Ansøgning om optagelse. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om optagelse. Vejledning"

Transkript

1 Ansøgning om optagelse. Vejledning Download vejledningen som pdf-fil 320 Kb Download tilmeldingsblanket som pdf-fil 60 Kb hvad skal ansøgningen bestå af? hvilke billeder skal jeg vælge? må jeg aflevere video? må jeg aflevere billeder på CD? hvad betyder supplerende materiale? hvilken størrelse skal billederne have? må jeg sende affotograferinger? hvad skal der stå i motiveringen? hvor lang skal motiveringen være? på hvilket sprog skal jeg skrive? hvem kan søge optagelse? er der en aldersgrænse for ansøgere? er der krav om kvalifikationer? stilles der særlige sprogkrav? hvem bedømmer ansøgningerne? hvad er optagelsesudvalget? kan man komme på en venteliste? hvornår offentliggøres resultatet? hvem bliver optaget? hvor mange optages? går der udlændinge på skolen? hvordan er kønsfordelingen? hvor gamle er eleverne? må jeg kontakte skolen, inden jeg afleverer? hvad er studievejledningen? kan jeg få gode råd på mail? kan jeg besøge skolen? hvad er åbent hus? kan jeg få oplyst elevernes mailadresser? hvad skal jeg kunne teknisk? skal man kunne gå i mørkekammer? skal jeg have arbejdet i Photoshop? skal man have eget udstyr? må jeg bruge min bærbare computer? er der særlige krav til mit kamera? Hvad med økonomien? kan jeg få SU? kan jeg få skoleopholdet betalt? hvad betaler jeg for? betaler jeg det hele på én gang? kan jeg få udsættelse med betalingen? kan jeg få rabat på deltagerbetalingen?

2 betaler jeg printpenge? kan jeg købe materialer på skolen? kan jeg have et arbejde mens jeg går på Fatamorgana? kan jeg arbejde enkelte timer om ugen? kan jeg på andet semester have et deltidsjob? tjener eleverne penge, mens de går på skolen? kan jeg printe hjemme? skal jeg vælge et-årig fotografi uddannelse eller fire-måneders kursus? hvem underviser på første semester? kan eleverne tilmelde sig endnu et fire-måneders kursus? er et-årig fotografi uddannelse en rigtig uddannelse? hvilke skoler søger eleverne ind på bagefter? er det nødvendigt at gå på Fatamorgana? hvilke tidsfrister skal overholdes? hvornår får jeg svar? hvornår forfalder 1.rate af deltagerbetalingen? kan jeg komme for sent med en ansøgning? bliver der optaget elever under kurset? undervises der kun på dansk? kan svenskerne forstå dansk? kan islændinge forstå dansk? har udenlandske studerende sprogproblemer? hvad er en praktikant? hvordan bliver man praktikant? hvem kan blive praktikant? hvad laver en praktikant? kan alle komme på besøg? kan vi få en elev til at komme og fortælle om skolen? tager skolen imod besøg af grupper? kan vi få tilsendt programmer, foldere, plakater og postkort? kan vi downloade programmer, foldere, plakater og postkort? hvor får jeg en tilmeldingsblanket? hvorfor skal den underskrives? kan jeg fortryde tilmeldingen? kan jeg udskyde optagelsen? hvorfor skal nogle elever opgive CPR-nummer? hvilken adresse skal jeg skrive på tilmeldingsblanketten, bopæl- eller folkeregisteradresse? skal der også stå mellemnavne? får jeg billederne retur? hvornår sendes billederne retur? skal der vedlægges returporto? hvad er begrundet afslag? kan jeg få begrundet afslaget på mail? hvad sker der den første uge? hvad foregår første skoledag? hvad foregår på rusturen? er der opgaver fra første dag? er undervisningen obligatorisk? hvem underviser på skolen? hvornår besluttes gæstelærerne? aflyses undervisningen tit? sker der ændrig i skemaet? hvordan er det gået eleverne fra Fatamorgana? er der nogen kendte navne? hvor underviser Fatamorganaelever? hvilke steder er grundlagt af Fatamorganaelever? hvor mange procent af eleverne bliver fotografer? skal jeg ville være fotograf for at blive optaget på Fatamorgana? hvilke skoler søger Fatamorganas elever til?

3 hvad skal ansøgningen bestå af? 1 0 b i l l e d e r, e n s k r i f t l i g m o t i v e r i n g o g u d f y l d t t i l m e l d i n g s b l a n k e t. D u m å g o d t v e d l æ g g e s u p p l e r e n d e m a t e r i a l e, h v i s d u s y n e s d e t e r n ø d v e n d i g t f o r a t v i s e d i t f a g l i g e n i v e a u. h v i l k e b i l l e d e r s k a l j e g v æ l g e? Billederne skal vise, hvem du er. Vælg de billeder du bedst kan lide og kun billeder, du er stolt af. Det må godt være en eller flere serier, men også gerne enkeltbilleder, hvis man kan se, de er taget af den samme person. Vælg kun nyere billeder. Vis hellere hvor du befinder dig fotografisk idag, end hvor mange forskellige genrer du har arbejdet i. Giv billederne en finish så det er tydeligt, at det her er noget, du mener seriøst. Læg dem ikke i plastikchartek, de bliver alligevel pillet ud. Lav dem ikke til en portefolie eller bog, løse billleder til at sprede ud på bordet er bedst. m å j e g a f l e v e r e v i d e o? vedlægger du video så send et lille uddrag på 5 minutter, mere er der ikke tid til at se. Får vi film eller dvd på over 10 minutter ses det kun i brudstykker. m å j e g a f l e v e r e b i l l e d e r p å C D? Det er langt bedre at aflevere print og kopi end billeder, der skal ses på skærm. Undgå såvidt muligt skærmbilleder, fordi kvaliteten så er afhængig af fremvisningsudstyret. h v a d b e t y d e r s u p p l e r e n d e m a t e r i a l e? Ud over de 10 billeder har du mulighed for at vedlægge supplerende materiale. Det kan være en bog, en video, en projektbeskrivelse, udklip, tegninger, digte eller andet, du synes er nødvendigt for at vise dit faglige niveau. h v i l k e n s t ø r r e l s e s k a l b i l l e d e r n e h a v e? 20x30 cm er passende, men der er ikke noget i vejen for, at du sender både større og mindre billeder ind. At alle billeder er samme størrelse er oftest en fordel men slet ingen betingelse. Lav ikke billederne så store, at de skal sendes i et rør, de er ofte umulige at gøre flade og lægge på bordet. m å j e g s e n d e a f f o t o g r a f e r i n g e r? Send altid originaler aldrig affotograferinger. Det gør ikke noget, at polaroider er små, hellere små originaler end store affotograferinger. h v a d s k a l d e r s t å i m o t i v e r i n g e n? Skriv hvorfor du vil gå på Fatamorgana, hvornår du fik interesse for at fotografere, hvor du har lært det, og hvad du vil med fotografi. Skriv også gerne lidt om billederne, hvis det er nødvendigt for at kunne forstå dem. Er der en rækkefølge som er vigtig? Du skal ikke være god til at formulere dig, når du søger optagelse på Fatamorgana, de bedste til at fotografere er ofte ordblinde, kan ikke udtrykke sig skriftligt. Den skriftlige motivering skal kun vise, hvor interesseret du er og ikke, om du er god til at formulere dig. h v o r l a n g s k a l m o t i v e r i n g e n v æ r e? Skriv ikke mere end en A4 side med stor linjeafstand, motiveringen skal kunne læses på under 5 minutter. p å h v i l k e t s p r o g s k a l j e g s k r i v e? Skriv på dansk, svensk eller norsk. Hvis du taler og forstår dansk, svensk eller norsk, men ikke kan skrive sproget kan du aflevere motiveringen på engelsk.

4 hvem kan søge optagelse? F a t a m o r g a n a e r e t t i l b u d t i l a l l e, e n h v e r k a n t i l m e l d e s i g. A f p l a d s m æ s s i g e å r s a g e r e r d e t i k k e m u l i g t a t v æ r e f l e r e e n d 3 0 e l e v e r o g i p r a k s i s b e t y d e r d e t, a t d e r o p t a g e s c a. 2 0 n y e e l e v e r t o g a n g e o m å r e t. e r d e r e n a l d e r s g r æ n s e f o r a n s ø g e r e? Man skal være fyldt 18 år, når man starter på Fatamorgana. e r d e r k r a v o m k v a l i f i k a t i o n e r? Du skal kunne fremstille billeder selvstændigt og ville noget seriøst med fotografi. s t i l l e s d e r s æ r l i g e s p r o g k r a v? Kun elever, der forstår dansk, svensk eller norsk vil blive optaget, men det er ingen betingelse at eleverne kan tale og skrive dansk. Fælles undervisningen foregår på dansk, men individuelle konsultationer kan godt være på engelsk. hvem bedømmer ansøgningerne? S k o l e n s l e d e r M o r t e n B o h a r a n s v a r e t f o r a t s a m m e n s æ t t e d e t b e d s t m u l i g e h o l d u d f r a d e t i l s e n d t e a n s ø g n i n g e r. T i l a t h j æ l p e m e d u d v æ l g e l s e n h a r h a n e t o p t a g e l s e s u d v a l g, s o m m ø d e s e n u g e e f t e r a n s ø g n i n g s f r i s t e n s u d l ø b o g t a g e r b e s l u t n i n g o m h v i l k e a n s ø g e r e, d e r s k a l t i l b y d e s p l a d s. h v a d e r o p t a g e l s e s u d v a l g e t? Udvalget består af 8-10 personer med skiftende sammensætning, der er både lærere, elever, tidligere elever og praktikanter. Både dokumentarfotografer og frie billedkunstnere. k a n m a n k o m m e p å e n v e n t e l i s t e? Det er ikke ualmindeligt, at ansøgere, der optages må melde fra inden skolestart, og der bliver derfor samtidig med udvælgelsen lavet en venteliste på fem ansøgere, der hver især får at vide, hvilket nummer de er på ventelisten. h v o r n å r o f f e n t l i g g ø r e s r e s u l t a t e t? Mødet i optagelsesudvalget varer gerne til lidt over midnat, og samme nat kan navnene på de ansøgere, der er optaget læses på skolens hjemmeside. Den følgende dag bliver der afsendt breve til hver enkelt ansøger med besked om resultatet. hvem bliver optaget? E f t e r å r s h o l d b e s t å r a f 3 0 e l e v e r h v o r a f e n t r e d j e d e l t i l h a l v d e l e n e r o p t a g e t p å e t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e, d e ø v r i g e p å f i r e - m å n e d e r s k u r s u s f ø r s t e e l l e r a n d e t s e m e s t e r. h v o r m a n g e o p t a g e s? Der er plads til 30 elever på skolen og antallet af nye elever varierer alt efter, hvor mange elever der går på andet semester. Der tages typisk 20 nye ind på Efterårshold og 15 nye på Forårshold. g å r d e r u d l æ n d i n g e p å s k o l e n? En tredjedel til en fjerdedel af eleverne er udlændinge som kan forstå dansk, svensk eller norsk. Islændinge, færinger men også franskmænd, tyskere, englændere, amerikanere og polakker, som enten har en dansk mor eller far eller har gået på højskole i skandinavien og lært sig sproget. Svenskerne kommer fra hele Sverige ikke kun Skåne. De bosætter sig i Danmark i perioden, eller hvis de bor lige på den anden side i Mølmø eller Lund, så pendler de mellem Danmark og Sverige. h v o r d a n e r k ø n s f o r d e l i n g e n?

5 Der er oftest flere kvindelige end mandlige ansøgere og derfor også en lille overvægt af kvindelige studerende. h v o r g a m l e e r e l e v e r n e Eleverne er typisk år, men der er altid enkelte helt unge ned til 18 år og et par ældre i starten af 30 erne Alle på 18 år og derover kan søge optagelse på skolen. I et enkelt tilfælde blev en ansøger på 60 optaget som elev, men det er sjældent at nogen er over 40. må jeg kontakte skolen, inden jeg afleverer? D e t e r e n f o r d e l a t h a v e v æ r e t p å s k o l e n o g t a l t m e d n o g l e e l e v e r o m, h v a d d e s y n e s o m s k o l e n o g u n d e r v i s n i n g e n. M a n g e h a r o g s å f o r d e l a f i n d e n a n s ø g n i n g e n a f l e v e r e s a t f å s k o l e l e d e r M o r t e n B o s k o m m e n t a r e r t i l b i l l e d e r n e. h v a d e r s t u d i e v e j l e d n i n g e n? Enhver der overvejer at ansøge om optagelse på Fatamorgana kan aftale tid med skoleleder Morten Bo for en halv times studievejledning. Den pågældende skal så medbringe alle sine billeder samt forslag til hvilke 10, der skal vælges ud til en eventuel ansøgning. k a n j e g f å g o d e r å d p å m a i l? Enhver der overvejer at ansøge om optagelse kan sende billeder eller link til en hjemmeside med billeder for at få kommentarer og gode råd af skoleleder Morten Bo. Send billederne til Billedfilerne skal være i jpeg-format max 100Kb hver. k a n j e g b e s ø g e s k o l e n? Skolen tager imod enhver, der overvejer at ansøge om optagelse, når blot der forinden er givet besked til kontoret. Det gælder også grupper af elever fra højskoler, produktionsskoler, gymnasier, medieskoler eller fotoklubber. h v a d e r å b e n t h u s? To gange om året er der Åbent Hus for alle, der ønsker at se skolen og diskutere deres billeder med eleverne. Familie, venner, tidligere og kommende elever, er alle velkomne. k a n j e g f å o p l y s t e l e v e r n e s m a i l a d r e s s e r? Udenlandske ansøgere kan få kontakt til elever fra samme land. Få oplysning om s og telefonnumre. Danske ansøgere skal have en særlig grund til at få oplyst elevers mailadresser eller telefonnumre. Men en mail sendt til læses kun af elever. hvad skal jeg kunne teknisk? D u s k a l s e l v s t æ n d i g t k u n n e l a v e b i l l e d e r p å c o m p u t e r e l l e r i m ø r k e k a m m e r. s k a l j e g k u n n e g å i m ø r k e k a m m e r? Flere har aldrig været i et mørkekammer og kommer der heller ikke, mens de går på skolen. Hverken i farve-mørkekammer eller sorthvid-mørkekammer. s k a l j e g h a v e a r b e j d e t i P h o t o s h o p? Hvis ikke du kan fremkalde billeder i mørkekammer, skal du kunne printe fra en computer. Photoshop er fast program til billedbehandling på alle skolens maskiner, men det er ingen betingelse, at du har arbejdet med Photoshop. s k a l j e g h a v e e g e t u d s t y r?

6 Ja, du skal selv have kamera med. Studielamper, flashanlæg og udstyr til billedfremstilling råder skolen over, men ikke optageudstyr. Hverken til stills eller video. Skolen har projektorer til computer, dvd og dias men hverken kamerastativer eller lysmålere. m å j e g b r u g e m i n b æ r b a r e c o m p u t e r? Mange elever har billederne liggende på deres egen bærbare computer. I stedet for at printe kontaktkopier, tager de computeren under armen, når de går til individuel konsultation for med læreren at gennemse optagelserne. e r d e r s æ r l i g e k r a v t i l m i t k a m e r a? Nej, et billigt digitalt eller analogt pocketkamaera er tilstrækkeligt. Har du et systemkamera, så er lysstærke, faste optikker at foretrække for zoomoptikker, der kun går ned til blænde 3,5. hvad med økonomien? F a t a m o r g a n a e r e n b e t a l i n g s s k o l e, d e r m o d t a g e r s t ø t t e f r a d e t o f f e n t l i g e. T r e f j e r d e d e l e a f s k o l e n s u d g i f t e r b e t a l e s a f d e s t u d e r e n d e g e n n e m e t d e l t a g e r g e b y r d e n s i d s t e f j e r d e d e l a f K ø b e n h a n s K o m m u n e j f r. f o l k e o p l y s n i n g s l o v e n. k a n j e g f å S U? Fatamorgana er ingen SU berettiget uddannelse. De elever, der får SU, mens de går på skolen, er samtidig tilmeldt som elever på en SU berettiget uddannelse. k a n j e g f å s k o l e o p h o l d e t b e t a l t? Det sker ikke så sjældent at en elev får sit skoleophold betalt af en fond, sin arbejdsgiver, fagforening eller a-kasse, men skolen anbefaler ingen konkrete muligheder. h v a d b e t a l e r j e g f o r? Deltagerbetalingen dækker undervisning samt adgang til udstyr. Med i prisen er leje af hytte og transport på rusturen, kaffe, te og elevtelefon samt fælleskemi. Udover deltagergebyret har den studerende udgifter til køb af materialer, printerblæk, fotopapir og film, farvekemi, filmfremkalder samt entré ved udstillingsbesøg. b e t a l e r j e g d e t h e l e p å é n g a n g? Deltagerbetalingen falder i to rater for Forårshold og Efterårshold og 4 rater for Etårig fotografi uddannelse. 1/7, 1/9, 1/12 og 1/2 skal halvdelen af deltagergebyret for det kommende semester indbetales. Hele semestret vil således være betalt inden semestret begynder. k a n j e g f å u d s æ t t e l s e m e d b e t a l i n g e n? Der gives ikke udsættelse med betaling af deltagergebyr. Misligholdes betalingsfristen vil eleven blive slettet af elevlisten og pladsen givet til en anden. I skolens butik gives ikke kredit og printpenge skal indbetales før der må printes. k a n j e g f å r a b a t p å d e l t a g e r b e t a l i n g e n? Arbejdsledige, studerende på SU og lærlinge med uddannelseskontrakt vil få nedsat kursusafgiften med p.t. kr. 6.- pr. undervisningstime, såfremt de er bosat i Københavns Kommune eller på Frederiksberg. b e t a l e r j e g p r i n t p e n g e? Eleverne betaler for printerblæk, når de bruger skolens printere. En særlig printpenge inkassator opkræver hos eleverne beløb, der svarer til, hvad de har forbrugt. De angiver selv hvor mange print de laver, og inkassatoren regner ud, hvad hver print skal koste.

7 k a n j e g k ø b e m a t e r i a l e r p å s k o l e n? Foto/C en gros firma har en minifilial på Fatamorgana som administreres af to elever. I Butikken kan man købe materialer til en gros pris, de mest solgte produkter lagerføres, og de mere specielle bestilles hos butiksbestyrerne. kan jeg have et arbejde mens jeg går på Fatamorgana? F a t a m o r g a n a e r e n h e l d a g s s k o l e o g d e t e r u m u l i g t a t h a v e e t h e l d a g s j o b m e d f a s t e a r b e j d s t i d e r, m e n s d u g å r p å s k o l e n. k a n j e g a r b e j d e e n k e l t e t i m e r o m u g e n? Et morgenjob eller weekend arbejde er ikke umuligt, men alligevel en stor belastning, da der er meget skolearbejde. Kun elever, der kan koncentrere sig fuld ud om at lave billeder får det fulde udbytte af skoleopholdet. k a n j e g p å a n d e t s e m e s t e r h a v e e t d e l t i d s j o b? Du får ikke stillet ugeopgaver på andet semester, men arbejder med længerevarende projekter, så muligheden for at kunne tilrettelægge skolearbejdet i forbindelse med et deltidsjob er bedre end i de første fire måneder. t j e n e r e l e v e r n e p e n g e, m e n s d e g å r p å s k o l e n? Det er ikke ualmindeligt at elever har småjobs, mens de går på skolen. De er telefonsælgere om aftenen, står i bar i weekenden, har morgenrengøring, arbejder på cafe, er handicaphjælpere og fotograferer bryllupper og bands. k a n j e g p r i n t e h j e m m e? Det er en dårlig ide, at du printer eller kopierer dine billeder hjemme hos dig selv eller på din arbejdsplads og ikke på skolen. De andre elever er i høj grad med til at præge din udvikling, elever der printer hjemme kommer ikke så langt, som elever der opholder sig meget på skolen. skal jeg vælge et - årig fotografi uddannelse eller fire - måneders kursus? F a t a m o r g a n a t i l b y d e r f i r e - m å n e d e r s k u r s e r n e E f t e r å r s h o l d o g F o r å r s h o l d o g E t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e, d e r b e s t å r a f E f t e r å r s h o l d o g F o r å r s h o l d, n ø g l e t i l s k o l e n i j a n u a r o g j u n i s a m t t i l b u d o m s t u d i e r e j s e i j a n u a r. h v e m u n d e r v i s e r p å f ø r s t e s e m e s t e r? De nye elever undervises af Morten Bo og skiftende gæstelærere. De får stillet ugeopgaver og fjortendags opgaver som hver gang afsluttes med en gennemgang for alle skolens elever. k a n e l e v e r n e t i l m e l d e s i g e n d n u e t f i r e - m å n e d e r s k u r s u s? Elever på fire-måneders kursus kan tilmelde sig endnu et fire-måneders kursus, men har ikke adgang til skolen i januar og juni og vil ikke få tilbudt at deltage i den årlige studietur. e r e t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e e n r i g t i g u d d a n n e l s e? Fatamorganas uddannelse er intensiv undervisning i at udvikle mening og skabe debat. Personlig udvikling og billedkunstnerisk forståelse. Men der er ingen eksamen, der er ingen krav om pensum og uddannelsen er ikke erhvervsrettet. Derfor er den ikke SU- godkendt. h v i l k e s k o l e r s ø g e r e l e v e r n e i n d p å b a g e f t e r? Dokumentarfotograferne søger på Journalisthøjskolens fotojournalistuddannelse, på ICP i New York, Famu i Prag og på de engelske fotoskoler i Chelsea, Newport, Brighton og på Central Saint Martins. Billedkunstnerne søger til kunstakademierne i København, Frankfurt, Malmø, Oslo, Trondheim, til Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, Glasgow School of Art,

8 Konstfack i Stockholm, Högskolen för Fotografi och Film Göteborg, Kunsthøgskolen i Bergen, Helsinki School of Art and Design, Atelier Reflexe, Paris og Fabrica i Italien. e r d e t n ø d v e n d i g t a t g å p å F a t a m o r g a n a? For at blive optaget på de bedste udenlandske skoler og akademier i Amsterdam, London, Berlin, New York, Frankfurt, Göteborg, Stockholm og Glasgow er det nødvendig at have gået på en forskole. Det er for svært og for de fleste umuligt selvstændigt at udvikle et billedsprog, der gør dem i stand til at udarbejde en kvalificeret ansøgning. hvilke tidsfrister skal overholdes? A n s ø g n i n g s f r i s t e n f o r h e l e d e t k o m m e n d e å r e r 1. j u n i, a l l e a n s ø g n i n g e r, m o d t a g e t i s k o l e n s å b n i n g s t i d 1. j u n i v i l v æ r e r e t t i d i g t a f l e v e r e t. E t m i n d r e a n t a l p l a d s e r p å F o r å r s h o l d o g E t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e F o r å r / E f t e r å r v i l v æ r e r e s e r v e r e t a n s ø g e r e, d e r s e n e s t 1. n o v e m b e r h a r s ø g t o m o p t a g e l s e. h v o r n å r f å r j e g s v a r? Inden to uger efter ansøgningsfristens udløb afholdes møde i optagelsesudvalget og samme nat lægges oplysninger på skolens hjemmeside om hvem af ansøgerne, der er optaget h v o r n å r f o r f a l d e r 1. r a t e a f d e l t a g e r b e t a l i n g e n? Første rate af deltagergebyret skal betales senest 1.juli for Efterårshold og 1.december for Forårshold. Elever, der ikke rettidigt indbetaler 1.rate vil blive slettet som elever og pladserne tilbudt ansøgere på ventelisten. k a n j e g k o m m e f o r s e n t m e d e n a n s ø g n i n g? Ansøgere, der er kommet for sent med deres ansøgning, kan kun aflevere efter nærmere aftale med daglig leder Nilsson. b l i v e r d e r o p t a g e t e l e v e r u n d e r k u r s e t? Hvis en elev fortryder sin tilmelding under kurset bliver der ikke optaget en ny i stedet. Tilmeldingen er bindende og gælder for hele kurset. undervises der kun på dansk? U n d e r v i s n i n g e n f o r e g å r p å d a n s k, o g d e t e r e n b e t i n g e l s e f o r a t v æ r e e l e v p å F a t a m o r g a n a, a t m a n k a n f o r s t å d a n s k. I n d i v i d u e l l e k o n s u l t a t i o n e r k a n f o r e g å p å e n g e l s k, m e n f æ l l e s u n d e r v i s n i n g e n k u n, n å r d e r e r u d e n l a n d s k e g æ s t e l æ r e r e. k a n s v e n s k e r n e f o r s t å d a n s k? Svenskerne forstår dansk og danskerne kan godt forstå svensk. Ingen svenske elever behøver tale engelsk, og selvom enkelte har lidt sprogproblemer i starten, går der sjældent mere end højst to uger før det falder dem let at forstå dansk og gøre sig forståelig på svensk. k a n i s l æ n d i n g e f o r s t å d a n s k? Der har aldrig været problemer med islændinge, færinger og nordmænd og det danske sprog. h a r u d e n l a n d s k e s t u d e r e n d e s p r o g p r o b l e m e r? Udenlandske ansøgere kan skrive motiveringen på engelsk. Udenlandske elever kan tale engelsk, men skal kunne forstå dansk for at få det fulde udbytte af undervisningen.

9 hvad er en praktikant? P å h v e r t h o l d f u n g e r e r t o t i d l i g e r e e l e v e r s o m p r a k t i k a n t e r. D e e r l æ r e r e n s a s s i s t e n t e r, s æ t t e r e l e v e r n e i n d i r u t i n e r o g h j æ l p e r l æ r e r e n m e d a t h o l d e o r d e n o g s ø r g e f o r a t e l e v e r n e r y d d e r o p. D e k a n f r i t b r u g e s k o l e n s u d s t y r t i l e g n e p r o j e k t e r, d e h a r n ø g l e t i l s k o l e n o g k a n d e l t a g e i a r r a n g e m e n t e r o g u n d e r v i s n i n g, m e n d e e r i k k e e l e v e r. h v o r d a n b l i v e r m a n p r a k t i k a n t? To gange om året bliver der udpeget praktikanter for det kommende hold, en der har ansvar for kælderen og en, der har ansvaret for stueetagen. Ansøgere til praktikantpladserne skal inden 1.juni og 1.november maile til daglig leder Nilsson, at de er interesserede. h v e m k a n b l i v e p r a k t i k a n t? Elever, der på første semester har vist særlige evner for det sociale og praktiske arbejde og som har lyst til og søgt om at blive praktikant har mulighed for få jobbet. h v a d l a v e r e n p r a k t i k a n t? Kælderpraktikanten tilser udstyr og maskiner, instruerer eleverne i morgenrengøring, skift af vædsker og patroner, rensning af farvemaskine. Hjælper eleverne i brugen af udstyret og assisterer faglærerne. Stuepraktikanter sørger for oprydning og klargøring af lokalerne, gør tavlerne rene, sætter stole frem og lufter ud. Tager imod gæster, viser rundt og assisterer gæstelærerne. kan alle komme på besøg? A l l e e r v e l k o m n e t i l a t a f l æ g g e b e s ø g p å s k o l e n e f t e r f o r u d g å e n d e a f t a l e m e d d a g l i g l e d e r N i l s s o n. E l e v e r n e k a n a l t i d s e l v i n v i t e r e g æ s t e r, b l o t s k a l d e t m e d d e l e s k o n t o r e t d a g e n f ø r, h v i s g æ s t e r n e s k a l o v e r v æ r e u n d e r v i s n i n g e n. k a n v i f å e n e l e v t i l a t k o m m e o g f o r t æ l l e o m s k o l e n? Medieskoler og tekniske skoler kan altid få en eller to elever ud for at fortælle om skolen og diskutere billeder. Produktionsskoler og højskoler med foto som linjefag, ring eller mail til daglig leder Nilsson og træf en aftale. t a g e r s k o l e n i m o d b e s ø g a f g r u p p e r? Kommer du alene, skal du bare melde din ankomst dagen før, så vil du kunne lave en aftale og få en rundvisning. Er I en gruppe skal vi have lidt længere varsel, tilgengæld får I både rundvisning og billedsnak med elever. k a n v i d o w n l o a d e p r o g r a m m e r, f o l d e r e, p l a k a t e r o g p o s t k o r t? Enhver kan downloade alt materiale om skolen på hjemmesiden I hovedmenuen klikker du Download. Her er også tilmeldingsblanket og on-line bestilling af programmer og publikationer. k a n v i f å t i l s e n d t p r o g r a m m e r, f o l d e r e, p l a k a t e r o g p o s t k o r t? Vi er kun glade for at sende materiale til din institution, skole, eller uddannelsessted, er taknemmelige over, at du gider sætte plakater op og lægge folderne frem. Kontakt daglig leder Nilsson på skolens kontor, så sørger han for, at I får tilsendt, hvad I kan bruge.

10 hvor får jeg en tilmeldingsblanket M e d a n s ø g n i n g e n s k a l f ø l g e e n u d f y l d t, u n d e r s k r e v e t t i l m e l d i n g s b l a n k e t s o m d o w n l o a d e s p å h j e m m e s i d e n e l l e r k l i p p e s u d a f s k o l e n s p r o g r a m. h v o r f o r s k a l d e n u n d e r s k r i v e s? Tilmeldingsblanketten skal være personligt underskrevet og underskriften forpligter eleven økonomisk. Er tilmeldiingsblanketten ikke underskrevet vil ansøgningen ikke blive behandlet. k a n j e g f o r t r y d e t i l m e l d i n g e n? Frem til tidspunktet for betaling af første rate kan du fortryde din tilmelding, men efter denne dato kan du ikke fortryde. Du kan godt udeblive fra undervisningen, men du kan ikke undlade at indbetale deltagergebyr. Anden rate og dermed det fulde deltagergebyr for semesteret skal være indbetalt inden 1.februar for Forårshold og 1.september for Efterårshold. k a n j e g u d s k y d e o p t a g e l s e n? Ansøgere der optages som elever på et hold er kun optaget på netop det hold og ikke andre. Kun undtagelsesvis vil en ansøger kunne udskyde optagelsen til et senere hold. h v o r f o r s k a l n o g l e e l e v e r o p g i v e C P R - n u m m e r? Elever, der bor i andre kommuner end København og Frederiksberg skal opgive CPRnummer. Københavns Kommune skal nemlig have tilskuddet for udenbys elever refunderet af elevernes bopælskommuner. h v i l k e n a d r e s s e s k a l j e g s k r i v e p å t i l m e l d i n g s b l a n k e t t e n, b o p æ l - e l l e r f o l k e r e g i s t e r a d r e s s e? På tilmeldingsblanketten skal du af hensyn til tilskudsmyndighederne skrive din folkeregisteradresse. Af hensyn til skolen skal du opgive bopælsadresse. Både folkeregisteradresse og bopælsadresse skal derfor, hvis de er forskellige, skrives på tilmeldingsblanketten. s k a l d e r o g s å s t å m e l l e m n a v n e p å t i l m e l d i n g s b l a n k e t t e n? Du skal opgive dit fulde navn på tilmeldingsblanketten. Har du flere navne, understreger du dit kaldenavn. får jeg billederne retur A l l e t i l s e n d t e b i l l e d e r o g s u p p l e r e n d e m a t e r i a l e r e t u r n e r e s, m e n i k k e m o t i v a t i o n o g a n b e f a l i n g e r. h v o r n å r s e n d e s b i l l e d e r n e r e t u r Har du fået afslag på din ansøgning, vil du få tilbudt at få afslaget begrundet ved en personlig samtale samtidig med at du henter billederne. Kommer du ikke personligt, vil billederne blive returneret i den følgende uge. Er du optaget som elev, beholder skolen billederne til du skal starte første dag, med mindre du kontakter skolen og beder om at måtte hente dem eller få dem tilsendt. s k a l d e r v e d l æ g g e s r e t u r p o r t o? Du behøver ikke vedlægge returkuvert eller porto. De billeder, der ikke afhentes, vil blive returneret portofrit. h v a d e r b e g r u n d e t a f s a l g? Elever, der får afslag vil få tilbudt på et givet tidspunkt at få afslaget personligt begrundet. Billederne vil blive lagt frem på bordet og både skolens leder, Morten Bo og en af de elever, der sad i optagelsesudvalget vil forklare, hvad der blev talt om på mødet, og hvorfor der blev givet afslag. Telefonisk henvendelse er også en mulighed, men kun på det nævnte tidspunkt, og kun når billederne stadig befinder sig på skolen. k a n j e g f å b e g r u n d e t a f s l a g e t p å m a i l? Det er ikke muligt at give skriftlig begrundelse eller begrundelse på andet tidspunkt end det tilbudte.

11 hvad sker der den første uge? F ø r s t e s k o l e d a g e r a l t i d e n m a n d a g, d a t o e n e r a f h æ n g i g a f, h v o r d a n u g e n f a l d e r, m e n s å t æ t p å 1. s e p t e m b e r o g 1. f e b r u a r s o m m u l i g t. h v a d f o r e g å r f ø r s t e s k o l e d a g? Første skoledag er fra 10 til 17. Om formiddagen er der en præsentationsrunde, hvor hver enkelt elev viser de billeder, de sendte ind med ansøgningen og elever på andet semester et udvalg af deres seneste billeder. Derefter er der fællesfrokost, der bliver givet praktiske oplysninger og stillet en opgave. Dagen slutter med besøg af en gæst, ofte en kunstner, der ikke arbejder med fotografi. h v a d f o r e g å r p å r u s t u r e n? Første weekend er der obligatorisk rustur fra fredag efter endt undervisning til søndag eftermiddag. Alle elever kører med bus til en hytte et øde sted. Med mad, musik og regntøj. e r d e r o p g a v e r f r a f ø r s t e d a g? Første opgave er traditionen tro en konfrontationsopgave, hvor eleverne skal skabe kontakt til og fotografere en fremmed. Billedet eller billederne skal afleveres torsdag eller fredag samme uge. e r u n d e r v i s n i n g e n o b l i g a t o r i s k? Undervisningen på Fatamorgana er obligatorisk. Det betyder at man ikke kan vælge den fra, heller ikke selv om man skal ud at fotografere. Kun hvis undervisningen er generel vejledning, møder i grupperne eller individuelle samtaler er den ikke obligatorisk for alle. hvem underviser på skolen? M o r t e n B o e r s k o l e l e d e r o g h o v e d l æ r e r o g M i c h a e l M a d s e n f a g l æ r e r e i d i g i t a l o g a n a l o g f o t o t e k n i k. M o r t e n B o a f l ø s e s i p e r i o d e r a f s k i f t e n d e g æ s t e l æ r e r e, a l t i d p r o f e s s i o n e l l e b i l l e d k u n s t n e r e o g f o t o g r a f e r. G æ s t e l æ r e r n e k o m m e r p r i m æ r t f r a D a n m a r k o g S v e r i g e. h v o r n å r b e s l u t t e s g æ s t e l æ r e r n e? Gæstelærernes navne besluttes i månederne op til skolestart og kan, så snart aftaler indgås læses på Fatamorganas hjemmeside. aflyses undervisningen tit? U n d e r v i s n i n g p å F a t a m o r g a n a a f l y s e s a l d r i g. H v i s e n l æ r e r s k u l l e b l i v e s y g e l l e r m e l d e a f b u d, b l i v e r d e r i n d k a l d t v i k a r. K u n u n d t a g e l s e s v i s e r e t a r r a n g e m e n t e l l e r m ø d e b l e v e t u d s a t, f o r d i l æ r e r e n e r u d e b l e v e t. s k e r d e r æ n d r i n g e r i s k e m a e t? På første skoledag udleveres skema, hvor hver undervisningstime de kommende fire måneder er skemalagt. Skemaet er et fundament, man kan regne med og planlægge efter. Ændringer finder kun sjældent sted.

12 hvordan er det gået eleverne fra Fatamorgana? S i d e n s k o l e n s s t a r t i h a r k n a p e l e v e r g å e t p å s k o l e n, e n t r e d j e d e l i t o s e m e s t r e. e r d e r n o g e n k e n d t e n a v n e? Fotograferne Trine Søndergaard, Jacob Aue Sobol, Linda Hansen, Tao Lytzen, Liv Carlé, Christoffer Regild, Charlotte Haslund Christensen, Henning Hjorth, Signe Vad, Jacob Eskildsen, Jasper Carlberg, Nicolai Howalt og Lina Ahnoff. Fotojournalisterne Søren Bidstrup, Linda Johansen, Jacob Carlsen, Anders Vendelbo, Pelle Rink, Rasmus Baaner, David Høgsholdt, Vibeke Toft, Martin Lehmann, modefotograferne Jette Jørs og Rasmus Mogensen. Billedkunstnerne Kaspar Bonnén, Eva Merz, Thomas Linder Brox, Torben Eskerod, Thomas Seest, Tim Jørgensen, Lisa Strömbeck, Olof Olsson, kunstnergruppen Superflex og videokunstner Kassandra Wellendorf Dokumentarfilmfotograferne Lars Skree og Thomas Marott, filmfotograferne Camilla Hjelm Knudsen og Lars Vestergaard, h v o r u n d e r v i s e r F a t a m o r g a n a e l e v e r? Laura Eriksen underviser på Medieskolen Rampen, Michael E. Madsen, Jacob Hoeck og Kine Ravn på Teknisk Skole. Ditte Haarløv-Johnsen AOF, Gertrud Termansen Ungdomsskolen Lyngby-Tårbæk, Helle Laura Thomsen Medieskolen Lyngby, Helle Weitling Glostrup Produktionsskole og Henning Hjorth på Grundtvigs Højskole. h v i l k e s t e d e r e r g r u n d l a g t a f F a t a m o r g a n a e l e v e r? SHOK fotografisk sammenslutning, SPARK værksted og galleri i København, Atelier MOTO og det tidligere Studiet på Værnedamsvej, Galleri Signe Vad og kontorfællesskabet Det Lyse Kammer. Skolen for Fotografi blev stiftet af Fatamorganas tidligere elev og daglige leder Johnny Jensen. h v o r m a n g e p r o c e n t a f e l e v e r n e b l i v e r f o t o g r a f e r? Kun få af de 20 elever, der hvert halve år forlader Fatamorgan kommer ikke videre på en fotoskole, et kunstakademi eller en anden medie- eller billedskole. Efter endt uddannelse bliver over halvdelen i faget som professionelle, mens en tredjedel tager andet arbejde, men beholder fotografi som en hobby. s k a l j e g v i l l e v æ r e f o t o g r a f f o r a t b l i v e o p t a g e t p å F a t a m o r g a n a? Det er en betingelse for at søge optagelse, at du har et ønske om at arbejde seriøst med fotografi. Seriøst betyder, at målet er at komme til at arbejde professionelt med at fotografere. Du skal altså have et ønske om at blive fotograf eller fotograferende billedkunstner. De ansøgere, der søger optagelse, fordi de vil bruge fotografiet privat eller i forbindelse med anden beskæftigelse vil blive henvist til andre skoler. h v i l k e s k o l e r s ø g e r F a t a m o r g a n a s e l e v e r t i l? I sommeren 2006 gik der på Den danske Filmskole syv Fatamorgana elever, en gik på filmskole i Berlin, to på Danmarks Designskole, otte starter efter sommerferien på Journalisthøjskolens fotojournalist uddannelse, seks på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam hvor der i forvejen går tre, tre på Glasgow School of Art hvor der i forvejen går tre, en på FAMU i Prag, en på Trondheim Kunstakademi, tre på Kunstakademiet i København hvor der i forvejen går seks, en på ICP i New York. Netop uddannet er fra Kunstfach i Stockholm to elever, Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg tre elever, to fra ICP, to fra Glasgow School of Art og en enkelt fra Fabrica i Italien. mb 18/07/2006

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum Læs om nyt BILLED fremtid starter her SKO LEN Visuelt Gymnasium din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid starter. Her kommer

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum Læs om top sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2012 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2012 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE ARKITEK- TUR 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE DRØMMER DU OM AT ARBEJ DE MED ARKITEK- TUR? Drømmer du om at komme ind på Arkitektskolen Aarhus eller Kunstakademiets

Læs mere

Introuge KE forestillinger. Torsdag Tirsdag Fredag Onsdag Fotografi Indholdsplan

Introuge KE forestillinger. Torsdag Tirsdag Fredag Onsdag Fotografi Indholdsplan Fotografi Indholdsplan Formål Med udgangspunkt i den fotografiske fortælling er målet med undervisningen i linjefaget foto, at eleverne udvikler færdigheder i at bruge og forstå fotografi som et personligt

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Så er det blevet tid til at planlægge koloniarbejdet for sommeren 2017.

Så er det blevet tid til at planlægge koloniarbejdet for sommeren 2017. 1 sommerkoloni 2017 Kære Koloniansvarlig Så er det blevet tid til at planlægge koloniarbejdet for sommeren 2017. Som sædvanlig er det dit arbejde på skolen, der danner grundlag for den efterfølgende arbejdsgang

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd

Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd Grafisk tekniker uddannelsen. annels. Grundforløb, start 10. start august 11. august 2015. 2014. Ansøgningsfrist 23. april 23. april 2015, 2014

Læs mere

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00 KUNST og LYD Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Kunst er grænseløs Frihed

Kunst er grænseløs Frihed Jonathan Grevsen: Selvportræt 2002 Kunst er grænseløs Frihed Kultur er en usynlig lov og kunsten en legeplads. Når der i samfundet er brug for visioner og drømme, for nye idéer, så bliver der hentet inspiration

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i sommeren/efteråret 2016 en fritidsundervisning, hvor begreber som design, illustration, tegneserier og animation nu bliver

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen.

Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen. Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen. Grundforløb, start 2. januar 2012. Ansøgningsfrist 24. oktober 2011 Ansøger: For- og efternavn: CPR nr.(alle 10 tal) Adresse Sted Postnr. By E-mail

Læs mere

Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen.

Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen. Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen. Grundforløb, start 10. august 2015. Ansøgningsfrist 23. april 2015, kl. 12.00 Ansøger: For- og efternavn: CPR nr.(alle 10 tal) Adresse Sted Postnr.

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017

BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017 BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017 BILLED SKOLEN Velkommen! Her i folderen kan du læse holdbeskrivelser, finde ud af hvilke hold du vil gå på og tilmelde dig. Billedskolen er for dig, der brænder for at arbejde

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

BILLED- SKOLEN PROGRAM 2005 2006

BILLED- SKOLEN PROGRAM 2005 2006 BILLEDSKOLEN PROGRAM 2005 2006 Velkommen til Billedskolens 10. sæson Billedskolen tilbyder undervisning for elever fra 2.-10. klassetrin, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune. I Reerslev, Fløng og Sengeløse

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans)

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Handelsbetingelser for sæson 2015/2016 Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Vedr. reservering af prøvetime Når du reserverer plads til en prøvetime og betaler dit depositum, binder du dig ikke til at

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog 1 Indhold VELKOMMEN TIL SVØMMEBADSASSISTENTUDDANNELSEN... 3 UDDANNELSEN... 4 Introforløb...4 Bøger og undervisningsmateriel...4 Uddannelsesmappe/logbog...4 FAG

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel:

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel: 9. undervisningsgang 13. december Samtale II Gennemgang af opgaverne *Jeg læser ved Sofia Universitetet Jeg læser ved universitetet i Sofia Jeg læser ved Sofia Universitet Det er lidt uhøfligt at skrive

Læs mere

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Tilmeld dig Kalundborg Gymnasiums og HF elevcomputerordning og få din egen computer til studie og fritid. Vision I løbet af nogle år håber vi på Kalundborg

Læs mere

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Kursus og uddannelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre en ensartet håndtering af kursus og uddannelse i Ortopædkirurgisk Afdeling er der udarbejdet

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Find svaret i teksten!

Find svaret i teksten! Find svaret i teksten! Forberedelse til læseopgave 1, modultest 2 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålene. Find svaret i den tekst, der hører til spørgsmålet. 5 minutter. Studieskolen Du har en ven, der vil

Læs mere

OBS: Vi afholder den årlige sommerfest, hvor alle er hjerteligt velkomne tirsdag d. 21.6.16 kl. 17 ca 19. (mere om det senere)

OBS: Vi afholder den årlige sommerfest, hvor alle er hjerteligt velkomne tirsdag d. 21.6.16 kl. 17 ca 19. (mere om det senere) Ugebrev 27. maj 2016 Der er godt nok rigtig mange meddelelser mv. i dag -- God weekend fra redaktøren. OBS: Vi afholder den årlige sommerfest, hvor alle er hjerteligt velkomne tirsdag d. 21.6.16 kl. 17

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18.

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18. Introduktion: Vi har igennem flere år brygget på ideen om at lave en kortere vinyasa-orienteret yogalæreruddannelse, og nu hvor Hamsa Yoga Studio har åbnet et nyt center i Aarhus, er tiden inde til at

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende:

Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende: SELVSTUDIUM HF Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende: Skolen tilbyder selvstudium i alle fag og niveauer, der udbydes på hold Eksamen afholdes en gang om året i maj/juni.

Læs mere

Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb

Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb Indhold Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb... 1 Supervision... 1 Booking af datoer... 1 Praktiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Forårstilbud 2010. For 1. -3. klasse. Vi glæder os til at se dig på Billedskolen

Forårstilbud 2010. For 1. -3. klasse. Vi glæder os til at se dig på Billedskolen Forårstilbud 2010 For 1. -3. klasse Vi glæder os til at se dig på Billedskolen Det er dejligt at opleve den store interesse for Billedskolens tilbud. På Billedskolen vil børnene eksperimentere og udtrykke

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Hold Øje uge 24. Uge 25. Tigerne har afgangsprøve igen i kommende uge. Dansk og Historie.

Hold Øje uge 24. Uge 25. Tigerne har afgangsprøve igen i kommende uge. Dansk og Historie. Hold Øje uge 24 Det er et travlt år for pedellerne Benjamin og Nils. Når det regner, går tiden med at sætte projektorer op i alle klasserne, og når vejret er som i denne uge så bliver der hamret og savet

Læs mere

Valgfag for klasse

Valgfag for klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag og tilmelding Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Engelsk Fransk Få dit 12-tal i matematik Outdoor fokus på motion Medier Side 2 Baggesenskolen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

HØJSKOLERNE Sekretær- og forretningsførerkursus. Studie 5. november 2015

HØJSKOLERNE Sekretær- og forretningsførerkursus. Studie 5. november 2015 HØJSKOLERNE Sekretær- og forretningsførerkursus Studie 5. november 2015 Dagsorden SIRI ny organisation Studie hvem er vi Nøgletal for 2014/2015 og dette års optag Særlige regler for højskoler Samarbejde

Læs mere

Ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Bedre til ord, tal og IT

Ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Bedre til ord, tal og IT Ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Bedre til ord, tal og IT Screeningsansøgning... 2 Trin 1: Ansøger... 3 Trin 2: Arbejdsplads... 5 Trin 3: Faglig organisation... 6 Trin 4: Arbejdsområde/sektor...

Læs mere

Hvordan vælger du at løse dette dilemma? 13-dilemaspil.indd 1 06-08-2009 19:14:06

Hvordan vælger du at løse dette dilemma? 13-dilemaspil.indd 1 06-08-2009 19:14:06 Du læser sammen med en pige, der har diabetes. Det sidste halve år har hun slet ikke passet sin sygdom. Hun er flere gange besvimet på grund af lavt blodsukker, og hun er tit meget irritabel, fordi hun

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk/deltid Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden! Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Praktik i udlandet [PIU]

Praktik i udlandet [PIU] Praktik i udlandet [PIU] U I P Vil du have oplevelser, sprog og udfordringer? Hvis du tager hele eller en del af din praktik i udlandet, får du fra begyndelsen af din kar riere en uvurderlig international

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Tilmeldingsskema til mediegrafiker-uddannelse

Tilmeldingsskema til mediegrafiker-uddannelse Tilmeldingsskema til mediegrafiker-uddannelse Jeg ønsker at begynde på: Erhvervsklar Karrierelinjen Det obligatoriske grundforløb Ved ikke Jeg ønsker at starte på uddannelsen: Skal du bo på skolehjem?

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler)

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler) Vejledning (beholdes af ansøger) Dette ansøgningsskema kan udfyldes via din computer og printes ud ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER (Gramex

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået SOMMERPROGRAM 2015. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået SOMMERPROGRAM 2015. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået SOMMERPROGRAM 2015 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og socialt fællesskab

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

BIL LED SKO LEN. toldkammeret.dk

BIL LED SKO LEN. toldkammeret.dk BIL LED SKO LEN 2013-2014 BIL LED SKO LEN BYG OG FIND PÅ Hold 1 // 4.-9. klasse // mandag kl. 15.00-18.00 Lærer: Gitte Mathiasen Prøv dig selv af som arkitekt og designer. Huse, parker, møbler, kopper

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Petanque ved Middelhavet

Petanque ved Middelhavet Petanque ved Middelhavet Afslapning i La Ciotat Tag med DGI Pétanque til La Ciotat - den lille by, hvor pétanque opstod i 1910 Mød en tidligere verdensmester og andre dygtige franske petanquespillere Instruktion

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Program 2014/15 Start 1.oktober Tilmeldingsfrist 19. september

Program 2014/15 Start 1.oktober Tilmeldingsfrist 19. september Undervisningsdage: Oktober November December Januar Februar Marts 1. - 8. - 21. - 29. 5. - 12. - 19. - 26. 3. - 10. - 17. 7. - 14. - 21. - 28. 4. - 18. - 25. 4. - 11. - 18 Uge 42 er efterårsferie og uge

Læs mere