Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018"

Transkript

1 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

2 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen, i januar 2018 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. Frister for indsendelse af skemaet Nyt i Oprettelse af skema Økologisk Arealtilskud og andre miljøtilsagn Undtagelsen om 230 kg N/ha Ændringer til et allerede indsendt skema Sådan udfylder du de enkelte sider XML upload Tilknytning af markkort til skemaet Sådan indsender du skemaet

4 1. Frister for indsendelse af skemaet Økologiske Arealtilskud og undtagelsen fra Nitratdirektivet Hvis du har søgt Økologisk Arealtilskud eller anvender undtagelsen fra Nitratdirektivet om 230 kg N/ha, skal du udfylde siderne Markplan og Beregning af Gødningskvote og indsende skemaet senest 20. april Pligtige efterafgrøder Hvis du er omfattet af reglerne om pligtige efterafgrøder i planperioden 2017/2018, skal du udfylde siden Opgørelse af Efterafgrøder og indsende skemaet senest 20. april Efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder Hvis du i efteråret 2018 har pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder eller obligatorisk målrettede efterafgrøder, eller hvis du anvender alternativer til efterafgrøder, skal du udfylde siden Indberetning af Efterafgrøder og indsende skemaet senest 31. august Dog er fristen for indberetning af tidlig såning som alternativ til efterafgrøder 10. september Konvertering af mellemafgrøder Fristen for indberetning af konvertering af mellemafgrøder til pligtige efterafgrøder er 10. oktober

5 2. Nyt i 2018 Begrebet dyreenheder (DE) udgår I felt C på siden Beregning af Gødningskvote skal der stadig ansøges om benyttelse af undtagelsen for kvægbrug, men teksten er ændret, da kvægundtagelsen nu er begrænset af 230 kg N/ha. Fosfortal Det er nu muligt at korrigere sit fosforloft, hvis man har lave fosfortal. Dette gøres i markplanen. Nye efterafgrødeordninger husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder Siden Opgørelse af efterafgrøder er der lavet en del om, da opgørelsen nu skal tage højde for målrettede efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og pligtige efterafgrøder. Se afsnit 7.4. Målrettede efterafgrøder I år er der et helt ny punkt på siden Opgørelse af Efterafgrøder vedrørende målrettede efterafgrøder. Hvis du skal have fradrag i kvoten på grund af manglende målrettede efterafgrøder, vil det fremgå i tabel F på denne side. Udbragt gødning (felt B på Opgørelse af efterafgrøder og felt D på Gødningskvote ) Som følge af de nye husdyrefterafgrøder, er der nu tre niveauer af udbragt gødning som vist på figuren herunder. 5

6 3. Oprettelse af skema Hvis du tidligere har indberettet skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder eller er med i gødningsregistret, så er det nye skema allerede oprettet og ligger klar til dig som kladde. Hvis skemaet ikke ligge klar, må du selv oprette skemaet på denne måde: 1. Vælg fanebladet Skemaer 2. Klik på Opret nyt skema 3. Klik på fanen Alle 4. Under Institution vælges Landbrugsstyrelsen. 5. Under område vælges Gødning og Efterafgrøder 6. Klik på Søg 6

7 7. Klik på krydset til venstre for navnet på skemaet 8. Vælg skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 ved at klikke på Opret 9. Vælg opret igen 10. Vent til skemaet åbnes 7

8 4. Økologisk Arealtilskud og andre miljøtilsagn Hvis du søger om udbetaling af Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36 og 37), og samtidig er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, er det en betingelse, at du udfylder siderne Markplan og Beregning af Gødningskvote. Ved at udfylde disse to sider og indsende skemaet opfylder du kravet om beregning af gødningskvote. Hvis du søger om udbetaling af Miljøbetinget tilskud tilskud til Miljøvenlig drift af græs (tilsagnstype 4) eller tilskud til Pleje af græs (tilsagnstype 5), skal du udfylde siden Markplan, hvor gødningskvoten bliver reduceret. Du behøver ikke at indsende skemaet, medmindre du er forpligtet af anden grund, men du skal opbevare det på din bedrift og kunne fremvise det ved en eventuel kontrol. 8

9 5. Undtagelsen om 230 kg N/ha Hvis du ønsker at anvende undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug om 230 kg N/ha for planperioden 2017/2018, er det et krav, at du ansøger om dette i Tast selv-service. Det gør du ved at sætte kryds i felt C på siden Gødningskvote og indsende skemaet senest 20. april Hvis du ansøger om at benytte undtagelsen, er det et krav, at du udfylder siderne Markplan samt Gødningskvote. Læs mere herom i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler for planperioden, som kan findes på lbst.dk. 9

10 6. Ændringer til et allerede indsendt skema Hvis du har rettelser eller tilføjelser til et allerede indsendt skema, skal du åbne fanebladet Skemaer. Nederst på siden under Skemaer der er indsendt, åbner du en version af det indsendte skema ved at klikke på Opret under Opret ændring, som står yderst til højre, markeret herunder med rødt. Når du har klikket på Opret, vil skemaet blive vist under Skemaer der ikke er indsendt, markeret herunder med blåt. Skemaet kan nu åbnes og redigeres ved at klikke på skemaets titel i kolonnen Udfyld skema. Når du er færdig, skal du huske at indsende igen. 10

11 7. Sådan udfylder du de enkelte sider Ved at klikke på de blå spørgsmålstegn i skemaet, kan du få flere oplysninger om, hvordan du udfylder skemaet Indhentning af oplysninger Du kan få forudfyldt og beregnet en del felter ved at vælge forskellige funktioner i funktionsfeltet. Det er mulighederne: Opdatér gødningskvote og efterafgrødeskemaet Hent markplan fra fællesskema Opdatér arealer fra fællesskema Indlæs forfrugt og jordbundstyper fra sidste år Hent marker fra IMK Indlæs jordbundstyper fra IMK Hent navn på CVR nr. Sorter marker i markplan i numerisk rækkefølge Klik på, så åbnes en liste Vælg funktion Klik på udfør Nogle af disse funktioner kan også aktiveres med knapperne øverst på siden, se beskrivelse af de enkelte sider. Funktion Opdatér gødningskvote og efterafgrøder bør foretages, hver gang du har lavet ændringer i skemaet, og skal foretages inden skemaet indsendes. Knapperne Beregn eller Opdater svarer til den nævnte funktion Opdatér gødningskvote og efterafgrøder. Her et eksempel fra siden markplan 7.2. Markplan Du har pligt til at udfylde og indsende siderne Markplan og siden Beregning af Gødningskvote, hvis du søger om Økologisk Arealtilskud, benytter undtagelsen om 230 kg N/ha eller har andre tilsagn med krav om gødningsplanlægning. Ellers er det frivilligt, om du vil udfylde siderne med Markplan og Beregning af gødningskvote. Hvis du har udfyldt og indsendt Fællesskemaet, kan du med fordel overføre data fra Fællesskemaets markplan til markplanen i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder. 11

12 Sådan udfyldes markplanen trin for trin, hvis du har indberettet dit Fællesskema 1. Hent marker fra fællesskemaet.tjek at markerne er korrekt indlæst i markplanen. Funktionen indlæser marknummer, areal, fradragsarealer, jordbundstype og hovedafgrøde fra Fællesskemaet. 2. Indlæs forfrugt og jordbundstype fra sidste år. Denne funktion henter forfrugten (sidste års hovedafgrøde) og ændret jordbundstype fra sidste års gødningskvote og efterafgrødeskema, hvis dette var indsendt, ellers henter den markplanen fra sidste års fællesskema og jordbundstyperne udfyldes ikke. 3. Tjek at kolonnerne forfrugt og jordbundstype (standard eller ændret) er udfyldt for alle marker 4. Hvis du har efterafgrøder eller udlæg, udfyld da kolonne A10 og A11 Efterafgrøder, udlæg for de relevante marker. Husk at angive hvor stort et areal, der er efterafgrøde på. 5. Hvis din kvælstofkvote skal korrigeres for fx forhøjet udbytte eller visse miljø- og økologitilsagn, skal du gøre dette i kolonne A16, N-korrektion. Hvis du søger Økologisk Arealtilskud, korrigeres kvoten automatisk, hvilket fremgår af siden Gødningskvote. 6. Vælg Beregn - knappen se figuren ovenfor 7. Tjek at harmoniarealet er angivet korrekt (afkrydsning i kolonne A6 Harmoniareal ) 8. Tjek dernæst, at der er beregnet en N-kvote i kolonne A19 N-kvote i alt pr. mark 9. Udfyld herefter siden Gødningskvote. Særligt om kolonne A3, fradragsarealer I denne kolonne skal du fratrække de dele af marken, som ikke har en kvælstofkvote. Det kan for eksempel være: 2 m bræmmer Vandboringer GLM fortidsminder GLM søer Vildtstriber Hvis du bruger funktionen hent markplan fra fællesskemaet vil systemet allerede have beregnet et areal i kolonnen. Det er det areal fra fællesskemaet og IMK, hvor dine marker overlapper med vandboringer, GLM-fortidsminder, GLM-søer og 2m bræmmer. Hvis der er andre fradragsarealer (som fx vildtstriber) skal du selv sørge for at trække dem fra. 12

13 Korrektioner af kvælstofkvoten Du skal korrigere din kvælstofkvote, hvis du har forhøjede udbytter eller tilsagn til visse miljø- og økologiordninger (Ikke Økologisk Arealtilskud, se under 8.3 Beregning af gødningskvote ). Kvoten rettes for hver enkelt mark ved at udfylde kolonne A16, N- korrektion. Du skal angive korrektionen i kg N/ha. Fosfortal i markplanen Fosfortal Hvis du vil korrigere dit fosforloft for lave fosfortal, kan dette nu gøres i markplanen. Du skriver de målte fosfortal fra dine jordprøver ind på markplanen i kolonne A12. Her noteres gennemsnittet af jordprøverne fra hver mark. På siden Beregning af Gødningskvote vises det vægtede gennemsnit af fosfortallene i felt L. I felt M vises den korrektion, der følger af det ovenstående fosfortal. Dette tal kan du efterfølgende overføre til dit gødningsregnskab. Du kan læse mere om fosfortal i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler, som du kan finde på lbst.dk. Flere afgrøder pr. mark Hvis du har flere afgrøder pr. mark pr. sæson, skal du udfylde tabellen Flere afgrøder pr. mark pr. sæson. Efterafgrøder eller udlæg skal ikke angives i dette skema, men skal fremgå af markplanen i kolonne A10 Efterafgrøder, udlæg. Hovedafgrøde i markplanen kan være forskellig fra Fællesskemaet Vær opmærksom på, at din hovedafgrøde i dit Fællesskema ikke nødvendigvis er hovedafgrøden i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder. I Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet er hovedafgrøden den afgrøde, der er på arealet i længst tid i hovedvækstperioden I Fællesskemaet er hovedafgrøden den afgrøde, som findes på arealet i perioden 15. maj til 25. juli 13

14 Udfyld markplanen manuelt Hvis du ikke ønsker at bruge de oplysninger, du har angivet i dit Fællesskema, eller mangler en mark, er det muligt at udfylde markplanen manuelt. Klik på Indsæt mark for at indsætte en ny mark i skemaet. Du skal som minimum udfylde følgende kolonner: A1 A2 A4 /A5 A8 A9 Marknummer Areal Jordbundstype Hovedafgrøde Forfrugt Kvælstofkvote for den enkelte mark I kolonne A19 N-kvote i alt pr. mark beregnes kvælstofkvoten for den enkelte mark. Den beregnes som kg N/mark og summeres i bunden af kolonnen. Summen i kolonne A19 er ikke den endelige kvote for bedriften, idet der ikke tages højde for fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder dyrket sidste år, eller fradrag i kvoten som følge af manglende efterafgrøder. Bedriftens korrigerede kvælstofkvote, som er bedriftens endelige kvælstofkvote, kan ses i felt K på siden Beregning af Gødningskvote Beregning af gødningskvote Det er som udgangspunkt frivilligt, om man vil udfylde markplanen, men der er ordninger, som kræver at du laver gødningsplanlægning. Det gælder: Hvis du bruger 230 kg N/ha undtagelsen for kvægbrug hvis du søger Økologisk arealtilskud Hvis du har andre tilsagn skal du være opmærksom på om der er krav til gødningsplanlægning i dem. Selvom du ikke har pligt til at udfylde siden Beregning af gødningskvote, er der flere fordele for dig ved at udfylde siden alligevel. Fordele ved at beregne din gødningskvote i Tast selv-service: Et eventuelt krav om gødningskvoteberegning opfyldes Hvis du er med i gødningsregistret, skal du have en gødningskvoteberegning liggende på bedriften (Skema A). Dette krav kan opfyldes ved at lave gødningskvoteberegningen i Tast selv-service. Husk dog at indsende eller udskrive skemaet, da kladder efter en tid bliver slettet. 14

15 Det er hjælperedskabet til at beregne kvælstofkvoten. Markerne kan hentes fra fællesskemaet og skal ikke tastes igen. Afgrødernes normer ligger i systemet, så du skal ikke slå dem op i vejledningen. Eftervirkning af sidste års efterafgrøder hentes ind fra sidste års skema Hvis gødningskvoteberegningen er lavet vil du få oplyst gødningskvoten i landbrugsindberetningen, når du skal lave dit gødningsregnskab. Du skal dog huske at korrigere kvoten, hvis du har haft ændringer i løbet af planperioden Felt A Bedriftens beliggenhed Feltet viser den kommune, som hovedparten af bedriftens jord ligger i. Feltet beregnes ud fra oplysninger om dine ejendomme i dit Fællesskema. Hvis du er uenig kan det korrigeres her. Felt B Efterafgrøder 2017 Feltet viser efterafgrøder udlagt i efteråret Dette hentes fra sidste års skema og er lukket for ændringer. Hvis du vil nedskrive dit areal med efterafgrøder, skal dette korrigeres på siden Opgørelse af Efterafgrøder felt G, hvorefter arealet overføres til felt B på Beregning af Gødningskvote når du opdaterer skemaet. Felt C Undtagelsen om 230 kg N/ha for kvægbrug Her skal du markere, hvis du vil ansøge om kvægundtagelsen på 230 kg N/ha. Når markplanen er udfyldt, og du har sat kryds i dette felt, vil du få beregnet dit areal med græs, roer og græsefterafgrøder udfra markplanen, når du taster beregn. Felt D Udbragt gødning Feltet viser, hvor meget husdyrgødning der blev bruget på bedriften i 2015/2016. Oplysningerne er hentet fra gødningsregnskabet 2015/2016. Felt E Økologitilsagn Hvis du har søgt økologisk arealtilskud, fremgår det her, hvilket tilskud der er søgt, om der må benyttes 60 eller 100 kg N pr. ha. Dette hentes fra fællesskemaet. Felt G Korrektion for N-prognose Kvælstofprognosen, der står i felt G, offentliggøres i marts måned. Indsendes skemaet før prognosen er offentliggjort, vil din kvote efterfølgende automatisk blive genberegnet og fortrykt i felt 501 i dit gødningsregnskab. Den nye kvælstofkvote kan du kun se, hvis du genberegner din kvote; i så fald skal du oprette en ændring til det indsendte skema (se hvordan i afsnit 6) og herefter klikke på Beregn knappen. Felt H Bedriftens N-kvote før korrektioner Angiver bedriftens kvælstofkvote før korrektioner for fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder, træk eller tillæg som følge af manglende eller ekstra efterafgrøder. Kvoten i felt H beregnes som summen af kolonne A19 i markplanen, dog ikke hvis du har økologisk Arealtilskud (læs mere om dette i afsnit 8.3.1). 15

16 Felt I fradrag for eftervirkning af efterafgrøder dyrket i efteråret sidste år Her er eftervirkningen fra sidste års efterafgrøder beregnet. Den er beregnet udfra de oplysninger, du har givet på opgørelsessiden. Felt J Fradrag i kvoten på grund af manglende efterafgrøder Dette felt vil blive automatisk udfyldt, når du har udfyldt siden Opgørelse af efterafgrøder 2017/2018. Hvis du ikke har haft tilstrækkeligt med efterafgrøder til at opfylde dine krav, vil der i felt F og N være beregnet kvotefradrag for manglende efterafgrøder, der overføres til dette felt. Dette tal vil desuden blive fortrykt i dit gødningsregnskab for 2017/2018 i felt 502. Felt K Bedriftens korrigerede kvælstofkvote Dette er den endelige kvælstofkvote, som angiver, hvor meget kvælstof, der må udbringes på bedriften. Kvoten i felt K tager udgangspunkt i kvoten i felt H, men tager også højde for kvælstofprognosen, fradrag for eftervirkning af efterafgrøder (felt I) og fradrag i kvoten på grund af manglende efterafgrøder (felt J). Fosfortal i markplanen Felt L Bedriftens gennemsnitlige fosfortal Hvis du vil korrigere dit fosforloft for lave fosfortal, kan du i markplanens kolonne A12 angive fosfortallet for de enkelte marker. Der skal tages én prøve fra hver 5. hektar, og i markplanen skal der angives gennemsnittet af jordprøverne for de enkelte marker. Felt M Korrektion pr. ha harmoniareal Her beregnes hvor meget dit fosforloft kan korrigeres ud fra de fosforværdier du har indtastet i markplanen Særligt om Økologisk Arealtilskud Tilførsel af kvælstof (N) Markeringen i felt E overføres automatisk fra dit Fællesskema, når du klikker på beregn. Hvis ikke felt E er korrekt udfyldt, skal det ændres i Fælleskemaet på siden miljø og økologitilsagn, hvor det er muligt at markere for de to ordninger. Du skal være opmærksom på, at Fællesskemaet skal være indsendt, for at markeringerne kan overføres til felt E. Din maksimale kvælstofkvote (felt E), beregnes som 60 hhv. 100 kg N gange dit harmoniareal. Det fremgår af siden Markplan, i kolonne A6, hvilke af dine marker der er harmoniareal. Som udgangspunkt sættes markeringerne for harmoniareal automatisk af systemet, og dette er baseret på hvilken hovedafgrøde der er angivet for marken. Du skal fjerne markeringen for en given mark, hvis du ved, at denne ikke er harmoniareal. Du kan læse mere om harmoniareal i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler, som du kan finde på lbst.dk. 16

17 Bedriftens N-kvote Den økologiske bedrifts kvote (felt H, inden fradrag) beregnes ud fra bedriftens harmoniareal og hvilket type økologisk tilskud, der er søgt (felt E). Undtaget når kvoten beregnet ud fra afgrødekoderne i markplanen er mindre; i så fald er det kvoten fra markplanen, der er gældende. Denne kvote tager ikke højde for yderligere reduktion som følge af fradrag for eftervirkning af efterafgrøder (felt I) eller fradrag i kvoten på grund af manglende efterafgrøder (felt J). Din korrigerede kvote, som tager højde for disse faktorer, vises i felt K Opgørelse af efterafgrøder 2017/2018 På denne side indberetter du en opgørelse over efterafgrøder for planperioden 2017/2018 (efterafgrøder etableret i efteråret 2017). Målrettede efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og pligtige efterafgrøder er alle indeholdt på denne side. I opgørelsen beregnes dine krav til efterafgrøder for planperioden 2017/2018 og du vælger, hvordan du vil opfylde disse krav. Fradrag i kvælstofkvoten på grund af manglende efterafgrøder vil også fremgå af denne side. Felt A Pligtige efterafgrøder Her skal du angive, om virksomheden er omfattet af krav om pligtige efterafgrøder i planperioden 2017/2018. Som noget nyt skal man også sætte kryds, hvis man er økolog. Dette skyldes, at økologer er undtaget for husdyrefterafgrøder. Man er i denne sammenhæng også økolog, hvis man er under omlægning ved planperiodens start (1. august 2017). Felt B Udbragt gødning Her skal du oplyse, hvor meget husdyrgødning du har brugt på din ejendom i 2015/2016. Markeringen indlæses automatisk fra dit gødningsregnskab 2015/2016, når siden opdateres. Hvis du er uenig, kan du markere dette. I år er dette felt nu inddelt i tre kategorier som følge af de nye regler om husdyrefterafgrøder. Niveauet af husdyrgødning og anden organisk gødning bruges ved beregning af kravene til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. Nystartede virksomheder virksomheder er i kategorien under 30 kg N/ha. Felt C Efterafgrødegrundareal 2017/2018 Her beregnes dit efterafgrødegrundareal ud fra oplysningerne i dit Fællesskema Hvis du ikke er enig, kan du skrive det rigtige areal. 17

18 Felt D og E Krav til efterafgrøder Her beregnes dine krav til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. Dette er beregnet på baggrund af det markkort, der er tilknyttet fællesskemaet og oplysningerne i felt B. For de pligtige efterafgrøder er reglerne som tidligere: Op til 80 kg N/ha harmoniareal skal man have efterafgrøder eller alternativer svarende til 10% af efterafgrødegrundarealet Over 80 kg N/ha harmoniareal skal man have 14% efterafgrøder eller alternativer Husdyrefterafgrøderne bruger alle 3 kategorier: Under 30 kg N/ ha harmoniareal har man intet krav Fra 30 til 80 kg N/ ha harmoniareal har man et lavt krav Over 80 kg N/ ha harmoniareal har man det fulde krav Kravet til husdyrefterafgrøder vises i felt E. Ud fra det kort, du har tilknyttet dit fællesskema og dine markeringer vedrørende udbragt gødning, beregnes dit krav til husdyrefterafgrøder i planperioden 2017/2018. Felt F Målrettede efterafgrøder I første linje vises det areal med efterafgrøder, der er søgt tilskud til i sidste års fællesskema. I anden linje vil der stå et korrigeret areal, hvis du har valgt at nedskrive arealet efter ansøgningsfristen, eller hvis der ved et kontrolbesøg er konstateret et mindre areal af målrettede efterafgrøder. I tredje linje vil ændringer i forhold til det ansøgte areal blive omregnet til et kvotetræk. Dette kvotetræk bliver overført til felt J på siden Gødningskvote og vil senere blive overført til dit gødningsregnskab. Felt G Efterafgrøder i efteråret 2017 Her er beregnet, hvor mange efterafgrøder, du har til pligtige og husdyrefterafgrøder. Dette er beregnet ud fra de efterafgrøder, du har oplyst i Gødningskvote og efterafgrødeskemaet 2017, fratrukket de målrettede efterafgrøder. Hvis du er uenig, kan du nedskrive arealet her. Felt H Alternativer til efterafgrøder i 2017 Her er sammenregnet de alternativer til efterafgrøder, du har anmeldt i Gødningskvote og efterafgrødeskemaet Hvis du er uenig kan du nedskrive arealet her. Felt I Overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder Her er vist hvor mange efterafgrøder, du har overført fra tidligere planperioder. Hvis du er uenig kan du nedskrive arealet her. Felt J og K Modtaget og afgivet overskud af efterafgrøder Hvis du har modtaget (felt J) eller afgivet (felt K) et overskud af efterafgrøder, skal det oplyses her. Husk at være opmærksom på omregningsfaktoren, hvis du modtager eller afgiver 18

19 efterafgrøder. Hvis du har modtaget efterafgrøder fra en virksomhed, der er lukket, skal dette markeres i feltet Modtaget fra ophørt virksomhed foran virksomhedens CVR-nr. i felt J. Når der er indtastet et CVR nr. kan navnet på virksomheden hentes ved at bruge funktionen hent. Læs mere om overdragelse af efterafgrøder i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden, som du finder på lbst.dk. Felt L Opsparede efterafgrøder og alternativer Her er beregnet, hvor mange efterafgrøder du samlet har til rådighed til at opfylde dine krav til pligtige og husdyrefterafgrøder. Felt M Opfyldelse af planperiodens krav Her beregnes, hvor stor en del af dit krav, der kan opfyldes med opsparede efterafgrøder. Der er mulighed for at korrigere dette ned, se eksemplet i tekstboksen. Eksempel Hvis der for eksempel er et krav på 10 ha (felt D og E) og der er en opsparing på 6 ha (felt L), vil der stå 6 ha i felt L og de resterende 4 ha vil blive omregnet til kvotetræk. Hvis ikke hele opsparingen af efterafgrøder skal bruges til at opfylde efterafgrøde kravet, skal mængden nedskrives i felt M. I eksemplet fra før vil man her kun bruge 2 ha, der anføres i felt M, de resterende 8 ha (10 ha 2 ha) af kravet, bliver opfyldt ved nedsættelse af kvælstofkvote. Overskud af efterafgrøde, der overføres til senere planperioder (vises i felt O) vil her være 4 ha (6 ha - 2 ha). Felt N Resultat Her vises resultatet af opgørelsen. Resultatet beregnes som opsparede efterafgrøder og alternativer (felt L) minus kravene (felt D og E), medmindre du har ændret på, hvordan du vil opfylde planperiodens krav (felt M). Hvis du har ændret i felt M, beregnes felt N som det angivne tal i felt M minus kravene i felt D og E. Hvis resultatet i felt N er et negativt antal ha, bliver din kvælstofkvote automatisk nedsat. Hvor mange kg N, kvoten nedsættes med, vises i felt O. Omregningsfaktoren fra efterafgrøder til kg N er hhv. 93 og 150 kg N pr ha efterafgrøder, afhængig af om du har udbragt under eller over 80 kg N/ha. Fradraget i kvoten bliver overført til felt J på siden Beregning af Gødningskvote. Når du skal udfylde dit gødningsregnskab for 2017/2018, vil fradraget fremgå af felt 502 i gødningsregnskabet. Felt O Overskud Her vises, hvor mange ha efterafgrøder du overfører til næste planperiode. 19

20 7.5. Indberetning efterafgrøder 2018/2019 Hvis du bliver omfattet af krav om obligatoriske målrettede, pligtige eller husdyrefterafgrøder i planperioden 2018/2019, skal du på denne side indberette, hvor stort et areal, du udlægger med efterafgrøder. Du skal ligeledes indberette, hvis du anvender alternativer til pligtige og husdyrefterafgrøder. Bemærk! Du må ikke overanmelde dit areal med pligtige- og husdyrefterafgrøder i Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet, men skal opgive det faktisk udlagte areal. Arealet med efterafgrøder kan rettes til og med 31. august Herefter kan arealet kun nedskrives. Du kan læse mere om reglerne om pligtige- og husdyrefterafgrøder i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler. Nedenfor gennemgås de enkelte felter på siden. Felt A Efterafgrøder der etableres i 2018 Her oplyser du, hvor mange målrettede efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og pligtige efterafgrøder du etablerer i Bemærk, at de frivillige målrettede efterafgrøder, du har ansøgt om i Fællesskemaet, også skal fremgå af dette felt. Hvis der kommer et krav om obligatoriske efterafgrøder, og du beslutter at etablere flere efterafgrøder for at opfylde kravet, skal du huske at opdatere felt A senest 31. august Oplys, hvor stor en del af ovenstående areal, du bruger til at opfylde MFO krav Her oplyser du, hvor mange af dine husdyr/pligtige efterafgrøder, der også bruges til MFO. Felt B Energiafgrøder Hvis du vil bruge energiafgrøder som alternativ til efterafgrøder, skal du her oplyse arealet med energiafgrøder i Bemærk at der er en referenceperiode, som er planperioden 2008/2009. Det betyder, at det alene er den del af det samlede areal med energiafgrøder, der overstiger det samlede areal med energiafgrøder i planperioden 2008/2009, der kan benyttes som alternativ til pligtige efterafgrøder. De afgrøder, som kan benyttes som energiafgrøder, er: Pil, poppel, el, hassel, ask og elefantgræs. Arealer med energiafgrøden lavskov afgrødekode 591, der anvendes som MFO-lavskov, kan ikke samtidig tælle med som et alternativ til pligtige efterafgrøder. Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet med energiafgrøder automatisk overført, når du opdaterer siden. 0,8 ha energiafgrøder svarer til 1 ha efterafgrøder. Felt C Mellemafgrøder Her oplyser du dit areal med mellemafgrøder, som du vil bruge som alternativ til efterafgrøder. Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet med mellemafgrøder automatisk overført, når du opdaterer siden. 20

21 2 ha mellemafgrøder svarer til 1 ha efterafgrøder. Du kan vælge at konvertere dine mellemafgrøder til pligtige efterafgrøder frem til 10. oktober Dette gøres ved at nedskrive arealet med mellemafgrøder i felt C og opskrive arealet med pligtige efterafgrøder i felt A. Felt D Afbrænding af fiberfraktion fra husdyrgødning i planperioden 2017/2018 Hvis du separerer din virksomheds gylle i henholdsvis en væske- og en fiberfraktion, og efterfølgende afbrænder fiberfraktionen, kan det helt eller delvist erstatte pligtige efterafgrøder. Oplys her den mængde (kg N) du afbrænder af fiberfraktionen. 870 kg kvælstof i afbrændt fiberfraktion svarer til 1 ha efterafgrøder. Felt E Braklagte arealer langs vandløb og søer Du kan vælge at erstatte etablering af pligtige efterafgrøder med braklagte arealer langs vandløb og søer. Arealerne skal have afgrødekode 310 (Slåningsbrak). Du skal være opmærksom på, at disse brakarealer ikke samtidig kan anvendes til MFO. 1 ha braklagte arealer langs vandløb og søer svarer til 4 ha efterafgrøder. Felt F Tidlig såning af vintersæd Tidlig såning af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug (inkl. hybridrug) og triticale kan anvendes som alternativ til efterafgrøder i planperioden 2018/ ha tidlig såning svarer til 1 ha efterafgrøder. Tidlig såning skal indberettes senest d. 10. september. Felt G Braklagte arealer Du kan vælge at erstatte etablering af pligtige efterafgrøder helt eller delvist med braklagte arealer. Arealerne skal have afgrødekode 310 (Slåningsbrak). Du skal være opmærksom på, at disse brakarealer ikke samtidig kan anvendes til MFO. Dit areal med afgrødekode 310 (Slåningsbrak) hentes automatisk fra dit Fællesskema, når du opdaterer siden, og vises i det øverste felt. I feltet nedenunder angiver du, hvor stor en del af dette areal du vil bruge som alternativ til efterafgrøder. 1 ha braklagt areal svarer til 1 ha efterafgrøder. Felt K Efterafgrøder og alternativer i 2018 I Felt K lægges de overstående efterafgrøder og alternativers efterafgrødeværdier sammen. Feltet beregnes automatisk, når du opdaterer siden. 21

22 8. XML upload Hvis du har lavet din markplan i et andet program, kan du bruge funktionen Indlæs xml-fil. Herefter finder du den fil, du har udlæst fra dit program og indlæser den i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet. Ved indlæsning af XML filer vil du kunne opleve nogle andre fejlmeldinger i skemaet end du ellers får. Dette skyldes at skemaet har nogle felter, som vi låser efter forskellige tidsfrister. Hvis du forsøger at uploade til disse felter, vil tallene i første omgang komme ind i skemaet, men du får ikke lov at indsende indtil felterne har nogle tilladte værdier. 22

23 9. Tilknytning af markkort til skemaet Du behøver kun at tilknytte et markkort, hvis der ikke er overensstemmelse mellem din markplan i Fællesskemaet og markplanen i dette skema (siden Markplan ). Vær opmærksom på, at hvis du først har tilknyttet et markkort til dit skema, kan dette ikke slettes, men kun erstattes af et andet markkort af samme type. Du tilknytter et markkort ved at trykke på knappen som vist nedenfor. For mere information om markkort, se brugerguide til internet markkort

24 10. Sådan indsender du skemaet Skemaet skal indsendes elektronisk via Tast selv-service. Bemærk, at hvis du har et CVR-nr., skal dette benyttes ved din indberetning. Dette gør du ved at anvende dit CVR-nr., når du logger på Tast selv-service. Ønsker du på et senere tidspunkt at indberette en anden side i skemaet, indsender du skemaet på ny. Sådan indberetter du Start med at opdatere skemaet. Denne opdatering skal foretages, inden skemaet indsendes, ellers får du en blokerende fejl. Klik herefter på knappen Indsend. Systemet vil automatisk lave en kontrol af skemaet. Hvis der er blokerende fejl i skemaet, vil disse stå med rødt. Når du har taget stilling til skemakontrollen og du ikke har flere blokerende fejl (med rød tekst) kan du klikke på Indsend. Hvis du ikke har tilknyttet et markkort til skemaet, vil der komme en meddelelse om dette. Du behøver ikke at tilknytte et markkort, så klik på Indsend igen. Nu skal du ind med dit NemID og godkende indsendelse af skemaet. Bemærk! Skemaet er ikke indsendt før du har godkendt med dit NemID 24

25 25 Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.:

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr Dato 4. juli 2017 Side 1 af 5 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V miljobio@lfst.dk cc: MABINI@lfst.dk) Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

FAQ om efterafgrøder

FAQ om efterafgrøder FAQ om efterafgrøder Hvornår har landmanden et efterafgrødekrav i 2019? Det er de arealer, landmanden har rådet over den 31/7 2019, som ligger til grund for beregningen af det pligtige- og husdyrefterafgrødekrav.

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 4 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov Kort opsummering Skema 2 Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark er en individuel behovsberegning på markniveau. Ved beregningen tages ikke hensyn til et evt. bedriftskrav til eftervirkning

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Marts 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Katrine

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Oktober 2018 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 Randzoner angivet som

Læs mere

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Generelt om markplan Få overblik Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Vælg høstår Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer Planperioden 2017/2018 Marts 2018 Indhold 1. Indberetning af gødningsleverancer 3 1.1 Typer af leverandører 3 1.2 Frist for indberetning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Januar 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Ivan Mandrup

Læs mere

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder UDKAST af udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje

Læs mere

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 Planteavlsnyt Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 18. jan. 2018 VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Fra 1. februar er det muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 1. revision, maj 2018.

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Økologi nøgletal 2018 (GHI)

Økologi nøgletal 2018 (GHI) Økologi og Næsgaard Mark Næsgaard Mark dækker fint alle økologers behov for logbog. Derfor er det også oplagt at anvende Næsgaard Mark eller Næsgaard Mobile som økolog, så man altid har sin logbog ved

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 Oktober 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab fra tidligere år...

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder er fremtiden! Men i hvilken form? Hvordan skal snitfladen være mellem de to hovedgrupper? De helt frivillige

Læs mere

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 Vejledning for overførsel af markdata fra DLBR MARK og kortdata fra Markkort Online til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 (Elektronisk Fællesskema 2009) Landscentret, februar 2009 1 ELEKTRONISK OVERFØRSEL

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017 Planteavlsnyt Vigtige datoer frem til 3 december 2017. VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Juli 2017 25. 3 3 3 3 Privat skovrejsning som miljøtiltag Forventet mulighed for at søge

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere