Vand til markvanding. Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vand til markvanding. Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug"

Transkript

1 Vand til markvanding Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

2 Emner Markvanding i Danmark Markvandingsbehov i 25 år Økonomi i markvanding Vandføring i vandløb Fremtidig regulering 2...

3 Markvanding i Danmark Ca. 17 % af landbrugsarealet kan markvandes svarende til ha De fleste markvandingsanlæg blev etableret fra midt i 1970 erne til midt i 1990 erne. 20 år med vanding i det nuværende omfang Markvanding etableres ofte som forsikring mod tørkeår og dermed økonomiske katastrofeår Samlet indvindingstilladelse > 500 mio. m % udnyttelse af tilladelser over årrække

4 Indvinding til markvanding udgør % af den samlede indvinding af grundvand Andet Markvanding

5 Indvinding til markvanding udgør % af den samlede indvinding af grundvand Markvanding Andet Heraf reinfiltrerer % 5...

6 Opgørelse af markvandingsbehov Formål: Kendskab til vandingsbehov og variation i vandingsbehov mellem år Grundlag for økonomi i markvanding

7 Vandingsbehov, mm Markvandingsbehov, gns på JB1 (61 mm rodzonekapacitet)

8 Markvandingsbehov - fremgangsmåde Vandingsbehov beregnet med Vandregnskab Online Grovsand (JB1) med 61 mm rodzonekapacitet Klimadata for 2 lokaliteter (Billund og Ribe) Vandet ved vandunderskud på % af rodzonekapacitet afhængig af vækstfase Vanding har sikret fuld fordampning Reinfiltrationen er med det beregnede vandingsbehov på 27 %.

9 Gns. Vandingsbehov, mm Markvandingsbehov i grovfoder-sædskifte på JB , mm pr. år Vandingstilladelse 119

10 Vandingsbehov i Ribe amt (søjler) og vandforbrug (rød kurve), mio. m 3 pr. år Mio. m 3 pr. år Kilde: Grundvandsovervågning 2011

11 Forklaringer på afvigelse mellem vandingsbehov og vandforbrug i Ribe amt Vandingsbehov beregnet ved 61 mm rodzonekapacitet 1/3 af vandet areal i Ribe amt har større rodzonekapacitet Hvilende vandingstilladelser pga. økonomi, alder mv. Vandingskapacitet er begrænsende nogle år når vandingsbehovet er stort Evt. fejl i indberetninger af vandforbrug?

12 Økonomi i markvanding Merudbytte pr. mm Betydning af afgrødepriser Økonomisk potentiale i markvanding

13 kg pr. mm Merudbytte pr. mm vandingsvand i korn vårbyg (blå), vinterbyg (brun) og hvede (gul) Forsøg ved Jyndevad Udbytte med vanding, hkg/ha

14 kg pr. mm Merudbytte pr. mm vandingsvand i korn vårbyg (blå), vinterbyg (brun) og hvede (gul) y = 0,31x + 3,2 R² = 0,53 Forsøg ved Jyndevad Udbytte med vanding, hkg/ha

15 Gns. kr. pr. ha Økonomi ved markvanding i kornsædskifte på JB1 ved vandingsbehov som i Bygpris: 135 kr./hkg Hvedepris: 140 kr./hkg

16 kr. pr. ha Økonomi i markvanding i kornsædskifte på JB1 afhængig af kornprisen Kornsælger Kornkøber kr. 110 kr. 140 kr. 170 kr. Kornpris

17 Markvandingens økonomiske potentiale ha kan markvandes Vandingsbehov i korn er i gns. ca. 100 mm Merudbytte i korn er typisk kg kerne/mm/ha Ved kornpris på 130 kr./hkg Hvis korn på hele arealet, så 1,35 mia. kr. pr år. Driftsomkostninger ca. 0,35 mia. kr. pr. år inkl. løn Så netto ca. 1 mia. kr. pr. år i gns. dækningsbidrag Dertil kommer Højværdiafgrøder (kartofler) Værdi af afgrødekvalitet Sikkerhed for foderforsyning (og husdyrproduktion) Bedre næringsstofudnyttelse mv.

18 Markvanding og vandløbspåvirkning Overudnyttelse af grundvand til markvanding handler næsten udelukkende om vandløbspåvirkning (og terrestriske økosystemer)

19 Maksimal påvirkning af medianminimumsvandføringen Max påvirkning af upåvirket medianminimum Max Høj økologisk tilstand 5 % God økologisk tilstand Små vandløb < 2 m bredde 10 % Vandløb med tidligere A målsætning (naturvidenskabelig interesseområde) Vandløb med tidligere B1 målsætning (gyde- og yngelvækstvand for laksefisk) Udvalgte vandløb med beskyttede arter og/eller tilknyttede naturtyper Mellemstore og store vandløb > 2 m bredde (tidligere B0, B2 og B4 vandløb samt F målsatte) 10 % 10 % 10 % 15 % Mellemstore og store vandløb > 2 m bredde 25 %

20 Grænseværdier for maksimal påvirkning af medianminimumsvandføring Grænseværdier stammer fra 1979 (recipientkvalitetsplanlægning) og vedrører vandkvalitet/spildevand Grænseværdierne er ikke egnede til vurdering af økologisk tilstand. Grænseværdierne er ikke fagligt velfunderede. 94% 6% Max 6% af nettonedbør i DK kan udnyttes bæredygtigt! Primær årsag: Grænseværdier for påvirkning af vandføring i vandløb

21 Maksimal påvirkning af medianminimumsvandføringen Max påvirkning af upåvirket medianminimum Max Høj økologisk tilstand 5 % God økologisk tilstand Små vandløb < 2 m bredde 10 % Vandløb med tidligere A målsætning (naturvidenskabelig interesseområde) Vandløb med tidligere B1 målsætning (gyde- og yngelvækstvand for laksefisk) Udvalgte vandløb med beskyttede arter og/eller tilknyttede naturtyper Mellemstore og store vandløb > 2 m bredde (tidligere B0, B2 og B4 vandløb samt F målsatte) 10 % 10 % 10 % 15 % Mellemstore og store vandløb > 2 m bredde 25 %

22 Helhedsvurdering i stedet for faste grænseværdier for vandføring

23 Beregning af vandløbspåvirkning Behov for fagligt velfunderet metode og værktøj til beregning af vandløbspåvirkning Vandplan arbejdsgr. for markvanding har peget på metode Tilstrækkelige data mangler, især på lokal skala! Terrænnære grundvandsmagasiner Hydrogeologi i høj opløsning og vandløbslækage Test og validering af beregningsmetode er et must. Der findes ikke værktøjer/metoder, der reelt kan beregne vandløbspåvirkningen på lokal skala (vandløbsstrækninger)

24 Reduktion af markvanding? En del steder er der allerede lukket for yderligere vandingstilladelser I udkast til vandplaner fra forhøringen indgik ophør med markvanding på ha Hvor stort er det reelle behov for at reducere markvandingen af hensyn til faunaen i vandløb?

25 Alternativer til ophør med markvanding F.eks. prognosereguleret markvanding

26 HydroCAST case studie: Prognosereguleret markvanding Den upåvirkede minimumsvandføring er overvejende bestemt af vinterens grundvandsdannelse og grundvandstanden Belyse mulighederne for at regulere markvandingen i det aktuelle år afhængig af prognose for sommervandføring Gennemføres i perioden (DHI, GEUS, DMI, KU, AAU, VFL m.fl.)

27 Min. flow l/s Minimumsvandføring i 30 år uden oppumpning (eksempel) Medianminimumsvandføring: 16 l/s Year

28 Min. flow l/s Max påvirkning af minimumsvandføring fra oppumpning af grundvand 25 (max 10 % af medianminimum) kritiske år Year

29 Min. flow l/s Udnyttelig ressource med prognosereguleret indvinding af grundvand (princip figur) Mere vand kan udnyttes (undtagen i 3 år) og samtidig bedre miljøbeskyttelse! Minimumsvandføring l/s Year

30 Opsummering vedr. vand til markvanding Stor økonomisk betydning for erhverv og regioner Vandingsbehov varierer meget i gns. over 25 år har behovet været mm for sædskifter på JB1 Behov for nye, fagligt velfunderede retningslinjer for vurdering af acceptabel vandløbspåvirkning Behov for fagligt kvalificeret beregningsmetode samt test og validering af påvirkningsberegninger Reelt behov for reduktion af markvanding af hensyn til vandløbsfauna? Hvis ja, så bør alternative virkemidler på banen. Tak for opmærksomheden

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Hans Jørgen Henriksen og Jens Christian Refsgaard, GEUS Kapitel 9 Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang 1 9.1

Læs mere

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 201 4 / 74 Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION 2 3.1 Formålet med NOVA... 3 3.2 Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model... 4 3.2.1 Formål med den nationale vandressource

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Ståbi i grundvandsmodellering, Henriksen et al. (red) 21/56 GEUS Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Hans Jørgen Henriksen Hydrologisk afdeling, GEUS

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Gitte Blicher-Mathiesen Kurt Nielsen Danmarks

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Behov for vand i Region Midtjylland

Behov for vand i Region Midtjylland Behov for vand i Region Midtjylland Bjarne Madsen, Irena Stefaniak og Anders Hedetoft, CRT *Brian Lyngby Sørensen, GEUS *Finn Plauborg, Christen Duus Børgesen og Inge Toft Kristensen, Institut for Agroøkologi,

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 214 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør over 6 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i verden...

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele.

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 60 Offentligt By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Miljøcenter Nykøbing F Miljøcenter Odense Miljøcenter Ribe Miljøcenter Ringkøbing

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere