BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

2

3 Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde på X By Projekt Byg - eksempel 11 Planlægning af nyt isoleringsarbejde 12 Planlægning af støvende arbejdsopgaver 13 Forholdsregler ved nybyggeri Levering og oplagring Udpakning Tilskæring af isoleringsplader/lamelmåtter/rørskåle Brug af løsfyldsprodukter 15 Forholdsregler ved efterisolering 15 Forholdsregler ved fjernelse af isolering Hold rent Arbejdstøj og personlige værnemidler Personlig hygiejne 17 Forholdsregler ved højtemperaturisolering 18 Produktbeskrivelser 20 Skema til planlægning af isoleringsarbejde

4

5 Indledning udføres mange steder i byggeriet og af en række forskellige faggrupper. Isoleringsarbejde udføres såvel ved nybyggeri som ved renovering og nedrivning. Stigende energikrav stiller stadigt større krav til isolering af bygninger og af en række forskellige industri- og tekniske anlæg. Det betyder, at flere kommer i kontakt med isolering. Det betyder også, at i nogle fag udgør isoleringsarbejdet en stadig større del af arbejdet. Denne vejledning beskriver, hvordan man kan fjerne eller nedsætte arbejdsmiljøbelastninger som fx støv og dårlige arbejdsstillinger i forbindelse med isoleringsarbejder. Vejledningen er bygget op, så der først er en beskrivelse af de pligter, man har som bygherre, projekterende, arbejdsgiver og ansat. Derefter følger afsnit om planlægning af isoleringsarbejde ved såvel nybyggeri som ved efterisolering og ombygninger. Dertil kommer afsnit med anbefalinger indenfor forskellige arbejdsprocesser, hvor isoleringsmaterialer indgår og til slut vises en række beskrivelser af forskellige isoleringsmaterialer. Støv opstår ved tildannelse af de fleste byggematerialer, bl.a. beton, cement, træ og kunststoffer. Støv opstår også ved tildannelse og håndtering af isoleringsprodukter, men problemerne fremkommer især, når gammelt støv hvirvles op. Særligt støvende arbejde findes fx ved: nedrivning af gammelt isoleringsmateriale, isolering over hovedhøjde - afhængigt af isoleringsmaterialet, isolering på vanskeligt tilgængelige steder, bl.a. skunkrum, teknikgange, kældre og andre snævre rum med dårlig ventilation - afhængigt af isoleringsmaterialet, indblæsning eller udlægning af granulatprodukter. Forskellige former for isoleringsmaterialer har meget forskellige sundhedsskadelige effekter og disse effekter skal tages med i overvejelserne omkring udvælgelse af produkter, tilrettelæggelse af arbejdet og brug af personlige værnemidler. Vær opmærksom på at der kan være asbestfibre i gammelt isoleringsmateriale. Dette behandles dog ikke i denne vejledning (se BARs vejledninger om asbest). Denne vejledning af udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til om den dækker alle relevante emner indenfor området. Indledning 5

6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Bygherren har pligt og ansvar for at anmelde byggepladsen eller større anlægsarbejder til Arbejdstilsynet, hvis der samlet er over 500 manddage, eller når den forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt. Under udførelse skal bygherren altid sørge for: at afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder - fx hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. at koordinere sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder mellem de forskellige entreprenører. Når der er mere end 1 arbejdsgiver samtidigt på arbejdspladsen, skal bygherren udpege en eller flere koordinatorer under projektering og udførelse. Koordinatorerne skal udarbejde og vedligeholde Plan for Sikkerhed og Sundhed, hvis der samtidigt er beskæftiget flere end 10 personer på pladsen, eller hvis der udføres farligt arbejde, som udføres af mere end 1 arbejdsgiver. Bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) skal indeholde alle nødvendige angivelser for de enkelte arbejdsgivere, og skal løbende vedligeholdes under udførelsen. På bygge- og anlægspladser - uanset størrelse - har Bygherren desuden en pligt til at medvirke til, at der kan arbejdes forsvarligt. Ved isoleringsarbejdet skal bygherren bl.a. sørge for: at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang, at materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag, at affald kan samles og fjernes, at særligt støvende er medtaget i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), så det bl.a. sikres, at det særligt støvende arbejde foregår adskilt fra andet arbejde i fællesområder. Endelig har bygherren mulighed for at stille særlige krav til arbejdets udførelse fx om brug af bestemte konstruktioner eller arbejdsprocesser, der i forbindelse med isolering er mindre belastende. Det samme gælder valget af materialer. 6 Ansvar/pligter og anbefalinger

7 Projekterende/rådgivende Den projekterende/rådgivende af et bygge- eller anlægsarbejde skal i projektmaterialet sikre, at Arbejdsmiljøloven kan overholdes både i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse. Fx skal det angives, hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hensynet til sikkerhed og sundhed gælder både arbejdsprocesser og -metoder samt de materialer og konstruktioner, der foreskrives eller forudsættes anvendt. Den projekterende skal i sine angivelser desuden sikre, at: Bygherrens tidsplaner er indarbejdet i projektet, så arbejdet kan udføres uden gener for andre. Omfanget af adgangs- og transportveje samt oplagspladser er beskrevet med kvalitetskrav til fx dimensionering, bæredygtighed, belægning, afvanding og dræning mv. Den fornødne plads og muligheden for at anvende egnede tekniske hjælpemidler er til stede. Arbejde over hovedhøjde mindskes mest muligt. Farlige stoffer og materialer så vidt muligt erstattes med ikke-farlige eller mindre farlige. Særlige risici i forbindelse med arbejdet er beskrevet. Med hensyn til isoleringsarbejde skal den projekterende og rådgivende i planlægningsfasen bl.a. overveje og træffe 3 valg med betydning for arbejdsmiljøet: Konstruktionen. Den tidsmæssige rækkefølge af arbejdsoperationerne (skal der fx bygges indefra og ud). Produktet. Bygherrens projektkoordinator skal også inddrages i disse valg. Det er vigtigt at vælge konstruktionsløsninger og produkter der passer sammen, så dårlige arbejdsstillinger og unødige støvpåvirkninger undgås eller minimeres. Brug så vidt muligt standardiserede produkter - om nødvendigt skal konstruktionen justeres, så den passer til de standardiserede produkter - eller kræv på forhånd levering og anvendelse af produkter i tilpassede mål således at unødige belastninger under udførelsen af arbejdet kan undgås. Ansvar/pligter og anbefalinger 7

8 Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Fx har arbejdsgiveren pligt til at sørge for at: Der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Der er brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer. De ansatte instrueres i, hvordan arbejdet kan udføres sikkert og sundt. Der er udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for arbejdsprocessen. Med hensyn til isoleringsarbejdet skal arbejdsgiveren sørge for, at isoleringsarbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres på en måde så støv og belastende arbejdsstillinger fjernes ved kilden eller sænkes til lavest mulige niveau. Arbejdsgiveren skal ved valg af arbejdsmetoder og produkter være med til at undgå unødig støv og belastende arbejdsstillinger. Hvis der anvendes isoleringsmaterialer, der indeholder farlige stoffer, skal arbejdsgiveren dels lave en særlig kemisk APV og dels overveje udskiftning til mindre farlige materialer. Det drejer sig fx om støvende mineraluldsprodukter, keramiske fibre og papiruld. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for udlevering af de nødvendige og bedst egnede personlige værnemidler til det konkrete stykke arbejde samt sørge for at de benyttes. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for en forsvarlig affaldshåndtering og udlevere egnet støvsuger. Det er arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte kender indholdet af brugsanvisningen og leverandørens eventuelle montagevejledning. Ansatte De ansatte har pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige indenfor deres arbejdsområde. Det betyder at de ansatte har pligt til at: bruge de tekniske hjælpemidler og værnemidler, som stilles til rådighed, etablere og vedligeholde sikkerhedsforanstaltninger jf. de modtagne instruktioner, tage hensyn til andre håndværkere med hensyn til oprydning og støv og at få fjernet rester af isoleringsmateriale samt støvsuge grundigt. 8 Ansvar/pligter og anbefalinger

9 PSS og isolering I bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) skal der tages hensyn til støvende isoleringsarbejde. Det skal beskrives, hvorledes støvende arbejde begrænses i områder, hvor der samtidig er andre håndværkere. Der kan fx være tale om, at det støvende arbejde skal udføres på særlige tidspunkter, eller at der stilles krav om støvbegrænsende metoder eller udstyr. Allerede i projekteringsfasen skal der tages hånd om støvproblemer. På fælles projektgranskningsmøder kan der fx arbejdes ud fra skemaet på næste side. Overvejelserne præsenteres på opstartsmøde og indarbejdes i færdiggørelsen af PSS og evt. i justeringer af tidsplanen. PSS skal også indeholde beskrivelser, der sikrer, at der er tilstrækkeligt plads til brug af tekniske hjælpemidler - fx stilladser, lifte, støvsugere. Ved renoveringsarbejde skal PSS'en indeholde en beskrivelse af, afgrænsning af det støvende arbejde i forhold til andre. Det bør i udbudsmaterialet beskrives, hvilke særlige forholdsregler (fx tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler) der forudsættes anvendt af entreprenørerne ved udførelse af farligt arbejde i fællesområder. Fællesområder kan være hele byggepladsen, fx hvis den ene virksomheds ansatte udfører arbejde, der støver meget i forhold til andre ansatte. BAR Vejledning om PSS Indledning 9

10 Isoleringsarbejde på X Projekt Byg - eksempel Fastlæggelse af metoder og foranstaltninger afhænger af det konkrete isoleringsmateriale. Det gælder fx i forhold til evt. nødvendige personlige værnemidler. Byggeplads: Udfyldt af: Dato: Arbejdsproces Omfang Planlagt arbejdsmetode og værktøj Foranstaltninger - støv og ergonomi Anslået tidsforbrug Isolering på åbent loft (uden tæt underlag) 80 m2 Manuel udlægning Overtræksdragt Ikke samtidigt arbejdsområde for andre nedenunder Tilpassede produkter Isolering skillevægge 2500 m2 Manuel tilskæring og opsætning Opmåling levering på tilpassede mål, for at reducere skæring Indretning af skærebord Efterisolering af rør i krybekælder 120 meter krybekælder Rullevogn Etablering af flere adgangsveje Mekanisk ventilation Jobrotation/pauser Efterisolering i skunkrum Brug åndedrætsværn Evt særlige pauser i arbejdet 10 Isoleringsarbejde på X By Projekt Byg - eksempel

11 Planlægning af nyt isoleringsarbejde God planlægning løser mange problemer inden de opstår. Vælg konstruktionen med omtanke. Undgå fx isolering over hovedhøjde og i skunkrum og lign. hvis det overhovedet er muligt. Forbered konstruktionen så standard isoleringsmaterialer kan bruges eller vælg isoleringsprodukter, som er tilpasset konstruktionen, så tilskæring på arbejdsstedet begrænses mest muligt. Bygningsreglementets krav til udførelse af tørt byggeri betyder, at der ofte med fordel kan planlægges med overdækning af byggeriet, så der kan isoleres før der lægges tag. I forbindelse med bygningsreglementets krav om lufttætte bygninger er det nødvendigt at beskytte dampspærren for at sikre, at den er ubrudt. Dette kan opnås, ved at lægge dampspærren op i loftskonstruktionen. Undgå nedhængt loft, som kan kræve at der isoleres under dampspærren eller anvend produkt med fx belægning. Bygningsreglementet stiller krav til indretning af teknik- og ingeniørgange i nybyggeri. Hvis det er muligt, så få lavet rørføringer og isolering, før der "lægges låg på". Vælg det mindst støvende produkt fx forseglede eller tilpassede isoleringsprodukter, hvis det er muligt. Planlæg at isoleringen kan leveres så tæt ved indbygningsstedet som muligt. Planlæg arbejdsprocessen så støvafgivelse nedbringes og god ergonomi opnås. Fx ved at isolere tag og ydervægge henholdsvis oppefra og udefra, samt at minimere isoleringsarbejde over hovedhøjde. Planlægning af nyt isoleringsarbejde 11

12 Planlæg så rørføringer er projekteret, så der er plads nok til at isolere med den beskrevne isoleringstykkelse. Monter afstandsbøjler til fjernvarmerør. Planlæg så affaldet kan bortskaffes i henhold til den stedlige kommunes anvisninger. Sørg for at der er egnede personlige værnemidler til rådighed inden opstart af isoleringsarbejdet. Hvis særligt støvende isoleringsarbejde undtagelsesvis ikke kan undgås, må der ikke foregå andet arbejde samtidigt på dette arbejdssted, og der anvendes personlige værnemidler. Sørg for at til alle isoleringsopgaver er udleveret affaldsposer og egnet støvsuger af god kvalitet monteret med specialfilter. Læs leverandørens brugsanvisninger. Planlægning af særligt støvende arbejdsopgaver Ved efterisolering, fx på lofter, i skunkrum og lignende samt ved nedrivning er der brug for yderligere planlægning. Planlægningen skal tage højde for: At der ved renoveringsarbejder kan etableres mekanisk udsugning. At der anvendes personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn med P2 filter. At der ikke samtidig foregår andet arbejde på samme arbejdssted. At der tages stilling til ekstra pauser/jobrotation i forbindelse med arbejde i små snævre rum. 12 Planlægning af særligt støvende arbejdsopgaver

13 Forholdsregler ved nybyggeri Levering og oplagring Isoleringen skal leveres og oplagres så tæt ved anvendelsesstedet som muligt. Materialer bør fortrinsvist opbevares indendørs. Opbevares isoleringen udendørs, skal materialerne beskyttes mod vejr og vind ved overdækning og på et egnet underlag. Udpakning Isoleringsprodukterne pakkes ud på et fast og rent underlag på anvendelsesstedet umiddelbart før brug. Isoleringsprodukterne bør transporteres og håndteres mindst muligt, og den nødvendige transport bør foregå skånsomt. Tilskæring af isoleringsplader/lamelmåtter/rørskåle Tilskæring på arbejdsstedet skal begrænses mest muligt ved valg af det rette produkt til den aktuelle konstruktion. Isoleringsplader bestilles på tilpassede mål så unødig tilskæring undgås på monteringsstedet. Der findes en lang række standardprodukter i forskellige mål. Nødvendig tilskæring skal ske med en skarp, glat kniv eller andet egnet skæreværktøj. Tilskæringen skal foregå på et fast og rent underlag. Hurtiggående skæreværktøj som fx vinkelsliber må ikke bruges på "rene" isoleringsprodukter og kompositte materialer fx plademateriale med pålimet mineraluldsisolering. Brug i stedet fx en pladesaks eller lignende klippe- eller skæreværktøjer. Forholdsregler ved nybyggeri 13

14 Brug af løsfyldsprodukter Produkterne leveres i sække som skæres op og løsfyldet hældes i indblæsemaskinen. Arbejd altid så der tages hensyn til vindretningen. Løs uld eller stopuld til teknisk isolering leveres i sække. Der skal anvendes personlige værnemidler ved håndtering af dette. Ved udblæsning af løsfyld på lofter skal der i de fleste tilfælde anvendes støvafvisende dragt med hætte og handsker, samt øjenværn og åndedrætsværn. Løsfyld kan med fordel blæses ind hvor konstruktionen udvendig består af vindgips og klimaskærm. Indblæsningen kan foregå udefra når vindgipsen er monteret. Konstruktionen skal være godkendt i brandmæssig henseende. 14 Forholdsregler ved nybyggeri

15 Forholdsregler ved efterisolering Ved efterisolering, især på lofter og i skunkrum, som oftest indbefatter gammelt isoleringsmateriale, skal der træffes nødvendige ventilationsmæssige foranstaltninger. Dette kan imidlertid dels medføre at der hvirvles mere støv op, og dels kan der være dårlig plads til slangen. Brug derfor helst en turbomaske. Ved efterisoleringsopgaver af lofter og hulrum kan der med fordel bruges løsfyldsmaterialer der kræver mindre arbejdstid at udføre. Husk personlige værnemidler. Normalt mindst tætsluttende støvafvisende dragt med hætte og handsker, samt øjenværn og åndedrætsværn. Vær meget opmærksom på, at der mange steder i en bygning fra før ca kan findes asbest. Asbestisolerede rør kan være forseglet med andre isoleringsmaterialer uden på. Hvis du er det mindste i tvivl om der er asbest, skal asbestreglerne følges. Forholdsregler ved fjernelse af isolering Ved renoveringsopgaver, hvor gammel isolering fjernes og ved manuel nedrivning af byggeri skal der også træffes nødvendige ventilationsmæssige foranstaltninger, afgrænsning til andet arbejde og desuden skal der altid anvendes personlige værnemidler - normalt mindst tætsluttende støvafvisende dragt med hætte og handsker, samt øjenværn og åndedrætsværn. Det er vigtigt at undgå spredning af støv på arbejdspladsen. Dette kan fx gøres ved opsætning af støvskillevægge. Støvende isoleringsmaterialer kan ikke umiddelbart genanvendes på arbejdspladsen. Forholdsregler ved efterisolering og forholdsregler ved fjernelse af isolering 15

16 Hold rent Arbejdsstedet skal holdes rent og ryddeligt for at begrænse støvudvikling fra affald og spild. Rengøring skal ske ved støvsugning med en støvsuger monteret med specialfilter. Afskæring og spild lægges straks direkte i affaldsposer egnet til formålet. Arbejdstøj og personlige værnemidler Når der er risiko for sundhedsskadelige påvirkninger af huden, skal der bruges beskyttelseshandsker. Det gælder fx altid isoleringsmaterialer indeholdende bor. Hvor der er risiko for drys i øjnene, fx ved arbejde over hovedhøjde, anvendes hovedbeklædning og beskyttelsesbriller samt egnet åndedrætsværn. Ved særligt støvende arbejdssteder, især under trange pladsforhold, fx i krybekældre, skunkrum eller snævre hanebåndslofter og ved udlægning af løsfyldsprodukter anvendes: støvafvisende arbejdstøj, hovedbeklædning, handsker og egnet åndedrætsværn i form af helmaske med minimum P2 filter eller halvmaske med P2 filter plus beskyttelsesbriller. Åndedrætsværn kan være en filtermaske med P2 filter ved kortvarigt arbejde (under 3 timer om dagen). Hvis arbejdet er over 3 timer, skal der bruges en turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Hold arbejdstøjet adskilt fra gangtøjet. Arbejdstøj vaskes separat. Personlig hygiejne Efter endt arbejde skylles byggestøvet først af med koldt vand for at holde hudens porer lukkede. Slut af med et varmt brusebad. Støvet arbejdstøj aftages og der vaskes hænder og ansigt forud for spisepauser og lign. 16 Forholdsregler ved fjernelse af isolering

17 Forholdsregler ved højtemperaturisolering Vær opmærksom på, at ved højtemperaturisolering med mineraluld fx på kraftværker kan bindemidlerne afgive sundhedsfarlige gasser under prøvekørsler. Derfor skal prøveområdet afspærres. For det nødvendige personale skal der træffes særlige foranstaltninger, bl.a. brug af luftforsynet åndedrætsværn. Forholdsregler ved højtemperaturisolering 17

18 Produktbeskrivelser Produkt Sammensætning Forholdsregler Mulige helbredseffekter Ekspanderet perlite Løsfyld, som blæses eller hældes/lægges ud, forarbejdet af en vulkansk bjergart som hovedsaligt består af siliciumoxid. Produktet er coated med silikoneharpiks. Ved manuel udhældning eller udlægning skal der bruges overtræksdragt og åndedrætsværn med P2-filter eller turbomaske. Støv kan irritere øjne og øvre luftveje. EPS/XPS isolering Ekspanderet polystyren I pladeform og som løsfyld baseret på råolie. Produktet indeholder ingen tilsætningsstoffer. Kræver ingen forholdsregler. Ingen særlige. Hørisolering Typisk som formstykker og rullemåtter produceret af hørfibre fra planten Spindhør. Danske produkter er ikke tilsat brandhæmmere. Høren tilsættes støttefibre af polyester. Ved isolering over hovedhøjde og i lukkede og trange rum skal der bruges åndedrætsværn med P2-filter eller turbomaske og overtræksdragt. Støv fra hørfibre kan irritere øjne og øvre luftveje. Hørfibrene kan medføre den kroniske lungesygdom byssinose. Keramisk isolering Måtter, tekstiler og løsfyld til brug ved højtemperaturisolering. Det anbefales, at keramisk isolering erstattes med særlige mineraluldsprodukter udviklet til højtemperaturisolering. Keramiske fibre er omfattet af kræftbekendtgørelsen. Mineraluldsisolering Glasuld og stenuld Isoleringsplader, lamelmåtter, rullemåtter, løsfyld og rørskåle af sten eller glas som opvarmes og blæses til fibre som indgår i produktet. Ved isolering over hovedhøjde og i lukkede og trange rum skal der bruges overtræksdragt og åndedrætsværn med P2- filter eller øjenværn og turbomaske. Dette gælder også ved udlægning af løsfyld. Rørskåle med beskyttelseslag - ingen særlige forholdsregler. Fibrene kan fremkalde kløe og udslet på huden, især, hvor tøjet slutter tæt om fx hals og håndled. Mineraluldsfibre irriterer øjnene. Mineraluldsfibre kan give svie og tilstopning i næsen og svie i halsen. Herudover kan arbejdet med mineraluld medføre forøget hyppighed af bronkitis. 18 Produktbeskrivelser

19 Produkt Sammensætning Forholdsregler Mulige helbredseffekter Papirisolering Typisk som løsfyld af genbrugspapir især fra aviser tilsat råd-, svampe-, skadedyrs og brandhæmmere. Hæmmerne er borsalte eller en kombination af borsalt og aluminiumhydroxid. Ved udlægning (udblæsning) af løsfyld indendørs (på lofter og i gulvkonstruktioner) skal der bruges overtræksdragt og åndedrætsværn med P2- filter eller øjenværn og turbomaske. Ved udlægning af isoleringsplader skal der ved isolering over hovedhøjde og i lukkede og trange rum bruges åndedrætsværn med P2-filter og overtræksdragt. Støv fra papiruld irriterer øjne og luftveje. Indånding af borsalte kan medføre reproduktionsskader. Rørskåle som fx Armaflex Extruderet elastomerskum. Typisk som rørskåle og formstykker. Hvis der limes, skal der anvendes masker og åndedrætsværn med A2- filter. Indånding af dampe fra lime kan medføre risiko for hjerneskader. Rørskåle som fx Klimaflex Extruderet Polyethylen. Typisk som rørskåle. Hvis der limes, skal der anvendes masker og åndedrætsværn med A2- filter. Indånding af dampe fra lime kan medføre risiko for hjerneskader. Træfiberisolering Typisk som løsfyld af uforarbejdet træ som findeles og tilsættes brandhæmmere. Brandhæmmerne er armoniumfosfat. Ved udlægning (udblæsning) af løsfyld indendørs (på lofter og i gulvkonstruktioner) skal der bruges overtræksdragt og åndedrætsværn med P2-filter eller øjenværn og turbomaske. Støv fra fine træfibre irriterer øjnene og de øvre luftveje. Inhalerbart støv kan medføre næsekræft. Vær opmærksom på, at generne ved arbejde med isolering kan forstærkes af, at der ofte er andet helbredsskadeligt bygningsstøv til stede. Produktbeskrivelser 19

20 Skema til planlægning af isoleringsarbejder Firma: Udfyldt af: Dato: Arbejdsproces Omfang Planlagt arbejdsmetode og værktøj Foranstaltninger - støv og ergonomi Anslået tidsforbrug 20 Skema til planlægning af isoleringsarbejde

21

22

23

24 Vil du vide mere? På kan du læse og printe vore branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Branchevejledninger: Arbejde i eksisterende krybekældre Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Byggeriets sikkerhedsmålinger Gode tekniske hjælpemidler Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg Indretning af skurvogne og lignende Når du støder på asbest - Regler og baggrund! Når du støder på asbest - Sådan gør du! Isolering med mineraluld Publikationer - oversigt Sig fra! Sig stop! Støv på byggepladsen Vi har ingen problemer med sikkerhed. Gode råd om sikkerhed Faktablade: På BARs hjemmeside kan du hente faktablade for 16 forskellige faggrupper, som også beskriver problemstillinger med asbest. Kursusmaterialer: Kursusmappe for Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder Plancher for Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder Udførelse af APV i små bygge- og anlægsvirksomheder Andre materialer fra BAR: Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer Juli 2009 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST SÅDAN GØR DU! 2 Indhold 5 Indledning 6 Uddannelseskrav og instruktion 7 Sådan gør du ved typiske arbejdsopgaver 8 Demontering/udskiftning af: rør af asbestcement

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljø ved svejsning

Arbejdsmiljø ved svejsning Arbejdsmiljø ved svejsning Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere