Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212. Dermed er 123. personer nu marginaliseret svarende til næsten 36.5 personer flere siden bunden i 29. Der er flest marginaliserede blandt de 3-39-årige samt de 4-49-årige. Bekymrende er det imidlertid, at 22. unge nu befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, og at antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fortsat vokser stærkt. Det sidste kan være et ilde varsel om, at endnu flere unge er på vej ud på kanten. af senioranalytiker Jes Vilhelmsen & chefanalytiker Frederik I. Pedersen 9. juli 212 Analysens hovedkonklusioner Der var i 1. kvartal 212 knap 123. personer i gruppen af marginaliserede - personer med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er ca personer flere end på bunden i 4. kvartal 29. Stigningen i antallet af marginaliserede er især trukket af flere på arbejdsløshedsdagpenge og flere på kontanthjælp. Selvom kontanthjælpsmodtagerne stadig udgør langt størstedelen af de marginaliserede (6,7 procent), er deres andel faldet som følge af flere på arbejdsløshedsdagpenge. let af marginaliserede er antalsmæssigt steget mest for de over 5-årige, men også blandt de under 3-årige har der været en forholdsmæssig stor stigning. I forhold til befolkningens størrelse er der flest marginaliserede blandt de 3-39-årige samt de årige. Der er i dag 22. marginaliserede unge under 3 år. Analysen viser også, at over 75 procent af de unge marginaliserede sidder fast i kontanthjælpssystemet. Det er derfor bekymrende, at antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 3 år er steget voldsomt gennem de seneste år og fortsat stiger. Flere unge risikerer dermed at havne på kanten af arbejdsmarkedet. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil fip@ae.dk Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil jb@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Markant stigning i marginaliserede fra arbejdsmarkedet let af marginaliserede (personer med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet) steg med godt 5.3 personer fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212. Det er en relativ kraftig stigning, selvom den er mindre end de foregående kvartaler, hvor den gennemsnitlige stigning lå omkring 6.5 personer per kvartal. Siden bunden i 4. kvartal 29 er knap 36.5 (42 pct.) flere røget ud på kanten af arbejdsmarkedet. I 1. kvartal 212 var der næsten 123. marginaliserede 1. Det er vist i figur 1. Figur 1. Udvikling i antal marginaliserede 1. kvartal kvartal Marginaliserede Anm.: Gruppen af marginaliserede, omfatter personer, der i mindst 8 pct. af tiden de seneste tre år har været på offentlig overførselsindkomst. Følgende ydelser indgår i beregningen: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidering samt sygedagpenge. Personer der er visiteret til fleksjob og modtagere ledighedsydelse indgår ikke i marginalgruppen, ligesom sygedagpengemodtagere fra fleksjob heller ikke indgår i opgørelsen. AEs opgørelse af marginaliserede svarer til summen af beskæftigelsesministeriets social- og marginalgruppe bortset fra sygedagpenge fra fleksjob. Samtidig skal man i AEs opgørelse være på en offentlig ydelse i det kvartal der måles på. Tallene er sæsonkorrigerede. For at optræde i marginaliseringsgruppen skal man have været på overførselsindkomst i knap 125 uger (8 pct.) inden for de seneste tre år. Det betyder at, der er en forsinkelse fra ændringerne sker på arbejdsmarkedet til det kan aflæses i marginaliseringstallene. Med udsigten til et fortsat sløjt arbejdsmarked, må vi forvente, at antallet af marginaliserede, vil fortsætte med at stige i den kommende tid. Der er derfor risiko for, at vi kommer til at tabe en meget stor del af den gevinst, der er blevet høstet under de gode år, hvor antallet af marginaliserede næsten blev halveret. Især flere marginaliserede på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp Tabel 1 viser fordelingen af de marginaliserede på overførselsgrupper, samt udviklingen fra bunden i 4. kvartal 29 til de seneste tal i 1. kvartal 212. Som det fremgår, er stigningen i antallet af marginaliserede især trukket af flere forsikrede ledige (17.6) og kontanthjælpsmodtagere (16.2), mens der også er en stigning for personer på sygedagpenge (4.2). Modsat har der været et fald for antal revaliderede (1.6). 1 Det er ikke længere muligt at opgøre antallet af marginaliserede på konsistent vis længere tilbage end 23. Baggrunden for det er, at der er sket omfattende ændringer i Beskæftigelsesministeriets DREAM database, hvor blandt andet flere ydelser er slået sammen. 2

3 Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Tabel 1. Marginaliserede opdelt på overførselsgrupper 4. kvartal kvartal 212 Ændring i antal Ændring i procent Forsikrede ledige ,5 Kontanthjælp ,9 Revalidering ,7 Sygedagpenge ,5 I alt ,1 Anm: Seneste ydelse i opgørelsesperioden. Tallene er sæsonkorrigerede. Målt procentuelt har stigningen været størst blandt de forsikrede ledige (arbejdsløshedsdagpenge), hvor antallet af marginaliserede næsten er tredoblet. Sygedagpenge er steget 48,5 procent og kontanthjælp er steget med knap 28 procent. Selvom det stadig er kontanthjælpsmodtagerne, der udgør langt størstedelen af de marginaliserede (6,6 pct.), er deres andel faldet siden 4. kvartal 29 (67,4 pct.). Tilsvarende er andelen af marginaliserede på revalidering også faldet, mens det er de forsikrede ledige, der fylder relativt mere i statistikken. Det fremgår af tabel 2. Tabel 2. Andel marginaliserede på overførselsgrupper (procent) 4. kvartal kvartal 212 Ændring i procent points Forsikrede ledige 1,4 21,6 11,2 Kontanthjælp 67,4 6,6-6,7 Revalidering 12,1 7,2-4,9 Sygedagpenge 1,1 1,6,5 I alt 1 1, Anm: Seneste ydelse i opgørelsesperioden. Tallene er sæsonkorrigerede. Mere end 22. unge på kanten af arbejdsmarkedet Samtlige aldersgrupper har oplevet markante stigninger i antallet af marginaliserede. Der er dog stor forskel hvilket billede, der tegner sig, alt afhængigt af om man fokuserer på niveauet hvor mange marginaliserede der er i forhold til befolkningens størrelse eller udviklingen i antallet af marginaliserede. let af marginaliserede er f.eks. steget mest for de over 5-årige. Som det fremgår af tabel 3 er antallet af marginaliserede i alderen 5-59-år steget med over 9.2 personer svarende til en stigning på 56,4 procent, hvor den samlede stigning til sammenligning lå på godt 42 procent. Som det også ses af tabellen er antallet af marginaliserede unge også steget markant, så der nu er over 22. marginaliserede i alderen 2-29 år. Det er godt 7.3 eller knap 5 procent flere end niveauet i 4. kvartal En mindre del af stigningen kan forklares ved, at der er kommet relativt flere unge i aldersgruppen. 3

4 Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 De forholdsmæssigt markante stigninger i antallet blandt de 2-29-årige og 5-59-årige skal også ses i sammenhæng med, at der var relativt få marginaliserede i 4. kvartal 29. Tabel 3. marginaliserede opdelt på alder 4. kvartal kvartal 212 Ændring i antal Ændring i procent 2-29 år , år , år , år , år ,5 I alt ,1 Anm: Alderen er beregnet den sidste uge i kvartalet. Marginaliserede i alderen år indgår i totalen. Tallene er sæsonkorrigerede. Hvis vi i stedet fokuserer på antallet af marginaliserede i forhold til befolkningens størrelse, er der flest marginaliserede i aldersgrupperne 3-39-år og 4-49-år, hvor henholdsvis 4,4 og 4,8 procent er marginaliserede. Blandt de 2-29-årige og 5-59-årige er henholdsvis 3,3 og 3,5 procent af befolkningen marginaliseret. Man kan dog diskutere om befolkningens størrelse er det rette mål at sætte i forhold til antallet af marginaliserede. Som det fremgår af tabel 4 er der f.eks. forholdsmæssigt få 6-64-årige, der er marginaliseret, hvilket hænger sammen med muligheden for at være på efterløn. Andelen af 6-64-årige marginaliserede bliver lav, da personer på efterløn ikke er i risiko for at blive marginaliseret, men indgår i den samlede befolkning. Tilsvarende kan den relativt lave andel blandt de 5-59-årige hænge sammen med, at der er flere i denne aldersgruppe, der har forladt arbejdsmarkedet (førtidspension, fleksjob, mv.) og derfor ikke længere er i målgruppen for at blive marginaliseret. Den relativt lave andel af unge bør ligeledes ses i sammenhæng med, at mange unge er i gang med at tage en uddannelse. Her kan det diskuteres om de studerende, skal indgå i befolkningen, når andelene beregnes. Hvis studerende og personer som har forladt arbejdsmarkedet, udelades af befolkningen er andelen af unge marginaliserede langt større, og de fylder også relativt mest. Det fremgår af bilagstabel 1 bagest i analysen. Tabel 4. Marginaliserede i forhold til befolkningens størrelse 4. kvartal kvartal 212 Ændring i procent point Procentvis ændring 2-29 år 2,3 3,3 1, 42, år 3,5 4,8 1,3 37, år 3,2 4,4 1,2 37, år 2,3 3,5 1,3 54, år,8 1,4,6 72,9 I alt 2,5 3,6 1,1 42,6 Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM og Statistikbanken. 4

5 Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Al erfaring viser, at jo længere tid man har været væk fra arbejdsmarkedet, desto sværere er det at komme tilbage i job igen. Mange af de unge, der i dag befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, vil derfor have svært ved at få en mere permanent tilknytning til arbejdsmarkedet fremover. Set i det lys er det problematisk, at over 22. unge, befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Flere unge sidder fast i kontanthjælpssystemet Som det blev beskrevet ovenfor, modtog godt 6 procent af de marginaliserede kontanthjælp i 1. kvartal 212. Der er dog stor forskel i hvilke ydelser de marginaliserede modtager, når der opdeles på aldersgrupper. Blandt de unge i alderen 2-29-år var det omkring 75 procent af de marginaliserede, der modtog kontanthjælp i 1. kvartal 212, mens det kun var 47 procent af de 5-59-årige. Omvendt var der godt 34 procent af de marginaliserede 5-59-årige, der var forsikrede ledige, mens det kun var omkring ni procent af de 2-29-årige. Som det fremgår af tabel 5 nedenfor, er der tendens til, at jo ældre de marginaliserede er, desto mindre er andelen, der modtager kontanthjælp eller revalidering, mens der er en større andel, der modtager sygedagpenge eller er forsikrede ledige. F.eks. er næsten 87 pct. af de unge marginaliserede enten på kontanthjælp eller revalidering, mens det er 5 procent af de 5-59-årige. Tabel 5. Marginaliserede opdelt på alder og overførselsgrupper Forsikrede ledige Kontanthjælp Revalidering Sygedagpenge Hovedtotal 2-29 år 8,9 75,3 11,5 4, år 18, 63,7 9,6 8, år 22, 6, 6, 12, år 34,2 47, 3, 15, år 34,9 5,5,7 13,8 1 I alt 21,6 6,7 7,2 1,6 1 Anm: I modsætning til de øvrige tabeller er tallene ikke sæsonkorrigerede. Flere unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Som det fremgår af figur 2 og 3 er der siden juni 21 samlet set blevet lidt færre arbejdsmarkedsparate unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (match 1), mens antallet af unge ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (match 2 og 3) fortsætter med at vokse stærkt. Udviklingen i antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er meget bekymrende, og det kan være et ilde varsel om endnu flere unge på kanten af arbejdsmarkedet. I de officielle ledighedstal er det kun de arbejdsmarkedsparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere der indgår. Som det fremgår af figur 2 og 3 er der i omkring 42. arbejdsmarkedsparate dagpengeog kontanthjælpsmodtagere under 3 år, mens antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ligger på omkring 3. Ledighedstallene fortæller derfor ikke hele historien om hvor mange unge, der er ramt under den økonomiske krise. 5

6 Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Figur 2. Dagpengemodtagere under 3 år Figur 3. Kontanthjælp under 3 år Dagpengemodtagere Match 1 Match 2 og 3 Anm.: Egen sæsonkorrektion. Fuldtidspersoner. Kilde: AE på baggrund Jobindsats.dk. Anm.: Egen sæsonkorrektion. Fuldtidspersoner. Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk. Arbejdsmarkedet savner højere vækst i dansk økonomi Mens vi i siden midten af 211 har set et faldende antal langtidsledige, er antallet marginaliserede fortsat steget stærkt. Det kan være tegn på at der er færre nye, der ender som langtidsledige, mens der til gengæld er en større gruppe der får mere langvarige forløb bag sig. Da al erfaring viser at jo længere tid man har været væk fra arbejdsmarkedet desto sværere er at det komme tilbage i job igen er udviklingen bekymrende. Ud over at det er et problem for den enkelte, der bliver ramt, så kan det også vise blive et samfundsøkonomiskproblem. Flere marginaliserede kan nemlig øge den strukturelle ledighed eller reducere den effektive arbejdsstyrke med længerevarende følgeskader for både den økonomiske vækst og ikke mindst de offentlige finanser. Skal udviklingen bremses, skal der mere gang i den økonomiske vækst. Vækstpakken med fremrykkede investeringer vil sammen med afskrivningsvinduet holde hånden under væksten. Men der er stærke kræfter, der trækker den anden vej. Med den enorme europæiske uro er det op ad bakke i øjeblikket. Man bør i det lys overveje en udvidelse af uddannelsesmulighederne for folk, der allerede er på arbejdsmarkedet. Det ville øge mulighederne for jobrotation, hvor ledige vikarierer for en beskæftiget, mens denne er væk fra arbejde i forbindelse med uddannelse. Vi ved at arbejdsstyrkens uddannelsesniveau skal styrkes for at imødekomme virksomhedernes krav på fremtidens arbejdsmarked. At opkvalificere de beskæftigede nu, må være relativt gunstigt set både ud fra et virksomhedssynspunkt, og fra et samfundsøkonomisk synspunkt, hvor der mange af kvalificerede arbejdsløse, til at udfylde hullet for dem som tager en uddannelse. Derudover er der behov for at få undersøgt, hvad der ligger bag den relativt store stigning blandt de unge ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og om kontanthjælpsmodtagerne matchkategoriseres korrekt. 6

7 Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Bilag Bilagstabel 1. Marginaliserede i forhold til korrigeret befolkning 4. kvartal kvartal 212 Ændring i procent point Procentvis ændring 2-29 år 3,6 5,5 1,9 51, år 3,9 5,2 1,3 33, år 3,6 5, 1,4 38, år 2,8 4,3 1,5 56, 6-64 år 1,8 2,9 1,1 61, I alt 3,3 4,8 1,4 42,8 Anm: I den korrigerede befolkning er studerende udeladt ligesom personer, der ikke er i risiko for at blive marginaliseret også er udeladt. Det drejer sig f.eks. om førtidspensionister, personer i fleksjob/ledighedsydelse, personer på efterløn osv. Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM samt egne beregninger på Danmarks Statistiks registre. Bilagsfigur 1. Marginaliserede i alderen 2-29-år Marginaliserede 2-29 år Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM og Statistikbanken. 7

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet Krisen har nu sendt 30.500 flere på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af marginaliserede steg fra 3. til. kvartal 011 med.750 personer. Det betyder, at der nu er godt 118.500 personer, der har været på

Læs mere

Flere marginaliserede efter markant nedgang

Flere marginaliserede efter markant nedgang Flere marginaliserede efter markant nedgang Antallet af personer med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet er begyndt at stige igen efter et meget markant fald i forbindelse med den seneste højkonjunktur.

Læs mere

Langtidsledigheden stiger

Langtidsledigheden stiger let af langtidsledige er igen begyndt at stige. Siden februar måned er antallet af langtidsledige steget med omkring 8. fuldtidspersoner eller godt 48 procent, så der i september var knap 24.6 langtidsledige.

Læs mere

Tredobling af langtidsledige dagpengemodtagere på et år

Tredobling af langtidsledige dagpengemodtagere på et år Tredobling af langtidsledige dagpengemodtagere på et år Antallet af langtidsledige er det seneste år steget med knap 27.000 fuldtidspersoner, så der i april 2010 var 43.800 langtidsledige. Det svarer til

Læs mere

Rekord få ledige kommer i job

Rekord få ledige kommer i job Nye tal fra Beskæftigelsesministeriets Jobindsats.dk viser, at rekord få ledige kommer i job. Den seneste måling, der går frem til. kvartal 010 viser, at kun 9, procent af dem, der påbegyndte et ledighedsforløb,

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Arbejdsstyrken er faldet mere markant under denne krise end under tidligere kriser. Normalt bliver 7 pct. af et beskæftigelsesfald til arbejdsløshed.

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland

Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland I løbet af de sidste år er der kommet 5.000 flere langtidsledige dagpengemodtagere i Syd- og Vestjylland. Dette svarer til en firdobling, og der er tale

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse Krisen har sendt 120.000 flere på offentlig forsørgelse I de gode år fra 2004 til 2008 faldt antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder med ca. 111.000 personer. Der kom ikke blot færre

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Knap 9.900 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år mangler at få et aktivt tilbud fra deres lokale jobcenter, hvilket svarer til knap 15 procent

Læs mere

De officielle arbejdsløshedstal undervurderer fortsat nedturen

De officielle arbejdsløshedstal undervurderer fortsat nedturen De officielle arbejdsløshedstal undervurderer fortsat nedturen Nye tal for arbejdsmarkedet i. kvartal 9 viser en enorm nedgang i beskæftigelsen i Danmark. Samtidig undervurderer de officielle arbejdsløshedstal

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Unge dagpengeforsikrede under 30 år har den største risiko for at blive ledige. Sammenlignet med de øvrige aldersgrupper er ledighedsrisikoen blandt de

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden steg med 600 fuldtidspersoner i januar 011 og ligger nu på 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Det betyder, at der stadig er ca.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Nyledige har svært ved at finde arbejde

Nyledige har svært ved at finde arbejde Nyledige har svært ved at finde arbejde Arbejdsløsheden er vokset med 9 personer fra september til oktober 212 og ligger dermed fortsat og svinger omkring 16-165. personer, hvilket den har gjort de sidste

Læs mere

Markant fald i aktiveringen af dagpengemodtagere

Markant fald i aktiveringen af dagpengemodtagere Markant fald i aktiveringen af dagpengemodtagere Aktiveringen af dagpengemodtagere er faldet markant siden 212. Antallet af fuldtidsaktiverede er samlet set reduceret med omkring 75 procent. Tager man

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen 3 ud af 4 unge uden uddannelse har stået stille i uddannelsessystemet i mindst tre år 10.000 ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen Mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens

Læs mere

Arbejdsmarkedet tæt på bunden vejen tilbage bliver langvarig

Arbejdsmarkedet tæt på bunden vejen tilbage bliver langvarig Arbejdsmarkedet tæt på bunden vejen tilbage bliver langvarig Selvom arbejdsløsheden steg i januar 11, synes arbejdsløsheden at have stabiliseret sig omkring 6 pct. af arbejdsstyrken. Det indikerer, at

Læs mere

Beskæftigelsen blandt unge faldet med på 2 år

Beskæftigelsen blandt unge faldet med på 2 år Beskæftigelsen blandt unge faldet med 85. på 2 år Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt unge særlig hårdt. Unge under 35 år tegner sig for 6 pct. af beskæftigelsesfaldet.

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Ledighedstal januar 010 Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Selvom arbejdsløsheden lå stort set uændret fra december 009 til januar 010, tyder intet endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kæmpe forskelle i a-kasser ramt af den stigende ledighed

Kæmpe forskelle i a-kasser ramt af den stigende ledighed Kæmpe forskelle i a-kasser ramt af den stigende ledighed Arbejdsløsheden er steget meget bredt i det danske samfund. Nogle grupper og områder er imidlertid hårdere ramt end andre. Der er især store stigninger

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Nye tal fra Finansministeriet understøtter de tendenser som både AE s og Eurostats tal viser: Fattigdommen stiger markant i Danmark. Ifølge tallene fra

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet

300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet 300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet Med 300-timers reglen, som nu er skærpet til en 450-timers regel, har man klippet et gevaldigt hul i det sociale sikkerhedsnet. Omkring en

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Gennem krisen har beskæftigelsesfaldet ramt ikke-vestlige indvandrere hårdere end danskere. Andelen af lønmodtagere blandt de 15-64-årige er således

Læs mere

De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen

De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen I det seneste årti er der sket en forholdsvis kraftig stigning i andelen af ældre i beskæftigelse. Denne stigning er fortsat under krisen, og de ældre

Læs mere

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen ser på sandsynlighederne for at blive ramt af ledighed,

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse

personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse 16. personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse Andelen af personer mellem 16-64 år, som modtager overførselsindkomst, er den laveste i mere end 2 år. Faldet i gruppen er dog ikke

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Mange bogligt svage elever ender på kontanthjælp

Mange bogligt svage elever ender på kontanthjælp Mange bogligt svage elever ender på kontanthjælp Mange kontanthjælpsmodtagere klarer sig tilsyneladende allerede dårligt i folkeskolen. Der er således en meget klar sammenhæng mellem elevernes karakterer

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse Personer under 30 år på offentlig forsørgelse 1. Baggrund Ét af beskæftigelsesministerens mål for 2011 og 2012 var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Tal for dette

Læs mere

Største stigning i bruttoledigheden

Største stigning i bruttoledigheden Største stigning i bruttoledigheden siden efteråret 9 Bruttoledigheden er steget med hele 5. fuldtidspersoner den seneste måned og har dermed rundet 171. fuldtidspersoner svarende til,3 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik på baggrund af Jobindsats.dk Nedenstående er mængdestatistikken og rettidighedsopgørelsen baseret på de nationale sammenlignings tal fra

Læs mere

Arbejdsmarkedet er endnu ikke sluppet fri af krisen

Arbejdsmarkedet er endnu ikke sluppet fri af krisen Arbejdsmarkedet er endnu ikke sluppet fri af krisen Nye tal for beskæftigelse i Danmark peger på, at det danske arbejdsmarked fortsat hænger fast på bunden. Beskæftigelsen faldt således med. personer fra.

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 Denne analyse belyser en problemstilling, der ikke tidligere har været fremme i debatten om afkortning af dagpengeperioden. Det centrale

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Flere og flere dagpengemodtagere hænger fast i ledighed. Antallet af ledige, der har været ledige i sammenhængende ½-1 år er således mere

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Antallet af såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger fortsat og med forstærket styrke. Inden for det sidste år er der kommet

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Stor stigning i antallet af fyringer indenfor det offentlige

Stor stigning i antallet af fyringer indenfor det offentlige Stor stigning i antallet af fyringer indenfor det offentlige Nye tal fra jobindsats viser, at antallet af fyringer har været stigende de sidste 3 måneder. Dykker man ned i tallene fremgår det, at det især

Læs mere

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Ud af 1. kontanthjælpsmodtagere har omkring 3. modtaget kontanthjælp i mere end 3 år. Heraf har knap 9. personer modtaget kontanthjælp i mere

Læs mere

Flere risikerer at miste dagpengene

Flere risikerer at miste dagpengene Flere risikerer at miste dagpengene Dagpengeperioden er blevet halveret, så man fremover kun kan modtage dagpenge i to år. I løbet af det seneste år er der stort set sket en fordobling af antallet, der

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Der har de seneste dage hersket uklarhed i debatten om, hvordan udviklingen i ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser Stigende bruttoledighed i 9 ud af 1 a-kasser ud af 8 af landets a-kasser har siden årsskiftet oplevet et fald i den registrerede arbejdsløshed. Ser man på bruttoledigheden, hvor der også tages højde for

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Den økonomiske krise har været hård ved det danske arbejdsmarked, og stort set hele den fremgang, der var under højkonjunkturen, risikerer at blive tabt

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der får job og dermed forlader kontanthjælpssystemet, er nogenlunde uændret siden 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Siden starten af 2013 har vi oplevet en fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. AE har undersøgt, hvilke uddannelsesgrupper der har draget fordel af beskæftigelsesfremgangen.

Læs mere

STYRTDYK I AKTIVERINGEN

STYRTDYK I AKTIVERINGEN 12. juni 27 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 337721 Resumé: STYRTDYK I AKTIVERINGEN Analysen viser, at antallet af påbegyndte aktiveringsforløb er styrtdykket i årets første kvartal i forbindelse med etableringen

Læs mere

DANMARKSREKORD I SYGEFRAVÆR

DANMARKSREKORD I SYGEFRAVÆR 10. september 2007 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: DANMARKSREKORD I SYGEFRAVÆR Antallet af sygedagpengemodtagere er gennem det seneste år steget med omkring 13.000 personer svarende til

Læs mere