Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne 2015 I dette notat redegøres for: Hvor mange elever er startet på en erhvervsuddannelse i juli-september 2015 i fht. tidligere. Optagelsesprocessen på erhvervsuddannelserne baseret på en indsamling af data i juli og august 2015 vedr. indkaldelse til optagelsesprøve(r), gennemførsel og udfald af den/disse herunder hvor mange ansøgere, som har været indkaldt til optagelsesprøve, der er startet på et grundforløb i august eller september Hvor stor en andel af dem, der har søgt en erhvervsuddannelse pr. medio august via optagelse.dk, opfylder karakterkravene (registerundersøgelse). Der blev 15. september 2015 offentliggjort de første resultater vedrørende ovenstående tre punkter. Dette notat indeholder en opdatering af tilgangstallene samt opgørelse af tilgang fordelt på henholdsvis region og hoveduddannelsesområder 1 samt en mere detaljeret opgørelse af optagelsesprocessen på erhvervsuddannelserne, herunder opgørelse af antal ansøgere, som er blevet betinget optaget. Hovedresultaterne er: Udviklingen i tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden juliseptember 2015 Ca elever er i juli, august og september 2015 startet et grundforløb på erhvervsuddannelserne. Det svarer til et samlet fald på 12 procent i forhold til samme periode sidste år. Faldet dækker bl.a. over et fald i tilgang til grundforløb på uddannelser indenfor hoveduddannelsesområdet kontor, handel og forretningsservice på 30 procent, et fald på 13 procent på uddannelser indenfor hoveduddannelsesområdet teknologi, byggeri og transport og en stigning på 37 procent på grundforløb indenfor hoveduddannelsesområdet omsorg, sundhed og pædagogik. 1 For at kunne sammenligne dette års tilgangsdata med de tidligere års tilgang har vi grupperet de 12 indgange (fra 2014 og før) i beslægtede uddannelser baseret på de fire hovedområder på grundforløb 2015.

2 Side 2 af 23 Den store stigning på omsorg, sundhed og pædagogik er til dels et resultat af en teknisk omfordeling pga. at det som led i erhvervsuddannelsesreformen ikke længere er muligt i samme omfang som tidligere at starte direkte på hovedforløbet på sosu-uddannelserne. Meget foreløbige tal indikerer, at der er et fald på tilgangen til hovedforløb, men at dette fald mere end opvejes af den stigende tilgang på grundforløbene. Hvis man - som et regneeksempel for at udligne den tekniske omfordeling - trækker den faldende tilgang på sosu-hovedforløbene fra den stigende tilgang på grundforløbene, resulterer det stadig i en stigende nettotilgang til sosu på ca. 19 pct. og et samlet tilgangsfald til eud på 15 pct. Om selve optagelsesprocessen på erhvervsuddannelserne viser indberetninger fra erhvervsskolerne og tilgangsregisteret, at: Ca har været indkaldt til optagelsesprøve(r). 64 procent (ca ) af de indkaldte gennemførte de optagelsesprøver, de var indkaldt til. 60 procent (ca ) af dem, der gennemførte de optagelsesprøver, de var indkaldt til, bestod dem også, mens 37 pct. ikke bestod (3 pct. uoplyst). 43 procent (ca ) af dem, der oprindeligt var indkaldt til optagelsesprøve startede på en erhvervsuddannelse i løbet af august procent (ca ) af dem, der var indkaldt til optagelsesprøve og startede på en erhvervsuddannelse i løbet af august 2015 (ca ), bestod de prøver, de var indkaldt til. Af de ca , som gennemførte, men ikke bestod de optagelsesprøver, de skulle, er 17 procent (175) alligevel tilgået en erhvervsuddannelse, fx fordi skolen via en samtale alligevel har vurderet ansøgeren for egnet.

3 Side 3 af 23 Optagelsesprocessen kan overordnet opsummeres via følgende figur 1: Figur 1. Forløb for elever indkaldt til optagelsesprøver Bemærk: De 175 er elever, som har gennemført optagelsesprøve uden at bestå. Hertil kommer en række uoplyste samt ansøgere, der har været indkaldt til prøve, men ender med at tilgå et grundforløb, selv om de ikke har gennemført en prøve. Ca. 200 af de ca elever, som består de nødvendige prøver, er ikke startet på et grundforløb. I alt tilgår inklusiv disse ansøgere elever, som oprindeligt har været indkaldt til prøver. Registerundersøgelsen af hvor stor en andel af dem, der har søgt en erhvervsuddannelse pr. medio august via optagelse.dk, der opfylder karakterkravene, viser, at 74 procent af de søgende via optagelse.dk opfyldte umiddelbart karakterkravet (88 procent for dem der søger direkte fra 9. eller 10. klasse). Disse tal er dog registerbaserede og kan i praksis afvige fra de faktiske andele, af dem som ikke har kunnet dokumentere et karakterkrav over for skolerne i forbindelse med ansøgningsprocessen. 2 2 En andel af de, som ifølge denne opgørelse ikke opfyldte karakterkravet, kan reelt have opfyldt kravet alligevel, men har blot ikke haft en registrering i STIL s karakterregister (typisk ansøgere over 25 år, som kan dokumentere deres karakterer med et gammelt afgangsbevis fra grundskolen). Omvendt kan nogle af de ansøgere, der ikke kommer direkte fra grundskolen, have forlagt deres afgangsbevis fra grundskolen og dermed haft problemer med at dokumentere over for skolen, at de har levet op til kravene. Endelig har et ukendt antal elever søgt optagelse uden om optagelse.dk og indgår ikke i opgørelsen.

4 Side 4 af 23 til erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden juli-september elever er i perioden juli-september 2015 startet et grundforløb på erhvervsuddannelserne. Det svarer til et fald på 12 procent i forhold til samme periode sidste år, jf. tabel 1. Tabel 1 til grundforløbet i juli, august og september til grundforløbet Ændring i procent i forhold til året før 0 % 1 % -12 % Bemærk: Der kan forventes efterregistreringer på skolerne for september 2015 af tilgåede elever hhv. elever, der ikke er mødt frem. en i juli er beskeden, men indgår i opgørelsen, da flere skoler startede hold i slutningen af juli I opgørelsen indgår ikke elever, der er under realkompetencevurdering i perioden. Der henvises til yderligere bemærkninger omkring opgørelsen i bilag 2. Kilde: Styrelsen for It og Læring, udtrukket fra EASY-S oktober2015 Den største ændring i tilgangen ses for elever på 25 år eller derover, her er tilgangen faldet med 13 procent i forhold til samme periode sidste år, jf. tabel 2. Fordelingen på de nye grundforløb i 2015 er, at er begyndt på grundforløbets 1. del, mod på grundforløbets 2. del. Tabel 2 til grundforløbet i juli, august og september 2014 og 2015, fordelt på alder Under 25 år Alder 25 år eller derover Uoplyst alder Grundforløbets 1. del Grundforløbets 2. del Grundforløbet 2015 i alt Grundforløbet 2014 i alt Ændring i procent Bemærk: Elever, der havde tilgang i juli 2015, er placeret på grundforløbets 2. del, medmindre de er fejlregistreret på en af de skoleperioder, der er gældende efter 1. august Kilde: Styrelsen for It og Læring, udtrukket fra EASY-S oktober2015 Tabel 3 viser tilgangen fordelt på hoveduddannelsesområder. På uddannelser inden for omsorg, sundhed og pædagogik ses en stigning i tilgangen af elever på 37 procent i perioden juli-september 2015 i forhold til samme periode sidste år. I modsætning hertil ses et fald på 31 procent på uddannelser indenfor kontor, handel og forretningsservice. Over 40 procent af alle elever er tilgået uddannelser indenfor teknologi, byggeri og transport. Her er tilgangen i år faldet med 13 procent i forhold til sidste år. I alt

5 Side 5 af 23 Tabel 3 til grundforløbet i juli, august og september 2014 og 2015, fordelt efter hoveduddannelsesområder 2014 i alt 2015 grundforløb grundforløb i alt Ændring i tilgangen fra 2014 til 2015, procent Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport I alt Bemærk: For at kunne sammenligne dette års tilgangsdata med de tidligere års tilgang har vi grupperet de 12 indgange (fra 2014 og før) i beslægtede uddannelser baseret på de fire hovedområder på grundforløb Kilde: Styrelsen for It og Læring, udtrukket fra EASY-S oktober2015 De største uddannelser inden for omsorg, sundhed og pædagogik er sosuuddannelserne. Eud-reformen indebærer, at grundforløbet er obligatorisk for alle elever også på social- og sundhedsuddannelserne på nær visse elever på euv med tilstrækkelig uddannelses- eller erhvervserfaring. Tidligere har mange elever især på social- og sundhedsuddannelserne startet direkte på hovedforløbet, og den stigende tilgang på sosu-skolernes grundforløb kan derfor være udtryk for en teknisk omfordeling. Meget foreløbige tal indikerer, at der er et fald på tilgangen til hovedforløb, men at dette fald mere end opvejes af den stigende tilgang på grundforløbet. Hvis man - som et regneeksempel for at udligne den tekniske omfordeling - trækker den faldende tilgang på sosu-hovedforløbene fra den stigende tilgang på grundforløbene, resulterer det stadig i en stigende nettotilgang til sosu på ca. 19 pct. og et samlet tilgangsfald til eud på 15 pct. Tabel 4 viser ændringen i tilgang fra 2014 til 2015 med denne tekniske korrektion for fald i hovedforløb.

6 Side 6 af 23 Tabel 4 til grundforløbet i juli, august og september 2014 og 2015, fordelt efter hoveduddannelsesområder, korrigeret for fald i tilgang på hovedforløb på sosu-uddannelserne i alt 2015 i alt Ændring i tilgangen fra 2014 til 2015, procent Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport I alt Note 1: Der er i denne tabel korrigeret for den til dels tekniske stigning på grundforløb på sosu-uddannelserne ved at justere for et fald på hovedforløb på sosu-uddannelserne, som meget foreløbige tal viser er på 850 personer. Bemærk: For at kunne sammenligne dette års tilgangsdata med de tidligere års tilgang har vi grupperet de 12 indgange (fra 2014 og før) i beslægtede uddannelser baseret på de fire hovedområder på grundforløb Kilde: Styrelsen for It og Læring, udtrukket fra EASY-S oktober2015 en er faldet 20 procent samlet set på institutioner med beliggenhed i region Sjælland, mens der kun ses et samlet fald på to procent for institutioner i region Hovedstaden, jf.tabel 5. Hverken regionale forskelle i uddannelsesparathed og andel der opfylder karakterkravet i dansk og matematik kan umiddelbart give en forklaring på forskellen mellem fx region Hovedstaden og region Sjælland. Tabel 5 til grundforløbet i juli, august og september 2014 og 2015, fordelt på regioner Region 2014 i alt 2015 grundforløb grundforløb i alt Ændring i tilgangen fra 2014 til 2015, procent Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I alt Kilde: Styrelsen for It og Læring, udtrukket fra EASY-S oktober2015 en for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse er faldet med 10 procent i 2015 i forhold til For elever, der ikke kommer direkte fra grundskolen er tilgangen faldet med 13 procent, jf. tabel 6.

7 Side 7 af 23 Fordelingen af elever, der starter på et grundforløb direkte efter 9. eller 10. klasse versus elever der ikke kommer direkte fra grundskolen er stort set den samme i 2015, som i procent kom direkte grundskolen i 2015, heraf er 14 procent fra 9. klasse og 23 procent fra 10. klasse. Tabel 6 til grundforløbet 1. juli 30. september 2014 og 2015, fordelt klassetrin som eleven kommer fra Ændring i pct. 9. klasse 10. klasse Status umiddelbart før tilgang I alt direkte fra 9./. 10. klasse Tidl. afsluttet grundskole g I alt Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Sum % -11 % -10% -13% -12% Note 1: Eventuelle ansøgere fra 9. og 10. klasse, som ikke har søgt via optagelse.dk, bliver rubriceret under Tidl. afsluttet grundskole Kilde: Styrelsen for It og Læring, udtrukket fra EASY-S pr. 2. oktober 2015, samt optagelse.dk medio august (klassetrinsoplysning)

8 Side 8 af 23 Tal for forløb af optagelsesprocessen, prøver m.v. Indsamlingen er baseret på erhvervsskolernes (hovedinstitutionerne) indberetning i løbende over juli og august Data er indsamlet på individniveau via prædefinerede excelark. Der er indkommet svar fra langt de fleste skoler, som tilsammen dækker ca pct. af elevtilgangen i august Antallet af ansøgere indkaldt til optagelsesprøve vurderes derfor at være 1-2 procent for lavt. Se mere om svarprocent og datakvalitet i Bilag 1 side 19. Baggrund Erhvervsskolerne har på baggrund af oplysninger om dansk og matematik karaktererne fra folkeskolens afgangseksamen i juni 2015 for 9. og 10. klasse indkaldt ansøgere til optagelsesprøve. En ansøger indkaldes til prøve i dansk hvis karaktergennemsnittet af prøverne i dansk (læsning, retskrivning, mundtlig og skriftlig) er under 2, eller hvis der mangler karakterer for en eller flere af prøverne i dansk. En ansøger indkaldes til prøve i matematik hvis karaktergennemsnittet af prøverne i matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning) er under 2, eller hvis der mangler karakterer for en eller flere af prøverne i matematik. Erhvervsskolerne har ikke haft mulighed for via optagelse.dk at se, om ansøgere der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse opfylder karakterkravet. der kommer direkte fra 10. klasse og som ikke har klaret karakterkravet i 10. klasse, opfylder kravet i 9. klasse. Det betyder, at med mindre ansøgerne selv har kunnet dokumentere karaktererne, så har skolerne været nødt til at indkalde flere end nødvendigt af disse ansøgere til prøve. Opslag i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings karakterregister viser at 13 procent (godt 500) af de indkaldte ansøgere overholder karakterkravet. 58 procent opfylder ikke kravet og 30 procent er der ikke karakteroplysninger på. Nedenstående opgørelse er udelukkende baseret på erhvervsskolernes egen information om, i hvilke fag ansøgerne ikke opfylder karakterkravet. Registeroplysningerne om karakter indgår ikke i afrapporteringen af denne. Resultater Indkaldt til optagelsesprøve(r) Ca ansøgere har været indkaldt til optagelsesprøve i ét eller to fag. 53 procent af disse har været indkaldt til prøve i dansk og 84 procent til prøve i matematik. 38 procent var indkaldt til prøve i begge fag. Tabel 7 viser også, at der er en væsentlig større andel blandt dem, som ikke kommer direkte fra grundskolen, der skal til

9 Side 9 af 23 prøve i begge fag. En af forklaringerne på dette kan være, at erhvervsskolerne mangler oplysninger om karakterer på en større andel af disse ældre ansøgere og derfor er nødt til at indkalde dem til prøve. Tabel 7 Ansøgere indkaldt til optagelsesprøve fordelt på fag, søjleprocenter. Indkaldt til optagelsesprøve i Ikke direkte fra Uoplyst/ ved ikke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Dansk % % % % Matematik % % % % Heraf både dansk og matematik % % % % Uoplyst 14 1% 4 0% 3 1% 21 0% Antal ansøgere indkaldt i alt % % % % Bemærk: Enkelte skoler har ikke svaret, antallet af ansøgere indkaldt til optagelsesprøve kan af den årsag være 1-2 procent for lavt Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på indsamling hos erhvervsskolerne Gennemfører optagelsesprøve(r) Tabel 8 viser, at 64 procent (2.790) af de ansøgere, som er indkaldt til optagelsesprøve, gennemfører de optagelsesprøver, de er indkaldt til. Andelen er størst for de unge, som søger direkte fra grundskolen. Tabel 8 Gennemfører de nødvendige optagelsesprøver for at kunne opfylde krav, antal og procent Gennemfører de nødvendige prøver for at kunne opfylde krav Antal Procent Antal Ikke direkte fra Uoplyst/ ved ikke Procent Antal Procent Antal Procent Ja % % % % Nej % % % % Uoplyst 41 3% % 24 5% 344 8% Antal ansøgere i alt % % % % Bemærk: Enkelte skoler har ikke svaret, antallet af ansøgere indkaldt til optagelsesprøve kan af den årsag være 1-2 procent for lavt Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på indsamling hos erhvervsskolerne

10 Side 10 af 23 Består optagelsesprøve(r) I det følgende opgøres andelen, der består en optagelsesprøve, i forhold til dem, der gennemfører prøven. 73 procent af dem, der er til optagelsesprøve i dansk består prøven (se Tabel 9) og 58 procent af dem, der er til optagelsesprøve i matematik består prøven (Tabel 10). I dansk er andelen, der består prøven, nogenlunde ens på tværs af elever direkte fra 9./10. klasse og elever, der ikke kommer direkte fra grundskolen. I matematik er der imidlertid forholdsvis flere af eleverne (65 procent), der ikke kommer direkte fra grundskolen, som består prøven. Af eleverne, der kommer direkte fra 9./10. klasse er det 46 procent af eleverne, der består matematikprøven. Tabel 9 Består optagelsesprøve i dansk, antal og procent ud af dem, der gennemfører prøven Består optagelsesprøve i dansk Ikke direkte fra Uoplyst/ ved ikke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja % % 64 69% % Nej 96 25% % 29 31% % Uoplyst 12 3% 13 1% 0% 25 2% Antal ansøgere som gennemfører danskprøve i alt % % % % Bemærk: Enkelte skoler har ikke svaret, antallet af ansøgere indkaldt til optagelsesprøve kan af den årsag være 1-2 procent for lavt Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på indsamling hos erhvervsskolerne Tabel 10 Består optagelsesprøve i matematik fordelt på, antal og procent ud af dem der gennemfører prøven Består optagelsesprøve Ikke direkte fra Uoplyst/ ved ikke i matematik Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja % % 86 43% % Nej % % % % Uoplyst 30 4% 27 2% 9 4% 66 3% Antal ansøgere som gennemfører matematikprøve i alt % % % % Bemærk: Enkelte skoler har ikke svaret, antallet af ansøgere indkaldt til optagelsesprøve kan af den årsag være 1-2 procent for lavt Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på indsamling hos erhvervsskolerne

11 Side 11 af 23 I det følgende opgøres om ansøgerne består de nødvendige prøver for at opfylde karakterkravet. Af tabel 11 fremgår det, at 60 procent af dem, der gennemførte de optagelsesprøver, de var indkaldt til, også bestod dem. 37 procent bestod ikke, 3 % procent er uoplyst. Tabel 11 Består de nødvendige optagelsesprøve for at opfylde krav, antal og procent ud af dem der gennemfører prøven Består de nødvendige prøver for at opfylde krav Antal Procent Antal Ikke direkte fra Uoplyst/ ved ikke Procent Antal Procent Antal Procent Ja % % % % Nej % % % % Uoplyst 38 4% 35 2% 9 4% 82 3% Antal ansøgere som gennemfører en eller flere prøver i alt % % % % Bemærk: Enkelte skoler har ikke svaret, antallet af ansøgere indkaldt til optagelsesprøve kan af den årsag være 1-2 procent for lavt Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på indsamling hos erhvervsskolerne Betinget optaget For de ansøgere, der ikke bestod de prøver, de var indkaldt til, var det muligt for skolerne at optage ansøgeren betinget. Dvs. at eleven fik mulighed for at gå op til endnu en optagelsesprøve efter sommerferien efter evt. at have deltaget i et sommerkursus. Sommerkurserne blev som forsøg udbudt i 15 kommuner, og blev oprettet i 14 af dem. Ifølge de indsamlede data er 182 personer blevet betinget optaget. Heraf er de 95 elever (52 procent) startet på et grundforløb i løbet af august og september Langt de fleste (86 procent) har været indkaldt til optagelsesprøve i matematik og 37 % har været til indkaldt til optagelsesprøve i dansk, jf. tabel 12. Bemærk dog, at det er usikkert om, spørgsmålet om hvor mange der er blevet betinget optaget, er blevet udfyldt korrekt af alle skoler. Det tyder på, at der har været uklarhed om udfyldelsen af dette spørgsmål. Flere skoler har slet ikke udfyldt spørgsmålet. Vi forventer derfor at de 182 personer er lidt for lavt.

12 Side 12 af 23 Tabel 12 Ansøgere, som blev betinget optaget, fordelt på fag og baggrund, søjleprocenter. Indkaldt til optagelsesprøve i Ikke direkte fra eller uoplyst Antal Procent Antal Procent Antal Procent Dansk % 2 5 % % Matematik % % % Både dansk og matematik Antal ansøgere indkaldt i alt 24 17% % % % % % Bemærk: Det er usikkert om, spørgsmålet om hvor mange der er blevet betinget optaget, er blevet udfyldt korrekt af alle skoler. Det tyder på, at der har været uklarhed om udfyldelsen af dette spørgsmål. Flere skoler har slet ikke udfyldt spørgsmålet. Vi forventer derfor, at de 182 personer er lidt for lavt. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på indsamling hos erhvervsskolerne Tabel 13 viser antal der er blevet betinget optaget, fordelt på de fag de var indkaldt til optagelsesprøve og region baseret på erhvervsuddannelsesinstitutionens beliggenhed. Bemærk at problemerne med at udfylde spørgsmålet om betinget optage også kan give en skævvridningi i resultaterne i tabel 13. Tabel 13 Ansøgere, som blev betinget optaget, fordelt på fag og region, søjleprocenter. Har søgt optagelse på erhvervsuddannelse, som ligger i: Dansk Matematik Både dansk og matematik Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Hovedstaden 4 15 % % 3 7 % % Midtjylland 3 12 % % 4 10 % % Nordjylland 4 15 % 10 9 % 3 7 % 17 9 % Sjælland 4 15 % % % % Syddanmark % % % % % % % % Bemærk: Det er usikkert om, spørgsmålet om hvor mange der er blevet betinget optaget, er blevet udfyldt korrekt af alle skoler. Det tyder på, at der har været uklarhed om udfyldelsen af dette spørgsmål. Flere skoler har slet ikke udfyldt spørgsmålet. Vi forventer derfor, at de 182 personer er lidt for lavt. Dette kan også betyde, at det giver en skævvridning i fordelingen på region. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på indsamling hos erhvervsskolerne

13 Side 13 af 23 Tabel 14 viser, at lidt under halvdelen (45 procent) af dem, som blev betinget optaget, bestod de nødvendige prøver for at kunne starte på en erhvervsuddannelse. Tabel 14 Ansøgere, som blev betinget optaget, fordelt på fag og bestået de nødvendige prøver, rækkeprocenter. Indkaldt til optagelsesprøve i Består de nødvendige prøver Består ikke/har ikke været til prøve/uoplyst Antal Procent Antal Procent Antal Procent Dansk % 7 27 % % Matematik % % % Både dansk og matematik Antal ansøgere indkaldt i alt % % % % % % Bemærk: Det er usikkert om, spørgsmålet om hvor mange der er blevet betinget optaget, er blevet udfyldt korrekt af alle skoler. Det tyder på, at der har været uklarhed om udfyldelsen af dette spørgsmål. Flere skoler har slet ikke udfyldt spørgsmålet. Vi forventer derfor, at de 182 personer er lidt for lavt. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på indsamling hos erhvervsskolerne Påbegyndt grundforløb i august og september 2015 I det følgende er det undersøgt, hvor stor en andel af dem, der var indkaldt til optagelsesprøve, som er startet på et grundforløb i august og september Tabel 15 viser, at 43 procent af de indkaldte, svarende til ca ansøgere ud af på de skoler, der indgår i undersøgelsen, i sidste ende er startet på et grundforløb i august/september måned.

14 Side 14 af 23 Tabel 15 til grundforløb på erhvervsuddannelserne i august og september 2015 blandt de ansøgere, som har været indkaldt til optagelsesprøve Startet på grundforløb i august 2015 Ikke startet på grundforløb i august 2015 Antal ansøgere indkaldt til optagelsesprøve i alt Ikke direkte fra Uoplyst/ ved ikke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent % % 98 23% % % % % % % % % % Note 1: Tabellen indeholder kun de ansøgere, hvor cpr-nummeret er oplyst. For 25 ansøgere mangler cpr-nummeret eller er et erstatningscpr-nummer. Note 2: Der er løbende optag på erhvervsuddannelserne grundforløb 2, hvorfor det er muligt at nogle af de ansøgere, som ikke er startet i august og september, kan starte senere på året. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på indsamling hos erhvervsskolerne samt erhvervsskolernes administrative system EASY. Tabel 16 viser ansøgere, der har været indkaldt til optagelsesprøver, som er startet på et grundforløb i august 2015 fordelt på karakterkrav og bestået optagelsesprøve(r) baseret på oplysninger fra indsamlingen vedr. optagelsesprocessen hos erhvervsskolerne.

15 Side 15 af 23 Tabel 17 viser det tilsvarende for de ansøgere, der har været indkaldt, men som ikke er startet på et grundforløb. Det ses, at 79 procent af de indkaldte, der er startet på et grundforløb, har bestået de nødvendige optagelsesprøver, mens 10 procent, som har gennemført prøverne, er startet uden at have bestået prøverne. 175 ansøgere, der har været indkaldt til prøver og gennemført prøverne uden at bestå, er således alligevel tilgået en erhvervsuddannelse f.eks. via den mulighed, skolerne har for via en samtale alligevel at vurdere ansøgerne egnet. Det svarer til ca. 17 procent af de ansøgere, der har gennemført prøverne uden at bestå. Det ses endelig, at 9 procent af dem, der ikke er startet på et grundforløb, har bestået de nødvendige prøver, men altså alligevel ikke påbegyndt erhvervsuddannelsen i august/september Tabel 16 Ansøgere, der er startet på et grundforløb i august og september 2015 fordelt på karakterkrav og bestået optagelsesprøve(r) Opfylder ikke karakterkrav i Gennemfører og består prøve(r) og opfylder dermed krav Gennemfører, men består ikke prøve(r) Gennemfører ikke/uoplyst Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Kun dansk % 16 4% 29 7% % Kun matematik Både dansk og matematik % % 69 8% % % 53 10% % % Uoplyst % % Antal ansøgere som starter på grundforløb i alt % % % % Note 1: Tabellen indeholder kun de ansøgere, hvor cpr-nummeret er oplyst. For 25 ansøgere mangler cpr-nummeret eller er et erstatningscpr-nummer. Note 2: Der er løbende optag på erhvervsuddannelserne grundforløb 2, hvorfor det er muligt at nogle af de ansøgere, som ikke er startet i august og september, kan starte senere på året. Note 3: I ansøgere, som har status Gennemfører, men består ikke og Gennemfører ikke/uoplyst kan indgå ansøgere, som har eftersendt bevis for at karakterkrav opfyldes Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på indsamling hos erhvervsskolerne samt erhvervsskolernes administrative system EASY.

16 Side 16 af 23 Tabel 17 Ansøgere, der ikke er startet på et grundforløb fordelt på karakterkrav og bestået optagelsesprøve(r) Opfylder ikke karakterkrav i Gennemfører og består prøve(r) og opfylder dermed krav Gennemfører, men består ikke prøve(r) Gennemfører ikke/uoplyst Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Kun dansk 41 17% 83 35% % % Kun matematik % % % % Både dansk og matematik 56 5% % % % Uoplyst 9 100% 9 100% Antal ansøgere som ikke starter på grundforløb i alt 229 9% % % % Note 1: Tabellen indeholder kun de ansøgere, hvor cpr-nummeret er oplyst. For 25 ansøgere mangler cpr-nummeret eller er et erstatningscpr-nummer. Note 2: Der er løbende optag på erhvervsuddannelserne grundforløb 2, hvorfor det er muligt at nogle af de ansøgere, som ikke er startet i august og september, kan starte senere på året. Note 3: I ansøgere, som har status Gennemfører, men består ikke og Gennemfører ikke/uoplyst kan indgå ansøgere, som har eftersendt bevis for at karakterkrav opfyldes Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på indsamling hos erhvervsskolerne samt erhvervsskolernes administrative system EASY.

17 Side 17 af 23 Registerundersøgelse af, hvor stor en andel af ansøgerne til erhvervsuddannelserne, der opfylder karakterkravene Ved at sammenholde ansøgere, som har søgt en erhvervsuddannelse som første prioritet med ministeriets register over karakterer fra folkeskolens afgangseksamen i 9. og 10. klasse fås følgende: Tal fra optagelse.dk pr. medio august 2015 viser, at personer har søgt en erhvervsuddannelse, heraf direkte efter 9. eller 10. klasse. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har karakterdata for folkeskolens afgangseksamen fra 2002 og frem. Registerundersøgelsen viser, at ud af de ansøgere, så overholder 74 procent karakter kravet, mens de 26 pct. ikke umiddelbart overholder det. Det er særligt blandt ansøgerne, som ikke søger direkte fra 9. og 10. klasse, at der mangles registreringer om karakterer, jf. tabel 18. Det bemærkes, at skolerne også har haft ansøgere (formentlig en del ældre elever), der ikke er kommet via optagelse.dk og som derfor ikke indgår i nedenstående opgørelse. Tabel 18 Opfyldelse af karakterkrav i både dansk og matematik baseret på folkeskolens afgangseksamen i 9. og 10. klasse og personer, som pr. medio august 2015 har søgt en erhvervsuddannelse via optagelse.dk Begge fag, samlet set Andet Antal Procent Antal Procent Antal Procent Opfylder krav % % % Opfylder umiddelbart ikke krav % % % Heraf Opfylder ikke krav % % % Uoplyst % % % Antal ansøgere i alt % % % Note 1: Opfylder ikke krav indeholder de ansøgere, hvis gennemsnit af prøverne i dansk og/eller matematik er under 2 eller de ansøgere, som findes i karakter indberetningen men mangler en eller flere dansk/matematikprøvekarakter Note 2: Uoplyst indeholder de ansøgere, som ikke findes karakterregisteret. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på optagelse.dk og grundskolekarakterregisteret Tabel 19 og tabel 20 viser den tilsvarende fordeling på opfyldelse af karakterkrav i dansk henholdsvis matematik.

18 Side 18 af 23 Tabel 19 Opfyldelse af karakterkrav i dansk baseret på folkeskolens afgangseksamen i 9. og 10. klasse og personer, som pr. medio august 2015 har søgt en erhvervsuddannelse via optagelse.dk Dansk Andet Antal Procent Antal Procent Antal Procent Opfylder krav % % % Opfylder umiddelbart ikke krav 756 6% % % Heraf Opfylder ikke krav % % % Uoplyst % % % Antal ansøgere i alt % % % Note 1: Opfylder ikke krav indeholder de ansøgere, hvis gennemsnit af prøverne i dansk og/eller matematik er under 2 eller de ansøgere, som findes i karakter indberetningen men mangler en eller flere dansk/matematikprøvekarakter Note 2: Uoplyst indeholder de ansøgere, som ikke findes karakterregisteret. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på optagelse.dk og grundskolekarakterregisteret Tabel 20 Opfyldelse af karakterkrav i matematik baseret på folkeskolens afgangseksamen i 9. og 10. klasse og personer, som pr. medio august 2015 har søgt en erhvervsuddannelse via optagelse.dk Matematik Andet Antal Procent Antal Procent Antal Procent Opfylder krav % % % Opfylder umiddelbart ikke krav % % % Heraf Opfylder ikke krav % % % Uoplyst % % % Antal ansøgere i alt % % % Note 1: Opfylder ikke krav indeholder de ansøgere, hvis gennemsnit af prøverne i dansk og/eller matematik er under 2 eller de ansøgere, som findes i karakter indberetningen men mangler en eller flere dansk/matematikprøvekarakter Note 2: Uoplyst indeholder de ansøgere, som ikke findes karakterregisteret. Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på optagelse.dk og grundskolekarakterregisteret

19 Side 19 af 23 Bilag 1 Datakvalitet af spørgeskema Indsamlingens form Indsamlingen er baseret på erhvervsskolernes (hovedinstitutionerne) indberetning i løbende over juli og august Data er indsamlet på individ niveau via prædefinerede excelark. Det bemærkes, at nogle skoler har haft en række problemer med at gennemføre indberetningen fyldestgørende, hvilket kan have betydning for datakvaliteten. Svarprocent 79 skoler ud af 86, som har tilgang af elever i august 2015, har indsendt oplysninger vedr. en eller flere ansøgere, som har været indkaldt til prøve. De fem af dem har ved at indsende en tom besvarelse eller ved henvendelse til STIL indikeret, at de ikke har indkaldt elever til optagelsesprøve. Dvs. der reelt kun mangler besvarelser fra to skoler, og at alle de helt store skoler er med. Ved at se på tilgangen i august for de to skoler sammenholdt med den totale tilgang til grundforløb i august vurderes det, at der formentlig mangler skolebesvarelser for 1-2 procent af de tilgåede elever. Datakvalitet. Givet at det er første gang indsamlingen er gennemført, og at det sker samtidigt med skolernes implementering af erhvervsuddannelsesreformen, har det være vanskeligt for skolerne at levere fyldestgørende data for alle ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene. Resultaterne af undersøgelsen skal derfor tages med forbehold for dette. Danske Erhvervsskoler har samlet summerede data ind vedr. optagelsesprøverne i juni måned. Vi har sammenholdt de to indsamlingers resultater for de skoler, som er indeholdt i begge indsamlinger. Vi finder god overensstemmelse i tallene. Generelt indeholder STILs indsamling lidt flere elever, der har gennemført prøverne, og i dansk også en lidt større andel der har bestået prøven, men begge dele skyldes formentlig at STILs indsamling også indeholder dem, der har været til 2. optagelsesprøve efter sommerferien. Samlet set er det STILs vurdering, at data generelt giver et godt billede af optagelsesprocessen. Bemærk dog, at det er usikkert om spørgsmålet om hvor mange der er blevet betinget optaget er blevet udfyldt korrekt af alle skoler. Det tyder på at der har været uklarhed om udfyldelsen af dette spørgsmål. Flere skoler har slet ikke udfyldt spørgsmålet. Vi forventer derfor at antallet af unge, som ifølge dataindsamlingen er blevet betinget optaget, er lidt for lavt. Datasættet er renset for dubletter både internt på skolerne og i mellem skolerne efter.

20 Side 20 af 23 Bilag 2 en til erhvervsuddannelserne er opgjort på baggrund af nedenstående kriterier. For at indgå i opgørelsen: Skal eleverne have tilgang til en skoleperiode på erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden juni til august 2014/2015 Eleverne må kun have én tilgang i perioden. Hvis en elev har haft flere tilgange i perioden, er det kun den seneste tilgang, der tælles i opgørelsen Elever, der er registret på skoleperioder, som ikke er gældende efter at erhvervsuddannelsesreformen er trådt i kraft, indgår i opgørelsen, da det er sandsynligt at der er tale om fejlregistreringer Studiekompetencegivende forløb på EUX tæller med i tilgangen på grundforløbets 2. del. Her kan der i princippet være tale om elever, der befinder sig mellem grund- og hovedforløbet 20/20 og 10. klasse kombineret med grundforløbs 1. del indgår i opgørelsen Frasorteringskriterier: Elever, der realkompetencevurderes i august tæller ikke med i opgørelsen før de er registreret på en skoleperiode på grundforløbets 2. del Elever, som havde aktivitet på merkantil tre måneder før erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft, og som ses på merkantile uddannelser på grundforløbets 2. del efter 1. august 2015 betragtes som afløb og er sorteret fra i opgørelsen (omkring elever) Har eleverne været i gang med en erhvervsuddannelse på samme uddannelse samme CØSA-kode - inden for de seneste 7 måneder frasorteres de Elever, der er afgangsmeldt med 46 - Skifter uddannelseskode pga. ny bekendtgørelse betragtes som afløb og er frasortret i opgørelsen Elever der ikke møder frem eller afbryder inden 1. skoledag frasorteres (elever der er afgangsmeldt med koderne 1 og 31)

21 Side 21 af 23 Bilag 3 skal indeholde data for de enkelte skoler Skoletype Kombination Landbrug Merkantil Skole CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskolen Nordsjælland Zealand Business College Tradium Uddannelsescenter Holstebro Rybners EUC Nordvestsjælland Selandia - CEU CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Campus Bornholm Svendborg Erhvervsskole Learnmark Horsens Herningsholm Erhvervsskole Viden Djurs UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EUC Nordvest Mercantec EUC Nord Erhvervsskolerne Aars Dalum Landbrugsskole Gråsten Landbrugsskole Kjærgård Landbrugsskole Grindsted Landbrugsskole Agroskolen Hammerum Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Asmildkloster Landbrugsskole Nordjyllands Landbrugsskole Bygholm Landbrugsskole København Nord Køge Handelsskole Roskilde Handelsskole Lemvig Gymnasium Handelsgymnasiet Vestfyn

22 Side 22 af 23 SOSU Teknik TietgenSkolen Haderslev Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS Tønder Handelsskole Erhvervsgymnasiet Grindsted Handelsgymnasiet Ribe Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Business College IBC International Business College Campus Vejle Handelsskolen Silkeborg Skanderborg-Odder Center for uddannelse Aarhus Business College Skive Handelsskole Frederikshavn Handelsskole Aalborg Handelsskole Niels Brock (Copenhagen Business College) UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOPU Sundhed, omsorg, pædagogik København og Nordsjælland SOSU-Sjælland SOSU Nykøbing F Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Social & SundhedsSkolen, Herning (sosu-herning) Randers Social- og Sundhedsskole Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Århus Social- og Sundhedsskole Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg SOSU Nord Københavns Tekniske Skole Hotel- og Restaurantskolen Københavns Universitet

23 Side 23 af TEC, Teknisk Erhvervsskole Center/Technical Education Copenhagen Slagteriskolen i Roskilde Roskilde Tekniske Skole EUC Sjælland Kold College Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle EUC Syd EUC Lillebælt HANSENBERG Den jydske Haandværkerskole Teknisk Skole Silkeborg AARHUS TECH Aarhus Universitet Skive Tekniske Skole Professionshøjskolen VIA University College Tech College Aalborg AMU Nordjylland

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til:

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr.  til: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) indstilling vedr. kvotefordelingen

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål: Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 30/4. 2016 AMU Nordjylland 49 24 74 AMU-Fyn 10 14 Campus Bornholm 29 29 CELF 25 25 11 79 141 Den jydske Haandværkerskole 180 184 Erhvervsskolen Nordsjælland 69 210 281 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer Juli 2018 Campus Bornholm 7 7 CELF 50 55 College360 6 6 Den jydske Haandværkerskole 18 18 Erhvervsskolen Nordsjælland 14 17 EUC Nord 23 26 EUC Nordvest 4 5 9 EUC Nordvestsjælland 18 21 EUC Sjælland 7 15

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik August 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik August 2018 Murer. Tømrer August 2018 Campus Bornholm 7 7 CELF 40 45 College360 5 5 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 4 22 26 EUC Nord 4 18 22 EUC Nordvest 4 6 10 EUC Nordvestsjælland 13 15 EUC Sjælland

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik November 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik November 2018 Murer. Tømrer November 2018 CELF 30 33 Den jydske Haandværkerskole 13 13 Erhvervsskolen Nordsjælland 20 20 EUC Nord 11 13 EUC Nordvest 5 EUC Nordvestsjælland 7 9 EUC Sjælland 16 17 EUC Syd 14 15 HANSENBERG 16 16 Herningsholm

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Februar Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Februar Murer. Tømrer Februar Campus Bornholm 7 7 CELF 39 43 Den jydske Haandværkerskole 11 11 Erhvervsskolen Nordsjælland 6 21 27 EUC Nord 4 15 19 EUC Nordvest 5 7 EUC Nordvestsjælland 4 7 11 EUC Sjælland 20 22 EUC Syd 15

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for HTX og HHX Svarprocent: 85% (28832/33985) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017 Ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder adgangskravene om mindst 02 i dansk og matematik, skal til en centralt stillet optagelsesprøve og en

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Alle skoler. Benchmarkrapport. Svarprocent: 46% (6310/13721)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Alle skoler. Benchmarkrapport. Svarprocent: 46% (6310/13721) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Benchmarkrapport Alle skoler Svarprocent: 46% (10/131) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 EUD ekskl. SOSU, SOSU og HTX/HHX Anders Filtenborg, Afdelingschef, Ennova Odense, 25. januar Ennova A/S Datagrundlag EUD ekskl. SOSU 21.616 svar (1:13.632) SOSU 6.6 svar (1:

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2017-18 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.:

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nord. Skolerapport. Svarprocent: 70% (26/37)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nord. Skolerapport. Svarprocent: 70% (26/37) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOSU Nord Svarprocent: 70% (26/37) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. ESB benchmarkrapport. Svarprocent: 42% (7203/17203)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. ESB benchmarkrapport. Svarprocent: 42% (7203/17203) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde ESB benchmarkrapport Svarprocent: 42% (7203/17203) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

Ansøgere til ungdomsuddannelser og 10. klasse i Syddanmark opgjort på 3 måder

Ansøgere til ungdomsuddannelser og 10. klasse i Syddanmark opgjort på 3 måder Ansøgere til ungdomsuddannelser og 10. klasse i Syddanmark opgjort på 3 måder 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ændring 2018-2019 Fordeling af ansøgninger 2019 10. klasse Institution i Syddanmark 9.600

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde NEXT. Skolerapport. Svarprocent: 39% (339/866)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde NEXT. Skolerapport. Svarprocent: 39% (339/866) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 39% (339/866) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 39% (223/574)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 39% (223/574) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Hotel- og Restaurantskolen Svarprocent: 39% (223/574) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS IFIR S Implementering af en ny indkøbskultur Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS Emner Præsentation af Indkøbsfællesskabet IFIRS Fra forhandlingskøb

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde SOPU. Skolerapport. Svarprocent: 67% (107/159)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde SOPU. Skolerapport. Svarprocent: 67% (107/159) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOPU Svarprocent: 67% (107/159) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 84% (32/38)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 84% (32/38) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 84% (32/38) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 73% (22/30)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 73% (22/30) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOSU Nykøbing F. Svarprocent: 73% (22/30) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 53% (29/55)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 53% (29/55) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 53% (29/55) Indhold Introduktion Sammenfatning af undersøgelsens resultater I II Elevernes præstation,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Svar på spørgsmål 182. Bilag 1. Andel elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 7 i bundne prøvefag fordelt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 55% (178/324)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 55% (178/324) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport EUC Lillebælt Svarprocent: 55% (1/324) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 66% (33/50)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 66% (33/50) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOSU Nykøbing F. Svarprocent: 66% (33/50) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 49% (132/270)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 49% (132/270) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 49% (132/2) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 35% (120/345) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

Digital handel: 1 ansøgning Databaseret service og forretningsudvikling: 1 ansøgning

Digital handel: 1 ansøgning Databaseret service og forretningsudvikling: 1 ansøgning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 43% (75/176)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 43% (75/176) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 43% (/1) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive College (tidl. Skive Tekniske Skole) Skolerapport. Svarprocent: 54% (199/370)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive College (tidl. Skive Tekniske Skole) Skolerapport. Svarprocent: 54% (199/370) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Skive College (tidl. Skive Tekniske Skole) Svarprocent: 54% (199/370) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Randers Social- og Sundhedsskole. Skolerapport. Svarprocent: 91% (10/11)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Randers Social- og Sundhedsskole. Skolerapport. Svarprocent: 91% (10/11) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 91% (10/11) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Sektorregnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2009

Sektorregnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2009 Sektorregnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Indledning Institutioner for erhvervsrettet uddannelse er selvejende institutioner og omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere