Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Karsten Lauritzen / Søren Schou

2 Spørgsmål Ministeren bedes fremsende en opgørelse over virkningerne af at hæve den kommunale indkomstskat med 1 pct. point i hver af landets kommuner. I svaret bedes ministeren skønne over effekten på de disponible indkomster opdelt på indkomstdeciler opgjort for hver kommune og beregne virkningen på rådighedsbeløbet for følgende familietyper: - en enlig kontanthjælpsmodtager uden børn, - en enlig kontanthjælpsmodtager med to børn, - et par på kontanthjælp med to børn, - et par, hvor én er på dagpenge og den anden er LO-lønmodtager med to børn, - en LO-familie med to børn, - en AC-familie med to børn og - en familie, hvor den ene er direktør og den anden funktionær, som betaler topskat, med 2 børn. I sit svar bedes ministeren endvidere beregne virkningen på hver af landets kommuners økonomi ved separat at opgøre: - nettoprovenu - medfinansiering af skråt skatteloft og - sanktion (individuel/kollektiv). Svar Det skønnes, at en forhøjelse af den kommunale skattesats med 1 pct.-point vil medføre et umiddelbart merprovenu på 9,25 mia. kr. i provenu fra kommuneskatterne, jf. tabel 1. Som følge af de skrå skattelofter for henholdsvis personlig indkomst og kapitalindkomst, vil en forhøjelse af kommuneskattesatsen i de fleste kommuner medføre et nedslag i topskatten. 1 Det skønnes, at det samlede nedslag i topskatten udgør et mindreprovenu på ca. 0,6 mia. kr., hvorved det offentlige nettoprovenu skønnes at udgøre ca. 8,65 mia. kr. En del af nedslaget finansieres af kommunen selv. Omfanget heraf afhænger dels af den aktuelle kommunale skattesats, dels af ændringerne heri siden Det skønnes, at kommunernes finansiering vil udgøre ca. 550 af de ca. 600 mio. kr., som forhøjelserne af kommuneskattesatserne medfører i nedslag i topskatten. Dermed skønnes det kommunale merprovenu efter kommunernes finansiering af det skrå skatteloft at udgøre ca. 8,7 mia. kr. De viste beregninger skal opfattes som et skatteeksperiment i den forstand, at de viser de umiddelbare provenumæssige konsekvenser af at forhøje de kommunale skattesatser med 1 pct.-point. Hertil skal for det første bemærkes, at afledte virkninger fra tilskuds- og udligningssystemet ikke indgår i beregningerne. 1 For personlig indkomst er det skrå skatteloft 51,95 pct., hvilket indebærer et nedslag på 0,04 pct.-point (gennemsnitskommune), svarende til en reel topskattesats på 14,96 pct. For positiv nettokapitalindkomst er det skrå skatteloft 42 pct., hvilket indebærer et nedslag på 9,99 pct.-point (gennemsnitskommune), svarende til en reel topskattesats på 5,01 pct. Side 2 af 11

3 For det andet bemærkes, at det fremgår af regereringsgrundlaget Sammen for fremtiden, at regeringen har indført skattestop. En forhøjelse af kommuneskattesatserne vil derfor skulle kompenseres på anden vis, fx ved en nedsættelse af de statslige skatter finansieret ved modregning af bloktilskuddet. Denne effekt er ikke indregnet i de umiddelbare provenuvirkninger. Med hensyn til spørgsmålet om sanktioner har jeg fra Social- og Indenrigsministeriet modtaget nedenstående bidrag, som jeg kan henholde mig til: I de årlige økonomiforhandlinger med KL aftales bl.a., hvilke rammer der gælder for den kommunale skatteudskrivelse. Bloktilskuddet fastsættes samtidig, så det afspejler det forudsatte skatteprovenu mhp., at det aftalte udgiftsniveau er finansieret. De aftalte rammer for skatteudskrivelsen gælder for kommunerne under ét og for den samlede kommunale skatteudskrivning, dvs. kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme. Der aftales i nogle år en ramme til skatteforhøjelser. Der har således i en række år været aftalt en ramme for skatteforhøjelser, som kommunerne har kunnet ansøge om en andel af med henblik på at være fritaget for en eventuel individuel sanktion i tilfælde af, at der udløses en sanktion efter reglerne. I de senere år har der samtidig været afsat en pulje, som yder tilskud til skattenedsættelser. F.eks. indgik det i økonomiaftalen for 2016: Der er forudsat en uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét. Der er dog enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i I praksis vil der være nogle kommuner, der nedsætter skatten, mens andre sætter den op. Sanktioner udløses kun i tilfælde af, at kommunerne under ét forhøjer skatten ud over de aftalte rammer for den kommunale skatteudskrivning. I så fald sker det som en kombination af kollektive og individuelle nedsættelser af kommunernes bloktilskud, så de samlede kommunale indtægter fastholdes på det forudsatte niveau. Samtidig vil der i opgørelsen af fordelingen af en eventuel modregning i bloktilskuddet skulle tages højde for en række forhold som ændringer af medfinansieringen af det skrå skatteloft, overudligningsbeløb samt kommuner, der tidligere har sat skatten ned og derfor friholdes for en individuel nedsættelse af bloktilskuddet for den del af en skattestigning, der modsvares af en tidligere skattesænkning. Det vurderes på den baggrund ikke muligt med de opstillede forudsætninger at foretage en realistisk beregning af en skattesanktion for hver kommune. Endelig skal det bemærkes, at det er kommunerne selv, og ikke staten, der fastsætter de kommunale skattesatser. Side 3 af 11

4 En forhøjelse af kommuneskattesatsen med 1 pct.-point skønnes at medføre en reduktion af den gennemsnitlige disponible indkomst på ca. 0,8 pct., jf. tabel 2. For de mindste indkomstdeciler er reduktionen typisk lidt mindre, som følge af at personfradraget udgør en relativt stor del for disse indkomstgrupper. Tilsvarende er reduktionen typisk lidt mindre i de øverste indkomstdeciler som følge af nedslaget i topskatten fra det skrå skatteloft. For en LO-familie med to børn, som bor i ejerbolig, skønnes en forhøjelse af kommuneskattesatsen med 1 pct.-point at medføre en reduktion af den disponible indkomst med ca. 865 kr., svarende til 0,8 pct., jf. tabel 3, der viser konsekvenserne for en række familietyper. Side 4 af 11

5 Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser af at forhøje kommuneskattesatsen med 1 pct.-point i 2016 Mio. kr. Kommuneskat Topskat Samlet offentligt provenu Kommunal medfinansiering af det skrå skatteloft 1 Kommunalt provenu, netto Hele landet Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev fortsættes Side 5 af 11

6 Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser af at forhøje kommuneskattesatsen med 1 pct.-point i 2016 Mio. kr. Kommuneskat Topskat Samlet offentligt provenu Kommunal medfinansiering af det skrå skatteloft 1 Kommunalt provenu, netto Herning Hillerød Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred fortsættes Side 6 af 11

7 Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser af at forhøje kommuneskattesatsen med 1 pct.-point i 2016 Mio. kr. Kommuneskat Topskat Samlet offentligt provenu Kommunal medfinansiering af det skrå skatteloft 1 Kommunalt provenu, netto Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ærø Aabenraa Aalborg Aarhus : Medfinansieringen af det skrå skatteloft er beregnet som den kommunale medfinansieringsprocent, der fremkommer som følge af forhøjelsen af kommuneskattesatsen, ganget mindreprovenuet ved reduktion af topskatten. Kilde: Lovmodelberegninger på en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. Data fra 2013 fremskrevet til 2016 med forudsætningerne fra Økonomiske Redegørelse, december Side 7 af 11

8 Tabel 2. Ændringer i den disponible indkomst ved en forhøjelse af kommuneskattesatsen med 1 pct.-point, fordelt på indkomstdeciler og kommuner Indkomstdecil Alle Hele landet -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Albertslund -0,5-0,7-0,7-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Allerød -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 Assens -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Ballerup -0,6-0,7-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Billund -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Bornholm -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Brøndby -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,8 Brønderslev -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,7-0,8 Dragør -0,8-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,5-0,7 Egedal -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Esbjerg -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Fanø -0,6-0,7-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8-0,9-0,7-0,8 Favrskov -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Faxe -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Fredensborg -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,5-0,7 Fredericia -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Frederiksberg -0,6-0,7-0,8-0,9-0,9-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-0,9 Frederikshavn -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,7-0,8 Frederikssund -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Furesø -1,2-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,5-0,7 Faaborg-Midtfyn -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Gentofte -0,8-0,7-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-1,0-1,0-0,9-0,9 Gladsaxe -0,6-0,7-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-1,0-1,0-1,1-0,9 Glostrup -0,6-0,7-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-1,0-1,0-1,1-0,9 Greve -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-1,0-1,0-0,9 Gribskov -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Guldborgsund -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,8-0,8 Haderslev -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Halsnæs -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Hedensted -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,7-0,8 Helsingør -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,5-0,7 Herlev -0,6-0,7-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-1,0-1,0-1,1-0,9 fortsættes Side 8 af 11

9 Tabel 2. Ændringer i den disponible indkomst ved en forhøjelse af kommuneskattesatsen med 1 pct.-point, fordelt på indkomstdeciler og kommuner Indkomstdecil Alle Herning -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Hillerød -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,6-0,8 Hjørring -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,7-0,8 Holbæk -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Holstebro -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,7-0,8 Horsens -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Hvidovre -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Høje-Taastrup -0,5-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Hørsholm -0,7-0,7-0,8-0,8-0,9-0,9-1,0-1,0-1,1-0,9-0,9 Ikast-Brande -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,7-0,8 Ishøj -0,5-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Jammerbugt -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,7-0,8 Kalundborg -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,7-0,8 Kerteminde -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,7-0,8 Kolding -0,9-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,8-0,7-0,8 København -0,5-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-1,0-1,0-1,0-0,9 Køge -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Langeland -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Lejre -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Lemvig -0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Lolland -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,8-0,8 Lyngby-Taarbæk -0,6-0,7-0,8-0,9-0,9-0,9-1,0-1,0-1,0-1,0-0,9 Læsø -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,8-0,8 Mariagerfjord -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,7-0,8 Middelfart -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,8-0,6-0,8 Morsø -0,8-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,8-0,8 Norddjurs -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,7-0,8 Nordfyns -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Nyborg -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Næstved -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Odder -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,6-0,8 Odense -0,5-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Odsherred -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,8-0,8 fortsættes Side 9 af 11

10 Tabel 2. Ændringer i den disponible indkomst ved en forhøjelse af kommuneskattesatsen med 1 pct.-point, fordelt på indkomstdeciler og kommuner Indkomstdecil Alle Randers -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,7-0,8 Rebild -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,6-0,8 Ringkøbing-Skjern -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Ringsted -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Roskilde -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,6-0,8 Rudersdal -0,7-0,7-0,8-0,8-0,9-0,9-1,0-1,0-1,1-0,9-0,9 Rødovre -0,6-0,7-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Samsø -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Silkeborg -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Skanderborg -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,6-0,8 Skive -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,8-0,8 Slagelse -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,8-0,8 Solrød -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Sorø -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Stevns -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,8 Struer -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Svendborg -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,6-0,8 Syddjurs -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,5-0,7 Sønderborg -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Thisted -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Tønder -0,8-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,8-0,8 Tårnby -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-1,0-1,0-0,9 Vallensbæk -0,6-0,7-0,8-0,8-0,9-0,8-0,9-0,8-0,8-0,7-0,8 Varde -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Vejen -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,7-0,8 Vejle -0,8-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-1,0-0,9 Vesthimmerlands -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Viborg -0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Vordingborg -0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,7-0,8 Ærø -0,8-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,8-0,6-0,8 Aabenraa -0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Aalborg -0,5-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,7-0,8 Aarhus -0,5-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8-0,8 Anm: Alle familier i er inddelt i indkomstdeciler efter deres ækvivalerede disponible indkomst. Indkomsten er opgjort på familieniveau. Ved ækvivalering opgøres indkomsten på familieniveau og korrigeres for stordriftsfordele ved at være flere i en familie, hvorefter alle i familien tildeles samme andel af den korrigerede familieindkomst. Dermed bliver det muligt at sammenligne disponible indkomster for familier med forskellig størrelse. Inddelingen på deciler er sket for hver kommune. Tallene viser den umiddelbare virkning, dvs. konsekvensen af en forhøjelse af kommuneskattesatsen samt eventuel reduktion af topskatten som følge af det skrå skatteloft. Kilde: Lovmodelberegninger på en stikprøve på 33 pct. af befolkningen. Data fra 2013 fremskrevet til 2016 med forudsætningerne fra Økonomiske Redegørelse, december Side 10 af 11

11 Tabel 3. Ændringer i den disponible indkomst for udvalgte familietyper ved en forhøjelse af kommuneskattesatsen med 1 pct.-point Enlig kontanthjælpsmodtager uden forsørgerpligt, over 25 år, lejebolig ,8 Enlig på kontanthjælp med 2 børn i børnehave og SFO, lejebolig ,5 Par på kontanthjælp med 2 børn i børnehave og SFO, lejebolig ,9 Par hvor én er på dagpenge og én LO med 2 børn i børnehave og SFO, ejerbolig ,8 LO-par med 2 børn i børnehave og SFO, ejerbolig ,8 Privatansatte funktionærer med 2 børn i børnehave og SFO, ejerbolig ,0 Direktørfamilie med 2 børn i børnehave og SFO, ejerbolig ,8 Kr. Pct. Anm: For kontanthjælpsmodtagere er der ikke indregnet konsekvenserne af det foreslåede kontanthjælpsloft, jf. lovforslag L : Denne standardfamilietype i familietypemodellen er forudsat at kunne repræsentere den i spørgsmålet nævnte ACfamilie med to børn. Kilde: Egne beregninger på Skatteministeriets familietypemodel. Side 11 af 11

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt 29. juni 2016 J.nr. 16-0709899 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 495 af 6. juni 2016 (alm.

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-7140 Til Folketinget Finansudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 18. oktober 2017 (alm.

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 532 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 532 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 532 Offentligt 27. september 2017 J.nr. 2017-5142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes revideret svar på spørgsmål nr. 532 af 18.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt 11. september 2017 J.nr. 2017-5142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 532 af 18. august 2017

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt 10. f ebruar 2017 J.nr. 2017-399 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 205 af 31. januar 2017 (alm.

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 146 af 14. december 2016

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Klik og v ælg dato J.nr. 2017-562 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 177 af 17. januar 2017

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt 8. juni 2017 J.nr. 2017-2710 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 371 af 4. maj 2017 (alm. del).

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410 50.280 59.375 67.354 65.078 93.150 80.945 79.863 70.709 71.628 75.220 82.182 83.015 100.758

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 Antal downlån 128.507 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 48.119 42.786 58.514 Antal besøg 86.156 86.556 77.353 72.962

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 442 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 442 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 442 Offentligt 15. juni 2017 J.nr. 2017-3484 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 442 af 8. juni 2017 (alm. del).

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Klik og v ælg dato J.nr. 2017-844 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 217 af 8. februar 2017

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367 54.256 65.856 54.212 55.637 57.864 53.842 48.524 57.270 58.219

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 60.758 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 49.346 46.129 41.138 39.988

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017 jan14 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178 28.202 26.884 26.924 41.138 39.988 38.638 38.170 37.061 46.013 48.560 49.545 53.442 50.142 49.346 54.523 54.791 51.842 49.346 46.129

Læs mere