KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, der er oprettet ved Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side, vedrørende forbedring af handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter, der er omhandlet i protokol nr. 2 til Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Republikken Litauen (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE I henhold til artikel 19 i Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side, godkendt ved Rådets og Kommissionens afgørelse 98/150/EF, EKSF, Euratom af 19. december , fastsætter protokol nr. 2 handelsordningerne for de forarbejdede landbrugsprodukter, der er anført deri. Protokol nr. 2 er blevet ændret ved afgørelse nr. 5/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen 2. I Rådets direktiver har Kommissionen fået bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Litauen med henblik på at forbedre handelsordningen for forarbejdede landbrugsprodukter som forberedelse af tiltrædelsen. De to parter er nået frem til et udkast til aftale om fuldstændig liberalisering af handelen for visse forarbejdede landbrugsprodukter og toldfrie kontingenter eller nedsættelse af importtolden for andre produkter. Ved indførsel ud over disse kontingenter finder de nuværende handelsbestemmelser som fastlagt i protokol nr. 2 til Europaaftalen fortsat anvendelse. For de forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke er omfattet af traktatens bilag I, kan der ikke ydes eksportrestitutioner i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I 3. Rådet har godkendt gennemførelsen af denne aftale i form af autonome og midlertidige foranstaltninger, som har været i kraft siden 1. juli Rådet anmodes derfor om at vedtage den fælles holdning vedrørende associeringsrådets afgørelse med henblik på ændring af bilagene til protokol nr EFT L 51 af , s. 1. EFT L 300 af , s. 18. EFT L 177 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 740/2003 (EUT L 106 af , s. 12). 2

3 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, der er oprettet ved Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side, vedrørende forbedring af handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter, der er omhandlet i protokol nr. 2 til Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Republikken Litauen RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet afsnit, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) I Europaaftalen 4 oprettes en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side. Aftalens protokol nr. 2 om handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter er senest blevet ændret ved afgørelse nr. 5/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen 5. (2) Der er for nylig blevet ført nye forhandlinger om forbedring af handelsordningerne for at fremme den økonomiske konvergens som forberedelse af tiltrædelsen og for at give indrømmelser i form af en fuldstændig liberalisering af handelen for visse landbrugsprodukter og toldfrie kontingenter for andre produkter. Ved indførsel ud over kontingenterne finder de nuværende bestemmelser fortsat anvendelse. (3) I henhold til protokol nr. 2 træffer associeringsrådet navnlig afgørelse om enhver ændring af de i bilagene til protokol nr. 2 anførte toldsatser og om forhøjelse eller ophævelse af toldkontingenter. (4) I henhold til protokollens artikel 2, andet led, træffer associeringsrådet også afgørelse om, at de anvendte toldsatser kan nedsættes til gengæld for nedsættelser som følge af gensidige indrømmelser i forbindelse med forarbejdede landbrugsprodukter. (5) De indrømmelser, som Den Europæiske Union har givet, er trådt i kraft den 1. juli 2003 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1088/2003 af 18. juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Litauen og for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til 4 5 EFT L 51 af , s. 1. EFT L 300 af , s

4 Litauen 6. Forordning (EF) nr. 1088/2003 bliver overflødig og bør derfor ophæves, så snart associeringsrådets afgørelse træder i kraft. (6) I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks 7 er der fastsat procedurer for forvaltning af toldkontingenter, der skal anvendes i kronologisk rækkefølge efter datoerne for toldangivelserne. Disse procedurer bør anvendes på indførsel i henhold til associeringsrådets afgørelse om told - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Den holdning, Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, der er oprettet ved Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side, vedrørende forbedring af protokol nr. 2 om den bilaterale samhandel med forarbejdede landbrugsprodukter, baseres på et udkast til associeringsrådets afgørelse, som er knyttet til denne afgørelse. Artikel 2 Forordning (EF) nr. 1088/2003 ophæves ved ikrafttrædelsen af associeringsrådets afgørelse, som er knyttet til denne afgørelse. Artikel 3 De toldkontingenter, der er fastsat i bilag II til associeringsrådets afgørelse, forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Rådets vegne Formand 6 7 EUT L 163 af , s. 38. EFT L 253 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1335/2003 (EUT L 187 af , s. 16). 4

5 BILAG Forslag til AFGØRELSE Nr..../2003 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-LITAUEN om forbedring af handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter som omhandlet i protokol nr. 2 til Europaaftalen ASSOCIERINGSRÅDET HAR - under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side, særlig artikel 1, stk. 3, i protokol nr. 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) I protokol nr. 2 8 fastsættes handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter mellem Fællesskabet og Litauen. Protokol nr. 2 om handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter er senest blevet ændret ved afgørelse nr. 5/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Litauen 9. (2) Der er for nylig blevet ført nye forhandlinger om forbedring af handelsordningerne for at fremme den økonomiske konvergens som forberedelse af tiltrædelsen og for at give indrømmelser i form af en fuldstændig liberalisering af handelen for visse landbrugsprodukter og toldfrie kontingenter for andre produkter. De bør træde i kraft senest den 1. juli (3) Toldkontingenterne skal nedsættes med de varemængder, der er omfattet af toldkontingenter fra 1. januar 2003, som er blevet anvendt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1088/2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Litauen og for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til Litauen 10. (4) På forarbejdede landbrugsprodukter, som er omfattet af protokol nr. 2, men som ikke er anført i denne afgørelse, eller for hvilke de åbnede kontingenter er udtømt, bør de nuværende handelsbestemmelser, der er fastsat i protokol nr. 2, fortsat finde anvendelse. (5) For de forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke er omfattet af traktatens bilag I, bør der ikke ydes eksportrestitutioner i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I EFT L 51 af , s. 1. EFT L 300 af , s. 18. EUT L 163 af , s. 38. EFT L 177 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 740/2003 (EUT L 106 af , s. 12). 5

6 Kommissionen træffer afgørelse herom efter proceduren i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni (6) For varer med oprindelse i Litauen, som udføres til Den Europæiske Union, bør der ikke ydes eksportrestitutioner. (7) De årlige kontingenter, der er anført i bilag II til denne afgørelse, bør åbnes for tidsrummet fra den 1. juli til den 31. december 2003 og for TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Fra den 1. juli 2003 opkræves der ingen told på indførsel til Den Europæiske Union af de forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Litauen, der er anført i bilag I. Fra den 1. juli 2003 opkræves der ingen told på indførsel til Litauen af de forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Den Europæiske Union, der er anført i bilag I. Artikel 2 For de forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Den Europæiske Union, som ikke er anført i traktatens bilag I, og som udføres til Litauen, kan der ikke i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 ydes eksportrestitutioner. For de forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Litauen, som ikke er anført i traktatens bilag I, og som udføres til Den Europæiske Union, kan der ikke ydes eksportrestitutioner i Litauen. Artikel 3 De toldkontingenter, der er nævnt i bilag II, åbnes fra den 1. juli 2003 til den 31. december 2003 og for 2004 på de i bilaget fastsatte betingelser. Artikel 4 De mængder varer, som er omfattet af de toldkontingenter, som er åbnet i henhold til forordning (EF) nr. 1088/2003, og som er bragt i fri omsætning fra den 1. januar 2003, skal fuldt ud afskrives på de mængder, der er fastsat i de tilsvarende toldkontingenter, der er anført i bilag II. Artikel 5 For forarbejdede landbrugsprodukter, som ikke er omfattet af bilag I, II og III, eller for hvilke de kontingenter, der er fastsat i bilag II og III, er udtømt, finder bestemmelserne i protokol nr. 2 fortsat anvendelse 12 EFT L 184 af , s

7 Artikel 6 Denne afgørelse træder i kraft den første dag i måneden efter vedtagelsen. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På associeringsrådets vegne Formand 7

8 BILAG I GENSIDIGT LIBERALISEREDE VARER FRITAGET FOR TOLD I DEN EUROPÆISKE UNION OG I LITAUEN KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 0403 Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: Yoghurt: --Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: ---I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent Over 27 vægtprocent Andre varer: ---I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent Over 27 vægtprocent ---I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent Over 6 vægtprocent Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår 0502 Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår: Svine- og vildsvinebørster samt affald deraf Andre varer Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale 0505 Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer: Fjer, af den art der anvendes til stopning; dun: Urensede i andre tilfælde Andre varer 0506 Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf: Ossein og ben behandlet med syre Andre varer 0507 Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf: Elfenben; pulver og affald af elfenben Andre varer Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf Naturlige animalske vaskesvampe: Rå varer Andre varer Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre anaimalske produkter, anvendelige til fremstilling af pharmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede 0710 Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne: Sukkermajs 8

9 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 0711 Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring: Andre grøntsager; blandinger af grøntsager: --Grøntsager: Sukkermajs Maté 1302 Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: -Plantesafter og planteekstrakter: Af lakrids Af humle Af pyrethrum eller af planterødder indeholdende rotenon Andre varer: Sammensatte planteekstrakter til fremstilling af drikkevarer eller næringsmidler ---Andre varer: Til terapeutisk eller profylaktisk brug Pectinstoffer, pectinater og pectater: I tørform I andre tilfælde -Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: Agar-agar Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø: Af johannesbrød eller af frø af johannesbrød 1401 Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark): Bambus Spanskrør Andre varer Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes som stoppematerialer (f.eks. kapok, vegetabilsk krølhår og bændeltang), også i lag med eller uden støttematerialer Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til børstenbinderarbejder (f.eks. sorghum, piassava og istle), også i bundter eller i strenge 1404 Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet: Vegetabilske råmaterialer, af den art der hovedsagelig anvendes til farvning eller garvning Bomuldslinters Andre varer 1505 Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin): Uldfedt, råt Andre varer Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede 1515 Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede: Jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf 1516 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede: Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf: Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks) 1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516: Margarine, undtagen flydende margarine: Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent Andre varer: Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent --I andre tilfælde: Spiselige blandinger eller tilberedninger, af den art der anvendes til frigørelse af støbeforme 9

10 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tarifferet: Linoxyn Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos Andre varer: Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf Andre varer Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud 1521 Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet: Vegetabilsk voks Andre varer: Spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet --Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet: Rå varer Andre varer Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks: Degras 1702 Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, ogå blandet med naturlig honning; karamel: Kemisk ren fructose Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose: Kemisk ren maltose 1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade): Tyggegummi, også overtrukket med sukker: --Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på under 60 vægtprocent: I strimler I andre tilfælde --Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 60 vægtprocent og derover: I strimler I andre tilfælde Andre varer: Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stoffer Hvid chokolade --Andre varer: Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg og derover Halspastiller og hostebolsjer Dragévarer ---Andre varer: Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer Bolsjer og lign., også fyldte Karameller ----Andre varer: 10

11 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) Fremstillet ved presning eller støbning Ex (Taric-kode ) -----I andre tilfælde (undtagen varer med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 70 vægtprocent og derover) 1803 Kakaomasse, også affedtet: Ikke affedtet Helt eller delvis affedtet Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler 1806 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao: Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler: Uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på under 5 vægtprocent Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 5 vægtprocent og derover, men under 65 vægtprocent Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 65 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg: Med indhold af kakaosmør på 31 vægtprocent og derover eller med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 31 vægtprocent og derover Med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 25 vægtprocent og derover, men under 31 vægtprocent --I andre tilfælde: Med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent og derover "Chocolate milk crumb" Ex (Taric-kode ) Ex (Taric-kode ) ---"Chokoladeglasur" (undtagen varer med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 70 vægtprocent og derover) ---Andre varer (undtagen varer med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 70 vægtprocent og derover) -Andre varer, i blokke, plader eller stænger: Fyldte Uden fyld: Med tilsætning af korn, frugt eller nødder I andre tilfælde Andre varer: --Chokolade og chokoladevarer: ---Chokolader, også med fyld: Med indhold af alkohol I andre tilfælde ---Andre varer Med fyld Uden fyld Sukkervarer og erstatninger herfor, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, med indhold af kakao Smørepålæg med indhold af kakao Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer Ex (Taric-kode og ) --Andre varer (undtagen varer med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 70 vægtprocent og derover) 11

12 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 1901 Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldtændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet: Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos Andre varer: --Maltekstrakt: Med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og derover I andre tilfælde --Andre varer: Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, med indhold af saccharose (herunder invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos til Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt: -Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt: Med indhold af æg I andre tilfælde: Uden indhold af mel af blød hvede I andre tilfælde Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt: --I andre tilfælde: Kogte I andre tilfælde Andre pastaprodukter: Tørrede I andre tilfælde Couscous: Ikke tilberedt I andre tilfælde Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet: Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter: Varer af majs Varer af ris Andre varer Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikkeristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn: Blandinger af mysli-typen baseret på ikke-ristede kornflager --Andre varer: Varer af majs Varer af ris Andre varer Bulgur Andre varer: Ris Andre varer 12

13 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 1905 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse: Knækbrød Honningkager og lignende: Med indhold af saccharose på under 30 vægtprocent (herunder invertsukker, beregnet som saccharose) Med indhold af saccharose på 30 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent (herunder invertsukker, beregnet som saccharose) Med indhold af saccharose på 50 vægtprocent og derover (herunder invertsukker, beregnet som saccharose) -Søde kiks, biskuits og småkager; vafler: Søde kiks, biskuits og småkager: ---Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao: I pakninger af nettovægt 85 g og derunder I andre tilfælde ---I andre tilfælde Med indhold af mælkefedt på 8 vægtprocent og derover ----I andre tilfælde: Dobbeltkiks og -biskuits med mellemlag Andre varer Vafler: --Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao: I pakninger af nettovægt 85 g og derunder I andre tilfælde ---I andre tilfælde: Saltede, også med fyld I andre tilfælde Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer: Tvebakker og kryddere Andre varer Andre varer: Usyret brød ("Matze") Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse --Andre varer: Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med et indhold i tør tilstand på ikke over 5 vægtprocent sukker og ikke over 5 vægtprocent fedt Vafler med et vandindhold på over 10 vægtprocent Kiks, biskuits og småkager Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede ---Andre varer Med tilsætning af sødemidler 2001 Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre: Andre varer: Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover Palmehjerter 2004 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006: Kartofler: --I andre tilfælde: I form af mel eller flager Andre grøntsager og blandinger af grøntsager: Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 13

14 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 2005 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006: Kartofler: I form af mel eller flager Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 2008 Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet: -Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede: Jordnødder: Jordnøddesmør Palmehjerter Andre varer: Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover 2101 Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essencer og koncentrater deraf: -Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe: Ekstrakter, essenser og koncentrater: Med indhold af tørstof hidrørende fra kaffe på 95 vægtprocent eller derover I andre tilfælde Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe eller på basis af kaffe: Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe Andre varer Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté: Ekstrakter, essenser og koncentrater --Tilberedte varer: På basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller maté I andre tilfælde Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf: --Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger: Brændt cikorie Andre varer --Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændt cikorie og af andre brændte kaffeerstatninger: Af brændt cikorie I andre tilfælde 2102 Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere: Levende gær: Kulturgær --Bagegær: Tørgær Andre varer Andre varer Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer: --Inaktiv gær: I form af tabletter, terninger og lign. eller i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder I andre tilfælde Andre varer Tilberedte bagepulvere 14

15 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 2103 Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep: Sojasauce Tomatketchup og andre tomatsaucer Sennepsmel og tilberedt sennep: Sennepsmel Tilberedt sennep Andre varer: Flydende mangochutney Aromatisk bitter, med et alkoholindhold på 44,2 % vol eller derover, men ikke over 49,2 % vol, tilsat 1,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent ensian, krydderier og andre bestanddele, samt indeholdende 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent sukker, i beholdere med indhold af 0,5 liter eller derunder Andre varer 2104 Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler: Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf: Tørrede I andr tilfælde Homogeniserede sammensatte næringsmidler Konsumis, også med indhold af kakao: Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder under 3 vægtprocent mælkefedt -Varer med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derover, men under 7 vægtprocent vægtprocent og derover 2106 Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet: Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer: Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent I andre tilfælde Andre varer: Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer --Andre varer: Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent 2201 Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne: Mineralvand og vand tilsat kulsyre: --Naturligt mineralvand: Uden kulsyre I andre tilfælde Andre varer Andre varer 2202 Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009: Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret Andre varer: Uden indhold af varer henhørende under pos eller fedt af varer henhørende under pos I andre tilfælde, med indhold af fedt af varer henhørende under pos : Under 0,2 vægtprocent ,2 vægtprocent eller derover, men under 2 vægtprocent vægtprocent eller derover Øl: -I beholdere med indhold af 10 liter eller derunder: I flasker I andre tilfælde I beholdere med indhold over 10 liter 15

16 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 2205 Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer: I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder: Med et virkeligt alkoholindhold på 18 % vol eller derunder Med et virkeligt alkoholindhold på over 18 % vol I andre tilfælde: Med et virkeligt alkoholindhold på 18 % vol eller derunder Med et virkeligt alkoholindhold på over 18 % vol 2402 Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning: Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak Cigaretter med indhold af tobak: Med indhold af kryddernellike I andr tilfælde Andre varer 2403 Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak: Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet: I pakninger af nettovægt 500 g og derunder I andre tilfælde -Andre varer: Homogeniseret eller rekonstitueret tobak Andre varer: Skrå og snus Andre varer 3301 Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikkeflygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier: Andre varer: Terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier --Ekstraherede oleoresiner: Af lakrids og af humle I andre tilfælde Andre varer 3302 Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer: Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien: --Af den art der anvendes i drikkevareindustrien: ---Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik: Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol ----I andre tilfælde: Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent I andre tilfælde 3501 Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim: Casein: Til fremstilling af regenererede tekstilfibre Til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler og foderstoffer I andre tilfælde Andre varer: Andre varer 3823 Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer: -Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering: Stearinsyre Oliesyre Talloliefedtsyre Andre varer: Destillerede fedtsyrer Fedtsyredestillat Andre varer Industrielle fedtalkoholer 16

17 BILAG II TOLDFRIE KONTINGENTER VED INDFØRSEL TIL DEN EUROPÆISKE UNION AF VARER MED OPRINDELSE I LITAUEN Løbenr. KN-kode Varebeskrivelse Told-kontingent (ton) (1) (2) (3) til Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao ---I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder ----Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent ----Over 6 vægtprocent

18 BILAG III TOLDFRIE KONTINGENTER VED INDFØRSEL TIL LITAUEN AF VARER MED OPRINDELSE I DEN EUROPÆISKE UNION KN-kode Varebeskrivelse Toldfrit kontingent (1) (2) (3) 2208 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol; spiritus, likør 260 ton og andre spiritusholdige drikkevarer: Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas: --I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder: Cognac Armagnac Grappa Brandy de Jerez Andre varer --I beholdere med indhold over 2 liter: Rådestillat ---Andre varer: Cognac Armagnac Grappa Brandy de Jerez Andre varer Whisky: --Bourbon-whiskey, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter --Skotsk whisky: ---Malt whisky, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter ---Blended whisky, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter ---Andre varer, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter liter eller derunder Over 2 liter Rom og tafia: --I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på 225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med 10 % tolerance) ---Andre varer: Med en værdi pr. liter ren alkohol på over 7, I andre tilfælde --I beholdere med indhold over 2 liter: Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på 225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med 10 % tolerance) --Andre varer: Med en værdi pr. liter ren alkohol på over I andre tilfælde Gin og genever: --Gin, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter --Genever, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter 18

19 KN-kode Varebeskrivelse Toldfrit kontingent (1) (2) (3) Likør: I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder I beholdere med indhold over 2 liter Andre varer: --Arrak, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter --Spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær (undtagen likør), i beholdere med indhold af: liter eller derunder: Over 2 liter: --Anden spiritus og andre spiritusholdige drikkevarer, i beholdere med indhold af: ---2 liter eller derunder: Ouzo ----Andre varer: -----Spiritus (undtagen likør): Af frugt: Calvados Andre varer I andre tilfælde: "Korn" Andre varer Andre spiritusholdige drikkevarer ---Over 2 liter: ----Spiritus (undtagen likør): Af frugt I andre tilfælde Andre spiritusholdige drikkevarer --Ikke denatureret ethanol (ethylalkohol), med et alkoholindhold på under 80 % vol, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter Vodka: 40 ton --Med et alkoholindhold på 45,4 % vol eller derunder, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter --Med et alkoholindhold på over 45,4 % vol, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter 19

20 FINANSIERINGSOVERSIGT ENTR F4 DATO: BEVILLINGER: 1. BUDGETPOST: Kapitel 10 - artikel 100, kapitel 12 - artikel FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE: RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, der er oprettet ved Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side, vedrørende forbedring af handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter, der er omhandlet i protokol nr. 2 til Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Republikken Litauen. 3. RETSGRUNDLAG: Artikel 133, stk. 2 og 4 4. FORANSTALTNINGENS FORMÅL: Anvendelse af de autonome foranstaltninger, som der i henhold til "double profit"-aftalen er opnået enighed om, indtil den formelle vedtagelse af aftalen. 5. FINANSIELLE VIRKNINGER 12- MÅNEDERS PERIODE 5.0 UDGIFTER, SOM AFHOLDES - OVER EU-BUDGETTET (RESTITUTIONER/INTERVENTION) - OVER NATIONALE BUDGETTER - AF ANDRE 5.1 INDTÆGTER - EU's EGNE INDTÆGTER (AFGIFTER/TOLD) - NATIONALE KILDER INDE- VÆRENDE REGNSKABS- FØLGENDE REGNSKABSÅR 2004 (mio. EUR) ÅR 2003 (mio. EUR) (mio. EUR) + 1,2 + 0,6 + 0,6-0,5-0,25-0,25 n+2 n+3 n+4 n UDGIFTSOVERSLAG INDTÆGTSOVERSLAG 5.2 BEREGNINGSMÅDE: De finansielle virkninger blev allerede taget i betragtning ved vedtagelsen af de autonome foranstaltninger (forordning (EF) nr. 1088/2003 (EUT L 163 af , s. 38)). Beregning af indtægtstabet som følge af ophævelse af tolden i forbindelse med forhøjelse af de toldfrie kontingenter og ophævelse eller selektiv nedsættelse af tolden på visse andre forarbejdede landbrugsprodukter (på grundlag af indførslen fra Litauen til EU i og den gennemsnitlige udførsel til Litauen i ). 6.0 ER FINANSIERING MULIG OVER DE BEVILLINGER, DER PÅ DET LØBENDE BUDGET ER OPFØRT UNDER DET RELEVANTE KAPITEL? NEJ 6.1 ER FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER PÅ LØBENDE BUDGET? NEJ 6.2 ER ET TILLÆGSBUDGET NØDVENDIGT? NEJ 6.3 BEVILLINGER TIL OPFØRSEL PÅ KOMMENDE BUDGETTER? NEJ BEMÆRKNINGER: 20

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da 1 ARTIKEL 1 1. Fællesskabet og Montenegro anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser,

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da

Læs mere

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 BILAG til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske

Læs mere

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 373 LISTE OVER PROTOKOLLER Protokol 1 om jern- og stålprodukter Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2004 KOM(2004)354 endelig 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.9.2004 KOM(2004) 602 endelig 2004/0206 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0084 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.2.2004 KOM(2004) 84 endelig 2004/0034 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.3.2017 COM(2017) 153 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2010 KOM(2010)57 endelig 2010/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's holdning i Samarbejdsrådet EU-Sydafrika vedrørende en ændring af de relevante

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.9.2005 KOM(2005)464 endelig 2005/0192(ACC). Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i EU/Chile-associeringsrådet om liberalisering

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227, 16. 8. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/23 RÅDETS DIREKTIV af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (73/241/EØF) RÅDET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer hermed, at vores produkter, der er anført i bilag (A), er i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 10/2011 og (EF)

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 25. oktober 2004 (OR. en) 12755/04 Interinstitutionel sag: 2004/0208 (ACC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 25. oktober 2004 (OR. en) 12755/04 Interinstitutionel sag: 2004/0208 (ACC) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. oktober 2004 (OR. en) 12755/04 Interinstitutionel sag: 2004/0208 (ACC) CH 37 AGRI 238 MI 263 UD 139 FL 13 WTO 102 IND 117 GAF 15 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset

Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset fra produkter henhørende under pos. 2209), der er tilberedt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt Europaudvalget 213 KOM (213) 779 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.213 COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslaget er sendt i ekstern høring med frist til den 10. september 2009.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslaget er sendt i ekstern høring med frist til den 10. september 2009. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 385 Offentligt j.nr. 2009-231-0019 Dato: 18. august 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslag

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0042 Told på varer med oprindelse i Ukraine ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2014 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.8.2002 KOM(2002) 466 endelig 2002/0207 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabet holdning i Det Fælles Råd EF-Mexico vedrørende bilag

Læs mere

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 27.02.2002 HOVEDGRUPPE 01 PRODUKTER FRA LANDBRUG OG JAGT SAMT TILHØRENDE TJENESTEYDELSER 01.11.1 Korn Gruppe 01.1 Markafgrøder, gartneri- og

Læs mere

Kalium. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet

Kalium. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet Kalium Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet Forord Denne pjece indeholder gode råd til dig, som har for meget kalium i blodet, og derfor bør være ekstra opmærksom på, hvad du spiser

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV Nr. L 162/ 20 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22. 6. 83 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV af 13. juni 1983 om ændring af bilaget til Rådets

Læs mere

Kalium og fosfat. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet

Kalium og fosfat. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet Kalium og fosfat Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet Forord Denne pjece indeholder gode råd til dig, som har for meget kalium og fosfat i blodet, og derfor bør være

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Formålet med undersøgelsen Der er stor interesse for forbruget af økologiske varer i Danmark. Formålet med denne statistik er at afdække

Læs mere

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44 C 356/42 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 TEKNISK VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF EN VEJLEDENDE LISTE OVER DE KODER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR, DER KAN OMFATTE FORBUDTE SÆLPRODUKTER Offentliggørelse

Læs mere

Patientvejledning. Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki. Hos voksne

Patientvejledning. Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki. Hos voksne Patientvejledning Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki Hos voksne Glutenintolerance er en kronisk sygdom, hvor slim hinden i tyndtarmen beskadiges af proteinet gluten. Gluten er et protein, der findes

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium (g salt mg natrium (g salt mg natrium 2012 (g salt mg natrium 1. Kødprodukter 1.1. Finhakket farser, varmebehandlet 1.1.1. Middagspølser 814 mg natrium 800 mg natrium Kogte pølser 600 mg natrium 1.1.2.

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.10.2007 KOM(2007) 614 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 4.5.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 116/9 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse

Læs mere

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2016 COM(2016) 640 final ANNEX 1 BILAG til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings-

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0238 Beskyttelse af arbejdstagerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 1/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 173 final - BILAG 4 DEL 2/7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 173 final - BILAG 4 DEL 2/7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 216 (OR. en) Interinstitutionel sag: 216/91 (NLE) 7614/16 ADD 5 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 FORSLAG fra: modtaget: 4. april 216 til: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 5 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

MARKEDSANDELE FOR IMPORTERET BORDVIN 2008 (stille vin)

MARKEDSANDELE FOR IMPORTERET BORDVIN 2008 (stille vin) MARKEDSANDELE FOR IMPORTERET BORDVIN 2008 (stille vin) Totalmængde 2008 i liter: 2008 2007 Nr. Import fordelt på lande mio. liter Markedsandel mio. liter Markedsandel 1. Chile 31,3 15,9% 28,2 14,0% 2.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.1.21 KOM(21) 622 endelig KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN om de virkninger, som bevægelser i euro/dollar-vekselkursen har på udgifterne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere