Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse"

Transkript

1 Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse Februar 2015 Center/evt. afdeling:

2 Dokumenttype: Regionale retningslinjer Titel: Region Syddanmarks retningslinjer for magtanvendelse. Godkendt af: Ledelsen på det Det Sociale Område i Region Syddanmark. Anvendelsesområde: Alle centre på Det Sociale Området i Region Syddanmark Målgruppe: Ledere og medarbejdere Nøgleord / Søgeord: Standard: 1.5 Magtanvendelse. Udarbejdet af: Driftssekretariatet, Det Sociale Område Gældende fra: Revision senest: Marts 2017 Revisionsansvarlig: Driftssekretariatet, Det Sociale Område 2

3 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL ANVENDELSESOMRÅDE DEFINITION AF BEGREBER GENERELT OM MAGTANVENDELSE ANSVAR FOR AT SÆTTE SIG SELV IND I REGLERNE OG FORMIDLE DEM TIL ANDRE REGISTRERING OG INDBERETNING INDLEDNING FREMGANGSMÅDEN VED REGISTRERING OG INDBERETNING BØRNE- OG UNGEOMRÅDET VOKSENOMRÅDET UMIDDELBAR OPFØLGNING ANALYSE OG FOREBYGGELSE AF ÅRSAGERNE TIL MAGTANVENDELSE SAMT FORMIDLING AF TILTAG ANALYSE AF ÅRSAGERNE TIL MAGTANVENDELSE UDARBEJDELSE AF FOREBYGGENDE INITIATIVER PÅ BAGGRUND AF ANALYSERNE FORMIDLING AF FOREBYGGENDE INITIATIVER I MEDARBEJDERGRUPPEN BEHANDLING AF MAGTANVENDELSEN I SOCIALDRIFT KVALITETSOVERVÅGNING OG DET GENERELLE ARBEJDE MED MAGTANVENDELSE REFERENCER

4 1. Formål Retningslinjer for magtanvendelse indeholder anvisninger på, hvordan man som leder og medarbejder på Region Syddanmarks sociale centre udmønter den nationale kvalitetsstandard om magtanvendelse. Dokumentet gælder både for børne-, ungeområdet og voksenområdet. Den nationale standard lyder: Boformen/institutionen indberetter, analyserer og følger op på episoder, hvor magtanvendelse forekommer. Formålet med standarden er at sikre den enkeltes retssikkerhed i forbindelse med magtanvendelse. Danske Regioners standard om magtanvendelse fastlægger på trin 1 - indikator 1 - krav om beskrivelse af: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan boformen analyserer magtanvendelsesepisoder Arbejdsgange der sikrer, at der på baggrund af den enkelte analyse udarbejdes forebyggende initiativer Hvordan forebyggende initiativer formidles i medarbejdergruppen Formålet med dette dokument er at anvise, hvordan man som medarbejder og leder skal udfylde kravene i standarden. 2. Anvendelsesområde Dokumentet gælder for alle Region Syddanmarks centre på Det Sociale Område herunder bo- og dagtilbud til voksne samt institutioner og skoler til børn og unge. Dokumentet er udformet så alle de fælles regionale retningslinjer i forhold til udmøntning af standarden for magtanvendelse er beskrevet her. Inden for de regionale krav skal centrene selv uddybe de lokale arbejdsgange i afdelingerne. Det er der sat plads af til i de relevante afsnit. Det er således hensigten, at alle retningslinjer til registrering og analyse regionalt og lokalt samles i dette dokument. Dokumentet gælder for al akut brug af magt. Dokumentet gælder således for akut magtanvendelse i form af fastholdelse og føren til andet opholdsrum og for brug af magt, hvortil der kan opnås en godkendelse i henhold til serviceloven. 1 Da magtanvendelsesområdet er et område, som har en høj grad af lovregulering, har Region Syddanmark to dokumenter, der beskriver regler og bestemmelser på henholdsvis børneområdet og på voksenområdet. Disse to dokumenter er: Magtanvendelse m.v. på døgninstitutioner for børn og unge samt specialskoler og interne skoler i Region Syddanmark 1 Er beskrevet i servicelovens 123 d og 125, 126 a

5 Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne ved de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Disse to dokumenter er vigtige referencedokumenter i forhold til retningslinjerne. 3. Definition af begreber Ved magtanvendelse forstås magtanvendelse som beskrevet i servicelovens kapitel 24. De kriminalpræventive sociale indsatser, som er beskrevet i servicelovens kapitel 24 a, er således ikke beskrevet i dette dokument. På voksenområdet kan magtanvendelse herefter defineres som et fysisk indgreb, der aktivt iværksættes over for en person, der modsætter sig eller forholder sig passivt til en opfordring eller foranstaltning 2. På børne- og ungeområdet er magtanvendelse defineret som indgreb i selvbestemmelsesretten 3. Forskellen på de to definitioner kan bl.a. forklares med, at der på børne- og ungeområdet er andre magtanvendelsesbeføjelser end på voksenområdet, eksempelvis mulighed for kontrol med brev og kommunikation samt isolation. Generelt er der dog tale om magtanvendelse, hvor borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen; dvs. hvis borgeren enten direkte modsætter sig foranstaltningen, forholder sig passivt, eller ikke er i stand til at give informeret samtykke til foranstaltningen. Ved tilladt magtanvendelse forstås, at der findes en regel i serviceloven eller i magtanvendelsesbekendtgørelsen, der fastslår, at denne type indgreb er tilladt, når magtanvendelsen opfylder visse betingelser. Indgrebet skal være i overensstemmelse med de generelle principper for magtanvendelse, som er beskrevet i lovgivningen og i Region Syddanmarks dokumenter om reglerne om magtanvendelse. Ved ikke tilladt magtanvendelse forstås, at der i lovgivningen ikke findes en regel, der siger, at indgreb af denne type er tilladte, eller at det konkrete indgreb er gået ud over de muligheder for magtanvendelse, der er beskrevet i lovgivningen. Benævnelsen borger anvendes generelt i dokumentet som en overordnet betegnelse, der dækker over både barn, ung, voksen, bruger og beboer. Ved center forstås en af Region Syddanmarks centre på Det Sociale Område. 2 Jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven (magtanvendelsesbekendtgørelsen for voksne) samt vejledning nr. 8 af 15. februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper. 3 Jf. vejledning nr af 23. maj 2013 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (magtanvendelsesbekendtgørelsen over for børn- og unge). 5

6 Ved centrets leder forstås centerlederen eller vicecenterlederen, hvis centerlederens kompetence omkring magt bliver delegeret til vicecenterlederen. Ved ledelse forstås den øverste ledelse (centerleder og/eller vicecenterleder) samt relevante afdelingsledere. Begrebet opholdskommune forstås i overensstemmelse med retssikkerhedslovens 9 og 9 a. Opholdskommunen er på voksenområdet den samme som handlekommunen. Handlekommunen er den kommune, hvor en person har bopæl eller sædvanligvis opholder sig. Har en kommune eller anden offentlig myndighed medvirket til, at en borger, der er optaget i et tilbud efter servicelovens , forbliver den oprindelige handlekommune dog handlekommune for borgeren, uanset om tilbuddet ligger i en anden kommune, og borgeren derfor flytter til en anden kommune. På børneområdet er opholdskommunen den anbringende kommune (anbringelseskommunen), hvis barnet/den unge er anbragt uden for hjemmet efter kap. 11 i serviceloven. Hvis barnet ikke er anbragt uden for hjemmet efter kap. 11 i serviceloven, er opholdskommunen den kommune, hvor forældrene bor. Bor barnet mest hos en af forældrene, har barnet opholdskommune der. Bor barnet lige meget hos begge forældrene, er opholdskommunen der, hvor det er tilmeldt folkeregistret. 4. Generelt om magtanvendelse Magtanvendelse overfor borgere børn som voksne der bor eller benytter Region Syddanmarks sociale tilbud, må kun finde sted, når lovgivningen udtrykkeligt tillader det. Servicelovens d med tilhørende bekendtgørelser samt folkeskolelovens bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen beskriver de lovmæssige rammer for magtanvendelse. Der findes en række principper for magtanvendelse. Som hovedregel må man ikke anvende magt. Magtanvendelse må derfor kun ske undtagelsesvist, og når lovenes betingelser for magtanvendelse er opfyldt. Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige, være så skånsomt, kortvarig og så tilpasset den enkelte som muligt dvs. mindste middel princippet. Derudover skal det stå i et rimeligt forhold til, hvad man ønsker at opnå. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk støtte, og man skal altid forsøge med pædagogiske tiltag, før man anvender magt. Endelig skal en magtanvendelse følges op af tryghedsskabende tiltag. Man kan læse mere om principperne og betingelserne for at bruge magt i Region Syddanmarks dokumenter om magtanvendelse samt i Socialministeriets vejledninger om magtanvendelse over for henholdsvis børn- og unge anbragt uden for hjemmet samt over for voksne. 6

7 4.1 Ansvar for at sætte sig selv ind i reglerne og formidle dem til andre Centrets ledelse har ansvar for, at følgende dokumenter udleveres til nye medarbejdere: - Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. - Magtanvendelsesbekendtgørelsen på enten børne- og ungeområdet eller på voksenområdet. - Retningslinjer for magtanvendelse. - Dokumenterne Magtanvendelse m.v. på døgninstitutioner for børn og unge samt specialskoler og interne skoler i Region Syddanmark eller Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne ved de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark. Medarbejderen skal kvittere for modtagelsen. Det kan gøres på Erklæring vedrørende information om magtanvendelse til medarbejder. Skemaet findes på Det Sociale Områdes intranetside under Retningslinjer for magtanvendelse og skemaer til indberetning. Medarbejderen har pligt til at læse det udleverede materiale og til at sætte sig ind i reglerne om magtanvendelse. Centrets ledelse skal sørge for, at den enkelte medarbejder får grundig og fyldestgørende information om reglerne om magtanvendelse samt arbejdet med magtanvendelse på centret og den afdeling af centret, som vedkommende skal arbejde i. Dette skal ske senest 14 dage efter, medarbejderen er begyndt på arbejdet. Centrets ledelse skal sikre sig, at både de anbragte børn og unge og forældremyndighedsindehaver(e) er gjort bekendt med reglerne, herunder med adgangen til at klage til henholdsvis borgerens opholdskommune (anbringelseskommune) og Ankestyrelsen. På voksenområdet har Region Syddanmark besluttet, at følgende gælder: I det omfang der er pårørende, der skal inddrages i varetagelsen af borgerens interesser, skal de informeres om magtanvendelsesreglerne og det overordnede indhold i reglerne, herunder adgangen til at klage til Ankestyrelsen. Ved konkrete magtanvendelsesepisoder skal centret vurdere, om og hvordan de pårørende skal inddrages. 5. Registrering og indberetning 5.1. Indledning Registrering og indberetning skal ske for at sikre hhv. borgerens og medarbejderens retssikkerhed i form af dokumentation for episoden. Registreringen skal endvidere danne grundlag for analysen af og arbejdet med forebyggelse af magtanvendelser. Reglerne for registrering og indberetning findes dels i magtanvendelsesbekendtgørelserne for henholdsvis voksne samt for børn og unge anbragt uden for hjemmet, og reglerne er dels fastsat af Regionen. 7

8 Alle magtanvendelser skal registreres og indberettes. På børne- og ungeområdet har Region Syddanmark som driftsmyndighed bestemt, at regionens interne skoler og specialskoler også skal indberette magtanvendelser. Da der ikke i lovgivningen er fastsat særlige regler om skolers indberetninger af magtanvendelser, følges Region Syddanmarks regler om registrering og indberetning i magtanvendelsesbekendtgørelsen for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Registreringen sker ved at udfylde skemaer, som Servicestyrelsen har udarbejdet på voksenområdet eller skemaer som regionen har udarbejdet på børneområdet Fremgangsmåden ved registrering og indberetning Børne- og ungeområdet 1. Oversigt: 2. Den/de involverede medarbejdere er ansvarlige for, at magtanvendelsen registreres inden for en frist fastsat af centret, dog senest inden for de 24 timer, som er nævnt i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Registreringen skal ske ved at udfylde det relevante skema. Der findes følgende skemaer: 8

9 Skema til registrering og indberetning af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 og magtanvendelsesbekendtgørelsen Dette skema anvendes til registrering og indberetning af alle magtanvendelser, der foregår mens barnet/den unge er i bodelens varetægt, bortset fra undersøgelse af person eller opholdsrum. Skema til registrering og indberetning vedr. undersøgelse af person og opholdsrum på døgninstitutioner for børn og unge jf. servicelovens 123 a og magtanvendelsesbekendtgørelsen Dette skema anvendes til registrering og indberetning af alle undersøgelser af person eller opholdsrum. Skema til registrering og indberetning af magtanvendelser på specialskolerne med tilhørende fritidsordninger indenfor Det Sociale Område i Region Syddanmark Dette skema anvendes til registrering og indberetning af alle magtanvendelser, der foregår mens barnet/den unge er i varetægten af interne skoler eller specialskoler under Region Syddanmark. 3. Den konkrete fremgangsmåde er hos os (beskriv fx hvor skemaerne findes, hvem der skriver ned, hvem man kan få hjælp fra): 4. Ved udfyldelsen af skemaerne tages hensyn til medarbejderne, således at medarbejdernavnene ikke fremgår af indberetningerne. I stedet anføres en anden form for entydig og unik medarbejderidentifikation, således at man kan undersøgemønstre eller tendenser. 5. Umiddelbart efter registreringen skal den gennemgås med borgeren, hvis det er muligt. Borgeren skal have mulighed for at komme med bemærkninger og have den fornødne hjælp til at få nedskrevet bemærkningerne. Kan dette ikke ske, før indberetningen skal indsendes, skal eventuelle bemærkninger eftersendes. 6. Registreringen skal videresendes til nærmeste leder inden for dage. (Bemærk øvrige frister i punkt 8, 9 og 10). 7. Nærmeste leder anfører eventuelle kommentarer og videresender det registrerede til centrets leder inden for dage. (Bemærk øvrige frister i punkt 8, 9 og 10). 9

10 8. Centrets leder skal sørge for, at magtanvendelsen straks indberettes ved at sende det pr. e-post til opholdskommunen (anbringelseskommunen). 9. Centrets leder anfører kommentarer, herunder vurdering af om magtanvendelsen er tilladt eller ikke tilladt og indberetter magtanvendelsen ved at sende indberetningen pr. e-post til Socialtilsynet og til Socialdrift på Registreringsskemaet skal for tilladte magtanvendelser indsendes løbende eller minimum 1 gang månedlig. Magtanvendelser, der ikke er tilladt i henhold til serviceloven, herunder nødværge, nødret, magtanvendelse i forbindelse med sundhedsfaglig behandling m.v. skal indsendes senest inden 3 dage. 10. Der er herudover følgende krav for ikke-tilladte magtanvendelser: a. Medarbejdere, der har overværet episoden, har pligt til at give deres forklaring til centerlederen. b. Får andre medarbejdere viden om episoden, har de ligeledes pligt til at meddele denne viden til centerlederen. c. Øvrige personer, der har overværet episoden, afgiver - hvis det er muligt - forklaring om episoden. d. Centerlederen skal inden 3 dage sende indberetningen samt barnets eventuelle redegørelse samt eventuelle forklaringer fra øvrige personer til Socialtilsynet. e. Hvis der er begrundet mistanke om en strafbar handling, skal centerlederen eller dennes stedfortræder straks sende indberetningen til Socialtilsynet, der skal tage kontakt til politiet. f. En medarbejder, der indberettes for en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold, skal have udleveret en fremstilling af sagens faktiske forhold og have adgang til at give en skriftlig udtalelse om fremstillingen. Medarbejderen skal samtidig gøres bekendt med ikke at have pligt til at udtale sig. g. Hvis den implicerede medarbejder er centerlederen, skal stedfortræderen indsende indberetningen direkte til Socialtilsynet. Centerlederen skal have en kopi af indberetningen. Centerlederens stedfortræder skal sørge for, at forældremyndighedsindehaveren og opholdskommunen får orientering om indberetningen. h. Regionen træffer afgørelse om de driftsmæssige konsekvenser af indberetningssagen inden 6 uger efter, at indberetningen er modtaget. 11. Særligt vedr. magtanvendelse i skole: a. Ovenstående punkt 2 8 følges. b. Centrets leder anfører kommentarer, herunder vurdering af om magtanvendelsen er tilladt eller ikke tilladtog indberetter magtanvendelsen ved at sende indberetningen pr. e-post til beliggenhedskommunes skolevæsen, barnets eller den unges opholdskommune (anbringelseskommune) og til Socialdrift på Registreringsskemaet skal indsendes løbende eller minimum 1 gang månedlig Voksenområdet 1. Oversigt: 10

11 2. Den/de involverede medarbejdere er ansvarlige for, at magtanvendelsen registreres inden for en frist fastsat af centret, dog senest inden for de 24 timer, som er nævnt i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Registreringen skal ske ved at udfylde det relevante skema. Hvis ikke opholdskommunen (handlekommunen) har udarbejdet egne skemaer, skal følgende skemaer bruges: Socialstyrelsens skema 1: Hvis der er blevet brugt magt i henhold til en godkendelse fra handlekommunen. Der er tilfælde omtalt i SEL 125, stk. 1 (alarm- og pejlesystemer), 125, stk. 3 (særlige døråbnere), 126 a (fastholdelse i hygiejnesituationer), 127 (tilbageholdelse i boligen) og 128 (brug af beskyttelsesmidler). Socialstyrelsens skema 2: Hvis der er blevet brugt magt omfattet af SEL 126 (akut fastholdelse), hvis der er brugt magt i situationerne i SEL 125, stk. 1, 125, stk. 3, 126a, 127 og 128, men der endnu ikke foreligger en godkendelse fra handlekommunen, eller alle andre tilfælde af brug af magt (nødværge, nødret, magt i forbindelse med sundhedsfaglig behandling m. v.). 3. Den konkrete fremgangsmåde er hos os (beskriv fx hvor skemaerne findes, hvem der skriver ned, hvem man kan få hjælp fra): 4. Ved udfyldelsen af skemaerne tages hensyn til medarbejderne, således at medarbejdernavnene ikke fremgår af indberetningerne. Brug i stedet en anden form for entydig og unik medarbejderidentifikation, således at man kan undersøge om der er mønstre eller tendenser. 5. Umiddelbart efter registreringen skal den gennemgås med borgeren, hvis det er muligt. Borgeren skal have mulighed for at komme med bemærkninger og have den fornødne hjælp til at få ned- 11

12 skrevet bemærkningerne. Kan dette ikke ske, før indberetningen skal indsendes, skal eventuelle bemærkninger eftersendes. 6. Registreringen skal videresendes til nærmeste leder inden for dage. (Bemærk øvrige frister i punkt 8). 7. Nærmeste leder anfører eventuelle kommentarer og videresender det registrerede til centrets leder inden for dage. (Bemærk øvrige frister i punkt 8). 8. Centrets leder anfører kommentarer, herunder vurdering af om magtanvendelsen er tilladt eller ikke tilladt og indberetter magtanvendelsen ved at sende indberetningen pr. e-post til opholdskommunen (handlekommunen), Socialtilsynet og til Socialdrift på Registreringsskemaet skal for tilladte magtanvendelser indsendes løbende eller minimum 1 gang månedlig. Magtanvendelser, der ikke er tilladt i henhold til serviceloven, herunder nødværge, nødret, magtanvendelse i forbindelse med sundhedsfaglig behandling m.v. skal indsendes senest inden 3 dage Umiddelbar opfølgning 1. Nærmeste leder - eller en anden medarbejder, der er udpeget til det - er ansvarlig for, at der sker en umiddelbar opfølgning over for borgeren, eventuelle andre borgere, der har overværet episoden og de berørte medarbejdere. Opfølgningen skal ske ved en personlig samtale med de berørte borgere og medarbejdere, hvor det vurderes, om de er psykisk påvirket af episoden, og hvilken hjælp, der skal tilbydes. Vores opfølgning sker således: 2. Øvrige bemærkninger til registrering og indberetning samt umiddelbar opfølgning: 6. Analyse og forebyggelse af årsagerne til magtanvendelse samt formidling af tiltag 6.1 Analyse af årsagerne til magtanvendelse 1. Borgeren skal inden for kort tid (anbefalet max 8 dage) efter magtanvendelsen spørges til, om han/hun har bemærkninger til det, der er sket, fx selve magtanvendelsen, tanker og følelser i forbindelse magtanvendelsen samt alternative løsningsforslag ved lignende episoder. Hos os sker det inden for dage, og fremgangsmåden er: Hvis bemærkningerne fremsættes mundtlig, skrives de ned i et notat eller i indberetningen. 12

13 Er der specielle årsager til, at det ikke er hensigtsmæssigt at spørge borgeren til bemærkninger, skal det fremgå af notatet/indberetningen. Borgeren har ret til at få bemærkninger indsendt til tilsynsmyndighederne (handlekommune/anbringelseskommune, Socialtilsyn/beliggenhedskommunens skolevæsen og Socialdrift). Hvis borgeren ikke tager stilling til det, skal ledelsen vurdere, om oplysningerne i bemærkningerne giver anledning til at indsende dem. 2. Afdelingslederen - eller en anden medarbejder, der er udpeget til det - skal snarest muligt drøfte magtanvendelsen med de berørte medarbejdere og give dem faglig sparring på hændelsesforløbet samt vurdere behovet for supervision. Det anbefales, at der sker inden for 1 uge. Hos os skal det ske inden dage, og fremgangsmåden er: 3. De berørte medarbejdere skal have mulighed for at komme med efterfølgende bemærkninger, og det anbefales, at det sker inden for 1 uge. De efterfølgende bemærkninger kan omhandle hændelsesforløbet, selve magtanvendelsen, tanker og følelser i forbindelse magtanvendelsen samt alternative løsningsforslag ved lignende episoder. Dette sikres hos os ved, at 4. Magtanvendelsen skal gennemgås for alle relevante medarbejdere på førstkommende møde med medarbejderne. Hvis ledelsen finder det relevant, skal magtanvendelsen endvidere drøftes og analyseres for at finde forebyggende initiativer både i forhold til den enkelte borger og generelt. Borgeren og de berørte medarbejderes eventuelle bemærkninger skal inddrages i analysen. Analysens konklusioner skal være skriftlige, eksempelvis i et mødereferat, Bostednotat eller lignende. 5. Magtanvendelserne skal gennemgås, drøftes og analyseres i relevante ledergrupper, for at vurdere, om der skal findes nye forebyggende initiativer både i forhold til de enkelte borgere og magtanvendelse generelt. Gennemgangen sker på førstkommende møde. Borgerens og de berørte medarbejderes eventuelle bemærkninger samt analysen fra medarbejdermødet skal inddrages. Analysens konklusioner skal være skriftlige, eksempelvis i et mødereferat, Bostednotat eller lignende. På baggrund af analysen tager ledelsen stilling til, om der skal involveres øvrige fagpersoner, herunder psykolog, psykiater, arbejdsmiljørepræsentanter m.v. Konklusionerne skal revurderes ved efterfølgende bemærkninger fra medarbejdere eller borgere. Hvis analysen efter ledelsens vurdering ikke kan afvente førstkommende møde, skal analysen iværksættes hurtigst muligt (anbefales inden for 1 uge). 6. Øvrige bemærkninger til analyse af magtanvendelsen 13

14 6.2 Udarbejdelse af forebyggende initiativer på baggrund af analyserne Behov og omfang af forebyggende initiativer afhænger af de konkrete omstændigheder ved en magtanvendelse, eksempelvis episodens voldsomhed og konsekvens for borgeren og medarbejderne. Hvis ledelsen på baggrund af analysen konkluderer, at der skal være en ændret tilgang til borgeren eller ændrede rutiner gælder følgende: 1. Ledelsen er ansvarlig for, at der inden for kort tid udarbejdes en plan til forebyggelse af magtanvendelse i lignende situationer. Planen til forebyggelse skal udarbejdes på baggrund af konklusionerne på analyserne m.v. Ledelsen kan udpege en medarbejder til at udarbejde planen til forebyggelse. 2. Den udarbejdede plan til forebyggelse skal være skriftlig. Planen gemmes i 3. Når planen til forebyggelse er udarbejdet, skal opholdskommunen kontaktes med henblik på dialog om planen og at den indføres i den kommunale handleplan. Den ansvarlige for dialogen med kommunen er 4. Den ansvarlige medarbejder eller en anden, der har været med til at udarbejde planen til forebyggelse, skal drøfte planen med borgeren og evt. de pårørende, hvis der er behov for det, med henblik på en fælles forståelse af planen og borgerens accept af den. Hos os er ansvarlig for, at samtalen bliver afholdt snarest muligt og senest 2 uger efter, at planen er udarbejdet. 5. Øvrige bemærkninger til arbejdsgange til udarbejdelse af forebyggende initiativer. 6.3 Formidling af forebyggende initiativer i medarbejdergruppen Dette afsnit træder i kraft, hvis ledelsen har vurderet, at der på baggrund af analysen er behov for forebyggende initiativer (jf. punkt 6.2). 1. Ledelsen er ansvarlig for at formidle planen til forebyggelse til alle relevante medarbejdere så hurtigt som muligt. 2. For umiddelbart berørte medarbejdere skal formidlingen ske ved: a) At medarbejderne umiddelbart efter, at planen er udarbejdet, får skriftlig besked om, hvor de kan læse planen. Planen findes b) At medarbejdergruppen drøfter planen, så gruppen får en fælles forståelse af planen. Ledelsen vurderer, om der er akut behov for et møde for de berørte medarbejdere, eller det kan afvente næste ordinære møde for medarbejderne. 14

15 3. For medarbejdere, der ikke er umiddelbart berørte og kun har sporadisk kontakt til borgeren, kan formidlingen ske ved, at ledelsen orienterer om planen til forebyggelse, og om hvor medarbejderne kan læse nærmere om den. 4. Ledelsen skal i øvrigt vurdere, om der er behov for, at planen til forebyggelse skal formidles på anden vis i medarbejdergruppen. Det kunne være ekstraordinære personalemøder, supervision, teamdage om konfliktnedtrapning, tværfaglige møder m.v. 5. Øvrige bemærkninger til formidling 6.4 Behandling af magtanvendelsen i Socialdrift Når indberetningen er modtaget i Socialdrifts e-postkasse, registreres magtanvendelsen i et regneark til brug for statistik. Socialdrift giver ingen tilbagemelding til centret på indberetningen Kvalitetsovervågning og det generelle arbejde med magtanvendelse Generelle forebyggelsesinitiativer, der drejer sig om at undgå eller minimere magtanvendelse på centret, skal formidles løbende til samtlige medarbejdere. Konkret skal de tendenser og mønstre, der viser sig i magtanvendelserne, følges op løbende og i dialog med medarbejderne. Dette skal ses ud fra et forebyggelsesperspektiv i forhold til både generel og specifik konflikthåndtering på centret. De fora på arbejdspladsen, der kunne være tale om, kunne fx være ekstraordinære personalemøder, supervision, teamdage om konfliktnedtrapning med afsæt i konkrete problemstillinger med en til flere borgere, tværfaglige møder med eksterne oplægsholdere m.v. Det generelle forebyggelsesarbejde omkring magtanvendelse kan tænkes sammen med den kvalitetsovervågning, der årligt skal finde sted som led i opfyldelse af standardens trin 3. På trin 3 skal centret gennemgå de indberettede magtanvendelser med henblik på at vurdere, om der er mønstre og tendenser, der skal følges op på. Herudover skal arbejdet med analyse og forebyggelse af magtanvendelse tænkes sammen med retningslinjer for forebyggelse af overgreb og Region Syddanmarks model for sikkerhed. Lokale beskrivelser om det generelle arbejde: 15

16 7. Referencer Standard for magtanvendelse Grundlovens 71 om den personlige frihed og 72 om boligens ukrænkelighed Menneskerettighedskonventionens artikel 3 om forbud mod tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling, artikel 5 om ret til frihed og sikkerhed og artikel 8 om privatlivets fred. Lov om social service d (serviceloven), senest lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014 Servicelovens 55, jf. 46 (børneområdet) og 82, jf. 81 (voksenområdet) beskriver supplerende om omsorgspligten Bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven (magtanvendelsesbekendtgørelsen over for voksne) Bekendtgørelse nr. 419 af 29. april 2014 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (magtanvendelsesbekendtgørelsen over for børn og unge) Bekendtgørelse nr. 511 af 25. maj 2011 om anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt i døgninstitution eller på opholdssted Bekendtgørelse nr. 697 af 23. juni 2014 om fremme af god orden i folkeskolen, 10 Socialministeriets vejledning nr. 8 af 15. februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper med senere ændringer Socialministeriets vejledning nr af 23. maj 2013 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Vejledning nr. 9 til serviceloven) Vejledning nr. 42 af 26. maj 2011 om anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt i døgninstitution eller på opholdssted Retningslinjen Magtanvendelse m.v. på døgninstitutioner for børn og unge samt specialskoler og interne skoler i Region Syddanmark Retningslinjen Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne ved de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Øvrigt relevant materiale: 16

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for magtanvendelse

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for magtanvendelse Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for magtanvendelse Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Titel: Region Syddanmarks retningsgivende

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Maj 2015 Vejledning til, hvordan specialområdet kan arbejde med fælles regionale retningslinjer Dansk Kvalitetsmodel (DKM) Dansk Kvalitetsmodel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af Resume over arbejdsgangene vedr. forebyggelse, indberetning og opfølgning af Forebyggelse, indberetning og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Juni 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Retningslinje for magtanvendelse

Retningslinje for magtanvendelse Holmstrupgård Juli 2014 r Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser...

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Standardbetegnelse

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123

Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Registrering af magtanvendelse, jf. servicelovens 123 Skema til indberetning i henhold til Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 18 af 15. januar 2013 om magtanvendelse over for børn og

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens kommunikative ressourcer

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012.

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Regelgrundlaget Serviceloven indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Sags nr. 00.00.00-P19-1594-11 Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering og drøftelse Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 På byrådsmødet den 10. maj 2017 blev Socialforvaltningen anmodet om at besvare en række

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Årsrapport 2018 Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Demenskoordinator Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen/Lykke Tina Outzen Hanne Bøye Christensen

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) 1 Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle

Læs mere

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Lovgrundlaget for magtanvendelse Pædagoger i dagtilbud har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse. Som udgangspunkt anvendes

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2016 Socialområdet

Redegørelse om magtanvendelse i 2016 Socialområdet Redegørelse om magtanvendelse i 2016 Socialområdet Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2016 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2016...0 INDLEDNING...1 LOVGRUNDLAGET...1 Kompetence-

Læs mere

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Lovgrundlaget for magtanvendelse Pædagoger i dagtilbud har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse. Som udgangspunkt anvendes

Læs mere

Undervisernoter: Registrering og indberetning

Undervisernoter: Registrering og indberetning Kommunale plejefamilier Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen Del 1: Baggrundsviden til underviseren Overskrift

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere