Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid"

Transkript

1 A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid I fortsættelse af tidligere brevveksling, senest mit brev af 10. august 2009, kan jeg oplyse at jeg nu har foretaget min endelige gennemgang af sagens akter mv. med henblik på at kunne tage stilling til din klage over Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid. Jeg henviser endvidere til patientklagenævnets udtalelse af 11. juni 2009, den datoliste som fulgte med som bilag og til dine bemærkninger til udtalelsen mv. i brev af 8. juli 2009 til mig. J.nr /PK3 Bedes oplyst ved henvendelse Dok.nr. 12 Jeg har kritiseret Sundhedsvæsenets Patientklagenævn for ikke at have afsluttet sagen på et langt tidligere tidspunkt end det skete (den 2. juni 2009). Jeg har endvidere kritiseret patientklagenævnet for ikke at have underrettet dig i tilstrækkeligt omfang om at sagens behandling trak ud. Du kan læse nærmere herom i afsnittet Ombudsmandens udtalelse nedenfor. Fra s er der en sagsfremstilling (vedrørende udtalelsens pkt. I). Ombudsmandens udtalelse Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har i anledning af din klage skullet tage stilling til om den sundhedsfaglige virksomhed som din søn har mødt i perioden fra maj måned 2001 og frem til sin død den 23. juni 2003 har været kritisabel. Dette har patientklagenævnet med sin afgørelse af 2. juni 2009 ikke fundet er tilfældet. Sagen hos mig vedrører patientklagenævnets sagsbehandlingstid og den del af patientklagenævnets sagsbehandling som er knyttet til sagsbehandlingstiden. Denne sag vedrører således ikke indholdet af patientklagenævnets afgørelse af 2. juni 2009 eller den del af patientklagenævnets sagsbehandling som er knyttet hertil. Jeg henviser til mit brev af 10. august 2009 til dig og til mit særskilte brev af dags dato i anledning af dit brev af 26. august 2009 til mig.

2 I. Patientklagenævnets sagsbehandlingstid a. Jeg har i forbindelse med min behandling af en anden sag om sagsbehandlingstiden i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn anført følgende om spørgsmålet om sagsbehandlingstid herunder sagsbehandlingstiden hos patientklagenævnet (j.nr ; udtalelsen er fra 24. oktober 2006): Der er ikke i forvaltningsloven fastsat generelle regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om på hvilket tidspunkt en myndigheds sagsbehandlingstid overskrider det acceptable, kan derfor ikke besvares generelt, men bygger på en konkret vurdering. Ved vurderingen af en myndigheds sagsbehandlingstid må man ud over den absolutte sagsbehandlingstid tage andre forhold i betragtning. Her tænkes på sagens kompleksitet både for så vidt angår det faktiske og det retlige grundlag, og partens interesse i at der træffes en afgørelse inden for kort tid, i forhold til parterne i myndighedens øvrige sager sammenholdt med de ressourcer som myndigheden har til rådighed, den sædvanlige sagsbehandlingstid samt de løbende ekspeditioner i sagen. Andre forhold som fx at en sag giver anledning til principielle overvejelser vil endvidere kunne bevirke at sagen trækker ud. Jeg har tidligere undersøgt 60 sager fra patientklagenævnet og har i den anledning i marts 2002 udarbejdet Rapport om undersøgelse af 60 sager fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Rapporten er trykt i Folketingets Ombudsmands beretning for 2001, s. 807 ff. I rapporten anførte jeg bl.a. følgende om den samlede sagsbehandlingstid (beretningen s. 860ff): I sager som de undersøgte må der ved vurderingen af hvor lang en samlet sagsbehandlingstid der i almindelighed kan anses for acceptabel, efter min opfattelse på den ene side dels tages hensyn til at en afgørelse om eventuel overtrædelse af centralstyrelsesloven eller en autorisationslov må anses for en for den enkelte patient såvel som for den enkelte sundhedsperson forholdsvis indgribende afgørelse som efter omstændighederne kan have ret væsentlig betydning. På den anden side må der tages hensyn til at den behandling sagerne skal gennemgå hos Patientklagenævnet, er grundig og forholdsvis omfattende, og at nævnsbehandlingen i sig selv kræver en vis sagsbehandlingstid, men at der dog er stor forskel på sagernes omfang og kompleksitet. 2/14

3 Derimod kan der efter min opfattelse ved vurderingen af den generelt acceptable sagsbehandlingstid på et område ikke tages hensyn til myndighedens (og medarbejdernes) subjektive forhold idet vurderingen må hvile på et objektivt grundlag. At myndigheden således i almindelighed har utilstrækkelige ressourcer, eller at der på et sagsområde kommer flere sager end forventet, kan således nok for myndighedens medarbejdere være subjektivt undskyldende momenter, men kan ikke bevirke en forlængelse af den tid som må anses for en i almindelighed acceptabel sagsbehandlingstid på området. På denne baggrund er det min opfattelse at en samlet sagsbehandlingstid på mere end ca. ½ år ikke kan anses for acceptabel i sager som de undersøgte som må anses for ukomplicerede. En noget længere sagsbehandlingstid må accepteres i mere komplicerede sager som de undersøgte, men der vil efter min opfattelse skulle særlige konkrete omstændigheder i den enkelte sag til for at en længere sagsbehandlingstid end ca. 1 år trods alt ikke overskrider det rimelige. Jeg anførte i udtalelsen af 24. oktober 2006 at den (foreløbige) sagsbehandlingstid hos Sundhedsvæsenets Patientklagenævn på 34 måneder i den konkrete sag klart oversteg det rimelige og acceptable, og jeg anså forholdet for at være meget kritisabelt. Jeg kan endvidere oplyse at jeg i forbindelse med en (ny) generel sag om patientklagenævnets sagsbehandlingstider (j.nr KB) har rettet henvendelse til patientklagenævnet og til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Jeg vil ved udgangen af 2009 modtage en orientering om arbejdet i patientklagenævnets sekretariat om (bl.a.) udvikling af værktøjer til udarbejdelse af mere præcise prognoser for sagsbehandlingstider, og jeg vil gennem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse modtage en orientering om udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og om hvilke initiativer patientklagenævnet har taget med henblik på at få nedbragt de gennemsnitlige sagsbehandlingstider. b. Patientklagenævnet har i udtalelsen af 11. juni 2009 i anledning af din klage til mig over nævnets sagsbehandlingstid givet udtryk for at sagsbehandlingstiden har været lang, og har bl.a. henvist til at nævnet, senest ved brev af 8. januar 2009, har beklaget dette forhold over for dig. Patientklagenævnet har endvidere, som en delvis forklaring på den lange sagsbehandlingstid, anført at der med sagens behandling er gået mere tid 3/14

4 end sædvanligt med at få klarhed over hvilken personkreds der var klaget over, og om disse personer var omfattet af nævnets kompetence. Patientklagenævnet har endvidere henvist til at sagsbehandlingen gentagne gange har trukket ud på grund af dine mange spørgsmål og righoldige partshøringsindlæg som, sådan må jeg forstå det, har medført at nævnets sagkyndige konsulenter har været anvendt i en større udstrækning end normalt. Jeg har således noteret mig at der efter udsendelsen af patientklagenævnets første forslag til afgørelse er indhentet (yderligere) sagkyndige udtalelser/erklæringer af 5. januar 2007, 3. februar 2007, 3. september 2007 og 28. juni Jeg har endvidere forstået at den sidstnævnte erklæring blev indhentet i anledning af dit brev af 20. april 2008 til patientklagenævnet der supplerede og delvist erstattede dit brev af 30. januar Endelig har patientklagenævnet henvist til at nævnet i den afsluttende fase af sagen har afventet dine eventuelle bemærkninger efter at du havde fået aktindsigt i sagen, at sagen i sig selv har været usædvanlig tung og kompliceret, til de mange sager som nævnet har til behandling, og til at der har været sagsbehandlerskift på sagen. Jeg har hvad det sidstnævnte angår, noteret mig at sagen, efter at den var kommet retur fra embedslægeinstitutionen, har været behandlet af fire forskellige medarbejdere. Jeg bemærker i den forbindelse at den omstændighed at der har været sagsbehandlerskift på sagen, allerede kan ses som en følge af patientklagenævnets overordentlig lange sagsbehandlingstid. De mere generelle forhold som patientklagenævnet har henvist til, har jeg behandlet i en anden sammenhæng. Jeg henviser navnlig til Folketingets Ombudsmands beretning for 2004, s. 153 ff. og for 2005, s. 616 og til den (nye) generelle sag som jeg har omtalt ovenfor (j.nr ). Du har i dit brev af 8. juli 2009 kommenteret patientklagenævnets udtalelse og har anført - at du ikke er blevet underrettet om sagen mindst hver tredje måned således som patientklagenævnet har anført er praksis - at sagen på et tidspunkt er trukket ud fordi patientklagenævnet ønskede udtalelser fra tre (yderligere) sundhedspersoner, men at disse udtalelser aldrig blev indhentet - at du på et tidspunkt holdt op med at rykke for svar på din klage fordi nævnets svar var intetsigende og ubrugelige, og - at forsinkelserne i forbindelse med partshøringerne udelukkende skyldes mangelfuld sagsbehandling. 4/14

5 Du har endvidere givet udtryk for at afgørelsen kunne have været truffet langt hurtigere hvis sagen havde været ordentligt belyst fra starten, og at du på baggrund af patientklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid må konstatere at din sag har været meget nedprioriteret. c. Jeg har som allerede nævnt besluttet ikke at indlede en egentlig undersøgelse af patientklagenævnets afgørelse, jf. også mit samtidige, særskilte brev til dig herom. Heraf følger det at jeg i forbindelse med min behandling af din sagsbehandlingstidsklage ikke forholder mig til den del af sagsbehandlingen som er knyttet til sagens afgørelse herunder om sagen på forskellige stadier af sagsforløbet må anses for at være utilstrækkeligt oplyst. Min gennemgang af sagens akter, af patientklagenævnets udtalelse med tilhørende datoliste og dine bemærkninger hertil giver mig grundlag for at udtale følgende: Den samlede sagsbehandlingstid i patientklagenævnet har været næsten 5½ år - heraf er der gået cirka et år til forundersøgelsen hos embedslægeinstitutionen. Hvis der ved beregningen af den samlede sagsbehandlingstid tages udgangspunkt i det tidspunkt da klagen blev antaget til behandling, er der gået godt 5 år. Sagsbehandlingstiden har således uanset hvilken beregningsmetode der benyttes, langt oversteget det rimelige og acceptable, jf. pkt. a. ovenfor. Dette gælder selv om jeg er enig med patientklagenævnet og dig i at sagen er/har været kompliceret. Jeg har herefter ikke anledning til at tage stilling til om og i givet fald i hvilken udstrækning dine omfangsrige partshøringsindlæg har været en medvirkende årsag til den lange sagsbehandlingstid. Jeg har endvidere i lyset af det som jeg har anført ovenfor ikke fundet grundlag for at foretage en mere detaljeret gennemgang af de mange sagsbehandlingsskridt som er foretaget af patientklagenævnet under sagens behandling i nævnet. Jeg har i forbindelse med min nærmere stillingtagen til nævnets sagsbehandlingstid hæftet mig ved følgende forhold i sagen: Patientklagenævnets beklagelser og løfter om at fremskynde sagens behandling Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har i udtalelsen til mig anført at patientklagenævnet har beklaget den lange sagsbehandlingstid over for dig senest ved brev af 8. januar Dette er sket i flere omfange, nemlig den 18. april 2006, 7. april 2008, den 2. januar 2009 (mundtligt i forbindelse med din telefoniske henvendelse til patientklagenævnet) og den 8. januar /14

6 Jeg har på den ene side noteret mig at patientklagenævnet har beklaget sagsbehandlingstiden over for dig, og at dette er sket inden jeg første gang tog kontakt til patientklagenævnet i anledning af dine henvendelser til mig (i brev af 2. januar 2009 og senere). På den anden side er det min opfattelse at mængden af beklagelser og, især, det spænd af tid der gik fra patientklagenævnet første gang meget beklage[de] at sagen endnu ikke var afgjort (18. april 2006) og indtil afgørelsen i sagen rent faktisk forelå (2. juni 2009), på afgørende måde svækker betydningen af patientklagenævnets beklagelser der efter min opfattelse derfor kommer til at fremstå uden indholdsmæssig værdi. Tilsvarende gælder og med samme begrundelse efter min opfattelse de løfter som direktøren for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har afgivet i breve af 18. april og 24. maj 2006 til dig; jeg sigter til direktørens løfter om at sagen ville blive fremmet mest muligt, henholdsvis ville blive behandlet så hurtigt som overhovedet muligt. Perioden fra patientklagenævnets modtagelse af den sidste (supplerende) sagkyndige udtalelse og indtil afgørelsen i sagen forelå Fra den supplerende sagkyndige udtalelse blev modtaget (ved månedsskiftet juni/juli 2008) og indtil patientklagenævnets næste (skriftlige) ekspeditioner i sagen blev foretaget, gik der mere end et halvt år. Jeg henviser til patientklagenævnets brev af 8. januar 2009 til dig hvor nævnet for sidste gang beklagede den lange sagsbehandlingstid, og nævnets høring den 9. januar 2009 af sagens parter i anledning af modtagelsen af den ovenfor nævnte supplerende sagkyndige udtalelse. Der gik også meget lang tid i sagens afsluttende fase fra den 6. februar 2009 da patientklagenævnet sendte dig sagens akter og indtil den 2. juni 2009 da patientklagenævnets afgørelse i sagen forelå. I dette tidsrum bestod patientklagenævnets ekspeditioner i sagen i meddelelse af en frist til dig for eventuelle bemærkninger i anledning af at du med nævnets brev af 6. februar 2009 havde modtaget aktindsigt i sagen og i modtagelsen den 12. maj 2009 af min høring i anledning af din klage til mig over nævnets sagsbehandlingstid. At sagen i lyset af patientklagenævnets forudgående beklagelser og løfter har kunnet ligge mere end et halvt år (i 2008) uden at der blev foretaget ekspeditioner i sagen (og herunder uden at den, går jeg ud fra, nødvendige partshøring blev iværksat), er vanskeligt at forstå. Tilsvarende gælder det forhold at der herefter gik yderligere næsten fire måneder fra det tidspunkt da du efter anmodning fik meddelt aktindsigt i sagen, og indtil afgørelsen i sagen forelå. Jeg bemærker i sidstnævnte forbindelse at det ville have været naturligt og mere hensigtsmæssigt sagsbehandlingstiden taget i betragtning om patientklagenævnet allerede straks den 6. februar 2009 (og ikke først med nævnets 6/14

7 brev af 9. marts 2009) havde fastsat en frist for dine eventuelle bemærkninger til det modtagne materiale (således som nævnet den 7. april 2008 havde gjort det ved en tidligere tilsvarende lejlighed). At du har karakteriseret patientklagenævnets sagsbehandling i forhold til dig som en kraftig nedprioritering, jf. dit brev af 8. juli 2009 til mig, er derimod forståeligt. Konklusion Samlet set er det min opfattelse at patientklagenævnets sagsbehandlingstid har været overordentlig kritisabel. Udover de allerede nævnte forhold har jeg hæftet mig ved at der gik mere end 1½ år efter at sagen den 19. november 2007 havde været behandlet på et møde i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og indtil patientklagenævnets sekretariat meddelte dig resultatet af dette møde i form af afgørelsen af 2. juni Jeg har samtidig hermed gjort Sundhedsvæsenets Patientklagenævn bekendt med min opfattelse. II. Patientklagenævnets besvarelse af rykkere og nævnets underretning af dig i øvrigt om sagens behandling a. Efter punkt 206 i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (1986) bør en forvaltningsmyndighed hvis myndigheden som følge af sagens karakter eller den almindelige sagsbehandlingstid for den pågældende myndighed ikke kan træffe afgørelse inden for kortere tid efter sagens modtagelse, give parten underretning om hvorpå sagen beror, og så vidt muligt oplysning om hvornår myndigheden forventer at afgørelsen kan foreligge. Efter punkt 207 i vejledningen bør myndigheden endvidere give parten underretning når behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt. Endelig følger det af punkt 208 at rykkerskrivelser fra den der er part i sagen og som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, i almindelighed bør besvares med det samme. Besvarelsen bør endvidere indeholde oplysninger om hvorpå sagen beror, og så vidt muligt oplysning om hvornår myndigheden forventer at afgørelsen kan foreligge. Du har under sagens behandling i patientklagenævnet i et vist omfang rykket nævnet for sagens afgørelse i enkelte tilfælde har du direkte henvist til at patientklagenævnets standardmæssige underretning af dig var udeblevet/forsinket, jf. dine breve af 12. juni 2005 og 19. marts 2006 til patientklagenævnet. 7/14

8 Patientklagenævnet har besvaret dine rykkere inden for 3-7 dage, og jeg kan således ikke kritisere nævnet på dette punkt. Jeg bemærker at jeg ikke har fundet grundlag for at undersøge i hvilket omfang nævnets svar på dine rykkere har været i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i vejledningens punkt 208. I den egen drift-undersøgelse af 60 sager fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn som jeg har nævnt ovenfor under pkt. Ia, var jeg også inde på spørgsmålet om nævnets underretning af klagerne, jf. Justitsministeriets vejledning til forvaltningslovens punkt 206 og 207. Jeg anførte bl.a. følgende herom (beretningen s. 863 f): Herefter har myndigheden ikke blot pligt til at underrette parten i tilfælde hvor sagen trækker længere ud end myndigheden i den konkrete sag (eventuelt som svar på en rykker) har givet udtryk for over for parten, men også i tilfælde hvor sagsbehandlingen bliver mere langvarig end det ud fra partens synspunkt med rimelighed kan forventes. Myndigheden må således vurdere hvor lang tid parten med rimelighed kan forvente at der i almindelighed vil medgå til behandlingen af en sag af den omhandlede art, og når dette tidsrum er forløbet underrette parten om at behandlingen af sagen trækker ud, og så vidt muligt om hvornår sagen kan forventes afsluttet. I de sager der indgår i undersøgelsen, har Patientklagenævnet ikke i noget tilfælde foretaget underretning i overensstemmelse med pkt. 206 og 207 i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven. I øvrigt er det min opfattelse at der selv i de mere komplicerede af de undersøgte sager i alt fald burde have været givet underretning efter pkt. 206 og 207 i Justitsministeriets vejledning da der var gået ca. 3 måneder fra sagens rejsning, og herefter igen ca. hver 3. måned. Patientklagenævnet erklærede sig enig i min kritik af nævnets daværende praksis og meddelte at nævnets orienteringspraksis ville blive ændret. I forbindelse med min behandling af en efterfølgende konkret klage over nævnets sagsbehandlingstid oplyste nævnet at have indført en procedure til underretning af sagsparterne som opfyldte de nævnte bestemmelser, punkt , i vejledningen. I denne sag, der er medtaget i Folketingets Ombudsmands beretning for 2004, s. 153ff, bad jeg patientklagenævnet om nærmere oplysninger om nævnets (nye) procedure for underretning. Patientklagenævnet oplyste som svar at det fulgte af den nye procedure at parterne ved antagelsen af sagen blev underrettet om hvor lang den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er og når denne periode eventuelt er forløbet 8/14

9 at parterne herefter modtog underretning efter behov, dog mindst hver tredje måned. Disse oplysninger tog jeg den 24. august 2005 til efterretning. b. Det fremgår af den foreliggende sag at nævnet den 19. april 2004 oplyste dig om at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på daværende tidspunkt var 8 måneder. Såfremt nævnet havde fulgt den procedure for underretning af parterne som er skitseret ovenfor, ville dette betyde at du skulle have modtaget underretning senest i midten af december måned Dette skete imidlertid først den 3. februar Havde den skitserede underretningsprocedure været fulgt, skulle du endvidere have modtaget en ny underretning i (begyndelsen af) maj måned 2005 (mindst hver tredje måned). Også ved denne lejlighed svigtede nævnets underretningsprocedure idet den næste underretning af dig, i forhold til underretningen af 3. februar 2005, blev sendt dig den 20. juni Jeg har i lyset af sagens omfang og af forsinkelsen af patientklagenævnets to første underretninger af dig ikke fundet grundlag for at foretage en detaljeret gennemgang af i hvilket omfang patientklagenævnet i øvrigt har fulgt nævnets egen underretningspraksis i din sag. Jeg bemærker dog yderligere at patientklagenævnet i perioden fra månedsskiftet juni/juli 2008 og frem til starten af januar måned 2009 en periode som jeg også har omtalt og henvist til i afsnit Ic ovenfor om patientklagenævnets sagsbehandlingstid ifølge datolisten ikke på noget tidspunkt har underrettet dig om at sagens behandling trak yderligere ud. c. Patientklagenævnet har som det fremgår af pkt. IIa ovenfor, indrettet sin underretningspraksis således at den er i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven. At patientklagenævnets sagsbehandling i forhold til dig på dette punkt ikke har været i overensstemmelse hermed, er efter min opfattelse beklageligt. Jeg har samtidig hermed gjort patientklagenævnet bekendt med min opfattelse. d. Jeg har i forbindelse med den anden konkrete klagesag som jeg har omtalt ovenfor (j.nr RLP) fulgt op på en lignende kritik af patientklagenævnets underretningsprocedure (og i øvrigt også nævnets rykkerprocedure). I denne anden sag meddelte patientklagenævnet mig efterfølgende at patientklagenævnet i december 2006 havde indskærpet over for sekretærerne at der skal udarbejdes erindringslister, og over for sagsbehandlerne at listerne skal gennemgås med henblik på at sikre at der i fremtiden i alle sager gives underretning når sagsbehandlingstiden trækker ud. 9/14

10 I brev af 28. marts 2007 noterede jeg mig det oplyste, og jeg meddelte samtidig patientklagenævnet at jeg herefter ikke foretog mig yderligere. Jeg går ud fra at patientklagenævnet i lyset af min kritik ovenfor i anledning af din klage til mig vil overveje om der igen er grundlag for at indskærpe over for nævnssekretariatets medarbejdere at patientklagenævnets formulerede underretningspraksis bliver overholdt i praksis; også i lyset af den tid der er gået siden den sidste indskærpelse, og af den personaleudskiftning som jeg forstår nævnssekretariatet har. Jeg foretager mig under henvisning hertil ikke mere vedrørende patientklagenævnets underretning af dig eller sagen i øvrigt. Jeg henviser dog (på ny) til mit samtidige, særskilte brev i anledning af din henvendelse til mig om selve afgørelsen i sagen. Jeg har i forbindelse med min behandling af sagen behandlet personoplysninger om B på edb bl.a. i form af hans navn. Jeg har efter principperne i persondataloven underrettet B om denne udtalelse således som det også fremgår nedenfor. Med venlig hilsen Hans Gammeltoft-Hansen København, den 22. oktober /14

11 Sagsfremstilling Klagesagen startede med din klage i brev af 12. januar 2004 som patientklagenævnet modtog den 23. januar Den 19. april 2004 blev klagen antaget til behandling. Sagen blev herefter sendt til forundersøgelse i Embedslægeinstitutionen i Århus Amt. I forbindelse med at patientklagenævnet meddelte dig dette blev du oplyst om at patientklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid på daværende tidspunkt var 8 måneder. Den 27. april 2005 sendte embedslægeinstitutionen sagen tilbage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Herefter har sagen beroet på patientklagenævnet. I brev af 26. marts 2006 til patientklagenævnet anførte du at du tidligere havde fået indtryk af at sagen havde en meget høj prioritet i nævnet. Du henviste herved til at du telefonisk den 2. september 2005 havde fået stillet i udsigt, at der ville komme et svar inden jul. Du gav nu udtryk for en vis frustration over ikke at vide hvor sagen stod rent tidsmæssigt. Du henviste til at embedslægeinstitutionen havde afsluttet sin sagsbehandling for næsten et år siden. Du henviste i øvrigt til oplysningerne på patientklagenævnets hjemmeside om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (10-12 måneder). Du rettede herefter den 9. april 2006 direkte henvendelse til patientklagenævnets formand og gav bl.a. udtryk for en stigende bekymring for sagsbehandlingstiden i patientklagenævnets sekretariat. Din henvendelse blev i to omgange henholdsvis den 18. april og 24. maj 2006 besvaret af patientklagenævnets direktør der den 18. april 2006 meget beklage[de], at sagen endnu ikke [var] afgjort og samtidig oplyste at sagen vil[le] blive fremmet mest muligt. I brevet af 24. maj 2006 som var affødt af din fornyede henvendelse i brev af 27. april 2006, beklagede direktøren at nævnet ikke kunne give dig en sikker tidsramme for, hvornår nævnet vil kunne træffe afgørelse. Det blev dog samtidig lovet at sagen vil blive behandlet så hurtigt som overhovedet muligt. 11/14

12 Den 18. september 2006 sendte nævnssekretariatet sit første forslag til sagens afgørelse til høring hos klagesagens parter: dig selv og de involverede sundhedspersoner. Efter at du havde fremsat kritiske bemærkninger til forslaget, udarbejdede patientklagenævnets sekretariat et revideret forslag til afgørelse som ligeledes den 16. marts 2007 blev sendt til partshøring. Efter at sagen (på ny) havde været sendt til sagkyndig vurdering, blev sagen behandlet på et møde den 19. november 2007 i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Da patientklagenævnet på mødet fandt grundlag for at foretage ændringer i sekretariatets senest udsendte forslag til afgørelse, og, sådan forstår jeg det, for en fornyet partshøring, sendte nævnssekretariatet den 23. november 2007 et nyt (det vil sige tredje) forslag til afgørelse til høring hos parterne. På dette tidspunkt havde sagen været under behandling i godt 2½ år. Den 30. januar 2008 efter at du havde fået udsat din partshøringsfrist til den 4. februar 2008 (fristen var oprindeligt fastsat til 14 dage) sendte du et indgående partshøringssvar til patientklagenævnet der den 7. april 2008 bekræftede at have modtaget og gennemgået dit svar. Nævnet meddelte dig yderligere aktindsigt i sagen og gav dig en frist på 14 dage til at komme med eventuelle bemærkninger i den anledning. Samtidig oplyste nævnet at sagen havde skiftet sagsbehandler (det var ifølge sagsakterne tredje gang at sagen skiftede sagsbehandler). Derudover beklagede nævnet den lange sagsbehandlingstid i sagen. Du sendte den 20. april 2008 endnu et partshøringssvar. Du gjorde udtrykkeligt opmærksom på at din vedhæftede nye beregning af forbruget af Risperidal erstattede den beregning som var vedlagt dit partshøringssvar af 30. januar Ved månedsskiftet juni/juli 2008 modtog patientklagenævnet en supplerende sagkyndig udtalelse dateret 28. juni 2008 fra patientklagenævnets sagkyndige konsulent i børne- og ungdomspsykiatri (udtalelsen supplerede konsulentens tidligere udtalelse af 3. september 2007). Jeg henviser til datolisten hvor der, under datoen 2. juli 2008, er anført: Plac: Placering til intern beh. De næste ekspeditioner i sagen er ifølge sagens akter to telefonsamtaler den 2. og 6. januar 2009 mellem ansatte i patientklagenævnets sekretariat og dig, henholdsvis en af ombudsmandens medarbejdere. At min medarbejder rettede henvendelse til nævnssekretariatet, skyldes at du forinden den 2. januar 12/14

13 2009 (samme dag som du ringede til nævnssekretariatet for at høre til sagen) havde klaget til mig. Jeg modtog din klage den 5. januar Nævnssekretariatet udfærdigede den 2. januar 2009 følgende notat om telefonsamtalen med dig: Klager ringer for at høre til sin sag. Han har før jul fået oplyst, at sagen skulle være færdig. Jeg oplyser klager om, at sagen først før jul blev færdigbehandlet af sagkyndige, og at sagen nu ligger klar til at blive skrevet forslag til afgørelse i. Jeg beklager endvidere den lange sagsbehandlingstid. Den 8. januar 2009 skrev patientklagenævnet igen til dig. I indledningen af brevet er brugt vendingen Patientklagenævnet vender hermed tilbage til Deres sag. Telefonsamtalerne den 2. og 6. januar 2009 er således ikke nævnt, men jeg går dog umiddelbart ud fra at patientklagenævnets fornyede skriftlige henvendelse til dig skal ses i dette lys. Patientklagenævnet oplyste i brevet af 8. januar 2009 at nævnet havde haft behov for at forelægge dit partshøringsindlæg fra april måned 2008 for den sagkyndige i børne- og ungdomspsykiatri igen, i særdeles i relation til medicineringen med Risperidon. Jeg forstår dette som en henvisning til den ovenfor nævnte sagkyndige udtalelse af 28. juni Patientklagenævnet anførte endvidere at dine partshøringssvar (fra januar og april måned 2008) ikke i øvrigt havde givet patientklagenævnet anledning til at foretage ekspeditioner. Den 21. januar 2009 orienterede du patientklagenævnet om at du havde rettet henvendelse til mig, og du udbad dig svar fra patientklagenævnet på hvad nævnet nu agtede at foretage sig. Den 28. januar 2009 svarede nævnet bl.a. følgende: Det kan oplyses, at sagen den 9. januar 2009 blev sendt i supplerende partshøring, og at det forventes at en afgørelse i sagen er nært forestående. Der henvises her til vores seneste brev af 9. januar 2009, hvoraf det fremgår, at der vil blive truffet en afgørelse i sagen efter partshøringsfristens udløb. Hvad spørgsmålet om Folketingets Ombudsmands eventuelle undersøgelse angik, anførte patientklagenævnet at nævnet først ville afvente min eventuelle henvendelse til nævnet herom. Med brev af 31. januar 2009 udbad du dig aktindsigt i sagen, og nævnet imødekom anmodningen den 6. februar /14

14 Den 16. februar 2009 udløb partshøringsfristen, jf. nævnets breve af 9. januar 2009 til parterne. I brev af 9. marts 2009 bad patientklagenævnet dig under henvisning til at du den 6. februar 2009 havde fået aktindsigt i sagen, om at komme med dine eventuelle bemærkninger til sagen snarest muligt og senest den 30. marts Den 11. maj 2009 iværksatte jeg min undersøgelse af patientklagenævnets sagsbehandlingstid, og den 2. juni 2009 sendte Sundhedsvæsenets Patientklagenævn dig nævnets afgørelse i sagen. Den 12. juni 2009 modtog jeg patientklagenævnets udtalelse af 11. juni 2009 og den datoliste over ekspeditionerne i sagen som jeg den 11. maj 2009 også havde bedt om. Du har i brev af 8. juli 2009 kommenteret nævnets udtalelse. 14/14

Den 19. november 2007 blev sagen behandlet på et møde i Patientklagenævnet.

Den 19. november 2007 blev sagen behandlet på et møde i Patientklagenævnet. 2009 12-2 5½ års samlet sagsbehandlingstid hos Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Lødigheden af Patientklagenævnets mange beklagelser og løfter En far til en psykisk syg ung mand som havde begået selvmord,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ FOB 04.536 Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ mv. En borger klagede over en kommunes sagsbehandlingstid. Borgeren rettede første gang henvendelse til kommunen i 1998, og kommunen afsluttede

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Ombudsmanden udtalte sig også om pligten til at give underretning om sagsbehandlingstiden i en situation som den vurderingsankenævnene var i.

Ombudsmanden udtalte sig også om pligten til at give underretning om sagsbehandlingstiden i en situation som den vurderingsankenævnene var i. 2011 13-1 Sagsbehandlingstiden i Vurderingsankenævn København Et revisionsselskab klagede i 2010 på vegne af en forsyningsvirksomhed til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Vurderingsankenævn København.

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016 Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet

Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet Skattedepartementets og statsskattedirektoratets behandling af en sag, herunder manglende besvarelse af erindringsskrivelser, gav på nogle

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen FOB 05.241 Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen En indsat i et statsfængsel klagede den 23. januar 2005 over Direktoratet for Kriminalforsorgens sagsbehandlingstid

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Fundet det meget beklageligt, at der medgik næsten 1 år og 11 måneder til arbejdsdirektoratets behandling af en sag om ret til arbejdsløshedsdagpenge. FOB nr.

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Ombudsmanden påbegyndte i september 2013 en egen driftundersøgelse af Formandens Departements håndtering af sager om

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold FOB 2018-35 Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Resumé Direktoratet for Kriminalforsorgen traf på grund af overtrædelse af vilkårene

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere