Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsforsikring ved arbejdsløshed"

Transkript

1 Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Fortrydelsesret 2 Punkt 1 Tillægsforsikring ved arbejdsløshed 3 Punkt 2 Aftalegrundlag 3 Punkt 3 Definitioner 4 Punkt 4 Ikrafttræden 5 Punkt 5 Forsikringsdækning 5 Punkt 6 Begrænsninger i dækningen 8 Punkt 7 Forsikringsydelse 10 Punkt 8 Anmeldelse 10 Punkt 9 Udbetaling 11 Punkt 10 Præmie 12 Punkt 11 Ophør 13 Punkt 12 Opsigelse 14 Punkt 13 Forældelse 14 Punkt 14 Ændring af forsikringsbetingelser 14 Punkt 15 Tavshedspligt 15 Punkt 16 Lovvalg og tilsyn 15 Punkt 17 Tilbagekøb, fripolice og rådighedsforhold 15 Punkt 18 Vejledning om klager 15

2 Fortrydelsesret Oplysning om fortrydelsesret ved etablering (nytegning) af frivillige forsikringsaftaler. Eventuelle ændringer er ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du kan fortryde din aftale i 30 dage. Vi regner fristen fra den dag, du modtager din dokumentation for forsikringen i form af en forsikringsmeddelelse, der viser dækninger, udløbstidspunkt m.v. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringen er etableret. Hvis du fx modtager din dokumentation mandag den 1., har du frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, så kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Du skal give besked til: Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og om dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, behøver du blot at skrive til: Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold registreres centralt i Topdanmark. 2

3 Punkt 1 Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Stk. 1. Disse forsikringsbetingelser gælder for tillægsforsikring ved arbejdsløshed. Stk. 2. Såfremt forsikringen omfatter dækning af ufrivillig arbejdsløshed, der skyldes tab af erhvervsevne som følge af sygdom og ulykke, etableres denne i Topdanmark Livsforsikring A/S, mens forsikringen for ufrivillig arbejdsløshed, der ikke skyldes tab af erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke, etableres i Topdanmark Forsikring A/S. Tillægsforsikringen ved arbejdsløshed indgås med og administreres af Topdanmark Livsforsikring A/S, herefter Topdanmark. Stk. 3. Det er et krav for etablering af forsikringen, a. at forsikrede ved etablering af forsikringen er fyldt 18 år, men ikke har opnået den på tilmeldingsblanketten angivne alder, b. at forsikrede ved etablering af forsikringen er i arbejde som lønmodtager i Danmark eller er selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark og driver virksomheden som sin hovedbeskæftigelse, c. at forsikrede ikke inden for de sidste 2 år har fået udbetaling fra en lignende privat arbejdsløshedsforsikring, d. at forsikrede er medlem af en dansk statsanerkendt arbejdsløshedskasse i hele forsikringens løbetid e. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark Forsikringen kan etableres enten: a. via forsikredes medlemskab af en a-kasse, fagforening eller kundeforhold (dvs. konto) i et pengeinstitut, der har indgået aftale med Topdanmark, eller b. som en individuel tillægsforsikring ved arbejdsløshed, Punkt 2 Aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet, ændret eller sat i kraft på grundlag af de oplysninger, der er afgivet skriftligt i tilmeldingsblanketten eller på anden måde. Stk. 2. Afhængig af aftalen mellem Topdanmark og a-kasse, fagforening eller pengeinstitut kan der etableres dækning ved ufrivillig arbejdsløshed for lønmodtagere og/eller dækning ved ufrivillig arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende. Herudover kan der være mulighed for at etablere dækning ved ufrivillig arbejdsløshed som følge af tab af erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke. Stk. 3. Som dokumentation for aftalen udstedes en forsikringsmeddelelse. Aftalens indhold fremgår heraf sammenholdt med forsikringsbetingelserne, samt eventuelle underliggende skriftlige aftaler mellem Topdanmark og a-kasse, fagforening eller pengeinstitut. Det fremgår af forsikringsmeddelelsen, om forsikringen også omfatter dækning ved ufrivillig arbejdsløshed som følge af tab af erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke. Stk. 4. Ved forhøjelser af dækningssummen eller den maksimale udbe- 3

4 talingsperiode begynder der en ny initialkarensperiode, for den del af forsikringen der forhøjes. Det beløb, forsikrede kan få udbetalt pr. måned i en arbejdsløshedsperiode uanset den valgte dækningssum, kan dog ikke overstige beløbet opgjort efter reglerne i punkt 7 stk. 2 og 3. Stk. 5. Forsikrede kan ikke forhøje forsikringen eller nedsætte selvrisikoperioden, efter forsikrede har fået mundtlig eller skriftlig besked om en afskedigelse, eller mens forsikrede er ansat på et specifikt projekt, en tidsbegrænset kontrakt eller en anden midlertidig beskæftigelse. Stk. 6. Ønsker forsikrede at foretage en ændring af sin forsikring under forsikringens løbetid, fx forhøjelse af dækningssummen, betyder det, at forsikringen fortsætter med de forsikringsbetingelser, der gælder på ændringstidspunktet. Punkt 3 Definitioner Stk. 1. Forsikringstageren er den, der har indgået aftalen med Topdanmark. Stk. 2. Forsikrede er den, der er dækket ved ufrivillig arbejdsløshed. Stk. 3. Ved selvrisikoperiode forstås den periode, der skal gå fra en arbejdsløshedsperiode begynder, til udbetaling fra forsikringen starter. En arbejdsløshedsperiode omfatter ikke den periode, hvor forsikrede modtager løn fra arbejdsgiveren fx ved fritstilling. Forsikrede skal være dagpengeberettiget og stå til rådighed for arbejdsmarkedet i selvrisikoperioden. Eventuelle overskydende timer efter a-kassens opgørelse skal afvikles før selvrisikoperioden begynder. Selvrisikoperiodens varighed fremgår af forsikringsmeddelelsen. Stk. 4. Ved initialkarens forstås en periode, der starter ved ikrafttrædelsesdatoen. Hvis forsikrede i denne periode bliver ufrivilligt arbejdsløs får mundtlig eller skriftlig besked om, at han med overvejende sandsynlighed bliver arbejdsløs, er der ingen dækning fra forsikringen. Det samme gør sig gældende, hvis en selvstændigt erhvervsdrivende ophører med at drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse enten på forsikredes eget initiativ eller pga. konkurs, betalingsstandsning, akkord eller lignende. Initialkarensens varighed fremgår af forsikringsmeddelelsen. Stk. 5. Ved beskæftigelseskrav forstås den sammenhængende periode, hvor forsikrede skal have været i arbejde umiddelbart forud for den første gang forsikrede er dækningsberettiget pga. ufrivillig arbejdsløshed. Ansættelse i fleksjob, job med løntilskud eller lignende støttet beskæftigelse, tæller ikke med ved opgørelsen af om beskæftigelseskravet er opfyldt. Beskæftigelseskravets varighed fremgår af forsikringsmeddelelsen. Stk. 6. Ved udbetalingsperiode forstås den periode, hvor forsikrede er berettiget til udbetaling fra forsikringen. Stk. 7. Ved første symptom forstås det tidligste af følgende tidspunkter: forsikredes egne iagttagelser, første lægenotat eller kontakt til en læge. Stk. 8. Løn opgøres for både lønmodtagere og selvstændige efter ar- 4

5 bejdsløshedsforsikringslovens regler og tilhørende bekendtgørelser. Sondringen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, samt definition af løn, arbejde, arbejdstimer, beregningsperiode og - grundlag følger arbejdsløshedsforsikringslovens regler og tilhørende bekendtgørelser. Stk. 9. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse betyder, at forsikrede ejer eller kontrollerer en virksomhed baseret i Danmark og bruger hovedparten af sin arbejdstid i denne virksomhed i et omfang, som kan sidestilles med lønarbejde i mere end 30 timer om ugen. Virksomheden kan drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med bestemmende indflydelse. Stk. 10. Ved forsikringstid forstås perioden fra forsikringens ikrafttrædelsesdato til udløbsdatoen eller til forsikringens bortfald forinden, se punkt 11 og 12. Punkt 4 Ikrafttræden Stk. 1. Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden, efter Topdanmark har modtaget tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand, medmindre andet fremgår af tilmeldingsblanketten. Stk. 2. Har forsikrede etableret en tillægsforsikring ved arbejdsløshed for lønmodtagere, kan forsikrede overføre sin anciennitet under forsikringen til tillægsforsikringen ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende. Har forsikrede etableret en tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende, kan forsikrede overføre sin anciennitet under forsikringen til tillægsforsikring for lønmodtagere. Hvis overførsel fra lønmodtager til selvstændig eller omvendt medfører, at forsikrede får dækning ved ufrivillig arbejdsløshed som følge af tab af erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke betragtes denne dækning som en nytegning og der gælder en ny initialkarens for denne dækning. Overførslen kan ikke foretages så længe der er anmeldt en dækningsberettiget arbejdsløshedsperiode og der udbetales på baggrund af denne. Stk. 3. Opsiger forsikrede en lignende arbejdsløshedsforsikring i et andet forsikringsselskab, og etablerer forsikrede pr. samme dato en tillægsforsikring ved arbejdsløshed for lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende på maksimalt samme forsikringsydelse i Topdanmark, så medregnes forsikringstiden fra den tidligere forsikring under punkt 5 stk. 8, litra d, se dog punkt 1 stk. 3, litra c. Punkt 5 Forsikringsdækning Stk. 1. Forsikringen dækker, hvis forsikrede bliver arbejdsløs efter ikrafttrædelsesdatoen. Ved arbejdsløshed forstås i denne forsikring, at forsikrede ufrivilligt er uden arbejde. Stk. 2. Hvis forsikringen omfatter dækning ved ufrivillig arbejdsløshed som følge af tab af erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke, vil dette fremgå af forsikringsmeddelelsen. Hvis forsikringen omfatter denne dækning, er der ret til udbetaling, hvis den ufrivillige arbejdsløshed 5

6 skyldes tab af erhvervsevnen på grund af sygdom eller ulykke eller hvis forsikrede mister erhvervsevnen, mens der allerede sker udbetaling på grund af ufrivillig arbejdsløshed. Stk. 3. Ved dækning som følge af tab af erhvervsevne er det et krav, at en læge bekræfter en medicinsk tilstand, som forhindrer forsikrede i at udføre sit sædvanlige arbejde. Der er ikke dækning som følge af nedsat erhvervsevne, hvis den sygdom eller ulykke der har medført ufrivillig arbejdsløshed: er opstået før forsikringstidens ikrafttrædelsesdato har vist første symptom før forsikringens ikrafttrædelsesdato er opstået efter forsikringstidens ophørstidspunkt Stk. 4. Forsikringen dækker først, når selvrisikoperioden er udløbet. Vælger forsikrede at afholde ferie i selvrisikoperioden, forlænges selvrisikoperioden tilsvarende. Eventuelle overskydende timer efter a- kassens opgørelse skal afvikles før selvrisikoperioden begynder. Stk. 5. Forsikrede har pligt til straks at orientere Topdanmark, såfremt forsikrede ændrer status fra lønmodtager til selvstændig eller omvendt. Det samme gælder, hvis forsikrede ændrer status fra enten lønmodtager eller selvstændig til en kombination af lønmodtager og selvstændig. Stk. 6. Forsikrede har pligt til straks at orientere Topdanmark, såfremt forsikrede ikke længere er bosat i Danmark eller har taget arbejde udenfor Danmark. Topdanmark tager herefter stilling til om og på hvilke vilkår, forsikrede kan videreføre sin forsikring, se også punkt 6 stk. 3. Stk. 7. Forsikrede har pligt til straks at orientere Topdanmark, såfremt forsikrede ikke længere er medlem af a-kasse eller fagforening, der har indgået aftale med Topdanmark eller er kunde (dvs. har konto) i pengeinstitut der har indgået aftale med Topdanmark. Præmien fastsættes herefter, ud fra reglerne i punkt 10 stk. 3. Forsikrede har også pligt til straks at orientere Topdanmark, såfremt forsikrede ikke længere er medlem af a-kasse eller fagforening, der har indgået aftale med Topdanmark eller er kunde (dvs. har konto) i pengeinstitut der har indgået aftale med Topdanmark, og forsikrede samtidig ikke længere er medlem af dansk statsanerkendt arbejdsløshedskasse, se punkt 10 stk. 3. I dette tilfælde kan forsikringen ikke opretholdes, og vil blive slettet fra det tidspunkt, hvor forsikrede ikke længere opfylder betingelsen om medlemskab af a-kasse, fagforening eller kundeforhold (dvs. har konto) i et pengeinstitut, der har indgået aftale med Topdanmark. Forsikrede kan maksimalt få tilbagebetalt, hvad svarer til 3 års præmie. Topdanmark kan opkræve administrationsgebyr for hver måned, Topdanmark har opretholdt forsikredes dækning, uden at forsikrede har opfyldt betingelserne herfor. Hvis forsikringen er etableret som en individuel tillægsforsikring ved arbejdsløshed har forsikrede pligt til straks at orientere Topdanmark, såfremt forsikrede ændrer sin adresse eller skifter erhverv. Forsikrede har også pligt til straks at orientere Topdanmark, såfremt forsikrede ikke længere er medlem af dansk statsanerkendt arbejdsløshedskasse, se punkt 10 stk. 3. I dette tilfælde kan forsikringen ikke opretholdes, og vil blive slettet fra det tidspunkt, hvor forsikrede ikke længere opfylder betingelsen om medlemskab af dansk statsanerkendt arbejdsløshedskas- 6

7 se. Forsikrede kan maksimalt få tilbagebetalt, hvad svarer til 3 års præmie. Topdanmark kan opkræve administrationsgebyr for hver måned, Topdanmark har opretholdt forsikredes dækning, uden at forsikrede har opfyldt betingelserne herfor. Stk. 8. Det stilles som krav for at få dækning, a. at forsikrede ved ufrivillig arbejdsløshed er tilmeldt et jobcenter som ledig, med mindre forsikredes arbejdsløshed skyldes tab af erhvervsevnen og forsikringen omfatter dækning ved ufrivillig arbejdsløshed som følge af tab af erhvervsevne. b. at forsikrede ved ufrivillig arbejdsløshed er aktivt jobsøgende, med mindre forsikredes arbejdsløshed skyldes tab af erhvervsevnen og forsikringen omfatter dækning ved ufrivillig arbejdsløshed som følge af tab af erhvervsevne. c. at forsikrede umiddelbart, forud for at han bliver arbejdsløs, opfylder beskæftigelseskravet og enten a. har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse med mindst 30 timer om ugen, eller b. har været i arbejde som lønmodtager og har været i arbejde med mindst 16 timer om ugen Se i øvrigt punkt 3, stk. 5, 8 og 9. Arbejdsløshed i sammenlagt maksimalt 2 uger vil dog ikke have indflydelse på beskæftigelseskravet. d. at forsikrede ikke inden for initialkarensen, se punkt 3 stk. 4, bliver arbejdsløs eller får mundtlig eller skriftlig besked om, at han med overvejende sandsynlighed bliver arbejdsløs. For selvstændigt erhvervsdrivende gælder, at de ikke må ophøre med den selvstændige virksomhed fx pga. konkurs, betalingsstandsning, akkord eller selv tage skridt til virksomhedens ophør inden for initialkarensen. e. at forsikrede er berettiget til udbetaling af dagpenge, dvs. forsikrede må ikke være frivilligt arbejdsløs. Vurderingen af, om forsikrede er frivilligt arbejdsløs, følger arbejdsløshedsforsikringslovens regler om karantæne ved selvforskyldt ledighed. Stk. 9. For selvstændigt erhvervsdrivende er det endvidere et krav for at få dækning, at: a. forsikredes virksomhed er erklæret konkurs, b. forsikredes virksomhed er gået i betalingsstandsning, c. panthaver står for driften af forsikredes virksomhed inden tvangsauktion (brugeligt pant), eller at d. forsikredes virksomhed er ophørt ved tvangsauktion Stk. 10. Forsikrede kan ved at informere Topdanmark have deltidsarbejde i op til 29,6 timer pr. uge og samtidig modtage ydelse fra forsikringen, se dog den beløbsmæssige begrænsning i punkt 7 stk. 2 og 3. Lønnet deltidsarbejde defineres som arbejde, der kan medregnes til beskæftigelseskravet efter arbejdsløshedsforsikringsloven. Muligheden for at få udbetaling under et deltidsjob gælder kun, hvis forsikrede inden deltidsjobbet er opsagt fra sit tidligere arbejde, og hvis 7

8 forsikrede ansættes hos en anden arbejdsgiver end den tidligere. Muligheden gælder endvidere ikke, hvis deltidsjobbet er etableret som et fleksjob eller et lignende job med tilskud efter den sociale lovgivning fra det offentlige. Består deltidsarbejdet i arbejde, som ikke bliver honoreret på timebasis eller månedsbasis, som først aflønnes senere end 2 måneder efter udførelsen af arbejdet, og hvor aflønningen er afhængig af forhold, som forsikrede ikke eller kun delvis har indflydelse på, så anvendes en af finansministeren fastsat sats pr. times udført arbejde til beregning af et eventuelt fradrag i udbetalingen af forsikringen, se den beløbsmæssige begrænsning i punkt 7 stk. 2 og 3. Stk. 11. Forsikrede kan deltage i et aktiveringsprogram og samtidig modtage ydelse fra forsikringen, se dog den beløbsmæssige begrænsning i punkt 7 stk. 2 og 3. Stk. 12. Er forsikrede efter en udbetalingsperiode i arbejde i 6 måneder eller mindre efterfulgt af endnu en ny udbetalingsperiode på grund af ufrivillig arbejdsløshed, betragtes de to udbetalingsperioder som et sammenhængende forløb, dvs. som én udbetalingsperiode. Stk. 13. Er forsikrede efter en udbetalingsperiode i arbejde i mere end 6 måneder efterfulgt af en ny udbetalingsperiode på grund af ufrivillig arbejdsløshed, betragtes det som to udbetalingsperioder, dvs. der gælder en ny selvrisikoperiode. Det er en betingelse for udbetaling i efterfølgende perioder, at arbejdsperioden udgør mindst 6 sammenhængende måneder med mindst 16 timer om ugen uden udbetaling fra forsikringen, før der kan rejses krav på udbetaling fra forsikringen under en ny arbejdsløshedsperiode. Stk. 14. Er forsikrede arbejdsløs og får udbetaling fra forsikringen og ønsker forsikrede at påtage sig midlertidigt arbejde mellem 6 og 12 måneder, skal forsikrede kontakte Topdanmark, inden arbejdet påbegyndes. Derved kan det aftales, at udbetalingsperioden ved eventuel efterfølgende arbejdsløshed bliver betragtet som et sammenhængende forløb, dvs. som én udbetalingsperiode. Er der ikke indgået en aftale, finder reglen i punkt 5 stk. 13 anvendelse. Punkt 6 Begrænsninger i dækningen Stk. 1. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling, hvis: a. forsikrede - på tidspunktet, hvor han ansøgte om forsikringen - vidste, at han eller hun inden for de næste 2 år ville blive afskediget eller stoppe med at drive selvstændig virksomhed, eller havde grund til at tro, at det sandsynligvis ville ske, b. forsikrede frivilligt bliver arbejdsløs, herunder frivilligt afslutter sit arbejde i en opsigelsesperiode, hvor arbejdsgiveren har opsagt forsikrede (forsikrede er dog dækket efter opsigelsesperiodens udløb). Vurderingen af, om forsikrede er frivilligt arbejdsløs, følger arbejdsløshedsforsikringslovens regler om karantæne ved selvforskyldt ledighed. Ved arbejde i udlandet, herunder Grønland, finder reglerne om karantæne ved selvforskyldt ledighed ligeledes anvendelse. Opsigelse af arbejde efter sø- 8

9 mandslovens 7 anses dog ikke for selvforskyldt ledighed. c. forsikredes arbejde ophører på grund af afslutning på et lærlingeforhold eller en uddannelsesaftale, d. forsikredes arbejde er sæsonbestemt, dvs. at arbejdsløshed indenfor forsikredes erhverv forekommer i faste perioder og forsikrede bliver arbejdsløs inden 2 års uafbrudt arbejde hos sin arbejdsgiver. I tilfælde af at forsikrede har haft uafbrudt arbejde i 2 år eller mere, vil arbejdsløshed i perioder på maksimalt selvrisikoperioden dog ikke blive regnet som en afbrydelse af forsikredes arbejdsforhold. e. forsikrede arbejder på et specifikt projekt, der planmæssigt forventes afsluttet indenfor en periode på 2 år efter forsikringens ikrafttrædelsesdato og ansættelsesforholdet herefter afsluttes, f. forsikrede arbejder i henhold til en tidsbegrænset kontrakt, hvorefter ansættelsesforholdet afsluttes indenfor en periode på 2 år efter forsikringens ikrafttrædelsesdato. En eventuel arbejdsløshedsperiode mellem to tidsbegrænsede kontrakter fx ved turnusordninger eller undervisningskontrakter - på maksimalt selvrisikoperiodens længde - afskærer ikke forsikrede fra en udbetaling, så længe den sidste kontrakt ophører 2 år eller mere efter forsikringens ikrafttrædelsesdato. g. forsikrede ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i henhold til de af Beskæftigelsesministeren udstedte regler herom, medmindre det skyldes, at forsikrede har tabt erhvervsevnen som følge af sygdom eller ulykke og forsikringen omfatter denne dækning, se punkt 5. h. forsikrede afholder ferie. Det er forsikredes pligt at oplyse Topdanmark om eventuel afholdelse af ferie i en arbejdsløshedsperiode. Se også punkt 9 stk. 3. i. forsikrede er selvstændigt erhvervsdrivende og driften af forsikredes virksomhed midlertidigt ophører, se punkt 5 stk. 9. Stk. 2. Forsikringen giver endvidere ikke ret til udebetaling, hvis arbejdsløsheden skyldes: a. indre uroligheder i Danmark, krig på dansk område, stråling og radioaktivt forurening eller beslægtede hændelser, b. strejke, lockout eller forsikredes engagement heri eller c. vejrlig Stk. 3. Hvis forsikrede tager arbejde udenfor Danmark eller såfremt forsikrede bosætter sig udenfor Danmark bevares forsikringsdækningen kun, hvis forsikrede opnår dispensation til at bevare medlemskabet af dansk statsanerkendt arbejdsløshedskasse fra Beskæftigelsesministeriet. Forsikrede skal ved arbejde eller bopæl udenfor Danmark anmelde det uden ophold til Topdanmark, se punkt 5 stk. 6. 9

10 Punkt 7 Forsikringsydelse Stk. 1. Forsikringsydelsen, der udbetales ved arbejdsløshed, fremgår af forsikringsmeddelelsen. Stk. 2. Den samlede månedlige udbetaling i anledning af arbejdsløshed kan inklusiv eventuel indtægt fra deltidsarbejde, aktivering, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og andre lignende forsikringsdækninger maksimalt udgøre 85 % af forsikredes løn (arbejdsfortjeneste for selvstændigt erhvervsdrivende) eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag (AMB) før arbejdsløshedsperiodens begyndelse og i alle tilfælde maksimalt udgøre det beløb pr. måned, der fremgår af forsikringsmeddelelsen. Stk. 3. Hvis der er etableret overdækning og forsikrede i en arbejdsløshedsperiode har ulønnet deltidsarbejde eller selvstændig bibeskæftigelse kan forsikringsydelsen i Topdanmark under alle omstændigheder maksimalt udgøre 90 % af forsikredes løn (arbejdsfortjeneste for selvstændigt erhvervsdrivende) eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag (AMB) før arbejdsløshedens begyndelse fratrukket den maksimale dagpengesats og i alle tilfælde maksimalt udgøre det beløb pr. måned, der fremgår af forsikringsmeddelelsen. Stk. 4. Falder forsikredes løn (arbejdsfortjeneste for selvstændigt erhvervdrivende) med mindst 25 % og varer dette i mere end 3 måneder, skal Topdanmark underrettes herom, da lønfaldet kan påvirke størrelsen af forsikringsydelserne, se stk. 2 og 3. Stk. 5. For hver arbejdsløshedsperiode kan der maksimalt udbetales det antal månedlige ydelser, der fremgår af forsikringsmeddelelsen. Desuden er der i forsikringsmeddelelsen angivet et maksimum for antallet af ydelser, der kan udbetales i hele forsikringstiden. Punkt 8 Anmeldelse Stk. 1. Arbejdsløshed skal snarest efter arbejdsløshedsperiodens begyndelse anmeldes til Topdanmark. Forsikrede skal udfylde en erklæring ved ufrivillig ledighed for hver måned forsikrede gør krav på udbetaling gældende overfor Topdanmark. Om forældelse af krav på udbetaling, se punkt 13. Stk. 2. Forsikrede skal ligeledes anmelde arbejdsløsheden til sit jobcenter og sin a-kasse. Stk. 3. Forsikrede giver ved anmeldelsen Topdanmark tilladelse til at indhente oplysninger fra arbejdsløshedskassen og fagforeningen, samt ved anmeldelse af erhvervsudygtighed oplysninger fra læge og sundhedsmyndigheder, hvor forsikrede har været til undersøgelse og/eller behandling både forud for etablering af forsikringen og under forsikringsaftalens løbetid. Samtykket er en betingelse for, at arbejdsløsheden kan anerkendes som dækningsberettiget. Forsikrede kan ved anmeldelse af arbejdsløshed som følge af erhvervsudygtighed blive pålagt at undergive sig undersøgelse af en anden læge eller medicinsk sagkyndig, for hvilken Topdanmark dækker omkostningerne. Stk. 4. Forsikrede er derudover forpligtet til at give Topdanmark den do- 10

11 kumentation, som Topdanmark finder nødvendig, og selskabet kan eventuelt anmode om yderligere oplysninger ved behandling af anmeldelse, herunder fx a. dokumentation fra forsikredes arbejdsgiver om, at forsikrede på det relevante tidspunkt var i arbejde, b. kopi af den "Jobplan", som forsikrede måtte have indgået med sit jobcenter eller a-kassen, og c. dokumentation fra forsikredes seneste arbejdsgiver om, at forsikrede ikke længere arbejder for denne, d. oplysning om hvorvidt forsikrede har en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, Stk. 5. Udgifter i forbindelse med fremskaffelse og fremsendelse af dokumentation efter stk. 4 dækkes ikke af Topdanmark. Stk. 6. Ydelserne vil ikke blive udbetalt ved manglende fremsendelse af dokumentation, som Topdanmark med rimelighed har udbedt sig. Stk. 7. Er forsikringsaftalen ophørt som følge af opsigelse eller af andre grunde, se punkt 11 og 12, skal skriftlig anmodning om arbejdsløshedsydelse være fremsat overfor Topdanmark inden 6 måneder efter forsikringsaftalens ophør. Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling af forsikringsydelsen ved arbejdsløshed, der ikke skriftligt er anmeldt. Punkt 9 Udbetaling Stk. 1. Udbetaling af forsikringsydelsen forudsætter at forsikrede er dagpengeberettiget og at forsikrede herudover opfylder Topdanmarks betingelser for udbetaling. Udbetaling sker for hver sammenhængende arbejdsløshedsperiode på 1 måned til forsikredes NemKonto. Såfremt anmeldelse er foretaget, og Topdanmark på baggrund af de indhentede oplysninger kan anerkende kravet, sker den første udbetaling 1 måned efter selvrisikoperiodens udløb. Udbetaling sker altid bagudrettet. Stk. 2. Det er et krav for at få udbetaling, at forsikrede er bosat i Danmark på tidspunktet, hvor udbetaling af forsikringsydelsen sker. Stk. 3. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling, når forsikrede i en arbejdsløshedsperiode afholder ferie, se punkt 6 stk. 1 litra h. Den periode, hvori forsikrede afholder ferie under en arbejdsløshedsperiode, vil fragå i udbetalingen af forsikringsydelsen. Stk. 4. Udbetaling af forsikringsydelsen stopper, hvis forsikringsaftalen ophører, medmindre forsikringen ophører som følge af alder. Er forsikrede fratrådt på grund af ufrivillig arbejdsløshed inden forsikringen når den i forsikringsmeddelelsen angivne udløbsdato, og forsikringen ophører af denne grund, så fortsætter udbetalingen af ydelsen, indtil forsikrede af andre grunde ikke længere er berettiget til ydelsen. Stk. 5. Det er datoen for selvrisikoperiodens ophør, der er afgørende for, 11

12 hvornår den månedlige ydelse udbetales. Det betyder, at udbetalingen ikke nødvendigvis finder sted i forbindelse med et månedsskifte. Stk. 6. Det er muligt at fravælge udbetaling i en periode (minimum én måned og altid hele måneder) fx ved afholdelse af orlov, ferie eller ved deltidsjob. Topdanmark skal orienteres om, at udbetalingen fravælges senest inden udbetalingen skulle være sket. Den fravalgte periode vil kunne udbetales efter periodens udløb, forudsat at forsikrede fortsat opfylder betingelserne for udbetaling, og at udbetalingen kan ske inden forsikringens udløb. Punkt 10 Præmie Stk. 1. Hvis forsikringen er etableret via a-kasse, fagforening eller pengeinstitut der har indgået samarbejdsaftale med Topdanmark fastsættes præmien den 1. januar som udgangspunkt for et år af gangen på grundlag af skadesforløbet, udviklingen i ordningen, m.v. Præmien kan dog altid reguleres med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, såfremt Topdanmark konstaterer, at der er ubalance i forholdet mellem skadesudgifter og præmieindtægter. Stk. 2. Hvis forsikringen er etableret som individuel tillægsforsikring ved arbejdsløshed fastsættes præmien den 1. januar som udgangspunkt for et år af gangen efter Topdanmarks til enhver tid gældende regler for individuel tillægsforsikring ved arbejdsløshed. I præmiefastsættelsen indgår bl.a. forsikredes bopæl, alder og erhverv. Præmien kan dog altid reguleres med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, såfremt Topdanmark konstaterer, at der er ubalance i forholdet mellem skadesudgifter og præmie indtægter. Stk. 3. Ved ophør af medlemskab af a-kasse eller fagforening eller ved ophør af kundeforhold (dvs. har konto) i pengeinstitut, der har indgået samarbejdsaftale med Topdanmark, fastsættes præmien efter Topdanmarks til enhver tid gældende regler for individuel tillægsforsikring ved arbejdsløshed, hvor bl.a. forsikredes alder, bopæl og erhverv indgår. Præmien fastsættes på det tidspunkt Topdanmark får kendskab til at medlemskabet eller kundeforholdet er ophørt se punkt 5 stk. 7. Præmien kan dog reguleres med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, såfremt Topdanmark konstaterer, at der er ubalance i forholdet mellem skadesudgifter og præmieindtægter. Stk. 4. Ved ophør af samarbejdsaftalen mellem Topdanmark og a- kasse, fagforening eller pengeinstitut, fastsættes præmien efter Topdanmarks til enhver tid gældende regler for individuel tillægsforsikrings ved arbejdsløshed, hvor bl.a. forsikredes alder, bopæl og erhverv indgår. Præmien kan dog reguleres med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, såfremt Topdanmark konstaterer, at der er ubalance i forholdet mellem skadesudgifter og præmieindtægter. Stk. 5. Præmien forfalder den 1. i hvert kvartal. Stk. 6. Ved udbetaling af ydelse fra forsikringen skal der fortsat ske indbetaling af præmie. Dette gælder også ved udbetaling af ydelse efter den i forsikringsmeddelelsen angivne udløbsdato. Udbetaling fra forsikringen giver således ikke ret til præmiefritagelse. 12

13 Stk. 7. Topdanmark opkræver præmien via BetalingsService på en af forsikringstager oplyst konto i et pengeinstitut med adresse i Danmark Stk. 8. Er første præmie ikke betalt via BetalingsService på forfaldsdatoen, sender Topdanmark et påkrav (opkrævning) til forsikrede. Betales første præmie ikke efter påkrav ophører forsikringen og dermed Topdanmarks ansvar med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen. Topdanmark er ved påkrav berettiget til at opkræve et administrationsgebyr i forbindelse med opkrævning af forsikringspræmien. Stk. 9. Er en senere præmie ikke betalt via BetalingsService på forfaldsdatoen, sender Topdanmark en påmindelse til forsikringstageren. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt inden for den angivne frist. Topdanmark er ved udsendelse af sådan påmindelse berettiget til at opkræve et administrationsgebyr i forbindelse med opkrævning af forsikringspræmien. Stk. 10. Stk. 8 og stk. 9 finder tilsvarende anvendelse for forsikringer hvor opkrævning sker via girokort, når forsikringen er etableret inden den 1. september Punkt 11 Ophør Stk. 1. Forsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvor a. forsikringen når den i forsikringsmeddelelsen angivne udløbsdato, se dog punkt 9 stk. 4, b. forsikrede bevilges fleksjob, førtidspension eller lignende offentlige ydelser før forsikringen når den i forsikringsmeddelelsen angivne udløbsdato, c. forsikrede bliver bevilget ledighedsydelse eller overgår til flexjob eller til anden beskæftigelse med støtte fra det offentlige, medmindre ansættelsen sker som led i forsikredes aktivering, d. forsikrede trækker sig permanent tilbage fra arbejdsmarkedet, herunder bevilges efterløn, e. medlemskabet af a-kassen eller fagforeningen der har indgået aftale med Topdanmark ophører, (se dog punkt 6 stk. 3) eller kundeforholdet (dvs. har konto) i pengeinstitut der har indgået aftale med Topdanmark ophører, medmindre forsikrede opfylder betingelsen i stk. 4. f. medlemskabet af en dansk statsanerkendt arbejdsløshedskasse ophører, se dog punkt 6 stk. 3 g. der er udbetalt det antal ydelser, som maksimalt kan udbetales i henhold til aftalen, eller h. forsikrede dør Stk. 2. Forsikringen ophører endvidere, hvis præmien ikke betales, se 13

14 punkt 10. Stk. 3. Hvis samarbejdet mellem Topdanmark og a-kasse, fagforening eller pengeinstitut ophører, bevarer forsikrede sin tillægsforsikring ved arbejdsløshed i Topdanmark, så længe forsikrede er medlem af en dansk statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Stk. 4. Hvis forsikrede melder sig ud af a-kasse eller fagforening der har indgået samarbejdsaftale med Topdanmark eller kundeforholdet (dvs. har konto) i pengeinstitut der har indgået samarbejdsaftale med Topdanmark ophører, så bevarer forsikrede sin tillægsforsikring ved arbejdsløshed i Topdanmark, så længe forsikrede er medlem af en dansk statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Punkt 12 Opsigelse Stk. 1. Forsikrede kan til enhver tid skriftligt opsige forsikringen. Opsigelsen virker fra den 1. i måneden, efter Topdanmark har modtaget opsigelsen. Stk. 2. Topdanmark kan med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned opsige forsikringen. For de forsikringer, hvor forsikrede har anmeldt dækningsberettiget arbejdsløshed også selvom selvrisikoperioden ikke er slut, har opsigelsen først virkning, når udbetaling for den anmeldte arbejdsløshedsperiode slutter. Stk. 3. Forsikrede får refunderet eventuel for meget betalt præmie for den del af forsikringstiden, der ikke er forløbet ved opsigelsens virkning. Punkt 13 Forældelse Stk. 1. Krav på hver enkelt ydelse forældes således, at når forsikrede får eller burde have fået kendskab til sit krav mod selskabet og anmelder dette, kan der maksimalt ydes udbetaling bagudrettet i de sidste 3 år før anmeldelsestidspunktet. Forældelse indtræder dog senest 10 år efter den sidste ydelse blev udbetalt, eller hvis ingen udbetaling har fundet sted, fra den dag den første ydelse kunne kræves betalt. Stk. 2. Ved ophør af forsikringen henvises endvidere til reglerne om anmeldelse af arbejdsløshed i punkt 8. Punkt 14 Ændring af forsikringsbetingelser Stk. 1. Topdanmark kan ændre forsikringsbetingelser for allerede etablerede forsikringer med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Stk. 2. Ved ændring af forsikringsbetingelserne til skade for forsikrede kan den enkelte forsikrede opsige forsikringen til det tidspunkt, hvor ændringen skulle være trådt i kraft. 14

15 Punkt 15 Tavshedspligt Stk. 1. Oplysninger om forsikringsforholdet vil blive behandlet fortroligt. Uvedkommende vil således ikke få adgang til disse oplysninger. Punkt 16 Lovvalg og tilsyn Stk. 1. Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det omfang denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i forsikringsbetingelserne. Stk. 2. Topdanmark er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Stk. 3. Forsikringen er dækket af lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber. Punkt 17 Tilbagekøb, fripolice og rådighedsforhold Stk. 1. Der kan ikke ske tilbagekøb af denne forsikring. Stk. 2. Denne forsikring kan ikke omskrives til fripolice. Stk. 3. Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning, og vil i tilfælde af ophør af forsikringen ikke have opnået nogen værdi. Punkt 18 Vejledning om klager Stk. 1. Hvis forsikrede er uenig eller utilfreds, med den afgørelse Topdanmark har truffet, kan forsikrede skrive til Topdanmarks juridiske afdeling, der er klageansvarlig i Topdanmark Livsforsikring og få revurderet afgørelsen. Adressen er følgende: Topdanmark Livsforsikring Compliance Borupvang Ballerup Stk. 2. Ønsker forsikrede at klage over den afgørelse den klageansvarlige har truffet, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at man har henvendt sig til Topdanmarks klageansvarlige, se stk. 1. Adressen for Ankenævnet for Forsikring er følgende; Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, København K Tlf Stk. 3. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som kan fås enten hos Ankenævnet for Forsikring eller Topdanmark. Der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis forsikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Er forsikrede ikke tilfreds med anke- 15

16 nævnskendelsen, kan sagen forelægges for de almindelige domstole. Der henvises i øvrigt til Ankenævnets hjemmeside Ønsker du yderligere oplysninger eller har du spørgsmål til din forsikring kan ringe til din pensionsrådgiver eller Topdanmark på telefon Du kan også læse mere på vores hjemmeside På hjemmesiden kan du få mere generelle oplysninger om forsikring og forsikringsforhold. Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. På hjemmesiden www,topdanmark.dk/ledighed kan du læse mere om tillægsforsikringen ved arbejdsløshed samt anmelde ufrivillig arbejdsløshed. 16

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsikring. for Forsikringsforbundet. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser Januar 2015

Lønsikring. for Forsikringsforbundet. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser Januar 2015 Lønsikring for Forsikringsforbundet Forsikringsbetingelser 7889-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

Juni Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Ase

Juni Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Ase 7890-2 Juni 2017 Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Ase Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf 8810-1 Juli 2017 Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Læs mere

December Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring)

December Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) 7876-2 December 2018 Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) 7876-2 December 2018 2 Fortrydelsesret

Læs mere

December Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af AKA

December Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af AKA 8812-2 December 2018 Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af AKA Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer

Læs mere

Lønsikring. for Akademikernes, IDA og MMF. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser , Juli 2013

Lønsikring. for Akademikernes, IDA og MMF. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser , Juli 2013 Lønsikring for Akademikernes, IDA og MMF Forsikringsbetingelser 7884-1, Juli 2013 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

December Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for Forsikringsforbundet

December Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for Forsikringsforbundet 7889-3 December 2018 Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for Forsikringsforbundet Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for Forsikringsforbundet

Læs mere

December Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Ase

December Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Ase 7890-2 December 2018 Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Ase Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer

Læs mere

Juni Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af AKA

Juni Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af AKA 8812-3 Juni 2019 Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af AKA Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Juni Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af IDA, MMF og AKA

Juni Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af IDA, MMF og AKA 8811-3 Juni 2019 Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af IDA, MMF og AKA Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer

Læs mere

December Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af IDA, MMF og IAK

December Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af IDA, MMF og IAK 8811-2 December 2018 Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af IDA, MMF og IAK Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for arbejdsløshedsforsikring

Forsikringsbetingelser for arbejdsløshedsforsikring 6738-1 Januar 2018 Forsikringsbetingelser for arbejdsløshedsforsikring etableret via Dansk Lønsikring ApS Topdanmark Forsikring A/S Forsikringsbetingelser for arbejdsløshedsforsikring etableret via Dansk

Læs mere

December Vilkår for arbejdsløshedsforsikring. Dansk Lønsikring ApS

December Vilkår for arbejdsløshedsforsikring. Dansk Lønsikring ApS 6738-2 December 2018 Vilkår for arbejdsløshedsforsikring etableret via Dansk Lønsikring ApS Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for arbejdsløshedsforsikring etableret via Dansk Lønsikring ApS 6738-2 December

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Lønsikring. Mere end økonomisk tryghed

Lønsikring. Mere end økonomisk tryghed Lønsikring Mere end økonomisk tryghed Kan du klare dig på dagpenge? Hvis du mister dit job og er medlem af en a-kasse, kan du højst få 18.866 kr. om måneden i dagpenge før skat. For de fleste får det stor

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Lønsikring. Mere end økonomisk tryghed

Lønsikring. Mere end økonomisk tryghed Lønsikring Mere end økonomisk tryghed Kan du klare dig på dagpenge? Som medlem i en a-kasse kan du højst få 18.866 kr. i dagpenge om måneden, hvis du bliver ledig. Og det beløb skal der betales skat af.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2019 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring Tab af erhvervsevne gruppeforsikring for Firma Forsikringsbetingelser 6568-7 Januar 2013 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

krifa.dk Lønsikring Mere end økonomisk tryghed

krifa.dk Lønsikring Mere end økonomisk tryghed krifa.dk Lønsikring Mere end økonomisk tryghed Kan du klare dig på dagpenge? Hvis du mister dit job og er medlem af en a-kasse, kan du højst få 18.633 kr. om måneden i dagpenge før skat. For de fleste

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2018 2 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Malerforbundets Lønsikring

Malerforbundets Lønsikring Malerforbundets Lønsikring Forsikringsbetingelser Nr. MF-01 Gældende fra 1. november 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FTFa Lønsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FTFa Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTFa og har

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for Lønsikring

Forsikringsbetingelser. for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2019 01 Forsikringsbetingelser Her finder du forsikringsbetingelserne for Lønsikring,

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver:

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver: dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: dahlberg assurance agentur as Spotorno Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 70 13 26 70

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma

Juli Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma 7891-1 Juli 2016 Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma 7891-1

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

Sundhedssikringen træder i kraft med virkning fra den 1., når parterne har underskrevet aftalen.

Sundhedssikringen træder i kraft med virkning fra den 1., når parterne har underskrevet aftalen. Tegnernr.: Aftale om Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere