Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil"

Transkript

1 Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring mellem arbejdspladser, eller befordring inden for samme arbejdsplads, eller befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de foregående 24 måneder. Kørsel i forbindelse med overarbejde til bopælen for at spise anses for privat kørsel. Kører medarbejderen derimod til et cafeteria eller lignende for at spise eller til en forretning for at hente mad, vil der være tale om erhvervsmæssig kørsel. Kørsel fra arbejdspladsen til kurser eller uddannelsessteder med henblik på efteruddannelse som et led i arbejdet er også erhvervsmæssig kørsel. Al anden befordring er privat. Befordring mellem arbejdspladser For selvstændige og andre ikke lønmodtagere er kørsel mellem flere arbejdspladser erhvervsmæssig, medmindre virksomheden drives fra bopælen. Dette ses af nedenstående dom fra Landsretten. Befordringsfradrag for selvstændigt erhvervsdrivende En landmand driver to landbrugsejendomme og har bopæl på den ene ejendom. Landsretten har ikke anset kørsel mellem de to ejendomme for erhvervsmæssig, hvorfor landmanden ikke kunne fratrække kørselsudgifter mellem de to ejendomme. Forudsætningen for fradrag for kørsel mellem to virksomheder er, at den ene ikke samtidig anses for bopæl. Ligger virksomheden således på naboejendommen vil kørslen til anden virksomhed være erhvervsmæssig og således fradragsberettiget. Hvis kørslen fra virksomheden, hvor bopælen er, sker for denne virksomhed, vil kørslen dermed ikke være erhvervsmæssig. Der skelnes således mellem kørsel for samme virksomhed og kørsel mellem flere virksomheder, hvoraf den ene samtidig er bopæl. For lønmodtagere er befordring mellem flere arbejdspladser kun erhvervsmæssig, hvis arbejdet udføres for samme arbejdsgiver. Kørselsgodtgørelse for lønmodtagere En ingeniør var ansat i sit eget selskab, der drev virksomhed fra hjemmet. Landsretten konkluderede, at han ikke kunne få skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel mellem virksomheden (hjemmet) og Risø, som var hans største kunde. Lønmodtagere, der har bopæl på arbejdspladsen, kan ikke opnå skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel mellem faste arbejdssteder, hvis hjem og arbejdsplads er samme sted. Her kan 60-dages-reglen anvendes, hvis der er tale om skiftende arbejdssteder. Befordring inden for samme arbejdsplads Befordring inden for større arbejdspladser, f.eks. et lufthavnsområde eller et skovområde, anses for erhvervsmæssig befordring inden for samme arbejdsplads.

2 60-dages-reglen Kørsel mellem bopæl og samme arbejdsplads anses kun for erhvervsmæssig de første 60 dage inden for 24 måneder. Kørselsgodtgørelse Hvem kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse Skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil eller på motorcykel kan udbetales til lønmodtagere lønmodtagere med kundeopsøgende aktiviteter visse lønmodtagere under uddannelse. lønnede medhjælpere eller medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign. ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige ulønnede medhjælpere i foreninger, herunder idrætsforeninger. cyklister og knallertkørere kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse Ligningsrådet har truffet afgørelse om at følgende situationer kan sidestilles med egen bil 1.Delebilordninger hvor lønmodtager selv afholder alle udgifter direkte over for leasinggiver i den periode, han anvender bilen. 2.Leasede biler hvor den ansatte selv afholder alle leasingudgifter. 3.Situationer hvor den ansatte ejer bilen i lige sameje med andre, herunder ikke samboende. Det er ikke muligt at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, når arbejdsgiver indgår i leasingaftalen. Lønmodtagere kan som udgangspunkt ikke fradrage udgifter til erhvervsmæssig befordring. Der er tale om en ren godtgørelsesordning. Modtager De ikke kørselsgodtgørelse, kan De dog foretage sædvanligt befordringsfradrag. Reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse gælder for merudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel. Den skattefri kørselsgodtgørelse kan kun udbetales af en arbejdsgiver. Se nedenstående højesteretsdom. Kørselsgodtgørelse skattepligtig En hovedaktionær blev af Højesteret anset for skattepligtig af den udbetalte kørselsgodtgørelse. Han kunne ikke dokumentere, at han var lønmodtager i det ene selskab, og for det andet selskab kunne han ikke dokumentere, at kørselsgodtgørelsen blev udbetalt til dækning af udgifter påført ham som følge af arbejdet. Der kan kun udbetales skattefri kørselsgodtgørelse fra et indtægtsgivende arbejde. Der skal desuden være tale om, at den faktiske kørsel relaterer sig til det indtægtsgivende arbejde. En arbejdsgiver kan ikke udbetale hele lønnen til en medarbejder i form af skattefri godtgørelse. Arbejdsledige og personer på orlov (barsels-, sabbat- og uddannelsesorlov) kan ikke modtage skattefri kørselsgodtgørelse. Dog kan der opnås kørselsgodtgørelse for lønnet uddannelsesorlov. Skattefri kørselsgodtgørelse kan udbetales til personer i stillinger, som deltager i kurser uden for arbejdsstedet, når der er tale om uddannelse i forbindelse med nærmere beskæftigelse hos arbejdsgiveren, f.eks. revisorassistenter under uddannelse. Dette gælder ikke for elevstillinger, f.eks. kontorelever, lærlinge. Det er afgørende, at der er tale om et permanent ansættelsesforhold. Elever o.a. kan dog opnå kørselsgodtgørelse med Ligningsrådets lave sats på 1,68 kr. pr. km for alle kilometer til og fra uddannelsessteder.

3 Betingelser for skattefri kørselsgodtgørelse Modtageren har afholdt alle udgifterne til den erhvervsmæssige befordring. Bilens driftsudgifter kan ikke samtidig helt eller delvist dækkes skattefrit efter regning. Kun kørselsgodtgørelse for faktiske kørte antal kilometer dog maksimalt km til den høje sats for hver arbejdsgiver pr. år. For kørsel ud over km for samme arbejdsgiver kan der udbetales kørselsgodtgørelse efter den lave sats. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med antallet af de erhvervsmæssigt kørte kilometer. Hvis der er udbetalt forskud, skal det endelige kørselsregnskab og afregning ske senest ved udgangen af den følgende måned efter, at den erhvervsmæssige kørsel er foretaget. Hvis dette ikke sker rettidigt, bliver det udbetalte forskud skattepligtigt for lønmodtageren. Se nedenstående Landsretsdom. Manglende dokumentation for den erhvervsmæssige kørsel Østre Landsret har fundet den af arbejdsgiveren udbetalte skattefri kørselsgodtgørelse på kr for skattepligtig, fordi skatteyderen ikke kunne dokumentere den erhvervsmæssige kørsel manglende kørebog og, arbejdsgiveren ikke havde ført kontrol med antallet af kørte kilometer. Hvis skatteyderen havde ført en kørebog over den erhvervsmæssige kørsel, ville kørselsgodtgørelsen være skattefri. Arbejdsgiveren har pligt til at føre kontrol med medarbejdernes erhvervsmæssige kørsel. Arbejdsgiveren hæfter i første omgang for medarbejderens skattebetaling, men kan dog kræve skatten betalt af medarbejderen. Eksempel: Den faktiske kørsel (strækningen mellem bopæl og arbejdsplads) er større end eller lig med det antal kilometer, der er godtgjort af arbejdsgiveren. Det forudsættes, at kørsel mellem bopæl og arbejdsgiver er privat kørsel. 60 km Bopæl Arbejdsgiver 90 km 30 km Arbejdsplads 1.Hvis lønmodtageren kører mellem bopæl arbejdsplads bopæl: Der kan opnås kørselsgodtgørelse for 2x90 km de første 60 dage. Fra dag 61 kan arbejdsgiveren ikke yde skattefri kørselsgodtgørelse. Der kan i stedet foretages fradrag for 180 km. Dette fradrag foretages under hensyntagen til reglerne om, at alene befordring ud over 24 km pr. dag kan fradrages. Der kan således opnås fradrag for 156 km (180 km 24 km). 2.Hvis lønmodtageren kører bopæl - arbejdsgiver arbejdsplads og samme vej tilbage: Arbejdsgiveren kan yde kørselsgodtgørelse for 60 km (2x30 km), og lønmodtageren kan foretage fradrag for 96 km (120 km - 24 km). 3.Hvis lønmodtageren kører bopæl arbejdsgiver arbejdsplads bopæl: Inden for de første 60 dage vil der kunne opnås kørselsgodtgørelse for 120 km (30 km + 90 km).

4 Fra dag 61 kan der opnås skattefri kørselsgodtgørelse for 1x30 km, idet der kun kan ydes kørselsgodtgørelse for den faktiske erhvervsmæssige kørsel. For den resterende kørsel kan der foretages fradrag for 126 km (60 km + 90 km - 24 km). Bemærk at den samlede kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag maksimalt kan udgøre den faktiske kørsel på 180 km. Der kan endvidere kun udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for den strækning, som faktisk køres, og som samtidig er erhvervsmæssig. Kørselsgodtgørelsen er skattepligtig, hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt modtageren har fri bil til rådighed modtageren foretager ligningsmæssigt fradrag for den aktuelle kørsel den skattepligtige modtager kørselsgodtgørelse for den samme kørsel af en anden arbejdsgiver den udbetalte godtgørelse overstiger Ligningsrådets takster - dog ikke, hvis det overskydende beløb er medregnet som personlig indkomst kørselsgodtgørelsen modregnes i forud aftalt bruttoløn kørselsgodtgørelsen udbetales som fast beløb dog kan forskud udbetales under visse betingelser. Forskuddet skal være afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel. Se nedenstående kendelse fra Landsskatteretten. Kørselsgodtgørelse blev skattepligtig Kørselsgodtgørelse, som blev udbetalt med lige store månedlige acontobeløb, blev anset for skattepligtig. Der var ikke sket justeringer af kørselsbehovet i årets løb, ligesom der ikke var sket afregning af for meget udbetalt kørselsgodtgørelse i årets løb. Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, at Ligningsrådets satser anvendes ved afregning af den erhvervsmæssige kørsel. Et eventuelt acontobeløb, ud over kørselsgodtgørelse beregnet efter Ligningsrådets satser udbetalt til den ansatte, skal specificeres særskilt og beskattes, ellers bliver hele acontobeløbet anset for skattepligtig. Eksempel: Den faktiske kørsel (strækningen mellem bopæl og arbejdsplads) er mindre end det antal kilometer, der er godtgjort. Det forudsættes, at kørsel mellem bopæl og arbejdsgiver er privat kørsel. 60 km Bopæl Arbejdsgiver 50 km 80 km Arbejdsplads 1.Hvis lønmodtageren kører bopæl arbejdsplads bopæl Arbejdsgiveren kan de første 60 dage yde kørselsgodtgørelse for de faktiske kørte kilometer; en strækning svarende til 100 km (2x50 km). Herefter kan lønmodtageren foretage fradrag for 76 km (100 km - 24 km). Eventuel udbetalt kørselsgodtgørelse ud over den faktiske kørsel er skattepligtig. 2.Hvis lønmodtageren kører bopæl arbejdsgiver arbejdsplads arbejdsgiver bopæl

5 Arbejdsgiveren kan yde kørselsgodtgørelse for 160 km (2x80 km). Lønmodtageren kan herudover foretage fradrag for 96 km (2x60 km 24 km). 3.Hvis lønmodtageren kører bopæl arbejdsgiver arbejdsplads bopæl Arbejdsgiveren kan de første 60 dage yde kørselsgodtgørelse for 130 km (80 km + 50 km). Lønmodtageren kan herudover foretage fradrag for 36 km (60 km 24 km). Efter 60 dage kan arbejdsgiveren yde kørselsgodtgørelse for 80 km. Lønmodtageren kan herefter foretage fradrag for 86 km (110 km - 24 km). Bemærk: De skal altid være opmærksom på 60-dages-reglen. Ej modtaget kørselsgodtgørelse trods opfyldelse af forudsætningerne Lønmodtagere, der ikke har modtaget skattefri kørselsgodtgørelse, selv om betingelserne herfor er opfyldt, kan foretage fradrag i den skattepligtige indkomst for befordringen efter Ligningsrådets satser. Beløbet medtages som et ligningsmæssigt fradrag. Dog foretages dette fradrag under hensyntagen til reglerne om, at alene befordring ud over 24 km pr. dag kan fradrages. Fradraget kan foretages med den lave sats på 1,68 kr. pr. km. Hvis der ydes delvis kørselsgodtgørelse Udbetales der skattefri kørselsgodtgørelse med et beløb, der er mindre end Ligningsrådets satser, kan der ikke foretages befordringsfradrag for den aktuelle kørsel. Manglende opfyldelse af forudsætningerne Er godtgørelsen udbetalt, uden at betingelserne herfor er opfyldt, skal kørselsgodtgørelsen beskattes. Den skattepligtige kan foretage ligningsmæssigt fradrag for den faktiske befordring. Dog foretages dette fradrag under hensyntagen til reglerne om, at alene befordring ud over 24 km pr. dag kan fradrages. Fradraget kan foretages med den lave sats på 1,68 kr. pr. km. Godtgørelsens størrelse Den skattefri kørselsgodtgørelse må ikke overstige de satser, som hvert år fastsættes af Ligningsrådet. Ved benyttelse af motorcykel er satsen som for egen bil. Der kan ikke ydes skattefri kørselsgodtgørelse eller Ligningsrådets satser ved anvendelse af offentlig transportmiddel eller anden befordring. Dog kan cyklister og knallertkørere modtage skattefri kørselsgodtgørelse, jf. nedenfor. Satserne udgør følgende beløb: Årlig kørsel pr. arbejdsgiver, og maksimal skattefri kørselsgodtgørelse km giver 3,10 kr./km. 2. Over km giver 1,68 kr./km. 3. Cyklister og knallertkørere uanset antal km 0,40 kr./km. Km-grænsen Km-grænsen er ikke knyttet til den enkelte bil, men gælder for den enkelte lønmodtager for et kalenderår ad gangen hos hver arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skal ikke føre kontrol med den ansattes eventuelle kørsel for andre arbejdsgivere. Hvis lønmodtageren skifter bil i årets løb, kan han således ikke påbegynde en ny km grænse før året efter. Normal transportvej Befordringen opgøres som udgangspunkt på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel. Befordringen kan aldrig opgøres på grundlag af en strækning, der er længere end det faktiske antal kørte km. Ved normal transportvej ved kørsel i bil forstås den strækning, der skal tilbagelægges, når hensyn tages til de givne geografiske forhold det tidsmæssige forbrug

6 den økonomiske rimelighed. Ved denne vurdering kan der opstå spørgsmål om benyttelse af motorveje, omfartsveje, hovedveje o.l. frem for en måske kortere strækning ad mindre veje eller bykørsel. Ligningsmyndighederne skal i disse tilfælde lægge betydelig vægt på skatteyderens eget valg af transportvej, men må i øvrigt hense til en samlet vurdering af de geografiske forhold, tidsforbrug og økonomisk rimelighed. Hvis færgetransport, fly og lignende indgår i transportvejen Mod dokumentation ud over kørselsgodtgørelsen kan udgifter til færge, fly og lignende fratrækkes. Passage over Storebælt gældende for året Der kan ud over kørselsgodtgørelsen foretages fradrag med 90 kr. pr. passage for benyttelse af broforbindelsen. Man skal kunne fremlægge dokumentation for passagen. Øresundsbroen gældende for året Der er fradrag for passageafgiften over Øresundsbroen med 50 kr. i bil. Desuden kan der foretages sædvanligt befordringsfradrag efter kørte antal kilometer. Befordringsfradrag Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke modtage kørselsgodtgørelse for den erhvervsmæssige befordring. Selvstændigt erhvervsdrivende og andre med indtægtsgivende arbejde, der ikke er lønmodtagere, kan fradrage erhvervsmæssige befordringsudgifter. Forudsætningen for at foretage fradraget er, at der er afholdt udgifter, og at hvervet anses for erhvervsmæssigt. Selvstændige kan frit vælge: 1. fradrag for dokumenterede udgifter eller 2. fradrag efter Ligningsrådets satser (høje satser). Ligningsrådets takster dækker alle udgifter til befordring, herunder parkering. Fradrag efter Ligningsrådets takster foretages uden dokumentation for udgifternes størrelse. Bemærk, at den faktiske kørsel skal kunne dokumenteres. For selvstændige er udgifter til erhvervsmæssig kørsel som andre driftsudgifter fradragsberettigede. De selvstændigt erhvervsdrivende kan fratrække udgifter til biler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Når bilen benyttes både privat og erhvervsmæssigt, kan de driftsudgifter, der forholdsmæssigt kan henføres til den erhvervsmæssige kørsel, fratrækkes. Fordeling af kørsel mellem privat og erhvervsmæssig kørsel Landsskatteretten fastslog, at fordelingen af kørsel mellem privat og erhvervsmæssig kørsel for en blandet benyttet bil, der var anskaffet primo december, skulle foretages på grundlag af kørselsregnskabet for perioden indtil 31. december. Da skatteyderen havde registreret den erhvervsmæssige kørsel, gav Landsskatteretten ham ret i, at den erhvervsmæssige kørsel på ca. 77% for december måned kunne anvendes som beregningsgrundlag for fordeling af bilens fradragsberettigede driftsudgifter. For selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere med kundeopsøgende aktiviteter med mere end én arbejdsgiver er Kørebogen vigtig for at dokumentere den erhvervsmæssige kørsel. Ovenstående regler gælder også for andre end lønmodtagere og selvstændige f.eks. kunstnere, foredragsholdere og andre honorarmodtagere. Lønmodtagere med kundeopsøgende aktiviteter og flere arbejdsgivere Lønmodtagere med kundeopsøgende aktiviteter, der har flere arbejdsgivere, og som har erhvervsmæssig befordring i forbindelse hermed, der vedrører flere af disse

7 arbejdsgivere på en gang, kan ligesom selvstændige fradrage udgifter til denne befordring. Lønmodtagere med kundeopsøgende aktiviteter kan frit vælge mellem 1. fradrag for dokumenterede udgifter eller 2. fradrag efter Ligningsrådets satser (høje satser). Betingelserne for at foretage fradraget er, at lønmodtageren har mindst to arbejdsgivere at befordringen foretages for mindst to arbejdsgivere på en gang at lønmodtagerens arbejde består af kundeopsøgende aktiviteter Der er således snævre betingelser for dette fradrag. Der vil typisk være tale om befordring, hvor der konstant køres til en lang række forskellige arbejdspladser. Befordring for flere arbejdsgivere betyder, at den kørte strækning falder således, at befordringen ville være sammenfaldende, hvis den blev kørt for hver arbejdsgiver for sig. Lønmodtageren skal have flere arbejdsgivere, jf. nedenstående kendelse fra Landsskatteretten. Befordringsfradrag eneaktionær og direktør Selskabets hovedaktionær og direktør modtog fast løn fra selskabet. Alle aftaler om provision fra andre virksomheder som følge af direktørens arbejde var indgået med selskabet. Landsskatteretten mente således, at direktøren ikke kunne fratrække faktiske befordringsudgifter. For at lønmodtagere kan fratrække faktiske befordringsudgifter, skal der være tale om kundeopsøgende aktiviteter og flere arbejdsgivere. I denne sag kunne direktøren ikke anses for at have flere arbejdsgivere. Direktøren kunne have modtaget skattefri kørselsgodtgørelse, hvis han havde ført kørebog over den erhvervsmæssige kørsel. Kundeopsøgende aktiviteter består typisk i at køre ud til kunder for at sælge virksomhedens produkter, uanset om produkterne har karakter af varer eller tjenesteydelser. Hvorvidt der foreligger ansættelsesforhold hos flere arbejdsgivere, må afgøres ud fra en konkret bedømmelse i det enkelte tilfælde. Fradrag for udgifter til befordring kan ikke kombineres med modtagelse af skattefri kørselsgodtgørelse. Dette gælder i relation til såvel den enkelte befordring som til årets samlede befordring. Fradrag kan således kun foretages, såfremt samtlige kørselsgodtgørelser, der modtages i årets løb, indtægtsføres. Fri bil Når arbejdsgiveren stiller bil til rådighed for den ansatte til privat brug, uden at der betales fuldt vederlag herfor, foreligger der et personalegode, som er skattepligtigt. Det er rådigheden over bilen til privat brug, som udløser beskatning. Der er tale om biler i sædvanlig forstand, som efter deres art og fremtræden er et alternativ til private biler. Særlige køretøjer Andre biler, det vil sige lastbiler, kranvogne, indrettede værkstedsvogne og lignende specialkøretøjer må antages at blive anvendt primært eller udelukkende til erhvervsmæssig kørsel og i begrænset omfang til privat kørsel. Indretningen af disse biler gør, at de er uegnet eller meget lidt egnet til privat benyttelse. De anses derfor som udgangspunkt ikke at være til rådighed for privat kørsel. Hvis sådanne specialkøretøjer anvendes til privat kørsel af den ansatte, skal beskatningen ske efter den faktiske benyttelse. Bilen værdiansættes efter, hvad

8 det vil koste på det frie marked at leje et køretøj med tilsvarende private anvendelsesmuligheder. Hvis den private kørsel derimod sker i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel, skal der som udgangspunkt ske beskatning af et beløb svarende til Ligningsrådets km. sats. Beskatningen finder dog kun sted, såfremt den private kørsel i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel overstiger km. årligt. Fra og med indkomståret 1997 er der indført en bagatelgrænse for beskatning af en række personalegoder. Denne bagatelgrænse bevirker, at værdien af disse personalegoder kun er skattepligtige såfremt bagatelgrænsen overskrides. Privat kørsel i specialkøretøjer i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel er omfattet af bagatelgrænsen. Bagatelgrænsen for 2005 er kr. Kørsel mellem bopæl og kunder i servicebiler må anses som erhvervsmæssig. Dog må kørsel mellem bopæl og den samme kunde i mere end 60 dage anses som privat kørsel fra og med den 61. dag. Se nedenstående højesteretsdom om særlige køretøjer. Beskatning af fri bil til rådighed En hovedaktionær blev anset for skattepligtig af værdi af fri bil, selvom bilen var specielt indrettet til brug for arbejdet som gardinmontør. Højesteret fandt, at bilen ikke kunne sidestilles med en værkstedsvogn de særlige køretøjer og at bilen var anvendelig som alternativ til en privat bil. Skatteyderen skulle derfor dokumentere, at bilen udelukkende var anvendt erhvervsmæssigt. Dommen illustrerer de skrappe beviskrav, som skattemyndighederne stiller, for at beskatning af fri bil kan undgås. Det var således ikke tilstrækkeligt, at bilen kun vanskeligt kunne anvendes til privat benyttelse. En kørebog ville kunne have løftet bevisbyrden for den erhvervsmæssige kørsel. Bil på gule plader Ansatte, der kører i en firmabil på gule plader, hvor arbejdsgiveren ikke har betalt moms ved anskaffelsen, anses ikke for at have firmabil til rådighed, hvis kørslen er lovlig efter momsreglerne, dvs. erhvervsmæssig kørsel, der vedrører firmaets momspligtige aktivitet. I den forbindelse accepteres det, at der lejlighedsvis køres mellem bopælen og det faste arbejdssted. Bil på gule plader Kan undgå at føre kørebog Kører De som selvstændigt erhvervsdrivende i en bil på gule plader hvor købsmomsen er fratrukket, kan De helt udelade at føre kørebog. Hidtil har ejere af gulpladebiler skulle føre kørebog for at bevise over for myndighederne, at bilen ikke blev anvendt privat. Fra 1. januar 2002 er kravet om kørebog for gulplader afskaffet. Det er fortsat ikke tilladt at anvende gulpladebilen privat. Chauffører Chauffører, hvis primære opgave er transport i firmaets interesse af personer, varer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde ved at køre til og fra bopælen i firmaets bil, uden at det udløser beskatning. Det skal kunne godtgøres, at den pågældendes primære opgave er at være fører af bilen. Tilkaldevagt Ansatte, der har tilkaldevagter fra bopælen, og som tager bilen med hjem, fordi den skal bruges i forbindelse med tilkaldene, anses ikke af den grund for at have bil til rådighed for privat kørsel. Det er dog en betingelse, at tilkaldene ikke sker til et fast arbejdssted, men til midlertidige - ubekendte - arbejdspladser. Undgå beskatning af fri bil Da kun den private benyttelse af bilen beskattes, kan den ansatte med firmabil undgå beskatning af fri firmabil ved ikke at anvende firmabilen privat. Det er en forudsætning, at den ansatte kan dokumentere, at bilen ikke anvendes privat, f.eks. ved at føre kørebog. Samtidig skal der foreligge en skriftlig

9 aftale mellem den ansatte og firmaet om, at bilen ikke er til rådighed for privat brug. En anden mulighed er, at den ansatte meddeler arbejdsgiveren, at han ikke vil have bilen til rådighed, og at han udelukkende benytter den erhvervsmæssigt. Den ansatte har dog selv bevisbyrden for, at bilen ikke anvendes til privat kørsel. Aftale med selskab Det fremgår af en højesteretsdom fra 2003, at hvis en hovedaktionær indgår en aftale med sit selskab om, at bilen ikke må anvendes til private formål, kan en sådan aftale som udgangspunkt lægges til grund. Det medfører, at hovedaktionæren ikke skal beskattes af værdi af fri bil, hvis der ikke i øvrigt er en formodning for, at bilen anvendes privat. Skattemyndighederne har ifølge praksis været utilbøjelige til at tillægge en aftale mellem en hovedaktionær og hans selskab nogen betydning, idet de anså det for at være en aftale indgået med ham selv. Denne praksis kan ikke længere opretholdes. Køres der blot én gang om året privat i firmabilen trods aftale om, at bilen ikke er til privat benyttelse, vil det udløse beskatning af værdi af fri bil til rådighed for hele året, dog højst for den periode af året, hvor bilen har været til rådighed for den ansatte, herunder til rådighed til erhvervsmæssig kørsel. Hvis den ansatte, der har indgået en aftale med firmaet om, at bilen ikke er til privat benyttelse, i alle tilfælde afleverer bilen i virksomheden uden for arbejdstiden, kan beskatning af fri bil undgås. Hvis derimod firmabilen normalt holder ved bopælen uden for arbejdstiden, er der en formodning om uanset aftale om det modsatte med firmaet at bilen rent faktisk anvendes privat, og den ansatte må sandsynliggøre, at dette ikke er tilfældet. Den ansatte kan løfte bevisbyrden ved at foretage daglige registreringer af den faktiske kørsel, der viser, at den daglige kørsel er erhvervsmæssig. Rekonstruktion af kørselsregnskab En hovedanpartshaver fremlagde først kørselsregnskab ved Landsskatterettens behandling af sagen. Trods gentagne opfordringer hertil, havde han ikke afleveret kørselsregnskab til den kommunale skatteforvaltning. Landsskatteretten afviste at tage stilling til kørselsregnskabet, idet skatteyder ikke på et tidligere tidspunkt havde afleveret kørselsregnskab til skattemyndighederne. Landsskatteretten antydede, at kørselsregnskabet var rekonstrueret. Har De egen virksomhed er det nødvendigt, at De fører et udførligt kørselsregnskab, hvis De vil undgå beskatning af fri bil. Et kørselsregnskab skal føres løbende. Det er ikke tilstrækkeligt at rekonstruere kørselsregnskabet på det tidspunkt hvor skattemyndighederne anmoder om dokumentation for kørselen. Jo senere et kørselsregnskab fremlægges, jo større krav stilles der til bevisbyrden for, at kørselsregnskabet er ført løbende. Har en person uden for normal arbejdstid en firmabil til rådighed, er der en formodning om, at den også er til rådighed for privat kørsel, medmindre arbejdsgiveren har stillet begrænsninger for anvendelsen. Den ansatte må derfor godtgøre, at en firmabil ikke må benyttes privat, hvis beskatningen heraf skal undgås. Det må som minimum kræves, at der er en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må anvendes til privat kørsel, herunder kørsel mellem bopæl og arbejde. Erhvervsmæssig kørsel i firmabilen for et andet firma udløser beskatning af fri firmabil, fordi kørslen anses for privat i relation til det firma, der har stillet firmabilen til rådighed. Deleleasing Det er ikke muligt at undgå beskatning af fri bil ved, at arbejdsgiver lejer eller leaser bilen, og den ansatte betaler leasingudgiften svarende til det private brug af bilen. Dette er fastslået i en afgørelse fra Ligningsrådet i 2001.

10 Ligningsrådet har i en anden sag udtalt, at når arbejdsgiver og lønmodtager leaser samme bil, er det muligt at undgå beskatning af fri bil. Ligningsrådet har dog stillet følgende betingelser: Lønmodtageren betaler alle private udgifter direkte til leasingselskabet Lønmodtageren hæfter personligt for alle udgifterne over for leasingselskabet Udgifterne fordeles efter en opgørelse af den faktiske anvendelse af bilen. Arbejdsgiver kan ikke forlods afholde en del af udgifterne. Alle udgifter til bilens drift, afskrivninger og forrentning er indeholdt i leasingydelsen. Ordningen forudsætter at lønmodtageren fører kørebog. Det er ikke tilstrækkeligt at foretage en skønnet fordeling mellem arbejdsgivers og lønmodtagers kørsel. Lønmodtagere med kundeopsøgende aktiviteter Ved personer med kundeopsøgende arbejde forstås personer, der kører ud til kunder, nye såvel som gamle, for at sælge virksomhedens produkter. Der er ikke noget krav til produktets karakter. Det kundeopsøgende arbejde skal have en vis fast karakter over året. For disse personer vil kørsel i firmabil højst en gang om ugen mellem bopælen og den virksomhed, hvor den pågældende er ansat, ikke udløse beskatning af fri firmabil. Det er også her en forudsætning, at bilen i øvrigt ikke er stillet til rådighed for privat befordring. Udgangspunktet er, at der skal ske beskatning af fri bil, hvis bilen er egnet til privat befordring hvis bilen er til rådighed for privat kørsel og hvis der ikke er indgået en anden skriftlig aftale med arbejdsgiveren. Når bilen ikke er stillet til rådighed for privat kørsel Arbejdsgiveren har en pligt til at sikre, at en indgået aftale mellem virksomheden og den ansatte overholdes. Arbejdsgiveren må således påse, at f.eks. udgifter til benzin og service svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel. Endvidere vil det blandt andet kunne have betydning, hvor den ansatte bor i forhold til f.eks. dagligvareforretninger, hvordan den pågældende klarer sin transport til og fra arbejde, familiens størrelse, og om familien har egen bil. Der skal således ses på familiens samlede levevis/kørselsbehov ved bedømmelsen af, om firmabilen anvendes privat. Hovedaktionærer Hvis en hovedaktionær har råderet over en firmabil, er der en formodning om, at bilen ikke kun er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, men også for privat kørsel. I denne situation er det derfor vigtigt, at hovedaktionæren sandsynliggør, at han er afskåret fra at anvende bilen til privat kørsel. Når hovedaktionæren har råderet over en firmabil, er der tale om interesseforbundne parter, nemlig hovedaktionær og selskab. I denne forbindelse må det formodes, at dokumentationskravene skærpes. Der vil dels blive lagt vægt på nøjagtigheden af registreringerne i en kørebog, dels den mellem parterne indgåede aftale om, at bilen kun må anvendes til erhvervsmæssig befordring. Hvis et ægtepar er ansat i samme selskab, og den ene får stillet en bil til rådighed, skal der kun ske beskatning af den ægtefælle, der får stillet bilen til rådighed for privat kørsel. Derimod skal to brødre hver især beskattes, hvis disse til deling får stillet en bil til rådighed for privat kørsel. Se nedenstående dom. En direktør havde fraskrevet sig retten til fri bil. Hans samlever rådede over en privatejet bil. Landsretten konkluderede, at direktøren skulle bevise, at han ikke havde fri bil til rådighed. Da direktøren ikke havde ført kørebog, anså Landsretten ham for at have fri bil til rådighed.

11 Dommen viser, hvor vigtigt det er, at direktører og hovedaktionærer fører kørselsregnskab, hvis de vil undgå at blive beskattet af fri bil. Dette gælder, selvom de har privat bil, og selvom de over for selskabet har fraskrevet sig retten til fri bil. 60-dages-reglen Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads 60-dages-reglen 60-dages-reglen Kørsel mellem bopæl og samme arbejdsplads anses for erhvervsmæssig i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 24 måneder. Arbejdsdagene skal ikke være sammenhængende. Ved kørsel direkte fra bopælen til arbejdspladsen i en sammenhængende periode eller som enkeltdage igennem en periode lægges arbejdsdagene inden for de forudgående 24 måneder sammen. I perioden på 60 arbejdsdage medregnes enhver arbejdsdag uanset længden. Weekender, feriedage, sygedage m.v. medregnes ikke, men afbryder heller ikke perioden. Hvad afbryder 60-dages-perioden? Sammentællingen afbrydes kun, hvis man ikke har kørt mellem bopælen og den aktuelle arbejdsplads i 60 på hinanden følgende arbejdsdage. Det er kun kørsel mellem bopæl og arbejdsplads, der optælles. Kørsel til og fra en arbejdsplads i dagens løb tælles ikke med i 60-dages-reglen. Skifter De arbejdsgiver, påbegynder De en ny 60-dages-periode. Afbrydes ansættelsesperioden derimod midlertidigt, anses 60-dages perioden ikke for afbrudt. I dette tilfælde sammenlægges perioden før og efter det midlertidige ophold i arbejdet. Når der konstant køres fra bopælen til skiftende arbejdspladser og ikke til samme arbejdsplads i mere end 60 dage, er befordringen hele tiden erhvervsmæssig. Beregning af 60-dages perioden Eksempel 1: Én arbejdsplads pr. dag: Dag 1-60 (60 dage)/(bopæl A bopæl) De første 60 dage køres fra bopæl til arbejdsplads A og til bopæl. Det vil sige, at der indtil videre er kørt erhvervsmæssigt i 60 dage til arbejdsplads A. Dag (20 dage)/(bopæl B bopæl) De næste 20 dage (dag 61 80) køres fra bopæl til arbejdsplads B og til bopæl. Den erhvervsmæssige kørsel udgør indtil videre 20 dage til arbejdsplads B. Dag (40 dage)/(bopæl C bopæl) Den efterfølgende kørsel sker fra bopæl til arbejdsplads C og til bopæl fra dag 81 til dag 120. Den erhvervsmæssige kørsel til arbejdsplads C er indtil nu således 40 dage. Dag (60 dage)/(bopæl A bopæl) De næste 60 dages kørsel fra bopæl til arbejdsplads A og til bopæl fra dag 121 til dag 180 medfører, at den erhvervsmæssige kørsel til arbejdsplads A inden for 24 måneder nu udgør 120 dage. Al transport til A, B og C anses i dette eksempel for erhvervsmæssig, da 60- dages-reglen er afbrudt ved kørsel til arbejdsplads B og C med i alt 60 dage, inden der igen køres til arbejdsplads A. Men arbejdes der mindre end 40 dage på arbejdssted C, før arbejdet genoptages på arbejdssted A, er befordringen ved genoptagelsen af arbejdet på A ikke erhvervsmæssig. Ved beregningen af 60-dages-perioden i forbindelse med befordringen mellem bopæl og en bestemt arbejdsplads, hvor der samtidig indgår transport mellem flere

12 arbejdspladser, fokuseres der som vist i det følgende eksempel på den direkte befordring mellem bopæl og den pågældende arbejdsplads eller omvendt. Eksempel 2: Flere arbejdspladser pr. dag Dag 1-40 (40 dage)/(bopæl A B bopæl) De første 40 dage køres fra bopæl til arbejdsplads A og videre til arbejdsplads B og herefter til bopæl. Det vil sige, at der indtil videre er kørt erhvervsmæssigt i 40 dage til arbejdsplads A og arbejdsplads B. Kørsel mellem A og B er altid erhvervsmæssig. Dag (40 dage)/(bopæl B A C bopæl) De næste 40 dage (dag 41 dag 80) køres fra bopæl til arbejdsplads B videre til arbejdsplads A og derefter til arbejdsplads C og til sidst til bopæl. Der er således kørt yderligere 40 dage mellem bopæl og arbejdsplads B, hvoraf kun de 20 er erhvervsmæssig. Kørsel mellem de respektive arbejdspladser er som udgangspunkt erhvervsmæssig alle dage, idet kørsel mellem arbejdspladser ikke har betydning for 60-dagesreglen. Dog er kørslen mellem arbejdspladser for lønmodtagere kun erhvervsmæssig, hvis der er tale om befordring for samme arbejdsgiver. Dag (40 dage)/(bopæl A B C bopæl) De næste 40 dage (dag 81 dag 120) køres fra bopæl til arbejdsplads A, derefter til arbejdsplads B og derefter til arbejdsplads C for til sidst at køre til bopælen. Arbejdsplads A bliver i dette eksempel omfattet af 60-dages-reglen fra dag 101, hvorfor kørsel fra dag 101 til dag 120 til arbejdsplads A ikke er erhvervsmæssig. Kørsel til arbejdsplads C bliver også omfattet af 60-dagesreglen fra dag 101 til dag 120. Hvis de 60 dage overstiges Overstiger antallet af arbejdsdage på samme sted 60 dage, anses arbejdspladsen for fast og befordringen dermed for privat. Steder som anses for en arbejdsplads Almindelige faste arbejdspladser, kundebesøg, konferencer eller steder for afhentning af post eller materialer. Uddannelsessteder anses som udgangspunkt ikke for en arbejdsplads. Dog betragtes efteruddannelsessteder som en arbejdsplads. 60-dages-reglen Skatteyderen havde arbejdet på samme arbejdsplads i 62 dage, hvorfor kørsel til arbejdspladsen ud over de 60 dage ikke kunne karakteriseres som erhvervsmæssig. Der skulle således ske beskatning af de sidste to dage. Vær opmærksom på, at det er kørsel ud over 60 dage til samme arbejdsplads, der bliver skattepligtig. Sædvanlig bopæl Som udgangspunkt har en skatteyder kun sædvanlig bopæl et sted på samme tid. Den sædvanlige bopæl fastlægges ud fra en vurdering af, hvor skatteyderen har centrum for sine livsinteresser. I vurderingen indgår forhold som personlig, bolig-, social- og familiemæssig tilknytning til stedet opholdets hyppighed tilmelding til folkeregisteret. Ophold i sommerhus anses normalt ikke for den sædvanlige bopæl. Midlertidige ophold i nærheden af arbejdspladsen uden familie kan normalt heller ikke anses for den sædvanlige bopæl.

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen januar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen januar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 9. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Administrationsgrundlag for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser og kørsel

Administrationsgrundlag for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser og kørsel Administrationsgrundlag for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser og kørsel Udover at alle ansatte skal opleve at blive behandlet ordentligt ved godtgørelse af udgifter til erhvervsmæssig kørsel,

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Velkommen til Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Fodbold- eller håndboldklubbens skattemæssige status Skal en amatøridrætsforening aflevere selvangivelse og betale skat

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skat og studierejser

Skat og studierejser - 1 Skat og studierejser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med jævne mellemrum rejser SKAT sager om beskatning af medarbejdere eller selvstændige erhvervsdrivende, der har været på studierejse

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Om generelle satser for befordringsgodtgørelse og godtgørelse af bestemt type kollektiv transport

Om generelle satser for befordringsgodtgørelse og godtgørelse af bestemt type kollektiv transport Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Sagsnr. 2018-626 Doknr. 28628 Dato 23-10-2018 Om generelle satser for befordringsgodtgørelse og godtgørelse af bestemt type kollektiv

Læs mere

Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR.

Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR. Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen To domme fra

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2019 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Bilag til Regler for økonomistyring og registreringspraksis

Bilag til Regler for økonomistyring og registreringspraksis _ Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 7 Registreringsprocessen Pkt. 7.3 Godkendelse af regnskabsbilag Bilag 7.3.1 Forelagt revisionen: Juni 2018 Godkendt økonomidirektøren: Juni 2018

Læs mere

Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018

Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 22-03-2018 EMN-2018-00002 Nanna Skau Fischer Danske Regioners regler for honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

voksen- og efteruddannelse.

voksen- og efteruddannelse. BEK nr 1797 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/13828 Senere

Læs mere

: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2005

: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2005 Side 1 af 6 Juridiske vejledninger 2004-38: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2005 Juridiske Nyheder Afgørelser Love og regler Skattelove Afgiftslove Rapporter

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2019 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat I denne guide kan du læse om regler for

Læs mere

Parcelhusreglen salg af bolig nr. 2

Parcelhusreglen salg af bolig nr. 2 AFG nr 9104 af 17/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., SKAT, j.nr. 08-078062 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Parcelhusreglen salg

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Sådan undgår at betale kørselsgodtgørelse tilbage

Sådan undgår at betale kørselsgodtgørelse tilbage Sådan undgår at betale kørselsgodtgørelse tilbage En manglende underskrift og godkendelse på et enkelt bilag fra arbejdsgiveren kan blive dyrt for de mange tusinde danskere, der hvert år får skattefri

Læs mere