Den mundtlige prøve består af fagteoretiske spørgsmål og varer 30 minutter. Eleven må anvende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den mundtlige prøve består af fagteoretiske spørgsmål og varer 30 minutter. Eleven må anvende"

Transkript

1 VEJLEDNING FOR UDFØRELSE OG BEDØMMELSE AF SVENDEPRØVE/ AFSLUTTENDE PRØVE I SNEDKERFAGET Snedkerfagets Fællesudvalg drager omsorg for, at afsluttende svendeprøver / afsluttende prøver aflægges i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Alle spørgsmål vedrørende svendeprøveordningen behandles af Snedkerfagets Fællesudvalg, der yder vejledning angående ordningens praktisering. Afsluttende prøve/ svendeprøve, bygningssnedker og møbelsnedker For specialerne bygningssnedker og møbelsnedker finder den afsluttende prøve, der samtidig udgør en svendeprøve, sted i den sidste skoleperiode. Afslutning skal ske fredag i uge 13 eller 39. Hvis uge 13 indeholder en helligdag, kan det faglige udvalg forskyde afslutningen til fredag i ug 12 eller uge 14. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Den enkelte elev kan vælge mellem enten en bunden skriftlig, mundtlig og praktisk prøve, eller et selvvalgt projekt og en mundtlig prøve. Svendeprøve udført som bunden opgave for bygningssnedker og møbelsnedker Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg, der fremsender et antal opgaver til lodtrækning mellem eleverne. Den skriftlige prøve består af en tegneopgave, der løses inden for 15 klokketimer. Eleven må anvende skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder egne notater og regnemaskine. Den mundtlige prøve består af fagteoretiske spørgsmål og varer 30 minutter. Eleven må anvende skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder egne notater og regnemaskine. Den praktiske prøve, der løses inden for 112 klokketimer i forbindelse med undervisningen, består af en fremstillingsopgave inden for område- og specialefag udført under skoleundervisningen på grundlag af tegneopgaven fra den skriftlige prøve. Opgaven indeholder følgende discipliner:

2 1) Planlægning herunder valg af maskiner, værktøj og materialer. 2) Beslåning. 3) Lim- og finerarbejde. 4) Overfladebehandling. 5) Håndlavede snedkersamlinger. 6) Maskinelle samlinger. 7) Pasning. Der gives én bedømmelse i fagteori, på grundlag af en samlet bedømmelse af tegneprøven og den mundtlige prøve, og én bedømmelse for den praktiske prøve. Svendeprøve udført som helhedsorienteret projektopgave for bygningssnedker og møbelsnedker Elever i specialerne bygningssnedker og møbelsnedker, kan vælge at udføre svendeprøven som projekt og mundtlig prøve. Projektet består af skriftlig dokumentation i form af en projektrapport, der indeholder tegninger fra den praktiske opgave, som eleven har valgt. Projektets praktiske opgave skal omfatte de ovennævnte 7 faglige discipliner. Eleven afleverer senest 10 uger før begyndelsen af den sidste skoleperiode et projektoplæg i form af en målsat skitsetegning samt beskrivelse af materialevalg, der godkendes af skolen efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektrapporten udarbejdes inden for 30 klokketimer, og det praktiske produkt fremstilles inden for 112 klokketimer. Projektrapport og produkt præsenteres af eleven ved en mundtlig prøve, der varer 30 minutter. Der gives en bedømmelse i fagteori på grundlag af en samlet vurdering af projektrapporten og den mundtlige prøve og en bedømmelse for det praktisk udførte produkt. Der henvises i øvrigt til den udarbejdede Vejledning for svendeprøve udført som helhedsorienteret projektopgave. Afsluttende prøve / svendeprøve, orgelbygger Ved afslutning af specialet orgelbygger afholder det faglige udvalg en svendeprøve. Afslutning skal ske fredag i uge 13, eller 39. Hvis uge 13 indeholder en helligdag, kan det faglige udvalg forskyde afslutningen til fredag i uge 12 eller uge 14. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Svendeprøven består af en praktisk prøve i fremstilling af en manualsløjfevindlade på ikke under 4 stemmer samt 2 træpiber inden for den dybe oktav i gedakt 8'. Hvis manualsløjfevindladen udføres ved hjælp af CNC, omfatter prøven desuden en mindre opgave i form af en ramme på 600 x 400. mm., hvor to hjørner har slidstapper og de to andre er gennemtappet. Hvis vindladen ikke indeholder sinksamlinger skal den ekstra opgave være påsat en sammensinket kasse. Der kan rekvireres tegninger på opgaven

3 hos sekretariatet. Prøven varer i alt ca. 250 timer. Under prøven udarbejder eleven et tidsskema, som viser den tid, der medgår til fremstillingen af de enkelte dele. Afsluttende eksamen, bygningsmontør og træoperatør For specialerne bygningsmontør, træoperatør, døre og vinduer og træoperatør, møbel finder den afsluttende eksamen sted i den sidste skoleperiode på trin 1. Afslutningsdatoen er altid fredag i en uge, men er ikke nødvendigvis sidste dag i sidste skoleforløb på hovedforløbet. Oplysning om bedømmelsesresultat sker ved afslutning på sidste skoleforløb, men udlevering af uddannelsesbevis først sker på afslutningsdatoen i praktikvirksomheden. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Prøven består af et projekt med udgangspunkt i elevens valgfri specialefag. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. Skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder elevens egne notater og regnemaskine må anvendes ved udarbejdelse af det praktiske produkt og den skriftlige dokumentation og ved den efterfølgende mundtlige prøve. Projektets indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Projektet består af et praktisk udført produkt samt skriftlig dokumentation i form af projektbeskrivelse, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Projektet løses inden for en varighed af 100 timer. Dokumentation og praktisk produkt præsenteres af eleven ved en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusiv votering. Der gives en prøvekarakter på grundlag af en samlet bedømmelse. Udpegning af censorer / skuemestre De afsluttende prøver udført som helhedsorienteret projektopgave for bygningssnedker og møbelsnedker bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. De afsluttende prøver udført som en bunden opgave for bygningssnedker og møbelsnedker bedømmes af en lærer udpeget af skolen og fire censorer udpeget af det faglige udvalg. De afsluttende prøver for orgelbygger bedømmes af to skuemestre udpeget af det faglige udvalg. De afsluttende prøver for bygningsmontør og træoperatør bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. Censorerne skal have den fornødne fagkundskab og repræsentere henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden i det faglige udvalg. Censorerne skal opfylde habilitetskravene i henhold til eksamensbekendtgørelsen

4 Vejledning i bedømmelse og anvendelse af 7-trins-skalaen Gennemlæs nøje 7-trins-skalaen og de tilhørende betegnelser for karaktererne på skalaen. Ved karaktergivning benyttes 7-trins-skalen, hvor den laveste karakter er 3, og den højeste karakter er 12. Bemærk at karakteren 00 og 3 er dumpekarakterer, idet de er utilfredsstillende præstationer. Der kan kun anvendes de nævnte karakterer i hver bedømt disciplin. Således kan der f.eks., ikke gives karakteren 2, 1, 3, 5, 6, 8, 9, og 11. Disse karakterer eksisterer ikke på 7-trins-skalaen. 7-trins-skalaen Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler A B 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler C D 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål E Fx -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation F Anvendelse af 7-trins-skalaen 12,0 11,0 10,9-8,5 8,4-5,5 5,4 3,1 3,0 2,0 1,99-1,5 1, A B C D E Fx F

5 Anvendelse af bedømmelsesskemaerne i Snedkerfaget I forbindelse med svendeprøve/afsluttende prøve anvendes de bedømmelsesskemaer, Fællesudvalget har udarbejdet. Der er følgende hjælpeskemaer: Bedømmelse af bygningssnedker / møbelsnedker og træoperatører / bygningsmontører Skema A Tegneprøve Skema B Mundtlig prøve Skema C Praktikprøven Skema D Samle- vægtningsskema Bedømmelse af Orgelbygger Orgelbyggerskema Se Vejledning for udførelse og bedømmelse af svendeprøver i orgelbyggerfaget. Det er vigtigt, at hver censor/eksaminator noterer sine vurderinger i bemærkningsfelterne. Vurderingerne kan være udgangspunkt for censorernes og eksaminators drøftelse, hvor der er store spring i de afgivne bedømmelser. I tilfælde af klagesager over udfaldet af en svendeprøve, bliver disse vurderinger brugt til at belyse en sag. Skemaerne bør derfor gemmes i en måned efter svendeprøven. Skema A - bedømmelse af tegneprøven Ved bedømmelsen af alle former for tegneprøve anvender faglæreren og hver af de 2 censorer hver især et skema A pr. elev. 1. Her foretages en objektiv vurdering af tegningen i henhold til overskuelighed i forbindelse med praktisk udførelse af det tegnede produkt. Det vurderes om alle væsentlige detaljer er med. Er markeringen af de valgte snit placeret relevant og strategisk korrekt i forhold til den konkrete opgave. 2. Er alle mål korrekte. Der foretages sammenligning af alle tegninger og mål på disse. Er alle mållinjer placeret korrekt og ensartet i forhold til hinanden, og er målene let at aflæse. 3. Vurdering af de valgte stregtykkelser, skraveringer og symboler. Er den valgte skalering relevant i forhold til opgaven, valg af papirformat og dansk standard for målestoksforhold. 4. Det overordnede indtryk af tegningerne vurderes. Herunder udskriftskvalitet og hvordan tegninger er placeret på papiret. Er tegningshoved placeret korrekt og med alle væsentlige oplysninger. På baggrund af en vurdering af de fire punkter gives der en samlet karakter for tegneprøven

6 Skema B - bedømmelse af Fagteori mundtlig prøve Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve anvender faglæreren og hver af de 2 censorer hver især et skema B pr. elev. Skema B kan anvendes både til bedømmelse af den mundtlige prøve ved den traditionelle svendeprøve, projektsvendeprøve og bedømmelse af de elever der ønsker at afslutte efter trin Eleven skal som det første punkt forsvare sin tegning / projektopgavetegning i forhold til den bedømmelse, der er foretaget i skema A. 2. Det andet punkt er en eksamination i faglig forståelse og Fagteori. Ved den traditionelle svendeprøve trækker eleven fire spørgsmål. Ved en projektsvendeprøve stilles der relevante fagteoretiske spørgsmål på baggrund af opgaven og den afleverede projektrapport. 3. Det tredje og sidste punkt er for den traditionelle svendeprøve en bedømmelse af en vedlagt skæreseddel /materialeliste. For projektsvendeprøven er det en samlet vurdering af den afleverede projektrapport. På baggrund af en vurdering af de tre punkter gives der en samlet karakter for den mundtlige prøve. Skema C - bedømmelse af den praktiske prøve Ved bedømmelse af den praktiske prøve ved en svendeprøve anvender faglæreren og hver af de 4 censorer hver især et skema C pr. elev. Ved bedømmelse af den praktiske prøve ved en projektsvendeprøve og ved den afsluttende prøve efter trin 1 anvender faglæreren og hver af de 2 censorer hver især et skema C pr. elev. Vær opmærksom på, at disciplinen planlægning er kommet med sammen med valg af, maskiner, værktøj og materialer. Rubrikken med vurdering er blevet delt i to af hensyn til bedømmelsen af bygningssnedkernes dør og skab i den traditionelle svendeprøve. Vejledning i hvordan de syv forskellige discipliner skal bedømmes: Disciplin Beskrivelse 1. Planlægning Svendestykket skal som udgangspunkt altid være færdigt og klart til aflevering. Hvis svendestykket ikke er færdigt er det udtryk for dårlig planlægning, og det trækker ned i karakteren for disciplinen Planlægning

7 I projektsvendeprøven bør projektbeskrivelsen indeholde en dokumentation for planlægningen: Hvilke maskiner, værktøj og materialer er blevet brugt i hvilken rækkefølge. Tidsplan med opsætning af delmål for udførelse af projektet. 1. Valg af maskiner, værktøj og materialer I den traditionelle svendeprøve anbefales det, at eleverne som hjælpeværktøj udarbejder en tidsplan før påbegyndelsen af svendestykket. Der skal være en faglig mening med alt hvad man gør, også med hensyn til valg af materialer. Eksempelvis: valg af træsort til glide- og styreliste og kernetræ de rigtige steder. Eleverne bør lave en skriftlig indsigelse, hvis de ikke kan få udleveret de korrekte materialer under svendeprøven. Indsigelsen skal attesteres af fagskolen, og udleveres til censor inden bedømmelsen. 2. Lim og finerarbejde Der skal være styr på mængden af lim i alle samlinger. Der må ikke være gennemslag af lim i fineren. Finersamlingerne skal være symmetriske og tætte. Der skal være ens fuger på for og bagside. Ved flere overflader skal fineren være parret sammen fra samme pakke. Kanter må ikke være flossede, og der må ikke være oprifter. 3. Håndlavede snedkersamlinger Alle håndlavede samlinger skal være tætte og inddelt fagligt korrekt. 4. Maskinelle samlinger Alle maskinelle samlinger skal være tætte og inddelt fagligt korrekt. De valgte samlinger og kontrakehlinger bedømmes. Der må ikke være oprifter / udrivninger

8 5. Beslåning Alle hængsler skal bære. Alle beslag skal være ilagt tætte og plant. Beslag der ilægges maskinelt skal være ilagt efter egen skabelon / program. Beslag og skruer skal passe til hinanden og til opgaven. Befæstelse af lister skal være ensartet inddelt og symmetriske. 6. Pasning Tegning og produkt skal passe sammen, og alle mål skal være overholdt. I modsat fald har det en karaktermæssig konsekvens. Der skal være mindst mulig og ensartet luft ved skuffer og låger. Der skal være fagligt korrekt luft ved karm og dørramme / vinduesramme. Skuffer skal glide let og ubesværet. Over og understel skal monteres ensartet. Inddeling af fyldninger skal være ensartet. Glaslister for neden skal enten være helt tætte eller følge Dansk Standard = 7 mm. luft. 7. Pudsning og overfladebehandling Pudsning skal være gennemført så den passer til den valgte overfladebehandling. Kanter skal være ensartet brækket eller rundet. Ved overfladebehandling skal overfladen fremstå ensartet. På baggrund af en vurdering af de syv punkter gives der en samlet karakter for den praktiske prøve. Vejledning i skema D fastsættelse af karakterer Hver censor og lærers karakter fra skema A, B og C overføres til skema D. Karakteren i fagteori gives på grundlag af en samlet bedømmelse af tegneprøven og den mundtlige prøve. Foruden karakteren i fagteori afgives også en karakter for den praktiske prøve. Eleven har bestået, hvis begge eksamenskarakterer uden afrunding er mindst 02. Det samlede eksamensresultat er et vægtet gennemsnit. I det vægtede gennemsnit indgår karakteren for fagteori med 1/3 og karakteren for den praktiske prøve indgår med 2/3. Gennemsnittet af karaktererne afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ved det vægtede gennemsnit forstås summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt og divideret med summen af vægtene

9 Censorgruppen fastsætter en fælles karakter efter drøftelse mellem dem. I tilfælde af uenighed mellem censorerne fastsættes bedømmelsen som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to karakterer. Hvis censorgruppen og eksaminator (udpeget faglærer) ikke er enige om en fælles bedømmelse, afgiver censorgruppen og eksaminator hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse to karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter. Og den nærmeste lavere karakter, hvis censor har givet den laveste karakter. Hvor der er uenighed om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til Bestået eller Ikke bestået, er censors bedømmelse afgørende. Gennemsnittet af karaktererne afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen. Svendebrev /uddannelsesbevis Har eleven bestået prøven, modtager han/hun svendebrev/uddannelsesbevis i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen. Snedkerfagets Fællesudvalg sender Svendebrevet til formanden for det lokale uddannelsesudvalg. Formanden for Snedkerfagets Fællesudvalg har da underskrevet svendebrevet, og formanden for det lokale uddannelsesudvalg underskriver det. I svendebrevet anføres den samlede karakter og der tilføjes det bogstav fra ECTS- skalaen, som svarer til den pågældende karakter, som angivet i nedenstående skema: Herudover får elever, en særlig påtegning på svendebrevet efter følgende fordelingsnøgle, som angivet i nedenstående skema: Samlet oversigt over talkarakterer, ECTS-skala og snedkerfagets benævnelser Sølv Bronze Ros Antaget Ikke bestået 12,0 11,9-11,0 10,9-8,5 8,4-5,5 5,4 3,1 3,0 2,0 1,99-1,5 1, A B C D E Fx F Senest 14 dage efter hver prøve indsender uddannelsesudvalget en beretning om forløbet (D-skemaet) og (orgelbyggerskemaet) af de omhandlede prøver til Fællesudvalget, der opbevarer beretning om forløbet (D-skemaet) og (orgelbyggerskemaet) i min. 25 år

10 Uddannelsesudvalget drager omsorg for gravering og fremsendelse af eventuelle medaljer til de nye snedker- og orgelbyggersvende. Det skal pointeres, at skemaerne A, B og C er arbejdspapirer. Lærerens og censorernes fælles dømmekraft er stadig det vigtigste element i processen. Svendeprøvegebyret og afsluttende praktikerklæring Svendeprøve afholdes, når skolebevis er udstedt, og praktikvirksomheden har indsendt den afsluttende praktikerklæring, der samtidig gælder som tilmelding til svendeprøve. Virksomheden indbetaler samtidig et gebyr til det faglige udvalg til dækning af udgifterne ved prøvens afholdelse. Tilmelding til svendeprøve skal finde sted senest en måned før prøvens afholdelse. Gebyret andrager pt. 1100,00 kr. for virksomheder, der er medlemmer af Dansk Byggeri og Træets Arbejdsgivere, og 3500,00 kr. for andre virksomheder. Beløbene skal være indbetalt senest 14 dage før prøvens afslutning. Til festligholdelsen af svendeprøven yder Snedkerfagets Fællesudvalg et tilskud på 200 kr. pr. elev. Beløbet udbetales til det lokale uddannelsesudvalg. Vejledning såfremt en elev ikke består svendeprøve/afsluttende prøve Elever, som har været forhindret i at fuldføre svendeprøven på grund af dokumenteret sygdom eller anden tvingende årsag, kan deltage i en ny prøve efter det faglige udvalgs nærmere bestemmelse. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv. Hvis der er flere delprøver i et fag, aflægges kun ny prøve i de delprøver, hvor karakteren i den første prøve er under 02, henholdsvis ikke bestået eller ikke godkendt. Såfremt en elev ikke består sin svendeprøve, skal det lokale uddannelsesudvalg straks meddele dette til Snedkerfagets Fællesudvalg. Der opgives navn på eleven, virksomhedens navn og adresse samt en kort beskrivelse af årsagen til, at eleven ikke har bestået. Herefter afholder Snedkerfagets Fællesudvalg eller det lokale uddannelsesudvalg et møde med virksomheden (mesteren), eleven og 2 repræsentanter fra Snedkerfagets Fællesudvalg eller det lokale uddannelsesudvalg får afklaret, hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet, og hvad årsagen er til, at svendeprøven ikke er bestået. Der skal være afholdt møde med virksomheden og eleven senest 5 arbejdsdage efter svendeprøven. Der tages stilling til forlængelse af læretiden, ligesom der tages stilling til, hvilken løn der skal betales ved forlængelse af læretiden. Snedkerfagets Fællesudvalg / det lokale uddannelsesudvalg pålægger virksomheden, at der oprettes et tillæg til uddannelsesaftalen på forlængelsesperioden

11 Snedkerfagets Fællesudvalg / det lokale uddannelsesudvalg foretager ved samme lejlighed en virksomhedsbesigtigelse. Snedkerfagets Fællesudvalg / det lokale uddannelsesudvalg udfærdiger et referat, som underskrives af eleven, virksomheden og udvalget. Referatet sendes til Snedkerfagets Fællesudvalg, der har ansvar for godkendelse af sagen

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE UDFØRT SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE Snedkerfagets Fællesudvalg 1 Generelt om projektsvendeprøven Projektsvendeprøven består af et

Læs mere

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE UDFØRT SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE Snedkerfagets Fællesudvalg 1 Generelt om projektsvendeprøven Projektsvendeprøven består af et

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Regulativ Stk. 1 Svendeprøven bedømmes af skuemestre udpeget af Det Faglige Fællesudvalg efter indstilling fra henholdsvis BKD Bager- & Konditormestre i Danmark & Fødevareforbundet NNF. I enhver bedømmelse

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør November 2013 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker Oktober 2012 Skuemestervejledning Elektronikfagtekniker Radio-tv-fagtekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2008 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.februar 2008, som

Læs mere

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen Oktober 2012 Skuemestervejledning Automatiktekniker Automatiktekniker i elevatorbranchen Automatiktekniker i elektrobranchen Elektrotekniker, under udløb fra og med 15. januar 2010 Industriens Uddannelser,

Læs mere

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Februar 2011 Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Vejledningen er gældende for følgende specialer Klejnsmed, smed (aluminium) og smed (rustfast), der har gennemført grundforløbet

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Skuemestervejledning. Metalsmed. April Metaltrykker - Gravør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V.

Skuemestervejledning. Metalsmed. April Metaltrykker - Gravør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V. April 2014 Skuemestervejledning Metalsmed - Metaltrykker - Gravør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Skuemester 3 Inhabilitet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Udkast af 15. maj 2006) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser November 2010 Skuemestervejledning Klejnsmed Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik Svejser Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Februar 2012 Skuemestervejledning Bådebygger Sejlmager Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Ædelstensfatter. Ædelmetalstøber. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Butiksguldsmed.

Skuemestervejledning. November 2010. Ædelstensfatter. Ædelmetalstøber. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Butiksguldsmed. November 2010 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Ædelmetalstøber Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Butiksguldsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER

CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER Rammerne for den afsluttende prøve (svendeprøven) er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 378 af 08/04/2015 om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER

CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER CENSORVEJLEDNING MEDIEGRAFIKER Rammerne for den afsluttende prøve (svendeprøven) er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 462 af 14/04/2015 om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Grafisk Uddannelsesudvalg Censorvejledning,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1

MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1 MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette hovedforløb beskæftiger vi os med: Tegne og tilrettelægge udførelsen af et mindre møbel med en skuffe med nedlagt lås og kanthængsel Maskinelle såvel som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Ændret den 25. juni 2010 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 20.07.2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle

ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN. Vejledning vedrørende. afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle ANLÆGS- OG BYGNINGSSTRUKTØRUDDANNELSEN Vejledning vedrørende afvikling af svendeprøver, herunder skuemestrenes rolle Rev.: 06. juli 2011 Formålet med vejledningen Vejledningen beskriver procedure og krav

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Kapitel 1 GGS-skalaen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Kapitel 1 GGS-skalaen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse I medfør af: 7, stk. 1 i landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik, 19 i landstingsforordning

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Opbygning af gamle såvel som moderne vinduer, og tegning af vindue med koblet ramme (Solid Works) Renovering af vinduesramme

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

O:\Ministeriet for Videnskab\Bekendtgørelser\557299\Dokumenter\ fm :55 k03 bj

O:\Ministeriet for Videnskab\Bekendtgørelser\557299\Dokumenter\ fm :55 k03 bj Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Elektronikoperatør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 6. februar 2015 3. februar 2015. Nr. 114. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631 Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1601 af 17/12/2014 Gældende (Karakterbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 09-01-2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer I procent Afgangsprøver 2010 Dette notat giver en fremstilling af resultaterne ved dette års afgangsprøver i 9. og 10. klasse. Den udarbejdes som led i arbejdet med udformning af skolernes kvalitetsrapport

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen

Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen til elektrikeruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål med vejledningen... 2 3 Generelt for hele uddannelsen... 3 3.1 EUD elektrikeren... 3 3.2 EUX elektrikeren... 3 3.3 Uddannelsesplan og bedømmelsesplan...

Læs mere