Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse"

Transkript

1 17-4. Forvaltningsret Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets akter vedrørende et bestemt emne. Anmodningen om aktindsigt omfattede ikke akterne i en konkret sag, men derimod enkelte akter i en række sager hos Udenrigsministeriet. Journalisten bad ministeriet om at få en liste over de akter der var omfattet af hans begæring om aktindsigt, men som han ikke havde fået udleveret. Udenrigsministeriet afslog dette ønske under henvisning til at ministeriet ikke havde udarbejdet en sådan liste, og at ministeriet ikke umiddelbart havde mulighed for at generere en sådan liste ved hjælp af en journalliste eller -lister. Ombudsmanden udtalte at ministeriets fremgangsmåde bevirkede at der ikke var et tilstrækkeligt prøvelsesgrundlag i sagen. Ombudsmanden henviste til at en efterprøvelse af om ministeriet havde hjemmel til afslaget på aktindsigt, forudsatte at det kunne konstateres hvilke nærmere retlige og faktiske overvejelser der lå bag ministeriets afslag på indsigt i hvert enkelt dokument. Ombudsmanden henviste endvidere til hensynet til at overholde notatpligten og begrundelsespligten. Ombudsmanden henstillede på den baggrund til ministeriet at foretage en fornyet behandling af sagen. (J.nr ). En redaktionschef, A, bad den 19. september 2005 om aktindsigt i Udenrigsministeriets akter om ministeriets involvering i danske erhvervsfremstød i Irak i perioden Ministeriet besvarede foreløbigt anmodningen den 29. september 2005 idet ministeriet oplyste at A kunne forvente et endeligt svar på aktindsigtsanmodningen medio oktober Den 17. oktober 2005 traf ministeriet afgørelse i sagen idet ministeriet bl.a. anførte følgende: Efter gennemgang af sagens akter vedlægges 136 dokumenter. Din anmodning omfatter i alt 74 dokumenter, der er omfattet af de i offentlighedslovens fastsatte

2 undtagelser fra retten til aktindsigt. Af disse 74 udleveres 3 dokumenter under henvisning til offentlighedslovens 4 om meroffentlighed, jf. nedenfor. Udenrigsministeriet har gennemgået hvert enkelt dokument og truffet afgørelse om begrænsninger i retten til aktindsigt i henhold til de nedenfor angivne bestemmelser. Dokumenterne er opdelt i grupper med angivelse af antal og art i hver gruppe med begrundelser for den trufne afgørelse. Undtagelse i henhold til offentlighedslovens 7 I medfør af offentlighedslovens 7 omfatter retten til aktindsigt ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses 1) dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug og 2) brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed. I henhold til lov om udenrigstjenesten 2 anses Udenrigsministeriet og de diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet som én myndighed. Korrespondance mellem udenrigstjenestens grene er derfor interne arbejdsdokumenter i offentlighedslovens forstand. Udenrigsministeriet vurderer, at 75 dokumenter er af intern karakter, da de indeholder korrespondance mellem Udenrigsministeriet og dets repræsentationer og ministeriets interne korrespondance og derfor kan undtages fra aktindsigt, jf. lovens 7. Det bemærkes, at Udenrigsministeriet betragter det som en forudsætning for at tillægge de pågældende dokumenter status som interne arbejdsdokumenter, at de ikke er videregivet til adressater uden for denne kreds, der udgøres af Udenrigsministeriet og dets repræsentationer i udlandet. Retten til aktindsigt omfatter uanset bestemmelsen i 7 visse typer interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form. Det er derfor blevet overvejet, om de 75 dokumenter omfattet af 7, indeholder oplysninger af den karakter, som er nævnt i lovens 8. Det er vurderingen, at 1 dokument har et indhold, som er omfattet af lovens 8, nr. 3. De øvrige 74 dokumenter skønnes ikke at være omfattet af 8 og kan derfor undtages fra aktindsigt. Aktindsigt jf. offentlighedslovens 11, stk. 1, om faktiske oplysninger I henhold til offentlighedslovens 11, stk. 1, skal oplysninger i dokumenter omfattet af lovens 7 og 10, nr. 1-4, om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for

3 sagsforholdet, uanset disse bestemmelser meddeles i overensstemmelse med lovens almindelige regler. Udenrigsministeriet har for hvert enkelt af de ovenfor nævnte 75 dokumenter vurderet, om de indeholder sådanne faktiske oplysninger, som kan offentliggøres. Det vurderes ikke at være tilfældet. Undtagelse i henhold til 14 om tavshedspligt I henhold til offentlighedslovens 14 er pligten til at meddele oplysninger begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv. Det gælder ikke, for så vidt angår den almindelige tavshedspligt efter straffeloven, forvaltningsloven og tjenestemandslovgivningen. 1 dokument i sagen vedrørende møde i Udenrigspolitisk Nævn er omfattet af tavshedspligten jf. lov om Det Udenrigspolitiske Nævn 4 og kan derfor ikke undergives aktindsigt. Meroffentlighed i medfør af offentlighedslovens 4, stk. 1 Udenrigsministeriet har endelig vurderet, hvorvidt der er grundlag for at give meroffentlighed i medfør af offentlighedslovens 4, stk. l. Denne vurdering har ført til, at der kan gives aktindsigt i yderligere 3 dokumenter, der vedlægges. For de øvrige dokumenters vedkommende skønnes der som følge af dokumenternes karakter ikke at være mulighed for at give meroffentlighed. Af A s af 17. oktober 2005 fremgik det at han havde fået et telefonisk afslag fra ministeriet på en anmodning om at få udleveret en liste over de dokumenter ministeriet havde undtaget fra aktindsigt. A bad om at få dette afslag skriftligt. Det fremgik endvidere af A s til ministeriet af 18. oktober 2005 at der var tilbageholdt oplysninger i enkelte af de udleverede dokumenter. Ministeriet skrev herefter følgende i en til A af 20. oktober 2005: Deres anmodning om aktindsigt i Udenrigsministeriets involvering i danske erhvervsfremstød i Irak i perioden blev besvaret af Udenrigsministeriet med brev af 17. ds. ligeledes bilagt en liste over de dokumenter, som De fik aktindsigt i. For så vidt angår de dokumenter, som helt eller delvist er omfattet af undtagelser fra

4 retten til aktindsigt i medfør af offentlighedsloven, redegøres der i de to breve fra Udenrigsministeriet for de benyttede bestemmelser i offentlighedsloven. Dokumenterne er således opdelt i grupper med angivelse af antal og art i hver gruppe med begrundelser for den trufne afgørelse. Begrundelserne omfatter både de dokumenter, hvor der er meddelt begrænset aktindsigt, og de dokumenter, der i deres helhed er blevet undtaget fra aktindsigt. For så vidt angår Deres anmodninger af 17. og 18. ds. i de to sager om at måtte modtage en liste over de dokumenter, som helt eller delvist er omfattet af undtagelser fra retten til aktindsigt, kan denne ikke imødekommes, idet ministeriet ikke har udarbejdet sådanne lister. Ifølge ministeriet var afgørelsen af 17. oktober 2005 altså vedlagt en liste over de dokumenter som A fik aktindsigt i. En sådan liste var imidlertid ikke nævnt i sagens øvrige dokumenter og fandtes heller ikke blandt de akter jeg senere havde lånt af ministeriet, jf. nærmere herom nedenfor. Jeg modtog den 16. november 2005 A s klage af 4. november 2005 over ministeriets behandling af anmodningen om aktindsigt. A bad mig i den forbindelse bl.a. om at tage stilling til om ministeriets begrundelse for at afslå at udlevere en liste over undtagne dokumenter var tilstrækkelig. Jeg indhentede på den baggrund en udtalelse af 16. december 2005 fra Udenrigsministeriet. Ministeriet anførte heri bl.a. følgende: 2. Det ene punkt i klagen vedrører afslag på udlevering af en oversigt over samtlige dokumenter, som var omfattet af anmodningen, herunder også de ikke-udleverede. Indledningsvis bør det understreges, at Udenrigsministeriet i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodninger ikke nødvendigvis udarbejder en oversigt over alle dokumenter, der er omfattet af den pågældende anmodning. I forbindelse med den konkrete sag har Udenrigsministeriet ikke udarbejdet en sådan oversigt. Efter offentlighedslovens 4, stk. 1, er retten til aktindsigt begrænset til udelukkende at omfatte dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed. Offentlighedsloven giver således kun ret til aktindsigt i de dokumenter, der eksisterer i forbindelse med sagen på det tidspunkt, hvor begæring om aktindsigt fremsættes. Udenrigsministeriet er derfor ikke i forbindelse med en aktindsigtsanmodning forpligtet til at udarbejde nye dokumenter, herunder en oversigt over samtlige dokumenter, der er

5 omfattet af en aktindsigtsanmodning. I den forbindelse skal det endvidere bemærkes, at ministeriets journalsystem ikke uden videre kan generere en sådan oversigt. Som det ses af Udenrigsministeriets svarskrivelse af 17. oktober 2005 til redaktionschef (A), har Udenrigsministeriet frem for at udarbejde en liste over samtlige dokumenter i sagen valgt at opdele de dokumenter, der ikke er meddelt fuld aktindsigt i, i kategorier, der beskriver indholdet af de pågældende dokumenter. Udenrigsministeriet har herefter med henvisning til offentlighedslovens bestemmelser begrundet afslag på aktindsigt i forhold til disse kategorier. Det er Udenrigsministeriets vurdering, at en sådan besvarelse fuldt ud lever op til begrundelseskravet i forvaltningslovens 22, jf. 24, idet den indeholder både en henvisning til de relevante retsregler, en redegørelse for sagens faktum og en angivelse af de hovedhensyn, der har været bestemmende for den skønsmæssige afgørelse. Sagens akter blev eftersendt separat. Af ministeriets følgeskrivelse til akterne, dateret 21. december 2005, fremgik det at nogle af aktpakkerne også omfattede dokumenter der ikke var omfattet af A s anmodning om aktindsigt. For disse aktpakkers vedkommende var de dokumenter der var omfattet af A s begæring om aktindsigt, markeret med post-it mærkater. A kommenterede med brev af 23. december 2005 ministeriets udtalelse i sagen. Jeg sendte den 25. januar 2006 en kopi af dette brev til orientering til ministeriet. I forbindelse med min behandling af sagen bad jeg om udlån af supplerende materiale fra ministeriet. I mit brev til ministeriet af 4. april 2006 skrev jeg bl.a. følgende: Jeg modtog den 19. december 2005 ministeriets udtalelse om sagen. Udtalelsen var afgivet på baggrund af (A) s klage hertil af 4. november Efter anmodning modtog jeg endvidere sagens akter, herunder de akter som ministeriet har afslået at meddele indsigt i. Det modtagne materiale giver mig imidlertid ikke et tilstrækkeligt grundlag for nærmere at efterprøve ministeriets afgørelse. Jeg henviser i den forbindelse til [at] ministeriet i en prøvelsessituation skal være i stand til nærmere at redegøre for det faktum og de retlige overvejelser i forhold hertil som ministeriet lagde til grund for den afgørelse der skal prøves. Efterprøvelse af ministeriets afslag på aktindsigt forudsætter at det kan konstateres hvilke nærmere overvejelser der lå bag ministeriets afslag på indsigt i hvert

6 enkelt dokument. På den baggrund beder jeg om at modtage følgende, jf. ombudsmandslovens 19, stk. 1 og 2 (lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand): 1. Jeg kan forstå på ministeriets til (A) af 20. oktober 2005 at ministeriets besvarelse af 17. oktober 2005 var vedlagt en liste over de dokumenter der blev givet aktindsigt i. Blandt de akter jeg har lånt af ministeriet, var der imidlertid ikke en sådan liste. Jeg beder om at låne denne liste. 2. Endvidere beder jeg om at låne det interne materiale som viser hvilke nærmere overvejelser der lå bag ministeriets stillingtagen til aktindsigtsanmodningen. Ministeriet meddelte i sit brev af 27. april 2006 bl.a. følgende: De henviser til af 20. oktober 2005, hvoraf det fremgår, at en sådan liste er udleveret til journalist (A). Oplysningen i denne er beklageligvis forkert, idet der udelukkende udleveredes en liste i forbindelse med den ene af de to anmodninger, som e- mailen vedrører. Der udleveredes således en dokumentliste i relation til aktindsigtsanmodning om olie-for-mad programmet, men ikke i relation til aktindsigtsanmodningen om erhvervsfremstød i Irak. Til Deres brug har Udenrigsministeriet imidlertid udarbejdet vedlagte liste over dokumenter, der blev givet aktindsigt i ifm. sidstnævnte sag. De anmoder endvidere om at låne det interne materiale, som viser hvilke nærmere overvejelser, der lå bag ministeriets stillingtagen til aktindsigtsanmodningen. Der foreligger imidlertid ikke sådan materiale. Dette skyldes, at den nærmere vurdering af hvert af de dokumenter og den information, som overvejedes tilbageholdt, foregik i mundtlig drøftelse blandt relevante kontorer, herunder ministeriets Juridiske Tjeneste. Det konkrete udkomme af denne drøftelse var besvarelsen af 17. oktober 2005, som i overensstemmelse med Udenrigsministeriets faste praksis er opdelt i kategorier, der beskriver indholdet af de pågældende dokumenter, hvorefter Udenrigsministeriet med henvisning til offentlighedslovens bestemmelser har begrundet afslag på aktindsigt i forhold til disse kategorier. Overvejelserne for at udelade de passager, som nærværende sag vedrører, blev udtrykt ved, at der på arbejdskopier blev noteret de paragraffer i offentlighedsloven, som giver hjemmel for at udelade pågældende tekster [min fremhævelse]. Disse fremgår af Udenrigsministeriets skrivelse til Deres kontor af 16.

7 december For en god ordens skyld skal det nævnes, at Udenrigsministeriet har valgt at behandle aktindsigtsanmodninger efter ovennævnte fremgangsmåde af ressourcehensyn. Såfremt drøftelserne mellem ministeriets relevante kontorer, herunder den Juridiske Tjeneste, udelukkende foregik ved skriftlig udveksling, ville aktindsigtsanmodninger ikke blot lægge beslag på væsentlig flere af ministeriets ressourcer, men også indebære en forlængelse af sagsbehandlingstiden. A meddelte i et brev som jeg modtog den 8. maj 2006, at ministeriets udtalelse ikke gav anledning til yderligere bemærkninger. Jeg meddelte den 9. august 2006 ministeriet at jeg ikke havde modtaget de arbejdskopier der blev nævnt i ministeriets svar af 27. april 2006 (jf. fremhævelsen i citatet ovenfor). Jeg bad derfor om udlån heraf. Ministeriet meddelte mig den 29. august 2006 at de nævnte arbejdskopier ikke indeholdt yderligere overvejelser i forhold til det der blev meddelt i ministeriets udtalelse af 16. december Jeg bad dog telefonisk den 7. september 2006 om udlån af de omtalte arbejdskopier fra ministeriet. Med brev af 29. september 2006 modtog jeg de ovennævnte arbejdskopier. Materialet omfattede to dokumenter med håndskrevne paragrafangivelser mv. vedrørende undtagne oplysninger i to dokumenter som A tidligere havde bedt om at få yderligere indsigt i. Ombudsmandens udtalelse 1. Omfanget af min undersøgelse De har i klagen af 16. november 2005 bedt mig om at tage stilling til to forhold: 1) om ministeriet kunne afslå at udlevere en liste over de dokumenter ministeriet havde undtaget med den begrundelse at en sådan liste ikke eksisterede, og 2) ( ). Jeg har derfor koncentreret min undersøgelse om de nævnte to forhold. Under hensyn hertil og under hensyn til sagens omstændigheder i øvrigt har jeg ikke taget stilling til om de dokumenter som ministeriet har afslået at give aktindsigt i, kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven. Jeg har endvidere ikke foretaget en vurdering af om det er korrekt at der ikke findes oplysninger der er omfattet af offentlighedslovens 11 i de undtagne dokumenter.

8 2. Regelgrundlag Ministeriets afgørelser om aktindsigt blev i det væsentlige truffet på grundlag af offentlighedslovens 7, 8, 11, stk. 1, og 13, stk. 1, nr. 2. Bestemmelserne har følgende indhold: 7. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses 1) dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug, 2) brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed og 3) brevveksling mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg, afdelinger og andre organer eller mellem disse organer indbyrdes. 8. Retten til aktindsigt omfatter uanset bestemmelsen i 7 interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form, når 1) dokumenterne alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse, 2) dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som myndigheden har haft pligt til at notere efter bestemmelsen i 6, 3) dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder, eller 4) dokumenterne indeholder generelle retningslinier for behandlingen af bestemte sagstyper. 11. Oplysninger i dokumenter, der er omfattet af 7 og 10, nr. 1-4, om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, skal uanset disse bestemmelser meddeles i overensstemmelse med lovens almindelige regler. 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til 1) ( ) 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner,

9 4. Udenrigsministeriets behandling af Deres aktindsigtsanmodning Det fremgår af ministeriets udtalelse af 16. december 2005 at ministeriet som følge af at Deres aktindsigtsanmodning omfatter dele af flere forskellige sager hos ministeriet ikke umiddelbart kan generere en oversigt over de undtagne dokumenter ved hjælp af en journalliste eller -lister. Ministeriet har herudover oplyst at ministeriet ikke har udarbejdet en liste over de dokumenter der var omfattet af aktindsigtsbegæringen, jf. ministeriets udtalelse af 16. december 2005, eller en liste over undtagne dokumenter, jf. ministeriets til Dem af 20. oktober I forbindelse med at jeg bad om udlån af sagens akter, var en stor del af aktpakkerne forsynet med post-it mærkater. Som før nævnt, skyldtes dette at aktpakkerne omfattede såvel akter der var, som akter der ikke var omfattet af Deres begæring om aktindsigt, jf. følgebrevet til akterne af 21. december Ministeriet har ikke henvist til dette forhold i ministeriets egentlige udtalelser til mig. Efter min opfattelse er dette ikke en fremgangsmåde der sikrer at det efterfølgende kan konstateres hvilke dokumenter der efter ministeriets opfattelse er omfattet af aktindsigtsbegæringen (men som ikke er udleveret). Det bemærkes i øvrigt at disse post-it mærkater ikke er på akterne som jeg fik i genudlån den 27. april Ministeriet er ifølge ministeriets brev af 27. april 2006 heller ikke i besiddelse af (andet) internt materiale der kan belyse ministeriets overvejelser i forbindelse med undtagelsen af dokumenter der var omfattet af Deres aktindsigtsbegæring. Ministeriet har efterfølgende sendt arbejdskopier der belyser ministeriets overvejelser i forbindelse med undtagelsen af oplysninger i to dokumenter, jf. afsnittet ovenfor. Ministeriet har ikke udleveret tilsvarende materiale der dokument for dokument viser med hvilken hjemmel ministeriet har undtaget dokumenter. Ministeriet har dog til brug for min behandling af sagen udarbejdet en liste over de dokumenter De fik udleveret i forbindelse med aktindsigten. Listen indeholder ingen angivelse af undtagne oplysninger i de udleverede dokumenter.

10 Ministeriets praksis i denne sag svarer ikke til den praksis og de hensyn som ministeriet tidligere har redegjort for i forbindelse med min behandling af en anden sag om aktindsigt (mit j.nr , ministeriets j.nr. 15.M.Dan.2-11.d.KE). I en udtalelse af 12. maj 2004 i den nævnte sag anførte ministeriet bl.a.: Ad a) Det kan generelt om Udenrigsministeriets sagsbehandling oplyses, at oversigter over dokumenter, som ikke umiddelbart skønnes omfattet af retten til aktindsigt, udarbejdes af det sagsbehandlende kontor i forbindelse med den konkrete aktindsigtssag forud for forelæggelsen af sagen for Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste. Når Udenrigsministeriet har truffet afgørelse i aktindsigtssagen, justeres listen, så den indeholder en samlet oversigt over de dokumenter, som Udenrigsministeriet efter en konkret prøvelse har truffet afgørelse om enten helt eller delvis er undtaget fra retten til aktindsigt, og som heller ikke efter princippet om meroffentlighed kan undergives aktindsigt. Listen med tilhørende dokumenter indeholder blandt andet Udenrigsministeriets overvejelser om hjemmelsgrundlag og begrundelse for den trufne afgørelse i relation til dokumentet i sin helhed og i givet fald i relation til de i dokumentet indeholdte oplysninger (negativ-listen) Det skal herudover bemærkes, at udarbejdelsen af negativ-lister er indført som led i Udenrigsministeriets arbejde med fortsat at sikre, at ministeriets behandling af aktindsigtssager sker i overensstemmelse med god forvaltningsskik og med respekt for ligebehandlingsprincippet. Udarbejdelse af negativ-lister er med til at sikre og dokumentere, at der i det sagsbehandlende kontor sker en konkret vurdering af hvert enkelt dokument, og at denne vurdering præsenteres på en måde, som giver det fornødne overblik over de ofte meget omfangsrige akter, der er omfattet af anmodningen. Endvidere sikres med negativ-listen, at ministeriet i forbindelse med senere aktindsigtssager i samme akter på en sikker måde kan efterleve et lighedsprincip, således at samme dokumenter udleveres/tilbageholdes. De hensyn ministeriet har anført i den oven for citerede udtalelse, er i høj grad sammenfaldende med de hensyn der ligger bag notatpligten efter offentlighedslovens 6, og den ulovbestemte forpligtelse til at gøre notat om alle væsentlige ekspeditioner i sagen. Overholdelse af notatpligten er bl.a. vigtig af hensyn til muligheden for at dokumentere myndighedens sagsbehandlingsskridt og grundlaget for myndighedens senere afgørelse af

11 sagen. Også af hensyn til opfyldelsen af forvaltningslovens krav til udformningen af den ledsagende begrundelse for en afgørelse er det vigtigt at myndigheden nærmere kan redegøre for sine retlige og faktiske overvejelser, jf. nærmere forvaltningslovens 22 og 24. Endelig skal ministeriet som anført i mit brev af 4. april 2006 i en prøvelsessituation være i stand til nærmere at redegøre for det faktum og de retlige overvejelser i forhold hertil som ministeriet lagde til grund for den afgørelse der skal prøves. Efterprøvelse af om ministeriet havde hjemmel til at meddele Dem delvist afslag på aktindsigt, forudsætter at det kan konstateres hvilke nærmere retlige og faktiske overvejelser der lå bag ministeriets afslag på indsigt i hvert enkelt dokument. Efter min opfattelse bevirker ministeriets fremgangsmåde i den foreliggende sag at et sådant prøvelsesgrundlag ikke er til stede. På baggrund af det ovenfor anførte har jeg henstillet til ministeriet at foretage en fornyet behandling af sagen med henblik på at ministeriet tilvejebringer et tilstrækkeligt og sikkert prøvelsesgrundlag og i forlængelse heraf udarbejder en ny afgørelse som er ledsaget af en nærmere begrundelse i overensstemmelse med det ovenfor anførte, eventuelt suppleret med en liste over undtagne dokumenter. Jeg har bedt ministeriet om at underrette mig om sagens videre forløb. Udenrigsministeriet oplyste den 13. december 2006 at ministeriet havde truffet en ny afgørelse i sagen. Ministeriet havde i den forbindelse uddybet begrundelsen for afgørelsen og udarbejdet en liste over undtagne dokumenter. Listen var blevet sendt til A sammen med ministeriets nye afgørelse.

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Ombudsmanden påbegyndte i september 2013 en egen driftundersøgelse af Formandens Departements håndtering af sager om

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v.

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. Spilleregler For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. For at servicere de politiske partier og disses byrådskandidater til det kommende byrådsvalg på en hensigtsmæssig

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Udtalt, at Fiskeriministeriet burde have givet en journalist aktindsigt i en konsulentrapport og i brevveksling med konsulentfirmaet, da materialet ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Offentlighed i forvaltningen www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 aktindsigt og sagsindsigt Formål Albertslund Kommune oplever

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere