Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring"

Transkript

1 Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1 Aftalen Ordforklaring og generelle oplysninger Omfattet af forsikringen Kvalifikationskrav Dækningsberettiget ledighed Udbetalingsperiode Løngrundlag ved beregning af forsik-ringsydelser Forsikringsydelser Udbetaling af forsikringsydelser Tilbagebetaling af forsikringsydelser Regulering Anmeldelse af ledighed Forsikringen dækker ikke Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringspræmie Forældelse Ændring af forsikringsbetingelser og forsikringspræmie Ophør af forsikring Uenighed om forsikringen...7

3 1 Aftalen 1.1 Forsikringen tegnes i Forsikrings-Aktieselskabet Alka (herefter kaldet Alka), og er oprettet via en gruppeaftale mellem Socialpædagogernes Landsforbund (herefter kaldet Socialpædagogerne) som forsikringstager og Alka som forsikringsgiver. 1.2 Forsikringsaftalen består af gruppeaftalen samt nærværende forsikringsbetingelser. 1.3 Socialpædagogerne og Alka er berettiget til med fuld gyldighed over for de forsikrede at træffe aftale om alle spørgsmål vedrørende forsikringsaftalen. 1.4 For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, hvis den ikke er fraveget i forsikringsbetingelserne. 2 Ordforklaring og generelle oplysninger 2.1 Ordforklaring I disse forsikringsbetingelser har nedenstående ord følgende betydning: Forsikrede Forsikrede er den person, som i kraft af sit medlemskab af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse, er omfattet af forsikringen A-kassen Med a-kassen menes Socialpædagogernes A-kasse. For grænsegængere dog den udenlandske a-kasse, som der dagpengeudbetales fra ved ledighed Grænsegængere Er de forsikrede, som er bosiddende uden for Danmark og som ved ledighed modtager dagpenge fra en udenlandsk a-kasse Medlemskategori Er typen af medlemskabet i a-kassen, og kan enten være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret Dagløn Dagløn er det løngrundlag, som forsikringsydelsen beregnes ud fra Godkendt ugentlig arbejdstid Den godkendte ugentlige arbejdstid fastsættes altid af a-kassen, og svarer til det ugentlige antal timer, som medlemmet maksimalt kan modtage dagpenge for pr. uge. For fuldtidsforsikrede er den godkendte ugentlige arbejdstid altid 37 timer Dagpenge Den ydelse, som a-kassen udbetaler i forbindelse med den forsikredes ledighed Dagpengeperioder Den periode, som a-kassen udbetaler dagpenge for Dagpengetimer Det antal timer, som a-kassen udbetaler dagpenge for i de enkelte uger Dagpengekort Dagpengekortet er den meddelelse, som den forsikrede, via Netkassen, skal udfylde for hver dagpengeperiode, for at få udbetalt dagpenge fra a-kassen Indplaceringsdato Indplaceringsdatoen er den dato, som a- kassen har registreret for første udbetaling af dagpenge i en ny ledighedsperiode Udbetalingsperiode Udbetalingsperioden er den periode, indenfor hvilken der kan udbetales forsikringsydelser fra denne forsikring. 2.2 Personoplysninger For at kunne få udbetalt forsikringsydelser fra forsikringen, er det en betingelse, at den forsikrede giver samtykke til, at en række personoplysninger må opbevares og benyttes af samt udveksles mellem Socialpædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes A-kasse og Alka, til brug for administration af forsikringen Der er mulighed for, at den forsikrede kan få oplyst hvilke personoplysninger, der er registreret. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer, forsikringer, løn, løngrundlag og andre oplysninger, der er registreret vedrørende dagpengeudbetalinger fra a-kassen. Hvis forsikrede ønsker at se disse oplysninger, kan Alka kontaktes. 2.3 Informationer fra Alka Ønsker den forsikrede ikke informationer fra Alka om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Alka. 1

4 3 Omfattet af forsikringen Forsikringen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer af Socialpædagogerne, som samtidig er medlem af Socialpædagogernes A-kasse. De omfattede medlemmer, kaldes herefter de forsikrede Undtaget er dog medlemmer, der er; på efterløn, uddannelsessøgende, på flexjob, og i seniorjob. 4 Kvalifikationskrav 4.1 Optjening af første kvalifikationsperiode For at kunne blive berettiget til udbetaling af forsikringsydelser første gang, skal den forsikrede: have været i ordinær og ustøttet beskæftigelse inden for Socialpædagogernes forhandlingsområde i 12 måneder forud for første ledighedsdag, og have indbetalt præmie til forsikringen i minimum 12 sammenhængende måneder forud for ledigheden Betingelsen om optjening af første kvalifikationsperiode gælder altid i forbindelse med, at den forsikrede omfattes af forsikringen. Det gælder også, selv om den forsikrede på et tidligere tidspunkt har været omfattet af forsikringen og eventuelt har modtaget forsikringsydelser. 4.2 Overførsel af kvalifikationsperiode fra anden lønforsikring Hvis forsikrede har en i kraftværende lønforsikring på tidspunktet for optagelse i Socialpædagogernes Lønforsikring, kan kravet om optjening af første kvalifikationsperiode jf. punkt 4.1 bortfalde eller reduceres ud fra følgende betingelser: Den lønforsikring, hvor kvalifikationsperioden overføres fra, skal have haft en udbetalingsperiode på minimum 6 måneder, og en forsikringsydelse på 80 % af nuværende løn efter arbejdsmarkedsbidrag, eller den forsikringsydelse, der ligger tættest på 80 % ud fra de valgmuligheder, forsikrede har haft. Det antal dage og kalendermåneder, som den tidligere lønforsikring har været i kraft, medregnes i optjeningen af første kvalifikationsperiode. Hvis den tidligere lønforsikring har været i kraft i minimum 12 måneder inden optagelsen, betragtes første kvalifikationsperiode som opfyldt. Har den tidligere lønforsikring været i kraft i en kortere periode, skal den overførte kvalifikation sammen med den almindelige optjening jf. punkt udgøre minimum 12 måneder før en eventuel ledighed. 4.3 Genkvalifikation efter ophør af udbetalingsperiode Når en udbetalingsperiode jf. punkt 6 ophører, skal den forsikrede opfylde kravene for at få en ny indplaceringsdato i a-kassen førend, der igen er ret til en ny udbetalingsperiode med udbetalinger af forsikringsydelser Grænsegængere genkvalificerer sig efter samme regler som nævnt i punkt Ledighed i en kvalifikationsperiode Den forsikrede kan aldrig blive berettiget til udbetaling af forsikringsydelser fra forsikringen for ledighed, hvor forsikredes seneste indplaceringsdato ligger før eller inden for en kvalifikationsperiode Der udbetales heller ikke forsikringsydelser for den ledighed, der ligger efter udløb af kvalifikationsperioden, når denne ledighed ligger inden for samme indplaceringsdato, som nævnt i punkt

5 4.5 Overgangsperiode I forbindelse med gruppeaftalens ikrafttræden gælder følgende særregler i en overgangsperiode fra 1. oktober 2013 til 30. december 2013: Hvis den forsikrede har været meldt ind i Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse inden den 1. oktober 2013, gælder der ingen første kvalifikationsperiode jf. punkt Hvis den forsikrede har en indplaceringsdato, der ligger før 1. oktober 2013, gælder følgende regler frem til en eventuel senere ny indplaceringsdato: Kommer den forsikrede igen i arbejde og efterfølgende bliver ledig igen den 1. oktober 2013 eller senere, vil denne ledighed kunne berettige til udbetaling af forsikringsydelser. Udbetalingsperiodens start jf. punkt 6.1 beregnes i disse tilfælde altid fra 1. oktober Dog kan der først udbetales forsikringsydelser for ledighed, der ligger efter 29. december Hvis den forsikrede får en indplaceringsdato, der ligger i perioden 1. oktober 2013 til og med 29. december 2013, eller hvis den forsikrede bliver ledig jf. punkt inden for denne periode, gælder følgende regler frem til en eventuel senere ny indplaceringsdato: Der udbetales ikke forsikringsydelser for den del af ledigheden, der ligger i perioden 1. oktober 2013 til og med 29. december Det maksimale antal uger, der kan udbetales forsikringsydelser for jf. punkt 6.2.1, reduceres med det antal uger, som a-kassen har udbetalt dagpenge for i perioden 1. oktober 2013 til og med 29. december Udbetalingsperiode 6.1 Udbetalingsperiodens start En udbetalingsperiode starter fra den indplaceringsdato, som a-kassen har registreret for den forsikrede for den pågældende ledighedsperiode. 6.2 Maksimal udbetalingsperiode Inden for én udbetalingsperiode kan der maksimalt udbetales forsikringsydelser for 26 uger. Efter udbetaling i 26 uger ophører den pågældende udbetalingsperiode, og forsikrede skal genkvalificere sig til en ny udbetalingsperiode jf. punkt Hver uge i ledighedsperioden, hvor der udbetales dagpenge fra a-kassen, medregnes som 1 uges udbetaling uanset hvor mange timer, der er udbetalt dagpenge for i den pågældende uge De 26 uger kan maksimalt udbetales inden for en periode på 18 måneder. Perioden regnes fra udbetalingsperiodens start, og ophørstidspunktet er altid udgangen af den uge, hvori de 18 måneder er gået. Herefter stopper udbetalingen uanset, at der ikke er udbetalt forsikringsydelser for alle 26 uger i den pågældende udbetalingsperiode. 6.3 Udbetalingsperiodens ophør Når en udbetalingsperiode ophører, skal den forsikrede optjene ret til en ny udbetalingsperiode, jf. punkt Dækningsberettiget ledighed Der kan alene ske udbetaling af forsikringsydelser i tilfælde af ledighed, som opfylder følgende betingelser: Ledighed, der ved arbejdsforholdets ophør ikke betragtes som selvforskyldt ledighed efter a-kasselovgivningen. Ledighed, hvor den forsikrede har indgået en frivillig fratrædelsesaftale med et varsel mindst svarende til det normale opsigelsesvarsel. Ved alle andre former for ledighed, kan den forsikrede, under ingen omstændigheder, blive berettiget til forsikringsydelser, uanset forholdene. 3

6 7 Løngrundlag ved beregning af forsikringsydelser Forsikringsydelser beregnes på baggrund af forsikredes dagløn, som beregnes pr. det tidspunkt, hvor forsikrede seneste har fået foretaget en lønberegning i a-kassen. Daglønnen anvendes som udgangspunkt ved beregning af forsikringsydelser i hele den pågældende udbetalingsperiode. Dog reguleres den beregnede dagløn jf. punkt 11.2, samt der kan i særlige situationer ske ny beregning jf. punkt Daglønnen beregnes efter a-kassens principper. Som beregningsgrundlag anvendes forsikredes 3 seneste måneders bruttoløn eksklusiv eget pensionsbidrag og eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag, som ligger forud for seneste indplaceringsdato. Der kan alene medregnes lønindtægter fra forsikredes ordinære job. Som bruttoløn medregnes forsikredes almindelige faste løn. Løngrundlaget opgøres inklusiv tillæg for arbejde på skæve tidspunkter samt værdien af fri bil, fri telefon, men eksklusiv overtidsbetaling, særlig feriegodtgørelse, det kollektivt fastsatte pensionsbidrag, fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. Hvis forsikrede indenfor en udbetalingsperiode bliver berettiget til en ny beregning af dagløn i a-kassen, skal der pr. samme tidspunkt foretages en ny beregning af dagløn i forhold til lønforsikringen Samtidig med at den forsikrede melder sig ledig, skal forsikrede indtaste oplysninger om sine lønforhold via Netkassen. Indtastningen sker på tro og love. I den forbindelse kan Alka kræve dokumentation herfor. Den forsikrede er under alle omstændigheder ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte. Fejlagtige oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling jf. punkt Det er en forudsætning for udbetaling af forsikringsydelser, at den forsikrede har tastet oplysninger om lønforholdene jf. ovenfor. 8 Forsikringsydelser 8.1 Beregning af forsikringsydelse Forsikringsydelsen udbetales og beregnes alene for de uger i udbetalingsperioden, hvor der samtidig udbetales dagpenge fra a-kassen. Kravet om samtidig udbetaling af dagpenge gælder ikke i forbindelse med, at forsikrede er i aktivering. Aktivering i privat løntilskudsjob er dog ikke omfattet af forsikringen Udbetaling af forsikringsydelserne følger altid samme perioder som a-kassens dagpengeperioder Forsikringsydelsen beregnes pr. uge som 80% af daglønnen jf. punkt 7. Forsikringsydelsen reduceres forholdsmæssigt for de timer i ugen, som der ikke er udbetalt dagpenge for, uanset årsag hertil. Herfra fratrækkes udbetalte dagpenge. Forsikringsydelsen beregnes på følgende måde for hver uge: (dagløn * 5 dage * 80%) * (udbetalte dagpengetimer / godkendt ugentlig arbejdstid) - udbetalte dagpenge fra a-kassen. Hvis resultatet er 0 kr. eller mindre, udbetales der som udgangspunkt ingen forsikringsydelse for perioden. Dog gælder der særlige regler for minimumsydelse jf. punkt Ved beregning af forsikringsydelsen anvendes altid den godkendte ugentlige arbejdstid i a-kassen for den uge, som der udbetales forsikringsydelser for. 8.2 Minimumsudbetaling Hvis forsikrede jf. beregningen i punkt er berettiget til en forsikringsydelse for en uge, udbetales der altid en minimumsydelse på 127,00 kr. for ugen (2013-niveau). Hvis forsikrede, jf. beregningen i punkt 8.1.3, ikke er berettiget til en forsikringsydelse på grund af daglønnens størrelse, gælder følgende regel: minimumsydelsen pa 127,00 kr. pr. dagpengeuge (2013-niveau) udbetales, hvis minimumsydelsen sammen med de maksimale dagpenge, som forsikrede er berettiget til fra a-kassen, ikke overstiger de til enhver tid gældende regler for den forsikredes samlede indtægter på grund af ledighed jf. Lov om arbejdsløshedsforsikring, 48, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni Nugældende grænse er 90% af daglønnen. 8.3 Maksimumudbetaling Uanset den forsikredes forhold kan forsikringsydelsen for én uge aldrig overstige kr. (2013-niveau). 4

7 9 Udbetaling af forsikringsydelser Når alle betingelser for udbetaling af forsikringsydelser er opfyldt, gælder følgende betingelser for udbetaling: 9.1 Tidspunkter for udbetaling Forsikringsydelser udbetales altid for samme perioder som udbetalinger af dagpenge fra Socialpædagogernes A-kasse Forsikringsydelsen udbetales medio måneden efter udløbet af en dagpengeperiode, og under forudsætning af, at der er udbetalt dagpenge fra a-kassen for den pågældende periode Hvis et dagpengekort ikke er afleveret rettidigt til a-kassen, hvis det er behæftet med fejl, eller der er andre forhold, som gør, at a-kassen ikke kan udbetale dagpenge, udbetales forsikringsydelsen først medio måneden efter, at a-kassen har været i stand til at udbetale dagpenge for den pågældende periode. 9.2 NemKonto Det er en betingelse for udbetaling, at den forsikrede har en aktiv NemKonto, hvortil alle udbetalinger kan overføres. 9.3 A-skat Alka tilbageholder A-skat, som altid beregnes ud fra den trækprocent, som a-kassen har registreret som aktuel sats Hvis den forsikrede ikke er skattepligtig i Danmark, tilbageholdes der ingen A-skat I forbindelse med udbetaling af forsikringsydelser kan Alka ikke indregne den forsikredes skattefradrag. 9.4 Orientering om udbetaling Når den første forsikringsydelse i en udbetalingsperiode udbetales, sender Alka et udbetalingsbrev til den forsikrede Ved alle efterfølgende udbetalinger lægges udbetalingsbrevene som elektroniske filer til den forsikrede på Mit Alka. Den forsikrede kan med NemID logge på Mit Alka via www. alka.dk/mitalka. 10 Tilbagebetaling af forsikringsydelser 10.1 Uberettigede forsikringsydelser Hvis der er udbetalt forsikringsydelser, som det senere viser sig, at forsikrede ikke var berettiget til, skal disse forsikringsydelser tilbagebetales til Alka Krav om tilbagebetaling gælder i alle tilfælde, herunder men ikke begrænset til situationer, hvor: A-kassen ændrer i grundlaget for tidligere udbetalte dagpenge, der bevirker, at der er udbetalt for meget i forsikringsydelse. Den af forsikrede indtastede dagløn er fastsat på forkert grundlag. Der er udbetalt forsikringsydelser for perioder, hvor forsikrede ikke var berettiget til udbetaling. Forsikrede har afgivet urigtige oplysninger Tilbagebetaling Tilbagebetaling af forsikringsydelser kan ske på følgende måder: For meget udbetalte forsikringsydelser er Alka altid berettiget til at modregne i eventuelt senere udbetalinger fra forsikringen For meget udbetalte forsikringsydelser opkræves af Alka hos den forsikrede. 11 Regulering 11.1 Regulering af maksimumudbetalingen Hver den første mandag i januar reguleres maksimumudbetalingen jf. punkt 8.3. Reguleringen sker med samme kronebeløb som forhøjelsen af de maksimale dagpenge for en uge pr. samme dato Regulering af minimumsydelsen og dagløn 11.3 Hver den første mandag i januar reguleres minimumsydelsen jf. punkt 8.2 og den forsikredes beregnede dagløn jf. punkt 7 med en sats svarende til satsreguleringsprocenten, som fastsættes i forbindelse med vedtagelse af den årlige Finanslov. 5

8 12 Anmeldelse af ledighed 12.1 Ved dagpenge I forbindelse med anmeldelse af ledighed til Socialpædagogerne og a-kassen sendes automatisk de oplysninger til Alka, der danner grundlag for udbetaling af forsikringsydelser Ved aktivering Hvis forsikrede har modtaget dagpenge fra a-kassen og efterfølgende overgår til aktivering, dog med undtagelse af aktivering i privat løntilskudsjob, skal forsikrede, via Netkassen, hver måned dokumentere det fortsatte krav. Socialpædagogerne sender efterfølgende kravet til Alka, som udbetaler forsikringsydelsen Grænsegængere Forsikrede, der er bosiddende i udlandet, og som bliver berettiget til forsikringsydelser, skal ved ledighedens indtræden anmelde dette til Socialpædagogerne. I den forbindelse skal der indsendes den dokumentation, som findes nødvendig Ved forsat ledighed skal forsikrede hver måned anmelde krav om udbetaling af forsikringsydelser til Socialpædagogerne. Disse krav skal ligeledes dokumenteres af den forsikrede Særlige blanketter til anmeldelse og fortsat krav findes på eller ved henvendelse til Socialpædagogerne. 13 Forsikringen dækker ikke 13.1 Under sygdom Under aktivering i privat løntilskudsjob Ledighed, hvor den forsikrede har fået karantæne i a-kassen Ledighed, der indtræder direkte eller indirekte som følge af krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning. 14 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor den forsikrede er registreret som medlem af både Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse, og tilhører den gruppe af medlemmer, som er omfattet af forsikringen jf. punkt Forsikringspræmie 15.1 Præmien til forsikringen opkræves månedsvis forud af Socialpædagogerne sammen med kontingentet, og afregnes efterfølgende overfor Alka Den forsikrede betaler også præmie i perioder, hvor Alka udbetaler forsikringsydelser. 16 Forældelse 16.1 Ophører gruppeaftalen mellem Socialpædagogerne og Alka, eller udtræder den forsikrede af forsikringen, skal et krav om udbetaling af erstatning fremsættes skriftligt overfor Alka inden 6 måneder herefter I øvrige situationer gælder den til enhver tid gældende lovgivning om forældelse af økonomiske krav. 17 Ændring af forsikringsbetingelser og forsikringspræmie 17.1 Socialpædagogerne og Alka har oprettet et forsikringsråd, der varetager de overordnede beslutninger omkring forsikringens dækninger, forsikringspræmie og administration Alka kan, efter aftale i forsikringsrådet, med 1 måneds varsel til den 1. i en måned, ændre i alle forhold vedrørende disse forsikringsbetingelser og den til enhver tid gældende forsikringspræmie I tilfælde af ændringer i forsikringsbetingelser og/eller forsikringspræmie orienteres de forsikrede via og fagblade Hvis ledigheden er dækket af en anden privat forsikring. 6

9 18 Ophør af forsikring 18.1 Automatisk ophør af forsikringen Forsikringsdækningen ophører automatisk i følgende situationer: Samtidig med at forsikredes medlemskab af Socialpædagogerne og/eller Socialpædagogernes A-kasse ophører, uanset om forsikrede selv udmelder sig, slettes på grund af restance eller manglende betaling. For grænsegængere, der modtager forsikringsydelser, ophører forsikringen dog ikke, hvis medlemskab af Socialpædagogerne fastholdes og udmeldelsen af Socialpædagogernes A-kasse skyldes overførsel til en udenlandsk a-kasse, hvis dette er en betingelse for udbetaling af dagpenge Opsigelse af aftalen Socialpædagogerne og Alka kan begge skriftligt opsige forsikringen med 6 måneders varsel til en 1. januar. 19 Uenighed om forsikringen 19.1 Hvor klages Hvis der opstår uenighed mellem forsikrede og Alka om forsikringen, og en fornyet henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: 19.2 Fællesnævnet Alka og Socialpædagogerne har oprettet et fælles skadenævn til afgørelse af uoverensstemmelse mellem forsikrede og Alka om forsikringen. Indbringelse af klage til Fællesnævnet udelukker ikke den forsikrede fra at indbringe klagen til Ankenævnet for Forsikring Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring indsendes på et særligt klageskema, der fås hos: Alka Forbrugerrådet Forsikringsoplysningen Ankenævnet for Forsikring. Ved klage til Ankenævnet for Forsikring skal forsikrede betale et mindre gebyr. Adressen til Ankenævnet for Forsikring er: Anker Heegaards Gade København V Tlf Mellem kl

HK/ Kommunal Lønforsikring

HK/ Kommunal Lønforsikring HK/ Kommunal Lønforsikring Forsikrings betingelser KO - 01 gældende fra 1. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Socialpædagogernes Lønforsikring

Socialpædagogernes Lønforsikring Socialpædagogernes Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-02 Gældende fra 1. juli 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Malerforbundets Lønsikring

Malerforbundets Lønsikring Malerforbundets Lønsikring Forsikringsbetingelser Nr. MF-01 Gældende fra 1. november 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

HK Kommunal Lønforsikring

HK Kommunal Lønforsikring HK Kommunal Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KO-05 Gældende fra 1. december 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

HK Kollektiv Lønforsikring For medlemmer af HK Kommunal, HK Stat og HK Privat

HK Kollektiv Lønforsikring For medlemmer af HK Kommunal, HK Stat og HK Privat HK Kollektiv Lønforsikring For medlemmer af HK Kommunal, HK Stat og HK Privat Forsikringsbetingelser Nr. HL-01 Gældende fra 1. september 2019 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon

Læs mere

HK KOLLEKTIV LØNFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF HK KOMMUNAL, HK STAT OG HK PRIVAT Forsikringsbetingelser Nr. HL-01 Gældende fra 1.

HK KOLLEKTIV LØNFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF HK KOMMUNAL, HK STAT OG HK PRIVAT Forsikringsbetingelser Nr. HL-01 Gældende fra 1. OVERSIGT OVER FORSIKRINGS- BETINGELSERNE FOR HK KOLLEKTIV LØNFORSIKRING 1 Punkt 1 Indledning og generelle oplysninger 2 Punkt 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 2 Punkt 3 Kvalifikationskrav 3 Punkt 4

Læs mere

HK KOLLEKTIV LØNFORSIKRING

HK KOLLEKTIV LØNFORSIKRING HK KOLLEKTIV LØNFORSIKRING ØKONOMISK TRYGHED FOR 79 KR OM MÅNEDEN 80% AF DIN LØN I ET HALVT ÅR For kun 79 kroner om måneden får du økonomisk tryghed, hvis du er så uheldig at blive sagt op. Med HK Kollektiv

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2019 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2018 2 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Tricktyveri Betingelser februar

Tricktyveri Betingelser februar Tricktyveri Betingelser februar 2018 1 Information Denne gratis forsikring er udarbejdet i samarbejde med Ældre Sagen www.aeldresagen.dk Aftalegrundlag Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

A. Forsikringsbetingelser for RestgældsSikring - for låntagere i Fiat Finansiering A/S

A. Forsikringsbetingelser for RestgældsSikring - for låntagere i Fiat Finansiering A/S 7000-006A Forsikringsbetingelser for RestgældsSikring - for låntagere i Fiat Finansiering A/S 1 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser og dækningsoversigt 3 Generelle bestemmelser 3 1. Forsikringstager

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 HK Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for Lønsikring

Forsikringsbetingelser. for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2019 01 Forsikringsbetingelser Her finder du forsikringsbetingelserne for Lønsikring,

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere