Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død"

Transkript

1 Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen besvarer de mest almindelige spørgsmål om anmeldelse af krav overfor LG ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Den fortæller også, hvad LG dækker. Reglerne om udbetaling til en arbejdsgiver under rekonstruktionsbehandling beskrives i "Vejledning til arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling" og beskrives derfor ikke i denne vejledning. Er du lønmodtager eller repræsentant for en lønmodtager, finder du en lang række oplysninger samt aktuelle opdateringer på Er du arbejdsgiver, kurator, en feriegarantiordning eller medarbejder hos SKAT, finder du disse oplysninger på Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har yderligere spørgsmål. Lønmodtagernes Garantifond Kongens Vænge Hillerød Tlf Telefontid: Mandag-torsdag fredag via: Hjemmeside:

2 Indhold Hvad er LG... 4 Hvornår kan LG hjælpe... 5 Konkurs... 5 Ophør og insolvens... 5 Død... 5 Hvornår kan LG ikke hjælpe... 6 Rekonstruktionsbehandling... 6 Virksomhedsoverdragelse... 6 Lønmodtagere der fortsætter arbejdet:... 6 Lønmodtagere der er fratrådt inden overdragelsen... 6 Virksomhedsoverdragelse i konkurssituationer:... 7 Hvem er lønmodtager... 7 Tjenesteforhold... 7 Bestyrelsesmedlemmer... 7 Selvstændige... 7 Medejere og nærtstående til arbejdsgiveren... 8 Hvad betaler LG?... 8 LG betaler... 8 Løn og tillæg... 8 Erstatning for løn i opsigelsesperioden... 9 Fremmødetillæg... 9 Skifteholdstillæg og andre genetillæg fx skurtillæg, smudstillæg o lign Begrænsning af tab... 9 Regulering af opsigelsesvarsler Pension Kun arbejdsgivertegnet pensionsordning ATP-bidrag Godtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse Godtgørelse for urimelig eller usaglig opsigelse Løn under sygdom og barselsorlov Akkordoverskud Sagsomkostninger Renter LG betaler ikke Kørselsgodtgørelse (kilometerpenge), rejsegodtgørelse, diæter, repræsentationsudgifter og andre udgifter, som arbejdsgiveren skal refundere... 13

3 G-dage: godtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis Konkurrenceklausuler Krav, der er ældre end 6 måneder Transport eller udlæg i lønmodtagerens krav Ferie og feriefridage Forældelse af krav på feriepenge Placering af ferie i opsigelsesperioden Hovedferien Restferien Ferietabserstatning En beregning af ferietabserstatning kan se sådan ud: Overført ferie Ferietillæg Søgnehelligdagsbetaling Feriefridage Feriekort De tre ansættelsesformer Funktionærer Opsigelsesvarsel Minimalerstatning Tabserstatning Fratrædelsesgodtgørelse Godtgørelse for urimelig eller usaglig opsigelse Ferie Efterløn Lønmodtagere ansat på funktionærlignende vilkår Arbejdere og øvrige lønmodtagergrupper Fratrædelsesgodtgørelse Særligt om elever Kørselsgodtgørelse Ferie Ansættelse hos udenlandsk arbejdsgiver Dansk arbejdsgiver, arbejde udført i udlandet Arbejdsgiver hjemmehørende indenfor EU og EØS Arbejdsgiver hjemmehørende udenfor EU og EØS Gode råd ved udfyldelse af LG s anmeldelse Vejledning om dokumentation... 24

4 Frister Anmeldelsesfrist Svarfrist månedersfrist Særlig anmeldelsesfrist for feriegarantiordninger Udbetaling fra LG Vejledning om skat Vejledning om afslag, klage og aktindsigt Aktindsigt Anmeldelse i arbejdsgiverens bo Hvad er LG Lønmodtagernes Garantifond - i daglig tale LG - er en solidarisk forsikringsfond, som alle private arbejdsgivere betaler til. LG sikrer, at lønmodtagere får korrekt og hurtig udbetaling af løn m.v., hvis deres arbejdsgiver går konkurs eller virksomheden ophører på lignende måde. LG dækker også løn m.v. i forbindelse med rekonstruktionsbehandlinger. Formålet er at sikre lønmodtagerne også under en "lettere insolvens" og medvirke til at redde truede arbejdspladser. Der betales altså mens virksomheden fortsat drives videre, og udbetaling sker til arbejdsgiveren, der derefter afregner lønmodtagerne med penge udbetalt fra LG. Reglerne herom beskrives i Vejledning om udbetaling til arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling og behandles derfor ikke i denne vejledning. Afgørende for hvilket regelsæt, der anvendes, og dermed LG's dækningsforpligtelse er, om virksomheden er endeligt ophørt som konsekvens af insolvenssituationen. Siden 2005 har LG's dækningsområde været udvidet til også at omfatte lønmodtagere ansat i virksomheder, der er hjemmehørende i andre lande indenfor EU og EØS. Det er her en betingelse at lønmodtageren overvejende har udført arbejde i Danmark. LG er oprettet som en selvstændig, selvejende institution, der har ledelse og administration fælles med ATP. Lov om Lønmodtagernes Garantifond er grundlaget for LG s administration. Loven henviser på en række områder til konkurslovens regler om behandling af krav fra lønmodtagere. LG skal dække krav på løn, feriepenge mv., der efter konkursloven kan opnå fortrinsstilling i en arbejdsgivers konkursbo. Det betyder, at en lønmodtager ikke kan få andet og mere fra LG, end hvad arbejdsgiveren eller hans konkursbo er forpligtet til at betale. Dækningen fra LG er dog begrænset. En lønmodtager kan højst modtage netto kr. fra LG (efter fradrag af beregnet A-skat mv.). Dette beløb er fastsat ud fra en gennemsnitlig løn i 6 måneder for en faglært arbejder i hovedstadsområdet. Beløbet forhøjes løbende i takt med lønudviklingen. For feriepenge og saldo på fritvalgskonto gælder ingen begrænsning.

5 Hvornår kan LG hjælpe LG kan udbetale løn, feriepenge mv. til lønmodtagere, hvis deres arbejdsgiver er gået konkurs, er ophørt og insolvent eller er død. Det gælder både, hvor arbejdsgiver er hjemmehørende i Danmark og i andre lande indenfor EU og EØS, hvis arbejdet er udført i Danmark, se mere i afsnit 9. Konkurs Når skifteretten har afsagt konkursdekret over en arbejdsgiver, kan LG hjælpe virksomhedens lønmodtagere. Det er ikke nok, at der er indgivet en begæring om konkurs. Skifteretten kan oplyse, om der er afsagt konkursdekret over arbejdsgiveren, og konkurser offentliggøres på Arbejdsgiverens virksomhed bliver taget under konkursbehandling, når en kreditor - eller arbejdsgiveren selv - sender en konkursbegæring til skifteretten, og det kan dokumenteres, at arbejdsgiveren er insolvent. Arbejdsgiveren er insolvent, hvis han ikke kan betale sine kreditorer, og hvis der ikke er udsigt til, at den situation ændrer sig. Den, der begærer konkursen, skal stille et beløb til sikkerhed for omkostningerne i forbindelse med konkursbehandlingen. En lønmodtager kan blive fritaget for at stille sikkerhed ved at bede om det i konkursbegæringen. I disse tilfælde betales omkostningerne af staten. Lønmodtageren skal så kun betale retsgebyret for konkursbegæringen. Afgiften der kan oplyses af Skifteretten - er på mindst 750 kr. Når skifteretten behandler en konkursbegæring, skal arbejdsgiveren afgive forklaring. Hvis forklaringen indeholder oplysninger, som klart viser, at arbejdsgiveren er insolvent, og at virksomheden er definitivt ophørt (se nedenfor), kan LG sommetider på baggrund af en udskrift af skifteprotokollen godkende sagen. Godkendelsen sker så efter reglerne om ophør og insolvens og kræver ikke, at skifteretten afsiger konkursdekret. LG fastsætter datoen for ophøret. Er der tvivl om lønmodtagernes krav, virksomhedens økonomiske situation frem til ophøret, eventuel overdragelse af virksomheden e. lign, vil LG normalt have behov for en konkurs, hvor der udpeges en kurator, der kan undersøge disse forhold. Ophør og insolvens LG dækker, hvis en arbejdsgiver både er ophørt med at drive virksomhed og er insolvent. Arbejdsgiveren skal være definitivt ophørt med at drive virksomhed. Et definitivt ophør er fx, hvis arbejdsgiveren er blevet lønmodtager, modtager dagpenge eller er gået på pension. LG betragter normalt en virksomhed som endeligt ophørt, hvis den er afmeldt for A-skat og moms hos SKAT. Død LG dækker, hvis en arbejdsgiver, der har drevet personligt ejet virksomhed, dør, og skifteretten beslutter at behandle virksomheden som insolvent, eller hvis boet sluttes ved boudlæg. Et insolvent dødsbo behandles i hovedtræk på samme måde som et konkursbo. Boudlæg betyder, at der ikke sker et egentligt skifte af boet, fordi det er meningsløst at starte en dødsbobehandling, når der er meget få værdier at skifte. Skifteretten kan oplyse, hvordan dødsboet behandles. På offentliggør skifteretten beslutning om insolvent behandling.

6 Vær opmærksom på, at LG normalt ikke kan udbetale løn for arbejde, der er udført efter, at arbejdsgiveren er død. Hvornår kan LG ikke hjælpe LG kan normalt ikke dække en lønmodtagers krav mod arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren er i rekonstruktionsbehandling. LG dækker heller ikke, hvis arbejdsgiveren forhandler om en tvangsakkord eller hvis virksomheden er overdraget til en anden arbejdsgiver. Rekonstruktionsbehandling Hvis en arbejdsgiver meddeler skifteretten, at han ikke kan betale sine udgifter, kan retten godkende, at virksomheden tages under rekonstruktionsbehandling. Rekonstruktionsperioden bruges til at undersøge mulighederne for at fortsætte virksomheden. Så længe arbejdsgiveren er i rekonstruktionsbehandling, er virksomheden derfor normalt ikke endeligt ophørt. Dermed kan LG ikke hjælpe lønmodtagerne direkte. Dog kan LG i denne situation hjælpe arbejdsgiveren - og dermed indirekte lønmodtagerne - med et beløb til brug for udbetaling af de lønkrav, der forfalder under rekonstruktionsbehandlingen. Formålet er at sikre lønmodtagerne også under en "lettere insolvens" og medvirke til at redde truede arbejdspladser. Reglerne beskrives i "Vejledning til arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling" og bliver derfor ikke behandlet i denne vejledning. Har lønmodtagerne krav mod arbejdsgiveren under rekonstruktionsbehandling, som er forfaldet til betaling før rekonstruktionsbehandlingen indtrådte, må de anmelde deres krav hos den advokat, der behandler rekonstruktionsbehandlingen (rekonstruktøren). Viser det sig, at det ikke kan lade sig gøre at fortsætte virksomheden, og driften derfor ophører definitivt, kan LG hjælpe lønmodtagerne. Se ovenfor om konkurs. Virksomhedsoverdragelse Reglerne om virksomhedsoverdragelse findes i 2 i Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Det kan være svært at finde ud af, om det er en virksomhed - eller blot enkeltaktiver som f.eks. bygninger, maskiner eller lignende - der er overdraget. Loven om virksomhedsoverdragelse kan ikke anvendes, hvis det, der er overdraget, ikke kan beskrives som en virksomhed. Lønmodtagere der fortsætter arbejdet: Når Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse, medfører det, at når en arbejdsgiver overdrager sin virksomhed til en anden arbejdsgiver, får den nye arbejdsgiver ansvaret for alle forpligtelser i forhold til de lønmodtagere, der fortsætter i virksomheden. Lønmodtagere, der på overdragelsestidspunktet ikke er opsagt, fritstillet og endeligt fratrådt, anses som fortsat hos den nye ejer. Lønmodtagerne, der fortsætter deres arbejde i virksomheden, skal derfor henvende sig til deres nye arbejdsgiver for at få de penge de har til gode, uanset om det er løn for perioden før eller efter overdragelsen. Derfor kan LG ikke hjælpe de lønmodtagere, der har fortsat arbejdet i virksomheden. Lønmodtagere der er fratrådt inden overdragelsen De lønmodtagere, der er definitivt fratrådt inden overdragelsen, er til gengæld ikke omfattet af reglerne om virksomhedsoverdragelse. Den nye ejer af virksomheden skal ikke betale, hvis de fratrådte medarbejdere har

7 løn mv. til gode hos den tidligere arbejdsgiver - heller ikke selvom lønmodtagerne senere bliver ansat hos den nye ejer. I denne situation kan LG betale kravene mod den tidligere arbejdsgiver. LG vurderer bl.a. ud fra de oplysninger, lønmodtageren har modtaget fra den tidligere og den nye ejer, om ansættelsesforholdet har været definitivt afbrudt, herunder opsigelse og fritstilling. Virksomhedsoverdragelse i konkurssituationer: En særlig situation opstår, hvis der sker overdragelse fra en arbejdsgiver, der er under konkursbehandling. Dvs. at aftalen om overdragelse er forhandlet af den advokat, der er kurator for konkursboet. I denne situation kan LG, til de lønmodtagere der er fortsat, betale krav på løn mv. for perioden indtil konkursens indtræden (dekretdagen). LG beregner og betaler forholdsmæssig løn, feriepenge mv. optjent til og med dekretdagen. Krav derefter skal den nye arbejdsgiver betale. Lønmodtagere, der er definitivt fratrådt inden overdragelsen kan LG betale til, både for perioden før og efter dekretdagen. Hvem er lønmodtager LG-garantien omfatter kun lønmodtagere. Når vi skal vurdere, hvem der er lønmodtager, ser vi på, om der har været et tjenesteforhold, og om den ansatte har været nærtstående til arbejdsgiveren. Tjenesteforhold En medarbejder skal løse arbejdsopgaverne personligt for at være ansat i et tjenesteforhold. Arbejdet skal også udføres efter arbejdsgiverens instruktioner og under arbejdsgiverens kontrol. Handelsagenter disponerer normalt så frit med hensyn til deres arbejde, at de ikke kan anses som lønmodtagere. Det samme kan gælde freelance-medarbejdere. Musikere, artister o. lign., der arbejder som solister, udfører en selvstændig kunstnerisk præstation, og er ofte ikke lønmodtagere. Hvis de optræder regelmæssigt og har en aftale af længere varighed, kan der dog være tale om et lønmodtagerforhold, hvor LG dækker løn mv. Elever er lønmodtagere og er derfor omfattet af LG-garantien. Virksomhedens øverste daglige ledelse er ikke lønmodtagere. Når LG vurderer, om en medarbejder hører med til den øverste ledelse, lægger vi vægt på medarbejderens kompetencer og beføjelser. Det er ikke afgørende, om personen har titel af direktør. Det er stillingens indhold - ikke stillingsbetegnelsen - der er afgørende. En medarbejder, der har været tilmeldt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som direktør, er som udgangspunkt ikke lønmodtager. Bestyrelsesmedlemmer LG vurderer konkret, om der har været et tjenesteforhold for de medarbejdere, der har været medlemmer af bestyrelsen. Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter er omfattet af LG. Eventuelt bestyrelseshonorar falder dog uden for LG s dækning. Selvstændige Selvstændigt erhvervsdrivende er ikke omfattet af LG, men der kan være nogle afgrænsningsproblemer i området mellem selvstændige og lønmodtagere, fx hvor der udføres opgaver på freelance-basis. I de tilfælde vurderer LG, om en person har været ansat i et tjenesteforhold, og vi lægger bl.a. vægt på:

8 om der er betalt løn, som ikke er afhængig af virksomhedens overskud om der er beregnet feriepenge om der er betalt A-skat, AM-bidrag og ATP-bidrag (ikke B-skat eller moms) om der er arbejdet i arbejdsgiverens navn hvilke instrukser arbejdsgiver gav om arbejdets udførelse Medejere og nærtstående til arbejdsgiveren Arbejdsgiverens nærtstående, er personer, der har nære familiære, personlige eller økonomiske relationer til arbejdsgiveren. De falder i nogle tilfælde udenfor LG-garantien. Det gælder både, når virksomheden er drevet af en enkeltperson, og når den er drevet af et selskab. Personer, der ejer en væsentlig del af virksomheden, og arbejdsgiverens ægtefælle/samlever har som udgangspunkt ikke privilegium for deres krav, og kan derfor ikke få dækning fra LG. Andre nære slægtninge, som har et økonomisk interessefællesskab med arbejdsgiveren, kan efter et konkret skøn også nægtes dækning. LG lægger i den forbindelse vægt på ansættelsesvilkår, samt fx om det er aftalt at udsætte betaling af lønnen, om der er kautioneret for virksomhedens gæld eller eventuel anden økonomisk interesse i virksomhedens drift. Lønmodtagere, der ejer medarbejderaktier, vil normalt kunne få dækning fra LG, da andelen af selskabskapitalen i disse tilfælde som regel er ubetydelig. Hvad betaler LG? LG betaler LG kan betale de krav på løn mv., der har privilegium i arbejdsgiverens konkursbo. Det vil normalt være følgende typer af krav: Løn og tillæg Erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden Pension ATP-bidrag Feriepenge Ferietillæg Søgnehelligdagsbetaling Fritvalg Feriefridage Godtgørelse Løn under sygdom og barselsorlov Akkordoverskud Sagsomkostninger Renter Løn og tillæg LG kan for udført arbejde betale skattepligtig løn og tillæg til lønnen, fx smudstillæg, skurpenge, betaling for køretid, fast kørselstilskud og telefontilskud. Har lønmodtageren haft fri bil, fri telefon, sundhedsforsikring eller andet skattepligtigt gode, kan vi betale den skattemæssige værdi af personalegodet. LG betaler dog kun for perioden fra godet afleveres og til udløbet af en eventuel opsigelsesperiode. For sundhedsforsikring skal vi have

9 skriftlig dokumentation fra forsikringsselskabet på, for hvilken periode arbejdsgiveren har betalt forsikringen, og hvornår dækningen ophører, så betaler vi den skattemæssige værdi derfra. For perioden indtil aflevering beskatter LG godet, som arbejdsgiver har gjort under ansættelsen. Overarbejde eller overtid er omfattet af LG, men vi anser normalt overarbejdet for afspadseret i opsigelsesperioden. Vedrørende tillæg i opsigelsesperioden efter fritstilling - se afsnittet Erstatning for løn i opsigelsesperioden. Endvidere omfatter LG-garantien provision, tantieme samt regelmæssigt udbetalt gratiale. Erstatning for løn i opsigelsesperioden LG dækker erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden, men der gælder forskellige regler afhængig af om lønmodtageren har været ansat som funktionær, ansat på funktionærlignende vilkår eller som arbejder. Derfor uddybes disse forskellige ansættelsesforhold i afsnit 7-8. Faste tillæg til lønnen betales i opsigelsesperioden. Variable tillæg og ulempetillæg vurderes konkret, om kan betales i opsigelsesperioden. Fremmødetillæg Efter fritstilling skal lønmodtager ikke møde på arbejde. Vi anser mødetillæg for varslet bort med fritstillingen, og betaler derfor ikke fremmødetillæg efter fritstilling, medmindre der er aftalt et varsel for tillæggets bortfald i fx lokalaftale eller overenskomst. Hvis det dokumenteres, at virksomheden har haft kutyme for at betale fremmødetillæg også i en lønmodtagers fritstillingsperiode, indgår det i vores vurdering. Skifteholdstillæg og andre genetillæg fx skurtillæg, smudstillæg o lign. Vi anser skifteholdstillæg og andre genetillæg for varslet bort med fritstillingen, og betaler derfor ikke disse tillæg efter fritstilling, medmindre der er aftalt et varsel for tillæggets bortfald i fx lokalaftale eller overenskomst. Vi betaler så tillægget i varslingsperioden efter fritstilling, men ikke derefter. Hvis det af ansættelsesaftalen fx fremgår, at lønmodtager er ansat til fast vagt på tider, der begrunder tillæg, vil det indgå i vurderingen af det varsel, tillægget kan varsles bort med. Hvis det dokumenteres, at virksomheden har haft kutyme for at betale tillæg også i en lønmodtagers fritstillingsperiode, indgår det ligeledes i vores vurdering. Når LG beregner tabserstatning, ser vi på, om lønmodtageren har lidt et tab i den samlede opsigelsesperiode. Erstatningen beregnes ved at trække evt. indtægt fra nyt arbejde fra lønnen for hele opsigelsesperioden. Østre Landsret har i en afgørelse fastslået, at al indtægt fra nyt arbejde i opsigelsesperioden skal fratrækkes ved opgørelse af tabet. Hvis en lønmodtagers krav overstiger LG s maksimum på kr. netto, reducerer vi kravene bagfra i opsigelsesperioden, således at alle kravstyper dækkes frem til den dato hvor udbetalingsloftet rammes. Begrænsning af tab For en lønmodtager, der er blevet arbejdsløs pga. en arbejdsgivers konkurs, insolvens eller død, er det en betingelse for at kunne modtage erstatning for løn i opsigelsesperioden, at lønmodtager har begrænset sit tab i opsigelsesperioden ved aktivt at søge nyt arbejde i hele denne periode. For at opfylde betingelserne om begrænsning af tab, skal der søges mindst 3-4 job pr. måned. Det er en god idé at lægge et CV på internettets jobbørser, men man skal også aktivt søge andet arbejde. Ved længere

10 opsigelsesperioder kan det være nødvendigt at lade den aktive jobsøgning omfatte stillinger udenfor det tidligere fag. Hvis lønmodtageren ikke opfylder sin pligt til at begrænse tab af løn mv., kan LG reducere i udbetalingen eller den kan helt bortfalde. Pligten til aktivt at søge nyt arbejde gælder for alle typer af lønmodtagere uanset alder og fx også for personer i flexjob. Hvis lønmodtageren i dele af sin opsigelsesperiode ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, fx fordi han starter selvstændig virksomhed, begynder at studere eller går på pension, kan vi ikke udbetale for den periode. Lønmodtageren skal dokumentere, at han opfylder kravet om at søge arbejde ved at udfylde blanketten "Dokumentation for indtægt og jobsøgning". Erklæringen skal udfyldes, inden LG kan udbetale eventuel erstatning for løn i opsigelsesperioden. Regulering af opsigelsesvarsler Et af konkurslovens hovedprincipper er, at kreditorerne som udgangspunkt skal stilles lige. Derfor giver loven konkursboet mulighed for at opsige aftaler, hvor enkelte lønmodtagere har et længere opsigelsesvarsel end "sædvanligt eller rimeligt". Den regel gælder også i forhold til LG. En lønmodtager, der har en aftale om et særligt langt opsigelsesvarsel eller uopsigelighed, må derfor regne med, at varslet bliver forkortet. LG betaler kun for en opsigelsesperiode, der svarer til, hvad der er sædvanligt eller rimeligt for tilsvarende ansættelsesforhold. Det er ofte et varsel som efter funktionærloven eller overenskomsten for området. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter har oftest et særligt langt opsigelsesvarsel, der skal yde beskyttelse i forhold til det hverv de varetager. Skyldes opsigelsen arbejdsmangel, nedsættes det forlængede varsel imidlertid til et for branchen sædvanligt varsel. Konkurs og ophør anses for at være situationer med arbejdsmangel, og LG betaler derfor ikke det forlængede varsel, når opsigelsen er sket i forbindelse med konkurs eller ophør. Pension LG kan normalt betale både arbejdsgiverens og lønmodtagerens andel af pensionsbidrag. Det gælder for lønperioder før konkursen, og uanset om arbejdsgiveren har trukket lønmodtagerens egen pensionsandel fra, inden udbetaling af lønnen. Det gælder også for opsigelsesperioden, hvor LG trækker lønmodtagers egen betaling til pension i de perioder, vi betaler for. Som hovedregel kan LG dog kun betale manglende pensionsbidrag for de sidste 6 måneder før fristdagen/ophørsdagen. LG dækker kun ældre pensionskrav, hvis lønmodtageren kan dokumentere, at betingelserne i konkurslovens 95, stk. 1, nr. 5, er opfyldt (kravet er rejst og forfulgt uden ugrundet ophold). Læs mere herom i afsnittet Frister. På grund af reglen om, at pensionskrav skal forfølges i forhold til arbejdsgiveren, tilråder vi, at en lønmodtager løbende kontrollerer, at arbejdsgiveren beregner pension ved lønudbetaling, og at pensionen også indbetales til pensionsselskabet.

11 Kun arbejdsgivertegnet pensionsordning En pensionsordning kan være enten arbejdsgiveradministreret, dvs. oprettet så det er en arbejdsgiver, der indbetaler til pensionen, eller privattegnet, hvor det er lønmodtager selv, der foretager indbetaling. LG kan kun foretage indbetaling til en pensionsordning, der er oprettet til arbejdsgivers indbetaling. Hertil foretages indbetaling af ikke-beskattede beløb, og lønmodtager får derved fradrag i sin skattepligtige indtægt. Indbetaling til en privattegnet pension sker med beskattede beløb (altså løn eller anden indtægt lønmodtager har betalt skat af). Efter pensionsselskabets/pengeinstituttets indberetning til SKAT tildeles lønmodtager et fradrag ved beregningen af hans årsopgørelse. En indbetaling fra LG med ikke beskattede beløb til en privattegnet ordning, vil derfor give lønmodtager dobbelt fradrag, hvorfor LG ikke må foretage indbetaling til en sådan. Har lønmodtager kun en privattegnet pension, fx fordi arbejdsgiver aldrig har fået oprettet den arbejdsgiveradministrerede, kan LG derfor ikke foretage indbetaling af pension for lønmodtager. Vi må i den situation udbetale pensionsbeløbet som løn med normalt træk af am-bidrag og a-skat. Lønmodtager kan derefter selv foretage indbetaling til den privattegnede pension og derved få fradrag for indbetalingen på sin årsopgørelse. Hvis lønmodtager ved anmeldelse af krav på pension oplyser en pensionsordning, der kan være privattegnet, skal vi have kopi af pensionsaftalen/-policen, så vi kan afgøre, hvilken type den oplyste ordning er. ATP-bidrag LG beregner lønmodtagers eget bidrag til ATP for de perioder, hvor LG betaler løn for udført arbejde eller erstatning for løn i opsigelsesperioden. Bidraget trækkes fra i løn/erstatning til udbetaling og indbetales til ATP, som derefter godskriver den tilsvarende arbejdsgiverandel. Lønmodtager skal derfor ikke længere rette henvendelse til ATP for at blive godskrevet ATP for perioder, hvor LG har udbetalt. Godtgørelse LG kan betale godtgørelser, der knytter sig til ansættelsesforholdets afbrydelse. Fratrædelsesgodtgørelse Ifølge funktionærlovens 2 a har funktionærer krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har været ansat uafbrudt i samme virksomhed i mindst 12 år på fratrædelsestidspunktet. Godtgørelsesbeløbet udgør en, to eller tre måneders løn efter henholdsvis 12, 15 og 18 års beskæftigelse i virksomheden. Se afsnittet Funktionærer. For personer med et opsigelsesvarsel efter funktionærloven kan ikke anerkendes krav på aftalt godtgørelse udover de i funktionærloven hjemlede. Det skyldes at funktionærlovens opsigelsesvarsler er lovens længste, og at aftalt godtgørelse derudover anses for at være en aftalt forlængelse af opsigelsesvarslet, der i bortfalder ved konkurs (konkursreguleres, jf. konkurslovens 61). Andre lønmodtagere med kortere opsigelsesvarsler kan også have krav på en fratrædelsesgodtgørelse. Der er i en række landsdækkende overenskomster indført en særlig fratrædelsesgodtgørelse til lønmodtagere med længere anciennitet. Det har været uvist, om en sådan aftalt fratrædelsesgodtgørelse kunne anerkendes som et privilegeret krav i et konkursbo jf. konkurslovens 95 - og dermed om godtgørelsen kan dækkes af LG som en del af LGgarantien. Det er nu afklaret, at en fratrædelsesgodtgørelse, der er aftalt i kollektiv overenskomst, er et privilegeret krav og dermed også dækket af LG-garantien.

12 Vi udbetaler fratrædelsesgodtgørelsen, hvis overenskomstens betingelser er opfyldt. Ved udbetaling fratrækkes indtægten fra nyt arbejde, hvis denne indtægt overstiger den forventede indtægt i opsigelsesperioden fra den arbejdsgiver, som LG udbetaler for. Vi kan derfor først beregne fratrædelsesgodtgørelsen, når lønmodtagerens opsigelsesperiode er udløbet. Et eksempel Lønmodtagerens opsigelsesperiode løber fra den 1. januar til den 15. januar. Den 6. januar får lønmodtageren nyt arbejde til en højere løn. Lønmodtageren lider et tab i opsigelsesperioden og har krav på fratrædelsesgodtgørelse. LG udbetaler erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden og fuld fratrædelsesgodtgørelse. Et andet eksempel Lønmodtagerens opsigelsesperiode løber fra den 1. januar til den 15. januar. Den 6. januar får lønmodtageren nyt arbejde til en højere løn. Lønmodtageren lider ikke et tab i opsigelsesperioden, men har overskud i opsigelsesperioden pga. nyt arbejde. Lønmodtageren har krav på fratrædelsesgodtgørelse. LG udbetaler fratrædelsesgodtgørelse, men vi trækker overskuddet ved det nye arbejde fra. Godtgørelse for urimelig eller usaglig opsigelse En funktionær over 18 år kan have ret til godtgørelse efter funktionærlovens 2b, hvis personen har været ansat uafbrudt hos arbejdsgiveren i mindst et år før opsigelsen. Betingelsen er at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i lønmodtagerens eller arbejdsgiverens forhold. Det er normalt domstolene, der tager stilling til, om afskedigelsen er rimelig, og om lønmodtageren har krav på godtgørelse. LG dækker derfor normalt kun godtgørelse efter funktionærlovens 2b, hvis en domstol har taget stilling til kravet. Det gælder også for godtgørelse for usaglig afskedigelse, når kravet på godtgørelse støttes på fx hovedaftalen mellem DA og LO, foreningsfrihedsloven, ligebehandlingsloven eller ligelønsloven. Godtgørelser for krænkelser under ansættelsen kan ikke dækkes under LG-garantien, da de ikke er udløst af fratrædelsen. Løn under sygdom og barselsorlov Hvis en lønmodtager efter lov, overenskomst eller ansættelsesaftale har krav på løn under sygdom eller barselsorlov, kan LG betale denne løn. Hvis lønmodtageren har modtaget dagpenge, fratrækkes dette beløb i LG s udbetaling af løn og tabserstatning. Akkordoverskud Lønmodtagere der arbejder på akkord, får mens de arbejder ofte løbende udbetalt løn efter antal arbejdstimer; det kaldes akkordforskud. Når arbejdet er afsluttet, og der foreligger et akkordregnskab, opgøres det, om der yderligere skal udbetales et akkordoverskud. LG kan betale akkordoverskud, der er beregnet i et akkordregnskab. Hvis virksomheden lukker, inden akkorden er afsluttet, kan vi betale erstatning for brudt akkord i forhold til det tab, der er lidt. LG kan maksimalt

13 betale erstatning for brudt akkord i en periode, der svarer til det normale overenskomstmæssige opsigelsesvarsel. Er dette varsel på under 30 kalender dage, betaler vi dog efter en rimelighedsbetragtning tabserstatning svarende til 30 kalenderdage. Sagsomkostninger LG kan dække en lønmodtagers rimelige omkostninger til advokat, når lønmodtageren inden arbejdsgivers konkurs med advokatens hjælp har forsøgt at få udbetalt løn mv. LG dækker ikke lønmodtagerens omkostninger, ved at indgive en konkursbegæring mod arbejdsgiveren. Disse sagsomkostninger kan anmeldes i konkursboet, hvor de dækkes forud for andre krav. LG dækker heller ikke, hvis en lønmodtager fx har udgifter til advokat eller fremskaffelse af dokumentation for krav i forbindelse med anmeldelse over for LG. Renter LG kan dække anmeldt krav på renter frem til arbejdsgiverens konkurs/ophør efter rentelovens regler, af beløb LG udbetaler. Vi beregner selv renten. Udgangspunktet er, at en lønmodtager kun kan kræve renter, hvis kravet om forrentning er fremsat over for arbejdsgiveren, eller hvis der er anlagt retssag om kravet, der skal forrentes. En lønmodtager kan dog kræve renter af sin løn fra det tidspunkt, hvor lønnen skulle have været betalt. LG dækker ikke renter for tiden efter konkursen/ophøret. LG betaler ikke Kørselsgodtgørelse (kilometerpenge) Rejsegodtgørelse Diæter Repræsentationsudgifter Andre udgifter, som arbejdsgiveren skal refundere G-dage: godtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis Konkurrenceklausuler Krav, der skulle have været betalt mere end 6 måneder før konkursen/ophøret (LG betaler kun undtagelsesvist efter en konkret vurdering af, hvad der er gjort for at få beløbet udbetalt). Kørselsgodtgørelse (kilometerpenge), rejsegodtgørelse, diæter, repræsentationsudgifter og andre udgifter, som arbejdsgiveren skal refundere Disse krav er som hovedregel ikke omfattet af garantien. Tillæggene er ikke en del af lønnen, men en dækning af udgifter, som arbejdsgiveren normalt skulle betale, og som lønmodtageren har udlagt på arbejdsgiverens vegne. G-dage: godtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Efter arbejdsløshedsforsikringsloven skal arbejdsgiveren betale et beløb til lønmodtageren som kompensation for 1., 2. og 3. ledighedsdag. Beløbet svarer til dagpengesatsen. Krav på godtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag kan ikke betales af LG, da arbejdsgiverens forpligtelse til at betale bortfalder ved konkurs og ophør.

14 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis En lønmodtager, der ikke har fået et ansættelsesbevis af arbejdsgiveren, eller har fået et mangelfuldt ansættelsesbevis, kan have krav på en godtgørelse fra arbejdsgiveren. Denne godtgørelse dækker LG ikke. Det skyldes, at godtgørelsen af arbejdsforholdets afbrydelse. Det samme gælder andre typer af godtgørelser fra krænkelser under ansættelsen som ikke har direkte forbindelse til ansættelsesforholdets afbrydelse. Konkurrenceklausuler En lønmodtager kan i sin ansættelsesaftale have aftalt en konkurrenceklausul, hvorefter han i et nærmere fastsat tidsrum efter fratrædelse ikke må tage arbejde af en nærmere beskrevet karakter eller tage ansættelse i en virksomhed inden for samme branche. Overtrædelse heraf medfører, at lønmodtageren skal betale en nærmere fastsat bod. Da en sådan klausul er byrdefuld for lønmodtageren, yder arbejdsgiveren et honorar herfor, enten i form af et fast beløb, der udbetales under ansættelsen, eller ved udbetalinger efter fratrædelsen. Er der aftalt et honorar, som udbetales løbende sammen med lønnen, kan dette sidestilles med løn, og LG kan dække dette krav både i løn og erstatningsperioder. Honorar for konkurrenceklausuler, der betales som et engangsbeløb ved fratrædelse, er ikke et privilegeret krav og kan ikke dækkes af LG. Krav, der er ældre end 6 måneder Ifølge konkurslovens 95, stk. 1, kan krav på løn mv., der er forfaldet tidligere end seks måneder før fristdagen i arbejdsgiverens konkurs, ikke opnå dækning med fortrinsstilling i en arbejdsgivers konkursbo. Derfor dækker LG som udgangspunkt heller ikke krav, der er ældre end seks måneder. LG dækker undtagelsesvist lønmodtageres krav, der er ældre end seks måneder, hvis lønmodtageren straks fra forfaldsdatoen har krævet sin ubetalte løn e. lign. overfor arbejdsgiveren og derefter uden ophold fortsat inddrivelsen heraf, konkurslovens 95, stk. 1, nr. 5. De nærmere betingelser for at få dækket løn, der er ældre end seks måneder, kan læses i afsnittet om Frister. Transport eller udlæg i lønmodtagerens krav Udbetaling fra LG er en personlig ret. Det betyder, at en lønmodtagers krav fra LG er beskyttet mod lønmodtagerens kreditorer. En lønmodtager kan dog vælge at overdrage eller transportere sit krav mod LG til fx en fagforening, til arbejdsgiverens feriegarantiordning eller til en A-kasse. Hvis en lønmodtager frivillig eller tvungent (udlæg) overdrager sit krav mod LG til andre fx et pengeinstitut, kommunen, kreditorer eller lignende, mister lønmodtageren muligheden for at få betaling fra LG, som vil give afslag på udbetaling. LG kan genoptage behandlingen af sagen, hvis overdragelsen eller transporten kaldes tilbage.

15 Ferie og feriefridage LG følger ferielovens regler om betaling af feriepenge. Det betyder, at LG dækker feriepenge af løn for løbende optjeningsår (kalenderår) og tidligere optjeningsår. LG betaler også feriepenge af en eventuel erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden, dog fratrækkes løn for nyt arbejde i beregningsgrundlaget. LG betaler feriepenge af den ferieberettigede løn og af lønmodtagerens egne bidrag til pensionsordninger og ATP, mens der ikke beregnes feriepenge af løn under ferie, ferietillæg, feriepenge og søgnehelligdagsbetaling. Forældelse af krav på feriepenge Vær opmærksom på, at LG kun kan udbetale krav på feriepenge, som ikke er forældet efter ferielovens regler, jf. ferielovens 35. Ifølge denne bestemmelse skal krav på feriepenge gøres gældende overfor arbejdsgiveren inden en nærmere fastsat dato, og hvis arbejdsgiveren ikke betaler feriepengene, skal lønmodtageren inden en yderligere frist rette henvendelse til Feriekontoret eller udtage stævning mod arbejdsgiveren. Lønmodtager skal inden 30. april 3 år efter ferieårets udløb skal have gjort krav på betaling og indledt "retslig inddrivelse" dvs. gjort ét af følgende for at have ret til pengene: indledt en retssag indledt en fagretslig behandling politianmeldt arbejdsgiveren indgivet konkursbegæring kontaktet Pensionsstyrelsen Feriepengene for optjeningsår 2009 er forældet, hvis lønmodtageren ikke inden 30. april 2014 har gjort krav på betaling og indledt retslig inddrivelse. Feriepengene for optjeningsår 2010 er forældet, hvis lønmodtageren ikke inden 30. april 2015 gør krav på betaling og indleder retslig inddrivelse. Placering af ferie i opsigelsesperioden Efter ferielovens 15 og 16 kan hele eller en del af de feriedage, der er optjent i det foregående kalenderår anses for afholdt i lønmodtagerens opsigelsesperiode. Som hovedregel kan ferie kun anses for afholdt i opsigelsesperioden i perioder uden nyt arbejde, men for LG gælder den særregel, at ferie kan anses for afholdt, uanset om der er nyt arbejde i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesperioden udløber efter arbejdsgiveren er erklæret konkurs, ophørt og insolvent, eller død som insolvent. LG har følgende praksis med hensyn til placering af ferie i opsigelsesperioden: Hovedferien De første 15 optjente feriedage - anses for afviklet i opsigelsesperioden hvis: opsigelsesperioden rækker ind i ferieåret (1. maj april) med lige så mange dage, som hovedferien udgør og der fra tidspunktet for varsling/fratrædelsen (fritstillingen) og frem til udløbet af opsigelsesperioden er tid til 3 måneders ferievarsel tillagt antallet af hovedferiedage. Hovedferiedage placeres i sammenhæng, dvs. deles ikke op, medmindre lønmodtager selv har valgt det.

16 Restferien De feriedage der er optjent efter de første 15 feriedage - anses for afviklet i opsigelsesperioden hvis: opsigelsen rækker ind i ferieåret med antallet af restferiedage og der fra tidspunktet for varsling/fratrædelsen (fritstillingen) og frem til udløbet af opsigelsesperioden er tid til én måneds ferievarsel tillagt antallet af restferiedage. Restferie kan anses for afholdt som enkeltdage. Kan kun en del af de optjente resteferiedage placeres i opsigelsesperioden, udbetales de resterende. Ikke-afholdte feriedage, der ved skriftlig aftale med arbejdsgiver er overført til næste ferieår, behandles som restferie. Hvis lønmodtager afholder ferie i opsigelsesperioden, anses feriedagene naturligvis for afholdt, der hvor de faktisk er afholdt. Afholdes de placerede feriedage ikke eller kun en del af dem, placeres de ikke-afholdte dage sidst i opsigelsesperioden. Ferietabserstatning For funktionærer, der har ferie med løn, kan placering af ferie i opsigelsesperioden i visse tilfælde særligt hvor det er hovedferien der anses for afholdt medføre, at funktionæren lider et tab i feriemæssig henseende. Det er tilfældet, når funktionæren får andet arbejde i opsigelsesperioden og derfor ikke får tabserstatning, og hvor placeringen af ferien i opsigelsesperioden samtidig medfører, at der heller ikke udbetales feriepenge. I disse situationer kan LG beregne om lønmodtageren har krav på ferietabserstatning. LG foretager dog ikke automatisk beregning af ferietabserstatning, men kan foretage beregning, hvis så lønmodtager selv gør opmærksom på, at der er lidt et ferietab. Bemærk at det ikke er et spørgsmål om ferien kan placeres eller ej eller om hovedferie gives i sammenhæng. Ferien anses for placeret i opsigelsesperioden hvis der er plads til varsel og feriedage - uanset om der er nyt arbejde eller ej (se afsnit om placering af ferie i opsigelsesperioden). Det er kun antallet af dage, der ikke kan afholdes på arbejdsfrie dage, der regnes ferietab på, dvs. det kan fx være en del af hovedferiedagene, der regnes på. En beregning af ferietabserstatning kan se sådan ud: Lønmodtageren opsiges og fritstilles d. 19. april 2013 og har 4 måneders opsigelsesvarsel. Lønmodtageren får nyt arbejde 1. august 2013 til lavere løn. Opsigelsesperioden udløber den 31. august Lønmodtageren er funktionær. Tidligere månedsløn er kr. pr. måned. Lønnen i det nye arbejde er kr. pr. måned. Hovedferien kan placeres i perioden efter 19. juli 2013 (efter 3 mdrs. ferievarsel). Der er ikke plads til 15 dages hovedferie inden 1. august. Kun 8 dages hovedferie kan anses for afholdt i perioden 20. juli 31. juli Lønmodtageren kan således være berettiget til en ferietabserstatning for de resterende 7 dage af hovedferien. LG kan i første omgang udbetale: - Løn april måned - 3 mdrs. Minimalerstatning - Ferietillæg kr kr kr. Når opsigelsesperioden er udløbet udbetaler LG:

17 - Tabserstatning kr. Ferietabsberegning: - Løntabet for hele opsigelsesperioden opgøres som om, der ikke er kr. opnået nyt arbejde (minimalerstatning + ferietillæg + tabserstatning) - Hertil lægges løn under ferie, der ikke kan afvikles pga. nyt arbejde kr. ("gammel månedsløn" X 4,8 % X antal manglende feriedage) x 7 x 4,8 % - I alt kr. - Minus indtægt ved nyt arbejde i august kr. - Minus tidligere udbetalt fra LG for opsigelsesperioden (minimalerstatning kr. + ferietillæg + tabserstatning) Ferietabserstatning fra LG kr. Overført ferie Under visse betingelser kan der overføres feriedage fra et ferieår til senere ferieår, ferielovens 19. Det kræver normalt, at der er en skriftlig aftale med arbejdsgiveren. LG kan betale overførte feriedage, hvis de ikke kan anses for afviklet i opsigelsesperioden efter reglerne for restferie. Ferietillæg Lønmodtagere med løn under ferie, får udbetalt et årligt ferietillæg på mindst 1 %. Ferietillægget kan aftales til at være højere. LG dækker ferietillæg til afholdte feriedage eller feriedage, der anses for afholdt i opsigelsesperioden, hvis ferietillægget ikke allerede er udbetalt af arbejdsgiver ved ferieårets start. Til øvrige feriedage betales feriepenge med 12,5 %. Søgnehelligdagsbetaling LG dækker krav på søgnehelligdagsbetaling (betaling for helligdage, der falder på en hverdag), hvis overenskomst, lønaftale eller kutyme giver lønmodtageren krav herpå. Søgnehelligdagsbetaling - også kaldet SH-betaling - beregnes som en procent af den ferieberettigede løn. Procenten kan variere, og det samme kan udbetalingstidspunkterne. LG skal derfor have dokumentation for både aftalen om søgnehelligdagsbetaling, og hvad der tidligere er udbetalt. Feriefridage Der er ikke ensartede regler for optjening og afholdelse af feriefridage. LG kan betale, hvis lønmodtageren dokumenterer at dagene er optjent, men ikke afholdt under ansættelsen og at der er regler for kontant udbetaling. Feriefridage kan dog ligesom feriedage anses for afholdt i opsigelsesperioden. Er der ikke aftalt et varsel for at pålægge feriefridage afholdt, kan de anses for afholdt uden at være varslet. I nogle overenskomster er regler om varsling fx med henvisning til reglerne om restferie. Aftaler om, at feriefridage ikke kan anses for afholdt i en opsigelsesperiode, anser LG for at være en aftalt forlængelse af opsigelsesvarslet. Hvis lønmodtager har et

18 opsigelsesvarsel efter funktionærloven, der er lovens længste varsel, konkursreguleres aftalen om forbud mod placering af feriefridage derfor, så feriefridagene lægges i opsigelsesperioden iht. de regler, der har været gældende under ansættelsen. Feriekort Lønmodtagere, der har feriekort, skal henvende sig til arbejdsgiverens feriegarantiordning for at få udbetalt deres feriepenge. Garantiordningens navn og adresse står på feriekortet. Fra 2015 kan lønmodtagere digitalt søge om udbetaling af feriepenge på Borger.dk (FeriepengeInfo.dk). Feriegarantiordninger sikrer, at lønmodtagerne får feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, feriefridagsbetaling og Fritvalg selv om en arbejdsgiver ikke kan betale. Der er forskel på hvilke typer af krav de enkelte feriegarantiordninger dækker. Feriegarantiordninger, der ønsker at få refunderet udbetalte beløb fra LG, skal indsende en ansøgning. LG kan refundere feriepenge mv. der ikke er forældede. Ansøgningen skal være modtaget i LG inden en vis frist, for optjeningsåret 2012 fx inden 31. december De tre ansættelsesformer Der findes tre hovedtyper af ansættelsesformer: Funktionæransættelse, hvor der udføres arbejde som beskrevet i funktionærloven Ansættelse på funktionærlignende vilkår, hvor arbejdet ikke er egentligt funktionærarbejde, men man har aftalt at anvende funktionærlovens regler Andre ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af de to forrige grupper, men hvor vilkårene følger af individuel aftale eller overenskomst (arbejdere) Funktionærer Funktionærlovens 1 definerer, hvem der er funktionær. Det er kun lønmodtagere, der har udført arbejde som nævnt i funktionærloven, der er funktionærer i lovens forstand. Typisk funktionærarbejde kan være arbejde inden for handel og kontor samt teknisk eller klinisk bistandsydelse, der ikke er af håndværks- eller fabriksmæssig art. Funktionærloven omfatter også personer, som hovedsageligt leder eller fører tilsyn med andres arbejde (arbejdsledelse). Hvis et arbejde ikke helt klart er omfattet af funktionærloven, bør lønmodtageren indsende en stillingsbeskrivelse sammen med anmeldelsen over for LG. Stillingsbeskrivelsen skal angive tidsforbruget på de enkelte arbejdsopgaver. LG vurderer om ansættelsen er omfattet af funktionærloven. Nogle lønmodtagere er ikke direkte omfattet af funktionærloven. De har i stedet en ansættelsesaftale, hvor der fx står, at de er ansat på samme vilkår som en funktionær. Deres forhold er beskrevet i "særligt om lønmodtagere ansat på funktionærlignende vilkår". Opsigelsesvarsel Funktionærer har lovens længste opsigelsesvarsler Varsel Opsigelse senest 1 måned Inden udløbet af 5. ansættelsesmåned 3 måneder Inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse

19 4 måneder Inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse 5 måneder Inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse 6 måneder Efter 8 år og 7 måneders ansættelse Har funktionæren en aftale om at være ansat på prøve, og sker opsigelsen inden to måneder og 14 dage, er opsigelsesvarslet 14 dage. Minimalerstatning Funktionærer har som noget særligt ret til at få dækket op til tre måneders erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden, uden at andre indtægter trækkes fra (minimalerstatning). Minimalerstatningsperioden regnes fra fratrædelsestidspunktet. Tabserstatning Når LG beregner erstatning for længere opsigelsesvarsler end minimalerstatningsperioden, ser vi på, om lønmodtageren har lidt et tab i den samlede opsigelsesperiode (tabserstatning). LG beregner tabserstatning ved at trække minimalerstatning og evt. indtægt fra nyt arbejde fra lønnen for hele opsigelsesperioden. Fratrædelsesgodtgørelse Ifølge funktionærlovens 2a har funktionærer krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har været ansat uafbrudt i samme virksomhed i mindst 12 år på fratrædelsestidspunktet. Godtgørelsesbeløbet udgør en, to eller tre måneders løn efter henholdsvis 12, 15 og 18 års beskæftigelse i virksomheden. Efter loven har en funktionær ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis han ved sin fratrædelse kan hæve en alderspension som arbejdsgiveren har bidraget til, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning, før han er fyldt 50 år. Der verserer sager om denne regels overensstemmelse med EU-regler, og LG har derfor på nuværende tidspunkt valgt at udbetale 2a-godtgørelse, hvis funktionæren ikke hæver pensionen og faktisk forbliver på arbejdsmarkedet. Det skal dokumenteres ved i opsigelsesperioden at tage nyt arbejde eller aktivt søge nyt arbejde. Det vurderes konkret om godtgørelsen kan udbetales. Funktionæren har ikke ret til fratrædelsesgodtgørelsen, hvis han inden opsigelsesperiodens udløb eller straks derefter går på folkepension. Hvis funktionæren går på efterløn eller førtidspension, bortfalder kravet på fratrædelsesgodtgørelse ikke. Godtgørelse for urimelig eller usaglig opsigelse En funktionær over 18 år kan have ret til godtgørelse efter funktionærlovens 2b, hvis funktionæren har været ansat uafbrudt hos arbejdsgiveren i mindst et år før opsigelsen. Betingelsen er, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i lønmodtagerens eller arbejdsgiverens forhold. Det er normalt domstolene, der tager stilling til, om afskedigelsen er rimelig, og om lønmodtageren har krav på godtgørelsen. LG dækker derfor normalt kun godtgørelse efter funktionærlovens 2b, hvis en domstol har taget stilling til kravet. Ferie Funktionærer har oftest ret til ferie med løn. Ferie med løn behandles i konkursloven som løn, og er et privilegeret krav.

20 Lønmodtagere, der har løn under ferie, får udbetalt et årligt ferietillæg, der mindst er på 1 %. LG kan betale både ferie med løn og ferietillæg, som lønmodtager ved fratrædelsen har krav på. Når en funktionær afholder ferie eller LG har placeret ferie i opsigelsesperioden, dækkes feriedagene af den erstatning, der betales for opsigelsesperioden. LG udbetaler kun feriepenge til feriedage, der ikke kan placeres eller faktisk afholdes i opsigelsesperioden. Er ferietillæg ikke allerede udbetalt, betaler LG ferietillæg til de dage, der anses for afholdt i opsigelsesperioden. Se om placering af ferie i opsigelsesperioden ovenfor i afsnittet Ferie og feriefridage. Har funktionæren aftalt at have ferie med feriepenge, kan LG betale feriepenge til afholdte og placerede dage. Har funktionæren feriepenge i FerieKonto til feriedage, der placeres eller afholdes i opsigelsesperioden, er disse feriepenge en del af den minimalerstatning, lønmodtager har krav på. Derfor trækkes værdien af feriedagene fra den minimalerstatning, LG udbetaler. Placering af ferie i opsigelsesperioden kan i visse tilfælde medføre, at funktionæren lider et tab i feriemæssig henseende. Det kan være tilfældet, når funktionæren får andet arbejde i opsigelsesperioden og på grund af det nye arbejde ikke kan afholde feriedage. I disse situationer kan LG - hvis der særskilt anmeldes krav herpå - beregne om lønmodtager er berettiget til en særlig ferietabserstatning. Se nærmere om beregningen heraf i afsnittet Ferie og feriefridage. Efterløn Hvis en lønmodtager dør i ansættelsestiden, dækker LG efterløn ifølge funktionærlovens 8. Bestemmelsen giver lønmodtagerens ægtefælle eller børn under 18 år, ret til at få udbetalt 1-3 måneders løn. Lønmodtagere ansat på funktionærlignende vilkår En lønmodtager med individuel ansættelsesaftale har ret til samme opsigelsesvarsel som en funktionær, hvis han har lavet en aftale med arbejdsgiveren om at være ansat efter funktionærlovens regler, eller bare med opsigelsesvarsel efter funktionærloven. Det samme kan gælde, hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, hvor der er aftalt opsigelsesvarsler efter funktionærlovens regler. Aftalen om ansættelse på funktionærlignende vilkår giver dog ikke ret til minimalerstatning. LG kan først opgøre erstatningen for manglende løn i opsigelsesperioden, når opsigelsesperioden er udløbet. LG betaler fratrædelsesgodtgørelse efter reglerne i funktionærlovens 2a, hvis lønmodtageren har været ansat på funktionærlignende vilkår uafbrudt hos samme arbejdsgiver i mindst 12 år. Det skal også fremgå af ansættelsesaftalen, at den i hele perioden har omfattet retten til fratrædelsesgodtgørelse. LG beregner lønmodtagerens anciennitet fra det tidspunkt, hvor aftalen om ansættelse på funktionærlignende vilkår er indgået. LG anerkender ikke en aftale om ansættelse på funktionærlignende vilkår, der er indgået med tilbagevirkende kraft. Arbejdere og øvrige lønmodtagergrupper Lønmodtagere, som ikke er omfattet af funktionærloven og som ikke har aftalt sig til funktionærlignende vilkår, kaldes i daglig tale for arbejdere.

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's mulighed for at yde lån til arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling.

Læs mere

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Denne vejledning beskriver LG s mulighed for at yde lån til arbejdsgivere i forbindelse med en rekonstruktion. LG forklarer om både de lovgivningsmæssige

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Vigtigt før du udfylder anmeldelsen

Vigtigt før du udfylder anmeldelsen Vigtigt før du udfylder anmeldelsen Du skal sende anmeldelsen til os senest 4 måneder efter, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs eller senest 6 måneder efter, at din arbejdsgiver er ophørt og er insolvent.

Læs mere

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET Indhold Indledning Opsigelsesvarsel Er opsigelsen saglig? Ferie Feriefridage Afspadsering Overarbejde Efteruddannelsesmidler Fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

NÅR DIN ARBEJDSGIVER GÅR KONKURS. Sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

NÅR DIN ARBEJDSGIVER GÅR KONKURS. Sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond NÅR DIN ARBEJDSGIVER GÅR KONKURS Sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond INDHOLD 5 RYGTER 5 KONKURSEN 6 INDEN MØDET I AFDELINGEN 7 MØDET I AFDELINGEN 8 BEHANDLING I LG 9 UDBETALING FRA LG

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Vejledning til LG s digitale anmeldelse

Vejledning til LG s digitale anmeldelse Vejledning til LG s digitale anmeldelse 1. Du finder LG s anmeldelse på borger.dk/lg. 2. Klik på Start. 3. Log ind med dit nøglekort NemID. 4. Klik Start en ny anmeldelse. 5. Udfyld anmeldelsen. 6. Klik

Læs mere

OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV

OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV HJULMANDKAPTAIN/ERHVERV NORDDANMARK DEN 20. MAJ 2019 2 DAGSORDEN Kort om den eksisterende ferielov Præsentation af de væsentligste elementer i den nye ferielov Overgangsordning

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse:

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse: VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til

Læs mere

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard Ny ferielov ved advokat Cecilia Ricard Tak til EU EU arbejdstidsdirektiv Åbningsskrivelse fra EU kommissionen Udvalg med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt Børge Dahl som formand. Opgaven:

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem Direktør (herefter kaldet Direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: Og Selskabet (herefter kaldet Selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: er d.d.

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1325004 - CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. februar 2016 af Østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bodil Dalgaard Hammer og Jakob O. Ebbensgaard (kst.)).

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler Overgangsordning Indefrysning Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler NY FERIELOV - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Med den nye

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Den nye Ferielov. Den nye ferielov. Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret Den nye ferielov

Den nye Ferielov. Den nye ferielov. Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret Den nye ferielov Den nye Ferielov Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret 2018 Indholdsfortegnelse Intro Overblik lønmodtagere og arbejdsgivere Indberetninger for overgangsåret Indbetaling til Lønmodtagernes

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

05.12 O.02 13/2003 Side 1. Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023

05.12 O.02 13/2003 Side 1. Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023 Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023 Side 1 Overførsel af ferie Generelt om overførsel af ferie Ferieaftalens 5 giver mulighed for, at arbejdsgiveren og månedslønnede ansatte kan

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed SE eller CVR-nr: Ansætter herved Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. og by: 2. Som (titel/stilling/funktion): 3. Arbejdssted Adresse: Andet: Hjemmearbejdssted

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Den nye ferielov. Forklaret, uddybet og forenklet

Den nye ferielov. Forklaret, uddybet og forenklet Den nye ferielov Forklaret, uddybet og forenklet Er du klar til den nye ferielov? - Bare rolig, Blik og Rør hjælper dig Du har nok hørt det allerede: 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Dermed

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Lov om Lønmodtagernes Garantifond

Lov om Lønmodtagernes Garantifond Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen Snorre Andreas Kehler Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer 3. udgave Lov om Lønmodtagernes Garantifond Kommenteret af Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere