Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar"

Transkript

1 Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven i høring fra Skatteministeriet. Indledningsvist vil vi gerne kvittere for den fornuftige frist for afgivelse af bemærkninger, der er givet i forbindelse med denne høring. Dette høringssvar rummer s bemærkninger til de foreslåede ændringer i 2-4. Vi har bemærkninger til to overordnede emner i forslaget: 1. Godkendelsesordning vedr. dokumentation for manglende udenlandsk fradragsret og 2. Præcisering af overløbsregler fra ratepensioner. Vi har desuden nogle forslag af ren korrekturmæssig karakter som vedhæftes i bilagsform. Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Karen Leth Jensen Chefkonsulent Dir Godkendelsesordning for dokumentation af manglende fradragsret 1.1. Indbetalinger til danske fradragsberettigede ordninger s har været i dialog med Skatteministeriet gennem længere tid for at finde en håndterbar løsning for personer, der har indbetalt på en dansk fradragsberettiget ordning, mens de har været udstationeret. Hvis personer ikke har haft fradrags- eller bortseelsesret for disse indbetalinger i den udenlandske indkomst, kan udbetalinger, der modsvarer indbetalingerne, udbetales uden skat eller afgift, jf. PBL 20, stk. 4 og 32. Det har dog været ganske vanskeligt for disse personer at dokumentere den manglende fradragsret på pensionsudbetalingstidspunktet. Der er ofte gået mange år fra indbetalingen er sket og kommunikation om gamle forhold med udenlandske skattemyndigheder er hverken nemt eller billigt. Vi vil gerne kvittere for, at dette område nu endelig har fundet en god løsning. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 I forslagets 2, nr. 8, lægges op til, at SKAT kan godkende dokumentationen på et hvert tidspunkt, efter indbetalingen er foretaget, og at SKAT har pligt til at opbevare oplysninger om godkendte indbetalinger. Det er vi glade for. Vi forventer, at forslaget vil medføre en lettelse for personer, der i perioder arbejder i udlandet. Og dem regner vi med, at der bliver flere af, i takt med at arbejdsmarkedet internationaliseres Indbetalinger til ikke-fradragsberettigede ordninger I forbindelse med godkendelsesordningen er vi dog meget bekymrede over at se, at ordningen udstrækkes til også at omfatte dokumentation for indbetalinger til danske ikke-fradragsberettigede ordninger. Dette kunne nemlig indikere, at en hver udstationering medfører dokumentationspligt for manglende fradrag for indbetalinger til 53 A ordninger (herunder de meget almindelige ikkefradragsberettigede gruppelivsforsikringer) eller aldersforsikringer. Hvis det er hensigten at indføre et dokumentationskrav for manglende fradragsret ved indbetalinger til danske ikke-fradragsberettigede ordninger, vil der være tale om en helt ny belastning, som medfører en stor økonomisk og administrativ byrde for den enkelte pensionskunde. Der skal ikke via godkendelsesordningen indføres et sådant krav. Det er ikke utænkeligt, at udenlandske skatteregler giver fradrag i indkomsten, når den udstationerede indbetaler til en dansk fradragsberettiget ordning. Derfor er dokumentationspligten, som beskrevet ovenfor i afsnit 1.1., i orden. Der findes dog efter s viden ingen lande 1, der indrømmer fradrag for pensionsindbetalinger, der ikke engang ville give fradrag i ordningens hjemland. Et krav om fradragsret i ordningens hjemland findes også i de danske skatteregler, hvor PBL 15 D, stk. 1, nr. 1, netop er et udtryk for det. Det bør derfor rettes i bemærkningerne, når det på side 10, 4. afsnit, fremgår, at der gælder en formodning for, at en udstationeret medarbejder har haft fradrag eller bortseelsesret for sin pensionsindbetaling i sin udenlandske indkomst. Denne formodning er ikke korrekt, hvis der indbetales til ikkefradragsberettigede danske ordninger I forbindelse med høringen over L41 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven i udtalte skatteministeriet da også følgende i et fornuftigt svar på s bemærkninger: Skatteministeriet skal dog bemærke, at selskabet m.v. ikke forinden enhver udbetaling skal undersøge, hvorledes dets kunder er blevet skattemæssigt behandlet i udlandet af de indbetalinger, der er sket til selskabet. Skatteministeriet finder, at det praktiske udgangspunkt bør være, at selskabet, når det foretager udbetaling fra en 53 A-ordning, lægger til grund, at indbetalingerne ikke har været fradrags- eller bortseelsesberettigede, med 1 Jf. dog nedenfor om Færøerne 2 Vedtaget den 18. december 2008 (Lov nr.1339 af 19. december 2008) Side 2

3 mindre det er positivt bekendt med, at der har været foretaget fradrag eller der har været bortseelsesret i udlandet for indbetalinger til ordningen. Vi vil bede ministeriet bekræfte, at citatet stadig er udtryk for ministeriet opfattelse, og at den er dækkende for såvel 53 A-ordninger (herunder danske ikkefradragsberettigede gruppelivsforsikringer) og de nye sumudbetalte pensioner (aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum). Hvis citatet stadig er udtryk for ministeriets holdning, kan det som sådan være fint nok, at nervøse kunder tilbydes muligheden for at få blåstemplet, at deres indbetaling ikke har været fradragsberettiget i udenlandsk indkomst. Det må blot ikke kunne opfattes som et krav for udbetaling (uden skattepligt), at denne dokumentation er indhentet, når der er tale om en dansk ikke-fradragsberettiget ordning. Det bør præciseres i bemærkningerne Indbetalinger fra Færøerne til danske ordninger I forbindelse med udbetalinger fra danske pensionsordninger til personer, der under indbetaling har været omfattet reglerne om pensionsskat på Færøerne, har vi brug for at høre, hvordan Skatteministeriet opfatter disse indbetalinger. Personer med færøske arbejdsgivere har principielt set under en række betingelser - fradragsret på Færøerne for arbejdsgiverens indbetalinger til danske ordninger, men betaler en fast pensionsionsskat på 40 pct. af deres indbetaling. Kunden stilles altså reelt som om, der ikke havde været fradragsret for indbetalingen. Der er endeligt gjort op med pensionsskatten allerede på indbetalingstidspunktet. Ved udbetaling er der på Færøerne tale om en skattefri pension. Vil indbetalinger fra Færøerne eller indbetalinger fra lande med tilsvarende systemer (vi kender dog umiddelbart ikke nogen på nuværende tidspunkt) anses for fradragsberettigede eller ikke fradragsberettigede? Spørgsmålet er relevant både for så vidt angår udbetalinger af fradragsberettigede ordninger og ikkefradragsberettigede ordninger, der har modtaget denne type indbetalinger. 2. Overløb fra ratepensioner 2.1. Udkastets beskrivelse af gældende ret Regler om overløb er regler for, hvad kunder og pensionsselskaber kan gøre med en indbetaling, der overskrider skattereglernes beløbsgrænser for fradragsberettigede indbetalinger på bestemte pensionsordninger. Dvs. hvad der kan gøres, hvis kunden indbetaler mere end kr. til ratepension eller ophørende livrente 3, hvad kan der gøres, hvis kunden indbetaler mere end kr. til aldersforsikring, og hvad der kan gøres, hvis en kunde indbetaler mere end 0 kr. på en gammeldags kapitalpension. Reglerne medfører, at overskydende indbetaling ( overløb ) kan flyttes til en anden pensionstype, som kan give fradrag. Kapitalpension- eller aldersforsikringsoverløb kan flyttes til en ratepension eller en livsvarig livrente og ratepensionsoverløb kan flyttes til livsvarig livrente. Reglerne er indført for at hjælpe pensionsindbetalere, der kommer til at indbetale for meget på en ordning, hvor fradragsretten begrænses med et indbetalings- 3 Herefter kun omtalt som ratepension Side 3

4 loft. Når først pengene er indsat på en bestemt pensionstype, er de nemlig låst og kan kun hæves med en strafafgift. Skatteministeriet annoncerede allerede i forbindelse med behandlingen af overløbsregler for de nye aldersopsparinger i L196 A fra sidste år, at ministeriet også ville se nærmere på reglerne for overløb fra ratepensioner. Behovet opstod, fordi bemærkningerne til de nye regler for overløb fra aldersopsparing gav anledning til fortolkningsspørgsmål om de eksisterende overløbsregler for ratepensioner i 21 A. aftalte med Skatteministeriet, at dette spørgsmål måtte udskydes til senere behandling, hvilket vil sige i det foreliggende lovforslag. Det fremgår af ministeriets beskrivelse af gældende ret i det foreliggende udkast, at det er noget nyt, at selskaberne gives mulighed for at korrigere indbetalingerne allerede i indbetalingsåret. Det fremgår også af bemærkningerne, at pensionsbranchen har efterlyst denne mulighed. Det er vi ikke enige i. Det fremgår ikke af de eksisterende regler, at selskaberne ikke har kunnet få overløbskorrektionerne på plads allerede inden selskaberne foretager første ordinære indberetning til skattemyndighederne. Det vi har efterlyst - siden spørgsmålet kom op i efteråret er en bekræftelse på, af at den praksis, der har været anvendt siden slutningen af 80 ere, ikke er i strid med reglerne. Vi har også drøftet med ministeriet, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis det fremgik direkte af reglerne, at der ikke må ske udbetaling til medarbejderen men kun til arbejdsgiveren, når der er tale om en arbejdsgiverindbetaling. Vi er altså meget uenige i beskrivelsen af gældende ret. De relevante afsnit bør skrives om, således at skatteministeriet ikke i bemærkningerne til denne lov med tilbagevirkende kraft afviser en praksis, der har været til stor gavn for både kunder og selskaber - og efter vores opfattelse også myndighederne - siden overløbsreglerne blev indført i forlængelse af indbetalingslofterne. De gode argumenter for denne praksis fremføres meget dækkende i afsnit i de almindelige bemærkninger: Pensionsbranchen begrunder ønsket med hensynet til, at der hurtigst muligt efter, at indbetalingerne er sket, kan foretages de nødvendige korrektioner af den enkelte pensionsopsparers pensionsforhold. Hertil kommer, at det i mange situationer kan være uforståeligt for den enkelte pensionsopsparer, at korrektionerne først kan foretages på et tidspunkt, der kan ligge op til et år efter tidspunktet for indbetalingen, når det i øvrigt står klart, at der ikke er fradrags- eller bortseelsesret for den. Endelig vil en korrektion allerede i indbetalingsåret betyde, at ændringen indgår korrekt i pensionsopsparerens årsopgørelse for indbetalingsåret, og at en korrektion af denne ikke længere er nødvendig. Som nævnt er det ikke begrundelser for et ønske, men blot forklaringen på, hvorfor det har været til fordel for kunder, branche og skattemyndigheder, at vi lovmedholdeligt har foretaget disse korrektioner, siden der indførtes loft over indbetalinger til kapitalpension i Det kan ikke have været uden ministeriets vidende. Side 4

5 Udbetaling til kunden i indbetalingsåret Som nævnt fremgår det ikke i det eksisterende regelsæt, at selskaberne ikke må udbetale det overskydende beløb til kunden, hvis der er tale om en arbejdsgiveradministreret ordning. Det er fornuftigt, at dette præciseres i 21 A, stk. 1. Hvis selskabet kunne udbetale penge til kunden uden om den arbejdsgiver, der har indbetalt pensionen - med bortseelsesret i medarbejderens løn - ville pengene forsvinde ud af indberetningssystemet og ville ikke blive beskattede, hvis kunden ikke selv var opmærksom på at selvangive. Dette har nu aldrig været et praktisk problem. Både fordi selskaberne har været opmærksomme på, at udbetalingen i så fald forsvinder ud af det ellers så fintmaskede indberetningsnet men også fordi der som hovedregel hverken i medfør af overenskomster eller private pensionsaftaler kan ske udbetaling, hvis ikke der indtræder en forsikringsbegivenhed. Dette gælder både i indbetalingsåret og i de efterfølgende år frem til pensionsalderen. Derfor er det heller ikke helt retvisende, når der i bemærkningerne nederst på side 16 står: I praksis foretager pensionsinstitutterne ikke tilbagebetaling af indbetalinger til en arbejdsgiveradministreret kapitalpension allerede i indbetalingsåret, men først når der foreligger en årsopgørelse for indbetalingsåret, der dokumenterer, at indbetalingerne, der nu er en del af den ansattes skattepligtige løn, er blevet beskattet. Dette bør efter vores opfattelse tilføjes, at det langt fra altid er muligt overhovedet at foretage en tilbagebetaling eller udbetaling. Tilsvarende korrektion bør tilføjes på side 31, 3. afsnit, hvor det fremgår at udbetaling sker direkte til pensionsopsparer. En udbetaling i dette år forudsætter også, at det overhovedet er en mulighed efter overenskomst eller pensionsaftale Indberetning om 21 A-rettelser i indbetalingsåret Skatteministeriet beskriver i bemærkningerne proceduren for at foretage korrektioner i indbetalingsåret. Det fremgår bl.a., at pensionsselskaberne skal foretage rettelsesindberetninger i forbindelse med disse korrektioner. I dag indberetter selskaberne rettelser med særlige rettekoder, når en ordning korrigeres efter at selskabet har foretaget årets ordinære indberetning til SKAT. Rettekoderne sikrer, at det er de korrekte beløb, der indgår i årsopgørelsessystemet, at kunden får sit korrekte fradrag og at SKAT kan sende korrekte statistiske oplysninger videre til Nationalbanken mfl. Det er dog efter branchen opfattelse unødvendigt at indberette rettekoderne, når den ordinære indberetning ikke er foretaget. Så er der jo ikke noget at rette. I dag summerer selskaber og pensionskasser ændringerne fra indbetalingsåret op, således at disse indgår i den ordinære indberetning. Det at selskaberne allerede i dag anvender rettekoder til 21 A-korrektioner efter ordinær indberetning, er ikke det samme, som at det er lige til at generere det samme datamateriale ved dette nye indberetningskrav. Der lægges op til at rettelsen skal komme sammen med den ordnære indberetning. Vi antager derfor, at den ordinære indberetning ikke skal afspejle rettelsen (i så fald påvirker Side 5

6 den jo årsopgørelsen 2 gange). Der skal dermed systemudvikling til at sikre, at en korrektion ikke slår igennem på den ordinære indberetning. Tilkendegivelser fra branchen indikerer, at den systemudvikling, der skal til for at kunne gennemføre de nye indberetninger i indbetalingsåret, vil medføre, at mange selskaber vil være nødt til at ophøre med at tilbyde det. Det forslag som - efter det angivne formål - netop skal åbne mulighed for rettelser i indbetalingsåret ender altså med i stedet at kunne stoppe dem. I stedet vil alle overløb skulle rettes efter årsskiftet med risiko for, at langt flere årsopgørelser er ufuldstændige, når de frigives. Vi er af den opfattelse, at rettelser foretaget i indbetalingsåret, skal indberettes som hidtil dvs. akkumuleret i årets ordinære indberetning Ingen opnår uberettigede fradrag ved rettelser i indbetalingsåret uden rettelses-indberetning Indberetninger om rettelser foretaget i indbetalingsåret vil i sagens natur give skattemyndighederne et indblik i, hvilke rettelser der er sket. Men da korrektionerne ikke giver pensionsindbetalerne muligheder for at omgå skatteregler og dermed sikre sig uberettigede fradrag, er der ingen risiko for provenutab ved at undlade at indføre denne administrative byrde. Følgende eksempler illustrerer at skatteprovenuet ikke påvirkes af, at der ikke indberettes rettelser, der er foretaget før den ordinære indberetning: Eksempel 1 En arbejdsgiver indbetaler kr. til en ratepension for en medarbejder. Medarbejderen ønsker dette rettet, således at kr. overføres til en livsvarig livrente. Med forslaget skal selskabet sende en ordinær indberetning på kr. til en ratepension og en rettekode på kr. til livsvarig livrente og kr. til ratepensionen. I dag indberettes ordinært kr. på rate og kr. på livsvarig livrente. I begge scenarier vil der på årsopgørelsen være kr. på rate og kr. på livsvarig livrente. I begge scenarier har arbejdsgiveren givet bortseelse i medarbejderens løn på kr. Eksempel 2 En person indbetaler selv kr. på en privat ratepension. Han ønsker dette rettet, således at kr. overføres til en livsvarig livrente. Med forslaget skal selskabet sende en ordinær indberetning på kr. til en ratepension og en rettekode på kr. til livsvarig livrente og kr. til ratepensionen. I dag indberettes ordinært kr. på rate og kr. på livsvarig livrente. I begge scenarier vil der på årsopgørelsen være kr. på rate og kr. på livsvarig livrente. I begge scenarier får personen et samlet fradrag på kr. Side 6

7 Eksempel 3 En arbejdsgiver indbetaler kr. til en ratepension for en medarbejder. Medarbejderen ønsker dette rettet, således at kun kr. spares op til pension, og de overskydende kr. udbetales. Selskabet må ikke udbetale direkte til kunden. Hvis selskabet efter pensionsaftalen har mulighed for det, kan der sendes kr. tilbage til arbejdsgiveren. Med forslaget skal selskabet sende en ordinær indberetning på kr. til en ratepension og en rettelsesindberetning på kr. til ratepensionen. I dag indberettes kr. på ratepension. I begge scenarier vil der være kr. på årsopgørelsen. De sidste kr. vil der være indehold A-skat af, når arbejdsgiveren udbetaler dem til medarbejderen. I begge scenarier er der givet bortseelse i medarbejderens løn på kr. Eksempel 4 En person indbetaler selv kr. på en privat ratepension. Han ønsker dette rettet, således at kun kr. spares op til pension. Med forslaget skal selskabet sende en ordinær indberetning på kr. til en ratepension og en rettelsesindberetning på kr. til ratepensionen. I dag indberettes kr. på ratepension. I begge scenarier vil der være kr. på rate. Og i begge tilfælde vil personen få et fradrag på kr. Med venlig hilsen Karen Leth Jensen Side 7

8 BILAG 3. Bemærkninger af korrekturmæssig karakter Side 9, sidste afsnit: Skal sidste sætning ikke være For pensionsordninger med fradrags- eller bortseelsesret indebærer krone-for-krone princippet, at udbetaling af afkastet af ikke-fradragsberettigede eller ikke bortseelsesberettigede indbetalinger skal indkomstbeskattes eller pålægges afgift.? Side 11, 2. afsnit: Henvisning til Afsnit IIA Side 11, 3. afsnit, sidste sætning: Er sætningen muligvis kopieret med fra et tidligere afsnit. 15 D ordninger bliver til 53A ordninger. 2 x side 15, 1 x side 32, 2 x side 33: Vi plejer at henvise til ratepensionsordning eller ophørende livrente og altså ikke blot ratepension. Side 31, 3. afsnit sidste punktum. Der kan vel også ske udbetaling via arbejdsgiver i året efter indbetaling. I så fald er det så arbejdsgiver, der skal korrigere løn mm. for indbetalingsåret. Side 32, til nr. 6: Er det ikke mere korrekt med et og i denne sætning. [ ] fordi beløbsgrænsen for indskud på ratepension og ophørende alderspension ( kr. i 2013-niveau) er overskredet, og som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, overføres til en anden fradragsberettiget pensionsordning [ ]. Side 34, sidste afsnit: samme som ovenfor. Side 36, sidste afsnit: Formuleringen skal lige overvejes, da der for 53 A- ordninger, hvor krone-for-krone princippet anvendes omvendt altså til beskatning. Side 37, 2. afsnit: Afsnittet omtaler de nye ordninger fra Det er jo korrekt at reglerne for ordningerne er vedtaget i 2012, men de har først haft virkning i Formuleringen kan muligvis være lidt mere præcis af hensyn til læsevenligheden for senere brugere. Side 8

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 200 Bilag 16 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 20. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

2013/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september Fremsat den 6. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september Fremsat den 6. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 13-0199841 Fremsat den 6. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 60 Bilag 1 Offentligt J.nr. 13-0199841 Den 6. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 26. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Høringssvar om nyt kapitalpensionsforslag 30.07.2012 Vi har modtaget udkast

Læs mere

Høringssvar til ændringer i Pensionsbeskatningsloven mfl. 1. Aldersopsparing skal på en gang løse to forskellige problemer

Høringssvar til ændringer i Pensionsbeskatningsloven mfl. 1. Aldersopsparing skal på en gang løse to forskellige problemer Skatteministeriet Att.: Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K lovgivningogoekonomi@skm.dk an@skm.dk Høringssvar til ændringer i Pensionsbeskatningsloven mfl. Vi har modtaget forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 200 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 Grovboller og Generationsskifte Pensioner 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 hhp@hulgaardadvokater.dkdk Forårspakken - pensioner Forårspakken omlægning

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 6. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

/Birgitte Christensen

/Birgitte Christensen Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast 8.11.2012 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Årsafslutning Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder. Ansatte og skat

Årsafslutning Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder. Ansatte og skat Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Årsafslutning 2018 Ansatte og skat I det følgende har vi kort omtalt forhold, der kan være relevante at overveje før udgangen af 2018. Vi har samlet

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension FOU nr 2015.16 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-16. Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift

Læs mere

3. udkast. Betænkning

3. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. september 2012 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 15 fra skatteministeren.

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 332 Offentligt J.nr. 2012-712-0091 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Indskud af skattefri DIS-indkomst på pensionsordning - beskatning af udbetalinger fra ordningen - Højesterets dom af 13/6 2016, jr. nr. 29/2015, jf. tidligere SKM2014.701.ØLR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland NFT og på 1/2005 Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne af Marianne Edler von Eyben På baggrund af et stipendieophold

Læs mere

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne Den historiske udvikling i marginalskatter betyder mindre samspilsproblem for nuværende pensionister i samme omfang som det ekstra pensionsfradrag gør for kommende Samspilsproblemet opstår som følge af

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 7. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 496 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 2. oktober 2012 1 Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Resumé: Centrale brugere af ADAM har behov for med modelversion

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-321-0013 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 28 Bilag 18 Offentligt J.nr. 2011-321-0020 Dato: 14. December 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 28 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Skatteudvalget L 196 Bilag 12 Offentligt

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Skatteudvalget L 196 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Læs mere

2011/1 BTL 196 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september Betænkning.

2011/1 BTL 196 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september Betænkning. 2011/1 BTL 196 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandlingen af

Ændringsforslag. til 2. behandlingen af Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 87 Bilag 8 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

PENSIONSREFORM I GRØNLAND

PENSIONSREFORM I GRØNLAND PENSIONSREFORM I GRØNLAND Formål 2 Formålet med pensionsreformen er at sikre, at borgere i Grønland sparer op til alderdommen og dermed bliver mere selvforsørgende At Grønland får skatten fra pensionsordninger

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren Holger K. Nielsen Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere