Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om gensidig liberalisering af foranstaltningerne for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og udskiftning af protokol 1 og 2 og bilaget til protokol 1 og bilaget til protokol 2 og ændringer af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE Ifølge artikel 13 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side ("associeringsaftalen"), der trådte i kraft den 1. januar 2004, og hvis handels- og handelsrelaterede bestemmelser trådte i kraft den 1. januar 2004 som en interimsaftale, tilstræber Fællesskabet og Egypten gradvis en større liberalisering af deres handel med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. Den 14. oktober 2005 bemyndigede Rådet Kommissionen til inden for rammerne af Euro- Middelhavsaftalen at føre forhandlinger med Den Arabiske Republik Egypten og i den forbindelse tage hensyn til de fremskridt, Egypten har gjort for så vidt angår handlingsplanen for den europæiske naboskabspolitik, som blev vedtaget den 6. marts 2007, for at opnå større liberalisering af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer i overensstemmelse med Barcelonaprocessen og den europæiske naboskabspolitiks principper og de konklusioner, udenrigsministrene nåede frem til på Euro- Middelhavskonferencen i Luxembourg den maj I den forbindelse og på grundlag af konklusionerne fra Euro-Middelhavsministerkonferencen om landbrug i Venedig den 27. november 2003 bør følgende foranstaltninger udgøre en integrerende del af forhandlingsprocessen: Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, tilnærmelse af tekniske standarder og harmonisering af lovgivning samt beskyttelse af geografiske betegnelser. Europa-Kommissionen og Egypten indledte officielt forhandlingerne den februar 2007 i Cairo og afsluttede dem den 19. juni 2008 i Bruxelles. For at gennemføre resultaterne af forhandlingerne med Egypten foreslår Kommissionen Rådet at vedtage, at protokol 1 og 2 og bilaget til protokol 1 og bilaget til protokol 2 udskiftes, at protokol 3 udgår, og at titlen på kapitel 2 ændres, at artikel 14, stk. 1 og 2, ændres, at artikel 14, stk. 3, udgår, og at artikel 15, stk. 3, indsættes. Begge parter ønsker, at aftalen træder i kraft pr. 1. januar For at styrke det eksisterende samarbejde om SPS/TBT-spørgsmål vedhæftes aftalen en fælles erklæring. Parterne enedes om at føre en separat dialog om beskyttelsen af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser, fordi spørgsmålet er komplekst. Kommissionen foreslår Rådet at vedtage, at protokol 1 og 2 og bilaget til protokol 1 og bilaget til protokol 2 udskiftes, at protokol 3 udgår, at titlen på kapitel 2 ændres, at artikel 14, stk. 1 og 2, ændres, at artikel 14, stk. 3, udgår, at artikel 15, stk. 3, indsættes, og at der tilføjes en fælles erklæring om sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og tekniske handelshindringer. DA 2 DA

3 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om gensidig liberalisering af foranstaltningerne for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og udskiftning af protokol 1 og 2 og bilaget til protokol 1 og bilaget til protokol 2 og ændringer af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første punktum, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ifølge artikel 13 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side 1 ("associeringsaftalen"), der trådte i kraft den 1. januar 2004, og hvis handels- og handelsrelaterede bestemmelser trådte i kraft den 1. januar 2004, tilstræber Fællesskabet og Egypten gradvis en større liberalisering af deres handel med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. (2) Associeringsrådet EU-Egypten vedtog den 6. marts 2007 en handlingsplan for den europæiske naboskabspolitik, som indeholder en særlig bestemmelse om øget liberalisering af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. (3) Rådet bemyndigede den 14. oktober 2005 Kommissionen til inden for rammerne af Euro-Middelhavsaftalen at føre forhandlinger med Den Arabiske Republik Egypten for at opnå større liberalisering af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. (4) Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet en aftale i form af brevveksling, med henblik på at protokol 1 og 2 og bilaget til protokol 1 og bilaget til protokol 2 til associeringsaftalen udskiftes, at protokol 3 udgår, at titlen på kapitel 2 ændres, at artikel 14, stk. 1 og 2, ændres, at artikel 14, stk. 3, udgår, at artikel 15, stk. 3, 1 EUT L 304 af , s. 39. DA 3 DA

4 indsættes, og at der tilføjes en fælles erklæring om sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og tekniske handelshindringer. (5) Den aftale, der blev paraferet den 19. juni 2008, bør godkendes. (6) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 2 TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om gensidig liberalisering af foranstaltningerne for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og udskiftning af protokol 1 og 2 og bilaget til protokol 1 og bilaget til protokol 2 og ændringer af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side godkendes på Fællesskabets vegne. Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse. Artikel 2 1. Kommissionen vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre protokol 1 og Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter, der blev nedsat ved artikel 195 i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) 3 eller af Forvaltningskomitéen for Fiskevarer, der blev nedsat ved artikel 38 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter 4, eller eventuelt af de komitéer, der er nedsat ved tilsvarende bestemmelser i andre forordninger om fælles markedsordninger, eller af Toldkodeksudvalget, der blev nedsat ved artikel 248a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af EF-toldkodeksen 5. Artikel 3 Hvis Fællesskabet for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk eller fiskevarer bliver nødt til at træffe en beskyttelsesforanstaltning som omhandlet i EFT L 184 af , s. 23. EUT L 299 af , s. 1. EFT L 17 af , s. 22. EFT L 302 af , s. 1. DA 4 DA

5 associeringsaftalen, vedtages den efter procedurerne i de relevante bestemmelser om oprettelse af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter eller den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter eller i særlige bestemmelser vedtaget i henhold til traktatens artikel 308 gældende for produkter, der er fremkommet ved forarbejdning af landbrugsprodukter eller fiskevarer, såfremt betingelserne i associeringsaftalen er opfyldt. Artikel 4 Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet. Artikel 5 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 5 DA

6 BILAG AFTALE i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om gensidig liberalisering af foranstaltningerne for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og udskiftning af protokol 1 og 2 og bilaget til protokol 1 og bilaget til protokol 2 og ændringer af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side Hr./Fr. A. Brev fra Det Europæiske Fællesskab Jeg henviser hermed til de forhandlinger, der fandt sted i henhold til Euro-Middelhavsaftalens køreplan for landbruget (Rabatkøreplanen), som udenrigsministrene vedtog på Euro- Middelhavskonferencen den 28. november 2005 for at fremskynde liberaliseringen af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, og i henhold til artikel 13 og 15 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side ("associeringsaftalen"), der trådte i kraft den 1. januar 2004, og hvis handels- og handelsrelaterede bestemmelser trådte i kraft den 1. januar 2004; ifølge disse artikler tilstræber Fællesskabet og Den Arabiske Republik Egypten gradvis en større liberalisering af deres handel med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. Efter disse forhandlinger er de to parter blevet enige om følgende: 1. Titlen på kapitel 2 ændres til "Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer". 2. Artikel 14, stk. 1, affattes således: "1. Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Egypten, der er anført i protokol 1, omfattes ved indførsel til Fællesskabet af ordningerne i denne protokol." 3. Artikel 14, stk. 2, affattes således: "2. Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet, der er anført i protokol 2, omfattes ved indførsel til Egypten af ordningerne i denne protokol." 4. Artikel 14, stk. 3, udgår af associeringsaftalen. 5. I associeringsaftalen indsættes som artikel 15, stk. 3: "3. De kontraherende parter mødes to år efter denne aftales ikrafttrædelse for at drøfte muligheden for at give hinanden yderligere handelsindrømmelser for DA 6 DA

7 landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer i henhold til artikel 13 i denne aftale. Derefter mødes de regelmæssigt hvert andet år." 6. Protokol 1 og 2 til associeringsaftalen og de dertil knyttede bilag afløses af protokol 1 og 2 og de dertil knyttede bilag, som er knyttet til denne brevveksling. 7. Protokol 3 til associeringsaftalen udgår. 8. Til denne aftale føjes der en fælles erklæring om sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og tekniske handelshindringer, der findes i bilaget til denne brevveksling. Aftalen træder i kraft den første dag i den anden måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument. De bedes bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev. Modtag, hr./fr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. Udfærdiget i Bruxelles, den For Rådet for Den Europæiske Union DA 7 DA

8 PROTOKOL 1 om ordninger for indførsel til Det Europæiske Fællesskab af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Den Arabiske Republik Egypten 1. De varer med oprindelse i Egypten, der er anført i bilaget til denne protokol, indføres til Fællesskabet på følgende betingelser. 2. Når denne protokol træder i kraft, afskaffes den told, der gælder ved indførsel til Fællesskabet af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Egypten, medmindre andet er fastsat i tabel 1 i bilaget til denne protokol. 3. For de produkter med oprindelse i Egypten, der er anført i tabel 2 i bilaget til denne protokol, afskaffes eller nedsættes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne "b". Tolden for de mængder, der indføres ud over kontingenterne, nedsættes med den procentsats, der er angivet for hver af dem i kolonne "c". Det første år, protokollen anvendes, beregnes toldkontingenternes størrelse forholdsmæssigt på grundlag af basismængderne under hensyntagen til det tidsrum, der er gået, inden denne aftale træder i kraft. 4. For varer henhørende under KN-kode og forhøjes toldkontingentet i kolonne "b" hvert år med 3 % i forhold til året før, og den første forhøjelse finder sted et år efter, at denne aftale er trådt i kraft. 5. For varer henhørende under KN-kode , , og forhøjes toldkontingentet i kolonne "b" hvert år med 3 % i forhold til året før i fem år, og den første forhøjelse finder sted et år efter, at denne aftale er trådt i kraft. 6. For varer henhørende under KN-kode , , , og forhøjes toldkontingentet i kolonne "b" hvert år med 5 % i forhold til året før i fem år, og den første forhøjelse finder sted et år efter, at denne aftale er trådt i kraft. 7. For varer henhørende under KN-kode , , , og forhøjes toldkontingentet i kolonne "b" hvert år med 10 % i forhold til året før i fem år, og den første forhøjelse finder sted et år efter, at denne aftale er trådt i kraft. 8. a) For de varer. som der gælder en indgangspris for i henhold til artikel 140a i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 6, og for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, er det uanset betingelserne i punkt 2 kun værditolden, der afskaffes. 6 EUT L 299 af , s. 1. DA 8 DA

9 b) For appelsiner, friske, henhørende under KN-kode inden for rammerne af det toldkontingent på tons, der er omfattet af værditoldindrømmelsen, er den mellem Fællesskabet og Egypten aftalte indgangspris, fra hvilken den specifikke told, der er fastsat i Fællesskabets liste over WTO-toldindrømmelser, nedsættes til 0, 264 EUR/ton fra 1. december til 31. maj. Hvis indgangsprisen for en sending er 2, 4, 6 eller 8 % lavere end den aftalte indgangspris, er den specifikke toldkontingentsats henholdsvis 2, 4, 6 eller 8 % af den aftalte indgangspris. Hvis indgangsprisen for en sending er mindre end 92 % af den aftalte indgangspris anvendes den specifikke toldsats, der er bundet i WTO. 7 KN-kode svarende til forordning (EF) nr. 1214/2007 (EUT L 286 af , s. 1). DA 9 DA

10 BILAG TIL PROTOKOL 1 om ordninger for indførsel til Det Europæiske Fællesskab af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Den Arabiske Republik Egypten For indførslen til Det Europæiske Fællesskab af følgende varer med oprindelse i Egypten gælder følgende betingelser. Tabel 1 Alle varer, der ikke er anført i tabellen, er fritaget for told. For nogle af nedenstående varer er der anført en præferenceordning i tabel 2. KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) Tomater, friske eller kølede Hvidløg, friske eller kølede Agurker, friske eller kølede Courgetter, friske eller kølede Artiskokker, friske eller kølede Druer til spisebrug, friske Jordbær, friske 1006 Ris Sardin, sardinel og brisling, tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtagen hakket Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter), tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtagen hakket 1701 Rør- og roesukker samt kemisk ren sakkarose, i fast form 1702 (undtagen ) Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel Kemisk ren fruktose, i fast form ex Andre sukkervarer uden indhold af kakao med indhold af sakkarose på 70 vægtprocent og derover ex Kakaopulver, tilsat sukker, med indhold af sakkarose på 70 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent Kakaopulver, tilsat sukker, med indhold af sakkarose på 80 vægtprocent og derover ex Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg, med indhold af kakaosmør på under 18 vægtprocent, med indhold af sakkarose på 70 vægtprocent og derover ex Andre tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, tilberedte næringsmidler fremstillet af varer henhørende under pos til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover DA 10 DA

11 ex Varer tilberedt på basis af kaffe, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover ex Varer tilberedt på basis af te eller maté, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover ex ex ex Anden sirup og andre sukkeropløsninger, med tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer, undtagen sirup af isoglukose, laktose, glukose og maltodextrin, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover Andre tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet, af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover Andre tilberedninger af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, med indhold af samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drikkevare med et virkeligt alkoholindhold på 0,5 % vol eller derunder, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover (1) (2) KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1214/2007 (EUT L 286 af 31. oktober 2007). Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen alene betragtes som vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KNkoderne. Hvor der anvendes "ex" KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KNkoderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét. DA 11 DA

12 Tabel 2 For nogle af varerne i tabel 1 gælder der en præferenceordning i form af toldkontingenter, nedsat told for mængder ud over toldkontingentet og tidsplaner som anført i det følgende: KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) Tomater, friske eller kølede, fra 1. november til 30. juni Hvidløg, friske eller kølede, fra 15. januar til 30. juni Agurker, friske eller kølede, fra 15. november til 15. maj Courgetter, friske eller kølede, fra 1. oktober til 30. april Artiskokker, friske eller kølede, fra 1. november til 31. marts Druer til spisebrug, friske, fra 1. februar til 31. juli a b c Nedsættelse af MFNtoldsatsen (%) Toldkontingent (ton nettovægt) 100 % ubegrænset Nedsættelse af toldsatsen ud over toldkontingentet (%) 100 % % 100 % % ubegrænset 100 % ubegrænset 100 % ubegrænset Jordbær, friske, fra 1. oktober til 30. april 100 % Afskallet ris (hinderis) 100 % Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret 100 % Brudris 100 % Kemisk ren fruktose, i fast form 100 % % af værditolden + 30 % af EA 8 ex Andre sukkervarer uden indhold af kakao, med indhold af sakkarose på 70 vægtprocent og derover ex Kakaopulver, tilsat sukker, med indhold af sakkarose (sukker) på 70 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent Kakaopulver, tilsat sukker, med indhold af sakkarose (sukker) på 80 vægtprocent og derover 100 % % % EA: landbrugselementet som nævnt i forordning (EØF) nr. 3448/93, som ændret. DA 12 DA

13 a b c KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) ex Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg, med indhold af kakaosmør på under 18 vægtprocent, med indhold af sakkarose på 70 vægtprocent og derover ex ex Andre tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, tilberedte næringsmidler fremstillet af varer henhørende under pos til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover Varer tilberedt på basis af kaffe, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover ex Varer tilberedt på basis af te eller maté, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover ex Anden sirup og andre sukkeropløsninger, med tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer, undtagen sirup af isoglukose, laktose, glukose og maltodextrin, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover ex Andre tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet, af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover ex Andre tilberedninger af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, med indhold af samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drikkevare med et virkeligt alkoholindhold på 0,5 % vol eller derunder, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover Nedsættelse af MFNtoldsatsen (%) Toldkontingent (ton nettovægt) Nedsættelse af toldsatsen ud over toldkontingentet (%) 100 % % % % % % % (1) KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1214/2007 (EUT L 286 af 31. oktober 2007). DA 13 DA

14 (2) Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen alene betragtes som vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KNkoderne. Hvor der anvendes "ex" KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KNkoderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét. DA 14 DA

15 PROTOKOL 2 om ordninger for indførsel til Den Arabiske Republik Egypten af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab 1. For indførslen til Den Arabiske Republik Egypten af følgende varer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab gælder følgende betingelser. 2. Når denne protokol træder i kraft, afskaffes den told, der gælder ved indførsel til Den Arabiske Republik Egypten af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, medmindre andet er fastsat i tabel 1 i bilaget til protokollen. 3. For de produkter med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, der er anført i tabel 2 i bilaget til denne protokol, afskaffes eller nedsættes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne "b". Det første år, protokollen anvendes, beregnes toldkontingenternes størrelse forholdsmæssigt på grundlag af basismængderne under hensyntagen til det tidsrum, der er gået, inden denne aftale træder i kraft. DA 15 DA

16 BILAG TIL PROTOKOL 2 om ordninger for indførsel til Den Arabiske Republik Egypten af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab For indførslen til Den Arabiske Republik Egypten af følgende varer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab gælder følgende betingelser. Tabel 1 Alle varer, der ikke er anført i tabellen, er fritaget for told. For nogle af nedenstående varer er der anført en præferenceordning i tabel 2. HS-kode eller egyptisk kode (1) Varebeskrivelse (2) 0203 Svinekød, fersk, kølet eller frosset ex 0206 Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset: Af svin, fersk eller kølet Lever af svin, frosset: Andre varer ex 0207 Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105: - Af høns af arten Gallus domesticus: Ikke udskåret, fersk eller kølet Ikke udskåret, frosset 0209 Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget ex 0210 Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter: - Svinekød: Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet Brystflæsk og stykker deraf Andre varer ex Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse (under 20 kg) 1501 Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos eller 1503 ex 1602 Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede: Homogeniserede tilberedninger Af lever fra dyr af enhver art - Af svin: Skinke og stykker deraf Bov og stykker deraf : Andre varer, herunder blandinger DA 16 DA

17 Af svin -Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art: 1704 Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao 1806 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indehold af kakao 1902 Pastaprodukter, også kogte, med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt 1905 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse 2004 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos ex 2106 Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet: Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer 2203 Øl fremstillet af malt 2204 Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, undtagen druemost henhørende under pos Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer 2206 Andre gærede drikkevarer (f. eks. æblecider, pærecider og mjød); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet 2207 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet 2208 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer 2401 Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald 2402 Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning 2403 Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak ex 3302 Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer: Af den art der anvendes i næringsmidler eller drikkevareindustrien: Sammensatte alkoholholdige tilberedninger, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer (1) (2) Egyptiske koder svarende til den egyptiske toldtarif, der blev offentliggjort 5. februar Uanset reglerne for fortolkning af det harmoniserede system (HS) og den egyptiske toldnomenklatur skal varebeskrivelsen alene betragtes som vejledende. DA 17 DA

18 Tabel 2 For nogle af varerne i tabel 1 gælder der en præferenceordning i form af toldkontingenter og nedsat told som anført i det følgende: HS-kode eller egyptisk kode (1) Varebeskrivelse (2) a Nedsættelse af MFNtoldsatsen (%) b Toldkontingent (ton nettovægt) ex Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105: - Af høns af arten Gallus domesticus: -- Ikke udskåret, fersk eller kølet -- Ikke udskåret, frosset ex Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse (under 20 kg) ex Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao 1806 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indehold af kakao 1902 Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt 1905 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse 2004 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art, der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer: 35 % % % ubegrænset 50 % ubegrænset 50 % ubegrænset 50 % ubegrænset 50 % ubegrænset Af den art der anvendes i næringsmidler eller drikkevareindustrien: --- Sammensatte alkoholholdige tilberedninger, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer 35 % ubegrænset (1) (2) Egyptiske koder svarende til den egyptiske toldtarif, der blev offentliggjort 5. februar Uanset reglerne for fortolkning af det harmoniserede system (HS) og den egyptiske toldnomenklatur skal varebeskrivelsen alene betragtes som vejledende. DA 18 DA

19 BILAG TIL ASSOCIERINGSAFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM SUNDHEDSMÆSSIGE, PLANTSUNDHEDSMÆSSIGE OG TEKNISKE HANDELSHINDRINGER Parterne løser alle problemer, især sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og tekniske handelshindringer der forhindrer gennemførelsen af denne aftale, ved hjælp af eksisterende administrative ordninger. Resultaterne indberettes til underudvalget for landbrug og fiskeri og underudvalget for industri, handel, tjenesteydelser og investeringer og til associeringsudvalget. Parterne forpligter sig til i mindelighed at behandle og finde løsninger på sådanne tilfælde hurtigst muligt i overensstemmelse med deres respektive lovgivning. DA 19 DA

20 B. Brev fra Den Arabiske Republik Egypten Hr./Fr. Jeg anerkender hermed modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd: "Hr./Fr. Jeg henviser hermed til de forhandlinger, der fandt sted i henhold til Euro-Middelhavsaftalens køreplan for landbruget (Rabatkøreplanen), som udenrigsministrene vedtog på Euro- Middelhavskonferencen den 28. november 2005 for at fremskynde liberaliseringen af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, og i henhold til artikel 13 og 15 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side ("associeringsaftalen"), der trådte i kraft den 1. januar 2004, og hvis handels- og handelsrelaterede bestemmelser trådte i kraft den 1. januar 2004; ifølge disse artikler tilstræber Fællesskabet og Den Arabiske Republik Egypten gradvis en større liberalisering af deres handel med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. Efter disse forhandlinger er de to parter blevet enige om følgende: 1. Titlen på kapitel 2 ændres til "Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer". 2. Artikel 14, stk. 1, affattes således: 1. Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Egypten, der er anført i protokol 1, omfattes ved indførsel til Fællesskabet af ordningerne i denne protokol." 3. Artikel 14, stk. 2, affattes således: 2. Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet, der er anført i protokol 2, omfattes ved indførsel til Egypten af ordningerne i denne protokol." 4. Artikel 14, stk. 3, udgår af associeringsaftalen. 5. I associeringsaftalen indsættes som artikel 15, stk. 3: "3. De kontraherende parter mødes to år efter denne aftales ikrafttrædelse for at drøfte muligheden for at give hinanden yderligere handelsindrømmelser for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer i henhold til artikel 13 i denne aftale. Derefter mødes de regelmæssigt hvert andet år." 6. Protokol 1 og 2 til associeringsaftalen og de dertil knyttede bilag afløses af protokol 1 og 2 og de dertil knyttede bilag, som er knyttet til denne brevveksling. 7. Protokol 3 til associeringsaftalen udgår. DA 20 DA

21 8. Til denne aftale føjes der en fælles erklæring om sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og tekniske handelshindringer, der findes i bilaget til denne brevveksling. Aftalen træder i kraft den første dag i den anden måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument." Den Arabiske Republik Egypten bekræfter hermed, at den er indforstået med brevets indhold. Modtag, hr./fr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. Udfærdiget i Cairo/Bruxelles, den For Den Arabiske Republik Egypten DA 21 DA

22 FINANSIERINGSOVERSIGT 1. BUDGETPOST: Kapitel 10 Landbrugsafgifter BEVILLINGER: FBF 2009: 1 403,5 mio. EUR 2. FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE: Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om gensidig liberalisering af foranstaltningerne for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og udskiftning af protokol 1 og 2 og bilaget til protokol 1 og bilaget til protokol 2 og ændringer af Euro- Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side 3. RETSGRUNDLAG: EF-traktaten, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, første punktum 4. FORANSTALTNINGENS FORMÅL: At vedtage at flere protokoller og bilag til protokoller udskiftes, at protokol 3 og artikel 14, stk. 3 udgår, at titlen på kapitel 2 ændres, at artikel 14, stk. 1 og 2 ændres, at artikel 15, stk. 3, indsættes, og at der tilføjes en fælles erklæring om sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og tekniske handelshindringer. 5. FINANSIELLE VIRKNINGER 12-MÅNEDERS- PERIODE 5.0 UDGIFTER, SOM AFHOLDES OVER EU-BUDGETTET (RESTITUTIONER/INTERVENTIONER) OVER NATIONALE BUDGETTER AF ANDRE 5.1 INDTÆGTER EU's EGNE INDTÆGTER (AFGIFTER/TOLD) NATIONALE KILDER (mio. EUR) INDEVÆREN- DE REGNSKABS- ÅR 2008 (mio. EUR) FØLGENDE REGNSKABS- ÅR 2009 (mio. EUR) UDGIFTSOVERSLAG INDTÆGTSOVERSLAG 5.2 BEREGNINGSMÅDE: 6.0 ER FINANSIERING MULIG OVER DE BEVILLINGER, DER PÅ DET LØBENDE BUDGET ER OPFØRT UNDER DET RELEVANTE KAPITEL? 6.1 ER FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER PÅ LØBENDE BUDGET? JA NEJ JA NEJ 6.2 ER ET TILLÆGSBUDGET NØDVENDIGT? JA NEJ 6.3 BEVILLINGER TIL OPFØRSEL PÅ KOMMENDE BUDGETTER? JA NEJ BEMÆRKNINGER: Forslaget vedrører gensidig liberalisering af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer. Det anslås, at dette forslag kan resultere i, at EU's egne indtægter falder med ca. 4,5 mio. EUR (nettobeløb efter fradrag af opkrævningsomkostninger). DA 22 DA

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2010 KOM(2010)57 endelig 2010/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's holdning i Samarbejdsrådet EU-Sydafrika vedrørende en ændring af de relevante

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.2.2009 KOM(2009) 95 endelig 2009/0030 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.10.2007 KOM(2007) 614 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2004 KOM(2004)354 endelig 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.9.2005 KOM(2005)464 endelig 2005/0192(ACC). Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i EU/Chile-associeringsrådet om liberalisering

Læs mere

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 BILAG til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.11.2004 KOM(2004) 762 endelig 2004/0267 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftaler

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2016 COM(2016) 640 final ANNEX 1 BILAG til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT AF/CE/DZ/da 1 2 von 12 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af den internationale

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0042 Told på varer med oprindelse i Ukraine ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2014 om

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0238 Beskyttelse af arbejdstagerne

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0808 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.12.2004 KOM(2004) 808 endelig 2004/0281 (AVC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 1/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da 1 ARTIKEL 1 1. Fællesskabet og Montenegro anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.9.2004 KOM(2004) 602 endelig 2004/0206 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere