidtil gældende 9 stk. 5, i folkeskoleloven er udbygget. Det fremgår nu af selve bestemmelsen, at undervisningsforløbene kan tilbydes elever med særligt behov herfor. Der er tale om forløb, der kan tilpasses den enkelte elev eller grupper af elever. Praktisk og teoretisk indhold, herunder introduktion og brobygning til ungdomsuddannelser, kan kombineres ud fra elevernes særlige behov. Introduktion og brobygning kan højst udgøre 4 uger pr. år. Heri medregnes også introduktion og brobygning som måtte have fundet sted, jf. lovens 7 a. 6

7 Det praktiske indhold kan udgøres af ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Forløbene skal tilrettelægges således, at eleverne i skoleåret får en undervisning, der lever op til de fastsatte mål for fagene i den obligatoriske fagrække, og eleverne skal aflægge de obligatoriske test og folkeskolens afgangsprøver. Hvis det skønnes at være til elevens bedste, kan dele af fagrækken fraviges. Der skal dog altid undervises i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Eleven skal aflægge test og prøver i de fag, eleven deltager i. Bestemmelsen omfatter ikke længere 10. klasse. Se i stedet folkeskolelovens 19 e, og pkt ovenfor Opfyldelse af undervisningspligten i medfør af 33, stk. 4, 5, 6 og 7 Efter den gældende folkeskolelovs 33, stk. 4, kan skolens leder efter forældrenes anmodning godkende, at en elev opfylder undervisningspligten helt eller delvist ved erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, når det vurderes at være til elevens bedste. Fra skoleåret 2008/09 er bestemmelsen justeret og udvidet. Der er nu mulighed for også at opfylde undervisningspligten ved såkaldt særligt tilrettelagte forløb. De muligheder 33 stk. 4, rummer, er: 1. Særligt tilrettelagte forløb. 2. Hel eller delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse. 3. Hel eller delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg. Det er en grundbetingelse for at anvende mulighederne i 33, stk. 4, 5, 6 og 7, at der er tale om helt særlige tilfælde hvor det vurderes, at eleven sikres bedre fremtidige muligheder for at får en ungdomsuddannelse ved at opfylde undervisningspligten på de nævnte måder. Det er skolens leder, som efter anmodning fra forældrene og med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning giver tilladelsen. Eleven skal have afsluttet 7. klassetrin. Ad 1. særligt tilrettelagte forløb (folkeskolelovens 33, stk. 5). De særligt tilrettelagte forløb skal indeholde undervisning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Desuden kan forløbene kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne og brobygning hertil. Introduktion og brobygning kan udgøre højst 4 uger pr. år. Heri er inkluderet eventuel brobygning/introduktion, som eleven måtte have deltaget i i medfør af folkeskolelovens 7 a. 7

8 Eleven skal altid undervises i dansk og matematik i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Eleven skal aflægge den obligatoriske test i dansk/læsning og aflægge afgangsprøver i de to fag. Skolens leder beslutter efter aftale med eleven og forældrene, om eleven skal undervises i andre af folkeskolens fag, herunder om eleven skal deltage i test og prøver. De særligt tilrettelagte forløb kan tilrettelægges i samarbejde med den kommunale ungdomsskole. Der skal ved tilrettelæggelsen af de særligt tilrettelagte forløb lægges vægt på, at eleven erhverver basale personlige og faglige kompetencer, der sætter eleven i stand til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Der kan tilrettelægges individuelle forløb eller forløb for flere elever på den enkelte folkeskole eller for elever fra flere af kommunens skoler. Ad 2. Hel eller delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse (folkeskolelovens 33 stk. 6). Når en elev opfylder undervisningspligten delvist ved erhvervsmæssig uddannelse skal eleven altid undervises i dansk og matematik i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Eleven skal aflægge den obligatoriske test i dansk/læsning og aflægge afgangsprøver i de to fag. Herudover kan elev, forældre og skolens leder beslutte, om eleven skal undervises i andre fag, herunder deltage i test og prøver. Når undervisningspligten opfyldes helt ved erhvervsmæssig uddannelse kan tilladelsen betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i den kommunale ungdomsskole. Ad 3. Hel eller delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg (folkeskolelovens 33, stk. 7). Ved delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg beslutter skolens leder med inddragelse af eleven og forældrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvilken undervisning eleven skal deltage i, herunder om eleven skal aflægge test og prøver. Ved hel opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg kan tilladelsen betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i den kommunale ungdomsskole. 3. Udstedte og kommende bekendtgørelser 3.1. Bekendtgørelse nr. 12 af 11. januar 2008 om procedure for ansøgning til og koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, procedure om tilmelding til 10. klasse og om meddelelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning (Procedurebekendtgørelsen) Bekendtgørelsen omhandler de regler for procedure for institutionernes behandling af ansøgninger til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og om proceduren for tilmel- 8

9 ding til 10. klasse. Desuden indgår bestemmelser om elevernes pligt til at meddele om øvrige aktiviteter end 10. klasse og ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Bekendtgørelsen er udstedt Bekendtgørelse nr. 13 af 11. januar 2008 om ændring af bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv Bekendtgørelsen regulerer kravene til uddannelsesplanen for elever i grundskolen, der overvejer at gå i 10. klasse. Bekendtgørelsen fastsætter uddannelsesplanens minimumsindhold og fastlægger reglerne for grundskolens videregivelse af uddannelsesplanen til den ønskede udbyder af 10. klasse. Bekendtgørelsen er udstedt Bekendtgørelse nr. 196 af 26. marts 2008 om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne Bekendtgørelsen omhandler reglerne for introduktionskurser i folkeskolens 8. klasse, for frivillig brobygning i 9. klasse og den obligatoriske brobygning i 10. klasse. Desuden indeholder bekendtgørelsen bestemmelser om introduktionskurser og brobygning i tilknytning til særlige undervisningsforløb i folkeskolen samt brobygning fra øvrige uddannelsesforløb end folkeskolen. Bekendtgørelsen er udstedt Bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv Bekendtgørelsen, der er en ny samlet bekendtgørelse om Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) opgaver, omhandler regler om (differentieret) vejledning af unge, målgruppen for vejledningen, om uddannelsesbogen og om uddannelsesplanens indhold, funktion mv. Desuden er der regler om særlige vejledningsinitiativer, mentorer, vejledning for unge under 25 år, der ikke er i gang med en uddannelse eller et erhverv, om uddannelsesinstitutionernes indberetningspligt, om samarbejde mellem UU og uddannelsesinstitutioner, om kvalitetssikring og selvevaluering for UU, målgruppevurdering i forbindelse med optagelse på produktionsskole, orienteringspligt til forældre og uddannelseskrav til vejledere. Bekendtgørelsen forventes sendt i høring snarest Bekendtgørelse om ændring af Fælles Mål mv. bekendtgørelsen Indeholder bl.a. målbeskrivelser for de nye fag i 10. klasse. Teksterne er sendt i høring Revision af bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse 9

10 Indeholder beskrivelse af kravene til den selvvalgte opgave. Bekendtgørelsen forventes sendt i høring i foråret Revision af prøvebekendtgørelsen. Indholdet af 10. klasse-prøver mm. Bekendtgørelsen forventes sendt i høring i foråret Revision af bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Tilpasning til de nye 10. klasse regler. Bekendtgørelsen forventes sendt i høring i foråret

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen med flere love (10. klasse)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen med flere love (10. klasse) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 213 Offentligt Fremsat den {Udkast af 7. februar 2006) af undervisningsministeren Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen med flere love (10. klasse) I

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Skolestruktur analyse. Fase klasse (Bilag) Faaborg-Midtfyn Kommune

Skolestruktur analyse. Fase klasse (Bilag) Faaborg-Midtfyn Kommune Skolestruktur analyse Fase 2 10. klasse (Bilag) Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 10. klasse Side 1 08-07-2008 Indholdsfortegnelse 1.0 Kommunalbestyrelsens kommissorium side 03 for skolestrukturanalysen

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Søgårdsskolen

Beskrivelse af udskolingen på Søgårdsskolen Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole ( ), 6 7 samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole ( ), 6 7 samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2015-16), 6 7 samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Sag nr. 19/5116. Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Sag nr. 19/5116. Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Sag nr. 19/5116 Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune Center for Skole og Dagtilbud April 2019 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune 2018 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 3 Mødevirksomhed

Læs mere

Forslag til 10. klasses struktur i Nordfyns Kommune

Forslag til 10. klasses struktur i Nordfyns Kommune NOTAT Dato: 08.09.2008 Forslag til 10. klasses struktur Med baggrund i kommissorium vedtaget i Familieudvalget den 28. april 2008 har der været nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål det har været at fremkomme

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V.

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. August 2018 Revideret senest 14.august 2018 PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. Indledende forudsætninger: Lbk nr 1510 af 141217 - Folkeskoleloven Lov 1746 ( 13) af 271216 indførelse af folkeskolens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 665 af 20/06/2014 Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.83S.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1641 af 26/12/2013

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune 2018 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 3 Mødevirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26.

Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. Sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr.521 af 27. maj 1013, 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013 Sammenskrivningen indeholder både de ændringer i lov nr. 1640, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 1)

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 1) LBK nr 1510 af 14/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. august 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/16688 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

10. klasse Dragør Kommune

10. klasse Dragør Kommune 10. klasse 2017-18 Dragør Kommune Tilbudsfag 2017-18 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med læsetræning, grammatik, stavetræning,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at kommunerne med forsøget ønsker at skabe bedre motivation hos eleverne gennem mere relevante og sammenhængende

Det fremgår af ansøgningen, at kommunerne med forsøget ønsker at skabe bedre motivation hos eleverne gennem mere relevante og sammenhængende Bente Schoubye bensch@gladsaxe.dk Afdeling for Børn og Grundskole Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Gladsaxe Kommunes

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Notat vedrørende organisering af 10. klasse fra 1. august 2009

Notat vedrørende organisering af 10. klasse fra 1. august 2009 Notat vedrørende organisering af 10. klasse fra 1. august 2009 Styregruppens medlemmer Lissen Møller, Skolechef Mette Karlsson, Udviklings- og sekretariatschef Merete Storgaard Jensen, Pædagogisk administrativ

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125580

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125580 Page 1 of 25 Kapitel 1 Folkeskolens formål Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 593 af 24/06/2009 Gældende (Folkeskoleloven) Offentliggørelsesdato: 27-06-2009 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Folkeskolens formål Kapitel 2 Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold Kapitel 3 Skolevæsenets ordning

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen

Lov om ændring af lov om folkeskolen LOV nr 564 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 19/02277 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen

Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen Valgfaget Hvilke fag skal skolerne udbyde? Alle elever skal vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der afsluttes med en prøve. De praktisk/musiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år Mål for vejledning 1. Vejledningen efter denne lovs kapitel 1 og 2 skal bidrage til,

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år Mål for vejledning 1. Vejledningen efter denne lovs kapitel 1 og 2 skal bidrage til, Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år Mål for vejledning 1. Vejledningen efter denne lovs kapitel 1 og 2 skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 10. klasse 2018-19 Dragør Kommune [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at

Læs mere

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner LBK nr 926 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/09245 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 1. Vejledning i grundskolen Målgruppe Individuel vejledning Gruppevejledning Kollektiv vejledning 4. - 6. klasse Tilbud om Undervisningsmateriale

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Lovtidende A. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv Lovtidende A Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 2 k, stk. 7 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk. 3, 12 c, stk. 2, og 15 e i lov om vejledning

Læs mere

Lov om kommunale internationale grundskoler

Lov om kommunale internationale grundskoler LOV nr 609 af 06/05/2015 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 025.88S.541 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1534 af 11/12/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv BEK nr 1496 af 12/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/15467 Senere ændringer

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg Om 1. Hvad er UU 2. Vore opgaver NU og rammerne herfor (Analyse): I grundskolen 15-17-årige 18-24-årige Andre opgaver 3. Nye politiske aftaler: Kontanthjælpsreform Folkeskolereform EUD reform og vejledningslov

Læs mere

9 stk. 4 i folkeskoleloven

9 stk. 4 i folkeskoleloven 9 stk. 4 i folkeskoleloven - en mulighed i unges karrierevalgsproces Læringsperspektiver, planlægning og evaluering Projekt 1.1.: VUE medarbejdere i samarbejde med UU Nordvestsjælland, UU Vestegnen og

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og IBC Kolding. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og IBC Kolding. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og IBC Kolding om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Indledning Med baggrund i Rammeaftale om partnerskab mellem Kolding Kommune og IBC Kolding

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR

Læs mere

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne : Opgave UU-Vestegnen / Kollektiv vejledning Den kollektive vejledning skal være med til at kvalificere eleverne til at kunne

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design.

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design. Til skolens leder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om ny bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for faglig undervisning og prøver på Trombakken

Ramme for faglig undervisning og prøver på Trombakken Ramme for faglig undervisning og prøver på Trombakken Program forældremøde: Præsentation af rammer for undervisning. V. Birthe H. og Hans M. Lars Hamer UU. Tiden efter Trombakken Vejledning, udd. planer

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere