Praktikbeskrivelse. Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Daginstitution Østbirk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikbeskrivelse. Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Daginstitution Østbirk."

Transkript

1 Praktikbeskrivelse. Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Daginstitution Østbirk. 1

2 I daginstitution Østbirk arbejder vi med en anerkendende pædagogik, hvor alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet, hvor læringen foregår i inkluderende miljøer. Anerkendende relationer betyder for os at møde det enkelte barn ligeværdigt med respekt for barnets perspektiv. Vi ønsker at se og fremhæve barnets ressourcer og potentialer. Vi vægter omsorg og nærvær højt, og har i det daglige fokus på at skabe udviklingsmuligheder for alle børn i gruppen. Vi arbejder med målrettede og fokuserede indsatsområder, så børnene kan mestre livet og klare sig godt i fremtiden. Daginstitution Østbirk består af 2 afdelinger: Skovhuset og Børnehuset. Daginstitution Østbirk modtager børn med forskellige sociale baggrunde. Børnehuset: Som ligger på Grundtvigsvej 11, modtager ca. 60 børn i gennemsnit over året, i alderen 3 6 år. Vi har 2 grupper med 3 4 årige og en storbørnsgruppe. Vi er optaget af sprogarbejde, natur og naturfænomener, lego-education og legens betydning. Vi modtager studerende i 1. praktik, 2., 3. praktik og evt. bachelorpraktik. Skovhuset: Som ligger i Storegade 51, modtager ca. 70 børn i gennemsnit over året, i alderen 3 6 år. Vi har 2 grupper med 3-4 årige og en storbørnsgruppe og 1 vuggestuegruppe med årige. Vi er optaget af sprogarbejde, natur og naturfænomener, lego-education og legens betydning. Vi modtager studerende i 1. praktik, praktik og evt. bachelorpraktik. Studerende i daginstitution Østbirk Velkommen som ny studerende, kollega og medarbejder i daginstitution Østbirk. Når vi modtager studerende i praktik, er det i daginstitution Østbirk et fælles ansvar, at den studerende mødes i et åbent positivt og engageret uddannelsesmiljø, hvor den studerende bliver en del af arbejdsfællesskabet og institutionskulturen, og hvor der er klare forventninger og tydelige rammer for praktikperioden. I daginstitution Østbirk er vi sammen med uddannelsesstedet med til at sikre, at praktikken bliver en integreret del af uddannelsen. Den studerende kan i praktikken erhverve sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder indenfor det pædagogiske praksisfelt. Den studerende skal have mulighed for at arbejde med og afprøve sine konkrete læringsmål for praktikken, så kompetence, videns og færdighedsmålene for praktikken bliver opfyldt. Praktikken indeholder både tid til fordybelse og faglige udfordringer i et kollegialt fællesskab. Den studerende vil have mulighed for at kunne reflektere over kollegaers praksis og institutionens logikker( rutiner). 2

3 Der gives fast vejledning 1 time om ugen og der er mulighed for pædagogisk vejledning i praksis. Vejledning bliver varetaget af en uddannet praktikvejleder, som sammen med den studerende arbejder for praktikken er båret af viden, tryghed og udvikling/læring i et fagligt fællesskab. Den studerende vil også kunne modtage vejledning fra eks. Lederen og sprogvejleder, da de kan vejlede i emner som vejlederen ikke nødvendigvis har de samme kompetencer i. Dette vil kunne højne den studerendes faglighed og skabe nye tilegnelser i det pædagogiske praksisfelt. Det forventes af personalet: At de bidrager til den studerendes læring i praktikken, da den studerendes praktikforløb i institutionen er et fælles ansvar. At personalet stiller sig til rådighed for både formel og uformel vejledning. At de skaber rum og plads til at den studerende kan øve sig i at videns dele med sine kollegaer. At personalet udviser interesse og nysgerrighed i forhold til den studerendes kompetence videns og færdighedsmål for praktikken. At de støtter, tilvejebringer og anviser gode læringsrum for den studerende i sit arbejde med konkrete læringsmål og er opmærksom på, at den studerende får mulighed for at opøve og afprøve nye videns- og færdighedskompetencer. At personalet skal kunne give og modtage konstruktiv feedback. 3

4 Det forventes af den studerende: At den studerende er opmærksom på, at man i praktikken befinder sig i et læringsforløb, men at man samtidig er en del af institutionens normering i anden og tredje praktik. Det at kunne forvalte rollen som studerende og samtidig som medarbejder ansvarligt. At der inden praktikkens start er kendskab til barnets udvikling 0-6 år, og kendskab til indholdet i dagtilbudsloven. Reflekterer over egen og kollegaernes praksis, og være opsøgende og nysgerrig på den pædagogiske praksis. Er åben for og opsøger både formel og uformel vejledning, samt kunne give og modtage konstruktiv feedback. At den studerende er ansvarlig for egen læring, både i hverdagspraksis og ved vejledninger. I arbejdsportfoliet forventer vi, at den studerende dokumenterer sine arbejdsprocesser via refleksion observationer selektion praksisfortællinger og indsamlinger i det pædagogiske praksisfelt. Således at den studerende kan fastholde de kompetencer, viden og færdigheder, de udvikler/tilegner sig i praktikken. At den studerende er engageret i egen uddannelse/praktik og selvstændigt søger faglige udfordringer, nye færdigheder og ny viden. At den studerende indgår aktivt og professionelt i det faglige kollegiale fællesskab. 4

5 Praktik i Daginstitution Østbirk. Vejledning. Der planlægges 1 time hver uge til vejledning. Vejledninger ligger på et fast tidspunkt i løbet af ugen. Den studerende samarbejder med vejleder omkring indhold og struktur på vejledningerne. Portfolioarbejdet består af indsamling, selektion og refleksion af praksis, der dokumenterer Den studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer, således at uddannelsesrelatereder refleksioner fastholdes og mangfoldige aspekter af praksiserfaringer dokumenteres. (uddrag fra studieordningen) I den studerendes arbejdsportfolio,( som er et arbejds og skriveredskab den studerende bruger før, under og efter alle tre praktikker,) dokumentere den studerende sin læring, både ifht til kompetencemål - vidensmål og færdighedsmål. Dette gøres via beskrevne iagttagelser, refleksion - praksisfortællinger og notat om den pædagogiske praksisfelt. Her udover notater fra vejledning, dagsorden og indhold, - og refleksion, op til, under og efter vejledningen Arbejdsportfolio skal anvendes ved den afsluttende prøve, hvor essensen af arbejdsportfolio bliver brugt til at udarbejde et skriftligt præsentationsportfolio, som den studerende mundtligt redegør for til prøven. Den studerendes arbejdsportfolio er dermed et centralt dokument i praktikken og inddrages også som centralt dokument i vejledningen. Det er den studerendes ansvar, at vejledningerne er forberedt, og at vejlederen har haft den fornødne tid til forberedelse, dvs. at materiale osv. er tilsendt vejleder senest 2 dage før vejledningen er planlagt. I løbet af praktikperioden kan en del af den faste vejledningstid planlægges som en kollegial vejledning, altså en vejledning med en kollega, der har kompetencer indenfor et fagligt felt, der har den studerendes interesse. Vejledningen kan enten foregå som almindelig vejledning eller også som vejledning i praksis, hvor den studerende f.eks. følger en inklusions-pædagogs arbejde på stuen - eller i institutionen. Når den studerende aftaler en kollegial vejledning, er det den studerendes ansvar, at vejledningen er dagsorden-sat og at vejlederen har minimum 1 uge til forberedelse (dagsorden, fokuspunkter, læsestof m.v) 5

6 Mødeplan Alle medarbejdere i Daginst. Østbirk står til rådighed (ifht til mødeplan) fra kl til kl fredage Studerende i 1. praktik, vil som udgangspunkt, følge vejlederens mødeplan. Studerende i 2. og 3. praktik indgår i mødeplanen på lige fod med øvrige kollegaer og skal forvente at skulle åbne og lukke. Som studerende arbejder du 32,5 timer ugentlig, ud af disse optjenes 2,5 times afspadsering, som afvikles i forbindelse med studiedage. Institutionen har ferielukket 3 uger i sommerferien og 1 uge i julen. Det vil ofte være muligt, at man kan arbejde i alle eller nogle af dagene, ellers afholdes ferie eller afspadsering. Studiedage Det er den studerendes ansvar, at være opmærksom på at indkaldelsesperioder er planlagt ifht mødeplan, altså at mødeplanen hænger sammen, når den studerende er på indkald. Den studerende kan altid søge hjælp til dette hos vejleder eller hos leder. Deltagelse i møder Den studerende deltager i personalemøder, stuemøder, team møder og møder i huset. Der kan være mulighed for at deltage i tværfaglige møder, i det omfang det er relevant. 6

7 1. praktik: Pædagogens praksis. Kompetencemål: Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurderer egne læreprocesser i praksis. Vidensmål/studieordning Den studerende har viden om: Færdighedsmål/studieordning Den studerende kan: 1. Praktikstedets målgrupper samt 1. Anvende viden om praktikstedets praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver i samfundsmæssige opgaver. tilrettelæggelsen af det pædagogiske 2. Målsætning, tilrettelæggelse og arbejde. organisering af pædagogisk praksis, 2. Målsætte, tilrettelægge, gennemføre herunder og pædagogiske metoders og evaluere pædagogisk praksis med effekter. inddragelse af viden og effekten af 3. Evaluerings-, og undersøgelses- og forskellige pædagogiske metoder. dokumentationsformer 3. Dokumentere og evaluere egen 4. Såvel den sundhedsmæssige som deltagelse i pædagogisk praksis, den dannelsesmæssige betydning af herunder reflekterer over kvaliteten sunde madvaner, måltids-kultur, i egne læreprocesser. hygiejne og indeklima. 4. Anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Lokal udmøntning af studieordningens fastlagte videns- og færdighedsmål. Vidensmål i 1. praktik Færdighedsmål 1. praktik 1. Dagtilbudsloven 1. Begyndende forståelse for og agere ud 2. Læreplaner og Smtte-modelle, VIDA- fra begrebet kerneydelse og udtrykke eksperimentskabelon, anerkendende egen holdning til, og forståelse af den relationer (pædagogisk pædagogiske profession og dagtilbud relationsarbejde), krop, leg og læring som samfunds-institution. 3. Praksisfortællinger- teori. 2. Planlægge, udføre og evaluere 4. Mad- og måltidspædagogik og politik, pædagogisk aktivitet, med krop leg og læring. udgangspunkt i smtte-modellen. 3. Observation/praksisfortælling, analyse og nye tiltag dokumenteres i arbejds portefolio, og drøftes til vejledningen. 4. Barnets sundhed, krop og trivsel 7

8 2. Praktik: Relation og kommunikation Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. Vidensmål/studieordning Den studerende har viden om: Færdighedsmål/studieordning Den studerende kan: 1. Det 0-5 årige barns 1. Tilrettelægge differentierede forudsætninger pædagogiske aktiviteter gennem udviklingsmuligheder, herunder analyse af børns forudsætninger, børns særlige behov. interaktion og kommunikation. 2. Samspil og interaktion samt 2. Skabe nærværende relationer og relationernes betydning for det understøtte det enkelte barns 0-5 årige barns leg, læring udfoldelses- og socialisering, trivsel og udvikling. deltagelsesmuligheder i 3. Leg, legeteorier og legekulturer. fællesskabet. 4. Kropslig, kreativ, musisk og 3. Rammesætte børns leg æstetiks læring og udfoldelse i 4. Målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogisk praksis. pædagogiske aktiviteter og generelt 5. Omsorg, sundhedsfremmende og at motivere og understøtte børns leg forebyggende arbejde. og æstetiske, musiske og kropslige 6. Dialog og professionel kommunikation udfoldelse, 5. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse. 6. Kommunikere nuanceret, præcist og med børn, familier og kollegaer. 8

9 Lokal udmøntning af studieordningens fastlagte videns- og færdighedsmål. Vidensmål 2. praktik 1. Læringsbegreb og læringssyn. Forudsætninger som et dynamisk begreb, f.eks. sproget som forudsætning, læringsmiljøernes kvalitet som forudsætning, inkluderende fællesskaber som forudsætning for børns trivsel, læring og udvikling. 2. Inklusion og differentierede fællesskaber. 3. Leg og legens betydning, -leg og læring. 4. Læringsmiljø, forudsætninger for og holdning til gode læringsmiljøer, eget læringssyn. 5. Sammenhæng mellem sundhed og trivsel. 6. Tilegne sig viden om, at vi i vores dialogkommunikations arbejde er bevidste om, at vi fremtræder professionel i vores kommunikationsform. Dette i vores samarbejde med børn, forældre og kollegaer m.m. Færdighedsmål 2. praktik 1. Tilrettelægge pædagogiske forløb med udgangspunkt i læringssyn, inkluderende og anerkendende pædagogisk tilgang og forudsætninger i en dynamisk forståelsesramme. 2. Udføre pædagogisk forløb med fokus på at understøtte og udvikle inkluderende fællesskaber, samt i daglig praksis, at udvise handlekompetencer ifh til ovenstående. 3. Eksperimentere med rammerne for børns leg og forskellige legearenaer. 4. Sætte eget læringssyn i spil og have fokus på motivation, både barnets og eget og afprøve/reflektere over sammenhængen mellem disse. 5. Anlægge sundhedsfremmende perspektiv, børns trivsel/sundhed 6. Gøre brug af den professionelle kommunikationsform i det pædagogiske arbejde med børn, forældre og kolleger. 9

10 3. Praktik samarbejde og udvikling Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. Vidensmål/studieordning Den studerende har viden om: Færdighedsmål/studieordning Den studerende kan: 1. Samfundsmæssige og 1. Identificere, analysere og institutionelle problemstillinger vurdere samfundsmæssige forbundet med pædagogisk rammer og institutionskulturens arbejde i dagtilbud. betydning for samarbejde, 2. Leg, bevægelse, natur- og pædagogisk udvikling og kvalitet. kulturoplevelser, digitale medier 2. Udvikle det fysiske, psykiske, samt skabende aktiviteters sociale og æstetiske børnemiljø. betydning for 0-5 åriges 3. Bidrage til udvikling af dannelse, trivsel, læring og pædagogisk praksis gennem udvikling. innovative og 3. Forandringsprocesser og eksperimenterende tiltag Innovation. inddragelse af børn 4. Inddrage børn og forældres ideer og forældres perspektiv i og kreativitet som en del af udviklings- og pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser. forandringsprocesser. 4. Didaktiske og pædagogiske 5. Sætte mål, anvende metoder til udvikling af dokumentations- og pædagogiske praksis, herunder evalueringsmetoder og udvikle dokumentation og evaluering. viden gennem deltagelse, 5. Førstehjælp. systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis. 6. Udføre grundlæggende førstehjælp. 10

11 Lokal udmøntning af studieordningens fastlagte viden og færdighedsmål. Vidensmål 3. praktik Færdighedsmål 3. praktik 1. Reflektere over og diskutere 1. Demonstrere og agere ud fra aktuelle debatemner om grundlæggende forståelse for og samfundet, der er særligt holdning til, den pædagogiske relevante ifht til at belyse profession og pædagogens pædagogens rolle/profession væsentligste opgave. og/eller dagtilbud som Omsætte holdning til handling samfundsinstitution (f.eks. sociale ifht til menneskesyn, børnesyn forhold, etik, folkeskolereformen, mv. og kunne begrunde dette. globalitet og det moderne 2. At, kunne udvikle, understøtte og menneske, robuste børn, agere i forskellige pædagogiske samskabelse og civilsamfund, læringsarenaer. osv.) 3. At kunne møde og medtage børn og forældres perspektiv i egen 2. Undersøge lærings- og praksis, at kunne udvikle og dannelsesbegreb. Diskutere, agere i demokratiske processer reflektere over og udtrykke egen der har til formål at understøtte holdning om emner som børne- forældre og børns indflydelse i og menneskesyn, livskvalitet, daginstitutionen. etik, værdibaserede emner osv. 4. Før, - under og efter reflektion 3. Undersøge metoder og teori der som kernekompetence. understøtter innovation og en 5. Førstehjælp i praksis i hverdagen. eksperimenterende tilgang til at forstå, og udvikle kerneydelser som forældresamarbejde, udviklingsprocesser (inst. og barn) og inddragelse af børnegruppen i demokratiske processer. 4. Kendskab til og reflekterede til og fravalg ifht til forskellige pædagogiske metoders anvendelse i praksis 5. Førstehjælpundervisning på studiedage 11

12 Specialisering i Daginstitution Østbirk. Daginstitution Østbirk har pædagoger med særlige ressourcer/ særlig viden, som vi arbejder på at udbrede/implementere i hele personalegruppen / i den pædagogiske praksis. Der er viden om udeliv, krop og bevægelse, sprog og inklusion. I Daginstitution Østbirk arbejder vi med en fast struktur i hverdagen, målrettede handleplaner og et tæt tværfagligt samarbejde med Tværgående enhed for Læring. Derudover modtager vi en børn med anden kulturel baggrund end dansk. Det betyder at vi udover den almindelige sproglige indsats, også arbejder med at lære børn med andre modersmål dansk sprog og dansk kultur. Fra efteråret 2016 til 2018 deltager vuggestuerne i forskningsprojektet vi lærer sprog i dagpleje og vuggestuer. Vi er pilotdagtilbud. 12

13 4. praktik Bachelorprojektet Bachelorprojektet har det mål, at den studerende tilegner sig en særlig indsigt i en relevant professionsfaglig problemstilling inden for den studerendes specialiseringsområde. Den studerende skal kunne inddrage og anvende teori og relatere til forsknings og udviklingsresultater. Med dette og en empirisk baseret analyse, skal den studerende kunne identificere udviklingsmuligheder og lave en perspektivering af praksis. Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. Vidensmål/studieordning Den studerende har viden om: 1. virkefelt for den pædagogiske profession 2. pædagogfaglig udvikling og innovation 3. pædagogens professionsfaglighed og professionsetik 4. følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling: -kulturelle og sociale - institutionelle og organisatoriske - historiske, samfundsmæssige og internationale 5. nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling 6. empiriske undersøgelsesmetoder samt muligheder og begrænsninger 7. opgaveskrivning og faglig formidling Færdighedsmål: Den studerende kan: 1. identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af teoretisk og praktisk karakter 2. identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis 3. formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft 4. inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling 5. inddrage viden og forskning i en faglig argumentation 6. vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri 7. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt. 13

Praktikbeskrivelse. Uddannelsesplan for pædagog Studerende i Daginstitution Vestbyen

Praktikbeskrivelse. Uddannelsesplan for pædagog Studerende i Daginstitution Vestbyen Praktikbeskrivelse Uddannelsesplan for pædagog Studerende i Daginstitution Vestbyen I Daginstitution Vestbyen er vi optaget af at skabe trivsel, udvikling og læring for børnene. Vi arbejder ud fra høj

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Daginstitution Lund.

Praktikstedsbeskrivelse. Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Daginstitution Lund. Praktikstedsbeskrivelse. Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Daginstitution Lund. Lund Børnehus Silkeborgvej 146, 8700 Horsens Tlf. 76294180/76294181 2016 1 I Daginstitution Lund er vi optaget af at

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikfolder Information og lokal uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Information og lokal uddannelsesplan for pædagogstuderende 2017-2018 Praktikfolder Information og lokal uddannelsesplan for pædagogstuderende Dagnæs Børnehus Strandkærvej 38 8700 Horsens Tlf. 76 29 41 60 Vision I Dagnæs Børnehus udvikler det enkelte individ selvværd,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Relationer og kommunikation Området retter sig mod relationer, samspil

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen

Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen Pædagogisk praksis 1. praktikperiode Uddannelsesplanen tager udgangspunkt i kompetencemålene for praktikperioden. Der er angivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE VEDBYHOLM

PRAKTIKBESKRIVELSE VEDBYHOLM PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014/opdateret december

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet (skrives direkte ind på Praktikportalen) B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave Institutionens navn: Adresse: Strandhuse Børnehave Skolebakken 41, Kolding Telefonnummer: 23260980 E-mail: Hjemmesideadresse: strandhuse@kolding.dk bhstrandhuse.kolding.dk Åbningstider: Mandag til fredag

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE GEORGS ÆSKE

PRAKTIKBESKRIVELSE GEORGS ÆSKE PRAKTIKBESKRIVELSE GEORGS ÆSKE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Institutionens navn: Adresse: VEDBYHOLM 8-10 Tlf.: adresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Institutionens navn: Adresse: VEDBYHOLM 8-10 Tlf.: adresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Skovgården

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikstedets navn

A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikstedets navn PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Int. Inst. Havblik Tlf.: 32 59 90 51 E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Gerbrandsvej 5 D, 2300 København S 37506@buf.kk.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagog studerende. Boenheden Højtoftevej 50

Uddannelsesplan for pædagog studerende. Boenheden Højtoftevej 50 Uddannelsesplan for pædagog studerende Boenheden Højtoftevej 50 Med denne beskrivelse vil vi byde dig velkommen, som pædagogstuderende på Boenheden Højtoftevej 50. Her kan du læse lidt om, hvem vi er,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan. Pædagogstuderende 4. Praktikperiode Bachelorprojektet

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan. Pædagogstuderende 4. Praktikperiode Bachelorprojektet Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 4. Praktikperiode Bachelorprojektet 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Telefonnr.: Adresse: Pinjevejens Børnehus

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitution Under Egen

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitution Under Egen Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Daginstitution Under Egen Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet (skrives direkte ind på Praktikportalen) B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a)pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Bø. Kildespring

A. Beskrivelse af praktikstedet Bø. Kildespring PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Tusindfryd Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Uddannelsesplan for Modul 13 - Praktikperiode 3 - DTP Institutionens navn: Daginstitutionen Palmeallé Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Vuggestue og børnehave (praktikker foregår i børnehavegrupperne på Solgården) Antal børn/unge/voksne: Ca. 130

Vuggestue og børnehave (praktikker foregår i børnehavegrupperne på Solgården) Antal børn/unge/voksne: Ca. 130 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Praktiksted 1 Mail: Kontaktperson: Børnehuset Bjerregrav, Åkandevej

Læs mere