Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne"

Transkript

1 Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2

3 Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4

5 Indhold Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger. ISBN Indledning Formål Rammer 3 2 Kriterier Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere som er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (22 timer) Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere afholdt som netbaseret fjernundervisning Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerhedsog sundhedsarbejdet (bygge og anlæg) afholdt som tilstedeværelseskursus (37 timer) Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerhedsog sundhedsarbejdet (bygge og anlæg) afholdt som netbaseret fjernundervisning Arbejdsmiljøuddannelsen udbudt på et fremmedsprog 16 3 Vurdering med henblik på godkendelse Ansøgning om vurdering med henblik på godkendelse Vurdering Indstilling Ansøgning og afgørelse om godkendelse 18 4 Evaluering og kvalitetssikring Evaluering af kurser Besøg på udvalgte uddannelser Indstilling efter besøg Evalueringsrapport 19

6

7 1 Indledning Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har siden 1. januar 2005 gennemført vurderinger af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser for Arbejdstilsynet. Pr. 1. oktober 2010 træder en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelserne i kraft. Den nye bekendtgørelse stiller nye krav til indholdet i og formen af arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Samtidig fører den nye bekendtgørelse til en række ændringer i EVA s kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne. Dette hæfte beskriver konceptet for EVA s vurdering af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser samt EVA s evaluering og kvalitetssikring af uddannelserne efter 1. oktober Formål Vurdering med henblik på godkendelse Formålet med at vurdere udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne er at give Arbejdstilsynet et grundlag for at afgøre om en udbyder kan blive godkendt og dermed kan udbyde en uddannelse. Vurderingen og godkendelsen af udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne sker for en treårig periode på baggrund af kriterier udarbejdet af EVA. Evaluering og kvalitetssikring Formålet med at evaluere og kvalitetssikre de godkendte uddannelser er dels at følge udbyderne i de tre år de har opnået godkendelse, dels at give Arbejdstilsynet grundlag for at træffe afgørelse om hvorvidt en udbyder af en uddannelse der ikke lever op til kriterierne, skal have frataget sin godkendelse. Evalueringen og kvalitetssikringen sker gennem kursistevalueringer og kontrolbesøg på uddannelserne. Kriterier og forløbet ved vurderingen og kvalitetssikringen bliver beskrevet i de næste afsnit. 1.2 Rammer EVA s rolle EVA s vurdering af udbydere og den efterfølgende evaluering og kvalitetssikring af godkendte arbejdsmiljøuddannelser er først og fremmest en kontrol der giver grundlag for godkendelse eller ikke-godkendelse. Ved ansøgning om godkendelse af en arbejdsmiljøuddannelse foretager EVA en vurdering af udbyderen, og indstiller herefter til Arbejdstilsynet som foretager den endelig afgørelse. EVA giver desuden en årlig tilbagemelding til Det centrale SIO-udvalg og til udbyderne om den samlede kvalitet af uddannelserne i form af en rapport skrevet på baggrund af kursisternes løbende evaluering af uddannelserne samt EVA s kontrolbesøg på uddannelserne. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 3

8 Udbyders rolle Udbyder skal føre tilsyn med og sikre at betingelserne for godkendelsen til enhver tid er opfyldt i forbindelse med gennemførelsen af uddannelsen, herunder uddannelsens kvalitet. Vurderingen og kvalitetssikringen foregår inden for følgende rammer og vilkår: Godkendelsesinstans Arbejdstilsynet er godkendende myndighed. Det vil sige at det er Arbejdstilsynet der afgør om en udbyder kan få godkendt en uddannelse og dermed kan udbyde den. Vurderingsinstans EVA er vurderingsinstans. Det betyder at ansøgningen om at blive vurderet skal sendes til EVA. EVA sender efter vurderingen en begrundet indstilling til Arbejdstilsynet som foretager den endelige afgørelse. Kursusudbyder sender den endelige ansøgning om godkendelse til Arbejdstilsynet sammen med den begrundede indstilling. Tidsbegrænset godkendelse Godkendelse af en udbyder gives for en periode på tre år. Herefter skal en ny vurdering finde sted. Der kan indenfor de treårige periode ske godkendelse af yderligere uddannelsesplaner. Vurdering og godkendelse af undervisere foretages samtidig med godkendelse eller regodkendelse af udbydere. Undervisere ansat i den mellemliggende periode vurderes ikke ved ansættelsen, men i forbindelse med næste revurdering af udbyderen. Ad hoc-vurdering Hvis særlige forhold hos udbyder giver anledning til det, kan Arbejdstilsynet bede EVA om at foretage en ny vurdering af den/de udbudte uddannelse inden den treårige periode udløber. Særlige forhold kan fx være stor udskiftning af undervisere eller dårlige evalueringer ved kvalitetssikringen. Brugerbetaling Vurderingen og kvalitetssikringen skal betales af den kursusudbyder der udbyder en uddannelse. Gebyrerne er fastsat så de dækker EVA s gennemsnitlige omkostninger pr. uddannelse. Gebyret for vurderingen af en uddannelse udgør i 2010-priser kr. ekskl. moms pr. uddannelsesplan. Gebyret opkræves umiddelbart efter at EVA har modtaget ansøgningen. Gebyret for den løbende kvalitetssikring af uddannelserne udgør i 2010-priser kr. ekskl. moms pr. godkendt uddannelsesplan pr. år. Gebyret betales forud for et år ad gangen. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 4

9 2 Kriterier På baggrund af bekendtgørelse nr. 268 à 18. marts 2005 om arbejdsmiljø og bekendtgørelse nr. 840 à 29. juni 2010 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser er der opstillet en række kriterier som ligger til grund for vurdering, godkendelse og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne. Kriterierne angiver dels de forhold som vurderingen baseres på, dels de minimumsbetingelser som skal være til stede før en godkendelse kan finde sted. Kriterierne skal være opfyldt på et tilfredsstillende niveau. Udbyderen af arbejdsmiljøuddannelsen har ansvaret for at dokumentere hvordan uddannelsen opfylder kriterierne. EVA skriver indstillingen på baggrund af den dokumentation der er etableret på vurderingstidspunktet. Vurderingen af den udbudte arbejdsmiljøuddannelse sker på baggrund af en helhedsvurdering af hvordan uddannelsen opfylder de enkelte kriterier. Kriterierne er defineret inden for ti områder (hvor første område kun gælder for de netbaserede uddannelser): 1. Netbaseret fjernundervisning 2. Uddannelsesplan 3. Uddannelsens indhold 4. Uddannelsens struktur 5. Pædagogiske principper 6. Undervisningsmateriale 7. Undervisere 8. Organisation og ledelse 9. Kursusfaciliteter 10. Evaluering. I det følgende gennemgås de kriterier der indgår i vurderingen af arbejdsmiljøuddannelserne afholdt som henholdsvis tilstedeværelseskurser og netbaseret fjernundervisning: Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere som er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (22 timer) Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet (37 timer). 2.1 Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere som er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (22 timer). I det følgende gennemgås de kriterier der indgår i vurderingen af arbejdsmiljøuddannelsen. 1. Uddannelsesplan Der skal være udarbejdet en uddannelsesplan, der beskriver formålet med arbejdsmiljøuddannelsen og sammenhængen mellem arbejdsmiljøuddannelsens formål, indhold og pædagogiske principper. Uddannelsesplanen skal indeholde en begrundet beskrivelse af: Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen Forventede målgrupper, herunder evt. branchetilhørsforhold Uddannelsens opbygning rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af undervisningen Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 5

10 Formålet med de enkelte dele i uddannelsen Integration af den praktiske opgave i uddannelsesforløbet Pædagogiske principper og anvendte metoder Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet Anvendelse af evt. gæsteundervisere Evaluering af kurset. Uddannelsesplanen skal være kendt af kursusdeltagerne. 2. Uddannelsens Indhold Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan arbejdsmiljøuddannelsen er tilrettelagt, så kursusdeltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem undervisningen i følgende emner: Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i virksomheden i henhold til bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed, herunder deltagelse i den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv. Arbejdsmiljøorganisationens planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til forebyggelse af ulykker og erhvervssygdomme. Metoder som kan anvendes i det forebyggende arbejde, herunder betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer, arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber til identificering af arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, herunder inddragelse af sygefravær, samt handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Kursusdeltagere på arbejdsmiljøuddannelserne for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere der er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, gennemfører som en del af kurset, men uden for det fastsatte timetal på 22 timer, en praktisk opgave der kobler kursets indhold med den enkelte kursusdeltagers arbejde i arbejdsmiljøorganisationen. Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan den praktiske opgave integreres i uddannelsesforløbet. 3. Uddannelsens struktur Der må højst være 20 deltagere på et kursus. Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er på minimum 22 timer, inkl. kortere pauser, men ekskl. frokostpauser, fordelt på tre sammenhængende dage eller opdelt. Uddannelsen skal tilrettelægges sådan at den kan være gennemført indenfor tre måneder efter at de deltagende arbejdsmiljørepræsentanter og/eller arbejdsledere er blevet valgt eller udpeget. 4. Pædagogiske principper og undervisning Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan udbyder og underviser sikrer følgende pædagogiske principper: At undervisningen differentieres i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger med udgangspunkt i kursusdeltagernes arbejdspladser og kursusdeltagernes viden og erfaringer i forhold til den funktion de skal udøve i arbejdsmiljøorganisationen. At kursusdeltagerne lærer metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden gennem praktiske øvelser der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra den enkeltes arbejdsplads. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 6

11 At undervisningen organiseres og tilrettelægges så: kursusdeltagerne inddrages aktivt kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne kursusdeltagerne arbejder opgave- og problemorienteret undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser At den enkelte kursusdeltager sikres en egnet introduktion til og tilbagemelding på den praktiske opgave. 5. Undervisningsmateriale I uddannelsesplanen skal det fremgå hvilket undervisningsmateriale der anvendes, og hvordan materialet indgår i undervisningen. Opslagsværker eller mulighed for at foretage netsøgninger om arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene o.l. skal være til rådighed for kursusdeltagerne. 6. Undervisere Udbyder skal sørge for at undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen har følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: Underviser skal have gennemgået et underviserkursus af ni dages varighed. Underviser skal have opnået uddannelsesmæssige og praktiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: Ved selv at have deltaget i en arbejdsmiljøuddannelse eller i anden tilsvarende arbejdsmiljøuddannelse Gennem erfaring med udførelse af praktisk arbejdsmiljøarbejde af en varighed på mindst et år inden for de seneste fem år Underviser skal have en voksenpædagogisk uddannelse der svarer til minimum 120 timer, og relevant undervisningserfaring. Udbyder skal sørge for at underviserne vedligeholder deres kvalifikationer ved årligt at undervise på arbejdsmiljøuddannelsen i et omfang der svarer til mindst fire kurser. Udbyder skal sørge for at underviserne årligt gennemfører arbejdsmiljømæssig og pædagogisk relevant efteruddannelse af to dages varighed. 7. Organisation og ledelse hos udbyder Udbyder skal etablere og sikre følgende forhold: Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold i forbindelse med administrationen af arbejdsmiljøuddannelserne skal være nedskrevne og dokumenterede, herunder navn og stilling på den ansvarlige for uddannelsen. Varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med kursusudbud i form af kursusplanlægning, underviseres ansættelses- eller kontraktforhold, tilmelding til kurser og udstedelse af kursusbeviser. 8. Kursusfaciliteter Der skal være egnede undervisningslokaler. Undervisningslokalerne skal være udstyret med nødvendige og velfungerende pædagogiske og tekniske hjælpemidler, herunder it-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 7

12 9. Evaluering Alle afholdte kurser skal som minimum evalueres ved hjælp af de af EVA udarbejdede obligatoriske evalueringsskemaer for kursusdeltagere. 2.2 Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere afholdt som netbaseret fjernundervisning I det følgende gennemgås de kriterier der indgår i vurderingen af arbejdsmiljøuddannelsen. 1. Fjernundervisning Deltagerforudsætninger: Kursusdeltagerne skal inden kurset gennem en præsentationsopgave dokumentere tilstrækkelige it-kundskaber samt adgang til de fornødne tekniske faciliteter. Der må højst være 20 deltagere på et kursus. Uddannelsen skal gennemføres inden for mindst tre uger og højst syv uger. 2. Uddannelsesplan Der skal være udarbejdet en uddannelsesplan der beskriver formålet med arbejdsmiljøuddannelsen og sammenhængen mellem arbejdsmiljøuddannelsens formål, indhold og pædagogiske principper. Uddannelsesplanen skal indeholde en begrundet beskrivelse af: Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen Forventede målgruppe, herunder eventuelt branchetilhørsforhold Opbygning, rækkefølge og den tidsmæssige vægtning af indholdet i undervisningen på tilstedeværelsesdagen (rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af undervisningen på den netbaserede del af kurset skal fremgå af den enkelte deltagers aktivitetsplan). Formålet med de enkelte dele i uddannelsen Pædagogiske principper og anvendte metoder Det it-system der anvendes Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet, herunder beskrivelse af it-systemets vidensbase Opgavekravene til kursusdeltagerne i forbindelse med kurset Kriterierne for godkendelse af kursusdeltagernes opgavebesvarelse Kriterierne for dokumentation af deltagernes aktive deltagelse i den netbaserede uddannelse Evaluering af kurset. Uddannelsesplanen skal være kendt af kursusdeltagerne. 3. Uddannelsens indhold Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan arbejdsmiljøuddannelsen er tilrettelagt, så kursusdeltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem undervisningen i følgende emner: Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i virksomheden i henhold til bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed, herunder deltagelse i den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv. Arbejdsmiljøorganisationens planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til forebyggelse af ulykker og erhvervssygdomme. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 8

13 Metoder som kan anvendes i det forebyggende arbejde, herunder betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer, arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber til identificering af arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, herunder inddragelse af sygefravær, samt handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. 4. Uddannelsens struktur Netbaseret fjernundervisning indledes med en halv tilstedeværelsesdag hvor hele holdet er samlet. På tilstedeværelsesdagen tilrettelægges undervisningen så kursusdeltagerne: Opnår et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet Får deres individuelle arbejdsmiljømæssige forudsætninger afdækket så forudsætningerne kan danne grundlag for en aktivitetsplan for kursusdeltagerens indsats i uddannelsesforløbet Kan sætte virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber Opnår kendskab til arbejdsmiljøorganisationens arbejdsopgaver, henholdsvis i egen virksomhed og i henhold til bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed Supplerer deres forudsætninger for at gennemføre den netbaserede fjernundervisning. Under den resterende del af kurset skal kursusdeltagerne gennemføre følgende aktiviteter: aftale en aktivitetsplan med underviser om indhold og tidsplan for kursusdeltagerens uddannelsesforløb besvare de aftalte opgaver der skal relatere sig til kursusdeltagerens egen virksomhed. Opgaverne besvares på forskellige niveauer, og mindst én opgave skal omfatte gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter på kursusdeltagerens egen arbejdsplads, svarende til den praktiske opgave på tilstedeværelseskurset. Underviseren må maks. have tilknyttet 20 kursusdeltagere til et kursus. 5. Pædagogiske principper Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan udbyder og underviser varetager følgende pædagogiske principper: At undervisningen differentieres i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger med udgangspunkt i kursusdeltagernes arbejdspladser og kursusdeltagernes viden og erfaringer i forhold til den funktion de skal udøve i arbejdsmiljøorganisationen. At kursusdeltagerne lærer metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden gennem praktiske øvelser der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra den enkeltes arbejdsplads. At undervisningen organiseres og tilrettelægges så: kursusdeltagerne inddrages aktivt kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne kursusdeltagerne arbejder opgave- og problemorienteret undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser At den enkelte kursusdeltager sikres en egnet introduktion til og tilbagemelding på den praktiske opgave. 6. Undervisningsmateriale I uddannelsesplanen skal det fremgå hvilket undervisningsmateriale der anvendes, og hvordan materialet indgår i undervisningen. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 9

14 På tilstedeværelsesdagen skal opslagsværker eller mulighed for at foretage netsøgninger om arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene o.l. være til rådighed for kursusdeltagerne. Det it-system der anvendes, skal rumme en vidensbase. Via vidensbasen skal kursusdeltagerne have adgang til relevante opslagsværker om arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene o.l. 7. Undervisere Udbyder skal sørge for at en underviser på arbejdsmiljøuddannelsen har følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: Underviser skal have den nødvendige informationsteknologiske viden og pædagogiske erfaring, der gør vedkommende i stand til at arbejde med netbaseret undervisning. Underviser skal have uddannelsesmæssige og praktiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: ved selv at have gennemgået en arbejdsmiljøuddannelse eller deltaget i anden tilsvarende arbejdsmiljøuddannelse ved at have deltaget i praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde. Underviser skal have en voksenpædagogisk uddannelse der svarer til minimum 120 timer, og have relevant undervisningserfaring. Underviser skal vedligeholde sine kvalifikationer ved årligt at undervise på arbejdsmiljøuddannelsen i et omfang der svarer til mindst fire kurser. Undervisere skal hvert år deltage i arbejdsmiljømæssig og pædagogisk relevant efteruddannelse af to dages varighed. 8. Organisation og ledelse hos udbyder Udbyder skal etablere og sikre følgende forhold: Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold i forbindelse med administrationen af arbejdsmiljøuddannelserne skal være nedskrevne og dokumenterede, herunder navn og stilling på den ansvarlige for uddannelsen. Varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med kursusudbud i form af kursusplanlægning, underviseres ansættelses- eller kontraktforhold, tilmelding til kurser og udstedelse af kursusbeviser. 9. Kursusfaciliteter til tilstedeværelsesdag Der skal være egnede undervisningslokaler. Faciliteter til demonstration af it-system. Undervisningslokaler skal være udstyret med nødvendige pædagogiske og tekniske hjælpemidler, herunder it-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer. 10. Evaluering Alle afholdte kurser skal som minimum evalueres ved hjælp af de af EVA udarbejdede obligatoriske evalueringsskemaer for kursusdeltagere. 2.3 Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet (bygge og anlæg) afholdt som tilstedeværelseskursus (37 timer) I det følgende gennemgås de kriterier der indgår i vurderingen af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 10

15 1. Uddannelsesplan Der skal være udarbejdet en uddannelsesplan der beskriver formålet med arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer og sammenhængen mellem arbejdsmiljøuddannelsens formål, indhold og pædagogiske principper. Uddannelsesplanen skal indeholde en begrundet beskrivelse af: Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Forventede målgrupper, herunder evt. branchetilhørsforhold Uddannelsens opbygning rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet Formål med de enkelte dele i uddannelsen Integration af den praktiske opgave i uddannelsesforløbet Pædagogiske principper og anvendte metoder Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet Anvendelse af evt. gæsteundervisere Evaluering af kurset. Uddannelsesplanen skal være kendt af kursusdeltagerne. 2. Uddannelsens indhold Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer er tilrettelagt så kursusdeltagerne undervises i følgende emner: Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler der kan anvendes i forhold til byggeriets aktører, herunder ansatte og arbejdsledere, til fremme af arbejdsmiljøet Koordinatorens opgaver og funktion i henhold til bekendtgørelse om bygherrens pligter, bekendtgørelse om projekterende og rådgivers pligter og de særlige regler om indretning af byggepladser Aktører inden for arbejdsmiljøområdet og koordinatorens og arbejdsmiljøorganisationens relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet m.fl. De strukturer på bygge- og anlægspladsen som koordinatoren indgår i, herunder principper for og metoder til at lede og gennemføre sikkerhedsmøder og sikkerhedsråd Plan for sikkerhed og sundhed: udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse. Effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i fællesområderne Metoder som kan anvendes i det forebyggende arbejde, herunder arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber for identificering af arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, herunder inddragelse af sygefravær, samt handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø Arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde Koordinators opgaver i relationer til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer. Kursusdeltagerne på arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer gennemfører som en del af kurset, men uden for det afsatte timetal på 37 timer, en praktisk opgave som kobler kursets indhold med den enkelte kursusdeltagers arbejde som koordinator. Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvordan den praktiske opgave integreres i uddannelsesforløbet. 3. Uddannelsens struktur Der må højst være 20 kursusdeltagere på et kursus. Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer er på 37 timer inkl. kortere pauser, men ekskl. frokostpauser fordelt ligeligt på mindst fire dage. 4. Pædagogiske principper/undervisning Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 11

16 Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan udbyder/underviser varetager følgende pædagogiske principper: At undervisningen differentieres i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger med udgangspunkt i kursusdeltagernes arbejdspladser og kursusdeltagernes viden og erfaringer i forhold til den funktion de skal udøve i arbejdsmiljøorganisationen. At kursusdeltagerne lærer metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden gennem praktiske øvelser der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra den enkeltes arbejdsplads. At undervisningen organiseres og tilrettelægges så: kursusdeltagerne inddrages aktivt kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne kursusdeltagerne arbejder opgave- og problemorienteret undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser 5. Undervisningsmateriale I uddannelsesplanen skal det fremgå hvilket undervisningsmateriale der anvendes, og hvordan materialet indgår i undervisningen. Opslagsværker eller mulighed for at foretage netsøgninger om arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene o.l. skal være til rådighed for kursusdeltagerne. 6. Undervisere Undervisere i arbejdsmiljøuddannelsen skal have følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: Underviser skal have gennemgået et underviserkursus af ni dages varighed. Underviser skal have opnået uddannelsesmæssige og praktiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: Ved selv at have gennemgået en arbejdsmiljøuddannelse eller deltaget i anden tilsvarende arbejdsmiljøuddannelse Ved at have deltaget i praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde inden for bygge- og anlægsområdet af en varighed på mindst et år inden for de seneste fem år. Underviser skal have en voksenpædagogisk uddannelse der svarer til minimum 120 timer, og relevant undervisningserfaring. Udbyder skal sørge for at underviserne vedligeholder deres kvalifikationer ved årligt at undervise på arbejdsmiljøuddannelsen i et omfang der svarer til mindst fire kurser. Udbyder skal sørge for at underviserne årligt gennemfører arbejdsmiljømæssig og pædagogisk relevant efteruddannelse af to dages varighed. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 12

17 7. Organisation og ledelse hos udbyder Udbyder skal etablere og sikre følgende forhold: Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold i forbindelse med administrationen af arbejdsmiljøuddannelserne skal være nedskrevne og dokumenterede, herunder navn og stilling på den ansvarlige for uddannelsen. Varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med kursusudbud i form af kursusplanlægning, underviseres ansættelses- eller kontraktforhold, tilmelding til kurser og udstedelse af kursusbeviser. 8. Kursusfaciliteter Der skal være egnede undervisningslokaler. Undervisningslokalerne skal være udstyret med nødvendige og velfungerende pædagogiske og tekniske hjælpemidler, herunder it-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer. 9. Evaluering Alle afholdte kurser skal som minimum evalueres ved hjælp af de af EVA udarbejdede obligatoriske evalueringsskemaer for kursusdeltagere. 2.4 Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet (bygge og anlæg) afholdt som netbaseret fjernundervisning I det følgende gennemgås de kriterier der indgår i vurderingen af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer. 1. Fjernundervisning Deltagerforudsætninger: Kursusdeltagerne skal før kurset gennem en præsentationsopgave dokumentere tilstrækkelige it-kundskaber samt adgang til de fornødne tekniske faciliteter. Der skal være mulighed for at demonstrere det it-system der skal anvendes i undervisningen, til kursusdeltagerne. 2. Uddannelsesplan Der skal være udarbejdet en uddannelsesplan der beskriver formålet med arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer og sammenhængen mellem arbejdsmiljøuddannelsens formål, indhold og pædagogiske principper. Uddannelsesplanen skal indeholde en begrundet beskrivelse af: Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Forventede målgruppe, herunder eventuelt branchetilhørsforhold Opbygning, rækkefølge og den tidsmæssige vægtning af indholdet i undervisningen på tilstedeværelsesdagen (rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af undervisningen på den netbaserede del af kurset skal fremgå af den enkelte deltagers aktivitetsplan). Formålet med de enkelte dele i uddannelsen Pædagogiske principper og anvendte metoder Det it-system der anvendes Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet, herunder beskrivelse af systemets vidensbase Opgavekravene til kursusdeltagerne i forbindelse med kurset Kriterierne for godkendelse af opgavebesvarelse Kriterierne for dokumentation af deltagernes aktive deltagelse i uddannelsen Evaluering af kurset. Uddannelsesplanen skal være kendt af kursusdeltagerne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 13

18 3. Uddannelsens indhold Det skal fremgå af udannelsesplanen hvordan den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer er tilrettelagt så kursusdeltagerne opnår kendskab til følgende emner: Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler der kan anvendes i forhold til byggeriets aktører, herunder ansatte og arbejdsledere, til fremme af arbejdsmiljøet Koordinatorens opgaver og funktion i henhold til bekendtgørelse om bygherrens pligter, bekendtgørelse om projekterende og rådgivers pligter og de særlige regler om indretning af byggepladser Aktører inden for arbejdsmiljøområdet og koordinatorens og arbejdsmiljøorganisationens relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet m.fl. De strukturer på bygge- og anlægspladsen som koordinatoren indgår i, herunder principper for og metoder til at lede og gennemføre sikkerhedsmøder og sikkerhedsråd Plan for sikkerhed og sundhed: udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse. Effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i fællesområderne Metoder som kan anvendes i det forebyggende arbejde, herunder arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber for identificering af arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, herunder inddragelse af sygefravær samt handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø Arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejder Koordinators opgaver i relationer til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer. 4. Uddannelsens struktur Netbaseret fjernundervisning for koordinatorer indledes med en tilstedeværelsesdag hvor hele holdet er samlet. På tilstedeværelsesdagen tilrettelægges undervisningen så kursusdeltagerne: Opnår et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet Får deres arbejdsmiljømæssige forudsætninger afdækket så forudsætningerne kan danne grundlag for en aktivitetsplan for kursusdeltagerens indsats i uddannelsesforløbet Kan sætte virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber Opnår kendskab til arbejdsmiljøorganisationens arbejdsopgaver, henholdsvis i egen virksomhed og i henhold til bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde Supplerer deres forudsætninger for at gennemføre den netbaserede fjernundervisning. Under den resterende del af kurset skal kursusdeltagerne gennemføre følgende aktiviteter: Aftale en aktivitetsplan med underviser om indhold og tidsplan for kursusdeltagerens uddannelsesforløb Besvare de aftalte opgaver der skal relatere sig til kursusdeltagerens egen virksomhed. Opgaverne besvares på forskellige niveauer, og mindst én opgave skal omfatte gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter på kursusdeltagerens egen arbejdsplads, svarende til den praktiske opgave i tilstedeværelseskurset. Underviseren må maks. have tilknyttet 20 kursusdeltagere til et kursus. 5. Pædagogiske principper Det skal fremgå af uddannelsesplanen hvordan udbyder/underviser varetager følgende pædagogiske principper: Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 14

19 At undervisningen differentieres i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger med udgangspunkt i kursusdeltagernes arbejdspladser og kursusdeltagernes viden og erfaringer i forhold til den funktion de skal udøve i arbejdsmiljøorganisationen. At kursusdeltagerne lærer metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden gennem praktiske øvelser der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra den enkeltes arbejdsplads. At undervisningen organiseres og tilrettelægges så: kursusdeltagerne inddrages aktivt kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne kursusdeltagerne arbejder opgave- og problemorienteret undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser 6. Undervisningsmateriale I uddannelsesplanen skal det fremgå hvilket undervisningsmateriale der anvendes, og hvordan materialet indgår i undervisningen. På tilstedeværelsesdagen skal relevante opslagsværker om arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene o.l. være til rådighed for kursusdeltagerne. Det it-system der anvendes, skal rumme en vidensbase. Via vidensbasen skal kursusdeltagerne have adgang til arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene o.l. 7. Undervisere Undervisere i arbejdsmiljøuddannelsen skal have følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: Underviser skal have gennemgået et underviserkursus af minimum ni dages varighed. Underviser skal have den nødvendige informationsteknologiske viden og pædagogiske erfaring der gør vedkommende i stand til at arbejde med netbaseret undervisning. Underviser skal have opnået uddannelsesmæssige og praktiske arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: Ved selv at have gennemgået en arbejdsmiljøuddannelse eller deltaget i anden tilsvarende arbejdsmiljøuddannelse Ved at have deltaget i praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde inden for bygge- og anlægsområdet af en varighed på mindst et år inden for de seneste fem år. Underviser skal have en voksenpædagogisk uddannelse der svarer til minimum 120 timer, og have relevant undervisningserfaring Udbyder skal sørge for at underviserne vedligeholder deres kvalifikationer ved årligt at undervise på arbejdsmiljøuddannelsen i et omfang der svarer til mindst fire kurser. Udbyder skal sørge for at underviserne årligt gennemfører arbejdsmiljømæssig og pædagogisk relevant efteruddannelse af to dages varighed. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 15

20 8. Organisation og ledelse hos udbyder Udbyder skal etablere og sikre følgende forhold: Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold i forbindelse med administrationen af arbejdsmiljøuddannelserne skal være nedskrevne og dokumenterede, herunder den ansvarlige uddannelsesleders navn og stilling. Varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med kursusudbud i form af kursusplanlægning, underviseres ansættelses- eller kontraktforhold, tilmelding til kurser og udstedelse af kursusbeviser. 9. Kursusfaciliteter til tilstedeværelsesdag Der skal være egnede undervisningslokaler. Faciliteter til demonstration af it-system. Undervisningslokaler skal være udstyret med nødvendige pædagogiske og tekniske hjælpemidler, herunder it-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer. 10. Evaluering Alle afholdte kurser skal som minimum evalueres ved hjælp af de af EVA udarbejdede obligatoriske evalueringsskemaer for kursusdeltagere. 2.5 Arbejdsmiljøuddannelsen udbudt på et fremmedsprog Godkendte udbydere kan udbyde en eller flere af ovennævnte uddannelser på fremmedsprog uden særskilt godkendelse hvis uddannelsen gennemføres på baggrund af en allerede godkendt uddannelsesplan. Der er altså de samme krav til disse uddannelser som til en tilsvarende uddannelse udbudt på dansk. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 16

21 3 Vurdering med henblik på godkende Vurdering fra ansøgning til afgørelse 3.1 Ansøgning om vurdering med henblik på godkendelse Kursusudbyder indsender en ansøgning for den uddannelse der skal vurderes, til EVA. Ønsker kursusudbyder at udbyde flere typer af arbejdsmiljøuddannelser, indsendes én ansøgning pr. uddannelsestype. Ansøgningsskemaet kan hentes på EVA s hjemmeside. Når EVA har modtaget ansøgningen, vil udbyderen modtage en bekræftelse på modtagelsen og oplysning om hvornår EVA forventer at kunne behandle ansøgningen. Bekræftelsen vedlægges en faktura. Den videre behandling er betinget af at EVA har registreret betaling fra udbyder. Prisen for vurderingen og den efterfølgende obligatoriske evaluering og kvalitetssikring fremgår af EVA s hjemmeside. Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål om arbejdsmiljøuddannelsens rammer. Udbyderen af uddannelsen skal udfylde ansøgningen ved kort og præcist at besvare spørgsmålene skriftligt. Udbyder skal vedlægge nedenstående bilag til ansøgningen: Uddannelsesplan for den uddannelse der skal vurderes CV er og øvrig dokumentation for kvalifikationer for de undervisere som kursusudbyder vil anvende ved uddannelsen. Mindstekrav til CV er og øvrig dokumentation fremgår af ansøgningsskemaet på EVA s hjemmeside og af kriterierne på de foregående sider. Vurdering og godkendelse af undervisere foretages samtidig med godkendelse eller regodkendelse af en udbyder. Undervisere ansat i den mellemliggende periode vurderes ikke ved ansættelsen, men i forbindelse med næste revurdering af udbyderen. Ansøgningen og de relevante bilag har til formål at tilvejebringe et skriftligt materiale om arbejdsmiljøuddannelsen som EVA skal bruge i forbindelse med vurderingen. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 17

22 Ansøgningsskemaet, uddannelsesplanen og dokumentation for kvalifikationer for samtlige undervisere tilknyttet uddannelsen udgør derfor tilsammen grundlaget for EVA s vurdering. 3.2 Vurdering EVA analyserer og vurderer ansøgning og bilag ud fra de kriterier der er præsenteret i kapitel 2 og som kan fines i bekendtgørelsens 1 kapitel 2-4. I vurderingen vil EVA lægge vægt på sammenhængen mellem formål og målsætninger samt tilrettelæggelsen af uddannelsen, blandt andet indhold, pædagogiske principper og undervisernes kvalifikationer. EVA vil også se på styrken af den dokumentation som udbyderen vedlægger ansøgningen, specielt uddannelsesplanen. 3.3 Indstilling EVA skriver på baggrund af den dokumentation der er etableret på vurderingstidspunktet (ansøgning og bilag), en foreløbig indstilling om godkendelse eller afslag på godkendelse til at udbyder kan udbyde den aktuelle uddannelse. Indstillingen vil være begrundet. Den foreløbige indstilling sendes i høring hos udbyderen af uddannelsen. I høringsfasen har udbyderen mulighed for at rette faktuelle fejl og mangler i indstillingen inden EVA udarbejder den endelige indstilling. Det skal understreges at både den foreløbige og den endelige indstilling udarbejdes på grundlag af de oplysninger og det dokumentationsmateriale som EVA er blevet præsenteret for i udbyderens ansøgning på ansøgningstidspunktet. Nye forhold som kommer frem i forbindelse med høringen, vil derfor ikke blive inddraget i vurderingen. Det er altså ikke muligt at indsende nyt materiale i forbindelse med høringen eller foretage rettelser i ansøgningen eller den dokumentation der er vedlagt ansøgningen. Efter høringen sender EVA den endelige indstilling til udbyder. 3.4 Ansøgning og afgørelse om godkendelse Udbyder skal indsende en ansøgning om endelig godkendelse til Arbejdstilsynet vedlagt indstillingen fra EVA. Arbejdstilsynet træffer herefter afgørelse om godkendelse på baggrund af indstillingen fra EVA og sender afgørelsen til udbyder og kopi til EVA. En godkendelse gælder i tre år. EVA kan dog på baggrund af den efterfølgende obligatoriske evaluering og kvalitetssikring af de uddannelser udbyderen har fået godkendt, udarbejde en ny indstilling til Arbejdstilsynet. Forløbet ved evalueringen og kvalitetssikringen beskrives i næste afsnit. Hvis udbyder får en indstilling om at en uddannelse ikke kan indstilles til godkendelse fra EVA, kan udbyder søge igen. Arbejdstilsynet fører en opdateret liste med godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelser. Listen er offentligt tilgængelig på Arbejdstilsynets hjemmeside, og EVA s hjemmeside har et link til informationerne. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 18

23 4 Evaluering og kvalitetssikring Alle godkendte uddannelser skal indgå i den evaluering og kvalitetssikring EVA foretager i forbindelse med hvert afholdt kursus. Evalueringen og kvalitetssikringen består af kursistevalueringer og stikprøvevise kontrolbesøg på uddannelser. Udbyderen skal betale for evalueringen og kvalitetssikringen af hver uddannelse der udbydes. Betalingen skal ske hvert år pr. 1. januar for godkendte uddannelser. 4.1 Evaluering af kurser Evalueringen af de afholdte kurser er baseret på en evaluering blandt alle kursister. Pr. 1. januar 2011 kan evalueringsskemaerne findes på EVA s hjemmeside og distribueres til kursisterne efter behov (enten elektronisk eller på print). Udbyder skal sørge for at resultaterne efter hvert afholdt kursus indtastes i et opsamlingsskema udarbejdet af EVA til formålet. Skemaet vil ligeledes være at finde på EVA s hjemmeside. Ved udgangen af hvert år afrapporteres data til EVA. EVA anvender opsamlingsskemaerne dels til kvalitetskontrol af den enkelte uddannelse, dels som datagrundlag for en samlet vurdering af uddannelserne i den årlige evalueringsrapport til Det centrale SIO-udvalg. Underviser og udbyder kan samtidig anvende evalueringsskemaerne til at sikre og forbedre egen praksis. 4.2 Besøg på udvalgte uddannelser EVA besøger de uddannelser der er udvalgt til besøg. En udbyder kan være tilfældigt udvalgt til kontrolbesøg, eller EVA kan, fx via evalueringerne, blive opmærksom på særlige forhold hos en udbyder der nødvendiggør et kontrolbesøg. Formålet med besøget er at sikre at uddannelsen og dermed kursusudbyderen lever op til betingelserne for godkendelse. På besøget overværer EVA undervisningen og interviewer: Kursusdeltagere Underviser Udbyder. EVA får således under besøget mulighed for at kontrollere rigtigheden af de oplysninger kursusudbyderen har givet om uddannelsen ved vurderingen. EVA får desuden mulighed for at undersøge hvad der ligger til grund for tidligere kursusdeltageres evt. dårlige evaluering af kurset. 4.3 Indstilling efter besøg På baggrund af besøget skriver EVA en ny begrundet indstilling til Arbejdstilsynet om fortsat godkendelse eller tilbagekaldelse af godkendelse. Inden indstillingen sendes til Arbejdstilsynet, sendes den foreløbige indstilling til høring hos udbyderen. Arbejdstilsynet træffer en afgørelse om fortsat godkendelse eller tilbagekaldelse heraf på baggrund af indstillingen. 4.4 Evalueringsrapport EVA udarbejder årligt en evalueringsrapport på baggrund af de indsendte evalueringsskemaer fra kursusdeltagere. Resultaterne af besøgene vil desuden blive beskrevet i rapporten. Evalueringsrapporten bliver udarbejdet i 1. kvartal hvert år. Rapporten offentliggøres på EVA s og Arbejdstilsynets hjemmesider. Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 19

24 1 Bekendtgørelse nr. 840 à 29. juni 2010 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 20

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Vurdering og kvalitetssikring

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Bilagsrapport 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2017 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2017 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 27 Arbejdsmiljøuddannelserne INDHOLD Bilagsrapport Indledning 4 2 Bilag til kapitel 4 5 2. Uddannelserne for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen 5 2.2 Uddannelserne for koordinatorer

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport 2017 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2012

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2012 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2012 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2012 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Hvert år siden 1991 er der blevet uddannet

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2013

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2016

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2017

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2017 Evalueringsrapport 2017 INDHOLD Arbejdsmiljøuddannelserne 1 Indledning 4 1.1 Metode og datagrundlag 5 1.2 Rapportens opbygning 9 2 Sammenfatning 10 2.1 Kursusudbud og kursister 10 2.2 Uddannelserne for

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

De lovpligtige arbejds iljøudda else

De lovpligtige arbejds iljøudda else Uddaelsespla 7-9 De lovpligtige arbejdsiljøuddaelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN... 3 3. LÆRINGSMÅL... 3 1. SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN...

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR ONLINE ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR ONLINE ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR ONLINE ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN 2018-2020 ikrafttræden d.1. december 2017 Arbejdsmiljøgruppen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen 4 3. Tre overordnede

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2010 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse fra 1. oktober 2010 ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2011 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Januar 2016 Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Resumé over arbejdsgange vedrørende arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Generelt Lokal arbejdsmiljøaftale Dokumentation Der findes en

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Det er vigtigt, at du kun sætter ét kryds ved hvert spørgsmål. Vær opmærksom på, at krydsene skal sættes i de afmærkede bokse. Kryds sat uden for de

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser eller kurser på statslige institutioner

Vurdering af ikke godkendte uddannelser eller kurser på statslige institutioner Vurdering af ikke godkendte uddannelser eller kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser om opholdstilladelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29.

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014 Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere