Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau"

Transkript

1 Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater... 4 Opsummering af hovedpointer... 4 Praktiske forhold og tilrettelæggelse af uddannelse... 8 Studievaner og forståelse af at være kandidatstuderende Deltagelse og feedback i undervisning Sociale aktiviteter og sammenhold Samlet tilfredshed med kandidatintroduktion Generel information om kandidatintroduktion De studerendes motivation Rapporten er udarbejdet af U&K, marts Kontaktoplysninger: Fuldmægtig Mads Zygmunt Feddersen / ) 1

3 Indledning Hvert år gennemfører SDU en fælles studiestartundersøgelse på tværs af universitetet. Det er en tilbagevendende undersøgelse til samtlige nye studerende på bacheloruddannelser. Fra i år er studiestartsundersøgelsen blevet suppleret med en undersøgelse for kandidatintroduktionen, som omfatter samtlige nye kandidatstuderende, der er begyndt på en SDU-uddannelse. Undersøgelsen gennemføres ved slutningen af første semester, og har til formål at undersøge, om de studerende er kommet godt i gang på deres nye uddannelse i bredeste forstand, herunder fagligt, socialt og studieteknisk. Undersøgelsen fungerer som feedback på implementeringen af SDU s principper for studiestarten fra 2015 og samtidig skal undersøgelsens resultater bruges som målepunkt i SDU s kommende udviklingskontrakt med ministeriet fra Indeværende rapport vil tage udgangspunkt i alle nye studerende på kandidatniveau. På Det Tekniske Fakultet omfatter det nye studerende på civilingeniøruddannelserne (KA). Rapporten vil være opbygget således, at der først vil være en kort redegørelse for undersøgelsens metode og svarprocent. Herefter vil undersøgelsens resultater blive præsenteret, herunder en opsummering af undersøgelsens hovedpointer. Resultaterne vil være opdelt i 7 temaer som er henholdsvis: Praktiske forhold og tilrettelæggelse af uddannelse, Studievaner og forståelse af at være kandidatstuderende, Deltagelse og feedback i undervisning, Sociale aktiviteter og sammenhold, Samlet tilfredshed med kandidatintroduktion, Generel information om kandidatintroduktion og De studerendes motivation. Metode Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra d til d I den efterfølgende uge blev der gennemført en rykkerperiode, og dermed var proceduren den samme, som i de foregående år. Det elektroniske spørgeskema blev udsendt pr. mail, og ligeledes havde de studerende adgang via deres personlige Blackboard. I forbindelse med udsendelse af spørgeskemaet blev studielederne orienteret pr. mail, hvori de blev bedt om at medvirke til at sikre en høj svarprocent, eksempelvis ved, at en del af undervisningstiden blev brugt på introduktion og besvarelse af spørgeskemaet. Den første reminder blev udsendt pr. mail d , hvor respondenter, som endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet, blev påmindet om, at undersøgelsen var åben. Efter undersøgelsesperioden var udløbet, blev der udsendt en ny reminder d , så de respondenter, der ikke havde fået besvaret spørgeskemaet, indenfor den angivne periode, fik en ekstra mulighed. D blev sidste reminder udsendt, denne gang pr. sms til de respondenter som endnu ikke havde besvaret, og som samtidig havde tilkendegivet, at SDU må kontakte dem pr. sms. Indeværende fakultetsrapport omhandler alle nye civilingeniørstuderende på kandidatniveau. 2

4 Undersøgelsens svarprocent Undersøgelsens svarprocent er en god kvalitetsindikator, og det er derfor af afgørende betydning, at undersøgelser på Det Tekniske Fakultet, opnår en svarprocent, der skaber grobund for solid og generaliserbar data. Ud af 265 studerende har 95 deltaget i undersøgelsen, og svarprocenten på fakultetsniveau er derfor på 36%. Dette er en meget lav svarprocent, som afspejler en udfordring i forhold til at få de kandidatstuderende til at besvare spørgeskemaet. Med den lave svarprocent i mente, skal man holde sig for øje, hvorvidt der kan være tale om et systematisk frafald af studerende. I statistisk årbog 1 er kønsfordelingen for den senest optagede årgang på kandidatniveau opgjort. Den procentvise fordeling er i mændenes favør. For indeværende undersøgelse er den procentvise kønsfordeling i mændenes favør, og hermed er der ikke tale om et systematisk frafald af hverken kvinder eller mænd. Dette giver en indikation på, at vi i undersøgelsen har at gøre med en repræsentativ gruppe. I nedenstående diagram er der foretaget en komparation mellem svarprocenten for de 5 fakulteter på SDU. Som det fremgår af diagrammet, så er svarprocenten for Det Tekniske Fakultet den anden laveste blandt de 5 fakulteter. Diagram 1: Undersøgelsens svarprocent fordelt på fakulteter Svarprocent - Kandidatintroduktion % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 46% 43% 34% 36% 1 Statistisk årbog er offentlig tilgængeligt tidsseriedata typisk fra år 2007 og frem til seneste opgørelsestidspunkt, med et udvalg af ofte efterspurgte statistiske opgørelser 3

5 Resultater Nedenfor vil undersøgelsesresultaterne for kandidatintroduktionen på Det Tekniske Fakultet blive præsenteret. Dette års undersøgelse har indeholdt 16 spørgsmål, som er blevet stillet til alle nye studerende på kandidatniveau på SDU. 2 af spørgsmålene er dog ikke medtaget i indeværende rapport grundet fejl i forbindelse med indsamlingen af data. Hermed behandler rapporten 14 spørgsmål, som alle er af kvantitativ karakter. Der vil være relevante komparationer knyttet til hvert spørgsmål. Der vil først være en opsummering af undersøgelsens hovedpointer, og dernæst vil dataopgørelserne blive illustreret i diagrammer. Der vil være en kort beskrivende tekst til hvert diagram. Opsummering af hovedpointer Nedenfor vil undersøgelsens hovedpointer blive opsummeret. Først vil fokus være rettet mod de 9 spørgsmål, hvor svarkategorierne er opbygget efter samme 5-punktsskala fra henholdsvis meget enig til meget uenig. Ved 7 af de 9 spørgsmål har det været muligt at sammenligne med tilfredsheden for de studerende på bachelorniveau. Spørgsmålene har her enten været 1:1 eller lignet hinanden i en så høj grad, at en sammenligning er meningsfuld. Ligeledes er der for de 9 spørgsmål foretaget en sammenligning mellem interne og eksterne kandidatstuderende. Interne studerende er defineret som studerende, der kommer fra samme Campus eller fra et andet SDU Campus. Eksterne studerende er udefrakommende studerende fra en anden uddannelsesinstitution i Danmark eller udlandet. Slutteligt vil hovedpointerne fra de resterende 5 spørgsmål blive ekspliciteret. Tilfredshed med kandidatintroduktion Tabel 1 sammenligner de studerendes tilfredshed for kandidatintroduktionen med de studerendes tilfredshed for bachelorstudiestarten på Det Tekniske Fakultet Procentandelene afspejler de studerende, som har erklæret sig helt eller delvist enige i de 9 spørgsmål, og farverne grøn, gul og rød indikerer hvorvidt, at tilfredsheden for kandidatstuderende er højere, status quo eller lavere end tilfredsheden for studerende på bachelorniveau. Ligeledes er der i tabellen angivet en overordnet tilfredshed, som er gennemsnittet af de 9 spørgsmål. Til trods for at det kun er muligt at foretage en komparation ved 7 af de 9 spørgsmål, så tager den overordnede tilfredshed på bachelorniveau udgangspunkt i alle 9 spørgsmål, og dermed også de 2 spørgsmål, som ikke er ekspliciteret i tabellen. 4

6 Tabel 1: Tilfredshed med kandidatintroduktion contra bachelorstudiestarten Som det fremgår af tabellen, så er de kandidatstuderendes overordnede tilfredshed 13 procentpoint lavere end tilfredsheden på bachelorniveau. Tabellen viser forskellen i procentpoint Spørgsmål KA 2017 Den overordnede tilfredshed 62% Jeg har fået tilstrækkelig information om praktiske forhold 63% Jeg har fået tilstrækkelig information om uddannelsens tilrettelæggelse 56% Jeg har i det omfang, jeg har haft behov fået tilbud om hjælp og støtte til at komme godt i gang med mit studie +/- BA 44% -- *4. Jeg er i tilstrækkeligt omfang blevet introduceret til studiekulturen på SDU 47% Jeg har generelt deltaget aktivt i faglige aktiviteter 89% Jeg har i løbet af de første måneder på min kandidatuddannelse fået feedback på mine faglige præstationer 59% Jeg har deltaget i størstedelen af de sociale aktiviteter på uddannelsen 52% Jeg er blevet en del af et godt socialt sammenhold på uddannelsen 77% Generelt er jeg tilfreds med min opstart på min kandidatuddannelse på SDU 67% -17 *Kun henvendt til udefrakommende studerende Diagram 2: Tilfredshed med studiestarten på kandidat- og bachelorniveau Nedenstående diagram illustrerer tilfredsheden på kandidatniveau contra bachelorniveau ud fra de 7 spørgsmål, hvor det har været muligt at foretage en komparation. Tilfredshed - KA contra BA KA BA SPM 8 SPM 9 SPM 1 100% 80% 60% 40% 20% 0% SPM 2 SPM 5 SPM 7 SPM 6 5

7 Tabel 2 sammenligner de studerendes tilfredshed med kandidatintroduktionen på Det Tekniske Fakultet, fordelt på interne og eksterne studerende. Procentandelene afspejler de studerende, som har erklæret sig helt eller delvist enige i de 9 spørgsmål, og den grønne farve illustrerer hvilken af de 2 grupper, der scorer højest på tilfredsheden ud fra hvert spørgsmål. Ligeledes er der i tabellen angivet en overordnet tilfredshed, som er gennemsnittet af de 9 spørgsmål (for de interne studerende kun 8 spørgsmål). Som det fremgår af tabellen, så er de interne studerendes overordnede tilfredshed med kandidatintroduktionen 4 procentpoint højere end tilfredsheden for eksterne studerende. Tabel 2: Tilfredshed med studiestarten på internt og eksternt niveau Spørgsmål Intern 2017 Ekstern 2017 Den overordnede tilfredshed 64% 60% 1. Jeg har fået tilstrækkelig information om praktiske forhold 66% 58% 2. Jeg har fået tilstrækkelig information om uddannelsens tilrettelæggelse 54% 58% 3. Jeg har i det omfang, jeg har haft behov fået tilbud om hjælp og støtte til at komme godt i gang med mit studie 41% 50% *4. Jeg er i tilstrækkeligt omfang blevet introduceret til studiekulturen på SDU -- 47% 5. Jeg har generelt deltaget aktivt i faglige aktiviteter 92% 86% 6. Jeg har i løbet af de første måneder på min kandidatuddannelse fået feedback på mine faglige præstationer 56% 64% 7. Jeg har deltaget i størstedelen af de sociale aktiviteter på uddannelsen 49% 56% 8. Jeg er blevet en del af et godt socialt sammenhold på uddannelsen 83% 67% 9. Generelt er jeg tilfreds med min opstart på min kandidatuddannelse på SDU 73% 58% *Kun henvendt til udefrakommende studerende Diagram 3: Tilfredshed med kandidatintroduktion på internt og eksternt niveau Diagrammet illustrerer tilfredsheden med kandidatintroduktionen for interne og eksterne studerende. Kurven i diagrammet angiver fakultetsgennemsnittet. Tilfredshed intern contra ekstern 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SPM1 SPM2 SPM3 SPM4 SPM5 SPM6 SPM7 SPM8 SPM9 Intern Ekstern Gns. 6

8 Generel information om kandidatintroduktion Opsummering SPM 10: Hvilke af nedenstående udsagn passer bedst til din opstart på din kandidatuddannelse? (sæt gerne flere krydser) (OBS: Se de 5 udsagn på side 17 i rapporten) 78 procent af de studerende har angivet, at deres kandidatuddannelse har haft et introduktionsarrangement SPM 11: Jeg har deltaget i nogle eller alle introduktionsarrangementer til min kandidatuddannelse 62 procent af de studerende har angivet, at de har deltaget i nogle eller alle introduktionsarrangementer SPM 12: Jeg har følt mig tilstrækkeligt introduceret til min kandidatuddannelse 63 procent af de studerende har angivet, at de har følt sig tilstrækkeligt introduceret til deres kandidatuddannelse SPM 13: Forskellige former for introduktion har givet mig nyttig information om min kommende kandidatuddannelse 77 procent af de studerende har angivet, at de forskellige former for introduktion har givet dem nyttig information om deres kommende kandidatuddannelse De studerendes motivation Som noget nyt måler man i dette års undersøgelse på de studererens motivation for at gennemføre uddannelsen. De studerende bliver på en skala fra 1-10 bedt om at tage stilling til, hvor motiveret de lige nu er for at gennemføre uddannelsen (1: Slet ikke motiveret 10: Meget motiveret). Besvarelserne kategoriseres således at: 1-3 = Lav motivation, 4-7 = Middel motivation og 8-10 = Høj motivation Opsummering SPM 14: Angiv venligst på nedenstående skala, hvor motiveret du lige nu er for at gennemføre din kandidatuddannelse (1: Slet ikke motiveret 10: Meget motiveret) 67 procent af de studerende har angivet at have høj motivation (8-10) 30 procent af de studerende har angivet at have middel motivation (4-7) 3 procent af de studerende har angivet at have lav motivation (1-3) 7

9 Praktiske forhold og tilrettelæggelse af uddannelse SPM 1: Jeg har fået tilstrækkelig information om praktiske forhold (f.eks. IT, vejledningstilbud og fysiske lokaliteter) (Alle studerende på, N=95) 63 procent af de studerende er helt eller delvist enige i, at de har fået tilstrækkelig information om praktiske forhold. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den laveste tilfredshedsgrad sammenlignet med de andre fakulteter. N=95 Helt enig 28% Devist enig 35% Hverken enig eller uenig 17% Delvist uenig 11% Helt uenig 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Tilfredshed - Fakulteter 76% 75% 67% 67% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 8

10 SPM 2: Jeg har fået tilstrækkelig information om uddannelsens tilrettelæggelse (f.eks. skema, eksamensregler og regler vedr. studiefremdrift) (Alle studerende på, N=95) 56 procent af de studerende er helt eller delvist enige i, at de har fået tilstrækkelig information om uddannelsens tilrettelæggelse. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den laveste tilfredshedsgrad sammenlignet med de andre fakulteter. N=95 Helt enig 24% Devist enig 32% Hverken enig eller uenig 20% Delvist uenig 16% Helt uenig 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Tilfredshed - Fakulteter 76% 67% 65% 61% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 9

11 Studievaner og forståelse af at være kandidatstuderende SPM 3: Jeg har i det omfang jeg har haft behov fået tilbud om hjælp og støtte til at komme godt i gang med mit studie (f.eks. vejledning i akademisk håndværk, arbejdsplanlægning og litteratursøgning) (Alle studerende på, N=95) 44 procent af de studerende er helt eller delvist enige i, at de har fået de nødvendige tilbud om hjælp og støtte til at komme godt i gang med studiet. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den laveste tilfredshedsgrad sammenlignet med de andre fakulteter. N=95 Helt enig 16% Devist enig 28% Hverken enig eller uenig 35% Delvist uenig 12% Helt uenig 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Tilfredshed - Fakulteter 63% 61% 55% 54% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 10

12 SPM 4: Jeg er i tilstrækkeligt omfang blevet introduceret til studiekulturen på SDU (f.eks. studenterliv, forholdet mellem ansatte og studerende, formelle regler og normer vedr. eksamen og gruppearbejde) (Udefrakommende studerende, N=36) 47 procent af de udefrakommende studerende er helt eller delvist enige i, at de i tilstrækkeligt omfang er blevet introduceret til studiekulturen på SDU. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den laveste tilfredshedsgrad sammenlignet med de andre fakulteter. N=36 Helt enig 19% Devist enig 28% Hverken enig eller uenig 25% Delvist uenig 14% Helt uenig 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Tilfredshed - Fakulteter 63% 60% 58% 50% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 11

13 Deltagelse og feedback i undervisning SPM 5: Jeg har generelt deltaget aktivt i faglige aktiviteter (f.eks. i undervisning, gruppearbejde osv.) (Alle studerende på, N=95) 89 procent af de studerende er helt eller delvist enige i, at de generelt har deltaget aktivt i faglige aktiviteter (det øverste diagram angiver 90 procent pga. afrunding). På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den anden laveste tilfredshedsgrad sammenlignet med de andre fakulteter. N=95 Helt enig 58% Devist enig 32% Hverken enig eller uenig 7% Delvist uenig 3% Helt uenig 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tilfredshed - Fakulteter 95% 94% 92% 89% 88% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 12

14 SPM 6: Jeg har i løbet af de første måneder på min kandidatuddannelse fået feedback på mine faglige præstationer (Alle studerende på, N=95) 59 procent af de studerende er helt eller delvist enige i, at de i løbet af de første måneder har fået feedback på faglige præstationer. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den højeste tilfredshedsgrad sammenlignet med de andre fakulteter. N=95 Helt enig 17% Devist enig 42% Hverken enig eller uenig 25% Delvist uenig 13% Helt uenig 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Tilfredshed - Fakulteter 59% 58% 54% 47% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 13

15 Sociale aktiviteter og sammenhold SPM 7: Jeg har deltaget i størstedelen af de sociale aktiviteter på uddannelsen (Alle studerende på, N=95) 52 procent af de studerende er helt eller delvist enige i, at de har deltaget i størstedelen af de sociale aktiviteter på uddannelsen. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den tredje højeste tilfredshedsgrad sammenlignet med de andre fakulteter. N=95 Helt enig 20% Devist enig 32% Hverken enig eller uenig 28% Delvist uenig 15% Helt uenig 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Tilfredshed - Fakulteter 64% 59% 52% 48% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 14

16 SPM 8: Jeg er blevet en del af et godt socialt sammenhold på uddannelsen (Alle studerende på, N=95) 77 procent af de studerende er helt eller delvist enige i, at de er blevet en del af et godt sammenhold på uddannelsen. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den højeste tilfredshedsgrad sammenlignet med de andre fakulteter. N=95 Helt enig 37% Devist enig 40% Hverken enig eller uenig 18% Delvist uenig 5% Helt uenig 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Tilfredshed - Fakulteter 77% 75% 71% 66% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 15

17 Samlet tilfredshed med kandidatintroduktion SPM 9: Generelt er jeg tilfreds med min opstart på min kandidatuddannelse på SDU (Alle studerende på, N=95) 67 procent af de studerende er helt eller delvist enige i, at de generelt er tilfredse med opstarten på deres kandidatuddannelse på SDU. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den laveste tilfredshedsgrad sammenlignet med de andre fakulteter. N=95 Helt enig 26% Devist enig 41% Hverken enig eller uenig 21% Delvist uenig 11% Helt uenig 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Tilfredshed - Fakulteter 84% 83% 77% 69% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 16

18 Generel information om kandidatintroduktion SPM 10: Hvilke af nedenstående udsagn passer bedst til din opstart på din kandidatuddannelse? (sæt gerne flere krydser) (Alle studerende på, N=95) (1): Min uddannelse har haft et introduktionsarrangement til min kandidatuddannelse (2): Min uddannelse har introduceret løbende gennem undervisningen til kandidatuddannelsen (3): Min uddannelse har introduceret til min kandidatuddannelse gennem skriftligt materiale (4): Jeg er ikke bekendt med, at der på min kandidatuddannelse har været nogle former for introduktion (5): Andet uddyb venligst 78 procent af de studerende tilslutter sig første udsagn om, at uddannelsen har haft et introduktionsarrangement til kandidatuddannelsen. Der er nedenfor foretaget en komparation mellem interne og eksterne studerende. N=95 1) 78% 2) 19% 3) 19% 4) 5% 5) 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Intern contra ekstern 1) 2) 3) 4) 5) 3% 2% 3% 8% 11% 14% 24% 22% 80% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Intern Ekstern 17

19 SPM 11: Jeg har deltaget i nogle eller alle introduktionsarrangementer til min kandidatuddannelse (Undlades ved svarkategori 4 i SPM 10, N=90) 62 procent af de studerende har deltaget i nogle eller alle introduktionsarrangementer til deres kandidatuddannelse. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den laveste deltagelsesgrad sammenlignet med de andre fakulteter. N=90 38% 62% Ja Nej Deltagelse - Fakulteter 89% 84% 82% 73% 62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18

20 SPM 12: Jeg har følt mig tilstrækkeligt introduceret til min kandidatuddannelse (Alle studerende på, N=95) 63 procent af de studerende har følt sig tilstrækkeligt introduceret til deres kandidatuddannelse. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den anden laveste tilfredshedsgrad sammenlignet med de andre fakulteter. Gns. / intern contra ekstern Gns. 63% Intern 64% Ekstern 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tilfredshed - Fakulteter 83% 73% 67% 63% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 19

21 SPM 13: Forskellige former for introduktion har givet mig nyttig information om min kommende kandidatuddannelse (Aktiveres ved svarkategori 1 (Ja) i SPM 11, N=56) 77 procent af de studerende har angivet, at de forskellige former for introduktion har givet dem nyttig information om deres kommende kandidatuddannelse. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den anden laveste andel af studerende, som har angivet at være helt eller delvist enige i det pågældende spørgsmål. Gns. / intern contra ekstern Gns. 77% Intern 81% Ekstern 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% SDU Fakulteter 84% 79% 78% 77% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 20

22 De studerendes motivation SPM 14: Angiv venligst på nedenstående skala, hvor motiveret du lige nu er for at gennemføre din kandidatuddannelse (1: Slet ikke motiveret 10: Meget motiveret) (Alle studerende på, N=95) 67 procent af de studerende har angivet at have høj motivation (8-10). Det er 7 procentpoint lavere end de studerende på bachelorniveau. På universitært niveau har Det Tekniske Fakultet den laveste andel af studerende i kategorien Høj motivation (8-10). Motivation - KA contra BA Høj (8-10) 67% 74% Middel (4-7) 22% 30% Lav (1-3) 3% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% KA BA Høj motivation - Fakulteter 81% 80% 71% 70% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 21

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Resultater... 4

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering af hovedpointer...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering af hovedpointer...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar 2019.

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi (BA) TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Robotteknologi (BA) TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Produktion TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Robotteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Ingeniøruddannelserne på SDU TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar 2019.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet

Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiestartsundersøgelse 1. semester 2014

Studiestartsundersøgelse 1. semester 2014 Studiestartsundersøgelse 1. semester 2014 Notat fra Analyse, udarbejdet februar 2015 Udarbejdet af: Mikkel Seesko (mise@sdu.dk, 6550 9374) Fuldmægtig, Analyse Studieservice Henrik Bahne (hbh@sdu.dk, 6550

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Ingeniøruddannelserne på SDU Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Ingeniøruddannelserne på SDU Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Ingeniøruddannelserne på SDU Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i PDI (BA)

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i PDI (BA) Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i PDI (BA) Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 16 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik TEK Uddannelseskvalitet Nov. 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 216 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi TEK Uddannelseskvalitet Nov. 216 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 216 Civilingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi TEK Uddannelseskvalitet Nov. 216 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i GMM Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i GMM Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i GMM Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA) Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA) Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA) Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 216 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi TEK Uddannelseskvalitet Nov. 216 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 216 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi TEK Uddannelseskvalitet Nov. 216 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering af

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 216 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi TEK Uddannelseskvalitet Nov. 216 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune 3505 Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi Studiemiljøundersøgelsen 201 civilingeniør i robotteknologi Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i 201. Tallene i denne rapport er de uddannelsesspecifikke

Læs mere