Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 2009R1024 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2009 af 29. oktober 2009 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og (EØS-relevant tekst) (EUT L 283 af , s. 22) Berigtiget ved: C1 Berigtigelse, EUT L 107 af , s. 26 (1024/2009)

2 2009R1024 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2009 af 29. oktober 2009 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og s undhedsanprisninger af fødevarer ( 1 ), særlig artikel 17, stk. 3, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger. (2) Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sanprisninger til en medlemsstats kompetente nationale myndighed. Den kompetente nationale myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt»autoriteten«. (3) Efter at have modtaget en ansøgning skal autoriteten straks underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og desuden afgive udtalelse om den pågældende sanprisning. (4) Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse. (5) Den 14. november 2008 modtog Kommissionen og medlemsstaterne to udtalelser fra autoriteten om ansøgninger om godkendelse af sanprisninger. Den 10. december 2008 modtog Kommissionen og medlemsstaterne fem udtalelser fra autoriteten om ansøgninger om godkendelse af sanprisninger. Den 19. december 2008 modtog Kommissionen og medlemsstaterne ni udtalelser fra autoriteten om ansøgninger om godkendelse af sanprisninger. Den 15. januar 2009 modtog Kommissionen og medlemsstaterne én udtalelse fra autoriteten om en ansøgning om godkendelse af en sanprisning. I mellemtiden var én ansøgning om godkendelse af en sanprisning genstand for en tidligere beslutning. (6) Én udtalelse vedrørte en ansøgning om anprisning af en reduceret risiko for sygdom, som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, og 15 udtalelser vedrørte ansøgninger om sanprisninger, der henviser til børns udvikling og, som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006. (7) Som opfølgning på en ansøgning, som LEAF International og Leaf Holland og Leaf Suomi Oy indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning ( 1 ) EUT L 404 af , s. 9.

3 2009R1024 DA vedrørende virkningerne af xylitoltyggegummi/-pastiller på risikoen for karies (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 1 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»xylitoltyggegummi/-pastiller reducerer risikoen for karies«. (8) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, at der kunne fastslås en årsagssammenhæng mellem forbrug af tyggegummi sødet med 100 % xylitol og den anpriste virkning. Autoriteten konkluderede dog, at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af pastiller sødet med mindst 56 % xylitol og den anpriste virkning. Anprisningen bør, med en ændret formulering, anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, navnlig forordningens artikel 14, stk. 1, litra a), og bør optages på fællesskabslisten over tilladte anprisninger. (9) Som opfølgning på en ansøgning, som Danone S.A. indgav i 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af friskost med et væsentligt indhold af calcium, vitamin D, phosphor og protein på knoglevækst (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 2 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»friskost indeholder calcium, vitamin D, phosphor og protein næringsstoffer, som bidrager til en sund knoglevækst«. (10) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, at der kunne fastslås en årsagssammenhæng mellem indtag af calcium, vitamin D, phosphor og protein og den anpriste virkning. Anprisningen for phosphor bør, med en ændret formulering og under hensyntagen til, at sanprisninger af den samme virkning er godkendt for calcium, vitamin D og protein, anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør optages på fællesskabslisten over tilladte anprisninger. (11) Artikel 16, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver, at en positiv udtalelse, hvorefter en sanprisning kan godkendes, skal indeholde bestemte oplysninger. Disse oplysninger bør således angives i bilag I til nærværende forordning for de to anprisninger, der godkendes, og de bør alt efter tilfældet omfatte en ændret formulering af anprisningen, særlige betingelser for anvendelsen af anprisningen og, hvor det er relevant, betingelser eller begrænsninger for anvendelsen af fødevaren og/eller supplerende erklæringer eller advarsler, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd med autoritetens udtalelser. (12) Et af målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er at sikre, at sanprisninger er sandfærdige, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, og i den forbindelse at formuleringen og præsentationen af sanprisninger tages i betragtning; anprisninger, der i kraft af deres formulering har samme betydning for forbrugerne som en godkendt sanprisning, jf. bilag I til nærværende forordning, idet de viser den samme sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og, bør derfor også være omfattet af de i samme bilag angivne anvendelsesbetingelser. (13) Som opfølgning på en ansøgning, som Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed S.A. indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af LACTORAL på fordøjelseskanalens normale funktion (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 3 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»lactoral hjælper ( 1 ) EFSA Journal (2008) 852, s ( 2 ) EFSA Journal (2008) 895, s ( 3 ) EFSA Journal (2008) 861, s. 1-9.

4 2009R1024 DA til at genoprette fordøjelseskanalens normale funktion ved forstyrrelser i dens mikroflora (f.eks. i forbindelse med løs mave, efter brug af antibiotika eller ved tarmforstyrrelser forårsaget af enteropatogener)«. (14) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, at bestanddelene i LACTORAL ikke er defineret tilstrækkelig præcist, og at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af LACTORAL og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke (15) Som opfølgning på en ansøgning, som Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed S.A. indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af LACTORAL som middel til at forbedre immunforsvaret generelt (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 1 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»lactoral anbefales som middel til at forbedre immunforsvaret generelt via opretholdelse af den mikrobiologiske balance«. (16) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, at bestanddelene i LACTORAL ikke er defineret tilstrækkelig præcist, og at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af LACTORAL og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke (17) Som opfølgning på en ansøgning, som Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed S.A. indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af LACTORAL på opbygningen af den naturlige intestinale barriere (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 2 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»lactoral hjælper til at beskytte fordøjelsessystemet mod enteropatogener via sine stærke antagonistiske egenskaber og til at opbygge den naturlige intestinale barriere«. (18) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, at bestanddelene i LACTORAL ikke er defineret tilstrækkelig præcist, og at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af LACTORAL og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke (19) Som opfølgning på en ansøgning, som Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed S.A. indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af LACTORAL på opretholdelse af den naturlige mikroflora i tarmen på rejser (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 3 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»lactoral hjælper til at opretholde den naturlige mikroflora i tarmen på rejser, ved klimazoneskift eller kostændring, især under dårlige hygiejneforhold«. (20) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, at bestanddelene i LACTORAL ikke er defineret tilstrækkelig præcist, og at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af LACTORAL og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke ( 1 ) EFSA Journal (2008) 860, s ( 2 ) EFSA Journal (2008) 859, s ( 3 ) EFSA Journal (2008) 863, s. 1-8.

5 2009R1024 DA (21) Som opfølgning på en ansøgning, som Institute of Biotechnology, Sera and Vaccines Biomed S.A. indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af LACTORAL på levende probiotiske bakterier (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 1 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»lactoral indeholder levende probiotiske bakterier med udtalt evne til kolonisering af tarmkanalen og isoleret fra sunde, ammede spædbørn«. (22) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, at bestanddelene i LACTORAL ikke er defineret tilstrækkelig præcist, og at den anpriste virkning ikke var dokumenteret. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke (23) Som opfølgning på en ansøgning, som Potters Ltd. indgav i 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af Mumomega på udviklingen af centralnervesystemet (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 2 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»mumomega giver næring, der virker til gavn for en sund udvikling af centralnervesystemet«. (24) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, af den pågældende fødevare og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke (25) Som opfølgning på en ansøgning, som Efamol Ltd. indgav i 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af Efalex på koordineringsevnen (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 3 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»efalex kan hjælpe til at bevare koordineringsevnen«. (26) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, af Efalex og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke (27) Som opfølgning på en ansøgning, som Efamol Ltd. indgav i 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af Efalex på koncentrationsevnen (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 4 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»efalex kan hjælpe til at bevare koncentrationsevnen«. (28) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, af Efalex og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke (29) Som opfølgning på en ansøgning, som Efamol Ltd. indgav i 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af Efalex på hjernens udvikling og funktion (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 5 ). Den af ( 1 ) EFSA Journal (2008) 862, s ( 2 ) EFSA Journal (2008) 902, s ( 3 ) EFSA Journal (2008) 896, s ( 4 ) EFSA Journal (2008) 897, s ( 5 ) EFSA Journal (2008) 898, s. 1-2.

6 2009R1024 DA ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»efalex kan hjælpe til at opretholde og støtte hjernens udvikling og funktion«. (30) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, af Efalex og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke (31) Som opfølgning på en ansøgning, som Efamol Ltd. indgav i 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af Efalex på indlæringsevnen (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 1 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»efalex kan hjælpe til at bevare indlæringsevnen«. (32) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, af Efalex og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke (33) Som opfølgning på en ansøgning, som Efamol Ltd. indgav i 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af Efalex på øjets udvikling og funktion (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 2 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»efalex kan hjælpe til at opretholde og støtte øjets udvikling og funktion«. (34) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, af Efalex og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke (35) Som opfølgning på en ansøgning, som Potters Ltd. indgav i 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af Eye q baby på udviklingen af centralnervesystemet (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 3 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»eye q baby giver næring, der virker til gavn for en sund udvikling af centralnervesystemet«. (36) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, af Eye q baby og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke (37) Som opfølgning på en ansøgning, som Potters Ltd. indgav i 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af Eye q på hjernefunktioner (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 4 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»eye q giver næring, der hjælper til at opretholde sunde hjernefunktioner hos barnet«. (38) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, af Eye q og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke ( 1 ) EFSA Journal (2008) 899, s ( 2 ) EFSA Journal (2008) 900, s ( 3 ) EFSA Journal (2008) 901, s ( 4 ) EFSA Journal (2008) 903, s. 1-8.

7 2009R1024 DA (39) Som opfølgning på en ansøgning, som Potters Ltd. indgav i 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sanprisning vedrørende virkningerne af Eye q på koncentrationsevnen (spørgsmål nr. EFSA-Q ) ( 1 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd:»eye q giver næring, der hjælper barnet til at bevare koncentrationsevnen«. (40) På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, af Eye q og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke (41) De bemærkninger fra ansøgerne og medlemmer af offentligheden, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i nærværende forordning. (42) I overensstemmelse med artikel 28, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006 kan sanprisninger som omhandlet i samme forordnings artikel 14, stk. 1, litra b), der ikke er godkendt ved nærværende forordning, fortsat anvendes indtil seks måneder efter vedtagelsen af en beslutning i henhold til artikel 17, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006. For ansøgninger, der ikke er indgivet inden den 19. januar 2008, er kravet i artikel 28, stk. 6, litra b), imidlertid ikke opfyldt, og den i samme artikel fastsatte overgangsperiode finder ikke anvendelse. Der bør følgelig fastsættes en overgangsperiode på seks måneder for at give lederne af fødevarevirksomheder tid til at tilpasse sig kravene i nærværende forordning. (43) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyre UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Fødevarer på Fællesskabets marked kan gøres til genstand for sanprisningerne i bilag I i overensstemmelse med de i samme bilag fastsatte betingelser. Sundhedsanprisningerne opføres på en liste over tilladte anprisninger, jf. artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006. Artikel 2 De i bilag II til nærværende forordning angivne sanprisninger optages ikke på den i artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede fællesskabsliste over tilladte anprisninger. De kan dog fortsat anvendes i seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden. ( 1 ) EFSA Journal (2008) 904, s. 1-2.

8 2009R1024 DA Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

9 2009R1024 DA Ansøgning relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006 Sundhedsanprisning i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), der henviser til en reduceret risiko for sygdom Sundhedsanprisning i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), der henviser til børns udvikling og Ansøger adresse LEAF Int og Leaf Holland, Hoevestein 26, 4903 SC Oosterhout NB, Nederlandene og Leaf Suomi Oy, PO Box 25, FI Aura, Finland DANONE S.A., C/ Buenos Aires, 21, Barcelona, Spanien BILAG I TILLADTE SUNDHEDSANPRISNINGER Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori Anprisning Betingelser for anvendelsen af anprisningen Tyggegummi sødet med 100 % xylitol C1 Tyggegummi sødet med 100 % xylitol har vist sig at reducere plak. En høj forekomst af plak er en risikofaktor i forhold til udvikling af karies hos børn Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et forbrug på 2-3 g tyggegummi sødet med 100 % xylitol mindst 3 gange om dagen efter et måltid Phosphor Phosphor er nødvendigt for barnets normale vækst og knogleudvikling Anprisningen kan kun benyttes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til phosphor i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ ELLER [NAVN PÅ MINE RAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006 Betingelser og/eller begrænsninger for anvendelsen af fødevaren og/ eller supplerende erklæringer eller advarsler EFSA-udtalelse Q Q

10 2009R1024 DA Ansøgning relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006 BILAG II AFVISTE SUNDHEDSANPRISNINGER Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori Anprisning EFSA-udtalelse LACTORAL LACTORAL hjælper til at genoprette fordøjelseskanalens normale funktion ved forstyrrelser i dens mikroflora (f.eks. i forbindelse med løs mave, efter brug af antibiotika eller ved tarmforstyrrelser forårsaget af enteropatogener) EFSA-Q LACTORAL LACTORAL anbefales som middel til at forbedre immunforsvaret generelt via opretholdelse af den mikrobiologiske balance EFSA-Q LACTORAL LACTORAL hjælper til at beskytte fordøjelsessystemet mod enteropatogener via sine stærke antagonistiske egenskaber og til at opbygge den naturlige intestinale barriere EFSA-Q LACTORAL LACTORAL hjælper til at opretholde den naturlige mikroflora i tarmen på rejser, ved klimazoneskift eller kostændring, især under dårlige hygiejneforhold EFSA-Q LACTORAL LACTORAL indeholder levende probiotiske bakterier med udtalt evne til kolonisering af tarmkanalen og isoleret fra sunde, ammede spædbørn EFSA-Q Mumomega Mumomega giver næring, der virker til gavn for en sund udvikling af centralnervesystemet EFSA-Q Efalex Efalex kan hjælpe til at bevare koordineringsevnen EFSA-Q Efalex Efalex kan hjælpe til at bevare koncentrationsevnen EFSA-Q

11 2009R1024 DA Ansøgning relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006 Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori Anprisning EFSA-udtalelse Efalex Efalex kan hjælpe til at opretholde og støtte hjernens udvikling og funktion EFSA-Q Efalex Efalex kan hjælpe til at bevare indlæringsevnen EFSA-Q Efalex Efalex kan hjælpe til at opretholde og støtte øjets udvikling og funktion EFSA-Q Eye q baby Eye q baby giver næring, der virker til gavn for en sund udvikling af centralnervesystemet EFSA-Q Eye q Eye q giver næring, der hjælper til at opretholde sunde hjernefunktioner hos barnet EFSA-Q Eye q Eye q giver næring, der hjælper barnet til at bevare koncentrationsevnen EFSA-Q

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 119/4 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2011 af 6. maj 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11490/2017 (POOL/E1/2017/11490/11490-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10121/2014 Rev. 1 (POOL/E4/2014/10121/10121R1- EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om henholdsvis godkendelse og afvisning

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D049411/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D049411/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7681/17 DENLEG 23 AGRI 160 SAN 118 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: D049411/01

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 331/8 DA 18.11.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1228/2014 af 17. november 2014 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10466/2015 Rev. 2 (POOL/E4/2015/10466/10466R2- EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0983 DA 11.07.2014 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 983/2009 af 21. oktober 2009 om henholdsvis

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12134/2015 (POOL/E4/12134/12134-EN.doc) D043609/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D043609/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D043609/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8611/16 DENLEG 38 AGRI 230 SAN 168 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 3. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: D043609/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0353 DA 21.12.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 353/2008 af 18. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 230/8 DA 25.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1413 af 24. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2016 DA L 232/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g).

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g). 19.7.2018 DA L 183/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1018 af 18. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsesniveauerne for UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae) som

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 78/2 DA FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/460 af 20. marts 2018 om tilladelse til markedsføring af phlorotanniner fra Ecklonia cava som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D044665/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D044665/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8537/16 DENLEG 31 AGRI 219 SAN 159 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. april 2016 til: Komm. dok. nr.: D044665/01 Vedr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11481/2018 (POOL/E1/2018/11481/11481-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af delegeret forordning (EU)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.11.2018 DA L 275/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1648 af 29. oktober 2018 om tilladelse til markedsføring af xylo-oligosaccharider

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: D050363/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.4.2017 C(2017) 2255 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.4.2017 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om anvendelse af mælkesyre til at reducere mikrobiologisk overfladeforurening på slagtekroppe af kvæg

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om anvendelse af mælkesyre til at reducere mikrobiologisk overfladeforurening på slagtekroppe af kvæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om anvendelse af mælkesyre til at reducere mikrobiologisk overfladeforurening på slagtekroppe

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013R0211 DA 16.07.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse.

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. 21.9.2018 DA L 238/71 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1264 af 20. september 2018 om fornyelse af af aktivstoffet pethoxamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 105 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00178/Dep. sagsnr. 2733 Den 25. november 2010 FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0284 DA 12.04.2011 000.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR

(EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 118/2012 af 10. februar 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen Reglerne om sundhedsanprisninger Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen 13. november 2008 1 Agenda Generelt om de nye regler på anprisningsområdet Særligt om sundhedsanprisninger

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.6.2017 L 145/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/962 af 7. juni 2017 om suspension af godkendelsen af ethoxyquin som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og -kategorier (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 205/18 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1133 af 13. august 2018 om tilladelse til markedsføring af tørrede overjordiske dele af Hoodia parviflora som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 60/12 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/337 af 27. februar 2019 om godkendelse af aktivstoffet mefentrifluconazol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) 8199/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 10. april 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 31 AGRI 197 SAN 150 DELACT 71 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter DA 31.10.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 289/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 89/36 Den Europæiske Unions Tidende 25.3.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 298/2014 af 21. marts 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 13/214 DA 17.1.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/63 af 14. december 2016 om godkendelse af benzylalkohol, 4-isopropylbenzylalkohol, benzaldehyd, 4-isopropylbenzaldehyd, salicylaldehyd,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 C(2017) 7431 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 10.11.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 115/25 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/724 5. maj 2015 om godkendelse retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EØS-relevant tekst)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. L 351/64 30.12.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 3.6.2019 DA L 144/41 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/901 af 29. maj 2019 om godkendelse af riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produceret af Bacillus subtilis

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 450/2009 af 29. maj 2009 om aktive og intelligente materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 450/2009 af 29. maj 2009 om aktive og intelligente materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer 30.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 135/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 450/2009 af 29. maj 2009 om aktive og intelligente materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EØS-relevant

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) 12379/14 AGRILEG 165 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. august 2014 til: Komm. dok. nr.: D033904/02 Vedr.: Uwe CORSEPIUS,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 58/14 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/378 af 3. marts 2017 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R2023 DA 17.04.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA 12.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 295/205 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1131/2011 af 11. november 2011 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 156/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/949 af 19. juni 2015 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2010 KOM(2010)299 endelig 2010/0158 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 74/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/448 af 17. marts 2015 om fastsættelse af særlige dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af visse animalske produkter fra Japan bestemt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. juli 2014 til: Europa-Kommissionen Komm. dok. nr.: D033633/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING >r >r KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2005 KOM(2005) 340 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af rugbrød tilsat phytosteroler/phytostanoler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, XXX C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0046 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0046 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0046 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2010 KOM(2010)298 endelig 2010/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af tilladelsen til fortsat markedsføring af produkter, der indeholder,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 27.3.2019 DA L 85/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/506 af 26. marts 2019 om tilladelse til markedsføring af D-ribose som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Mikroorganismen Enterobacter sakazakii blev omklassificeret i 2007 og fik betegnelsen Cronobacter spp.

(EØS-relevant tekst) (3) Mikroorganismen Enterobacter sakazakii blev omklassificeret i 2007 og fik betegnelsen Cronobacter spp. L 37/106 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/229 af 7. februar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer for så vidt angår visse metoder, fødevaresikkerhedskriteriet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) 7180/17 DENLEG 17 AGRI 131 SAN 95 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 9. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: D048363/04 Vedr.:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2008 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) 7647/17 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: D049972/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere