Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag."

Transkript

1 Skatteudvalget L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Holger K. Nielsen /Henrik Ludolph

2 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) (L 67) Til 2 1) I nr. 2 ændres 61, stk. 1 til: 55, stk. 1, 61, stk. 1. [Yderligere konsekvensændring i forbindelse med justeringen som følge af NemKonto] 2) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer: Til I 46, stk. 10, ændres to steder og i stk. 11, ændres investeringsbeviser til: investeringsforeningsbeviser. [Ændring af ord, da den tidligere betegnelse fortsat skal gælde i 46] 3) Nr. 3 affattes således: Til 5 3. I 41, stk. 1, nr. 2, ændres i denne lov. til: i denne lov eller. 4) I det under nr. 4 foreslåede 41, stk. 1, nr. 3, ændres stk. 4 til: stk. 4. [Tekniske ændringer] 5) Efter 6 indsættes som ny paragraf: Ny paragraf 01 I dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 2. april 2012, foretages følgende ændringer: 1) I 12, stk. 1, ophæves 2. pkt. Side 2

3 2) I 15, stk. 1, og 30 A, stk. 1, udgår og med fradrag af eventuelt overført beløb efter kildeskattelovens 62 C, stk. 2, 2. pkt.. [Yderligere konsekvensændring i forbindelse med justeringen som følge af NemKonto] 6) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer: Til I 9, stk. 1, ændres udlandet til: andre EU-lande. [Rettelse af fejl fra tidligere lovgivning] Til 14 7) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer: 01. I 17, stk. 1, indsættes som pkt.: Ved overførsel, herunder konvertering, efter pensionsbeskatningslovens 41 A, stk. 2, nedsættes den negative skat efter 1. pkt. på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringen, forholdsmæssigt. Den forholdsmæssige nedsættelse beregnes som forholdet mellem afgiften af det beløb, der overføres, herunder konverteres, og det beløb, der overføres, herunder konverteres. Beskatningsgrundlag i det indkomstår, hvor overførslen, herunder konverteringen, finder sted, der har forøget eller formindsket den negative skat efter 4. pkt., medregnes herefter ikke ved opgørelsen af indkomstårets samlede beskatningsgrundlag. [Fjernelse af pensionsafkastskattens betydning for afgiftsberegningen ved overførsel, herunder konvertering] 8) Efter nr. 5 indsættes som nyt nummer: 02. I 21, stk. 2, ændres 27, stk. 5, 2. pkt. til: 27, stk. 5. [Ændret henvisningsbestemmelse som følge af lovforslagets 14, nr. 6] Til 15 9) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: 01. I 21 A, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse til: 1. og 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse. [Ændret henvisningsbestemmelse som følge af lovforslagets 15, nr. 2] 10) I det under nr. 4 foreslåede 25, stk. 3, indsættes som 7. pkt.: Ved opgørelsen efter 1. pkt. af det beløb, der overføres, herunder konverteres, og af særlige bonushensættelser knyttet til ordningen kan årets skyldige skat efter pensionsafkastbeskatningslovens 3, 4, 4 a og 5 på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringen, fradrages. [Fjernelse af pensionsafkastskattens betydning for afgiftsberegningen ved overførsel m.v.] 11) I det under nr. 6 foreslåede 29 A, stk. 3, indsættes som 7. pkt.: Side 3

4 Ved opgørelsen efter 1. pkt. af det beløb, der overføres, herunder konverteres, og af særlige bonushensættelser knyttet til ordningen kan årets skyldige skat efter pensionsafkastbeskatningslovens 4, 4 a og 5 på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringer, fradrages. [Fjernelse af pensionsafkastskattens betydning for afgiftsberegningen ved overførsel m.v.] 12) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer: A, stk. 1, 1. pkt., affattes således: Hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1972, beregnes afgiften på 60 pct. efter 29, stk. 1, 1. pkt., eller 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., og afgiften på 52 pct. efter 28, stk. 1, 29, stk. 1, 2. pkt., eller 30, stk. 1, 15. pkt., af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december [Konsekvensændring som følge af indførelsen af en ny afgiftssats på 52 pct. ved førtidig ophævelse m.v. af kapitalpension og supplerende engangsydelse] Til 18 13) Nr. 12 affattes således: 12. I 25, stk. 5, ændres 18, stk. 1-3, 8 eller 10-13, udmåles en skærpet bøde til: 10, stk. 1, 2. pkt., udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af 18, stk. 1-4 eller 6-9. [Korrekt gengivelse af den lovtekst, der foreslås ændret] Til 20 14) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer: 01. I 31, stk. 1, ændres 11 og 12 til: 11. [Konsekvens af den foreslåede ophævelse af øl- og vinafgiftslovens 12] 15) Nr. 1 udgår. Til 22 [Ændringen skal i stedet foretages i aktieavancebeskatningsloven 46] Til 23 16) Efter nr. 1 indsættes som nye numre: , stk. 6, 4. og 5. pkt., affattes således: Ved udbetaling i 2013 fra kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed i tilfælde, der ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens 25 og 27, og af supplerende engangs- Side 4

5 ydelse, der ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens 29 A, udgør afgiften som nævnt i pensionsbeskatningslovens 28, stk. 1, og 29, stk. 1, 2. pkt., 49,84 pct. Ved udbetaling i 2013 efter den tidligere ejers død udgør afgiften som nævnt i pensionsbeskatningslovens 29, stk. 1, 3. pkt., 37,3 pct. 02. I 13, stk. 7, ændres betales en afgift på 49,84 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice el.lign., jf. dog pensionsbeskatningslovens 30 B. til: jf. pensionsbeskatningslovens 30, stk. 1, 15. pkt., udgør afgiften som nævnt i pensionsbeskatningslovens 30, stk. 1, 15. pkt., 49,84 pct. [Afgiftssatser ved førtidig udbetaling m.v. af kapitalpension m.v. i 2013] Til 24 17) I stk. 5 indsættes efter 9 og 11, : og 01 [Konsekvensændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen] 18) I stk. 9 ændres nr. 1-4 til: nr. 1-4, 01. [Virkningsbestemmelse for ændringsforslag nr. 7] 19) I stk. 10 ændres nr. 2 til: nr. 2 og 01. [Virkningsbestemmelse for ændringsforslag nr. 9] Side 5

6 Bemærkninger Til nr. 1 Der er tale om en yderligere konsekvensændring, som nu tilføjes. Til nr. 2 Ved lov nr. 433 af 16. maj 2012 om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytning m.v. blev bl.a. begrebet investeringsforeningsbeviser ændret til investeringsbeviser. Der er tale om en rettelse, da begrebet ikke skal ændres i 46, som er en overgangsregel, som vedrører beviser, som også var ejet tidligere. Til nr. 3 og 4 Der er tale om tekniske ændringer. Til nr. 5 Der er tale om en yderligere konsekvensændring, som nu tilføjes. Til nr. 6 Som følge af en fejl i lov nr. 277 af 27. marts 2012 blev udtrykket andre EU-lande ændret til udlandet i opkrævningslovens 9, stk. 1. Det foreslås at rette fejlen ved at ændre udlandet til andre EU-lande i opkrævningslovens 9, stk. 1. Til nr. 7 Bl.a. Finansrådet har i høringssvaret anført, at der ved afgiftsberigtigelsen af en kapitalpension ved overførsel, herunder konvertering, til en aldersopsparing m.v. betales afgift af den skyldige pensionsafkastskat, der er oparbejdet i indkomståret. Det medfører ifølge høringssvarene, at det vil være mest fordelagtigt for pensionskunderne at overføre m.v. i begyndelsen af indkomståret. Skatteministeren har i kommentaren til høringssvarene tilkendegivet, at der vil blive udarbejdet et ændringsforslag herom. Der henvises til ændringsforslag nr. 10 og 11. Skatteministeren har endvidere i kommentaren til høringssvaret fra bl.a. Finansrådet tilkendegivet, at der knyttet hertil er en helt analog problemstilling, bare med modsat fortegn. Lovforslaget tager således heller ikke højde for, at eventuel negativ pensionsafkastskat kan udbetales ved en udbetaling af en kapitalpension, og at også denne udbetalte negative pensionsafkastskat er afgiftspligtig. Som lovforslaget er udformet, påvirker en eventuel negativ pensionsafkastskat på tidspunktet for overførslen m.v. ikke afgiftsberegningen. Side 6

7 Negativ pensionsafkastskat er et skatteaktiv, som har en positiv værdi for den enkelte pensionsopsparer, idet den negative pensionsafkastskat enten kan modregnes i senere indkomstårs positive pensionsafkastskatter eller eventuelt udbetales ved ordningens udbetaling eller ophævelse. Som alle andre værdier tilknyttet en kapitalpension bør der derfor også betales afgift af denne værdi ved konverteringen m.v. til en aldersopsparing m.v. Det har været overvejet at foretage afgiftsberegningen af negativ pensionsafkastskat i den normale afgiftsberegning efter pensionsbeskatningslovens 25, stk. 3, og 29 A, stk. 3. Denne løsning er efter en dialog med pensionsbranchen fravalgt, idet der efter konverteringen m.v. til aldersopsparing m.v. vil være et mindre skattepligtigt afkast at modregne den negative pensionsafkastskat i, idet ordningen er reduceret med et beløb svarende til afgiften. Endvidere vil en sådan afgiftsberegning for pengeinstitutkunder medføre et yderligere behov for at realisere værdipapirer tilhørende pensionsordningen for at betale den yderligere afgift, netop i en situation, hvor der formentlig vil være urealiserede kurstab på disse værdipapirer. Endvidere skal en kapitalpensions tilhørende negative pensionsafkastskat på tidspunktet for konverteringen m.v. reduceres med afgiftssatsen for at opnå, at pensionsopspareren vil få præcis det samme udbetalt ved udbetaling af ordningen uanset, om ordningen overføres, herunder konverteres, til aldersopsparing m.v., eller om den nuværende kapitalpension bibeholdes og senere udbetales til den afgift, der pålægges ved normal udbetaling af kapitalpension. Det foreslås derfor, at afgiftsberegningen af skatteaktivet negativ pensionsafkastskat foretages på en mere lempelig og indirekte måde i pensionsafkastbeskatningsloven. Derved sikres der et mindre likviditetspres på pengeinstitutordningerne samtidig med, at den enkelte pensionsopsparer stilles ens, uanset om ordningen overføres, herunder konverteres, til aldersopsparing m.v. eller ikke. Forslaget ændrer ikke på, at pensionsafkastbeskatningslovens 23, stk. 4, fortsat finder anvendelse. Det indebærer, at der fortsat skal beregnes pensionsafkastskat ved udgangen af indkomståret vedrørende hele indkomstårets beskatningsgrundlag, og at en eventuel skat først skal tilbageholdes, indbetales og indberettes på dette tidspunkt. Det foreslås, at ved overførsel, herunder konvertering, efter pensionsbeskatningslovens 41 A, stk. 2, reduceres den negative pensionsafkastskat efter pensionsafkastbeskatningslovens 17, stk. 1, på tidspunktet for konvertering m.v. forholdsmæssigt. Den forholdsmæssige nedsættelse foreslås beregnet som forholdet mellem afgiften af det overførte beløb og det overførte beløb. Forslaget indebærer, at pensionsinstitutterne m.v. på tidspunktet for overførsel m.v. til aldersopsparing m.v. skal foretage en endelig beregning af pensionsafkastskatten, og såfremt der er en negativ pensionsafkastskat på kapitalpensionen, skal denne negative skat reduceres forholdsmæssigt. Der er efter forslaget tale om en PAL-beregning, der udelukkende og alene skal bruges ved opgørelsen af den negative pensionsafkastskat, der efter tidspunktet for overførsel til aldersopsparing m.v., kan fremføres efter pensionsafkastbeskatningslovens 17, stk. 1. Pensionsafkastbeskatningslovens 23, stk. 4, finder fortsat anvendelse, hvorfor der ikke på tidspunktet for overførsel, skal ske opgørelse af eventuel negativ skat m.v. til udbetaling, jf. pensionsafkastbeskatningslovens 25. Side 7

8 Det foreslås dog, at beskatningsgrundlaget i det indkomstår, hvor overførslen, herunder konverteringen, finder sted, der har reduceret eller forøget den negative skat ved ovennævnte beregning, ikke skal videreføres efter reglerne i pensionsafkastbeskatningslovens 23, stk. 4, ved opgørelsen af indkomstårets samlede beskatningsgrundlag. Der gøres efter forslaget endeligt op med et beskatningsgrundlag i det aktuelle indkomstår, der har påvirket opgørelsen af den negative skat, der efter forslaget skal reduceres forholdsmæssigt. Herved sikres det, at det samme beskatningsgrundlag ikke beskattes to gange, hvilket ville medføre dobbeltbeskatning eller dobbelt fradrag. Det bemærkes, at der ved overførsel, herunder konvertering, til en aldersopsparing m.v. kan indgå beløb, der afgiftsbelægges med en lavere afgiftssats end 40 pct., dog 37,3 pct. i Dette er tilfældet, når en del af opsparingen er foretaget før I disse tilfælde vil den sammensatte afgiftssats blive lavere end 40 pct. eller 37,3 pct. i Den forholdsmæssige nedsættelse af den negative pensionsafkastskat sker med den sammensatte afgiftssats. Eksempel 1 Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et negativt formueafkast på kr., der resulterer i en negativ pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på kr. Overført beløb den 1. juli 2013 = kr. Afgift (37,3 pct.) af overført beløb = kr. Forholdet mellem betalt afgift og overført beløb er = (37.300/ ) *100 = 37,3 pct. Den negative pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet skal efter forslaget reduceres med 37,3 pct., hvorefter den negative pensionsafkastskat efter overførsel, herunder konvertering, til aldersopsparing m.v. udgør 627 kr. Den negative pensionsafkastskat på 627 kr. kan udnyttes og modregnes i indkomstårets eller kommende indkomstårs positive pensionsafkastskat på aldersopsparingen m.v. Det negative beskatningsgrundlag i indkomståret 2013 på kr. frem til den 1. juli 2013 videreføres ikke efter forslaget, og det indgår derfor ikke i indkomstårets samlede beskatningsgrundlag. Det er efter forslaget omdannet til en negativ skat. Eksempel 2 Som i eksempel 1 er der i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et negativt formueafkast på kr., der resulterer i en negativ pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på kr. Der er til kapitalpensionen endvidere uudnyttet negativ pensionsafkastskat vedrørende indkomstårene 2011 og 2012 på i alt kr., fordelt med 500 kr. i 2012 og 500 kr. i Den samlede saldo for uudnyttet negativ pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet er kr. Overført beløb den 1. juli 2013 = kr. Afgift (37,3 pct.) af overført beløb = kr. Forholdet mellem betalt afgift og overført beløb er = (37.300/ ) *100 = 37,3 pct. Den negative pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet skal efter forslaget reduceres med 37,3 pct., hvorefter den negative pensionsafkastskat efter konverteringen til aldersopsparing Side 8

9 m.v. udgør kr. Den negative pensionsafkastskat på kr. kan udnyttes og modregnes i den resterende del af indkomstårets eventuelle positive pensionsafkastskat eller i kommende indkomstårs positive pensionsafkastskat på aldersopsparingen m.v. Nedsættelsen af saldoen for negativ pensionsafkastskat med i alt 746 kr. skal fordeles forholdsmæssigt på alle de indkomstår, der har negativ pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering. Saldoen for negativ pensionsafkastskat på i alt kr. på aldersopsparingen m.v. fordeler sig derfor med 313,50 kr. i 2011, 313,50 kr. i 2012 og 627 kr. i Der er med forslaget gjort endeligt op med det negative beskatningsgrundlag i indkomståret 2013, frem til den Dette negative beskatningsgrundlag videreføres ikke efter forslaget, og det indgår derfor ikke i opgørelsen af indkomstårets samlede beskatningsgrundlag. Det er efter forslaget omdannet til en negativ skat. Eksempel 3 Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et positivt formueafkast kr., der resulterer i en positiv skyldig pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på kr. Der er vedrørende indkomståret 2012 en negativ pensionsafkastskat på kr. Der er derfor på konverteringstidspunktet netto en negativ pensionsafkastskat på kr. Overført beløb den 1. juli 2013 = kr. Afgift (37,3 pct.) af overført beløb = kr. Forholdet mellem betalt afgift og overført beløb er = (37.300/ ) *100 = 37,3 pct. Den beregnede negative pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet (1.000 kr.) skal efter forslaget reduceres med 37,3 pct., hvorefter den negative pensionsafkastskat efter konverteringen til aldersopsparing m.v. reduceres med 373 kr. til 627 kr. Efter overførsel, herunder konvertering, til aldersopsparing m.v., er der derfor en negativ skat efter pensionsafkastbeskatningslovens 17, stk. 1, på i alt 627 kr., som kan udnyttes og modregnes i senere positive pensionsafkastskatter på aldersopsparingen m.v. Det positive beskatningsgrundlag på kr. frem til konverteringstidspunktet vedrørende 1. halvdel af 2013, videreføres dog ikke efter forslaget, og det indgår derfor ikke i beregningen af hele indkomstårets beskatningsgrundlag. Eksempel 4 Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et positivt formueafkast, der resulterer i en positiv skyldig pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på kr. Der er vedrørende indkomståret 2012 og tidligere år ingen uudnyttede negative pensionsafkastskatter. Forslaget finder ikke anvendelse. Eksempel 5 Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et positivt formueafkast på kr., der resulterer i en positiv pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på kr. Der er fra indkomståret 2012 en negativ pensionsafkastskat på Side 9

10 kr., hvilket resulterer i, at der netto er en skyldig pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, på 530 kr. Forslaget finder ikke anvendelse. Til nr. 8 Med ændringsforslaget ændres en henvisningsbestemmelse. Efter lovforslagets 14, nr. 6, ændres beregningsmetoden af renten i pensionsafkastbeskatningslovens 27, stk. 5, og selve opgørelsen af denne flyttes fra pensionsafkastbeskatningslovens 27, stk. 5, 2. pkt., til pensionsafkastbeskatningslovens 27, stk. 5, 3. pkt. Med ændringsforslaget ændres henvisningen i pensionsafkastbeskatningslovens 21, stk. 2, til pensionsafkastbeskatningslovens 27, stk. 5, således, at henvisningen til rentebestemmelsen er den samme overalt i pensionsafkastbeskatningsloven. Til nr. 9 Med ændringsforslaget ændres en henvisningsbestemmelse. Efter lovforslagets 15, nr. 2, indsættes et nyt punktum i pensionsbeskatningslovens 21 A, stk. 1. I pensionsbeskatningslovens 21 A, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., henvises til 2. pkt., der bliver 3. pkt. Det foreslås at ændre denne bestemmelse, således at der henvises til 3. pkt. Det bemærkes i denne forbindelse, at muligheden for tilbagebetaling eller overførsel af beløb efter 21 A, stk. 1, i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, jf. lovforslagets 15, nr. 2, dermed ikke vil gælde den særlige situation, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens 18, stk. 2, 3. og 4. pkt., hvorefter fradrag for bidrag m.v. til kapitalpension m.v. ikke kan overstige det beløb, som ejerens personlige indkomst i det pågældende indkomstår udgør uden fradrag for bidragene. Til nr. 10 og 11 Bl.a. Finansrådet har i høringssvaret anført, at der ved afgiftsberigtigelsen af en kapitalpension ved overførslen, herunder konverteringen, til en aldersopsparing m.v. betales afgift af den skyldige pensionsafkastskat, der er oparbejdet i indkomståret. Det medfører ifølge høringssvarene, at det vil være mest fordelagtigt for pensionskunderne at konvertere i begyndelsen af indkomståret. Efter pensionsafkastbeskatningslovens 23, stk. 4, skal pensionsinstitutterne ikke foretage en endelig opgørelse af pensionsafkastbeskatningsgrundlaget, når en kapitalpension m.v. overføres, herunder konverteres, til en aldersopsparing m.v. efter pensionsbeskatningslovens 41 A, stk. 2. Det er derfor korrekt, at der kan henstå skyldig pensionsafkastskat på en kapitalpension på tidspunktet for overførsel m.v., og at der betales afgift af denne skyldige pensionsafkastskat. Skatteministeren har derfor i kommentaren til høringssvarene tilkendegivet, at der vil blive fremsat et ændringsforslag herom. Det foreslås på denne baggrund, at der i afgiftsberegningen i pensionsbeskatningslovens 25, stk. 3, og 29 A, stk. 3, indsættes en valgfri regel om, at den skyldige pensionsafkastskat efter pensionsafkastbeskatningslovens 3, 4, 4 a og 5 i konverteringsåret på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, kan fradrages i afgiftsgrundlaget. Der kan ved overførsel m.v. i begyndelsen af indkomståret være tale om skyldig pensionsafkastskat fra det foregående indkomstår, som endnu ikke er afregnet og trukket fra pensionsordningen. Der kan ved overførsel, Side 10

11 herunder konvertering, senere i indkomståret være tale om skyldig pensionsafkastskat, der kan henføres til indkomstårets positive skattepligtige afkast frem til tidspunktet for overførslen m.v. Forslaget indebærer, at pensionsinstitutterne m.v. på tidspunktet for overførsel m.v. til aldersopsparing m.v. skal foretage en endelig beregning af pensionsafkastskatten, og såfremt der er en skyldig pensionsafkastskat på kapitalpensionen, kan denne skyldige skat fradrages i afgiftsgrundlaget. Der er efter forslaget tale om en PAL-beregning, der udelukkende og alene skal bruges ved afgiftsberegningen efter pensionsbeskatningslovens 25, stk. 3, og 29 A, stk. 3. Pensionsafkastbeskatningslovens 23, stk. 4, finder fortsat anvendelse, hvorfor der fortsat ikke skal afregnes pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, til en aldersopsparing m.v. Efter forslaget er det en valgfri regel. Baggrunden herfor er, at den skyldige pensionsafkastskat i nogle tilfælde antages at være lille i forhold til det overførte beløb. Der kan derfor være en risiko for, at de administrative omkostninger ved at finde og isolere den skyldige pensionsafkastskat ved afgiftsberegningen overstiger den afgiftsbesparelse, som den enkelte pensionsopsparer vil få. Det er alene det indeholdelsespligtige pensionsinstitut m.v., der træffer valg om, hvorvidt det vil foretage beregning af skyldig pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, til aldersopsparing m.v., og fradrage denne skyldige pensionsafkastskat i afgiftsgrundlaget, idet det alene er pensionsinstitutterne m.v., der kan vurdere, hvilke administrative omkostninger, der er forbundet hermed. Det bemærkes, at for forsikringer med ret til rentebonus (gennemsnitsrenteprodukter) i pensionskasser og livsforsikringsselskaber skal livsforsikringsselskabet m.v. indeholde skatten inden tilførsel af midler til depotet m.v. Der indgår for disse produkter derfor som udgangspunkt ingen skyldig pensionsafkastskat i det overførte beløb ved overførslen, herunder konverteringen, til en aldersforsikring m.v. Bestemmelsen har således som udgangspunkt ingen praktisk betydninger for disse produkter. Eksempel 1 Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et positivt formueafkast på kr., der resulterer i en positiv skyldig pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på kr. Overført beløb den 1. juli 2013 = kr. Afgiftspligtigt beløb = kr kr. = kr. Afgift (37,3 pct.) af overført beløb = kr. Eksempel 2 Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et positivt formueafkast på kr., der resulterer i en positiv pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på kr. Der er fra indkomståret 2012 en negativ pensionsafkastskat på kr., hvilket resulterer i, at der netto er en skyldig pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, på 530 kr. Overført beløb den 1. juli 2013 = kr. Afgiftspligtigt beløb = kr kr. = kr. Side 11

12 Afgift (37,3 pct.) af overført beløb = kr. Til nr. 12 Pensionsbeskatningslovens 33 A regulerer, med hvilke satser afgiftspligtige ophævelser og dispositioner sker. Hvis en pensionsordning er oprettet før den 1. januar 1972, beregnes afgiften på 60 pct. efter pensionsbeskatningslovens 28, 29, stk. 1, 1. pkt., eller 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., alene af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1971, jf. pensionsbeskatningslovens 33 A, stk. 1. For resten af udbetalingen eller værdien gælder lavere afgiftssatser, jf. pensionsbeskatningslovens 34. Ved lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension) blev afgiftssatsen ved førtidige ophævelser og dispositioner over kapitalpensioner m.v. nedsat fra 60 til 52 pct. Baggrunden var, at det fra 2013 bliver muligt at overføre, herunder konvertere, en kapitalpension m.v. til en aldersforsikring m.v. mod en fremrykket betaling af en afgift på 40 pct. (37,3 pct. i 2013). Hvis aldersopsparingen eller aldersforsikringen efter overførslen, herunder konverteringen, ophæves førtidigt, vil det ske mod betaling af en afgift på 20 pct. af det udbetalte beløb. Dermed vil den oprindelige kapitalpension være blevet afgiftsbelagt med 40 pct. i forbindelse med overførslen/konverteringen og yderligere med 20 pct. af resten i forbindelse med ophævelsen af aldersopsparingen eller aldersforsikringen. Dette svarer til, at den oprindelige kapitalpension var blevet afgiftsbelagt med kun 52 pct. Ved i forbindelse med en planlagt førtidig ophævelse af eller disposition over en kapitalpension at overføre eller konvertere den til en aldersopsparing eller aldersforsikring ville man dermed kunne spare 8 procentpoint i afgift. For at undgå sådan trafik, hvilket må anses for en disposition, der dels både er besværlig og forbundet med omkostninger, dels er overflødig, ændredes pensionsbeskatningsloven, således at der ved førtidig ophævelse af eller disposition over kapitalpensioner alene skal betales en afgift på 52 pct. I den forbindelse blev pensionsbeskatningslovens 33 A, stk. 1, ikke konsekvensændret. Bestemmelsen henviser således fortsat kun til afgiften på 60 pct. Det foreslås på den baggrund at ændre pensionsbeskatningslovens 33 A, stk. 1, således at hvis der er tale om en kapitalpension m.v., der er oprettet før den 1. januar 1972, beregnes afgiften på 52 pct. alene af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december For resten af udbetalingen eller værdien gælder lavere afgiftssatser, jf. pensionsbeskatningslovens 34. Hvis der ikke er tale om en kapitalpension m.v., medfører pensionsbeskatningslovens 33 A, stk. 1, i den ændrede formulering fortsat, at afgiften på 60 pct. alene beregnes af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december Side 12

13 Til nr. 13 En del af den gældende lovtekst i tobaksafgiftslovens 25, stk. 5, der foreslås ændret, er ikke korrekt gengivet. Det sker nu ved en ny affattelse af lovforslagets 18, nr. 12. Til nr. 14 Som konsekvens af den foreslåede ophævelse af øl- og vinafgiftslovens 12 foreslås det, at der i øl- og vinafgiftslovens 31, stk. 1, alene henvises til 11. Til nr. 15 Der er tale om en rettelse, da ændringen i stedet skal foretages i aktieavancebeskatningsloven. Til nr. 16 Ved førtidige udbetalinger i 2013 af fradragsberettigede kapitalpensioner og supplerende engangsydelser pålægges en afgift på 49,84 pct. (52 pct. i 2014 og frem), svarende til, at der ved overførsel eller konvertering til aldersopsparing m.v. betales en afgift på 37,3 pct. og ved førtidig ophævelse af denne 20 pct. af de resterende 62,7 pct. Det følger af 13, stk. 6, i lov nr. 922 af 18. september Som denne overgangsregel er formuleret, tages der imidlertid ikke højde for, at der kan være dele af kapitalpensionen m.v., der afgiftsbelægges med en lavere sats. Som reglen er formuleret, afgiftsbelægges hele udbetalingen med 49,84 pct. Det er utilsigtet, og det foreslås derfor, at det alene er den del af udbetalingen, der normalt, dvs. i 2014 og frem, vil blive afgiftsbelagt med 52 pct., som i 2013 afgiftsbelægges med den reducerede sats på 49,84 pct. Resten af udbetalingen afgiftsbelægges med de normale lavere satser, der afhængig af pensionstype og historik kan udgøre følgende tre satser: 0, 25 og 35 pct. Det foreslås endvidere, at er der tale om en supplerende engangsydelse, der udbetales i 2013 efter den tidligere ejers død, vil den del af udbetalingen, der normalt, dvs. i 2014 og frem, vil blive afgiftsbelagt med 40 pct., alene blive afgiftsbelagt med 37,3 pct. Det svarer i øvrigt til afgiften ved udbetaling i 2013 af en kapitalpension efter den tidligere ejers død, jf. pensionsbeskatningslovens 25, stk. 1, nr. 6, jf. 13, stk. 6, i lov nr. 922 af 18. september De lavere afgiftssatser på 25 pct. og 35 pct. knyttet til den supplerende engangsydelse vil i denne situation være reduceret til 23,31 pct., henholdsvis 32,63 pct., svarende til hvad der gælder ved rettidig udbetaling af en supplerende engangsydelse i levende live, jf. lovforslagets 24, stk. 11. Tilsvarende foreslås det at ændre overgangsreglen i 13, stk. 7, i lov nr. 922 af 18. september 2012, der fastsætter afgiftssatsen til 49,84 pct. ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant og ved andre dispositioner m.v. i 2013 (52 pct. i 2014 og senere), der medfører, at en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed ikke længere opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Som 13, stk. 7, er formuleret, tages der ikke højde for, at der kan være dele af kapitalpensionen m.v., der normalt afgiftsbelægges med en lavere sats end 52 pct. Det er utilsigtet, og det foreslås derfor, at det alene er den del af værdien af ordningen, der Side 13

14 normalt, dvs. i 2014 og frem, vil blive afgiftsbelagt med 52 pct., som i 2013 afgiftsbelægges med den reducerede sats på 49,84 pct. Resten af udbetalingen afgiftsbelægges med de normale lavere satser. Til nr. 17 Der er tale om en konsekvensændring af ikrafttrædelsesbestemmelsen som følge af yderligere konsekvensændringer i ændringsforslagets 01, jf. ændringsforslagets nr. 5. Til nr. 18 Forslaget er en bestemmelse om virkningstidspunktet for ændringsforslag nr. 7. Det foreslås, at de foreslåede bestemmelser i pensionsafkastbeskatningslovens 17 om overførsler, herunder konverteringer, af kapitalpensioner, har virkning fra og med indkomståret 2013 svarende til virkningstidspunktet for de foreslåede ændringer af pensionsafkastbeskatningslovens 8 og 10 i det fremsatte lovforslag, jf. lovforslagets 14, nr Til nr. 19 Forslaget er en bestemmelse om virkningstidspunktet for ændringsforslag nr. 9. Det foreslås, at den foreslåede konsekvensændring i pensionsbeskatningslovens 21 A har virkning for indbetalinger, der sker i indkomståret 2013 eller senere, svarende til virkningstidspunktet for den foreslåede ændring af pensionsbeskatningslovens 21 A i det fremsatte lovforslag, jf. lovforslagets 15, nr. 2. Provenumæssige konsekvenser Bemærkninger Til nr. 7 og Ændringen af reglerne for opgørelse af afgiftsgrundlaget i forbindelse med konvertering af fradragsberettiget kapitalpension til ikke-fradragsberettiget kapitalpension (aldersforsikring m.v.) og ændringen for opgørelse af negativ pensionsafkastskat til fremførsel i senere indkomstår sikrer, at de bliver i overensstemmelse med den oprindeligt tiltænkte udformning. Forslaget har derfor ingen egentlige provenumæssige konsekvenser. Side 14

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast 8.11.2012 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

2012/1 BTL 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december Betænkning.

2012/1 BTL 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december Betænkning. 2012/1 BTL 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 200 Bilag 16 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 20. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 13 Offentligt 13. december 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 14 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 14 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 14 Bilag 5 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 14 - Forslag til skatteindberetningslov. Hermed sendes ændringsforslag, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 8 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 10-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

/Birgitte Christensen

/Birgitte Christensen Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer

Læs mere

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v. LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Senere ændringer til forskriften LBK nr 106 af 23/01/2013 LBK

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 10 Offentligt 19. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) 2014/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 200 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 19. december 2018 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 8 Offentligt 17. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Aktiesparekontolov

Forslag. Aktiesparekontolov Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2018 Forslag til Aktiesparekontolov Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Personkreds m.v. 1. Personer,

Læs mere

2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

2. oktober 2018 EM 2018/196. Rettelsesblad

2. oktober 2018 EM 2018/196. Rettelsesblad 2. oktober 2018 EM 2018/196 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 10. august 2018 Begrundelse I EM 2018/196 er der foretaget korrekturmæssig ændring i den grønlandske version af forslagets 4. Bemærkninger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 64 Bilag 9, L 64 A Bilag 9, L 64 B Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 64 Bilag 9, L 64 A Bilag 9, L 64 B Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 9, L 64 A Bilag 9, L 64 B Bilag 9 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 145 Bilag 5 Offentligt 26. februar 2019 J.nr. 2018-8276 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 145 - Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Læs mere

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 190 Bilag 5 Offentligt 19. maj 2015 J.nr. 15-0510314 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 190 - Forslag til Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring

Læs mere

Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. til

Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Folketinget Skatteudvalget

Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 7 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-411-0032 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven),

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven), Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ny valgfri

Læs mere

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 4 Offentligt 5. februar 2015 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 98 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

2013/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september Fremsat den 6. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september Fremsat den 6. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 13-0199841 Fremsat den 6. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 15, L 237 A Bilag 15, L 237 B Bilag 15 Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 2. oktober 2012 1 Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Resumé: Centrale brugere af ADAM har behov for med modelversion

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 21 Offentligt 30. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Høring af forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven H137-10

Høring af forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven H137-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august Aktiesparekontolov

LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august Aktiesparekontolov LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-209 Senere ændringer til forskriften LOV nr 84 af 30/01/2019 LBK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende uddrag af forslag nr. L 76 til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende uddrag af forslag nr. L 76 til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende uddrag af forslag

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere