Bundsikring af forbrændingsslagge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bundsikring af forbrændingsslagge"

Transkript

1 Bundsikring af forbrændingsslagge - efter europæiske standarder Vejteknisk Institut Rapport Vejledning - Almindelig arbejdsbeskrivelse - Paradigmaer

2 Vejdirektoratet Elisagårdsvej 5 Postbox Roskilde Tlf.: Fax.: Titel Bundsikring af forbrændingsslagge - efter europæiske standarder Dato Juli 2004 Forfatter Knud A. Pihl, Flemming Berg og Ole Milvang-Jensen Foto Lise Bjulf Udgiver Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut ISSN net ISBN ISBN net Tryk Vejdirektoratet Eftertryk i uddrag er tilladt med kildeangivelse. Trykte publikationer kan købes hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund schultz@schultz.dk Telefon Fax

3 Bundsikring af forbrændingsslagge - efter europæiske standarder Knud A. Pihl Flemming Berg Ole Milvang-Jensen Vejteknisk Institut Rapport Vejledning - Almindelig arbejdsbeskrivelse - Paradigmaer

4

5 SAB-P Ubundne bærelag af knust beton Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Vejledning Tilblivelse Alment Indhold Normative referencer Ændringer Hvor kan forbrændingsslagge anvendes? Forbrændingsslagges anvendelse som bundsikringsmateriale Hvilke miljømæssige regler er der for anvendelse af forbrændingsslagge? Genanvendelse af forbrændingsslagge som bundsikring efter genanvendelsesbekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsarbejde med forbrændingsslagge efter genanvendelsesbekendtgørelsen Genanvendelse af forbrændingsslagge som bundsikring, hvor det ikke sker efter genanvendelsesbekendtgørelsen Arbejdsdepoter Arbejdsmiljømæssige foranstaltninger ved arbejde med for brændingsslagge Forholdsregler ved arbejde med forbrændingsslagge De vigtigste bestemmelser ved arbejde med forbrændingsslagge Materialer Funktionskrav og specifikationer Tekniske forklaringer Gradering Modstandsevne mod knusning Sandækvivalent (SE) Uforbrændte partikler Udførelse Lagtykkelser Vandindhold Komprimering Kontrol Produktionsstyring Komprimeringskontrol Referencedensitet Markdensitet Kontrolbestemmelser

6 Vejledning 4

7 SAB-P Ubundne bærelag af knust beton Almindelig arbejdsbeskrivelse Alment Materialer Udførelse Levering Udlægning Komprimering Overflade Arbejdstrafik Kontrol Generelt Materialer Komprimering Kontrolregel ved gennemsnit/mindsteværdi Overflade...23 Paradigma for særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P) Alment Materialer Udførelse Levering Udlægning Komprimering Overflade ,5 Arbejdstrafik Kontrol Generelt Materialer Komprimering Overflade...28 Paradigma for udbudskontrolplan (UKP-P)...29 Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P)...31 Paradigma for tilbudsliste (TBL-P)

8 Vejledning 6

9 Vejledning Vejledning 0. Tilblivelse Nærværende rapport fra Vejteknisk Institut (VI) indeholder vejtekniske forskrifter, som skal være overholdt, når forbrændingsslagge anvendes som bundsikringslag i vejbygning. Forskrifterne gælder ikke for andre typer af slagge, f.eks. kulslagge. Rapporten erstatter VI rapport 118, idet der er foretaget en tilpasning til gældende europæiske standarder. De vejtekniske forskrifter er opbygget svarende til eksisterende forskrifter på området, Udbuds- og anlægsforskrifter for bundsikring af sand og grus, november Det har været nødvendigt at udarbejde disse forskrifter, idet slaggematerialers egenskaber i væsentlig grad afviger fra de traditionelt anvendte naturlige materialer af sand og grus. 1. Alment 1.1 Indhold Rapporten Bundsikring af forbrændingsslagge indeholder: - Vejledning - Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) - Paradigma for særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P) - Paradigma for udbudskontrolplan (UKP-P) - Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) - Paradigma for tilbudsliste (TBL-P). 1.2 Normative referencer Udbuds- og anlægsforskrifterne indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol. De anførte materialekrav og -egenskaber for forbrændingsslagge er i overensstemmelse med: DS/EN Vejmaterialer - Ubundne blandinger - Specifikationer DS/EN Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder med tilhørende prøvningsmetoder: DS/EN Sigteanalyse DS/EN Vandindhold ved tørring i ventileret ovn DS/EN Vibrationsbord samt Vejteknisk Instituts prøvningsmetode: prvi 99-4 Tørdensitetsbestemmelse i marken - Sandefterfyldning 7

10 Vejledning I erkendelse af at viden om alternative materialer er begrænset, har den europæiske standadiseringsorganisation (CEN) nedsat en ad hoc gruppe TC 154 TG 10 med det formål at forbedre fremtidige standarders behandling af de alternative materialer. 1.3 Ændringer I forhold til Vi rapport 118, 2002, er der foretaget omfattende ændringer, specielt i forbindelse med indførelse af europæiske standarder jf. afsnit 1.2. Disse standarder erstatter bl.a. DS 405 Prøvningsmetoder. CE-mærkning, produktionsstyring og kontrol er endvidere inddraget i forskrifterne. Det har været hensigten at tilstræbe at de nationale uddrag af de europæiske standarder er så enkle og tæt på tidligere krav som muligt. 1.4 Hvor kan forbrændingsslagges anvendes? Forbrændingsslagge kan anvendes til bundsikringslag. Nærværende rapport udgør det tekniske grundlag for anvendelse til dette formål. Forbrændingsslagge bør også anvendes som fyldmateriale, det vil sige som erstatning for almindelig jordfyld ved jordarbejder i bygge- og anlægssektoren. Det tekniske grundlag for denne anvendelse er vejreglernes anlægsforskrifter for jordarbejder, idet betingelser og beskrivelser for en given slagge skal vurderes i den konkrete situation, på samme måde som forskellige jordarter bliver det i henhold til geotekniske og materialetekniske principper. Anvendelse som fyldmateriale - såvel som anvendelse som bundsikringsmateriale - er miljømæssigt reguleret ved Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse 655 af 27. juni 2000 og lov om miljøbeskyttelse, Lov 358 af 6. juni Forbrændingsslagge bør på grund af ringe bærevne (lille E-værdi) ikke anvendes til ubundne bærelag i permanente befæstelser. 1.5 Forbrændingsslagges anvendelse som bundsikringsmateriale Forbrændingsslagge kan erstatte traditionelle bundsikringsmaterialer under visse betingelser. Slagge har ikke på alle punkter de samme materialetekniske egenskaber som de traditionelle materialer, men er dog i stand til at opfylde de stillede funktionskrav til bundsikring, når nogle få begrænsninger for anvendelsen gives: begrænsning i trafikmængde begrænsning i jordbunds- og vandforhold. Ved valg af forbrændingsslagge som bundsikring kan Vejteknisk Institut anbefale brug af Vejregler for dimensionering af befæstelser fra Vejdirektoratet, Vejregeludvalget (marts 1984) katalogdel, idet der gives to begrænsninger, nemlig: A. Trafikbelastningen må maksimalt svare til 400 lastbiler pr. døgn på vejen totalt. Derved kan katalogdelens angivelser for 0-trafik, let trafik og middel trafik anvendes. For egentlig tung trafik kun op til 400 lastbiler per døgn. B. Jordbunds- og vandforhold skal være i klasserne god og normal underbund. 8

11 Vejledning Ringe underbund er ikke egnet som underlag for bundsikringslag af forbrændingsslagge, hvis ringe skyldes vandspejlsforhold og risiko for vandindtrængning til befæstelsen og dermed unormalt meget vand i konstruktionen. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at der gives en dræningsmulighed for bundsikringslaget, enten til dræn eller til grøft, således at eventuelt nedsivende vand til laget kan drænes væk. Vand kan komme såvel oppefra (f.eks. i revner mellem kantsten og asfaltbelægning) som nedefra. Slaggematerialer har generelt lave værdier for permeabelitet, dvs. slaggematerialer er mindre gennemtrængelige for vand end traditionelle bundsikringsmaterialer bestående af gruset sand eller sand. Bæreevnen af hele vejkonstruktionen kan i kritiske situationer afhænge af, at der bliver drænet hurtigt. Hvor man har forbrændingsslagge til rådighed af en højere kvalitet end den typisk forefindes (lavere fillerindhold, større slidstyrke osv.), kan anvendelse til større anlæg, f.eks. ved mere end 400 lastbiler pr. døgn og ved større anlægsomkostninger, overvejes. Det anbefales i sådanne tilfælde, at der foretages en nøjere vurdering, evt. specialundersøgelser, før anvendelse af forbrændingsslagge som bundsikringslag besluttes. Der er på en måde sat lighedstegn mellem nogle sandmaterialer og forbrændingsslagge. Ligheden gælder dog ikke fuldt ud. E-værdien for et lag forbrændingsslagge er således mærkbart mindre end for et lag af normalt bundsikringsmateriale, selvom kornkurven for forbrændingsslagge kan ligne stabilt grus, der har høj E-værdi. Hvis man ikke ved målinger har kendskab til et slaggelags elasticitetsegenskaber, anbefaler Vejteknisk Institut derfor, at der ved dimensionering anvendes E-værdi 70 MPa, hvor der for traditionelt opbygget bundsikringslag anvendes MPa. 1.6 Hvilke miljømæssige regler er der for anvendelse af forbrændingsslagge? Da lovgivningen på miljøområdet løbende justeres, anbefales det, at det faktiske lovgrundlag altid tjekkes. Genanvendelse og midlertidig oplagring af forbrændingsslagge skal behandles efter miljøbeskyttelseslovens (Lov om miljøbeskyttelse, Lov 358 af 6. juni 1991) 19 eller genanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder, Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse 655 af 27. juni 2000). Ifølge miljøbeskyttelseslovens 19 må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. En tilladelse til at gøre det kaldes en 19 tilladelse. En undtagelse fra kravet om en 19 tilladelse er skitseret i genanvendelsesbekendtgørelsen. Såfremt kravene til forbrændingsslagge og de anlægstekniske specifikationer 9

12 Vejledning som angivet i genanvendelsesbekendtgørelsen kan opfyldes, stilles der som udgangspunkt ikke krav om en 19 tilladelse Genanvendelse af forbrændingsslagge som bundsikring efter genanvendelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelsen bygger på to hovedprincipper, hvor forbrændingsslagge først kategoriseres ud fra materialets miljømæssige egenskaber, kaldet kategori 1, 2 og 3 jævnfør bekendtgørelsens bilag 4, hvorefter der fastlægges en række anlægstekniske krav til de enkelte slaggekategorier, jævnfør bekendtgørelsens bilag 2 og 3. Slagge fra affaldsforbrænding kan - som udgangspunkt - uden tilladelse eller godkendelse genanvendes til de formål som er beskrevet i genanvendelsesbekendtgørelsen, under forudsætning af blandt andet: at afstanden til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 30 meter jævnfør 6. at slaggen anbringes over højeste grundvandsspejl jævnfør 6. at bekendtgørelsens indbygningsbestemmelser for slagge overholdes, genanvendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og 3. at bekendtgørelsens kravværdier til slaggens forureningsindhold overholdes, genanvendelsesbekendtgørelsens bilag 4. Slagge opdeles jævnfør bilag 4 i flere forureningskategorier. at bekendtgørelsens kravværdier er dokumenteret ud fra prøver udtaget og analyseret efter genanvendelsesbekendtgørelsens bilag 5. at der udarbejdes en projektbeskrivelse, som fremsendes til det amt, hvor genanvendelsen påtænkes gennemført, senest 4 uger før arbejdet igangsættes jævnfør 11. Forbrændingsslagge kan ikke opfylde kravene til kategori 1. For indbygning af slagge kategori 2 i veje og pladser gælder, jævnfør bekendtgørelsens bilag 2, at der maksimalt må indbygges 1 meter i højden, og at der skal afdækkes med fast belægning, det vil sige asfalt, beton, fliser m.m. Ved indbygning af slagge kategori 2 i pladser, hvor grænseværdierne for klorid, sulfat og natrium er overskredet, gælder der en overgangsordning, hvor særlige grænseværdier er fastsat jævnfør genanvendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og 4. Sådan slagge kan indbygges under forudsætning af, at der sker bortledning af overfladevand, og at afstanden til nærmeste indvindingsanlæg for vandforsyning er mindst 300 meter. Overgangsordningen gælder frem til 1. januar 2004; efterfølgende forlænget med 3 år. 10

13 Vejledning Ved indbygning af slagge kategori 3 i veje gælder, jævnfør bekendtgørelsens bilag 3, at der maksimalt må indbygges 1 meter i højden, og at der skal afdækkes med tæt belægning, det vil sige asfalt, beton m.m. Overfladevand skal bortledes, således at højst 10 % af nedbøren kan komme i kontakt med slaggen. Ved indbygning af slagge kategori 2 og 3 i stier gælder, jævnfør bekendtgørelsens bilag 2 og 3, at der maksimalt må indbygges 0,3 meter i højden, og at der skal afdækkes med fast belægning, det vil sige asfalt, beton, fliser, m.m.. Det er affaldsproducenten, det vil sige slaggeproducenten, der er ansvarlig for at levere analyseresultater som krævet i bekendtgørelsens bilag 5, jævnfør 10 i genanvendelsesebekendtgørelsen. Amtsrådet kan jævnfør 7 dispensere fra reglerne i bilag 2 og 3. Dispensationen kan være betinget af en række vilkår. I sådanne tilfælde er der nærmest tale om en 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Slagge i kategori 2 og 3 kan jævnfør 12 i genanvendelsesbekendtgørelsen oplagres på stedet, hvor genanvendelse skal ske, se 3.4 Arbejdsdepoter. Det skal bemærkes, at amtsrådet kan nedlægge forbud mod projektet, jævnfør 11 stk. 4. Bygherrer skal derfor bemærke, at bekendtgørelsen ikke automatisk giver ret til at anvende slagge, selvom bestemmelserne er overholdt. Projekter, hvor der er indbygget slagge, kortlægges efter jordforureningslovens kapitel 2 på videnniveau 1 eller 2. Kortlægningsbestemmelsen medfører, at området opfattes som forurenet, og materialerne skal efterfølgende håndteres efter jordforureningslovens bestemmelser; se "Vejledning i håndtering af jord i og fra offentlige vejarealer", vejregelforberedende rapport nr. 1, Anmeldelse af anlægsarbejde med forbrændingsslagge efter genanvendelsesbekendtgørelsen Senest 4 uger før anvendelse af forbrændingsslagge kategori 2 eller 3 skal brugeren indgive en skriftlig anmeldelse til amtsrådet, hvor arbejdet agtes udført. Anmeldelsen skal, jævnfør 11 stk. 1 og 2, indeholde oplysninger om: 1. Projektets beliggenhed. 2. Datoen for projektets påbegyndelse og afslutning. 3. Mængde, forbrændingsslagge og kategorien af forbrændingsslagge, der agtes anvendt i projektet. 4. Dimensioner/tegninger af projektet. 5. Oversigtsplan med angivelse af berørte matr. nr., placering i forhold til drikkevandsboringer og brønde, samt vandløb, søer og havet. 6. Oplysninger om hvorvidt der vil ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer og havet. Anmeldelsen skal være vedlagt en deklarationen fra affaldsproducenten, jævnfør

14 Vejledning Genanvendelse af forbrændingsslagge som bundsikring, hvor det ikke sker efter genanvendelsesbekendtgørelsen Forbrændingsslagge kan genanvendes til bygge og anlægsarbejder, selvom den ikke overholder genanvendelsesbekendtgørelsens kravværdier, som er fastsat i bekendtgørelsens bilag 4 eller de tekniske krav jævnfør bilagene 2 og 3. Afhængig af hvor man ønsker at anvende forbrændingsslagge, i miljøjura sprog "slutdisponere" slagge, stilles der forskellige krav. Ved slutdisponering tænkes der på det sted, hvor den aktuelle slagge bliver placeret permanent, og som har en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19. Slutdisponeringsstedet kan for eksempel være veje, pladser og stier. Hvilken type forbrændingsslagge, der må genanvendes, fremgår af tilladelsen herunder krav til dokumentation af forureningsgraden i den aktuelle slagge. Genanvendelse af slagge efter 19 i miljøbeskyttelsesloven kan ske på såvel offentlig som privat grund. Amtet har kompetence til at give tilladelse, og kommunen fører tilsyn med at tilladelsens vilkår overholdes. Ved ansøgning af en 19 tilladelse skal der påregnes en sagsbehandlingstid, samt 4 ugers klagefrist jævnfør miljøbeskyttelsesloven Arbejdsdepoter Indbygning af forbrændingsslagge i forbindelse med et vejarbejde kræver i nogle tilfælde midlertidig oplagring af slagge i et arbejdsdepot. I det følgende skal arbejdsdepoter forstås som midlertidig oplag af slagge og ikke som deponeringsanlæg, som i relation til miljøbeskyttelsesloven udgør en endelig disponering. Forbrændingsslagge i kategori 2 og 3 kan med henblik på genanvendelse, jævnfør genanvendelsesbekendtgørelsens 12, oplagres på stedet i op til 4 uger uden overdækning. Oplagring med tæt overdækning kan ske i op til 6 måneder regnet fra modtagelsen af første læs. Det er uklart, hvad der menes med "på stedet". Gælder det kun indenfor vejskel? Ved oplag umiddelbart udenfor vejskel skal amtet forespørges, hvorvidt dette kræver en 19 tilladelse. Såfremt indbygning af slagge kræver en 19 tilladelse, kræver arbejdsdepotet for forbrændingsslagge også en 19 tilladelse, uanset det ligger indenfor eller udenfor vejskel. 1.7 Arbejdsmiljømæssige foranstaltninger ved arbejde med forbrændingsslagge Ud over rent tekniske krav og overholdelse af miljøregler stilles der også krav om arbejdsmiljømæssige foranstaltninger i forbindelse med arbejde med forbrændingsslagge. I det følgende afsnit er de vigtigste forhold i forbindelse med arbejde med forbrændingsslagge til vejbygning omtalt. Afsnittet er udarbejdet af Arbejdstilsynet og justeret i 2004 af VI Forholdsregler ved arbejde med forbrændingsslagge Forbrændingsslagge består rent kemisk af mange forskellige stoffer. Slaggen har en basisk karakter, som ved kontakt med huden og slimhinder kan give akut irritation. 12

15 Vejledning Ved lang tids påvirkning kan der opstå astma og hudallergi, specielt nikkel- og chromallergi. I overensstemmelse med bestemmelserne i: Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 om bygherrens pligter, at bygge- og anlægsarbejde, hvor der anvendes forbrændingsslagge til bundsikring, projekteres, planlægges og udføres, så arbejdet støver mindst muligt, og så påvirkningen kan holdes så lavt som muligt. er det derfor vigtigt at: at slaggen til stadighed har et højt vandindhold ved transport, udlægning og håndtering. at anvende entreprenørmaskiner med overtrykskabiner og filter, der sikrer mod indblæsning af støv i kabinen. at undgå udvikling af støv fra større slaggeoverflader, som slaggeoplag eller nyudlagt slagge, f.eks. ved at overfladen holdes fugtig eller tildækket, og ved at slaggen umiddelbart efter udlægning dækkes med det efterfølgende bærelag. at de ansatte har fået den fornødne instruktion i arbejdets udførelse. Herudover kan det - afhængigt af håndteringen af slaggen i den konkrete arbejdssituation - være nødvendigt at sikre de ansatte med personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj, handsker, egnet øjenværn og åndedrætsværn, som effektivt beskytter mod støvpåvirkning. Der skal, når der arbejdes med forbrændingsslagge bl.a. på grund af arbejdets tilsmudsende karakter, stilles brusebad til rådighed for ansatte. Endelig skal det ved planlægningen af arbejdet med forbrændingsslagge sikres, at ansatte med andre arbejdsopgaver og andre entreprenørers ansatte ved bygge- og anlægsarbejdet ikke udsættes for unødige påvirkninger fra slaggen jf. bestemmelserne i Arbejdsministerens bekendtgørelse nr. 492 af 28.juni 2002 om arbejdets udførelse De vigtigste bestemmelser ved arbejde med forbrændingsslagge Arbejde med forbrændingsslagge på en bygge- og anlægsplads er først og fremmest omfattet af bestemmelserne i følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø, Bekendtgørelse nr. 576 af 28. juni 2001 om bygherrens pligter. Bekendtgørelse nr. 492 af 28. juni 2002 om arbejdets udførelse. 13

16 Vejledning 2. Materialer 2.1 Funktionskrav og specifikationer Bundsikringslagets primære funktion er, dels at skabe afstand til råjorden (frostfare/bæreevne), og dels at kunne afdræne vejkonstruktionen (permeabiliteten). Materialet skal ved rimelig indsats af materiel kunne indbygges til et lag, der har fornøden bæreevne, drænevne, frostsikkerhed og frostbestandighed samt filtervirkning mod finkornet underbund. Fillerindhold har indflydelse på det indbyggede materiales permeabilitet. Alt andet lige, betyder mindre fillerindhold forøget permeabilitet. De krævede specifikationer er angivet i afsnit 2 i almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB). Omfanget, i hvilket disse specifikationer sikrer opfyldelse af funktionskravene, fremgår af nedenstående tabel 1, idet x i kolonnen supplerende krav betyder, at de anførte specifikationer ikke dækker det pågældende funktionskrav fuldt ud. Funktionskrav og specifikationer Specifikationer Funktionskrav Maksimal kornstørrelse Fillerindhold Vandindhold ved levering Renhed Suppllerende krav Komprimerbarhed X X Bæreevne ved indbygning X X Bevarelse af bæreevne X X X X Drænevne X X X X Frostsikkerhed X X Frostbestandighed Filtervirkning X X Tabel 1. Forbrændingsslagge, sammenhæng mellem funktionskrav og specifikationer. 14

17 Vejledning 2.2 Tekniske forklaringer Gradering Prøvningsmetoden for sigteanalyse DS/EN erstatter den tidligere anvendte prøvningsmetode DS Af forskelle mellem disse prøvningsmetoder skal her fremhæves følgende væsentlige forhold: De anvendte sigter fremgår af DS/EN 933-2, hvor det kræves at sigter med en maskevidde på 4 mm og derover skal være pladesigter. Ifølge note i DS/EN kan metaltrådsigter på 4 mm fortsat anvendes, men det vil være fordelagtigt at anvende pladesigter med en sigtediameter på 300 mm, grundet forøget prøvestørrelse og lempede krav til kalibreringshyppighed for pladesigter i forhold til trådsigter. Sigte 0,063 mm erstatter 0,075 mm sigten. Krav til prøvestørrelse er hævet, ved maksimalstørrelse på 31,5 mm kræves 10 kg i stedet for 5 kg og ved 16 mm kræves 2,6 kg i stedet for 0,7 kg. Den hidtil anvendte metode med opdeling i grovsigtning med børstning og udvaskning af det fugtige gennemfald på 16 mm kan fortsat anvendes. Ved rapportering afrundes gennemfaldsprocenterne til hele tal på nær gennemfaldet på 0,063 mm sigten der opgives med én decimal. I henhold til DS/EN er: Fraktionsbetegnelse: 0/31,5 mm Gradering: Kategori G N Overstørrelse: Alt materiale skal være mindre end 45 mm og højst 15 masseprocent større end 31,5 mm, svarende til DS/EN kategori OC 85. Der er intet krav til minimum fillerindhold, svarende til DS/EN kategori LF N. Maksimum fillerindhold - defineret som materiale der passerer 0,063 mm sigten (masseprocent) - må højst være 9, svarende til DS/EN kategori UF Modstandsevne mod knusning Ubundne materialers kornstyrke og dermed modstand mod knusning under indbygning og trafikbelastning kan vurderes ved Los Angelesforsøget, jf. DS/EN Forsøg, som Vejteknisk Institut har udført på forskellige produktioner af forbrændingsslagge, viser Los Angeles værdier mellem 45 % og 55 %. Til sammenligning kan anføres, at traditionelle danske sand-/grusmaterialer har Los Angeles værdier på ca. 25 %. Der er ikke i AAB eller SAB-P formuleret krav til modstandsevne mod knusning. 15

18 Vejledning Sandækvivalent (SE) Sandækvivalenten er ikke egnet til vurdering af forbrændingsslagge Uforbrændte partikler Anvendelse af forbrændingsslagge forudsætter, at materialet er udbrændt. Sædvanligvis giver opfyldelse af de gældende miljøkrav en vis sikkerhed for, at slagge er rimelig udbrændt. For at modvirke, at der ikke kommer partier af dårligt forbrændt slagge med i leverancer, stilles et krav gældende for fraktionen 16/45 mm af materialerne. Uforbrændte og dårligt forbrændte partikler af papir-, og madrester, samt lignende bløde partikler må højst udgøre 1,5 masseprocent. 3. Udførelse 3.1 Lagtykkelser Bundsikringsmaterialer kan typisk komprimeres forskriftsmæssigt i lagtykkelser op til 0,2 m, afhængigt af materialer og komprimeringsmateriel. Bundsikring i stor tykkelse, udlægges og komprimeres i flere lag. I sådanne tilfælde kan det anbefales, at den maksimalt tilladte lagtykkelse pr. lag præciseres. 3.2 Vandindhold Vandindholdet i bundsikringsmaterialer kan have stor betydning for komprimerbarheden, idet vandet under komprimeringen tjener som smøremiddel mellem kornene. Et vandindhold i materialet omkring det optimale er en forudsætning for at opnå en tilfredsstillende komprimering ved brug af mindst mulig energi og uden unødig nedknusning af materialet under komprimeringsarbejdet. Eventuel tilsætning af vand på udlægningsstedet bør ske inden komprimering. Man skal være opmærksom på, at vandindholdet bestemt ved vibrationsforsøget ikke er det optimale vandindhold, men et vandindhold svarende til en vandmættet tilstand. Vandindholdet i materialet under indbygning bør typisk ligge fra 0 til 3 procent-point under det ved vibration fundne vandindhold. 3.3 Komprimering Det er vanskeligt at komprimere forbrændingsslagge korrekt. Da forbrændingsslagge erfaringsmæssigt er sværere at komprimere i tykke lag end sand, er der krav om at maksimal lagtykkelse skærpes for slaggelag. Det er anset for forsvarligt at fastholde lagtykkelsen 0,20 m for de enkelte færdigkomprimerede lag som krav i arbejdsbeskrivelsen, men det kan anbefales at anvende tyndere lag ved udførelsen. Knusning af materialer skal så vidt muligt undgås. Der advares mod at indbygge for tørt materiale, selvom komprimeringskravene evt. kan opfyldes, idet tør slagge knuses 16

19 Vejledning lettere under komprimeringsarbejdet end tilpas våd slagge. Der er derfor i arbejdsbeskrivelsen stillet krav til materialets vandindhold. Komprimeringsmateriellet bør vælges således, at man ved indbygning af et 0,15-0,20 m tykt lag opnår komprimeringskravene ved højst 6 overkørsler. Flere overkørsler kan medføre unødig nedknusning af materialet, således at fillerindholdet vokser med tab af bl.a. bæreevne til følge. Nødvendig kørsel i forbindelse med tilkørsel af materiale skal spredes systematisk over arealet. Arbejdstrafik på det færdig udlagte og komprimerede materiale skal så vidt muligt undgås. Det tilrådes, at få udlagt det efterfølgende bærelag (ofte stabilt grus) så hurtigt som muligt, så fremtidig kørsel kan ske på bærelaget. 4. Kontrol 4.1 Produktionsstyring De europæiske produktstandarder stiller krav om at alle indvindingsvirksomheder skal have et system til produktionsstyring. Formålet er at sikre materialernes overensstemmelse med kravene i standarderne. Systemet skal etableres og dokumenteres uanset om virksomheden ønsker at være tredjeparts certificeret eller ej. Standarden DS/EN er harmoniseret, hvorfor tilslag (delkomponenter til fremstilling af slagge), som eventuelt handles på et marked skal være CE-mærkede og overensstemmelsesattesteringen skal være foretaget efter system 4 (Producenten selv, dvs. ingen krav om tredjepart). Det gælder ikke tilslag som ikke handles på et marked, dvs. tilslag der produceres som led i egen produktion. Kravene er en delmængde at de krav, der er beskrevet i Vejreglen Produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning seneste udgave, som anvendes ved bl.a. produktcertificering af virksomheder. På den baggrund kan alle entreprenører og/eller bygherrer til enhver tid og uden særskilt beskrivelse i udbudsmaterialet forlange dokumentation for leverandørens produktionsstyringssystem. Produktionsstyringssystemet omfatter f.eks.: ledelsens evaluering dokumentstyring ledelse af produktion, herunder procedure for håndtering af lager omfang og resultat at inspektion og prøvning styring af afvigende produkter og gennemførelse af korrigerende handlinger transport og levering 17

20 Vejledning Hvis producenter af slagge til vejsektoren i deres virksomhed har indført produktcertificering af vejbygningsmaterialer under medvirken af et akkrediteret certificeringsorgan kan entreprenøren/bygherren reducere sin modtagekontrol betydeligt ved leverancer fra disse producenter. 4.2 Komprimeringskontrol Referencedensitet Prøvningsmetode for bestemmelse af reference tørdensitet ved vibration DS/EN erstatter den tidligere anvendte prøvningsmetode VI rapport 74 (Vibrationsforsøg). De væsentligste ændringer er at amplituden er ændret til 0,4 mm i stedet for 0,6 mm og vibrationstiden er sat op fra 8 min. til 12 min. Tørdensiteten angives i Mg/m Markdensitet Sandefterfyldningsmetoden skal anvendes til kontrol af komprimeringen af lagene. Isotopmetoden til måling af tørdensitet og vandindhold er ikke egnet til forbrændingsslagge på grund af forbrændingsslaggers materialesammensætning. Som en relativ og foreløbig bedømmelse kan isotopmålinger evt. anvendes. Den maksimale tørdensitet for forbrændingsslagge er normalt i området 1,4-1,7 t/m Kontrolbestemmelser De i AAB fastsatte komprimeringskrav er baseret på markdensitetsbestemmelser ved sandefterfyldningsmetoden i forhold til laboratoriereferenceværdier bestemt ved vibrationsforsøg. Komprimeringskontrollen bygger på stikprøvekontrol i et antal tilfældigt udvalgte punkter. I AAB anvendes en kontrolregel baseret på gennemsnit og mindsteværdi af 5 tilfældigt udvalgte målinger i et kontrolafsnit. Kontrolreglen efter denne metode er fastsat således, at sandsynligheden for at godkende et komprimeringsarbejde er tilstræbt at være på samme niveau som ved statistisk bedømmelse. I SAB-P er forslag til krav ved anvendelse af kontrolregel baseret på statistisk bedømmelse. Efter denne metode indgår antallet af målingerne på en sådan måde, at jo flere målinger der udføres i et kontrolafsnit, jo mindre sandsynlighed er der for, at et konditionsmæssigt udført komprimeringsarbejde kasseres. 18

21 AAB Bundsikring af forbrændingsslagge Almindelig arbejdsbeskrivelse 1. Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for bundsikring af forbrændingsslagge omfatter udførelse af bundsikringslag. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol. De anførte materialekrav og -egenskaber er i overensstemmelse med: DS/EN Vejmaterialer - Ubundne blandinger - Specifikationer DS/EN Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder med tilhørende prøvningsmetoder: DS/EN Sigteanalyse DS/EN Vandindhold ved tørring i ventileret ovn DS/EN Vibrationsbord samt Vejteknisk Instituts Prøvningsmetode: prvi 99-4 Tørdensitetsbestemmelse i marken - Sandefterfyldningsmetoden 2. Materialer Forbrændingsslagge skal være: produceret på et forbrændingsanlæg fremkommet som forbrændingsrest fra afbrænding af almindeligt affald, såsom usorteret husholdningsaffald m.v. afkølet i vandbad umiddelbart efter forbrænding Yderligere krav: Forbrændingsslagge må ikke være sammenblandet med separat udskilt flyveaske Størstedelen af de jernholdige bestanddele skal være fjernet ved hjælp af en magnet Forbrændingsslagge skal have været lagret i mindst 3 måneder efter forbrænding Materialer skal ved en rimelig indsats af materiel kunne indbygges til et lag, der har fornøden bæreevne, drænevne, frostsikkerhed, frostbestandighed samt filtervirkning mod finkornet underbund. Gradering: Ingen korn større end 45 mm Højst 15 % større end 31,5 mm Højst 9 % mindre end 0,063 mm jf. DS/EN kategori OC 85, UF 9 Vandindhold: Større end 17 % Mindre end 25 % 19

22 AAB Bundsikring af forbrændingsslagge Renhed: Af partiklerne i fraktionen 16/45 må maksimalt 1,5 % (masseprocent) af fraktionen bestå af papir-, stof- og madrester, samt lignende bløde partikler (uforbrændte og dårligt forbrændte) 3. Udførelse 3.1 Levering Materialerne skal læsses, transporteres og aflæsses på en sådan måde, at forurening og skadelig afblanding undgås. Under arbejdets gang skal væsentlige ændringer i materialernes sammensætning/skift af produktionssted forud meddeles bygherren. 3.2 Udlægning Materialerne skal udlægges snarest efter, at råjordsplanum er færdigkontrolleret og godkendt. Materialerne skal spredes i lag af en sådan tykkelse, at det færdigt komprimerede lags tykkelse ikke overstiger 0,20 cm. Kørsel på udlagte materialer med tunge køretøjer under arbejdet med indbygningsmaterialerne, f.eks. kørsel med lastbiler og dumpers, skal spredes over hele arealet og skal begrænses til meget få overkørsler. 3.3 Komprimering Komprimering må kun udføres med tilstrækkelig frit vand i materialerne. Det vil sige, at vandindholdet enten skal være større end 17 % eller højst 5 procent-point lavere end det ved vibrationsforsøg bestemte vandindhold. Hvis der på grund af vejrforhold er sket en ændring af vandindholdet i leverede materialer udover det i afsnit 2 angivne interval, skal der ske en justering ved vanding eller udtørring. Komprimeringen skal udføres med materiel, der angiver en ensartet komprimering i hele lagets tykkelse. Komprimeringskravet er, at bundsikringslaget komprimeres således, at komprimeringsgraden bliver større end 94 % vibration i mindst 90 % af laget. Sandsynligheden for at godkende et komprimeringsarbejde, der ikke opfylder kravet, må ikke overstige 25 %. Komprimeringen anses for tilfredsstillende, når kontrolbestemmelserne i afsnit 4.3 er opfyldt. 20

23 AAB Bundsikring af forbrændingsslagge 3.4 Overflade Profilet reguleres, således at den færdige overflade bliver som foreskrevet med tolerancen ± 20 mm. Afvigelserne må ikke være ensidigt for høje. Hvis det stillede krav ikke er opfyldt, skal bundsikringslagets overflade efterreguleres, dog således at hvis overfladens niveau er for højt, skal materialet i det aktuelle område rives op i en dybde på 0,15 0,20 meter. Materialet skal fjernes og nyt materiale skal indbygges. Overfladen af det færdige bundsikringslag skal have et ensartet præg og være jævn og fast. Hvor disse krav ikke er opfyldt, kan materialerne forlanges udskiftet. 3.5 Arbejdstrafik Arbejdskørsel på det færdige bundsikringslag må kun finde sted i forbindelse med den efterfølgende udlægning af det ubundne bærelag (f.eks. stabilt grus). 4. Kontrol 4.1 Generelt Det påhviler entreprenøren at føre kontrol med de leverede materialer, med bundsikringslagets komprimering og med dets færdige overflade. Gældende prøvningsmetoder er anført i afsnit 1. Kopier af samtlige kontrolskemaer afleveres til bygherren umiddelbart efter resultaterne foreligger. 4.2 Materialer Materialernes kvalitet kontrolleres fortløbende. Der skal udføres mindst én materialeanalyse omfattende sigteanalyse, vandindhold og renhed pr. påbegyndt ca m 3. Under arbejdets gang skal ny prøvning finde sted hvis: a. forbræninngsslagge fra nyt produktionssted anvendes b. der er større variation i de anvendte materialer eller i materialernes sammensætning, som kan påvirke materialeegenskaberne. Prøver udtages ved levering på arbejdspladsen, inden materialerne indbygges. Ved brug af materialer fra firmaer, der er certificeret af akkrediteret certificeringsorgan, kan frekvensen for den ovennævnte modtagekontrol nedsættes til 1 sæt analyser pr. påbegyndt 5000 m 3. Produktcertifikater og analyseresultater af færdigvarekontrollen udleveres fortløbende til bygherren. 4.3 Komprimering Komprimeringsarbejdet kontrolleres ved bestemmelse af komprimeringsgraden i kontrolafsnit, som kan være af varierende størrelse. Ved et kontrolafsnit forstås en stræk- 21

24 AAB Bundsikring af forbrændingsslagge ning, hvor bundsikring fra samme produktion fremtræder homogent og ensartet komprimeret. Hvert lag, dog maks m³, udgør et kontrolafsnit for sig. Det første kontrolafsnit fungerer som en prøvestrækning, idet det herved dokumenteres, at det benyttede komprimeringsudstyr og dets anvendelsesområde er hensigtsmæssigt for de aktuelle materialer og vandindhold. Arbejdet må ikke fortsætte, før ovennævnte dokumentation foreligger. Ved skift af materialer jf. afsnit 4.2 skal der udføres en ny prøvestrækning. Ved små arbejder kan der aftales kontrol ved metodespecifikation, hvor lagtykkelse og antal passager af komprimeringsudstyr fastlægges ud fra det første kontrolafsnit. Komprimeringskontrollen baseres på en stikprøve bestående af flere enkeltmålinger af tørdensiteten. Målingerne fordeles tilfældigt i kontrolafsnittet. Målingerne identificeres ved kontrolafsnit, station, sideværtsplacering og ved udlægning i flere lag tillige lagnummer. Tørdensiteten i marken bestemmes ved sandefterfyldningsmetoden. Referenceværdier for tørdensitet bestemmes ved vibrationsforsøg i laboratoriet på en repræsentativ prøve af materialet udtaget inden indbygning. Referenceværdien kan være gældende for flere kontrolafsnit, såfremt materialeanalyserne viser, at materialet er ensartet. Der skal dog som minimum bestemmes en referenceværdi pr. påbegyndt 2500 m 3. Komprimeringsgraden udregnes for hver måling som forholdet mellem tørdensiteten i marken og referenceværdien. Komprimeringsgraden udtrykkes i procent og benævnes % - vibration. Som kontrolregel anvendes gennemsnit/mindsteværdi eller statistisk formulerede kriterier. Valg af kontrolregel foretages enten af bygherren ved udbud, eller i modsat fald af entreprenøren, inden arbejdet påbegyndes Kontrolregel ved gennemsnit/mindsteværdi Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, når gennemsnit og mindsteværdi for 5 tilfældigt udtagne prøver overholder følgende krav: gennemsnit > 97 % mindsteværdi 94 % 22

25 AAB Bundsikring af forbrændingsslagge 4.4 Overflade Bærelagets færdige overflade kontrolleres ved nivellement (mm-aflæsning) af tværprofilet i alle 20 m-stationer og bedømmelse af forløbet mellem disse. 23

26 AAB Bundsikring af forbrændingsslagge 24

27 SAB-P Bundsikring af forbrændingsslagge Paradigma for særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P) Særlig arbejdsbeskrivelse for bundsikring af forbrændingsslagge er supplerende, særlig beskrivelse til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for bundsikring af forbrændingsslagge. 1. Alment Supplerende særlige krav til AAB skal være i overensstemmelse med DS/EN Vejmateriale - Ubundne blandinger - Specifikationer og DS/EN Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbyging og andre anlægsarbejder. Her anføres de prøvningsmetoder, som udover de i AAB afsnit 1 nævnte, er gældende. (Supplerende krav). Beskrivelse af arbejdet skal omfatte angivelse af, hvor der skal udføres bundsikringsarbejder. Vejens kørespor, kantbaner og andre veje som udføres i forbindelse med vejanlægget, cykelstier, gangstier mv. 25

28 SAB-P Bundsikring af forbrændingsslagge 2. Materialer Her anføres eventuelle supplerende materialekrav (f.eks. gradering). Undertiden kan med fordel anvendes en tolags konstruktion med forskellige krav til materialerne i de to lag. 3. Udførelse 3.1 Levering 3.2 Udlægning Her anføres eventuelle krav til maksimal lagtykkelse (fast mål) pr. lag ved udlægning i flere lag. 3.3 Komprimering Hvis bundsikringslaget skal henligge i længere tid, navnlig om vinteren, kan det være nødvendigt at kræve efterkomprimering inden udlægning af næste lag. 3.4 Overflade 3.5 Arbejdstrafik 26

29 SAB-P Bundsikring af forbrændingsslagge 4. Kontrol 4.1 Generelt 4.2 Materialer Her anføres evt. andre end de i AAB afsnit 4.2 nævnte, som for eksempel: - Hyppighed at materialekontrol - Ændring af omfang / hyppighed af modtagekontrollen, idet denne evt. helt kan udelades for materialer med produktcertifikat fra firmaer, der er certificeret af akkrediteret certificeringsorgan. - Specifikation af, hvornår prøveudtagning finder sted ved mellemdeponering. 4.3 Komprimering Her anføres evt. andre kontrolregler end angivet i AAB. Statistisk bedømmelse kan finde anvendelse ved større arbejder. 27

30 SAB-P Bundsikring af forbrændingsslagge Ved valg af statistisk bedømmelse tilføjes: Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, når følgende ulighed er tilfredsstillet: g - k x s K K = 94 % g = gennemsnittet, Σ x / n s = standardafvigelsen, Σ (x - g) 2 / (n -1) x = enkeltmålingerne, n = antallet af målinger, minimum 5, k = en konstant, der findes af følgende tabel: n k 1,96 1,86 1,79 1,74 1,70 1,67 1,58 1,53 1,50 1,47 1,44 1,43 Alternativt kan bygherren overlade det til entreprenøren vælge kontrolregel. 4.4 Overflade Her anføres eventuelle supplerende krav til kontrol af tværprofil: - Ændring af stationsinterval ved nivellement. - Placering af nivellementspunkter. 28

31 UKP-P Bundsikring af forbrændingsslagge Paradigma for udbudskontrolplan (UKP-P) 29

32 UKP-P Bundsikring af forbrændingsslagge Udbudskontrolplan Bundsikringslag af forbrændingsslagge Acceptkriterium Løbenr. Emne Reference vedr. krav Kontrolmetode og grundlag Tidspunkt, omfang Dokument / dokumentation Mødereferat Godkendt referat. Byggemøde ved entreprisens start. Hele entrepriseaftalen. 1 Projektgennemgang Entrepriseaftale Projektgennemgangsmøde Opklaring af om projekt og informationer er forstået Overensstemmelse med godkendt varedeklaration eller lign. Fejlfri varer. Ved enhver leverance. Køresedler o. lign., der kan sikre identifikation af materialer og komponenter SAB/AAB Visuel. Identifikationskontrol. Leverandøroplysninger/ varedeklarationer. 2 Leverancer af materialer, udstyr m.v. SAB/AAB 4.2 Materialespecifikation Kontrolskema Køresedler Pr. leverandør ved påbegyndelse af leverancer samt SAB/AAB 4.2 DS/EN Sigteanalyse. DS/EN Vandindhold SAB/AAB 2 Renhed SAB/AAB 4.2 Materialespec. / varedeklaration 3 Bundsikring af forbrændingslagge Kontrolskema SAB/AAB 4.3 Løbende. SAB/AAB 4.3 DS/EN Vibrationsbord. prvi 99-4 Sandefterfyldningsmetoden SAB/AAB 4.3 Komprimering 4 Bundsikring af forbrændingslagge Kontrolskema SAB/AAB 4.4 Koter Lagtykkelser Løbende. SAB/AAB UKP-P Bundsikring af forbrændingsslagge Visuelt Retskede Nivellement SAB/AAB 4.4 Overflade 5 Bundsikring af forbrændingslagge 30

33 (TAG-P) Bundsikring af forbrændingsslagge Paradigma for tilbuds og afregningsgrundlag (TAG-P) Tilbudslistens mængde er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger og projektplaner ved beregninger eller opmåling på optegnede tværsnit. Eventuelle andre opmålingsmetoder angives. Afregningsmængden beregnes som fast indbygget nettovolumen. Hvis der ikke udarbejdes SAB, beskrives her arbejdets omfang for de enkelte underposter i TBL. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning, herunder den krævede kontrol og dokumentation. Enhedsprisen i TBL angives som en pris pr. m 2 for hver type / tykkelse af bundsikringslag. 31

34 TBL-P Bundsikring af forbrændingsslagge Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Entreprise Postnummer Betegnelse Enhed Antal enheder Enhedspris kr. I alt kr. HP PO UP 05 Bundsikringsarbejder Bundsikring af forbrændingsslagge at levere og indbygge 01 t = 0,11 0,20 m m 2 02 t = 0,21 0,40 m m 2 Post 01 i alt m 2 => 32

35 Rapport / Report Nr. No. Titel/Title/Shortcut 120 Clogging of porous bituminous surfacings an investigation in Copenhagen Verification of Flexible Pavement Response From a Field Test The Effects of Freeze Thaw Periods on a Test Pavement Selection of Pavement Maintenance by use f Accelerated Load Teksturdata til beregning af friktionsværdier - anvendelse på vejoverflader? Viden om kommuneveje Viden om de store veje Viden om anlæg af veje Viden om drift af veje Crushed concrete from building demolition is a high quality material for road construction Ubundne bærelag af knust beton - efter europæiske standarder Ubundne bærelag af knust tegl - efter europæiske standarder Ubundne bærelag af knust asfalt - efter europæiske standarder Bundsikring af forbrændingsslagge - efter europæiske standarder For fatter/ Author Carsten B. Nielsen, Jørn Raaberg, Robin A. Macdonald Gregers Hildebrand Wei Zhang Robin Macdonald Carsten B. Nielsen Jeanne Rosenberg Jørn Raaberg Henrik Aalborg Nielsen, Henrik Madsen Susanne Baltzer Marianne Wür tz Bente Kloster Knud Rossen Jørgense Carsten Nielsen Finn Thøgersen H.J. Ertman Larsen Vibeke Wegan Flemming Berg, Finn Thøgersen Susanne Baltzer, Bo Wamsler H.J. Ertman Larsen Poul Panduro Gregers Hildebrand Per Ahrentzen Ole Milvang-Jensen Knud A. Pihl, Erik Nielsen Gregers Hildebrand Charles Lykke Hansen SvendKold Johansen Birger Roland Jensen Bjarne Schmidt, Jørn Raaberg Knud A. Pihl Ole Milvang-Jensen Flemming Berg Knud A. Pihl Flemming Berg Ole Milvang-Jensen Knud A. Pihl Flemming Berg Ole Milvang-Jensen Knud A. Pihl Flemming Berg Ole Milvang-Jensen Knud A. Pihl Flemming Berg Ole Milvang-Jensen

36 Vejdirektoratet Vejdirektoratet Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Elisagårdsvej 5 Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 9018 Postboks 235 Postboks København K 4000 Roskilde 8660 Skanderborg Telefon Telefon Telefon vd@vd.dk Telefax Telefax Telefax

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS - AAB UDBUD DECEMBER 2016

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS - AAB UDBUD DECEMBER 2016 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE UDBUD DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 MATERIALER 3 3 UDFØRELSE 4 3.1 Levering 4 3.2 Udlægning 4 3.3 Komprimering 4 3.4 Overflade 5 3.5 Arbejdstrafik 5 4 KONTROL

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

ubundne bærelag af knust asfalt og beton udbud

ubundne bærelag af knust asfalt og beton udbud almindelig arbejdsbeskrivelse (aab) ubundne bærelag af knust asfalt og beton udbud juni 2011 VejREGLER UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST ASFALT OG BETON Almindelig arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Ubundne bærelag af knust asfalt

Ubundne bærelag af knust asfalt - efter europæiske standarder Vejteknisk Institut Rapport 132 2004 - Vejledning - Leveringsbetingelse - Almindelig arbejdsbeskrivelse Vejdirektoratet Elisagårdsvej 5 Postbox 235 4000 Roskilde Tlf.: 4630

Læs mere

Ubundne bærelag af knust tegl

Ubundne bærelag af knust tegl - efter europæiske standarder Vejteknisk Institut Rapport 131 2004 - Vejledning - Almindelig arbejdsbeskrivelse - Paradigmaer Vejdirektoratet Elisagårdsvej 5 Postbox 235 4000 Roskilde Tlf.: 4630 7000 Fax.:

Læs mere

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE STABILT GRUS - AAB UDBUD DECEMBER 2016

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE STABILT GRUS - AAB UDBUD DECEMBER 2016 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE STABILT GRUS - AAB UDBUD DECEMBER 2016 STABILT GRUS AAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 MATERIALER 3 3 UDFØRELSE 5 3.1 Levering 5 3.2 Udlægning 5 3.3 Komprimering 6 3.4 Overflade

Læs mere

Ubundne bærelag af knust beton

Ubundne bærelag af knust beton - efter europæiske standarder Vejteknisk Institut Rapport 130 2004 - Vejledning - Almindelig arbejdsbeskrivelse - Paradigmaer Vejdirektoratet Elisagårdsvej 5 Postbox 235 4000 Roskilde Tlf.: 4630 7000 Fax.:

Læs mere

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE SLIDLAGSGRUS - AAB UDBUD MAJ 2017

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE SLIDLAGSGRUS - AAB UDBUD MAJ 2017 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE UDBUD MAJ 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 1.1 Entreprenørens ydelser 3 1.2 Underlag 3 2 MATERIALER 4 3 UDFØRELSE 5 3.1 Levering 5 3.2 Udlægning 6 3.3 Komprimering 6 3.4

Læs mere

PARADIGME BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS - SAB-P UDBUD DECEMBER 2016

PARADIGME BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS - SAB-P UDBUD DECEMBER 2016 PARADIGME DECEMBER 2016 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Særlig arbejdsbeskrivelse for Bundsikring af sand og grus er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Bundsikring af

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

Vejledning Knust beton og tegl

Vejledning Knust beton og tegl Vejledning Knust beton og tegl Vejledning 1. Alment Da lovgivningen på miljøområdet løbende justeres, anbefales det, at det aktuelle lovgivningsgrundlag altid tjekkes Forskrifter vedrørende arbejdsmiljø

Læs mere

PARADIGME STABILT GRUS - SAB-P UDBUD DECEMBER 2016

PARADIGME STABILT GRUS - SAB-P UDBUD DECEMBER 2016 PARADIGME UDBUD DECEMBER 2016 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Særlig arbejdsbeskrivelse for Stabilt grus er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Stabilt grus 1 ALMENT

Læs mere

PARADIGME SLIDLAGSGRUS SAB-P UDBUD MAJ 2017

PARADIGME SLIDLAGSGRUS SAB-P UDBUD MAJ 2017 PARADIGME UDBUD MAJ 2017 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Slidlagsgrus - SAB er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til Slidlagsgrus - AAB. 1 ALMENT Supplerende særlige krav til AAB skal være i overensstemmelse

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Paradigma for særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P) November 2010 Vejregelrådet SAB-P, Knust beton og tegl SAB-P, Knust beton og tegl 1.

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

VEJLEDNING BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS - VEJL. UDBUD DECEMBER 2016

VEJLEDNING BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS - VEJL. UDBUD DECEMBER 2016 VEJLEDNING UDBUD DECEMBER 2016 FORORD Udbudsforskrift for stabilt Bundsikring af sand og grus er udarbejdet af vejregelgruppen Jord, grus og brolægning. Første udgave af udbudsforskriften blev udarbejdet

Læs mere

Vejledning Knust asfalt og beton

Vejledning Knust asfalt og beton Knust asfalt og beton 1.3.1 Anvendelse som bærelag Da lovgivningen på miljøområdet løbende justeres, anbefales det, at det aktuelle lovgivningsgrundlag altid tjekkes Forskrifter vedrørende arbejdsmiljø

Læs mere

ubundne bærelag af knust asfalt og beton udbud

ubundne bærelag af knust asfalt og beton udbud Vejledning ubundne bærelag af knust asfalt og beton udbud juni 2011 VejREGLER UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST ASFALT OG BETON Vejledning Juni 2011 Vejregelrådet VEJLEDNING, Knust

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

VEJLEDNING STABILT GRUS - VEJL. UDBUD DECEMBER 2016

VEJLEDNING STABILT GRUS - VEJL. UDBUD DECEMBER 2016 VEJLEDNING UDBUD DECEMBER 2016 FORORD Udbudsforskrift for Stabilt grus er udarbejdet af vejregelgruppen Jord, grus og brolægning. Første udgave af udbudsforskriften blev udarbejdet i marts 1998 og senere

Læs mere

PARADIGME JORDSTABILISERING SAB-P UDBUD MARTS 2018

PARADIGME JORDSTABILISERING SAB-P UDBUD MARTS 2018 PARADIGME UDBUD MARTS 2018 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Jordstabilisering SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Jordstabilisering AAB. 1 ALMENT Her anføres de prøvningsmetoder, som, udover de i AAB afsnit

Læs mere

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE MACADAM AAB UDBUD JANUAR 2017

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE MACADAM AAB UDBUD JANUAR 2017 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE JANUAR 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 MATERIALER 3 2.1 Skærver 4 2.2 Dæksand 4 2.3 Bitumenemulsion 5 2.4 Stenmel 5 3 UDFØRELSE 5 3.1 Underlag 5 3.2 Udlægning af skærver

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFTER FOR UBUBDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL. VEJFORUM, 8. december 2010 Caroline Hejlesen

UDBUDSFORSKRIFTER FOR UBUBDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL. VEJFORUM, 8. december 2010 Caroline Hejlesen UDBUDSFORSKRIFTER FOR UBUBDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL VEJFORUM, 8. december 2010 Caroline Hejlesen Vejregelgruppen Jord, grus og brolægning og ad hoc-gruppe for knust beton og tegl Flemming Berg,

Læs mere

AAB, Ledningsgrave. Projekt- og sikkerhedsklasser fastlægges i henhold til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.

AAB, Ledningsgrave. Projekt- og sikkerhedsklasser fastlægges i henhold til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. 1. Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for ledningsgrave omfatter arbejder med etablering af ledningsgrave. De ledningsspecifikke arbejder er ikke medtaget ud overkrav til grundforstærkning, ledningszone

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING FOR SAND, GRUS OG STEN TIL VEJBYGNING

PRODUKTIONSSTYRING FOR SAND, GRUS OG STEN TIL VEJBYGNING PRODUKTIONSSTYRING FOR SAND, GRUS OG STEN TIL VEJBYGNING APRIL 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 1.1 Fordele for bygherre ved tredjeparts-certificering 3 1.2 Leverandørens oplysningspligt 3 2 DEKLARATIONSBLAD

Læs mere

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE JORDSTABILISERING AAB UDBUD MARTS 2018

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE JORDSTABILISERING AAB UDBUD MARTS 2018 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE UDBUD MARTS 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 MATERIALER 4 2.1 Kalk 4 2.2 Cement 4 2.3 Andre bindemidler 4 2.4 Råjord 4 3 UDFØRELSE 4 3.1 Stabilisering in situ 5 3.2 Stabilisering

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave dateret

Læs mere

... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE... JORDSTABILISERING UDBUD JANUAR 2013

... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE... JORDSTABILISERING UDBUD JANUAR 2013 ... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE... UDBUD JANUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 MATERIALER 4 2.1 Kalk 4 2.2 Cement 4 2.3 Andre bindemidler 4 2.4 Råjord 4 2.5 Laboratorieforprøvning 5 3 UDFØRELSE

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING FOR SAND, GRUS OG STEN TIL VEJBYGNING

PRODUKTIONSSTYRING FOR SAND, GRUS OG STEN TIL VEJBYGNING UDBUDSFORSKRIFT VEJE PRODUKTIONSSTYRING FOR SAND, GRUS OG STEN TIL VEJBYGNING ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006 December 2005 erstatter Oktober 2001 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1.

Læs mere

... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE... JORDSTABILISERING AAB UDBUD MARTS 2013

... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE... JORDSTABILISERING AAB UDBUD MARTS 2013 ... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE...... JORDSTABILISERING AAB UDBUD MARTS 2013 2 Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 MATERIALER 5 2.1 Kalk 5 2.2 Cement 5 2.3 Andre bindemidler 5 2.4 Råjord 6 2.5

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG UKP-P UDBUD

HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG UKP-P UDBUD 1.1 PARADIGME UDBUD August 2017 / 1. Entrepriseaftale (SB) Projekt gennemgang Projektgennemgangsmøde Byggemøde ved Godkendt referat Mødereferat Hele entreprisens opstart entrepriseaftalen 2. / 2.5 Kapitel

Læs mere

Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder

Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder Sendes til: Frederikssund kommune Plan og Miljø Torvet 2 3600 Frederikssund Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder I henhold til miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER

UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER UDBUDSKONTROLPLAN Versions nummer 06 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse og pr. 1000 m3 Methyleneblåt - metoden Stabilt

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å

Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å Udbudskontrolplaner 05.12.2018 Kvalitetssikringen skal udføres i henhold til kontrolplanerne Tilsynets godkendelse skal ske i henhold til kontrolplanerne

Læs mere

SLAGGE. et godt produkt i bund og grund. AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

SLAGGE. et godt produkt i bund og grund. AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune SLAGGE et godt produkt i bund og grund AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune SLAGGE er et restprodukt fra forbrænding af affald og har mange anvendelsesmuligheder som erstatning for råjord og

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. november / René Sørensen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. november / René Sørensen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. november 2008 08/03180-1 René Sørensen rcs@vd.dk 21654156 REFERAT EMNE Laboratoriemøde nr. 1, Jordarbejder Motorvejen Søften - Løgten Etape 7210 Søften - Skejby

Læs mere

LEDNINGSZONEN. DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

LEDNINGSZONEN. DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord LEDNINGSZONEN DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS 475 Norm for etablering af ledninger i jord DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 6.3 Ledningszonen 6.3.1 Almene krav Ledningszonen

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

PARADIGME STABILT GRUS - TAG-P UDBUD DECEMBER 2016

PARADIGME STABILT GRUS - TAG-P UDBUD DECEMBER 2016 PARADIGME UDBUD DECEMBER 2016 UDBUD I denne TAG-P skal kun medtages tilbudslistens poster jf. Generelt - TAG-P side 3, for det omhandlede emne. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG Stabilt grus - TAG-P er supplerende

Læs mere

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag Side 1 af 6 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF PRODUKTIONSSTYRING FOR GRUSMATERIALER TIL BRUG I PERMEABLE BÆRELAG Præambel Denne certificeringsordning er frivillig og giver producenter mulighed

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: BNIE Journal.nr.: 12-01754 Ansvar for fremstilling: NFN Ballast og underballast. Materialekrav Banenorm BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014

Læs mere

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP)

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP) ####### Projekt: Entreprise: Anlægsentreprisen Udbudskontrolplaner (UKP) ENTREPRENØR Den 22. december 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Hjørring Kommune. Daniel Overgaard Pedersen Rakkebyvej 380. Hjørring den

Hjørring Kommune. Daniel Overgaard Pedersen Rakkebyvej 380. Hjørring den Hjørring Kommune Daniel Overgaard Pedersen Rakkebyvej 380 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

VEJLEDNING SLIDLAGSGRUS VEJL. UDBUD MAJ 2017

VEJLEDNING SLIDLAGSGRUS VEJL. UDBUD MAJ 2017 VEJLEDNING UDBUD MAJ 2017 FORORD Udbudsforskrift for slidlagsgrus er udarbejdet af vejregelgruppen Jord, grus og brolægning. Gruppen består af følgende medlemmer: Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet,

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

PARADIGME FOR SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE STØJREDUCERENDE SLIDLAG, SRS (SAB-P) UDBUD MARTS 2013

PARADIGME FOR SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE STØJREDUCERENDE SLIDLAG, SRS (SAB-P) UDBUD MARTS 2013 PARADIGME FOR SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE STØJREDUCERENDE SLIDLAG, (SAB-P) UDBUD MARTS 2013 STØJREDUCERENDE SLIDLAG, (SAB-P) 2 STØJREDUCERENDE SLIDLAG, (SAB-P) Dette paradigme for Særlig arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Skån naturen og spar penge GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Genbrugsmaterialer er et bedre, mere rentabelt og miljørigtigt alternativ til traditionelle råstoffer LAD OS SPARE

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Gode løsninger ved indbygning af overskudsjord vej vejprojekter

Gode løsninger ved indbygning af overskudsjord vej vejprojekter Gode løsninger ved indbygning af overskudsjord vej vejprojekter Møde i ATV Jord og Grundvand 25. Januar 2018 Caroline Hejlesen, chha@vd.dk Vejdirektoratet Jordarbejder og materialer Jordbalance Vejdirektorat-projekter

Læs mere

Ubundne bærelag af knust beton

Ubundne bærelag af knust beton Ubundne bærelag af knust beton Vejteknisk Institut Rapport 113 2002 - Vejledning - Leveringsbetingelse - Almindelig arbejdsbeskrivelse Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Elisagårdsvej 5 Postboks 235 Telefon:

Læs mere

JORDSTABILISERING UKP-P UDBUD

JORDSTABILISERING UKP-P UDBUD PARADIGME UDBUD Marts 2018 L.nr. Ref. 2. 2 1. Entrepriseaftale 1. ALMENT Projektgennemgangmøde 2. MATERIALER Matial (Bindemiddel) Kontrolmetode Prøvnings Opklaring af om projekt og information forstået

Læs mere

Brolægning og belægningsarbejder

Brolægning og belægningsarbejder Dansk standard DS 1136 3. udgave 2013-06-21 Brolægning og belægningsarbejder Paving works DS 1136 København DS projekt: M261913 ICS: 93.080.20 Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, nr. 3 og 8, 7 a, stk. 1, 16, 19,

Læs mere

Udbuds- og anlægsforskrifter. Varmblandet asfalt. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Revisionshæfte

Udbuds- og anlægsforskrifter. Varmblandet asfalt. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Revisionshæfte Udbuds- og anlægsforskrifter Varmblandet asfalt Maj 2004 Erstatter Nov. 2003 Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Revisionshæfte Forord Herværende revision af AAB Varmblandet asfalt nov. 1998 er gældende

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H05010.75 Belysningsentreprise H050 Kolding - Frøslev H05010 Ny TSA 65b; syd for Kolding E45 September 2016 TAG H05010.75 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt

Læs mere

Banenorm BN Ballast og underballast. Materialekrav.

Banenorm BN Ballast og underballast. Materialekrav. BN2-19-3 Udgivet: 01.04.2016 Overordnet ansvar: Pernille M Jøndrup Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Henrik T Scheuer Ballast og underballast. Materialekrav. Banenorm BN2-19-3 Udgivet:

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1 Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 3 og 8, 7 a, stk. 1, 16, 19, stk. 5, 27, stk. 3, 44, stk. 1, 46 a, stk. 2, 67, 80, stk.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Fremtidens fortov Veje, p-pladser, cykelsti og klimatilpasning

Fremtidens fortov Veje, p-pladser, cykelsti og klimatilpasning Fremtidens fortov Veje, p-pladser, cykelsti og klimatilpasning Esbjerg jun. 2017 København aug. 2017 Fra idé til idag Græsarmering Græsarmering er Ikke en permeabel mulighed Hvad er definitionen på et

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og Kapitel 1 Bekendtgørelsens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1662 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-12-2010 Miljøministeriet Kapitel 2 Anvendelse af restprodukter og jord

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Ubundne bærelagsmaterialer til vejbygning i arktiske regioner

Ubundne bærelagsmaterialer til vejbygning i arktiske regioner Ubundne bærelagsmaterialer til vejbygning i arktiske regioner Danmarks Tekniske Universitet Vejdirektoratet Mia Vedel Müller, Revideret efter fremlæggelse 27. januar 2009 Forord Denne opgave er udarbejdet

Læs mere

Udbud af asfaltarbejder 2018 IX

Udbud af asfaltarbejder 2018 IX Udbud af asfaltarbejder 2018 IX og Maj 2018 ENTREPRISE 46: M30, km 46,200 47,400 v.s., ved Herfølge ENTREPRISE 49: M60, km 90,660-92,252 h.s., ved Taulov ENTREPRISE 50: Hldv. 450, km 4,748-8,290, inkl.

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

Slotsgrus -(Nyt) Koncepttil opbygningafgrusbefæstelser

Slotsgrus -(Nyt) Koncepttil opbygningafgrusbefæstelser Slotsgrus -(Nyt) Koncepttil opbygningafgrusbefæstelser Palle Kristoffersen. Landskabsarkitekt, Ph.D. Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme - SLKE (Tidligere Skov & Landskab KU) Disposition 1. Baggrund

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 15. januar 2019 Sagsbehandler Elisabeth Helms Mail EH3@VD.DK Telefon 7244 2420 Dokument 18/08853-6 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 1 Entreprise 6620.323 Supplerende

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Alternative materialer til opbygning af gennemsivelige bærelag. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet

Alternative materialer til opbygning af gennemsivelige bærelag. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet Alternative materialer til opbygning af gennemsivelige bærelag Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet Oversigt Hvorfor permeable belægninger på statens vejnet? Hvad gør vi i dag? Hvad er de alternative muligheder?

Læs mere