I/S BESLUTNINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27, Auning Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:15 Medlemmer: Gunnar Sørensen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge Hans Christian Baltzer Harald Grønlund Lars Møller Inge Dorte Mandrup Anna-Grethe Johansson Fraværende: Hans Christian Baltzer Inge Dorte Mandrup Norddjurs Kommune

2 Djurs Mad I/S Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskab Budgetopfølgning ultimo februar Bølgeplaner for Arbejdsmiljø Udvikling i produktionsvolumen Eventuelt...9 Bilagsoversigt...10 Norddjurs Kommune

3 Djurs Mad I/S Regnskab G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet for På mødet vil chefrevisor Ole Nielsen fra BDO Kommunernes Revision foretage en gennemgang af følgende dokumenter: Årsrapport 2014 Revisionsprotokollat. Materialet er vedlagt som bilag. Når bestyrelsen har behandlet og underskrevet regnskabet og revisionsprotokollatet skal materialet sammen med ledelseserklæringen sendes til revisionen. Herefter færdiggør revisionen regnskabet således, at det endelige regnskab kan fremsendes til henholdsvis byrådet i Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune i henhold til interessentskabskontraktens 8. Økonomiske konsekvenser Samlet set viser regnskabet for 2014 følgende: 1

4 Djurs Mad I/S OMKOSTNINGER Korrigeret Regnskab 2014 budget 2014 INDTÆGTER Indtægter i alt Udgifter Lønninger mv. i alt Forbrugsafgifter i alt Vedligehold i alt Personaleafhængige udgifter i alt Direkte produktionsafhængige omkostninger i alt Administration i alt Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger i alt RESULTAT Anm.:+ = overskud, - = underskud. Regnskabet for 2014 viser et overskud på ca. 0,2 mio. kr. Ifølge Interessentskabskontraktens 12 er interessenterne berettiget til at hæve overskuddet, når revisionens årsrapport på baggrund af regnskabet er godkendt af interessenterne. Alternativt kan overskuddet bruges til at konsolidere selskabets egenkapital. Det kan oplyses, at selskabet pr. 31. december 2014 har en likvid beholdning på ca. 10,6 mio. kr., heraf vedrører de ca. 6,4 mio. kr. afskrivninger på bygninger og inventar. Indstilling: Det indstilles, at: 1. regnskabet for 2014 godkendes 2

5 Djurs Mad I/S regnskabet for 2014 fremsendes til godkendelse i henholdsvis byrådet i Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune i henhold til interessentskabskontraktens 8 stk overskuddet på ca. 0,2 mio. kr. anvendes til at finansiere ekstraordinære udgifter i det undersøges, om arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr., som de to interessenter har indskudt i selskabet, kan tilbagebetales til de to interessenter i Bilag: 1 Åben Djurs Mad I/S, Årsregnskab /15 2 Åben Djurs Mad I/S, Revisionsprotokollat /15 3 Åben Djurs Mad I/S, Ledelseserklæring /15 Beslutning i Djurs Mad I/S den Godkendt. 2. Godkendt. 3. Godkendt. 4. Det indstilles, at arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr. tilbagebetales til de to interessenter. 3

6 Djurs Mad I/S Budgetopfølgning ultimo februar G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 viser, at budgettet er i balance. OMKOSTNINGER Korrigeret budget 2015 Forbrug pr. 28. februar 2015 Forventet årsresultat 2015 INDTÆGTER Indtægter i alt Udgifter Lønninger mv. i alt Forbrugsafgifter i alt Vedligehold i alt Personaleafhængige udgifter i alt Direkte produktionsafhængige omkostninger i alt Administration i alt Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger i alt RESULTAT Anm.: + = overskud, - = underskud En detaljeret oversigt pr. 28. februar 2015 er vedlagt som bilag. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 28. februar /15 4

7 Djurs Mad I/S Beslutning i Djurs Mad I/S den Godkendt. 5

8 Djurs Mad I/S Bølgeplaner for G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 9. februar 2015 blev det besluttet, at der på baggrund af analyserapporten udarbejdet af konsulentfirmaet 4improve skal opnås en driftsbesparelse på ca. 0,5 mio. kr. i Heraf skal en del anvendes til finansiering af engangsudgifter til bl.a. køb af arbejdsbeklædning, IT support og software. Desuden blev det besluttet, at der i 2016 og efterfølgende år skal opnås en driftsbesparelse, der gør det muligt at reducere Djurs Mad I/S afregningspriser, så prisen for mad til hjemmeboende svarer til prisloftet for borgernes egenbetaling. Regnet i 2015 p/l svarer dette til en reduktion i afregningsprisen på 2,04 kr. pr. almindelig hovedret. Endeligt blev det besluttet, at ledelsen i tæt samarbejde med medarbejderne skal udarbejde en bølgeplan, der sikre, at ovenstående besparelsestiltag opnås. Et forslag til bølgeplan er vedlagt som bilag. På bestyrelsesmødet vil leder af Djurs Mad I/S redegør for, hvordan bølgeplanen kan implementeres og hvordan medarbejderne vil blive inddraget i processen. Indstilling Det indstilles, at forslaget til bølgeplan godkendes. Bilag: 1 Åben Bølgeplan - Djurs Mad I/S 44964/15 Beslutning i Djurs Mad I/S den Godkendt. 6

9 Djurs Mad I/S Arbejdsmiljø G01 15/536 Lukket sag Sagsgang: Djurs Mad I/S 7

10 Djurs Mad I/S Udvikling i produktionsvolumen G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en løbende oversigt over udviklingen i produktionsvolumen. Oversigtstabeller, der viser udviklingen i produktionsvolumen i perioden marts 2014 til februar 2015 fordelt efter art, kommune og bopælsstatus er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at udviklingen i produktionsvolumen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Produktionsvolumen mar feb Gns. pr. uge 45469/15 2 Åben Produktionsvolumen mar feb Syddjurs Kommune 45467/15 3 Åben Produktionsvolumen mar feb Norddjurs Kommune 45465/15 4 Åben Produktionsvolumen mar feb Solgte enheder i alt 45463/15 Beslutning i Djurs Mad I/S den Godkendt. 8

11 Djurs Mad I/S Eventuelt G01 15/536 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Eventuelt. Beslutning i Djurs Mad I/S den Ældrerådet repræsentant Anna-Grethe Johansson rejste problematikken, i forhold til om ældrerådene i hhv. Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune kan få mulighed for at deltage med mere end ét medlem i bestyrelsen. 9

12 Djurs Mad I/S Bilagsoversigt 1. Regnskab Djurs Mad I/S, Årsregnskab 2014 (44894/15) 2. Djurs Mad I/S, Revisionsprotokollat 2014 (46107/15) 3. Djurs Mad I/S, Ledelseserklæring 2014 (44899/15) 2. Budgetopfølgning ultimo februar Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 (46127/15) 3. Bølgeplaner for Bølgeplan - Djurs Mad I/S (44964/15) 5. Udvikling i produktionsvolumen 1. Produktionsvolumen mar feb Gns. pr. uge (45469/15) 2. Produktionsvolumen mar feb Syddjurs Kommune (45467/15) 3. Produktionsvolumen mar feb Norddjurs Kommune (45465/15) 4. Produktionsvolumen mar feb Solgte enheder i alt (45463/15) 10

13 Djurs Mad I/S Underskriftsside Gunnar Sørensen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge Hans Christian Baltzer Harald Grønlund Lars Møller Inge Dorte Mandrup Anna-Grethe Johansson 11

14 Bilag: 1.3. Djurs Mad I/S, Ledelseseserklæring 2014 Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 23. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44899/15

15 Til BDO Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med deres revision af årsrapporten for Djurs Mad I/S for regnskabsåret 1. januar december 2014 udvisende et resultat på kr., en aktivsum på kr. og en egenkapital på kr. Vi er bekendt med vores ansvar for udarbejdelsen af årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 og ansvaret for at interessentskabets regnskabs- og interne kontrolsystemer er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl (besvigelser). Vi har som grundlag for revisionen givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af interessentskabets forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af, at vi har givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af revisionen, erklærer vi hermed efter bedste overbevisning følgende: Årsrapporten er retvisende og indeholder os bekendt samtlige de oplysninger, der er væsentlige ved bedømmelsen af interessentskabets finansielle resultat og stilling. Årsrapporten indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af bestyrelsesmøder til rådighed. Der er ingen aktuelle eller mulige overtrædelse af lovgivningen, ud over hvad revisor er gjort bekendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten. Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsrapporten. Risikoen for besvigelser vurderes som værende lav. Der er i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten ikke konstateret besvigelser, herunder alle forekomne besvigelser og formodninger om besvigelser. Alle beholdninger og tilgodehavender, der tilhører interessentskabet på statusdagen, er optaget i balancen. Der er ikke pantsatte aktiver eller aktiver behæftet med ejendomsforbehold ud over det i regnskabet anførte. Der er ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter eller aktiviteter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsrapporten. Samtlige interessentskabets påhvilende forpligtelser, herunder veksel-, kautions-, garanti- og øvrige eventualforpligtelser, er oplyst på tilstrækkelig vis i årsrapporten. Der er ingen verserende eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af årsrapporten, og som ikke er medtaget som eventualforpligtelse. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsrapporten. De angivne oplysninger vedrørende nærtstående parter anses for værende fuldstændige og tilstrækkelige. Interessentskabet har tegnet de i henhold til lovgivningen krævede forsikringer. Interessentskabet har foretaget de nødvendige handlinger til sikring af at interessentskabet inden for en rimelig frist kan opfylde sine forpligtelser såfremt man udsættes for tyveri af eller skade på it-udstyr, programmel eller egne data.

16 Der er i mellem regnskabsafslutningen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse på interessentskabets finansielle stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i årsrapporten. Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for den aflagte årsrapport, som ikke allerede er kommet revisionen til kendskab. Auning, den 23. marts 2015 Heidi Schmølz Daglig leder

17 Bilag: 1.1. Djurs Mad I/S, Årsregnskab 2014 Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 23. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44894/15

18 DJURS MAD I/S INDUSTRIVEJ 27, 8963 AUNING ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR

19 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Virksomhedsoplysninger... 2 Indehavernes påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 8 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ Balance 31. december Egenkapital Pengestrømsopgørelse Noter... 14

20 2 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Virksomheden Djurs Mad I/S Industrivej Auning CVR nr.: Etableret: 5. marts 2009 Hjemsted: Norddjurs Kommune Regnskabsår: 1. januar december Interessenter Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Daglig ledelse Heidi Schmølz Bestyrelse Gunnar Sørensen (formand) Inge Dorte Mandrup (næstformand) Helle Røge Lars Møller Harald Grønlund Anna-Grethe Johansson Jytte Andersen Anette Jensen Hans Christian Baltzer Revisor BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. sal 8900 Randers C Pengeinstitut Djurslands Bank AIS Torvet Grenå

21 3 INDEHAVERENS PÅTEGNING Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Djurs Mad I/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet. Auning, den 23. marts 2015 Ledelse: Heidi Schmølz Bestyrelse: Gunnar Sørensen Inge Dorte Mandrup Helle Røge Formand Næstformand Anne-Grethe Johansson Harald Grønlund Lars Møller Jytte Andersen Anette Jensen Hans Christian Baltzer

22 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til interessenterne i Djurs Mad I/S PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Djurs Mad I/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapital, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af

23 5 interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Randers, den 23. marts 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ole Nielsen Registreret revisor

24 6 LEDELSESBERETNING Generelt 2014 har været endnu et år med fokus på at give den høje kvalitet, den sikre og effektive drift et løft. Desuden har der været fokus på udnyttelse af statsforvaltningens beslutning om mulighed for udnyttelse af overkapacitet. Dette har bl.a. resulteret i levering til Dansk Røde Kors i 2 mdr. Med henblik på at videreudvikle mulighederne for en sund økonomi i Djurs Mad I/S blev der i slutningen af 2014 indledt en undersøgelse for potentialetjek i samarbejde med 4improve. Rapporten viser, at der kan ske optimeringer på den administrative del af Djurs Mad, samt en bedre udnyttelse af produktionsapparatet, ved små justeringer. Bestyrelsen beslutter i 2015 hvilke områder, der skal sættes fokus på, så der sker en optimering på så mange af de af rapporten fremkommet muligheder som muligt. Personalereduktion Pr. 1. november 2014 er 1 medarbejder gået på barsel. Det er besluttet at forsøge at undgå ansættelse af barselsvikar indtil maj 2015, hvor yderligere en medarbejder går på barsel. Selskabet tegner 24 personer svarende til 22,26 fuldtidsstillinger. Kunder I 2014 har Djurs Mad I/S haft en produktionsvolumen bestående af følgende: Hovedretter Hovedretter diæt Biretter/desserter Der er leveret til ca. 500 hjemmeboende pensionister og ca. 600 personer på plejecenter/ café og handicapinstitutioner. I 2 måneder er der leveret til ca. 120 asylansøgere. Plejecenter/café og handicapinstitutioner er fordelt på 52 enheder. Det regnskabsmæssige resultat Regnskabet for 2014 viser et overskud på kr Det endelige resultat viser effekten af dette samt foregående års justeringer på driften. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling. Opfølgning på aktiviteter i 2014 I 2014 har der desuden været fokus på følgende aktiviteter: Udvikling af madkoncept til nye modtager af Madservice. At projekt om besøg og erfaringsudveksling på plejecentre gennemføres og evalueres. Ingen rokering imellem de forskellige teams i For stadig at sikre et løft i bl. a. kvaliteten af maden og et øget ejerskab blandt medarbejdere, har der i 2014 ikke været foretaget rokering imellem de forskellige teams At omlægge kørselsruter med henblik på mere effektiv levering. Desuden har der i 2014 været særlig fokus på følgende områder:

25 7 At der fortsat arbejdes med kvalitetssikring i De forskellige kostudvalg samt besøg på plejecentre har tilkendegivet, at dette arbejde ses og smages i de færdige produkter. At der fortsat skal være fokus på fastholdelse og udvikling i antallet af kunder. I 2014 har der været arbejdet med at indgå aftaler om leveringer til private og andre institutioner. Dette viste sig i levering til asylansøgere. At der blev arbejdet meget og målrettet med at nedbringe medarbejdernes overførte og opsparede afspadseringstimer. Aktiviteter i 2015 I 2015 skal der være særlig fokus på nedenstående områder: At fastholde og udvikle antallet af kunder At give den høje kvalitet, den sikre og effektive drift et løft At bestillingsmodulet til plejecentrene implementeres At der ikke foretages rokeringer blandt de forskellige teams At arbejdet med arbejdsmiljøet højnes At ernæringspersonalet kommer på samlet efteruddannelse At der foretages afprøvning af ny arbejdsplan At der arbejdes med de af bestyrelsen vedtaget punkter jf. potentialetjek Leder af Djurs Mad I/S Heidi Schmølz

26 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Djurs Mad I/S for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B jf. interessentskabskontraktens bestemmelser. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: GENERELT Formuefordeling Virksomheden indgår i indehavernes overliggende virksomheder. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Vareforbrug Vareforbrug omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i året. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

27 9 Omkostninger Omkostninger er fordelt på omkostningsarter og omfatter afholdte omkostninger, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og - omkostninger. BALANCEN Anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper: Bygninger... Øvrigt driftsmateriel og inventar... Brugstid 40 år 5-10 år Småanskaffelser med en kostpris på under 12,6 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominet værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året samt likvider og træk på kassekredit ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte med udgangspunkt i driftsresultat, reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiviteter. Likvider omfatter likvide beholdninger.

28 10 RESULTATOPGØRELSEN 1. JANUAR 31. DECEMBER Note 2014 kr kr. NETTOOMSÆTNING Vareforbrug... Personaleomkostninger DÆKNINGSBIDRAG Salgs og distributionsomkostninger... Lokaleomkostninger... Autodrift... Transportudstyr mv... Administrationsomkostninger DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter... Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT

29 11 BALANCE PR. 31. DECEMBER Aktiver Note 2014 kr kr. Bygninger... Andre anlæg, inventar og driftsmidler... Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Råvarer og hjælpematerialer... Fremstillede færdigvarer og handelsvarer... Emballage... Varebeholdninger Varedebitorer... Moms... Periodeafgrænsningsposter... Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Passiver EGENKAPITAL Leverandører af varer og tjenesteydelser... Anden gæld... Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv. 14

30 12 EGENKAPITAL Passiver 2014 kr. Norddjurs Kommune Egenkapital 1. januar Årets resultatandel Tilførsel/afgang af anlægskapital Underskudsdækning Egenkapital 31.december kr Syddjurs Kommune Egenkapital 1. januar... Årets resultatandel... Tilførsel/afgang af anlægskapital... Underskudsdækning... Egenkapital 31.december... EGENKAPITAL 31. DECEMBER l ALT

31 13 PENGESTRØMSOPGØRELSE Årets resultat... Afskrivninger indeholdt i resultatet... Ændring i varebeholdninger... Ændring i tilgodehavender... Ændring i kortfristede gældsforpligtelser kr kr PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET... Køb/afgang af anlægsaktiver... Tilførsel/afgang af anlægskapital... Underskudsdækning... PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVTITET... ÆNDRING i LIKVIDER... Likvider 1. januar... LIKVIDER 31. DECEMBER

32 14 NOTER Nettoomsætning Omsætning, Norddjurs Kommune... Omsætning, Syddjurs Kommune... Omsætning, øvrige kr kr Note 1 Vareforbrug Vareforbrug varekøb, råvarer... Varelager, primo... Varelager, ultimo... Varekøb, øvrige... Emballage... Varelager emballage, primo... Varelager emballage, ultimo Personaleomkostninger Lønninger... Reg. skyldig løn... Reg. skyldige feriepenge... Lønrefusioner... Sociale udgifter... Øvrige personaleudgifter... Vask af personalebeklædning Salgs- og distributionsomkostninger Annoncer og reklamer Lokaleomkostninger Forsikringer... El... Gas... Vand... Varme... Rengøring og renovation... Reparation og vedligeholdelse... Vedligeholdelse inventar/køkkenudstyr

33 15 NOTER Autodrift Brændstof... Reparationer... Forsikringer og vægtafgift... Øvrige udgifter... Leasingydelser kr kr Note Transportudstyr mv 7 Anskaffelser Administrationsomkostninger Kontorhold... Telefon og fotokopi... IT Licens mv... Revision... Regnskabsmæssig assistance... Rådgivning og anden assistance... Abonnementer... Bankgebyrer mv... Fragt og porto... Administrationsaftale... Repræsentation Afskrivninger Ejendomme... Driftsmidler Finansielle indtægter Pengeinstitutter

34 16 NOTER Finansielle omkostninger Kreditorer... Bank kr kr Note Materielle anlægsaktiver Grunde & bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 12 Anskaffelsessum 1. januar Tilgang... Anskaffelsessum 31.december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger... Afskrivninger 31.december Regnskabsmæssig værdi 31.december Anden gæld Diverse omkostningskreditorer... Skyldig moms.. Skyldig løn... Feriepengeforpligtelse... Skyldig revisor... Mellemregning Norddjurs Kommune Mellemregning Syddjurs Kommune Eventualforpligtelser Selskabet har indgået leasingaftale, der regnskabsmæssigt behandles som operationelle leje- og leasingaftaler. Den årlige leasingydelse er på 315 tkr. ekskl. moms. Fra april 2015 og frem til 2019 er den årlige leasingydelse tkr Leasingkontrakterne har en samlet restleasingydelse på tkr.721.

35 Bilag: 1.2. Djurs Mad I/S, Revisionsprotokollat 2014 Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 23. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46107/15

36 CVR-nr BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal DK-8900 Randers C. DJURS MAD I/S Revisionsprotokollat af 23. marts 2015 (side 69-76) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

37 Djurs Mad I/S Revision af årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION Risikovurdering og revisionsstrategi Regnskabsføring og interne kontroller Generelt Drøftelser med ledelsen om besvigelser Forvaltningen af interessentskabets midler KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Nettoomsætning Driftsomkostninger Personaleomkostninger Balancen Åbningsbalancen Balancens enkelte poster Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Kortfristede gældsforpligtigelser Noter Pantsætninger og eventualposter Bestyrelsesprotokol Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet ØVRIGE OPLYSNINGER Rådgivnings- og assistanceopgaver Habilitet m.v

38 Djurs Mad I/S Revision af årsregnskabet for 2014 Til bestyrelsen for Djurs Mad I/S 1 Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2014 Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Resultat (overskud) Aktiver Egenkapital kr kr kr. 2 Konklusion på revision af årsregnskabet for 2014 Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores protokollat af 24. marts 2014 om revisionsaftale. Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 3 Redegørelse for den udførte revision 3.1 Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisionshandlinger. 69

39 Djurs Mad I/S Revision af årsregnskabet for Regnskabsføring og interne kontroller Generelt Revisionen har til formål at undersøge og vurdere, om rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsføringen foretages af virksomhedens administration. De administrative rutiner er beskrevet. For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogføringsbilag. Det er vores vurdering, at de tilrettelagte forretningsgange samt interne kontroller er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde i forhold til interessentskabets størrelse. På grund af virksomhedens størrelse, herunder antallet af personer, der er beskæftiget med administrative opgaver, er det ikke muligt at etablere en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner. Endvidere har virksomhedens leder og administrative medarbejder fuldmagt til at kunne disponere alene over likvide midler. Disse forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Vi har dog ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 3.3 Forvaltningen af interessentskabets midler Vi har i forbindelse med revisionen stikprøvevis vurderet, om virksomhedens dispositioner er i overensstemmelse med almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til virksomhedens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet. Vi har ved revisionen påset og vurderet, at der i det væsentligste er taget skyldige økonomiske hensyn ved virksomhedens forvaltning og er udvist sparsommelighed der er tilrettelagt en tilstrækkelig økonomistyring der ikke er udøvet aktiviteter uden for virksomhedens formål. 70

40 Djurs Mad I/S Revision af årsregnskabet for 2014 Vi har noteret os, at bestyrelsen i efteråret 2014 har iværksat en særlig analyse af den daglige drift til brug for identificering af eventuelle besparelsespotentialer. Resultat af denne analyse er drøftet på bestyrelsesmøde den 9. februar 2015, hvor det blev besluttet, at der i 2015 og 2016 skal realiseres driftsbesparelser og der skal udarbejdes en plan til sikring af, at disse besparelser realiseres. 4 Kommentarer til årsregnskabet 4.1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsrapporten side Resultatopgørelsen Resultatet for 2014 udviser et overskud på kr. Resultatet for 2013 udviste et underskud på kr Nettoomsætning Nettoomsætningen udgør i alt kr. Der er foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer virksomheden, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis. Vi har analyseret resultatopgørelsen og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Driftsomkostninger Vareforbrug udgør kr. og øvrige driftsomkostninger udgør kr. Vi har analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter burde være indregnet i balancen. Omkostninger i form af afskrivninger udgør kr. Vi har påset, at afskrivninger er foretaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis herfor. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 71

41 Djurs Mad I/S Revision af årsregnskabet for Personaleomkostninger Personaleomkostningerne udgør i alt kr. Lønadministrationen varetages af Norddjurs Kommune herunder afregning, afstemning og oplysning af de ansattes A-indkomst, A-skat og andre udbetalte ydelser. Udbetalt løn til leder er gennemgået. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 4.3 Balancen Åbningsbalancen Formålet med revisionen er at sikre, at der er kontinuitet i regnskabsaflæggelsen. Vi har kontrolleret, at der er sammenfald mellem balancen for årsregnskabet 2013 og åbningsbalancen i regnskabsføringen for Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Balancens enkelte poster Det er påset, at de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol. Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler og som er revisionen bekendt, er kommet korrekt til udtryk i årsregnskabet Anlægsaktiver Vi har gennemgået anlægsaktiverne, der pr. 31. december 2014 udgør kr. og vurderet, hvorvidt indregning og måling stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være til vedvarende brug. Vi har gennemgået de foretagne afskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig. Administrativt har vi tidligere gjort opmærksom på, at Norddjurs Kommune formelt er noteret som havende adkomst til ejendommen og dette bør ændres. Ved udgangen af 2014 har Norddjurs Kommune fortsat formel adkomst til ejendommen. Vi har fået oplyst, at der i marts 2015 er taget initiativ til en berigtigelse heraf, så interessentskabet får adkomst til ejendommen. Revisionen har herudover ikke givet anledning til kommentarer. 72

42 Djurs Mad I/S Revision af årsregnskabet for Omsætningsaktiver Omsætningsaktiverne, der udgør kr., består af varebeholdninger, tilgodehavender og likvide beholdninger. Den 1. december 2014 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg, hvor bl.a. de likvide beholdninger blev afstemt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateredes. Vi har påset, at mellemværender med pengeinstituttet er optaget til saldiene pr. 31. december 2014 og er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet. Varebeholdninger er vurderet i forhold til regnskabspraksis. Vi har foretaget en gennemgang af varelageropgørelsen herunder en stikprøvevis kontrol af de anvendte priser. Varedebitorer udgør pr. 31. december 2014 i alt kr. Vi har gennemgået debitorlisten pr. 31.december 2014 og vi har udsendt saldomeddelelser til et udsnit af debitorerne med henblik på bekræftelse af mellemværendet. Det er efter gennemgangen af debitorerne vores opfattelse, at debitormassen ikke indeholder væsentlige tabsrisici. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Egenkapital Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2014 en saldo på kr., der fremkommer ved at den positive egenkapital pr. 1. januar 2014 på kr. er forøget med årets resultat for 2014, der udgør et overskud på kr. samt forøget med indbetaling fra interessenterne af underskudsdækning fra tidligere år på kr. Endvidere har der været en nettotilgang af anlægsaktiver på kr. Egenkapitalen fordeles i henhold til interessentskabskontraktens bestemmelser og udviser pr. 31. december 2014 følgende: Norddjurs Kommune: kr. Syddjurs Kommune: kr Kortfristede gældsforpligtigelser De kortfristede gældsforpligtigelser udviser pr. 31. december 2014 en samlet saldo på kr., består af gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser på kr. samt anden gæld på kr. Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 73

43 Djurs Mad I/S Revision af årsregnskabet for Noter Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning/supplement i forhold til resultatopgørelsen og balancen. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 4.5 Pantsætninger og eventualposter Vi har gennemgået pantsætninger og eventualforpligtelser og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 4.6 Bestyrelsesprotokol Vi har gennemgået bestyrelsens beslutningsprotokol indtil mødet den 9. februar 2015 og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for vedtægten og almindeligt gældende regler. Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger. Vi har påset, at revisionsprotokollat vedrørende 2013 (side 52-68) har været forelagt og godkendt af bestyrelsen den 24. marts Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet den daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed. 5 Øvrige oplysninger 5.1 Rådgivnings- og assistanceopgaver Vi har i årets løb udført følgende opgaver: Rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af produktionskøkken. Dette arbejde er påbegyndt i 2009 og forventes afsluttet i 2015 med virksomhedens aflæggelse af endeligt anlægsregnskab. 74

44 Djurs Mad I/S Revision af årsregnskabet for Habilitet m.v. Vi skal i forbindelse med revisionen erklære: at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Randers, den 23. marts 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ole Nielsen Registreret revisor 75

45 Djurs Mad I/S Revision af årsregnskabet for 2014 Nærværende revisionsprotokol side er gennemlæst af nedennævnte medlem af bestyrelsen den 23. marts Gunnar Sørensen Inge Dorte Mandrup Helle Røge Formand Næstformand Anna-Grethe Johansson Harald Grønlund Lars Møller Jytte Andersen Anette Jensen Hans Christian Baltzer 76

46 Bilag: 2.1. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 23. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46127/15

47 DJURS MAD I/S INDTÆGTER Budget 2015 Forbrug pr. Forventet Indtægter Indtægter fra salg til Norddjurs kr kr Indtægter fra salg til Syddjurs kr kr INDTÆGTER I ALT kr kr kr DIREKTE OMKOSTNINGER Lønninger mv. Lønninger kr kr kr Uddannelse kr kr. - kr Forsikringer kr kr kr Egen administration kr kr kr Serviceaftaler kr kr kr Afsat til uforudsete omkostninger kr kr. - I alt kr kr kr Forbrugsafgifter El kr kr kr Vand kr kr kr Varme kr kr kr Dagrenovation kr kr kr Gas kr kr kr I alt kr kr kr Vedligehold Vedligehold bygninger kr kr kr Vedligehold køkkenudstyr kr kr kr Inventaranskaffelser, værktøj kr kr kr Forsikringer kr kr kr Udvendig vedligehold service aftale kr kr kr Vedligehold af køkkenudstyr serviceaftale kr kr kr I alt kr kr kr Personaleafhængige udgifter Vask af personalebeklædning kr kr kr Øvrige personaleudgifter kr kr kr I alt kr kr kr Direkte produktionsafhængige omkostninger Råvarer kr kr kr Emballage kr kr kr Rengøringsmidler kr kr kr Drift af biler kr kr kr I alt kr kr kr Administration Administrationsaftale kr kr Bestyrelse kr kr kr Markedsføring kr kr Ekstern rådgivning kr kr Revision kr kr I alt kr kr kr Resultat før afskrivninger kr kr kr AFSKRIVNINGER Afskrivning på biler kr kr Afskrivning på bygning kr kr kr Afskrivning på inventar kr kr kr I alt kr kr kr RESULTAT kr kr

48 Bilag: 3.1. Bølgeplan - Djurs Mad I/S Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 23. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44964/15

49 Bølgeplan Djurs Mad I/S Auning den 23. marts 2015 Projekt Projekt team Start Slut.. Priskontrol - indkøb Heidi og Norddjurs Kommune d. 1. februar 2015 d. 1. april 2015 Automatiseret ordremodtagelse fra centre Automatisk råvarebestilling Heidi, Tine, Anette, Dorte, Lene d.4. marts 2015 d.1. juli 2015 Heidi, Tine, Anette, Dorte, Anna d. 11. marts 2015 d. 1. juli 2015 Kommende udbud Heidi og Norddjurs Kommune d. 1. februar 2015 Ultimo 2015 Ledelsesfokusering på overholdelse af pauser Heidi d. 1, februar 2015 d. 9. februar 2015 Transportoptimering via GPS Heidi, Michael, Lene, Lis d. 18, marts 2015 d. 27. marts 2015 Løsning af problematik vedr. valg af film i pakkeriet Skabe overblik over svind, herunder gennemgang af opskrifter Tidsfrister og procedure ved til/fra melding Nedfrysning af deleelementer Beklædning Heidi og Norddjurs Kommune Heidi, Anette, Tina C. Tove Heidi, Tine, Lene, Birgit, Anna Heidi, Tine, Lene, Birgit, Anna Heidi, Dorte, Anette, Michael, Jytte d. 3. marts 2015 Ultimo 2015 d. 25. marts 2015 d. 1. juli 2015 d. 16. marts 2015 d. 4. maj d. 16. marts 2015 d. 4. maj d. 11. marts 2015 d. 20. april 2015 Reduktion i antallet af retter Anette, Tine, Gitte, Jonna d. 24. marts 2015 d. 19. maj 2015

50 Projekt Projekt team Start Slut.. Leasing af biler Heidi, Dorte April 2015 Maj 2015 Reduktion af afskrivninger Heidi, Dorte og Jacob April 2015 Maj 2015

CVR-nr

CVR-nr CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal DK-8900 Randers C. DJURS MAD I/S Revisionsprotokollat af 23. marts 2015 (side 69-76) BDO Kommunernes

Læs mere

DJURS MAD I/S REVISIONSPROTOKOLLAT SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

DJURS MAD I/S REVISIONSPROTOKOLLAT SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 Tlf: 87 10 63 00 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 70 DJURS MAD I/S REVISIONSPROTOKOLLAT SIDE 83-88 VEDRØRENDE

Læs mere

BDO THORSMINDE HAVN. Revisionsprotokollat. (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013

BDO THORSMINDE HAVN. Revisionsprotokollat. (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013 Hf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding THORSMINDE HAVN Revisionsprotokollat (side 17-23) Vedrørende årsrapporten 2013,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Fælledvej 1 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SVENDBORG RIDEHUS

Fælledvej 1 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SVENDBORG RIDEHUS BDO Kommunernes Revision CVR-nr. 29 79 40 30 Godkendt revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 wvvw.bdo.dk DK-5100 Odense C DEN SELVEJENDE INSTITUTION SVENDBORG RIDEHUS Revisionsprotokollat (side

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

DJURS MAD I/S INDUSTRIVEJ 27, 8963 AUNING ÅRSRAPPORT

DJURS MAD I/S INDUSTRIVEJ 27, 8963 AUNING ÅRSRAPPORT DJURS MAD I/S INDUSTRIVEJ 27, 8963 AUNING ÅRSRAPPORT 2016 CVR-NR.32 13 76 28 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Virksomhedsoplysninger...3 Ledelsespåtegning..4 Den uafhængige revisors revisionspåtegning...5 Ledelsesberetning..

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde (side 100 107) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR.

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 R INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

DICKENS I/S KYSTVEJEN 57, 3, 8000 AARHUS C 2014/15

DICKENS I/S KYSTVEJEN 57, 3, 8000 AARHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DICKENS I/S KYSTVEJEN 57, 3, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT Års

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR.

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. DEN SELVEJENDE INSTITUTION SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE REVISIONS PROTOKOL SIDE 63-65 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. 80 3 7 44 1 O INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NYHEDSGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Christopher Music ApS

Christopher Music ApS Christopher Music ApS Christianshavns Voldgade 8, 3. sal 1424 København K CVR-nr. 35 84 21 87 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Store Kongensgade 26 1264 København K CVR-nr. 37 36 90 71 Årsrapport for 2017/18 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Anpartsselskabet af 30. januar 2015

Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 50 38 90 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LUND BYGGERI ApS. Årsrapport for 2012

LUND BYGGERI ApS. Årsrapport for 2012 c/o Michael S. Lund Højleddet 17 2840 Holte CVR-nr. 21252484 Årsrapport for 2012 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31-05-2013 Michael Stig

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

OM 2012 APS HACK KAMPMANNS PLADS 1, 2. TV., 8000 ÅRHUS C

OM 2012 APS HACK KAMPMANNS PLADS 1, 2. TV., 8000 ÅRHUS C Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OM 2012 APS HACK KAMPMANNS PLADS 1, 2. TV., 8000 ÅRHUS C

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

MLI HUSE APS TØRVESKÆRET 15, SPARKÆR, 8800 VIBORG

MLI HUSE APS TØRVESKÆRET 15, SPARKÆR, 8800 VIBORG Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MLI HUSE APS TØRVESKÆRET 15, SPARKÆR, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR nr. 2 22 26 7 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 213 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kiropraktisk Klinik I/S Algade 10, 4000 Roskilde

Kiropraktisk Klinik I/S Algade 10, 4000 Roskilde Kiropraktisk Klinik I/S Algade 10, 4000 Roskilde CVR-nr. 86 80 98 18 Årsrapport 2017 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710 ESBJERG V

PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710 ESBJERG V Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710

Læs mere

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015 c/o Ole Kjærgård Husebyvej 19 3200 Helsinge CVR-nr. 25314123 Årsrapport for 2015 16. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27-05-2016 Ole Kjærgård

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15

Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk 20 22 26 70 Elbokøkkenet I/S Revisionsberetning nr. 2 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2018 Side 9-15, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

A-Maler ApS ÅRSRAPPORT 2017/2018

A-Maler ApS ÅRSRAPPORT 2017/2018 A-Maler ApS Taastrup Hovedgade 180 2630 Taastrup CVR.nr.: 36 93 68 86 ÅRSRAPPORT 2017/2018 Regnskabsperiode: 1/7 2017-30/6 2018 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Møller og Wulff Logistik ApS

Møller og Wulff Logistik ApS Møller og Wulff Logistik ApS Teglvænget 89 7400 Herning Årsrapport 28. oktober 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/03/2018 Daniel

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

NÆSTVED HAVN REVISIONSPROTOKOLLAT AF 12. MARTS 2018 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017

NÆSTVED HAVN REVISIONSPROTOKOLLAT AF 12. MARTS 2018 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 NÆSTVED HAVN REVISIONSPROTOKOLLAT AF 12. MARTS 2018 SIDE 159 164

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

RISØR S.M.B.A. Årsrapport 2016/17

RISØR S.M.B.A. Årsrapport 2016/17 Bolandsvej 18 Meløse 3320 Skævinge CVR-nr. 34487308 Årsrapport 2016/17 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. oktober 2017 Lotte Risør Helms

Læs mere

Au Verre de Vin IVS. Årsrapport for Vesterbrogade København V. CVR-nr (5. regnskabsår)

Au Verre de Vin IVS. Årsrapport for Vesterbrogade København V. CVR-nr (5. regnskabsår) Au Verre de Vin IVS Vesterbrogade 19 1620 København V CVR-nr. 35 86 77 91 Årsrapport for 2018 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

AARHUS ENERGI APS 2011/12

AARHUS ENERGI APS 2011/12 Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AARHUS ENERGI APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

RINGSTED AUTOOPHUG ApS

RINGSTED AUTOOPHUG ApS RINGSTED AUTOOPHUG ApS Sorøvej 89 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/01/2019 Basel Sandos Dirigent

Læs mere

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR.

IBDO DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ REVISIONSPROTOKOL SIDE 61-63 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017 CVR-NR. 80 37 44 10 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

HOTEL- OG RESTAURANTSERHVERVETS LÆREMIDDELFOND APS

HOTEL- OG RESTAURANTSERHVERVETS LÆREMIDDELFOND APS HOTEL- OG RESTAURANTSERHVERVETS LÆREMIDDELFOND APS Vigerslev Allé 18 c/o Køkken-, Hotel- og Rest. fag. Uddan. Sekretariat 2500 Valby CVR-NR. 26 63 12 62 Årsrapport for 2015 (14. regnskabsår) Årsrapporten

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AMN TRADING ApS. Årsrapport 17. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMN TRADING ApS. Årsrapport 17. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMN TRADING ApS Årsrapport 17. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2015 Mukhalad Raad Mohammad Al-Magad Dirigent Side

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3. Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3. Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 5 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

HOTEL SKAGENKLIT A/S HØJENSVEJ 5, 9990 SKAGEN 34. REGNSKABSÅR

HOTEL SKAGENKLIT A/S HØJENSVEJ 5, 9990 SKAGEN 34. REGNSKABSÅR Tlf.: 96 79 19 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skagen@bdo.dk Spliidsvej 25 A, Box 170 www.bdo.dk DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL SKAGENKLIT A/S HØJENSVEJ 5, 9990 SKAGEN ÅRSRAPPORT

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade København Ø CVR-nr T (+45)

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade København Ø CVR-nr T (+45) Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

ERHVERVS TRANSPORTEN A/S

ERHVERVS TRANSPORTEN A/S ERHVERVS TRANSPORTEN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2014 Bjarne Hald-Sørensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

M&K Entreprise ApS. Lindesbakkevej Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2018

M&K Entreprise ApS. Lindesbakkevej Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2018 M&K Entreprise ApS Lindesbakkevej 5 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/05/2019 Michael Juncker

Læs mere

Aqilo's Transport ApS

Aqilo's Transport ApS Aqilo's Transport ApS Hjallesevej 20 5000 Odense C CVR-nr. 37 60 95 87 Årsrapport for 2017/18 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. marts

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Andelsselskabet Verup Vandværk. Årsrapport 2012

Andelsselskabet Verup Vandværk. Årsrapport 2012 Dansk Revision Slagelse godkendt revisionsaktieselskab Tjørne Allé 2 DK-4200 Slagelse slagelse@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 58 53 22 09 CVR: DK 29 91 98 01

Læs mere

Foreningsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Foreningsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. CVR-nr. 17 01 24 36 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.03.13 Hans-Christian Ohrt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

KLOKKERS TØMRERFORRETNING A/S DEGNEHØJVEJ 14, 5300 KERTEMINDE 1. JANUAR DECEMBER 2017

KLOKKERS TØMRERFORRETNING A/S DEGNEHØJVEJ 14, 5300 KERTEMINDE 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KLOKKERS TØMRERFORRETNING A/S DEGNEHØJVEJ 14, 5300 KERTEMINDE

Læs mere

Bukhari ApS. Årsrapport for 2017/18. Valby Langgade Valby. CVR-nr (2. regnskabsår)

Bukhari ApS. Årsrapport for 2017/18. Valby Langgade Valby. CVR-nr (2. regnskabsår) Bukhari ApS Valby Langgade 197 2500 Valby CVR-nr. 37 87 83 67 Årsrapport for 2017/18 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. november 2018

Læs mere

F10 DANMARK ApS. Svendborgvej Odense S. Årsrapport 1. januar december 2015

F10 DANMARK ApS. Svendborgvej Odense S. Årsrapport 1. januar december 2015 F10 DANMARK ApS Svendborgvej 245 5260 Odense S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2016 Keld Rasmussen Dirigent

Læs mere

K/S HJØRRING TRAFIKCENTER C/O KAJ BUNDGAARD, SCT. KNUDS ALLÉ 27, 9800 HJØRRING

K/S HJØRRING TRAFIKCENTER C/O KAJ BUNDGAARD, SCT. KNUDS ALLÉ 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 7020222670 K/S HJØRRING TRAFIKCENTER C/O KAJ BUNDGAARD, SCT.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere