Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning"

Transkript

1 Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

2 Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi ikke på min arbejdsplads Vi har fælles og velkendte normer for, hvordan man skal opføre sig. Vi har fælles og velkendte normer for, hvad negativ opførsel er, og som vi ikke tolererer. Vi har en fælles definition af, hvad mobning er. Vi har uddannelsesinitiativer, hvor lederne lærer at håndtere mobning. Vi har uddannelsesinitiativer, hvor medarbejderne lærer at håndtere mobning. mobbeofre kan klage over de overgreb, de føler sig udsat for. mobbeofre kan få rådgivning. vidner til mobning skal forholde sig. vi mægler i konflikter. mobbeofre kan komme tilbage til arbejdslivet. Vi har kendskab til at mobning er forbudt ifølge arbejdsmiljøloven. Vi har en handlingsplan som skal forebygge mobning. Antal 2

3 Sådan skal du tolke resultatet af testen Hvis din arbejdsplads får flest A er, tyder det på, at der er gode muligheder for at undgå mobning. Får din arbejdsplads flest B er, kan der meget vel være gode rammer for at tage fat på mobning, men der er bare ingen som er informeret om det Der ser ud til at være behov for mere information og for at få lavet en handlingsplan for, hvordan man forebygger mobning. Får din arbejdsplads flest C er, tyder det på, at der er dårlige vilkår for at forebygge eventuelle problemer med mobning. Der er behov for at få lavet en handlingsplan. Voksenmobning er et problem i vækst Der er god grund til at beskæftige sig med mobning på arbejdspladsen. Problemet er i vækst. En undersøgelse af danskernes psykiske arbejdsmiljø viser, at 8,3 procent har været udsat for mobning på deres arbejdsplads inden for det seneste år. 1,6 procent blev mobbet hver uge, mens 6,7 procent blev udsat for mobning en gang i mellem. Mobning forekommer inden for alle faggrupper. Mest udsatte er de ufaglærte, hvor 10,7 procent har været udsat for mobning. Blandt faglærte er det 9,7 procent, mens 7,7 procent af funktionærerne har oplevet at blive mobbet. Fem procent af lederne er blevet mobbet, og er dermed den gruppe, der oplever problemet mest sjældent. 71,5 procent af de mobbede angiver, at en eller flere kolleger står bag mobningen. Cirka en tredjedel 32,4 procent mobbes af en leder. Omkring seks procent af lederne mobbes af deres underordnede. Hvis en arbejdsplads har et generelt dårligt, psykisk arbejdsmiljø, stiger risikoen for mobning. Rollekonflikter og rolleuklarhed samt lav jobtilfredshed og/eller mistro mellem kollegerne øger risikoen for mobning. Arbejdspladskulturen kan give grobund for, at der opstår mobning. Arbejdsmiljøloven gælder også for mobning og det psykiske arbejdsmiljø. 3

4 Hvad kan du gøre ved mobning? Hvis du er i tvivl om, hvordan problemer med mobning skal gribes an på din arbejdsplads, er det en god ide at søge råd hos din arbejdsleder, sikkerhedsrepræsentant, tillidsrepræsentant eller i din fagforening. LO og FTF består af en række fagforeninger med tusindvis af sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, som kan bidrage til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor de ansatte trives. Hvad kan arbejdspladsen gøre for at undgå mobning? LO og FTF anbefaler, at ledelse og ansatte på virksomheder og institutioner sammen udarbejder en handlingsplan mod mobning. En handlingsplan er et godt værktøj, når man skal forebygge eller håndtere mobning. Planen kan være med til at sikre, at ansatte og ledere behandler hinanden ordentligt og med respekt. Handlingsplanen skal blandt andet give udtryk for arbejdspladsens holdning til mobning, samt hvordan det forventes, at man behandler hinanden. Inden ledelse og ansatte sætter sig sammen og laver en handlingsplan, er det en god ide at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, her under forekomsten af mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen. En arbejdspladsvurdering (APV) er et godt redskab, når kortlægningen skal gennemføres. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet et spørgeskema 1, som kan bruges til inspiration for kortlægningsfasen. LO og FTF anbefaler, at handlingsplanen bliver evalueret én gang om året. 4

5 Forslag til indholdet i en handlingsplan 2, der kan forebygge eller håndtere mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen. 1. En formålserklæring fra topledelsen. Formålserklæringen skal understrege, at virksomheden eller institutionen har pligt til at gribe ind. LO og FTF anbefaler, at formålserklæringen skal fastslå, at der er nul-tolerence over for mobning, og at arbejdsgiveren forpligter sig til at håndtere problemet, hvis det opstår. Det skal gøres tydeligt, at virksomheden eller institutionen tilstræber et arbejdsmiljø fri for mobning, hvor alle medarbejdere bliver behandlet med respekt og værdighed. Hvis handlingsplanen skal have gennemslagskraft, skal den forankres blandt medarbejderne. Derfor skal tillidsfolk, sikkerhedsrepræsentanter og andre nøglepersoner være med til at udvikle planen.alle ansatte skal have mulighed for at sætte sig ind i indholdet af den. Af formålserklæringen skal det fremgå, at ledelsen forventer, at alle ansatte opfører sig, som det er beskrevet i planen. Brud på retningslinjerne vil få disciplinære følger. 2. Definition på mobning For at gøre det tydeligt for de ansatte og lederne, hvad organisationen mener, mobning omfatter, bør handlingsplanen indeholde en definition på begrebet. Her er et eksempel på en definition fra Arbejdstilsynet: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. 3. Love og regler For at understrege alvoren i de handlinger, som kan føre til eller opfattes som mobning, bør handlingsplanen henvise til love og regler på arbejdsmiljøområdet. I Bekendtgørelse om arbejdets udførelse står der for eksempel i 9A: Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane. 5

6 4. Hvad sker der, hvis man mobber? I handlingsplanen skal man kunne læse, hvad der sker, hvis der foregår mobning på arbejdspladsen. Hvis man mobber en kollega eller en ansat, kan man for eksempel risikere at få en advarsel, at blive forflyttet, miste sit lederansvar, at blive degraderet, miste muligheden for at blive forfremmet og i værste fald blive afskediget. I særligt alvorlige tilfælde kan det komme på tale at melde sagen til politiet. 5. Hvordan skal man klage og til hvem? I sager om mobning bør man skelne mellem formelle og uformelle procedurer for klager. Når det gælder formelle klager, bør det stå tydeligt i handlingsplanen, hvem i organisationen, man skal sende klagen til. Det bør også fremgå, hvordan en klage skal håndteres. For at finde ud af, om en klage har hold i virkeligheden, er det en god ide at undersøge fakta i sagen. Det kan ske ved at interviewe den, der føler sig mobbet, den eller de, som bliver udpeget som mobbere, samt eventuelle vidner. Det er vigtigt, at de, der gennemfører interviewene, tager hensyn til såvel ofrets, som de anklagede mobberes integritet. Af handlingsplanen skal det også fremgå, hvad man gør, hvis den nærmeste leder tager del i mobningen. I den situation kan det i særlig grad være nødvendigt at få hjælp udefra. For eksempel kan den mobbede tage tillidsrepræsentanten, sikkerhedsrepræsentanten eller lederens nærmeste overordnede med på råd om, hvordan man håndterer konflikten. Ved uformelle klager kan sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter være nyttige. 6. Rådgivning og støtte til ofre og mobbere En handlingsplan mod mobning bør gøre det klart, at de involverede parter har ret til støtte og vejledning undervejs. Det anbefales, at retningslinjerne bliver så konkrete og specifikke som muligt. 7. Rehabilitering og opfølgning I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at tilbyde ofret samtaler eller terapi hos en læge eller psykolog. Andre gange kan ofret være så traumatiseret, at vedkommende ønsker at fratræde sin stilling. Hvis det sker, vil målet med rehabiliteringen først og fremmest være at opbygge selvfølelsen hos ofret og gøre det muligt for vedkommende at komme tilbage på arbejdsmarkedet. I nogle tilfælde kan en rehabilitering af den anklagede mobber være nødvendig. Det gør sig især gældende, hvis vedkommende ikke har haft til hensigt at mobbe. Sager om mobning viser sig nogle gange i virkeligheden at være konflikter mellem mennesker. Hvis det er situationen, kan arbejdsmiljømægling være en mulig løsning. 6

7 8. Information til de ansatte Information om mobning skal oplyse om: Årsager til mobning. Hvem der kan blive ramt af mobning. Hvilke konsekvenser mobning har for individet og for organisationen. Virksomhedens eller institutionens tiltag for at forebygge mobning og hvilke procedurer, der findes for at håndtere mobning. 9. Oplæring i handlingsplanen Arbejdspladsen skal informere om, hvordan den oplærer sine ansatte og ledere i handlingsplanen mod mobning, samt hvordan procedurerne anvendes i praksis. Oplæring i, hvordan man forebygger og håndterer mobning, kan indgå som en del af uddannelsen til sikkerhedsrepræsentant. Det er også vigtigt at investere i oplæring af linjeledere. Ledere, sikkerhedsrepræsentanter, medlemmer af sikkerhedsudvalget, samarbejdsudvalget eller MEDudvalget, tillidsvalgte og andre med et ansvar i sager om mobning bør få en oplæring i, hvordan man kan holde øje med og håndtere mobning og personalekonflikter. 10. Evaluering og revidering af handlingsplanen LO og FTF anbefaler, at parterne på arbejdspladsen jævnligt for eksempel en gang om året - gennemgår handlingsplanen og tager stilling til, om den skal revideres. Handlingsplanen bør indeholde en beskrivelse af hvordan og hvor tit, den skal evalueres. Det skal sikre, at planen hele tiden er effektiv, bliver forbedret og tilpasset ændringer i organisationen. Samtidig sender det et signal om, at jævnlig evaluering er vigtig for hele organisationen, og det understreger, at problemstillingen bliver taget alvorligt. Du kan finde mere viden om mobning på arbejdspladsen her: Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane findes på Se også og NOTE: 1Se mere på under psykisk arbejdsmiljø. Spørgeskemaet - findes i tre udgaver: et kort til den enkelte virksomhed, et mellemlangt til arbejdsmiljøprofessionelle og et langt skema til forskere. Skemaerne kaldes også 3 dækkeren. 2Mobbehandlingsplanen er inspireret af Videncenter for Arbejdsmiljø, se eventuelt 7

8 Grafisk layout Ulrik Samsøe FIgen, Islands Brygge 32D 2300 København S Tlf Fax Niels Hemmingsens Gade København K Tlf Fax

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane At-VEJLEDNING D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere