GRUPPELIV Hvad udgør dækningen? for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUPPELIV Hvad udgør dækningen? for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE"

Transkript

1 Bagside Forside Vigtigt! Læs vejledning på bagsiden, inden du udfylder helbredserklæringen. Hvad udgør dækningen? Ansøgning om optagelse i Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning nr Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG. Er du i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, f.eks. med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Du er dog selv ansvarlig for oplysningerne. Lægens evt. honorar betales ikke af FG eller Landbrug & Fødevarer. Hvis der ikke er plads nok i de enkelte rubrikker, kan du vedlægge supplerende oplysninger, som også skal underskrives og påføres dit cpr.nr. Fornavn(e) og efternavn: Har du inden for de sidste 3 år konsulteret, været undersøgt/behandlet af læge, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog/psykiater, fået foretaget laboratorieundersøgelse, fået udskrevet receptpligtig medicin eller været indlagt på sygehus, ambulatorium el. lign? Landmand Engangssum ved død* Engangssum ved visse kritiske sygdomme** Engangssum ved ulykke*** Hvor? For hvad? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Er du under revalidering eller indstillet til/ansat i fleksjob? Forsikringsdækning Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Er du indstillet til eller får du pension, eller invaliditetsydelse fra det offentlige på grund af dit helbred? kr kr kr kr kr kr kr kr. * Har du nogensinde været syg eller sygemeldt i mere end 1 måned? Hvilken lidelse? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Er du fuldstændig rask? Hvis nej, hvorfor ikke? Er du fuldt arbejdsdygtig? Hvem er din læge? (anfør navn og adresse) Jeg erklærer, at alle spørgsmål er besvaret efter bedste overbevisning, og at jeg ikke har fortiet noget. Jeg er klar over, at urigtige eller manglende oplysninger, som kan være af betydning for Forenede Gruppelivs vurdering af den forsikringsmæssige risiko, kan medføre at forsikringen ikke dækker, hvis jeg får behov for at rejse krav om udbetaling fra selskabet. Jeg er indforstået med at andre forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsskadestyrelsen samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i sagens behandling, kan gøres bekendt med de indhentede oplysninger. Jeg er bekendt med, at Forenede Gruppeliv forbeholder sig ret til at opbevare de anførte oplysninger også i tilfælde af afslag på ansøgning om forsikring. Jeg er ikke fyldt 60 år og er... (sæt kryds i A eller B) A Aktivt medlem af: B Medarbejder hos et aktivt medlem af: Ansøgeren Samtykkeerklæring Jeg giver hermed mit samtykke til, at Forenede Gruppeliv må indhente alle relevante oplysninger. Det kan være sygdomsoplysninger, oplysninger om mine helbredsforhold, herunder kontakt til sundhedsvæsenet, oplysninger om sociale forhold m.v. Oplysninger må indhentes fra praktiserende læger, sygehuse og andre relevante dele af sundhedsvæsenet, hos offentlige myndigheder, herunder kommune og Arbejdsskadestyrelsen og politi samt hos andre forsikringsselskaber og pensionskasser. De indhen- tede oplysninger kan videregives til andre forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsskadestyrelsen, Videncenter for Helbred og Forsikring samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i min sag. Samtykket omfatter alene oplysninger forud for det tidspunkt, hvor Forenede Gruppeliv har accepteret den ønskede forsikring/ændring i forsikring. Kopi af dette samtykke gives til den læge, kommune m.fl., der anmodes om at give oplysninger til Forenede Gruppeliv. Cpr. nummer: Underskrift (ansøgeren): Jeg er arbejdsgiver og indbetaler ATP for ovenstående medarbejder pr. dags dato (udfyldes kun hvis punkt B er afkrydset) Adresse: Postnr.: Underskrift: Foreningen Dato Stempel og underskrift Medlemsnummer: arbejdsgiveren Ægtefælle/samlever CPR-nr.: Adresse: Postnr.: I tabellen nedenfor kan du se, hvor meget der bliver udbetalt Det er altid din alder, der er afgørende for, hvor stor udbetalingen er også ved ægtefællens/samleverens død. Hvis din ægtefælle/samlever dør inden for det første år efter optagelsen i ordningen, udbetales forsikringssummen kun i tilfælde af ulykke eller selvmord se også afsnittet Karenstid og Forsikringssummerne kan fordobles. Din ægtefælle/samlever er længst dækket til udgangen af det kalenderår, hvor han/hun fylder 65 år. * * Ved kritisk sygdom er det en betingelse for udbetalingen, at du eller din ægtefælle/samlever er i live på ansøgningstidspunktet. Forsikringssummen bliver udbetalt, hvis du eller din ægtefælle/samlever får en dækningsberettiget kritisk sygdom inden udgangen af det år, I fylder 65 år. Diagnoser, der er stillet eller operationer foretaget før indmeldelsestidspunktet, eller før dækningen er trådt i kraft, giver ikke ret til udbetaling fra forsikringen. For kræft gælder dog følgende: Har du, inden forsikringstidens begyndelse, fået diagnosticeret kræft, og er der forløbet mindst 10 år siden da, har du ret til udbetaling, hvis du får stillet endnu en kræftdiagnose det er en forudsætning, at der ikke er konstateret tilbagefald i den nævnte periode. Har du, inden forsikringstiden, fået konstateret blodprop i hjertet eller fået foretaget en bypassoperation/ballonudvidelse, er du ikke omfattet af disse diagnoser længere. * * * Hvis du eller din ægtefælle/samlever kommer ud for en ulykke inden udgangen af det år, I fylder 65 år, udbetales erstatning, hvis ulykken medfører en méngrad på 5% eller derover. Hvis mèngraden er på 30 % eller mere, ydes der dobbelt erstatning. Erstatningens størrelse er fastsat ud fra en forsikringssum på kr. Ménerstatningen, der ikke må forveksles med udbetaling ved nedsat erhvervsevne, vurderes med udgangspunkt i Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Erstatningen tager udgangspunkt i forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet. Yderligere oplysninger Spørgsmål om kritisk sygdom, dødsfaldsdækning, præmiefritagelse og begunstigelse: Generelle spørgsmål henvises til din lokale forening eller Landbrug & Fødevarer. Landbrug & Fødevarer tilbyder også: GRUPPEPENSION SUNDHEDSFORSIKRING Forenede Gruppeliv Krumtappen Valby Tlf Læs mere på Landbrug & Fødevarer samarbejder med: Spørgsmål om ulykkesforsikringen: Nordea Liv & Pension Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Fax Tryg gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W TRYGHED VÆKST BALANCE Helbredserklæring GRUPPELIV 2011 for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

2 Hvad er fordelene? Det er medlemmernes egen ordning, og overskud returneres enten i form af lavere præmie eller højere dækning. Ordningen er stor og omfatter ca familier. Det giver billig administration og god økonomi. Lempelige krav til helbredsoplysninger, gør det lettere at blive optaget i ordningen. Hvem kan tilmelde sig ordningen? Alle aktive medlemmer under 60 år kan tilmelde sig ordningen - også din ægtefælle eller samlever - se afsnittet Forsikrings summerne kan fordobles Medarbejdere under 60 år ansat hos aktive medlemmer kan benytte aftalen på samme vilkår forudsat, at der indbetales ATPbidrag for medarbejderen. Hvad koster det? Den årlige præmie er kr. i Præmien fastsættes for et år ad gangen på baggrund af den forsikrede gruppes aldersmæssige sammensætning, antallet af skader m.m. Præmien er ens for alle uanset alder, køn og civilstand, og opkræves hvert år af den lokale/regionale forening. Hvordan bliver jeg tilmeldt? For at tilmelde dig denne ordning, skal du ansøge om optagelse ved at udfylde helbredserklæringen. Bemærk, at skemaet altid skal underskrives af din forening og af din arbejdsgiver, hvis du er ansat hos et medlem. Husk at læse vejledningen før du udfylder spørgsmålene. Helbredserklæringen skal indsendes til Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, 2500 Valby. Det er Forenede Gruppeliv, som vurderer, om du kan optages i ordningen. Husk at give din egen forening besked når du har indsendt helbredserklæringen, så de kan fremsende den nødvendige præmieopkrævning. Hvornår er en samlever dækket? Din samlever er dækket af forsikringen, hvis I på skadestidspunktet lever sammen på fælles bopæl og enten b) har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste 2 år før skadestidspunktet. Uanset ovenstående gælder dog forbehold beskrevet under punktet Karenstid. Hvem tilfalder forsikringssummerne? Forsikringssummen ved død udbetales til dine nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er i den angivne rækkefølge: 1. Din ægtefælle, dog ikke hvis separation foreligger på tids punktet for dødsfaldet. 2. Din samlever, hvis I på dødsfaldstidspunktet lever sammen på fælles bopæl og enten b) har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 3. Dine livsarvinger. 4. Dine arvinger ifølge testamente. 5. Dine arvinger ifølge loven. Forsikringssummen ved død, som gælder for din ægtefælle/ samlever, bliver udbetalt til dig eller dine efterladte. Forsikringssummen ved visse kritiske sygdomme eller ulykke bliver udbetalt til dig eller din ægtefælle/samlever. Anden begunstigelse Ønsker du, at forsikringssummen skal udbetales til andre end ovennævnte nærmeste pårørende, skal du indsende en særskilt begunstigelseserklæring til: Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, 2500 Valby. Erklæring til ændring af begunstigelsen kan du finde på eller du kan ringe til Forenede Gruppeliv på tlf og få erklæringen tilsendt. Forsikringssummerne kan fordobles Hvis både du og din ægtefælle/samlever er aktive medlemmer af en lokal/regional forening, kan I begge søge optagelse i gruppelivs-forsikringen. Det betyder naturligvis også, at der skal betales dobbelt præmie. I skal begge indsende helbredsoplysninger, og hvis I afgiver helbredsoplysningerne samtidig, og begge optages i ordningen (højst en måned imellem), bortfalder karenstiden for ægtefællen/samleveren. Hvornår dækker forsikringen? Død Engangssummen ved død bliver udbetalt ved din eller din ægtefælle/samlevers død - undtagen død som følge af aktiv deltagelse i krig. Husk også at læse afsnittet om Karenstid, Forsikringssummerne kan fordobles samt Hvornår er en samlever dækket. Visse kritiske sygdomme Alle i denne ordning er automatisk omfattet af dækningen ved visse kritiske sygdomme med tilhørende forsikringsbetingelser. Det samme gælder de medforsikrede ægtefæller/samlevere, som dog først er dækket af forsikringen et år efter tilmeldingen - se dog afsnittet om Karenstid, Forsikringssummerne kan fordobles og Hvornår er en samlever dækket. Hvis du eller din ægtefælle/samlever ved optagelsen i ordningen lider af en kritisk sygdom, eller tidligere har fået konstateret en kritisk sygdom, er denne diagnose ikke dækket af forsikringen. Har du fået konstateret kræft, inden forsikringen trådte i kraft, er du dog berettiget til en udbetaling, hvis du får stillet en ny kræftdiagnose og der er forløbet 10 år uden tilbagefald regnet fra den forrige kræftdiagnose. Hvis du eller din ægtefælle/samlever får udbetalt en sum i forbindelse med en kritisk sygdom, og du eller ægtefællen/ samleveren dør inden 3 mdr. efter at diagnosen er blevet stillet, fratrækkes den udbetalte sum i en evt. senere erstatningssum ved død. Det er en betingelse for udbetalingen, at du eller din ægtefælle/samlever er i live på ansøgningstidspunktet. Følgende sygdomme er dækket af forsikringen: Ondartede kræftformer Bypassoperation/ballonudvidelse Blodprop i hjertet Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning eller blodprop i hjernen Visse typer af muskelsvind Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Dissemineret sklerose Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Større organtransplantationer (hjerte, lunge, knoglemarv og lever) HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) Uigenkaldeligt nyresvigt AIDS Parkinsons sygdom Blindhed Døvhed Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Følger efter Borreliainfektion i nervesystemet efter flåtbid Større forbrændinger af 3. grad (også forfrysninger eller ætsninger) Du kan læse mere om de præcise diagnosekrav og undtagelser i de særlige forsikringsbetingelser for kritisk sygdom, som du kan rekvirere hos FG på telefon eller hente på Ulykke Ulykkesforsikringen bliver udbetalt, hvis du eller din ægtefælle/ samlever kommer ud for en ulykke, der medfører en méngrad på mindst 5 % - se dog afsnittet om Hvornår er en samlever dækket. Fra 30 % méngrad ydes dobbelt erstatning. Ulykkesforsikringen dækker ulykker i Norden og Grønland samt i EU-medlemslandene. Forsikringen dækker også under rejser og ophold af indtil 1 års varighed i resten af verden. Der er dog følgende undtagelser, hvor forsikringen ikke dækker: Ulykke - som følge af aktiv krigsdeltagelse Ulykke - som følge af forsikredes forsætlige handlinger, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse, deltagelse i sport mod betaling, boksning, motorløb mv. Briller - uanset om de benyttes i ulykkesøjeblikket Tandskader Ulykkestilfælde, der skyldes bestående sygdom eller sygdomsanlæg, bortset fra ildebefindende eller besvimelse. Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, hvis forværringen skyldes en bestående eller tilfældigt tilstødende sygdom. Skader på kroppen sket som følge af nedslidning eller over belastning, der ikke er pludselig. Forsikringsbetingelserne, som gælder for denne kollektive ulykkesforsikring, har nr og du kan rekvirere dem hos Tryg på telefon eller Karenstid For dækningen ved død og kritisk sygdom er der en karenstid for din evt. medforsikrede ægtefælle/samlever. Hvis han/hun dør eller får konstateret en kritisk sygdom inden for de første 12 måneder efter tilmelding, er han/hun ikke dækket af forsikringen, dog med undtagelse af død som følge af ulykke eller selvmord. Se også afsnittet Forsikringssummen kan fordobles. På ulykkesforsikringen er der ingen karenstid. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien en engangsudbetaling hvis du eller din ægtefælle/samlever kommer ud for en ulykke der afstedkommer en méngrad på mindst 5%, får konstateret visse kritiske sygdomme eller i værste fald dør. 0110/8.0 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, CVR-nr Kundevejledning 1. Hvorfor skal du give oplysninger om dit helbred? Når du skal sikre dig selv og din familie med en gruppelivsforsikring, skal du besvare en række spørgsmål om dit helbred. Det er meget vigtigt, at du besvarer alle spørgsmål nøjagtigt, ellers risikerer du i værste fald at stå uden dækning, hvis skaden sker. 2. Hvilke oplysninger skal du give? Når du vil tegne en gruppelivsforsikring, skal du udfylde en helbredserklæring og eventuelt nogle spørgeskemaer. Når du udfylder helbredserklæringen og de andre spørgeskemaer, er det meget vigtigt: at du besvarer alle spørgsmål at du giver oplysning om nuværende sygdomme at du giver oplysning om tidligere sygdomme at du giver oplysning om varigt eller midlertidigt forbrug af medicin at du giver oplysning om undersøgelser og behandlinger hos autoriserede sundhedspersoner (f.eks. læger, kiropraktorer eller fysioterapeuter, psykolog eller psykiater), sygehuse og sundhedsmæssige institutioner. hvis du er i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, f.eks. med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Lægens evt. honorar betales ikke af FG. Du skal dog ikke oplyse om resultatet af gentests, dvs. undersøgelser der kan belyse dine arveanlæg og deraf følgende risiko for fremtidige sygdomme. Ansvaret for at skemaet udfyldes korrekt er dit og dit alene. Du skal være særlig opmærksom på ryglidelser og psykiske lidelser og på alkoholmisbrug. Nogle er tilbøjelige til at bagatellisere problemer med ryggen eller fortie brug af piller. Andre har svært ved at fortælle om f.eks. psykiske lidelser og kønssygdomme, men du kan trygt give følsomme oplysninger. Kun de personer, der skal behandle din sag, ser dine oplysninger, og de har alle tavshedspligt ifølge loven. Hvis du ønsker det, kan du skrive de følsomme oplysninger i et brev og lægge det i en lukket kuvert, stilet til FGs læge. Du kan derfor vælge at lade din lokale/regionale forening (og din arbejdsgiver, hvis du er ansat hos et medlem) skrive under på dit medlemskab/ din ansættelse, før du udfylder skemaet. På den måde får du mulighed for at udfylde helbredsspørgsmålene helt personligt, og kan efterfølgende ende skemaet direkte til FG. Foreningen skal dog altid registrere dit ønske om tilslutning til ordningen. Kommer du senere i tanke om noget, du har glemt at oplyse, skal du rette henvendelse til FG. 3. Hvad sker der med dine helbredsoplysninger? Helbredsoplysningerne anvendes ved bedømmelse af, om du kan optages i gruppelivsforsikringen. FGs lægekontor træffer sin afgørelse på et lægefagligt og veldokumenteret statistisk grundlag, der er udarbejdet med hjælp fra uafhængige eksperter. 4. Hvis skaden sker? Hvis du dør eller bliver invalid og din forsikring skal udbetales, kan FG indhente oplysninger om din sygdom eller død. I den forbindelse kan FG med din eller dine efterladtes tilladelse bede om oplysning fra autoriserede sundhedspersoner (f.eks. læger, kiropraktorer eller fysioterapeuter), sygehuse og sundhedsmæssige institutioner. Disse oplysninger sammenholdes med de svar, du gav, da du tegnede din forsikring. Gav du korrekte svar, da du tegnede forsikringen, bliver din erstatning udbetalt omgående. Gav du derimod forkerte oplysninger, da du tegnede forsikringen, kan erstatningen helt bortfalde. Derfor skal du give samtykke Når du vil tegne/optages i en gruppelivsforsikring, eller foretage ændringer i din forsikringsaftale i forsikringstiden, har Forenede Gruppeliv behov for oplysninger, som kan være af betydning for vurderingen af den forsikringsmæssige risiko. Afgiver du urigtige oplysninger eller undlader du at afgive relevante oplysninger, kan det medføre, at du ikke vil kunne få forsikringssummen, den dag du får behov for at rejse krav om udbetaling fra Forenede Gruppeliv. Det følger af forsikringsaftaleloven. Din læge m.fl. kan videregive helbredsoplysninger m.v. Din læge kan med dit samtykke videregive oplysninger om dine helbredsforhold, oplysninger om øvrige private forhold og andre fortrolige oplysninger. Det følger af sundhedsloven. Offentlige myndigheder og forsikringsselskaber m.fl. kan ligeledes med dit samtykke videregive oplysninger om dig, dog i henhold til anden lovgivning. Du kan altid trække samtykket tilbage Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En kopi af dette samtykke bliver givet til alle, som Forenede Gruppeliv ønsker at få helbredsoplysninger m.v. fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du altid vælge at trække det tilbage. Du får besked hver gang Forenede Gruppeliv indhenter oplysninger Hver gang Forenede Gruppeliv indhenter konkrete oplysninger, får du besked om, hvorfor oplysningerne ønskes indhentet, hvilke oplysninger der indhentes, præcis for hvilken periode og hos hvem, Forenede Gruppeliv ønsker at hente oplysningerne.

3 Hvad er fordelene? Det er medlemmernes egen ordning, og overskud returneres enten i form af lavere præmie eller højere dækning. Ordningen er stor og omfatter ca familier. Det giver billig administration og god økonomi. Lempelige krav til helbredsoplysninger, gør det lettere at blive optaget i ordningen. Hvem kan tilmelde sig ordningen? Alle aktive medlemmer under 60 år kan tilmelde sig ordningen - også din ægtefælle eller samlever - se afsnittet Forsikrings summerne kan fordobles Medarbejdere under 60 år ansat hos aktive medlemmer kan benytte aftalen på samme vilkår forudsat, at der indbetales ATPbidrag for medarbejderen. Hvad koster det? Den årlige præmie er kr. i Præmien fastsættes for et år ad gangen på baggrund af den forsikrede gruppes aldersmæssige sammensætning, antallet af skader m.m. Præmien er ens for alle uanset alder, køn og civilstand, og opkræves hvert år af den lokale/regionale forening. Hvordan bliver jeg tilmeldt? For at tilmelde dig denne ordning, skal du ansøge om optagelse ved at udfylde helbredserklæringen. Bemærk, at skemaet altid skal underskrives af din forening og af din arbejdsgiver, hvis du er ansat hos et medlem. Husk at læse vejledningen før du udfylder spørgsmålene. Helbredserklæringen skal indsendes til Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, 2500 Valby. Det er Forenede Gruppeliv, som vurderer, om du kan optages i ordningen. Husk at give din egen forening besked når du har indsendt helbredserklæringen, så de kan fremsende den nødvendige præmieopkrævning. Hvornår er en samlever dækket? Din samlever er dækket af forsikringen, hvis I på skadestidspunktet lever sammen på fælles bopæl og enten b) har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste 2 år før skadestidspunktet. Uanset ovenstående gælder dog forbehold beskrevet under punktet Karenstid. Hvem tilfalder forsikringssummerne? Forsikringssummen ved død udbetales til dine nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er i den angivne rækkefølge: 1. Din ægtefælle, dog ikke hvis separation foreligger på tids punktet for dødsfaldet. 2. Din samlever, hvis I på dødsfaldstidspunktet lever sammen på fælles bopæl og enten b) har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 3. Dine livsarvinger. 4. Dine arvinger ifølge testamente. 5. Dine arvinger ifølge loven. Forsikringssummen ved død, som gælder for din ægtefælle/ samlever, bliver udbetalt til dig eller dine efterladte. Forsikringssummen ved visse kritiske sygdomme eller ulykke bliver udbetalt til dig eller din ægtefælle/samlever. Anden begunstigelse Ønsker du, at forsikringssummen skal udbetales til andre end ovennævnte nærmeste pårørende, skal du indsende en særskilt begunstigelseserklæring til: Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, 2500 Valby. Erklæring til ændring af begunstigelsen kan du finde på eller du kan ringe til Forenede Gruppeliv på tlf og få erklæringen tilsendt. Forsikringssummerne kan fordobles Hvis både du og din ægtefælle/samlever er aktive medlemmer af en lokal/regional forening, kan I begge søge optagelse i gruppelivs-forsikringen. Det betyder naturligvis også, at der skal betales dobbelt præmie. I skal begge indsende helbredsoplysninger, og hvis I afgiver helbredsoplysningerne samtidig, og begge optages i ordningen (højst en måned imellem), bortfalder karenstiden for ægtefællen/samleveren. Hvornår dækker forsikringen? Død Engangssummen ved død bliver udbetalt ved din eller din ægtefælle/samlevers død - undtagen død som følge af aktiv deltagelse i krig. Husk også at læse afsnittet om Karenstid, Forsikringssummerne kan fordobles samt Hvornår er en samlever dækket. Visse kritiske sygdomme Alle i denne ordning er automatisk omfattet af dækningen ved visse kritiske sygdomme med tilhørende forsikringsbetingelser. Det samme gælder de medforsikrede ægtefæller/samlevere, som dog først er dækket af forsikringen et år efter tilmeldingen - se dog afsnittet om Karenstid, Forsikringssummerne kan fordobles og Hvornår er en samlever dækket. Hvis du eller din ægtefælle/samlever ved optagelsen i ordningen lider af en kritisk sygdom, eller tidligere har fået konstateret en kritisk sygdom, er denne diagnose ikke dækket af forsikringen. Har du fået konstateret kræft, inden forsikringen trådte i kraft, er du dog berettiget til en udbetaling, hvis du får stillet en ny kræftdiagnose og der er forløbet 10 år uden tilbagefald regnet fra den forrige kræftdiagnose. Hvis du eller din ægtefælle/samlever får udbetalt en sum i forbindelse med en kritisk sygdom, og du eller ægtefællen/ samleveren dør inden 3 mdr. efter at diagnosen er blevet stillet, fratrækkes den udbetalte sum i en evt. senere erstatningssum ved død. Det er en betingelse for udbetalingen, at du eller din ægtefælle/samlever er i live på ansøgningstidspunktet. Følgende sygdomme er dækket af forsikringen: Ondartede kræftformer Bypassoperation/ballonudvidelse Blodprop i hjertet Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning eller blodprop i hjernen Visse typer af muskelsvind Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Dissemineret sklerose Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Større organtransplantationer (hjerte, lunge, knoglemarv og lever) HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) Uigenkaldeligt nyresvigt AIDS Parkinsons sygdom Blindhed Døvhed Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Følger efter Borreliainfektion i nervesystemet efter flåtbid Større forbrændinger af 3. grad (også forfrysninger eller ætsninger) Du kan læse mere om de præcise diagnosekrav og undtagelser i de særlige forsikringsbetingelser for kritisk sygdom, som du kan rekvirere hos FG på telefon eller hente på Ulykke Ulykkesforsikringen bliver udbetalt, hvis du eller din ægtefælle/ samlever kommer ud for en ulykke, der medfører en méngrad på mindst 5 % - se dog afsnittet om Hvornår er en samlever dækket. Fra 30 % méngrad ydes dobbelt erstatning. Ulykkesforsikringen dækker ulykker i Norden og Grønland samt i EU-medlemslandene. Forsikringen dækker også under rejser og ophold af indtil 1 års varighed i resten af verden. Der er dog følgende undtagelser, hvor forsikringen ikke dækker: Ulykke - som følge af aktiv krigsdeltagelse Ulykke - som følge af forsikredes forsætlige handlinger, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse, deltagelse i sport mod betaling, boksning, motorløb mv. Briller - uanset om de benyttes i ulykkesøjeblikket Tandskader Ulykkestilfælde, der skyldes bestående sygdom eller sygdomsanlæg, bortset fra ildebefindende eller besvimelse. Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, hvis forværringen skyldes en bestående eller tilfældigt tilstødende sygdom. Skader på kroppen sket som følge af nedslidning eller over belastning, der ikke er pludselig. Forsikringsbetingelserne, som gælder for denne kollektive ulykkesforsikring, har nr og du kan rekvirere dem hos Tryg på telefon eller Karenstid For dækningen ved død og kritisk sygdom er der en karenstid for din evt. medforsikrede ægtefælle/samlever. Hvis han/hun dør eller får konstateret en kritisk sygdom inden for de første 12 måneder efter tilmelding, er han/hun ikke dækket af forsikringen, dog med undtagelse af død som følge af ulykke eller selvmord. Se også afsnittet Forsikringssummen kan fordobles. På ulykkesforsikringen er der ingen karenstid. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien en engangsudbetaling hvis du eller din ægtefælle/samlever kommer ud for en ulykke der afstedkommer en méngrad på mindst 5%, får konstateret visse kritiske sygdomme eller i værste fald dør. 0110/8.0 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, CVR-nr Kundevejledning 1. Hvorfor skal du give oplysninger om dit helbred? Når du skal sikre dig selv og din familie med en gruppelivsforsikring, skal du besvare en række spørgsmål om dit helbred. Det er meget vigtigt, at du besvarer alle spørgsmål nøjagtigt, ellers risikerer du i værste fald at stå uden dækning, hvis skaden sker. 2. Hvilke oplysninger skal du give? Når du vil tegne en gruppelivsforsikring, skal du udfylde en helbredserklæring og eventuelt nogle spørgeskemaer. Når du udfylder helbredserklæringen og de andre spørgeskemaer, er det meget vigtigt: at du besvarer alle spørgsmål at du giver oplysning om nuværende sygdomme at du giver oplysning om tidligere sygdomme at du giver oplysning om varigt eller midlertidigt forbrug af medicin at du giver oplysning om undersøgelser og behandlinger hos autoriserede sundhedspersoner (f.eks. læger, kiropraktorer eller fysioterapeuter, psykolog eller psykiater), sygehuse og sundhedsmæssige institutioner. hvis du er i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, f.eks. med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Lægens evt. honorar betales ikke af FG. Du skal dog ikke oplyse om resultatet af gentests, dvs. undersøgelser der kan belyse dine arveanlæg og deraf følgende risiko for fremtidige sygdomme. Ansvaret for at skemaet udfyldes korrekt er dit og dit alene. Du skal være særlig opmærksom på ryglidelser og psykiske lidelser og på alkoholmisbrug. Nogle er tilbøjelige til at bagatellisere problemer med ryggen eller fortie brug af piller. Andre har svært ved at fortælle om f.eks. psykiske lidelser og kønssygdomme, men du kan trygt give følsomme oplysninger. Kun de personer, der skal behandle din sag, ser dine oplysninger, og de har alle tavshedspligt ifølge loven. Hvis du ønsker det, kan du skrive de følsomme oplysninger i et brev og lægge det i en lukket kuvert, stilet til FGs læge. Du kan derfor vælge at lade din lokale/regionale forening (og din arbejdsgiver, hvis du er ansat hos et medlem) skrive under på dit medlemskab/ din ansættelse, før du udfylder skemaet. På den måde får du mulighed for at udfylde helbredsspørgsmålene helt personligt, og kan efterfølgende ende skemaet direkte til FG. Foreningen skal dog altid registrere dit ønske om tilslutning til ordningen. Kommer du senere i tanke om noget, du har glemt at oplyse, skal du rette henvendelse til FG. 3. Hvad sker der med dine helbredsoplysninger? Helbredsoplysningerne anvendes ved bedømmelse af, om du kan optages i gruppelivsforsikringen. FGs lægekontor træffer sin afgørelse på et lægefagligt og veldokumenteret statistisk grundlag, der er udarbejdet med hjælp fra uafhængige eksperter. 4. Hvis skaden sker? Hvis du dør eller bliver invalid og din forsikring skal udbetales, kan FG indhente oplysninger om din sygdom eller død. I den forbindelse kan FG med din eller dine efterladtes tilladelse bede om oplysning fra autoriserede sundhedspersoner (f.eks. læger, kiropraktorer eller fysioterapeuter), sygehuse og sundhedsmæssige institutioner. Disse oplysninger sammenholdes med de svar, du gav, da du tegnede din forsikring. Gav du korrekte svar, da du tegnede forsikringen, bliver din erstatning udbetalt omgående. Gav du derimod forkerte oplysninger, da du tegnede forsikringen, kan erstatningen helt bortfalde. Derfor skal du give samtykke Når du vil tegne/optages i en gruppelivsforsikring, eller foretage ændringer i din forsikringsaftale i forsikringstiden, har Forenede Gruppeliv behov for oplysninger, som kan være af betydning for vurderingen af den forsikringsmæssige risiko. Afgiver du urigtige oplysninger eller undlader du at afgive relevante oplysninger, kan det medføre, at du ikke vil kunne få forsikringssummen, den dag du får behov for at rejse krav om udbetaling fra Forenede Gruppeliv. Det følger af forsikringsaftaleloven. Din læge m.fl. kan videregive helbredsoplysninger m.v. Din læge kan med dit samtykke videregive oplysninger om dine helbredsforhold, oplysninger om øvrige private forhold og andre fortrolige oplysninger. Det følger af sundhedsloven. Offentlige myndigheder og forsikringsselskaber m.fl. kan ligeledes med dit samtykke videregive oplysninger om dig, dog i henhold til anden lovgivning. Du kan altid trække samtykket tilbage Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En kopi af dette samtykke bliver givet til alle, som Forenede Gruppeliv ønsker at få helbredsoplysninger m.v. fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du altid vælge at trække det tilbage. Du får besked hver gang Forenede Gruppeliv indhenter oplysninger Hver gang Forenede Gruppeliv indhenter konkrete oplysninger, får du besked om, hvorfor oplysningerne ønskes indhentet, hvilke oplysninger der indhentes, præcis for hvilken periode og hos hvem, Forenede Gruppeliv ønsker at hente oplysningerne.

4 Bagside Forside Vigtigt! Læs vejledning på bagsiden, inden du udfylder helbredserklæringen. Hvad udgør dækningen? Ansøgning om optagelse i Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning nr Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG. Er du i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, f.eks. med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Du er dog selv ansvarlig for oplysningerne. Lægens evt. honorar betales ikke af FG eller Landbrug & Fødevarer. Hvis der ikke er plads nok i de enkelte rubrikker, kan du vedlægge supplerende oplysninger, som også skal underskrives og påføres dit cpr.nr. Fornavn(e) og efternavn: Har du inden for de sidste 3 år konsulteret, været undersøgt/behandlet af læge, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog/psykiater, fået foretaget laboratorieundersøgelse, fået udskrevet receptpligtig medicin eller været indlagt på sygehus, ambulatorium el. lign? Landmand Engangssum ved død* Engangssum ved visse kritiske sygdomme** Engangssum ved ulykke*** Hvor? For hvad? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Er du under revalidering eller indstillet til/ansat i fleksjob? Forsikringsdækning Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Er du indstillet til eller får du pension, eller invaliditetsydelse fra det offentlige på grund af dit helbred? kr kr kr kr kr kr kr kr. * Har du nogensinde været syg eller sygemeldt i mere end 1 måned? Hvilken lidelse? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Er du fuldstændig rask? Hvis nej, hvorfor ikke? Er du fuldt arbejdsdygtig? Hvem er din læge? (anfør navn og adresse) Jeg erklærer, at alle spørgsmål er besvaret efter bedste overbevisning, og at jeg ikke har fortiet noget. Jeg er klar over, at urigtige eller manglende oplysninger, som kan være af betydning for Forenede Gruppelivs vurdering af den forsikringsmæssige risiko, kan medføre at forsikringen ikke dækker, hvis jeg får behov for at rejse krav om udbetaling fra selskabet. Jeg er indforstået med at andre forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsskadestyrelsen samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i sagens behandling, kan gøres bekendt med de indhentede oplysninger. Jeg er bekendt med, at Forenede Gruppeliv forbeholder sig ret til at opbevare de anførte oplysninger også i tilfælde af afslag på ansøgning om forsikring. Jeg er ikke fyldt 60 år og er... (sæt kryds i A eller B) A Aktivt medlem af: B Medarbejder hos et aktivt medlem af: Ansøgeren Samtykkeerklæring Jeg giver hermed mit samtykke til, at Forenede Gruppeliv må indhente alle relevante oplysninger. Det kan være sygdomsoplysninger, oplysninger om mine helbredsforhold, herunder kontakt til sundhedsvæsenet, oplysninger om sociale forhold m.v. Oplysninger må indhentes fra praktiserende læger, sygehuse og andre relevante dele af sundhedsvæsenet, hos offentlige myndigheder, herunder kommune og Arbejdsskadestyrelsen og politi samt hos andre forsikringsselskaber og pensionskasser. De indhen- tede oplysninger kan videregives til andre forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsskadestyrelsen, Videncenter for Helbred og Forsikring samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i min sag. Samtykket omfatter alene oplysninger forud for det tidspunkt, hvor Forenede Gruppeliv har accepteret den ønskede forsikring/ændring i forsikring. Kopi af dette samtykke gives til den læge, kommune m.fl., der anmodes om at give oplysninger til Forenede Gruppeliv. Cpr. nummer: Underskrift (ansøgeren): Jeg er arbejdsgiver og indbetaler ATP for ovenstående medarbejder pr. dags dato (udfyldes kun hvis punkt B er afkrydset) Adresse: Postnr.: Underskrift: Foreningen Dato Stempel og underskrift Medlemsnummer: arbejdsgiveren Ægtefælle/samlever CPR-nr.: Adresse: Postnr.: I tabellen nedenfor kan du se, hvor meget der bliver udbetalt Det er altid din alder, der er afgørende for, hvor stor udbetalingen er også ved ægtefællens/samleverens død. Hvis din ægtefælle/samlever dør inden for det første år efter optagelsen i ordningen, udbetales forsikringssummen kun i tilfælde af ulykke eller selvmord se også afsnittet Karenstid og Forsikringssummerne kan fordobles. Din ægtefælle/samlever er længst dækket til udgangen af det kalenderår, hvor han/hun fylder 65 år. * * Ved kritisk sygdom er det en betingelse for udbetalingen, at du eller din ægtefælle/samlever er i live på ansøgningstidspunktet. Forsikringssummen bliver udbetalt, hvis du eller din ægtefælle/samlever får en dækningsberettiget kritisk sygdom inden udgangen af det år, I fylder 65 år. Diagnoser, der er stillet eller operationer foretaget før indmeldelsestidspunktet, eller før dækningen er trådt i kraft, giver ikke ret til udbetaling fra forsikringen. For kræft gælder dog følgende: Har du, inden forsikringstidens begyndelse, fået diagnosticeret kræft, og er der forløbet mindst 10 år siden da, har du ret til udbetaling, hvis du får stillet endnu en kræftdiagnose det er en forudsætning, at der ikke er konstateret tilbagefald i den nævnte periode. Har du, inden forsikringstiden, fået konstateret blodprop i hjertet eller fået foretaget en bypassoperation/ballonudvidelse, er du ikke omfattet af disse diagnoser længere. * * * Hvis du eller din ægtefælle/samlever kommer ud for en ulykke inden udgangen af det år, I fylder 65 år, udbetales erstatning, hvis ulykken medfører en méngrad på 5% eller derover. Hvis mèngraden er på 30 % eller mere, ydes der dobbelt erstatning. Erstatningens størrelse er fastsat ud fra en forsikringssum på kr. Ménerstatningen, der ikke må forveksles med udbetaling ved nedsat erhvervsevne, vurderes med udgangspunkt i Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Erstatningen tager udgangspunkt i forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet. Yderligere oplysninger Spørgsmål om kritisk sygdom, dødsfaldsdækning, præmiefritagelse og begunstigelse: Generelle spørgsmål henvises til din lokale forening eller Landbrug & Fødevarer. Landbrug & Fødevarer tilbyder også: GRUPPEPENSION SUNDHEDSFORSIKRING Forenede Gruppeliv Krumtappen Valby Tlf Læs mere på Landbrug & Fødevarer samarbejder med: Spørgsmål om ulykkesforsikringen: Nordea Liv & Pension Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Fax Tryg gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W TRYGHED VÆKST BALANCE Helbredserklæring GRUPPELIV 2011 for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

5 Bagside Forside Vigtigt! Læs vejledning på bagsiden, inden du udfylder helbredserklæringen. Hvad udgør dækningen? Ansøgning om optagelse i Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning nr Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG. Er du i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, f.eks. med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Du er dog selv ansvarlig for oplysningerne. Lægens evt. honorar betales ikke af FG eller Landbrug & Fødevarer. Hvis der ikke er plads nok i de enkelte rubrikker, kan du vedlægge supplerende oplysninger, som også skal underskrives og påføres dit cpr.nr. Fornavn(e) og efternavn: Har du inden for de sidste 3 år konsulteret, været undersøgt/behandlet af læge, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog/psykiater, fået foretaget laboratorieundersøgelse, fået udskrevet receptpligtig medicin eller været indlagt på sygehus, ambulatorium el. lign? Landmand Engangssum ved død* Engangssum ved visse kritiske sygdomme** Engangssum ved ulykke*** Hvor? For hvad? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Er du under revalidering eller indstillet til/ansat i fleksjob? Forsikringsdækning Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Er du indstillet til eller får du pension, eller invaliditetsydelse fra det offentlige på grund af dit helbred? kr kr kr kr kr kr kr kr. * Har du nogensinde været syg eller sygemeldt i mere end 1 måned? Hvilken lidelse? Hvornår? Hvor længe? Evt. følger? Er du fuldstændig rask? Hvis nej, hvorfor ikke? Er du fuldt arbejdsdygtig? Hvem er din læge? (anfør navn og adresse) Jeg erklærer, at alle spørgsmål er besvaret efter bedste overbevisning, og at jeg ikke har fortiet noget. Jeg er klar over, at urigtige eller manglende oplysninger, som kan være af betydning for Forenede Gruppelivs vurdering af den forsikringsmæssige risiko, kan medføre at forsikringen ikke dækker, hvis jeg får behov for at rejse krav om udbetaling fra selskabet. Jeg er indforstået med at andre forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsskadestyrelsen samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i sagens behandling, kan gøres bekendt med de indhentede oplysninger. Jeg er bekendt med, at Forenede Gruppeliv forbeholder sig ret til at opbevare de anførte oplysninger også i tilfælde af afslag på ansøgning om forsikring. Jeg er ikke fyldt 60 år og er... (sæt kryds i A eller B) A Aktivt medlem af: B Medarbejder hos et aktivt medlem af: Ansøgeren Samtykkeerklæring Jeg giver hermed mit samtykke til, at Forenede Gruppeliv må indhente alle relevante oplysninger. Det kan være sygdomsoplysninger, oplysninger om mine helbredsforhold, herunder kontakt til sundhedsvæsenet, oplysninger om sociale forhold m.v. Oplysninger må indhentes fra praktiserende læger, sygehuse og andre relevante dele af sundhedsvæsenet, hos offentlige myndigheder, herunder kommune og Arbejdsskadestyrelsen og politi samt hos andre forsikringsselskaber og pensionskasser. De indhen- tede oplysninger kan videregives til andre forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsskadestyrelsen, Videncenter for Helbred og Forsikring samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i min sag. Samtykket omfatter alene oplysninger forud for det tidspunkt, hvor Forenede Gruppeliv har accepteret den ønskede forsikring/ændring i forsikring. Kopi af dette samtykke gives til den læge, kommune m.fl., der anmodes om at give oplysninger til Forenede Gruppeliv. Cpr. nummer: Underskrift (ansøgeren): Jeg er arbejdsgiver og indbetaler ATP for ovenstående medarbejder pr. dags dato (udfyldes kun hvis punkt B er afkrydset) Adresse: Postnr.: Underskrift: Foreningen Dato Stempel og underskrift Medlemsnummer: arbejdsgiveren Ægtefælle/samlever CPR-nr.: Adresse: Postnr.: I tabellen nedenfor kan du se, hvor meget der bliver udbetalt Det er altid din alder, der er afgørende for, hvor stor udbetalingen er også ved ægtefællens/samleverens død. Hvis din ægtefælle/samlever dør inden for det første år efter optagelsen i ordningen, udbetales forsikringssummen kun i tilfælde af ulykke eller selvmord se også afsnittet Karenstid og Forsikringssummerne kan fordobles. Din ægtefælle/samlever er længst dækket til udgangen af det kalenderår, hvor han/hun fylder 65 år. * * Ved kritisk sygdom er det en betingelse for udbetalingen, at du eller din ægtefælle/samlever er i live på ansøgningstidspunktet. Forsikringssummen bliver udbetalt, hvis du eller din ægtefælle/samlever får en dækningsberettiget kritisk sygdom inden udgangen af det år, I fylder 65 år. Diagnoser, der er stillet eller operationer foretaget før indmeldelsestidspunktet, eller før dækningen er trådt i kraft, giver ikke ret til udbetaling fra forsikringen. For kræft gælder dog følgende: Har du, inden forsikringstidens begyndelse, fået diagnosticeret kræft, og er der forløbet mindst 10 år siden da, har du ret til udbetaling, hvis du får stillet endnu en kræftdiagnose det er en forudsætning, at der ikke er konstateret tilbagefald i den nævnte periode. Har du, inden forsikringstiden, fået konstateret blodprop i hjertet eller fået foretaget en bypassoperation/ballonudvidelse, er du ikke omfattet af disse diagnoser længere. * * * Hvis du eller din ægtefælle/samlever kommer ud for en ulykke inden udgangen af det år, I fylder 65 år, udbetales erstatning, hvis ulykken medfører en méngrad på 5% eller derover. Hvis mèngraden er på 30 % eller mere, ydes der dobbelt erstatning. Erstatningens størrelse er fastsat ud fra en forsikringssum på kr. Ménerstatningen, der ikke må forveksles med udbetaling ved nedsat erhvervsevne, vurderes med udgangspunkt i Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Erstatningen tager udgangspunkt i forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet. Yderligere oplysninger Spørgsmål om kritisk sygdom, dødsfaldsdækning, præmiefritagelse og begunstigelse: Generelle spørgsmål henvises til din lokale forening eller Landbrug & Fødevarer. Landbrug & Fødevarer tilbyder også: GRUPPEPENSION SUNDHEDSFORSIKRING Forenede Gruppeliv Krumtappen Valby Tlf Læs mere på Landbrug & Fødevarer samarbejder med: Spørgsmål om ulykkesforsikringen: Nordea Liv & Pension Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Fax Tryg gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W TRYGHED VÆKST BALANCE Helbredserklæring GRUPPELIV 2011 for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

6 Hvad er fordelene? Det er medlemmernes egen ordning, og overskud returneres enten i form af lavere præmie eller højere dækning. Ordningen er stor og omfatter ca familier. Det giver billig administration og god økonomi. Lempelige krav til helbredsoplysninger, gør det lettere at blive optaget i ordningen. Hvem kan tilmelde sig ordningen? Alle aktive medlemmer under 60 år kan tilmelde sig ordningen - også din ægtefælle eller samlever - se afsnittet Forsikrings summerne kan fordobles Medarbejdere under 60 år ansat hos aktive medlemmer kan benytte aftalen på samme vilkår forudsat, at der indbetales ATPbidrag for medarbejderen. Hvad koster det? Den årlige præmie er kr. i Præmien fastsættes for et år ad gangen på baggrund af den forsikrede gruppes aldersmæssige sammensætning, antallet af skader m.m. Præmien er ens for alle uanset alder, køn og civilstand, og opkræves hvert år af den lokale/regionale forening. Hvordan bliver jeg tilmeldt? For at tilmelde dig denne ordning, skal du ansøge om optagelse ved at udfylde helbredserklæringen. Bemærk, at skemaet altid skal underskrives af din forening og af din arbejdsgiver, hvis du er ansat hos et medlem. Husk at læse vejledningen før du udfylder spørgsmålene. Helbredserklæringen skal indsendes til Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, 2500 Valby. Det er Forenede Gruppeliv, som vurderer, om du kan optages i ordningen. Husk at give din egen forening besked når du har indsendt helbredserklæringen, så de kan fremsende den nødvendige præmieopkrævning. Hvornår er en samlever dækket? Din samlever er dækket af forsikringen, hvis I på skadestidspunktet lever sammen på fælles bopæl og enten b) har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste 2 år før skadestidspunktet. Uanset ovenstående gælder dog forbehold beskrevet under punktet Karenstid. Hvem tilfalder forsikringssummerne? Forsikringssummen ved død udbetales til dine nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er i den angivne rækkefølge: 1. Din ægtefælle, dog ikke hvis separation foreligger på tids punktet for dødsfaldet. 2. Din samlever, hvis I på dødsfaldstidspunktet lever sammen på fælles bopæl og enten b) har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 3. Dine livsarvinger. 4. Dine arvinger ifølge testamente. 5. Dine arvinger ifølge loven. Forsikringssummen ved død, som gælder for din ægtefælle/ samlever, bliver udbetalt til dig eller dine efterladte. Forsikringssummen ved visse kritiske sygdomme eller ulykke bliver udbetalt til dig eller din ægtefælle/samlever. Anden begunstigelse Ønsker du, at forsikringssummen skal udbetales til andre end ovennævnte nærmeste pårørende, skal du indsende en særskilt begunstigelseserklæring til: Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, 2500 Valby. Erklæring til ændring af begunstigelsen kan du finde på eller du kan ringe til Forenede Gruppeliv på tlf og få erklæringen tilsendt. Forsikringssummerne kan fordobles Hvis både du og din ægtefælle/samlever er aktive medlemmer af en lokal/regional forening, kan I begge søge optagelse i gruppelivs-forsikringen. Det betyder naturligvis også, at der skal betales dobbelt præmie. I skal begge indsende helbredsoplysninger, og hvis I afgiver helbredsoplysningerne samtidig, og begge optages i ordningen (højst en måned imellem), bortfalder karenstiden for ægtefællen/samleveren. Hvornår dækker forsikringen? Død Engangssummen ved død bliver udbetalt ved din eller din ægtefælle/samlevers død - undtagen død som følge af aktiv deltagelse i krig. Husk også at læse afsnittet om Karenstid, Forsikringssummerne kan fordobles samt Hvornår er en samlever dækket. Visse kritiske sygdomme Alle i denne ordning er automatisk omfattet af dækningen ved visse kritiske sygdomme med tilhørende forsikringsbetingelser. Det samme gælder de medforsikrede ægtefæller/samlevere, som dog først er dækket af forsikringen et år efter tilmeldingen - se dog afsnittet om Karenstid, Forsikringssummerne kan fordobles og Hvornår er en samlever dækket. Hvis du eller din ægtefælle/samlever ved optagelsen i ordningen lider af en kritisk sygdom, eller tidligere har fået konstateret en kritisk sygdom, er denne diagnose ikke dækket af forsikringen. Har du fået konstateret kræft, inden forsikringen trådte i kraft, er du dog berettiget til en udbetaling, hvis du får stillet en ny kræftdiagnose og der er forløbet 10 år uden tilbagefald regnet fra den forrige kræftdiagnose. Hvis du eller din ægtefælle/samlever får udbetalt en sum i forbindelse med en kritisk sygdom, og du eller ægtefællen/ samleveren dør inden 3 mdr. efter at diagnosen er blevet stillet, fratrækkes den udbetalte sum i en evt. senere erstatningssum ved død. Det er en betingelse for udbetalingen, at du eller din ægtefælle/samlever er i live på ansøgningstidspunktet. Følgende sygdomme er dækket af forsikringen: Ondartede kræftformer Bypassoperation/ballonudvidelse Blodprop i hjertet Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning eller blodprop i hjernen Visse typer af muskelsvind Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Dissemineret sklerose Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Større organtransplantationer (hjerte, lunge, knoglemarv og lever) HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) Uigenkaldeligt nyresvigt AIDS Parkinsons sygdom Blindhed Døvhed Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Følger efter Borreliainfektion i nervesystemet efter flåtbid Større forbrændinger af 3. grad (også forfrysninger eller ætsninger) Du kan læse mere om de præcise diagnosekrav og undtagelser i de særlige forsikringsbetingelser for kritisk sygdom, som du kan rekvirere hos FG på telefon eller hente på Ulykke Ulykkesforsikringen bliver udbetalt, hvis du eller din ægtefælle/ samlever kommer ud for en ulykke, der medfører en méngrad på mindst 5 % - se dog afsnittet om Hvornår er en samlever dækket. Fra 30 % méngrad ydes dobbelt erstatning. Ulykkesforsikringen dækker ulykker i Norden og Grønland samt i EU-medlemslandene. Forsikringen dækker også under rejser og ophold af indtil 1 års varighed i resten af verden. Der er dog følgende undtagelser, hvor forsikringen ikke dækker: Ulykke - som følge af aktiv krigsdeltagelse Ulykke - som følge af forsikredes forsætlige handlinger, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse, deltagelse i sport mod betaling, boksning, motorløb mv. Briller - uanset om de benyttes i ulykkesøjeblikket Tandskader Ulykkestilfælde, der skyldes bestående sygdom eller sygdomsanlæg, bortset fra ildebefindende eller besvimelse. Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, hvis forværringen skyldes en bestående eller tilfældigt tilstødende sygdom. Skader på kroppen sket som følge af nedslidning eller over belastning, der ikke er pludselig. Forsikringsbetingelserne, som gælder for denne kollektive ulykkesforsikring, har nr og du kan rekvirere dem hos Tryg på telefon eller Karenstid For dækningen ved død og kritisk sygdom er der en karenstid for din evt. medforsikrede ægtefælle/samlever. Hvis han/hun dør eller får konstateret en kritisk sygdom inden for de første 12 måneder efter tilmelding, er han/hun ikke dækket af forsikringen, dog med undtagelse af død som følge af ulykke eller selvmord. Se også afsnittet Forsikringssummen kan fordobles. På ulykkesforsikringen er der ingen karenstid. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien en engangsudbetaling hvis du eller din ægtefælle/samlever kommer ud for en ulykke der afstedkommer en méngrad på mindst 5%, får konstateret visse kritiske sygdomme eller i værste fald dør. 0110/8.0 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, CVR-nr Kundevejledning 1. Hvorfor skal du give oplysninger om dit helbred? Når du skal sikre dig selv og din familie med en gruppelivsforsikring, skal du besvare en række spørgsmål om dit helbred. Det er meget vigtigt, at du besvarer alle spørgsmål nøjagtigt, ellers risikerer du i værste fald at stå uden dækning, hvis skaden sker. 2. Hvilke oplysninger skal du give? Når du vil tegne en gruppelivsforsikring, skal du udfylde en helbredserklæring og eventuelt nogle spørgeskemaer. Når du udfylder helbredserklæringen og de andre spørgeskemaer, er det meget vigtigt: at du besvarer alle spørgsmål at du giver oplysning om nuværende sygdomme at du giver oplysning om tidligere sygdomme at du giver oplysning om varigt eller midlertidigt forbrug af medicin at du giver oplysning om undersøgelser og behandlinger hos autoriserede sundhedspersoner (f.eks. læger, kiropraktorer eller fysioterapeuter, psykolog eller psykiater), sygehuse og sundhedsmæssige institutioner. hvis du er i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, f.eks. med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Lægens evt. honorar betales ikke af FG. Du skal dog ikke oplyse om resultatet af gentests, dvs. undersøgelser der kan belyse dine arveanlæg og deraf følgende risiko for fremtidige sygdomme. Ansvaret for at skemaet udfyldes korrekt er dit og dit alene. Du skal være særlig opmærksom på ryglidelser og psykiske lidelser og på alkoholmisbrug. Nogle er tilbøjelige til at bagatellisere problemer med ryggen eller fortie brug af piller. Andre har svært ved at fortælle om f.eks. psykiske lidelser og kønssygdomme, men du kan trygt give følsomme oplysninger. Kun de personer, der skal behandle din sag, ser dine oplysninger, og de har alle tavshedspligt ifølge loven. Hvis du ønsker det, kan du skrive de følsomme oplysninger i et brev og lægge det i en lukket kuvert, stilet til FGs læge. Du kan derfor vælge at lade din lokale/regionale forening (og din arbejdsgiver, hvis du er ansat hos et medlem) skrive under på dit medlemskab/ din ansættelse, før du udfylder skemaet. På den måde får du mulighed for at udfylde helbredsspørgsmålene helt personligt, og kan efterfølgende ende skemaet direkte til FG. Foreningen skal dog altid registrere dit ønske om tilslutning til ordningen. Kommer du senere i tanke om noget, du har glemt at oplyse, skal du rette henvendelse til FG. 3. Hvad sker der med dine helbredsoplysninger? Helbredsoplysningerne anvendes ved bedømmelse af, om du kan optages i gruppelivsforsikringen. FGs lægekontor træffer sin afgørelse på et lægefagligt og veldokumenteret statistisk grundlag, der er udarbejdet med hjælp fra uafhængige eksperter. 4. Hvis skaden sker? Hvis du dør eller bliver invalid og din forsikring skal udbetales, kan FG indhente oplysninger om din sygdom eller død. I den forbindelse kan FG med din eller dine efterladtes tilladelse bede om oplysning fra autoriserede sundhedspersoner (f.eks. læger, kiropraktorer eller fysioterapeuter), sygehuse og sundhedsmæssige institutioner. Disse oplysninger sammenholdes med de svar, du gav, da du tegnede din forsikring. Gav du korrekte svar, da du tegnede forsikringen, bliver din erstatning udbetalt omgående. Gav du derimod forkerte oplysninger, da du tegnede forsikringen, kan erstatningen helt bortfalde. Derfor skal du give samtykke Når du vil tegne/optages i en gruppelivsforsikring, eller foretage ændringer i din forsikringsaftale i forsikringstiden, har Forenede Gruppeliv behov for oplysninger, som kan være af betydning for vurderingen af den forsikringsmæssige risiko. Afgiver du urigtige oplysninger eller undlader du at afgive relevante oplysninger, kan det medføre, at du ikke vil kunne få forsikringssummen, den dag du får behov for at rejse krav om udbetaling fra Forenede Gruppeliv. Det følger af forsikringsaftaleloven. Din læge m.fl. kan videregive helbredsoplysninger m.v. Din læge kan med dit samtykke videregive oplysninger om dine helbredsforhold, oplysninger om øvrige private forhold og andre fortrolige oplysninger. Det følger af sundhedsloven. Offentlige myndigheder og forsikringsselskaber m.fl. kan ligeledes med dit samtykke videregive oplysninger om dig, dog i henhold til anden lovgivning. Du kan altid trække samtykket tilbage Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En kopi af dette samtykke bliver givet til alle, som Forenede Gruppeliv ønsker at få helbredsoplysninger m.v. fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du altid vælge at trække det tilbage. Du får besked hver gang Forenede Gruppeliv indhenter oplysninger Hver gang Forenede Gruppeliv indhenter konkrete oplysninger, får du besked om, hvorfor oplysningerne ønskes indhentet, hvilke oplysninger der indhentes, præcis for hvilken periode og hos hvem, Forenede Gruppeliv ønsker at hente oplysningerne.

TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE GRUPPELIV 2012 for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

INFORMATION OG TILMELDING 2010

INFORMATION OG TILMELDING 2010 INFORMATION OG TILMELDING 2010 GRUPPELIV - for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien en engangsudbetaling

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke?

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke? Gruppelivsaftale nr. 74020 HELBREDSERKLÆRING Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG.

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Udfyld samtlige sider og send til: Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. K. TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Efternavn og fornavn CPR-nummer Gade/vej Postnummer

Læs mere

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Gruppelivsaftale nr. 74020 H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20 Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20_ Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

F2010. FællesGruppeliv 2016. Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv:

F2010. FællesGruppeliv 2016. Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Hvordan etableres FællesGruppeliv: Hvilke dækninger kan etableres i FællesGruppeliv: F2010 FællesGruppeliv 2016 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring,

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede Helbredserklæring 2 Side 1 af 5 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Postnr. og by Evt. mailadresse Stilling Telefon Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du: Besvarer alle spørgsmål omhyggeligt

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Ændring af Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 28 Freelancer Ændres pr. / - 28 Direkte telefon

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Hvorfor tilbyde gruppelivsforsikring? Hvad gør ordningen attraktiv? Generelt

Hvorfor tilbyde gruppelivsforsikring? Hvad gør ordningen attraktiv? Generelt HÅNDBOG - VÆKST - BALANCE Vejledning i administration af gruppelivsordning for medlemmer af lokale landboforeninger og regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppeliv Generelt Hvorfor tilbyde gruppelivsforsikring?

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2009:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2009: Ændring af Gruppeordning Mediernes Pension Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af DJ Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 29 Freelancer Ændres pr. / - 29 Direkte telefon

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin?

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin? Ansøgning om udbetaling og/eller præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne. Side 1 af 6 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Stilling Telefon nr. Arbejdsgiver Mailadresse 1 a. Hvilken sygdom/ulykkestilfælde

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom 7863-20 7863-19 04.17 01.17 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE SUNDHEDSSIKRING Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 25 02 03 Forsikringsnr. Navn CPR-nr. Adresse Telefonnr. Mobilnr. Udfyldes af forsikrede. Alle

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE

Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sikrer familien ved sygdom og død

Sikrer familien ved sygdom og død Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Sikrer familien ved sygdom og død Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt,

Læs mere

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Livsforsikring for Medlemmer af Diabetesforeningen Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Aftalen om gruppelivsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as, som agent

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nytegning Personoplysninger Ændring Evt. kundenummer: Forsikredes fulde navn: Adresse: Postnr./by:

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Tlf.: 44 74 70 35 Fax: 44 74 43 44 E-mail: sik-skadesteam@topdanmark.dk Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? Navn 5-årig helbredserklæring CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn

ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn ET ØKONOMISK TILSKUD KAN GIVE DIG TID TIL DET VIGTIGSTE Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Forsikringsorientering for CS medlemmer 2016

Forsikringsorientering for CS medlemmer 2016 Forsikringsorientering for CS medlemmer 2016 Forsikringskonsulent Kirsten Flindt Telefon 36 90 89 14 Mail: kirsten@cs.dk Forsikringsorientering for CS medlemmer nr. 1 årgang 2016 Vi har placeret vores

Læs mere

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald Anmeldelse af dødsfald Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle sagen. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen.

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen. Skadesanmeldelsen sendes til Handicappedes Gruppeforsikring Rolighedsvej 14B, Postbox 141 3460 Birkerød Skadesanmeldelse Ulykkestilfælde dødsfald Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Din lokale kontaktperson i IP

Din lokale kontaktperson i IP Din lokale kontaktperson i IP Christian Dollerup Kundechef for det nordlige Jylland 40 10 99 20 cd@industrienspension.dk Eigil Nybo Damsgaard Kundechef for Midtjylland 27 13 05 13 eida@industrienspension.dk

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Medlemsforsikring Gruppeliv & Fritidsulykke

Medlemsforsikring Gruppeliv & Fritidsulykke Medlemsforsikring Gruppeliv & Fritidsulykke Indholdsfortegnelse Livsforsikring... s 2 Forsikringsdækning... s 2 Hvem tilfalder forsikringssummen?... s 2 Begunstigelse... s 3 Medforsikret ægtefælle/samlever...

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2018 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Medlemsforsikring Gruppeliv & Heltidsulykke

Medlemsforsikring Gruppeliv & Heltidsulykke Medlemsforsikring Gruppeliv & Heltidsulykke Indholdsfortegnelse Livsforsikring... s 2 Forsikringsdækning... s 2 Hvem tilfalder forsikringssummen?... s 2 Begunstigelse... s 3 Medforsikret ægtefælle/samlever...

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere