Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik"

Transkript

1 Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

2 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar for hinanden. Foreningerne hvor vi samles kan rigtig meget de fylder ikke ret meget i sundhedspolitikken. Og hvad er sundhed egentlig for Aarhus Kommune? Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Kontakt: Yderligere information: og Tegninger: Peter Maltha Grafisk design: Anders Gejl, Sundhed og Omsorg Citater: Stammer fra borgerinddragelsesproces, der er gennemført i samarbejde med Sager der Samler Sammen om sundhed

3 Jette Skive Rådmand for Sundhed og Omsorg Forord Du sidder med Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik. Politikken er skrevet til alle aarhusianere borgere, politikere og medarbejdere. Sundhed handler i bund og grund om at nyde livet på en måde, der ikke skader helbredet. Man skal ikke leve sundt, fordi man er bange for at dø, men fordi man er glad for at leve. Sammen om sundhed mere af det der virker! er 3. generation af sundhedspolitik i Aarhus. Vi er gået fra primært at forebygge usunde vaner og livsstil til i højere grad at se sundhed som den enkelte aarhusianers trivsel og livskvalitet. I den nye sundhedspolitik styrker vi inddragelsen af aarhusianerne, alle de frivillige samt de medarbejdere, der har daglig kontakt med borgerne. De valg og handlinger, som skaber sundhed og trivsel, er den enkeltes ansvar. Det er dog et fælles anliggende at støtte den enkelte i at have muligheden for at tage ansvar for egen sundhed. De indsatser, der skal fremme sundheden i Aarhus, skal skabes i samarbejde med aarhusianerne og deres familie og netværk, lokale kræfter, frivillige foreninger, kommunen, erhvervslivet, hospitalerne og de praktiserende læger. Godt naboskab og medborgerskab er vigtigt for os alle ikke mindst når det drejer sig om at passe godt på hinanden. De fleste mennesker kan selv finde vej til et godt liv og de der kan selv, skal selv. Andre derimod har behov for hjælp og støtte dem skal vi have særligt fokus på. Det vil vi gøre med troværdighed, respekt og engagement. Det enkelte menneske skal i centrum, og jeg glæder mig til at se politikken blive til gode muligheder for alle os aarhusianere. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer, der har været med til at udvikle sundhedspolitikken, og til alle jer, der vil bidrage til at gøre den levende. Sammen om sundhed - 3

4 Aarhusianernes sundhed Det er kommunalt ansatte, der skal ud på gaden og møde folk. Borgere har brug for forebyggelse, og får at få fat på den, der har behov, er det nødvendigt, at vi er ude på gaden, hvor folk er Alle har værktøjer til at tage vare på eget liv. Kommunen må for alt i verden ikke tage min identitet De fleste aarhusianerne er sunde og trives godt. Region Midtjyllands sundhedsprofil viser, at aarhusianernes generelle sundhedstilstand har bevæget sig i en positiv retning fra 2010 til Samtidig viser sundhedsprofilen, at vi på de fleste områder klarer os lige så godt eller bedre end gennemsnittet i Region Midtjylland. Særligt positivt ser det ud for kostvaner, motion, rygning og overvægt, mens der på alkoholområdet er store udfordringer i Aarhus. På trods af de positive tendenser er der fortsat et stort potentiale i sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering i Aarhus. Det skyldes blandt andet den sociale ulighed i sundhed, der betyder, at sundhedsudfordringerne er størst blandt sårbare og udsatte grupper. Regeringen har opstillet syv nationale mål for danskernes sundhed, der fokuserer på ulighed, trivsel, rygning, alkohol, overvægt og fysisk aktivitet. På disse mål ser aarhusianernes sundhed således ud: Ulighed i sundhed Middellevetiden i Aarhus er 80,3 år (82,1 år for kvinder og 78,4 år for mænd). Landsgennemsnittet er 80 år (79,9 år for kvinder og 78 år for mænd). Trivsel 97 % af eleverne i klasse trives, mens det er 93 % i klasse og 89 % i klasse. 87 % af aarhusianerne har et godt selvvurderet helbred, mens 93 % har en god fysisk livskvalitet og 87 % en god mental livskvalitet. Røgfrit liv 15 % af aarhusianerne ryger (16 % for mænd og 13 % for kvinder), hvilket er under landsgennemsnittet. 4 % af pigerne og 7 % af drengene i folkeskolens 9. klasse ryger. Alkoholforbrug 10 % af aarhusianerne drikker mere end 14 og 21 genstande om ugen (8 % for kvinder og 11 % for mænd), hvilket er over regionsgennemsnittet. 38 % af de unge aarhusianere rusdrikker (flere end 5 genstande ved samme lejlighed), hvilket er betydeligt over 4 - Sammen om sundhed

5 regionsgennemsnittet på 28 %. 15 % af drengene og 10 % af pigerne i 9. klasse har været fulde mere end 10 gange. Overvægtige børn 15 % af pigerne og 10 % af drengene i 0.klasse er overvægtige. I 6. klasse er det 17 % af pigerne og 19 % af drengene. I 9. klasse er det 14 % af pigerne og 16 % af drengene. 50 % af børnene i 4.-6.klasse dyrker sport eller motion i fritiden. I klasse gælder det for 53 %. Bevægelse i dagligdagen 35 % af aarhusianerne dyrker moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden (41 % for mænd og 28 % for kvinder), hvilket er over landsgennemsnittet. 16 % af aarhusianerne er overvejende stillesiddende i fritiden (17 % for mænd og 15 % for kvinder), hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. Jeg opfatter sundhed som en personlig oplevelse. Alt i livet har noget med trivsel at gøre. Jeg er optaget af respekten for hinanden og respekten for den enkelte Udgangspunktet skal tages i det som allerede sker. Kommunen skal altså støtte de tiltag som allerede er startet af aktive borgere. Man skal ikke komme med egen politik og tvinge folk til at rette ind man skal støtte de allerede igangværende initiativer Vigtigt at skelne imellem det at have brug for og det at have krav på. Man skal have den hjælp man har brug for fordi man har brug for den og ikke fordi man har krav på den Professionel tværfaglighed er hammervigtigt, vi skulle skabe nogle nye læringsfællesskaber, så de forskellige fagligheder lærer af hinanden Sammen om sundhed - 5

6 Indledning Sundhedspolitikken er en politik for alle borgere i Aarhus og den sætter rammen for det samlede arbejde med at styrke aarhusianernes sundhed og trivsel. I Aarhus Kommune forstår vi sundhed som en sidegevinst ved at leve et godt og aktivt liv. For os er sundhed mere end blot fravær af sygdom. Vi opfatter sundhed som et samlet hele og adskiller ikke den fysiske og den mentale sundhed, ligesom vores sundhedsopfattelse også omhandler sociale og kulturelle faktorer. Det handler om, at alle skal have mulighed for at tage ansvar for sit eget liv og udnytte sine evner. Sundhedspolitikken bidrager til Aarhus Kommunes vision Aarhus - en god by for alle ved at sikre rammer og strukturer der gør de sunde valg lette og attraktive. Dertil kommer målrettede indsatser til aarhusianere med store sundhedsudfordringer. Samlet betyder det, at alle aarhusianere får en reel mulighed for at leve et sundt liv Aarhus Kommunes indsatser fokuserer på de faktorer der understøtter, at borgerne trives og har det godt samt øger lighed i sundhed. Det drejer sig blandt andet om at understøtte borgerens egne evner til at håndtere stress og daglige udfordringer, om et godt netværk med mulighed for støtte og hjælp, om deltagelse i fællesskaber, om positive erfaringer med uddannelse og beskæftigelse samt gode boligforhold. Samtidig skal indsatserne også tage hånd om de risikofaktorer, der kan påvirke den enkeltes sundhed og trivsel. Det drejer sig blandt andet om psykiske lidelser, mistrivsel, stress, belastende begivenheder, livsstil og vaner. Sundhedspolitikken benytter regeringens nationale mål for danskernes sundhed til at vurdere aarhusianernes sundhed. I Aarhus er målet, at vi skal have en mere positiv udvikling end landsgennemsnittet på de syv nationale mål. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes Flere børn skal trives og have god mental sundhed Flere voksne skal trives og have god mental sundhed Flere skal vælge et røgfrit liv Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge Færre børn skal være overvægtige Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen For at styrke aarhusianernes sundhed og understøtte de nationale mål har sundhedspolitikken fokus på de største udfordringer og vores bud på løsningen af disse. De fire overskrifter skal ses i sammenhæng og udfoldes på de næste sider. Sammen om sundhed hele livet. Udvikling af sundhedsindsatser gennem partnerskaber og samarbejde på tværs Lighed i sundhed. Målrettede indsatser, der kan bidrage til at reducere den sociale og sundhedsmæssige ulighed i Aarhus De største sundhedsudfordringer. Målrettede indsatser inden for trivsel, kost, rygning, alkohol og motion Mere sundhed for pengene. Styrket kompetenceudvikling af personale med borgerkontakt og øget dokumentation og vidensbasering 6 - Sammen om sundhed

7 Sammen om sundhed - 7

8 Sammen om sundhed hele livet Hvis vi skal nå vores mål om at øge aarhusianernes sundhed og trivsel og mindske den øgede ulighed i sundhed, er der behov for at tænke sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering ind i nye samarbejdsrelationer og partnerskaber. Sundhed og trivsel er et fælles anliggende, der ud over den enkelte aarhusianer selv og dennes familie og netværk, involverer samfundet blandt andet i form af lokalområdet, de frivillige foreninger, kommunen, erhvervslivet, hospitalerne, de praktiserende læger, regionen og staten. Sundhed skabes blandt andet på tværs af alle de kommunale forvaltningsområder. Derfor skal sundhedspolitikken ses i sammenhæng med en lang række af kommunens øvrige politikker og strategier, der bidrager væsentligt til borgernes sundhed og dermed til opfyldelse af sundhedspolitikkens målsætning. Den enkeltes sundhed påvirkes af en lang række forhold, lige fra opvækst, skolegang og uddannelse, vaner og livsstil, til arbejdsmiljø, lokalområde, sociale relationer og tilknytning til arbejdsmarkedet. Partnerskaber som en del af løsningen Aarhus Kommune vil styrke samarbejde og partnerskaber på tværs af traditionelle sektor- og faggrænser, så der kan findes nye veje og ideer til, hvordan flere får et godt liv. Der er brug for at inddrage aktører med forskellige ressourcer, kompetencer og tilgange i arbejdet med at finde nye veje til at styrke aarhusianernes sundhed og trivsel, samt til at nå grupper af borgere vi ikke tidligere har nået. Styrkede partnerskaber med civilsamfundet giver mulighed for nye løsninger og muligheder i kampen mod den sociale ulighed i sundhed blandt aarhusianerne. Som en del af målsætningen om at højne aarhusianernes livskvalitet og trivsel ønsker vi at styrke aarhusianernes muligheder for at tage aktivt del i livet i kommunen, og indgå i fællesskaber med andre borgere, så den enkeltes evne til at tage ansvar for eget liv styrkes. Aarhusianerne har ressourcer, som kan og skal inddrages mere i sundhedsindsatsen. Vi har brug for aarhusianernes bidrag og medvirken til at udvikle et levende lokalsamfund, hvor vi styrker sammenholdet, den enkeltes og fællesskabets trivsel og på den måde sikre, at alle har mulighed for et sundt og godt liv. Fællesskaber og sociale relationer er afgørende for sundhed og trivsel, og så er det et værn mod ensomhed og social isolation. Den stigende andel af ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme betyder blandt andet, at der er behov for et mere forpligtende samarbejde på tværs af kommune, hospital og praktiserende læge. Dette omfatter også om borgere med psykiatriske lidelser, der også ofte har en række andre sygdomme. Erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter udgør ligeledes stærke aktører, der kan bidrage væsentligt til arbejdsstyrkens sundhed. Partnerskaber mellem Aarhus Kommune og disse aktører skal derfor styrkes. Vi vil arbejde for: At skabe muligheder for, at aarhusianerne tager medansvar for egne og andres livsvilkår, og er kritiske og konstruktive overfor nye ideer og tiltag At den enkelte borgers ressourcer 8 - Sammen om sundhed

9 bruges aktivt i Aarhus Kommunes sundhedsindsatser. Alle skal mødes som en ressourcer og alle har noget at bidrage med At flere skal føle sig som en del af lokalsamfundet og deltage i samfundslivet både lokalt og på tværs af kommunen At styrke sammenhængskraften i Aarhus Kommune så alle uanset baggrund kan indgå som aktive medborgere At fremme sundhed og forebygge sygdom i samarbejde med de alment praktiserende læger og Region Midtjylland. Herunder at sikre øget fokus på borgere med psykiske og psykiatriske lidelser, samt generelt fokus på gode patientforløb samt reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen) indlæggelser At samarbejdet mellem kommunens sociale og sundhedsfagligheder og regionens medicinske faglighed styrkes At vi lærer af andre og sammen finder løsninger, der kommer bedre ud til de aarhusianere, der har de største sundhedsudfordringer At sætte det enkelte menneske i centrum og styrke sammenhængen mellem kommunens mange kontakter med borgerne At det offentlige, det private erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, de frivillige og resten af civilsamfundet sammen arbejder for at skabe en god by for alle Sammen om sundhed - 9

10 Lighed i sundhed Vi er nødt til at åbne mere op. Vi skal bruge vores ressourcer på tværs også selvom vi er fra forskellige generationer. Alle kan bidrage med noget Vi skal møde folk med respekt og nysgerrighed og vise interesse Jeg oplever ofte at jagten på sundhed bliver usund Der er store forskelle i aarhusianernes sundhed. De sundhedsmæssige udfordringer klumper sig ofte sammen hos sårbare og udsatte borgere, hvorfor der ofte ikke er tale om et sundt liv som et frit valg. Ulighed i sundhed starter allerede ved fødslen og fortsætter livet igennem. Det handler om forhold tidligt i livet, som på den ene side øger risikoen for at have vanskelligheder med skolegang og uddannelse, og som samtidig øger risikoen for at få psykiske symptomer i skolealderen. Derudover handler det om nærmiljø, indkomst, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, livsstil, funktionsevne, samt brug af sundhedsvæsnet og tilknytning til arbejdsmarkedet. Den sociale ulighed i sundhed kommer til udtryk blandt aarhusianere i socialt udfordrede boligområder, aarhusianere udenfor arbejdsmarkedet, nogle grupper af etniske minoriteter, aarhusianere med lav uddannelse, samt aarhusianere med langvarig sygdom herunder psykiske lidelser. Ulighed i sundhed er ikke til gavn for nogen og kan kun betragtes som uhensigtsmæssig både for samfundet og den enkelte. I en kommune som Aarhus, hvor sundheden generelt er rigtig god, er opgaven primært at fokusere den målrettede indsats til sårbare og udsatte grupper. Fokus skal være på lige muligheder ved at behandle mennesker forskelligt. Ligheden skal styrkes ved, at de aarhusianere med de største sundhedsudfordringer oplever den største forbedring i deres sundhed og trivsel. For at kunne gøre op med den sociale ulighed i sundhed, skal de sociale udfordringer tænkes ind i politikker og indsatser på tværs af Aarhus Kommune. Vi vil arbejde for: At indsatser tilpasses borgeren og dennes ressourcer, ønsker, behov og muligheder At sikre en tidlig forebyggende indsats, der giver alle borgere de bedste betingelser for at opnå en bedre sundhed og trivsel At den sociale ulighed i sundhed mindskes gennem en forbedret sundhedstilstand blandt sårbare og udsatte grupper herunder også aarhusianere med handicap 10 - Sammen om sundhed

11 At alle skal have lige muligheder for et sundt og langt liv At alle reelt får lige adgang til offentlige sundhedsydelser At fritids- og foreningslivet i de socialt udfordrede bydele styrkes gennem en helhedsorienteret indsats Vi skal arbejde med fokus på ressourcer i stedet for på problemer Sammen om sundhed - 11

12 De største sundhedsudfordringer De største sundhedsudfordringer i Aarhus Kommune hænger nøje sammen med den befolkning, der bor i Aarhus. Aarhusianerne er en relativt ung befolkning med et højt uddannelsesniveau. I Aarhus er der en stor befolkningstæthed og i sammenligning med resten af Region Midtjylland er der mange både socialt svage og socialt stærke geografiske områder. Der er mange faktorer der spiller ind på den sociale ulighed i sundhed særligt i forhold til trivsel og har god mental sundhed. De væsentligste faktorer er dog fortsat rygning og alkohol, der forklarer op mod 70 % af den sociale ulighed i dødelighed der er blandt aarhusianerne. Men også kost og motion er af stor betydning. For at gøre noget ved de største sundhedsudfordringer og mindske den sociale ulighed i sundhed, skal sundhedsindsatserne målrettes sårbare og udsatte grupper og tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og ressourcer. Herudover skal der sikres rammer og strukturer der gør de sunde valg lette og attraktive for alle aarhusianere. Her beskrives de overordnede principper for indsatserne for hvert af de fem områder: Trivsel Vi vil arbejde for: At trivsel og mental sundhed indgår i de kommunale sundhedsstrategier At der kommer særligt fokus på psykisk sårbare aarhusianere, samt aarhusianere med psykiske lidelser At indsatsen bygger på en sundhedsfremmende tilgang med fokus på den enkeltes ressourcer, kompetencer til at mestre dagligdagen samt indgå i sociale relationer At børn og unge har mulighed for at vokse op i trygge omgivelser med støttende og fortrolig voksenkontakt og uden mobning Bevægelse Vi vil arbejde for: At fysisk aktivitet og bevægelse bliver en naturlig del af flere aarhusianeres hverdag, der kombinerer oplevelser og fysisk aktivitet, og som skaber trivsel for den enkelte At der skal særligt fokus på motionsuvante grupper, samt børn, unge og ældre generelt At omgivelserne inspirerer og motiverer til bevægelse og at flere transporterer sig aktivt At der er en sund og naturlig bevægelseskultur i alle daginstitutioner og skoler Rygning Vi vil arbejde for: At der er de rigtige tilbud til de aarhusianere, der ønsker hjælp til at stoppe med at ryge At færre begynder at ryge At der fokuseres på røgfri arbejds- og skoletid At der igangsættes dialog og indsatser i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser i Aarhus Alkohol Vi vil arbejde for: At aarhusianerne får sundere alkoholvaner En sundere alkoholkultur, hvor det er socialt acceptabelt at takke nej til 12 - Sammen om sundhed

13 alkohol Et trygt natteliv med trygge rammer for de unges færden En systematisk tidlig indsats for at forebygge alkoholskader, samt indsatser målrettet de pårørende særligt børnene Mad og måltider Vi vil arbejde for: En mad- og måltidskultur, hvor det sunde valg er let og attraktivt i hverdagen, på arbejdspladser og i de kommunale institutioner At borgerne har den nødvendige viden og støtte til at vælge sund mad Gode rammer i daginstitutioner, skoler og familierne for udvikling af børn og unges bevidsthed om sund mad og sunde vaner At sundhedsindsatsen samtænkes med Aarhus Kommunes satsning på økologiske mad Sammen om sundhed - 13

14 Mere sundhed for pengene Medarbejderne som ressource Målene for aarhusianernes sundhed nås bedst, hvis de kommunale medarbejdere føler sig klædt på med viden og redskaber, der gør, at de kan understøtte borgernes sundhed. De medarbejdere i Aarhus Kommune, der har kontakt med borgerne har mulighed for tidligt at opdage mistrivsel og risikabel adfærd hos den enkelte borger. Medarbejdernes indsats kan derfor være afgørende for borgernes sundhed og trivsel. Aarhus Kommune har en stor udfordring i at gøre lokale, kommunale og regionale sundhedstilbud tilgængelige for de grupper af aarhusianere med de største sundhedsudfordringer. Det handler bl.a. om at synliggøre tilbuddene samt indgå i dialog med borgerne om muligheden for at benytte tilbuddene. Viden til handling Aarhus Kommune har de sidste mange år bestræbt sig på at lave indsatser som virker, så aarhusianernes sundhed og trivsel bliver bedre. Der skal fortsat være fokus på, at både eksisterende og nye indsatser skal baseres på den bedst tilgængelige viden og høj faglig kvalitet, samt tilpasses Aarhus forhold. Der skal skabes ny viden gennem systematisk dokumentation af indsatser, så Aarhus Kommune kan bidrage med værdifuld viden, hvilket skal deles med alle relevante og interesserede aktører, for at brede denne viden ud. Vi vil arbejde for: At medarbejderne tilbydes kompetenceudvikling indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, der er afstemt efter deres behov At sundhedsfremme og forebyggelse integreres i borgernes kontakter med kommunen, hvor det giver mening for borgeren At der udvikles redskaber til medarbejderne, så de kan lave tidlig opsporing og henvise og rådgive borgerne ved behov At sundhedsindsatser baseres på bedst tilgængelig viden og evidens, og at indsatser dokumenteres systematisk, så de kan bidrage til at genere ny viden og øge kvaliteten. At den bedst tilgængelige viden anvendes i prioriteringen af nye og eksisterende sundhedsindsatserat de kommunale tilbud for aarhusianerne, sundhedsvæsnet, civilsamfund og lokale virksomheder er synlige og tilgængelige At økonomitænkningen styrkes i forbindelse med videnbasering og dokumentation 14 - Sammen om sundhed

15 Vi skal skabe fællesskaber hvor fællesskabet er i centrum, og der ikke kun fokuseres på sundhed. Hvad kan det offentlige, de frivillige foreninger og private sammen? Der er nogen borgere, der er svære at få fat i. Det er vigtigt at få fokus på, hvor problemerne er, og komme ud til der, hvor problemerne er, så man kan forebygge Viden og redskaber samlet på Aarhus Kommune har en række sundhedstilbud til aarhusianerne måske er der også noget, som du synes er interessant. Læs mere på Er du medarbejder i Aarhus Kommune, kan du også finde inspiration til, hvordan du kan understøtte borgernes sundhed i dit arbejde på sundhedstilbud.dk Har du en god idé, der kan være med til at gøre aarhusianerne sundere, eller har du et spørgsmål, så vil vi gerne høre fra dig. Du kan skrive til os på denne mailadresse: Sammen om sundhed - 15

16

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2,

Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 1 Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Kontakt: sundhedspolitik@mso.aarhus.dk

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Forklaringer til opsætning og layout

Forklaringer til opsætning og layout 0 Forklaringer til opsætning og layout For at gøre politikken indbydende at læse og for at visualisere centrale pointer, begreber mm. vil dette foreløbige udkast bliver sat korrekt op og illustreret af

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden Sammen er vi stærkere I foråret

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Social ulighed i sundhed Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Danskernes sundhed De fleste har et godt fysisk og mentalt helbred men der er store sociale forskelle i sundhed Levealderen stiger,

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Frem mod næste sundhedspolitik 1. Formål 2. Indledning SUNDHED OG OMSORG Sekretariat

Frem mod næste sundhedspolitik 1. Formål 2. Indledning SUNDHED OG OMSORG Sekretariat Frem mod næste sundhedspolitik Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 1. Formål Dette notat kommer i sidste ende til at være byggestenen for den endelige politik.

Læs mere

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL. 18.00-20.30 PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK 2018-19 Sammen om Sundhed Kommunalbestyrelsen ønsker med dette debatoplæg at sætte retning for det forebyggende

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Sundhed på tværs. 27. februar 2014

Sundhed på tværs. 27. februar 2014 Sundhed på tværs 27. februar 2014 Program I 10.00-10.45 Morgenmad og netværk 10.45-10.50 Velkomst Jes Bak Sørensen, Aarhus Kommune kl. 10.00 morgenmad Del I: Udvikling af sundhedspolitikker udfordringer

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Sundhedspolitikken har tre overordnede pejlemærker:

Sundhedspolitikken har tre overordnede pejlemærker: At nyde livet er sundt Sundhedspolitikken blev vedtaget i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen i foråret 2015. Formålet med en årlige rapport er at gøre status på implementeringen af

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik

Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik 2016-2019 V. Centerchef Ulla Callesen Sundheds- og Omsorgscentret Tirsdag den 25. september 2018 Den kommende time Resultater fra sundhedsprofilen Sundhedspolitikken

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed. januar 2016

Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed. januar 2016 Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 2 Introduktion Side 3 Baggrund om ulighed i sundhed Side 4 Politiske handlemuligheder Side 5 De vigtigste pointer

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune #RMsundhedsprofil @DKfact Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune Jes Bak Sørensen, forsker, ph.d. Program Kort om undersøgelsen Tendenser i Region Midtjylland Overblik over sundheden i Skanderborg

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALGET

FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALGET FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Bo Abildgaard Rammer og vision Guldborgsund Kommune vil gerne, at borgerne forener det gode liv med det sunde liv - og at flere borgere oplever

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune Notat 25. maj 2018 Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Kort om sundhedsprofilen Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" er en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i. Undersøgelsen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Bilag 1 Sundhedspolitik 2019-2022 Vores sunde Frederiksberg Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte det skal også være Hovedstadens sunde hjerte. De seneste fire år har vi målrettet arbejdet mod at

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL eller stress. Tal for mental sundhed i Hjørring Kommune Stigning i andelen af borgere

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Sammen Om Sundhed

Sammen Om Sundhed Sammen Om Sundhed 2019-2022 FOR DET GODE OG SUNDE LIV 2 Sammen Om Sundhed 2019-2022 Forord Sundhed betyder noget forskelligt for forskellige mennesker. Sundhed kan både handle om fysisk og mental sundhed,

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere