2 års reglen og den skattefri præmie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 års reglen og den skattefri præmie"

Transkript

1 Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011

2 2

3 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis års reglen 7 5. Den skattefri præmie 7 6. Timer til 2 års reglen og derefter til den skattefri præmie 8 7. Den nødvendige dokumentation Dokumentation til 2 års reglen Dokumentation til den skattefri præmie Hvornår skal du indsende? Hvornår får du udbetalt præmien Spørgsmål og svar om 2 års reglen og præmie Læs mere 18 3

4 1. Indledning Hvis du udskyder din overgang til efterløn, eller slet ikke går på efterløn, kan du i stedet opnå en kontant præmie, hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet. Formålet med pjecen er at informere dig om denne skattefri præmie. Pjecen er primært rettet til lønmodtagere ikke til medlemmer med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Hvor der i pjecen omtales arbejdstimer, er der således tale om timer ved lønarbejde. Drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang kan også medregnes til de timekrav, der nævnes i pjecen, men efter særlige regler. Kontakt a-kassen for at få nærmere vejledning herom eller læs mere på 4

5 2. Kort om fleksibel efterløn Et af elementerne i den fleksible efterløn er, at man bliver belønnet med en skattefri præmie, hvis man helt eller delvist bliver på arbejdsmarkedet i stedet for at benytte sin ret til at gå på efterløn. For at optjene den skattefri præmie skal du have et efterlønsbevis, og du skal opfylde den særlige 2 års regel. Dels skal du udskyde din eventuelle overgang til efterløn i mindst 2 år, dels skal du efter bevisdatoen have fået indberettet mindst 3120 arbejdstimer som fuldtidsforsikret eller mindst 2496 timer som deltidsforsikret til SKATs Indkomstregister. Først når 2 års reglen er opfyldt, kan du begynde at optjene timer til den skattefri præmie. Præmien for fuldtidsforsikrede er (i 2011) på kr. for hver gang du har arbejdet i 481 timer (svarende til et kvartal) op til i alt kr. (svarende til 12 kvartaler eller 3 år). For deltidsforsikrede er de tilsvarende beløb henholdsvis kr. og kr. 5

6 3. Kort om dit efterlønsbevis Når du fylder 60 år, har du som hovedregel ret til at få udstedt et efterlønsbevis. Vi kontakter dig umiddelbart inden, du opfylder betingelserne. Efterlønsbeviset giver dig følgende rettigheder fra bevistidspunktet: du kan gå på efterløn, selv om du senere går hen og bliver syg, du kan få beregnet din efterløn ud fra mindst den løn, du havde, da beviset blev udstedt, du kan begynde at optjene timer til 2 års reglen, og du skal ikke længere betale efterlønsbidrag. Efterlønsbeviset giver dig yderligere fordele, hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2 års reglen: du får fradrag for pension efter langt lempeligere regler, du får mulighed for at få en bedre efterlønssats, og du får kan påbegynde optjening af den skattefri præmie. Dit efterlønsbevis udstedes med virkning fra det tidligst mulige tidspunkt. Hvis du først senere end din 60 års dag har haft ret til at få efterløn, får du et efterlønsbevis med virkning fra det tidspunkt. 6

7 4. 2 års reglen For at få adgang til den skattefri præmie skal du først opfylde 2 års reglen. Det gør du, hvis du fra datoen i dit efterlønsbevis udskyder din overgang til efterløn i mindst 2 år og efter bevisdatoen har fået indberettet lønarbejde for mindst timer (eller timer for deltidsforsikrede). Du kan også i samme periode have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 104 uger som din hovedbeskæftigelse. Perioder med delpension kan ikke regnes med. Det samme gælder arbejdsløshedsdagpenge mv. Du skal altså både opfylde kravet om mindst 2 års udskydelse af overgangen til efterløn og kravet til beskæftigelsen, inden du opfylder 2 års reglen. Opfylder du kun den ene betingelse, når du går på efterløn, opnår du ikke de nævnte fordele. 5. Den skattefri præmie Den skattefri præmie er en kontant belønning, som udbetales ved det fyldte 65. år til de medlemmer, som helt eller delvist bliver på arbejdsmarkedet i stedet for at gøre brug af efterlønsordningen i fuldt omfang. Optjeningen af den skattefri præmie kræver, at du først opfylder 2 års reglen. Først derefter kan du begynde at optjene timer til præmieordningen. Eventuelle timer tilbage fra perioden på 2 år kan ikke medregnes. Præmien er på kr. (i 2011) for fuldtidsforsikrede medlemmer, for hver gang du har fået indberettet 481 løntimer. Satsen for deltidsforsikrede er kr. De 481 timer svarer til et kvartals fuldtidsarbejde, men timerne kan ligge i hele perioden fra du opfyldte 2 års reglen og indtil dagen før din 65 års dag. Du får den højeste skattefri præmie på kr. (i 2011), hvis du kan medtage løntimer (12 kvartaler a 481 timer), efter at have opfyldt 2 års reglen, 7

8 og ikke har fået udbetalt dagpenge eller efterløn i samme periode. Satsen for deltidsforsikrede er kr. Går du på efterløn, efter at du har opfyldt 2 års reglen, eller får du udbetalt dagpenge, skal der ske fradrag i de højst mulige præmietimer. Fradraget skal ske for timer med dagpenge eller efterløn. Det vil sige, du kan ikke få fuld præmie, hvis du også modtager dagpenge eller efterløn, efter du har opfyldt 2 års reglen. Se mere om hvordan vi opgør og dokumenterer dine løntimer i kapitel 7 6. Timer til 2 års reglen og derefter til den skattefri præmie Du kan medregne alt lønarbejde, som er udbudt på normale løn- og ansættelsesvilkår, og som er indberettet til SKATs Indkomstregister. Du kan også medregne arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse og i væsentligt omfang. Overarbejde kan også medregnes. Der er dog visse former for beskæftigelse, som i arbejdsløshedslovens forstand ikke kan anses for egentligt arbejde. Det drejer sig f.eks. om hverv i det offentlige og private erhvervsliv, herunder 8

9 bestyrelsesarbejde i vandværker, private foreninger og aktieeller anpartsselskaber. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse kan som hovedregel heller ikke medregnes. Har du fået udbetalt løn under ferie eller afholdt ferie med feriegodtgørelse, kan du medregne disse timer. Har du været fritstillet med løn i en opsigelsesperiode, kan du også medregne disse timer. Er du blevet opsagt med for kort varsel, men efterfølgende får erstatning for løn i den resterende del af opsigelsesperioden, kan erstatningen eller perioden ikke medregnes til opfyldelse af 2 års reglen eller til skattefri præmie. Det samme gælder, hvis du laver en fratrædelsesaftale med arbejdsgiveren og aftaler, at fratræde med et kortere varsel end arbejdsgiverens opsigelsesvarsel mod at få en fratrædelsesgodtgørelse. Perioden med godtgørelsen kan heller ikke medregnes. Vælger du på et tidspunkt at gå på efterløn, kan du medregne de arbejdstimer, der medfører fradrag i efterlønnen. Det gælder også en godkendt selvstændig bibeskæftigelse. Hvis du i en periode ikke er medlem af en a-kasse, kan arbejdstimer mv. i denne periode ikke regnes med. Du kan medregne alle dine arbejdstimer i Danmark og andre lande inden for EØS-området, i Grønland og på Færøerne. Du kan også medregne lønarbejde i lande uden for EØSområdet, hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver eller arbejder på internationale vilkår ved organisationer m.v., som Danmark er medlem af. Du kan også medregne timer med sygedagpenge ansættelsesforhold eller som selvstændig erhvervsdrivende, hvis virksomheden udøves i væsentligt omfang. Det samme gælder for personer, der modtager en tilsvarende ydelse i et andet EØS-land, i Grønland og på Færøerne. 9

10 7. Den nødvendige dokumentation A-kassen skal have dokumentation for de arbejdstimer, der skal medregnes. Det gælder både timer til 2 års reglen og til den skattefri præmie. Reglerne betyder, at dit arbejde skal kunne gøres præcist op. A-kassen indhenter selv dokumentationen for dine danske løn- og arbejdstimer i SKATs Indkomstregister. Din arbejdsgiver har skullet indberette oplysninger om løn og arbejdstimer fra og med 1. januar 2008 til dette register. Kun hvis du skal bruge løn- og arbejdstimer forud for denne dato, skal du indsende kopi af dine lønsedler til os. Har du på et tidspunkt fået udbetalt feriegodtgørelse i stedet for løn, skal du gemme en kopi af dit feriekort eller lignende, som viser antallet af feriedage, og hvornår du har holdt ferien. I visse tilfælde vil din arbejdstid ikke kunne indberettes med timetal til SKATs indkomstregister. Derved bliver din arbejdstid anset for ukontrollabel. Det gælder blandt andet, hvis din arbejdsgiver ikke umiddelbart har mulighed for at kontrollere din arbejdstid. F.eks. hvis du kører rundt i landet, eller er opgave aflønnet, eller afregnes med provision. Anses din arbejdstid for ukontrollabel, skal din indtægt omregnes til timer ud fra omregningssatsen på 205,52 kr. (i 2011). For perioder i andre EØS-lande mv. gælder der særlige krav til den dokumentation, vi skal have. Det skyldes, at vi ikke på nogen måde har adgang til at indhente de manglende lønoplysninger mv. hjem til Danmark. Pas derfor godt på dine lønsedler og kontrakter fra udlandsophold. Driver du en selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, er der fastsat særlige dokumentationskrav. Kontakt A-kassen for at få nærmere vejledning. 10

11 7.1 Dokumentation til 2 års reglen Vi kontakter dig skriftligt lige før det tidspunkt, hvor du har haft dit efterlønsbevis i 2 år. Vi sender dig det nødvendige skema, som du skal udfylde. Ud fra dine oplysninger til os, samt oplysningerne i SKATs Indkomstregister vil vi give dig en skriftlig afgørelse på, fra hvornår du opfylder 2 års reglen. Hvis vi ikke kan godkende opfyldelse af 2 års reglen, vil du få en afgørelse med vejledning om, hvordan og til hvem du eventuelt kan klage. Når vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, kan der gå nogen tid med at gennemgå og behandle din sag. Den ventetid vil ikke få nogen indflydelse på den dato, hvor du opfylder 2 års reglen. 7.2 Dokumentation til den skattefri præmie Du skal anmode om at få den skattefri præmie udbetalt. Du finder skemaet til dette på Ledernes ( Vi anbefaler at du først udfylder dette skema når du er fyldt 65 år. Når vi modtager din anmodning, vil vi selv indhente den nødvendige dokumentation fra SKATs Indkomstregister. Hvis vi har brug for yderligere dokumentation vil det fremgå af vejledningen til anmodningen om udbetaling af den skattefri præmie, eller vi vil tage direkte kontakt til dig derom. 7.3 Hvornår skal du indsende? Vi sender automatisk brev til dig ca. 3 måneder, før du fylder 65 år med oplysninger om, hvordan du skal forholde dig. 11

12 8. Hvornår får du udbetalt præmien Den skattefri præmie er en belønning for, at du vælger at arbejde i stedet for at gøre fuldt brug af efterlønnen. Den skattefri præmie kan derfor ikke gøres endeligt op og udbetales til dig, før du er fyldt 65 år. I tilfælde af dødsfald overtager dit bo kravet på din skattefri præmie. Vi udbetaler din skattefri præmie til din Nemkonto, når vi har gennemgået og beregnet dine optjente præmietimer og fratrukket eventuelle udbetalte timer med dagpenge eller efterløn. Præmiebeløbet reguleres hvert år ud fra de til enhver tid gældende dagpengesatser. Det er dagpengenes størrelse den dato, hvor du fylder 65 år, som bestemmer den samlede præmiestørrelse. Med dagpengesatserne for 2011 er præmien på kr. for hver 481 timers arbejde, højst kr. for timers arbejde. For deltidsforsikrede er de tilsvarende beløb henholdsvis kr. og kr. Du kan se de til enhver tid gældende satser på vores hjemmeside 12

13 9. Spørgsmål og svar om 2 års reglen og præmie Spørgsmål 1: Kan jeg som 58-årig og fuldtidsforsikret vælge, at gå ned i arbejdstid til 28 timer om ugen uden samtidigt, at tilmelde mig som ledig i jobcentret? Svar: Er du under 60 år, og har du endnu ikke fået et efterlønsbevis, bør du ikke gå ned under cirka 30 timer om ugen. For at få efterlønsbevis som 60-årig, skal du enten have ret til dagpenge eller kunne gå direkte på efterløn. De krav opfylder du kun, hvis du ud fra en konkret vurdering som fuldtidsforsikret på det tidspunkt helt og holdent kan og vil stå fuldt til rådighed for fuldtidsarbejde. Gå du ned i tid på grund af sygdom eller andre helbredsmæssige årsager, vil du derfor ikke uden videre som 60-årig kunne anses for dagpengeberettiget. Går du uanset helbredet under cirka 30 timer om ugen, kan du heller ikke som 60-årig regne med automatisk at få efterlønsbevis eller gå på efterløn, som fuldtidsforsikret. I øvrigt skal du kunne opfylde beskæftigelseskravet på tilsammen mindst timer inden for de sidste 3 år. Går du ned i tid, går du normalt også ned i indtægt. For at få ret til den højeste efterlønssats som 60-årig (dvs. 91 pct. satsen), skal du som fuldtidsforsikret have en månedsløn på mindst ca kr. (i 2011). Satsen beregnes normalt på baggrund af de seneste 3 månedslønninger. Regner du med tidligst at gå på efterløn, når du opfylder 2- års reglen, skal du sikre dig ret til den højeste efterløn (dvs. 100 pct. satsen) med en månedsløn på mindst ca kr. (i 2011). 13

14 Vælger du at arbejde f.eks. 25 timer pr. uge med en indkomst på mindre end de nævnte grænsebeløb pr. måned, beregner vi din efterlønssats på baggrund heraf - og du vil da risikere ikke at kunne få udbetalt den højest mulige sats. Bliver din ugentlige arbejdstid på mindre end 24,7 timer, kan vi normalt slet ikke beregne en efterlønssats på baggrund af din indkomst i den periode. I stedet beregner vi en sats ud fra den indkomst, du havde, før du gik ned i tid. Spørgsmål 2: Kan jeg efter at have fået et efterlønsbevis gå ned i arbejdstid uden at være tilmeldt som ledig i jobcentret? Svar: Hvis du på et tidspunkt vil have ret til efterløn som fuldtidsforsikret,, skal du stadig opfylde betingelserne for at få dagpenge, når du går på efterløn. De krav opfylder du kun, hvis du efter en konkret vurdering som fuldtidsforsikret på det tidspunkt helt og holdent kan og vil stå fuldt til rådighed for fuldtidsarbejde. Går du under cirka 30 timer om ugen, kan du ikke uden videre regne med at gå på efterløn. Derudover skal du fortsat kunne opfylde beskæftigelseskravet på tilsammen mindst timer inden for de sidste 3 år. Skal du slet ikke gå på efterløn, men sigter du alene mod først at opfylde 2-års reglen og derefter at arbejde til den skattefri præmie, er der ikke nogen grænse for at gå ned i tid. For at du kan opfylde 2-års reglens krav på mindst løntimer, skal du have mindst 30 timer om ugen i gennemsnit over 2 år. Kravet om timer kan opfyldes over mere end 2 år. Arbejder du kun 25 timer om ugen, vil du f.eks. være ca. 125 uger om at opfylde timekravet. Arbejder du kun 20 timer om ugen, tager det 156 uger, dvs. 3 år at opfylde 2 års reglen. 14

15 Spørgsmål 3: Kan jeg gå ned i indtægt, efter jeg har fået et efterlønsbevis? Svar: Det er en del af efterlønsgarantien i beviset, at du fremtidigt kan regne med at få efterløn beregnet ud fra mindst det beløb, der står i dit efterlønsbevis. Har du derfor i dit bevis sikret dig et beregningsgrundlag til at få højeste efterløn, og fortsætter du som fuldtidsforsikret, er din fremtidige arbejdsindtægt uden betydning for din efterlønssats. Spørgsmål 4: Jeg har i perioden på de 2 år optjent mere end timer. Kan de overskydende timer overføres til at optjene timer til den skattefri præmie? Svar: Nej. Du skal altid begynde forfra med at optjene helt nye arbejdstimer til den skattefri præmie fra den dato, din 2-års regel er opfyldt. Spørgsmål 5: Jeg har optjent de timer til 2-års reglen på 1 år og 8 måneder. Kan jeg gå på højeste efterløn nu? Svar: Nej. Du skal altid opfylde både timekravet og vente i mindst de 2 år, for at du opfylder 2-års reglen. De 2 år regnes fra den virkningsdato, der står i dit efterlønsbevis. 15

16 Spørgsmål 6: Jeg fylder 65 år den 3. december. Kan jeg medregne alle mine arbejdstimer i december måned til skattefri præmie? Svar: Nej. Arbejdstimer fra og med din 65 års dag kan ikke regnes med. Du kan kun medregne timerne for de 2 dage i december før din fødselsdag. Spørgsmål 7: Kan jeg få efterlønsbevis som 60-årig, når jeg har været ledig eller på supplerende dagpenge siden jeg var 59½ år? Svar: Ja. Betingelsen for at få efterlønsbevis er alene, at du er fyldt 60 år, at du har dagpengeret og at du opfylder betingelserne for at få efterløn. Når du har søgt om at få efterlønsbevis kan du godt fortsætte på dagpenge, så længe du opfylder betingelserne herfor. Men husk, at du skal gå på efterløn, inden du mister retten til dagpenge, og at dagpenge ikke kan tælle med til 2 års reglens timekrav. Du har ret til at få udbetalt dagpenge i op til 2 år. Supplerende dagpenge dog maks. 30 uger. Spørgsmål 8: Hvor længe kan jeg få dagpenge, når jeg er fyldt 60 år? Svar: Du kan få dagpenge i op til 2 år. Dagpengesatsen udbetales med op til den maksimale dagpengesats (100 pct. satsen), mens efterlønssatsen, for et medlem, der ikke opfylder 2 års reglen, alene svarer til 91 pct. 16

17 Spørgsmål 9: Kan jeg stadig optjene timer til 2 års reglen og derefter til den skattefri præmie, når jeg er på supplerende dagpenge? Svar: Ja. Har du fået et efterlønsbevis, kan dine arbejdstimer fra det tidspunkt medregnes først til at opfylde 2-års reglen og yderligere timer kan bruges til optjening af den skattefri præmie. Timer med dagpenge tæller ikke med. Er du gået på efterløn, før du opfylder 2-års reglen, mister du helt retten til senere at opfylde 2-års reglen. Kravet om timer til 2-års reglen kan godt opfyldes over mere end 2 år. Arbejder du kun 25 timer om ugen, vil du f.eks. være ca. 125 uger om at opfylde timekravet på timer. Arbejder du kun 20 timer om ugen, tager det 156 uger, dvs. 3 år. Spørgsmål 10: Hvad gør jeg, hvis jeg bliver ledig, før jeg helt kan opfylde 2 års reglen? Svar: Så længe du har ret til at få arbejdsløshedsdagpenge, er du ikke nødt til at gå på efterløn. Du kan eventuelt søge om at få dagpenge eller evt. supplerende dagpenge og i stedet vente og se tiden an, til du får de manglende timer op til de timer. Er du først gået på efterløn, før du opfylder 2-års reglen, mister du helt retten til senere at opfylde 2-års reglen. 17

18 10. Læs mere Hvis du vil vide mere, kan du finde yderligere oplysninger på vores hjemmeside Oversigt over andre relevante pjecer kan ses på A-KASSEN Pjecer og blanketter Pjecer fra A-kassen 18

19 19

20 Lederne Vermlandsgade København S Telefon Telefax

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Ret til supplerende dagpenge Frigørelsesattest... 3 3 Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger... A-kassen tæller ugerne Sådan opgør vi

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 JANUAR 2019 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 MAJ 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Rundskrivelse nr. 77/06

Rundskrivelse nr. 77/06 Rundskrivelse nr. 77/06 15. december 2006 Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn Hermed udsendes i endelig korrektur ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn. Ændringerne er

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 h, stk. 6, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 12, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf Fleksibel Efterløn Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf. 7010 0018 EFTERLØN Hvornår Hvordan Hvor meget Præmie Ferie og efterløn Arbejde og efterløn Gode valg træffes på et oplyst grundlag Hvornår er det

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden i tre sammenhængende,

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere