Lovtidende A Udgivet den 11. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015"

Transkript

1 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april april Nr Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2, og 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 403 af 28. april 2014, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på pensionskasser, som tilbyder omvalg, der er omfattet af 6 b i lov om tilsyn med firmapensionskasser. 2. Denne bekendtgørelse regulerer pensionskassens opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt. Stk. 2. Opgørelsen sker med udgangspunkt i medlemmets produkt på opgørelsestidspunktet. Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås: 1) Økonomisk værdi, som værdien af medlemmets nuværende produkt, der skal overføres til et nyt produkt i forbindelse med omvalg, der er omfattet af 6 b i lov om tilsyn med firmapensionskasser. 2) Pensionshensættelsen for et medlem, bonuspotentialet for et medlem, retrospektiv hensættelse for et medlem, garanterede ydelser og realisationsrisiko i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser. 3) Akkumuleret værdiregulering for et medlem, som en positiv forskel mellem hensættelsen til garanterede ydelser før tillæg for realisationsrisiko og den retrospektive hensættelse. 4) Overførelsestillæg i forbindelse med opgørelse efter den individuelle opgørelsesmetode, som den akkumulerede værdiregulering for medlemmets produkt justeret med et eventuelt omvalgskursværn, fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag og tillagt en rimelig andel af det kollektive bonuspotentiale, og overførselstillæg i forbindelse med opgørelse efter den gennemsnitlige opgørelsesmetode, som den værdi udover den retrospektive hensættelse, eventuelt justeret med et omvalgskursværn, som et medlems produkt tildeles ved et omvalg. 5) Omvalgskursværn i overensstemmelse med 6. 6) Sikkerhedsfradrag i overensstemmelse med 7. 7) En rimelig andel af det kollektive bonuspotentiale i overensstemmelse med 8. 8) Ufordelte midler, som summen af det kollektive bonuspotentiale og medlemmernes akkumulerede værdireguleringer. 9) Skyldig bonus, som negativ bonus, der ikke er tilskrevet et medlems retrospektive hensættelse, men i stedet er registreret på en særlig konto for skyldig bonus, der hører til medlemmet. 10) Ydelsesdefineret pensionsordning i overensstemmelse med 3 a, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Individuel opgørelsesmetode 4. Pensionskassen skal opgøre den økonomiske værdi for et medlems produkt som den retrospektive hensættelse tillagt en eventuel regnskabsmæssigt opgjort akkumuleret værdiregulering for medlemmets produkt, begge dele justeret med et eventuelt omvalgskursværn, jf. 6, fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag, jf. 7, og tillagt en rimelig andel af det kollektive bonuspotentiale, jf. 8. Stk. 2. Pensionskassen kan fratrække et eventuelt gebyr i den retrospektive hensættelse til dækning af kassens faktiske omkostninger i forbindelse med et omvalg. 5. Pensionskassen skal opgøre den akkumulerede værdiregulering for medlemmets produkt ud fra det hensættelsesgrundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet på opgørelsestidspunktet. Stk. 2. Hvis medlemmets produkt oprindeligt er etableret på et fælleskønsgrundlag, og det anmeldte hensættelsesgrundlag er kønsopdelt, skal den akkumulerede værdiregulering for produktet afspejle en fælleskønsfordeling. Stk. 3. Hvis pensionskassen aftalemæssigt har garanteret medlemmet en udtrædelsesgodtgørelse, har medlemmet altid ret til som minimum at få overført den garanterede udtrædelsesgodtgørelse til det nye produkt fratrukket et eventuelt gebyr til dækning af kassens faktiske omkostninger i forbindelse med et omvalg. Stk. 4. En pensionskasse med en ydelsesdefineret pensionsordning, hvor der ikke er sket indbetaling af bidrag med udgangspunkt i et fast løbende bidrag beregnet på baggrund af en på forhånd fastsat pensionsydelse, jf. 27 i bekendtgø- Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr BP001221

2 9. april Nr relse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser, og hvor konsekvensen af indbetalingen er, at medlemmets retrospektive hensættelse ikke har en størrelse svarende til en situation, hvor der er sket indbetaling af et fast løbende bidrag, skal opgøre den økonomiske værdi svarende til den værdi, medlemmets produkt ville have haft, såfremt der var indbetalt et løbende fast bidrag, og værdien af produktet i øvrigt blev opgjort i overensstemmelse med de fastsatte regler for beregning af den økonomiske værdi. 6. Pensionskassen skal beregne et omvalgskursværn til anvendelse ved opgørelsen af den økonomiske værdi af et medlems produkt. Omvalgskursværnet skal opgøres som én minus brøken bestemt ved forholdet imellem summen af pensionshensættelserne efter nedskrivning af bonuspotentiale og pensionshensættelserne før eventuel nedskrivning af bonuspotentiale. Stk. 2. Pensionskassen skal minimum én gang om måneden opgøre omvalgskursværnet i forbindelse med et omvalg. 7. Pensionskassen skal ved opgørelsen af den økonomiske værdi fratrække et sikkerhedsfradrag for et medlems produkt ved et omvalg, hvis pensionskassen vurderer, at de tilbageværende medlemmer i pensionskassen ellers ville blive påført en risiko for tab. Stk. 2. Sikkerhedsfradraget skal opgøres under hensynstagen til følgende: 1) Forventede udsving i de finansielle markeder fra tidspunktet for opgørelsen af den økonomiske værdi og til overførelsen finder sted. 2) Forventet selektionsrisiko blandt medlemmer, der vælger om, og de tilbageværende medlemmer, i forbindelse med omvalget. 8. Pensionskassen skal opgøre en rimelig andel af det kollektive bonuspotentiale for et medlems produkt. Stk. 2. Pensionskassen skal tage højde for, om den akkumulerede værdiregulering hørende til medlemmets produkt er finansieret ved midler fra det kollektive bonuspotentiale. Stk. 3. Hvis den akkumulerede værdiregulering for medlemmets produkt, jf. 3, nr. 3, og 5, er finansieret ved midler fra det kollektive bonuspotentiale, og denne finansiering overstiger medlemmets rimelige andel af de ufordelte midler, skal pensionskassen ikke give medlemmets produkt yderligere del i det kollektive bonuspotentiale. 9. Ved regulering af hele eller en del af et overførelsestillæg til et medlems retrospektive hensættelse i forbindelse med et omvalg, skal beløbet, der tilskrives den retrospektive hensættelse, forhøjes med den individuelle pensionsafkastbeskatning, der svarer hertil. 10. Pensionskassen kan ikke ved opgørelsen af den økonomiske værdi af medlemmets produkt fratrække skyldig bonus, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Skyldig bonus kan modregnes en eventuel rimelig andel af det kollektive bonuspotentiale, i den udstrækning skyldig bonus kan indeholdes heri. 11. Pensionskassen kan ikke i forbindelse med opgørelsen af den økonomiske værdi af medlemmets produkt ændre en bidragsbetalende ordning til en hvilende ordning, hvis det medfører en reduktion af den akkumulerede værdiregulering, der hører til produktet, som den er opgjort efter 5. Gennemsnitlig opgørelsesmetode 12. Pensionskassen kan alternativt til 4-11 ved opgørelsen af den økonomiske værdi tage udgangspunkt i en gennemsnitlig opgørelse. Stk. 2. En pensionskasse, der tager udgangspunkt i en gennemsnitlig opgørelse, skal udvælge en homogen gruppe, der tilbydes omvalg til et nyt produkt med lavere garanti. Stk. 3. Anvendelsen af den gennemsnitlige opgørelsesmetode i stedet for den individuelle opgørelsesmetode efter 4-11 må maksimalt medføre bagatelagtige forskelle på overførelsestillæggene for de enkelte medlemmer i den udvalgte homogene gruppe. Stk. 4. Pensionskassen skal indsende dokumentation til Finanstilsynet forud for tilbuddet om omvalg. Dokumentationen skal indeholde følgende: 1) En beskrivelse af den udvalgte gruppe, herunder gruppens homogenitet, og den valgte gennemsnitlige opgørelsesmetode. 2) En analyse af forskellen mellem det individuelt opgjorte overførselstillæg efter 4-11 og det gennemsnitligt opgjorte overførselstillæg. 3) Dokumentation for at anvendelsen af den gennemsnitlige opgørelsesmetode i stedet for den individuelle opgørelsesmetode efter 4-11 maksimalt medfører bagatelagtige forskelle på overførselstillæggene regnet efter de to metoder for de enkelte medlemmer i den udvalgte homogene gruppe. Anmeldelse 13. Pensionskassen skal i henhold til 13, stk.1, nr. 3, i lov om tilsyn med firmapensionskasser anmelde opgørelsen efter 7 og 8 til Finanstilsynet senest samtidig med, at pensionskassen fremsætter et tilbud om omvalg. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold. Stk. 2. En pensionskasse, der tilbyder omvalg til et produkt med ret til bonus, skal i henhold til 13, stk. 1, nr. 3, i lov om tilsyn med firmapensionskasser anmelde til Finanstilsynet, hvordan den økonomiske værdi ved overførslen til det nye produkt fordeles mellem den retrospektive hensættelse og de ufordelte midler. Anmeldelsen skal indsendes senest samtidig med, at pensionskassen fremsætter et tilbud om omvalg. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i det nævnte forhold. Straffebestemmelse og ikrafttræden 14. Overtrædelse af 4, stk. 1, 5, stk. 1 og 4, 6, 7, stk. 1, 8 og straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

3 9. april Nr Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april Finanstilsynet, den 9. april 2015 ULRIK NØDGAARD / Carsten Brogaard

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere