Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Att: og The Danish Nurses Organization

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Att: og The Danish Nurses Organization"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Att: og Den 15 februar 2017 Ref.: MMK, DSC Sagsnr.: The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 Høring over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven) Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Sygeplejeetisk Råd. Vi har tidligere efterspurgt en lov på området og hilser udkastet til lovforslaget velkomment. Der er brug for lovgivning på området, som kan være med til at sikre patienter, pårørende/værger samt sundhedsprofessionelle. DK-1250 København K Ekspedition: mandag-torsdag fredag Tlf: Fax: Dansk Sygeplejeråd finder det i særdeleshed afgørende, at tvang er sidste middel efter patienten er forsøgt motiveret til sygepleje og behandlingen. Tvang må først anvendes, når alt andet er forsøgt. Desuden må tvangen aldrig være et større indgreb, der ikke står mål med den sundhedsgevinst, den medfører. Det indgår i lovgivningen, hvilket vi er tilfredse med. Vi har dog nogle bekymringer i forhold til lovforslagets indhold. Tvang er ikke omsorg Vi er bekymret for retorikken, der benyttes i lovforslaget og i bemærkningerne til lovforslaget. Anvendelse af tvang bliver sidestillet med omsorg, og formålet med tvang, forklædt som omsorg, er at opnå behandling. Den måde at beskrive tvang på kan misforstås, så alvorligheden og betydningen af tvang skjules. Vi påpeger, at det ikke er omsorg at udøve tvang i situationen, men at tvangsbehandling kan give patienten lindring og en bedre helbredssituation på sigt. Derfor mener vi, at begrebet omsorg bør fjernes fra lovforslaget. Samtidig mener vi, at loven bør fremhæve forebyggelsen af tvang. Det gælder både en tilføjelse af, at forpligtelsen til sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsatser til varigt inhabile mennesker skal styrkes for at forebygge tvang, men også en tydelig fremhævelse

2 af en forpligtelse til, at alle andre motiverende tiltag skal være forsøgt. Her bør det uddybes, at motivation til behandling sker gennem tillidsskabende, tålmodig og kreativ pleje og behandling. Tvang må ikke blive det hurtige valg Der er risiko for en glidebaneeffekt med tilladelse til brug af tvang, da tvang kan blive et hurtigere valg for de sundhedsprofessionelle og de pårørende, fordi tvang kan medføre en hurtigere og nemmere behandling af patienter, der ellers modsætter sig behandling. Baggrunden for denne bekymring er viden om en effektivitetsstyret og nytteetisk prioritering i hverdagens sundhedsvæsen. En hverdag, som blandt andre sygeplejersker jævnligt beretter om og udtrykker bekymring for. Derfor anbefaler vi, at der sammen med regler om journalføring og pligt til indberetning også skal fremgå krav og regler for systematisk etisk og faglig refleksion over anvendelse af tvang for at undgå forråelse og glidebaneeffekt. Praksis skal sætte rammer for anvendelse af tvang Lovforslaget overlader det i høj grad til praksis at fastlægge grænserne for selve anvendelsen af tvangsbehandlingen, og det er rigtig vanskeligt at se, hvornår lovgiver vurderer, at konkret brug af tvang er henholdsvis proportional eller uproportional. Da indførelsen af tvangsbehandling må siges at være et paradigmeskift i dansk sundhedsret, er det helt afgørende, at der udstikkes nogle klare retningslinjer fra lovgiver. Hverken borgere eller sundhedspersoner er tjent med at skulle afvente nævnspraksis. Dansk Sygeplejeråd foreslår, at man laver en række eksempler, og at disse kan bruges til at skitsere, hvornår tvang er proportionalt eller uproportionalt, således at sundhedspersoner får en vis rettesnor. Organisering i tværfaglige teams Lovgivningen giver læger og tandlæger mulighed for at beslutte at gennemføre sundhedsfaglig behandling ved tvang. I praksis vil det ofte være sygeplejersker eller andre fagprofessionelle medarbejdere, der gennemfører behandlingen. Det er uklart, om lovgivningen fx giver mulighed for, at sygeplejersker kan lave en anden faglig vurdering og dermed modsætte sig udførelsen af tvang. Dansk Sygeplejeråd foreslår, at der i praksis arbejdes med et team af den behandlingsansvarlige læge og andre sundhedspersoner, så tvangsbehandlingen udføres teambaseret i videst muligt omfang. Dermed vil de faglige vurderinger fra alle involverede faggrupper kunne komme patienten og dennes retssikkerhed til gode under den tvangsmæssige behandling. Tillidsforholdet Det er helt afgørende, at reglerne om tvang tager behørigt hensyn til behovet for at opretholde et tillidsforhold mellem sundhedsperson og patient/pårørende. Det gælder i praksis særligt for så vidt angår pleje- Side 2 af 7

3 og behandlingssituationer, hvor relationen mellem sundhedsperson og patient er langvarig, fx i hjemmeplejen, hvor sygeplejersken kommer i hjemmet, på plejecentre og andre institutioner. For at opretholde dette tillidsforhold og øge patienternes retssikkerhed foreslår Dansk Sygeplejeråd, at man overvejer at tilføje en bestemmelse om fremtidigt samtykke til tvangsbehandling eller fremtidigt afvisning af tvangsbehandling, således at patienten inden vedkommende bliver varigt inhabil kan være med til at tage stilling til eventuel tvangsbehandling. Dansk Sygeplejeråd foreslår derudover, at man dels gør bestemmelsen i lovens 5, stk. 1 mere sprogligt klar, dels supplerer med en ny bestemmelse om pligt til at inddrage den varigt inhabile, svarende til sundhedslovens 20, men naturligvis med de nødvendige tilpasninger. Behandlingsbegrebet Det fremgår ikke af lovforslaget og bemærkningerne, om lovens behandlingsbegreb er identisk med behandlingsbegrebet i sundhedslovens 5. Dette bør fremgå. Alle områderne i sundhedslovens 5 kan potentielt opfylde betingelserne i lovforslagets 5, stk. 1, nr. 1-3 i det konkrete tilfælde. Hvis det er sundhedslovens 5, der definerer behandling, vil der på en række områder være et regelsammenstød med reglerne i serviceloven, fx i relation til ernæring og væske på plejehjem og institutioner. Patientrådgiver I den offentlige debat i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget er det foreslået, at den varigt inhabile tildeles en patientrådgiver. Dansk Sygeplejeråd støtter op om dette forslag. Det er helt afgørende for den inhabiles retssikkerhed, at man sikrer, at en uvildig person har øje for patientens behov, ønsker og retsstilling og intet andet. Varigheden af beslutningen om anvendelse af tvang Dansk Sygeplejeråd mener, at man bør overveje, om det er hensigtsmæssigt at skrive en 6 måneders frist ind i lovforslagets 4, stk. 4. Det kan tage fokus fra, at de involverede sundhedspersoner løbende skal overveje, om behandlingen kan gennemføres uden tvang. Samtidig finder vi det nødvendt, at der i loven er en præcisering af graduering af alvorlighedsgrader; at der både er behandlingsforløb, som kan strække sig over længere tid, samt mere presserende situationer, hvor helbred og akut forværring kan have betydning. Deraf bør der være en forpligtelse til at tage alvorlighedsgrad og tidsperspektiv med i vurderingen, beslutningen og evalueringen. Klar hjemmel til at nægte at behandle med tvang Dansk Sygeplejeråd mener, at der skal indføres en hjemmel for sundhedspersoner til af etiske årsager at afvise at udføre behandling med tvang, svarende til bestemmelsen i sundhedslovens 24, stk. 3 om Side 3 af 7

4 afvisning af at deltage i behandling uden brug af blod og blodprodukter. Man bør derudover indføre en klarere hjemmel til, at den enkelte sundhedsperson uafhængigt af lægens beslutning kan og skal foretage en selvstændig vurdering af, om betingelserne i tvangsbehandlingslovens 5 og 6 løbende er til stede, og/eller om behandlingen bør udskydes, hvis sundhedspersonen skønner, at den i så fald måske kan gennemføres uden tvang. Her tænkes fx på den situation, hvor der er truffet beslutning om tvangsbehandling af et sår, men hvor hjemmesygeplejersken vurderer, at det er hensigtsmæssigt og faglig forsvarligt at udskyde den ordinerede sårbehandling til sit næste besøg, hvor borgeren potentielt kan være mere motiveret for behandling uden tvang. En klar hjemmel til at undlade at udføre den ordinerede behandling med tvang er også nødvendig af hensyn til vores medlemmers sikkerhed og sundhed. Det er helt afgørende, at de altid har ret til at udskyde eller undlade en behandling, hvis gennemførelsen af behandlingen betyder, at det bringer deres personlige sikkerhed i fare. Indberetningspligt Hensynet til de varigt inhabile Det er uklart, om indberetningspligten dækker alle behandlingssteder efter lovforslagets 2, fordi det alene fremgår af 13, at det er beslutningen om anvendelse af tvang, der skal indberettes. Da beslutningen varer i 6 måneder, vil man ikke, som lovforslaget ser ud nu, få føling med i hvilket omfang, der så også vil blive anvendt tvang. Det kan synes uhensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at den konkrete indberetning bliver så omfattende, at ministeriet og de driftsansvarlige kan bruge dem til at overvåge og kvalitetssikre dette område, også for så vidt angår brugen af tvang på de private institutioner. Den foreslåede indberetning synes ikke tilstrækkeligt omfattende til dette formål. Hensynet til de ansatte Dansk Sygeplejeråd er bekymret for, om lovforslaget kan være medvirkende til at øge antallet af arbejdsskader som følge af fx vold og trusler. Denne risiko hænger tæt sammen med behovet for implementering af hjemmel i loven til faglig funderet at udsætte en behandling. For at sikre et fokus på evt. stigning i antallet af sager med truende eller voldelig adfærd, er det nødvendigt med en vis monitorering af de konsekvenser lovforslaget får - både i forhold til omfanget af tvangsanvendelsen og i forhold til, hvilke konsekvenser det fx har for antallet af relaterede arbejdsskader. Det bør sikres, at Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen overvåger antallet af arbejdsskader, som de ansatte måtte pådrage sig i forbindelse med tvangsbehandling, så den ansvarlige arbejdsgiver/driftsherre kan sætte ind i tide. Side 4 af 7

5 Det skal fremgå af 13, at oplysningerne alene stilles til rådighed for styrelsens generelle tilsyn, og at lægens navn, autorisationsnummer ikke må videregives til Styrelsen for Patientsikkerhed. Som 13 er formuleret nu, kan den tolkes som hjemmel til individtilsyn, hvilket er uhensigtsmæssigt, da individtilsynet altid bør foregå i åbenhed og i samarbejde med sundhedspersonen. Klagemulighed til Tvangsbehandlingsnævnet Klagesager skal afskilles fra tilsynssager Det nyoprettede klagenævn, Tvangsklagenævnet, lægges organisatorisk under Styrelsen for Patientsikkerhed. Denne organisatoriske placering kalder på en beskyttelse mod, at styrelsen lader oplysninger fra Tvangsbehandlingsnævnet tilgå tilsynsenheden og den øvrige klagesagsbehandling, som styrelsen står for. I forhold til sager, der behandles i Tvangsbehandlingsnævnet, bør det præciseres i selve lovbestemmelsen, at styrelsen kun kan anvende oplysningerne fra klagesagsbehandlingen i det generelle risikobaserede tilsyn med sundhedsområdet, så længe de iagttager de øvrige og almindelige forvaltningsretlige regler, herunder officialmaksimen. Hvem er rette klageinstans for anvendelse af tvang? Af tvangsbehandlingslovens 14 (og dens bemærkninger, s ) fremgår det, at klager over beslutninger om tvang kan indbringes for det nye tvangsklagenævn, mens det af den nye 4 i lov om klage og erstatning indenfor sundhedsvæsnet fremgår, at det både er beslutninger og anvendelse af tvang, der kan behandles i Tvangsklagenævnet. I bemærkningerne til 4 nævnes alene beslutninger om behandling med tvang. Det skaber uklarhed om, hvem der er rette klageinstans for så vidt angår klager over fx sygeplejerskers udførelse/anvendelse af tvang. Hvis der kan klages til tvangsbehandlingsnævnet overfor anvendelsen/udførelsen af tvang, skal det naturligvis fremgå klart af den nye tvangsbehandlingslovs 14, således at den afspejler indholdet i den nye 4 i klage- og erstatningsloven. Sygeplejersker skal være repræsenteret i Tvangsbehandlingsnævnet Hvis rette klageinstans for anvendelse af tvang er Tvangsbehandlingsnævnet, skal der naturligvis være repræsentanter i klagenævnet fra den faggruppe, der klages over. Det er helt afgørende, at sygeplejersker er med til at træffe afgørelse om sygeplejerskers anvendelse af tvang. Det er derfor også nødvendigt, at der i den nye 16b i klage- og erstatningsloven tilføjes, at der beskikkes en sygeplejerske, der sidder med ved afgørelser om sygeplejersker. Vi minder om, at den læge, der træffer beslutningen om tvang, kan være ganske langt væk fra anvendelsen/udførelsen, set fra et organisatorisk perspektiv. Side 5 af 7

6 Det fremgår ingen steder, om pårørende vil kunne klage over en læges afvisning af at træffe beslutning om tvang og i givet fald til hvem. Det bør fremgå. Kravet om digitale klager svækker de inhabiles retssikkerhed i helt urimelig grad Det er afgørende, at man tilpasser klagesystemet, således at også den inhabile borger i videst muligt omfang selv kan indgive en klage på trods af de kognitive vanskeligheder vedkommende har. De formelle krav til klagen (bl.a. på side 35-36) og den proces, der foreslås med henblik på at få klager til at klage digitalt, skaber bekymring for, at de svageste borgere hvis retssikkerhed klagesystemet skal sikre ikke kan nå at få deres klage behandlet indenfor fristerne, fordi de ikke kan håndtere de formelle krav og digitale forventninger. Vi frygter, at den inhabile giver op undervejs, hvis han/hun skal kunne argumentere for, hvorfor de skal undtages fra digital klagesagsbehandling. Det er helt afgørende, at de borgere, der udsættes for tvang, har en reel mulighed for at klage på trods af varig inhabilitet. Vi må ikke lave et system, hvor borgeren gøres helt ude af stand til at reagere på egen hånd efter så voldsomt et indgreb i selvbestemmelsesretten. Eksemplet på side 36, hvor en borger skal vente på sit NemID, inden han/hun kan klage, er helt urimeligt i denne type sager. Her må hensynet til myndigheden klart vige for borgerens ret til at få prøvet, om det meget vidtgående indgreb vedkommende er udsat for, er i overensstemmelse med tvangsbehandlingsloven. Det er Dansk Sygeplejeråds anbefaling, at Tvangsbehandlingsnævnet forpligtes til at behandle alle modtagne klager indenfor de anførte frister, uanset hvordan klagen modtages. Hensynet til den inhabile men jo ikke umyndiggjorte borgers retssikkerhed skal veje så tungt, at myndigheden behandler klagen uanset dens form. Det skylder vi denne gruppe patienter. En patientrådgiver vil kunne bidrage til at sikre den inhabiles retssikkerhed i forbindelse med klager om både beslutningen om anvendelse af tvang og i relation til udførelse/anvendelse af tvangsbehandlingen. Økonomi og implementeringsplan skal tilpasses I skemaet på side 44 er det udelukkende opgjort merudgifter for stat, kommuner og regioner til indberetningssystem, indberetning og journalføring samt driften af Tvangsbehandlingsnævnet. Tilsvarende gælder i forhold til opgørelse af omkostninger for erhvervslivet. Side 6 af 7

7 Det er helt afgørende, at man alle steder, hvor man kommer til at gøre brug af tvangsbehandling, uddanner personalet og løbende evaluerer brugen og forebyggelse af tvang. Der er tale om rigtig mange og store personalegrupper, der ingen erfaring har med at anvende tvang i behandlingen, fordi det hidtil ikke har været lovligt. Der skal således ikke kun sættes midler af til administration og drift af ny lovgivning, men også afsættes midler til uddannelse, implementeringsplan m.v., hvis disse regler skal virke efter hensigten. Af lovforslagets bemærkninger (side 43) fremgår det, at lovforslaget skal ses i sammenhæng med den nationale handlingsplan for mennesker med demens, og at satspuljepartierne er enige om, at de samlede udgifter ved lovforslaget finansierers i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i Vi henstiller til, at man finansierer et så vigtigt område som dette med en langvarig finansieringsform. Hvis rette klageinstans for så vidt angår anvendelsen af tvang er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, henstiller vi til, at der afsættes midler til at uddanne de beskikkede medlemmer af nævnet. De vil i givet fald få en helt afgørende rolle i relation til fortolkningen af fagets rammer for anvendelse af tvang. Med venlig hilsen Grete Christensen, Formand Side 7 af 7

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr. Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.: Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedrørende: Høring over

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

Vi anerkender fuldt ud ønsket om at finde og hjælpe udsatte børn tidligere end i dag. Det vil vi gerne bidrage til at finde gode løsninger på.

Vi anerkender fuldt ud ønsket om at finde og hjælpe udsatte børn tidligere end i dag. Det vil vi gerne bidrage til at finde gode løsninger på. Børne- og Socialministeriet Att. Bjarke Stensgaard Nielsen bjsn@sm.dk cc. p-boern@sm.dk Den 23. marts 2018 Ref.: mtd Sagsnr.: Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service (skærpet

Læs mere

Høringssvar fra KL om lovforslag vedr. bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination

Høringssvar fra KL om lovforslag vedr. bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk cc: esl@sum.dk; anbk@sum.dk Høringssvar fra KL om lovforslag vedr. bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven)

Høring over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven) 9. februar 2017 J.nr. 1701062 Dok.nr. 299980 HKJ.DKETIK Holbergsgade 6 1057 København K T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Høring over udkast til forslag til lov om anvendelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Reaktivt tilsyn, 2019 Fredensgade 30 6900 Skjern P-nummer: 1016789603 Dato for tilsynsbesøget: 01-04-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Center for Sundhedsjura og Psykiatri. Indhold. samt

Sundheds- og Ældreministeriet Center for Sundhedsjura og Psykiatri. Indhold. samt Sundheds- og Ældreministeriet Center for Sundhedsjura og Psykiatri jurpsyk@sum.dk samt fre@sum.dk Den 16 02 2017 D.nr.289720 Sagsbeh. th_lev Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om anvendelse af

Læs mere

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Reaktivt tilsyn, 2019 Aagade 52 9500 Hobro P-nummer: 27562809 Mariagerfjord kommune Dato for tilsynsbesøget: 14. januar 2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Høringssvar vedr. udkast til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Sundhed- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 15. februar 2017 Høringssvar vedr. udkast til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Dansk Psykolog

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Plejehotel Stenhusvej 21 4300 Holbæk Afgørelse om påbud til Plejehotel Stenhusbakken Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-1118/2. Styrelsen har den

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. DRAGØR KOMMUNE Kirkevej 7 2791 Dragør Att. Ledelsen af hjemmesygeplejen Afgørelse om påbud til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Betænkning. Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Læs mere

2016/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj Betænkning.

2016/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj Betænkning. 2016/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om anvendelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2 Reaktivt tilsyn, 2018 Trankærgårdsvej 108-120 8310 Tranbjerg J CVR- eller P-nummer: 1003352252 Dato for tilsynet: 05-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1207/3

Læs mere

Høringsnotat. FTF har endvidere i anledning af høringen kommenteret lovforslaget.

Høringsnotat. FTF har endvidere i anledning af høringen kommenteret lovforslaget. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 28. marts 2008 Kontor: Retsstillings og Internationalt kt. J.nr.: 2007-1531-84 Sagsbeh.: iho Fil-navn: Høringsnotat Høringsnotat Forslag til lov om ændring

Læs mere

NOTAT. 27. november 2013 J.nr.: Dok. nr.: HKJ.DKETIK. Side 1 af 5

NOTAT. 27. november 2013 J.nr.: Dok. nr.: HKJ.DKETIK. Side 1 af 5 NOTAT 27. november 2013 J.nr.: 1305839 Dok. nr.: 1348290 HKJ.DKETIK Høring vedrørende udkast til vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling,

Læs mere

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær Reaktivt tilsyn, 2019 Årslev Møllevej 15 8220 Brabrand P-nummer: 1003351992 Aarhus Dato for tilsynsbesøget: 17-01-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-3179/1 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Fonden Sparta

Tilsynsrapport Fonden Sparta Reaktivt tilsyn, 2019 Haugevej 24 7400 Herning P-nummer: 1018918389 Herning kommune Dato for tilsynsbesøget: 16-05-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-4763/1 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Gården

Tilsynsrapport Gården Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Patientombuddet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København K.

Patientombuddet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København K. Patientombuddet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Patientombuddets bemærkninger til Udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 185 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 185 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 185 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: JURPSYK Sagsbeh.: DEPFRE Koordineret med: Sagsnr.: 1601180 Dok. nr.: 290630 Dato: 22. marts 2017 Høringsnotat

Læs mere

Etisk dilemma Etisk refleksion. Birthe Ørskov, Lektor og medlem af

Etisk dilemma Etisk refleksion. Birthe Ørskov, Lektor og medlem af Etisk dilemma Etisk refleksion Birthe Ørskov, Lektor og medlem af 1 Er det et etisk dilemma at mennesker med demens frasiger sig pleje og behandling? Birthe Ørskov, Lektor og medlem af 2 Hr. Olsen vil

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø Reaktivt tilsyn, 2018 Søtofte 10 8305 Samsø P-nummer: 1003351153 Samsø kommune Dato for tilsynet: 01-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn- og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-825/4 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

Terminal palliativ indsats

Terminal palliativ indsats Terminal palliativ indsats Væsentlige retningslinier Connie Engelund WHO s definition af palliativ indsats (oktober 2002) Den palliative indsats tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer

Læs mere

Tilsynsrapport Myagergård

Tilsynsrapport Myagergård Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt Præstø

Tilsynsrapport Distrikt Præstø Reaktivt tilsyn, 2017 Rosagervej 37 4720 Præstø CVR- eller P-nummer: 1003304331 Dato for tilsynet: 07-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Reaktivt tilsyn, 2018 Adelgade 61 4880 Nysted CVR- eller P-nummer: 1015086250 Dato for tilsynsbesøget: 12-03-2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg.

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Sundhedsstyrelsens vejledning understreger vigtigheden af, at der for hver enkelt

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune. Reaktivt tilsyn, Præstemarken Hårlev. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune. Reaktivt tilsyn, Præstemarken Hårlev. CVR- eller P-nummer: Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Præstemarken 76 4652 Hårlev CVR- eller P-nummer: 1003289666 Dato for tilsynsbesøget: 06-12-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat

Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat Reaktivt tilsyn, 2018 Dronning Margrethes Vej 28 4000 Roskilde CVR- eller P-nummer: 1014807116 Dato for tilsynsbesøget: 23. november 2018 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling NOTAT BILAG Bemærkninger af teknisk karakter Regionerne har følgende bemærkninger af teknisk karakter til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven):

Læs mere

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Horsedammen 42A 2605 Brøndby CVR- eller P-nummer: 1003261708 Dato for tilsynet: 03-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Høringssvar vedrørende vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder iværksættelse af genoplivning

Høringssvar vedrørende vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder iværksættelse af genoplivning Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Rentemestervej 8 2400 København NV Tel + 45 7221 6860 www.etiskraad.dk 17. november 2011 Høringssvar vedrørende vejledning

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjemmesygeplejen Øst, Mariagerfjord Kommune. Reaktivt tilsyn, Tempovej Hadsund

Tilsynsrapport. Hjemmesygeplejen Øst, Mariagerfjord Kommune. Reaktivt tilsyn, Tempovej Hadsund Hjemmesygeplejen Øst, Mariagerfjord Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Tempovej 1 9560 Hadsund P-nummer: 1015784136 Mariagerfjord kommune Dato for tilsynsbesøget: 6. november 2018 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Forord. Indhold. og Beredskabsenheden (klager over vagtcentralen og/eller Falck).

Forord. Indhold. og Beredskabsenheden (klager over vagtcentralen og/eller Falck). Region Nordjyllands bidrag til Styrelsen for Patientsikkerheds Årsberetning 17 Forord Styrelsen for Patientsikkerhed har anmodet Region Nordjylland om at bidrage til Styrelsen for Patientsikkerheds Årsberetning

Læs mere

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Plejecentre - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med

Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med København, den 17. august 2016 Til: NKR sekretariat, Sundhedsstyrelsen. Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelse af ovennævnte i høring.

Det Etiske Råd takker for modtagelse af ovennævnte i høring. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K sum@sum.dk Kopi til esl@sum.dk og anbk@sum.dk Dato: 23. oktober 2018 Sagsnr.: 1807929 Dok.nr.: 719492 Sagsbeh.: UH.DKETIK Høring over udkast

Læs mere

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning.

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning. Sundhedsstyrelsen Att. Anne Mette Dons Islands Brygge 67 2300 København S Høringssvar vedr. Udkast til vejledning om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

IKAS Direktør Jesper Gad Christensen Olof Palmes Alle 13, 1.th 8200 Aarhus N

IKAS Direktør Jesper Gad Christensen Olof Palmes Alle 13, 1.th 8200 Aarhus N IKAS Direktør Jesper Gad Christensen Olof Palmes Alle 13, 1.th 8200 Aarhus N FOAs kommentarer til høringen af 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel på standardpakkerne på sygepleje og træning Akkrediteringsstandarder

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Tilsynsrapport Nordlien

Tilsynsrapport Nordlien Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Hjorthøjgård, Vestkystvejen 45 9460 Brovst CVR- eller P-nummer: 1020937188 Dato for tilsynet: 09-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-2325/7

Læs mere

Tilsynsrapport TRANEGÅRDEN, Ungeafdelingen

Tilsynsrapport TRANEGÅRDEN, Ungeafdelingen Reaktivt tilsyn, 2018 Tranumvej 71 9460 Brovst CVR- eller P-nummer: 1004173257 Dato for tilsynet: 18-09-2018 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-2424/4 1. Vurdering Vurdering Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

De juridiske rammer. Genoplivning. Chefkonsulent, cand. Jur. Susanne Aborg og læge Sanne Okkels Birk Lorenzen

De juridiske rammer. Genoplivning. Chefkonsulent, cand. Jur. Susanne Aborg og læge Sanne Okkels Birk Lorenzen De juridiske rammer Genoplivning Chefkonsulent, cand. Jur. Susanne Aborg og læge Sanne Okkels Birk Lorenzen Hvad kommer vi ind på? Kort om Styrelsen for Patientsikkerhed Grundlag for at indlede eller videreføre

Læs mere

Høringssvar til revideret lovforslag om etablering af socialpsykiatriske

Høringssvar til revideret lovforslag om etablering af socialpsykiatriske Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til revideret lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger KL fremsendte den 27. januar 2017 høringssvar til den første

Læs mere

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken Reaktivt tilsyn, 2018 Randlevvej 4A 8300 Odder P-nummer: 1003351608 Aarhus Kommune Dato for tilsynet: 28-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1573/3 1. Vurdering

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4. Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4. Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367) European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4 Den 20.september 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367) I foråret

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt 2.1. Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje

Læs mere

Tilsynsrapport. Reaktivt tilsyn, Sygeplejen Nord Rudkøbing. Spodsbjergvej Rudkøbing. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Reaktivt tilsyn, Sygeplejen Nord Rudkøbing. Spodsbjergvej Rudkøbing. CVR- eller P-nummer: Sygeplejen Nord Rudkøbing Reaktivt tilsyn, 2018 Sygeplejen Nord Rudkøbing Spodsbjergvej 129 5900 Rudkøbing CVR- eller P-nummer: 1023035002 Dato for tilsynet: 30-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv.

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv. Sundheds- og Ældreministeriet Fremsendt pr. e-mail 01-03-2019 EMN-2019-00272 1263632 Thomas Birk Andersen Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv. Sundheds-

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Afgørelse om påbud til Møllebo Plejecenter 6. februar 2019

Afgørelse om påbud til Møllebo Plejecenter 6. februar 2019 Møllebo Plejecenter Jasminvej 23 8763 Rask Mølle Afgørelse om påbud til Møllebo Plejecenter 6. februar 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-1832/2.

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Til regionsrådet Skottenborg Viborg. Dansk Sygeplejeråds høringssvar til Spareplan Kreds Midtjylland

Til regionsrådet Skottenborg Viborg. Dansk Sygeplejeråds høringssvar til Spareplan Kreds Midtjylland Til regionsrådet Skottenborg 26 8800 Viborg Den 7. maj 2015 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Dansk Sygeplejeråds høringssvar til Spareplan 2015-2019 Med dette høringssvar ønsker Dansk Sygeplejeråd, Kreds

Læs mere

Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune

Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Blindebomsgade 5A, st 9670 Løgstør CVR- eller P-nummer: 1008187483 Dato for tilsynet: 30-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45 7221 6860 www.etiskraad.dk Att: sum@sum.dk med kopi til sbpe@sum.dk 29. august 2014

Læs mere

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen.

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen. 1(1 NOTAT Høring over udkast til revideret vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem Reaktivt tilsyn, 2017 Tarmvej 99 6893 Hemmet P-nummer: 1003344390 Dato for tilsynet: 20-11-2017 Ringkøbing-Skjern kommune Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-423/3 1.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere