Ansøgning om optagelse. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om optagelse. Vejledning"

Transkript

1 Ansøgning om optagelse. Vejledning Download vejledningen som pdf-fil 320 Kb Download tilmeldingsblanket som pdf-fil 60 Kb hvad skal ansøgningen bestå af? hvilke billeder skal jeg vælge? må jeg aflevere video? må jeg aflevere billeder på CD? hvad betyder supplerende materiale? hvilken størrelse skal billederne have? må jeg sende affotograferinger? hvad skal der stå i motiveringen? hvor lang skal motiveringen være? på hvilket sprog skal jeg skrive? hvem kan søge optagelse? er der en aldersgrænse for ansøgere? er der krav om kvalifikationer? stilles der særlige sprogkrav? hvem bedømmer ansøgningerne? hvad er optagelsesudvalget? kan man komme på en venteliste? hvornår offentliggøres resultatet? hvem bliver optaget? hvor mange optages? går der udlændinge på skolen? hvordan er kønsfordelingen? hvor gamle er eleverne? må jeg kontakte skolen, inden jeg afleverer? hvad er studievejledningen? kan jeg få gode råd på mail? kan jeg besøge skolen? hvad er åbent hus? kan jeg få oplyst elevernes mailadresser? hvad skal jeg kunne teknisk? skal man kunne gå i mørkekammer? skal jeg have arbejdet i Photoshop? skal man have eget udstyr? må jeg bruge min bærbare computer? er der særlige krav til mit kamera? Hvad med økonomien? kan jeg få SU? kan jeg få skoleopholdet betalt? hvad betaler jeg for? betaler jeg det hele på én gang? kan jeg få udsættelse med betalingen? kan jeg få rabat på deltagerbetalingen?

2 betaler jeg printpenge? kan jeg købe materialer på skolen? kan jeg have et arbejde mens jeg går på Fatamorgana? kan jeg arbejde enkelte timer om ugen? kan jeg på andet semester have et deltidsjob? tjener eleverne penge, mens de går på skolen? kan jeg printe hjemme? skal jeg vælge et-årig fotografi uddannelse eller fire-måneders kursus? hvem underviser på første semester? kan eleverne tilmelde sig endnu et fire-måneders kursus? er et-årig fotografi uddannelse en rigtig uddannelse? hvilke skoler søger eleverne ind på bagefter? er det nødvendigt at gå på Fatamorgana? hvilke tidsfrister skal overholdes? hvornår får jeg svar? hvornår forfalder 1.rate af deltagerbetalingen? kan jeg komme for sent med en ansøgning? bliver der optaget elever under kurset? undervises der kun på dansk? kan svenskerne forstå dansk? kan islændinge forstå dansk? har udenlandske studerende sprogproblemer? hvad er en praktikant? hvordan bliver man praktikant? hvem kan blive praktikant? hvad laver en praktikant? kan alle komme på besøg? kan vi få en elev til at komme og fortælle om skolen? tager skolen imod besøg af grupper? kan vi få tilsendt programmer, foldere, plakater og postkort? kan vi downloade programmer, foldere, plakater og postkort? hvor får jeg en tilmeldingsblanket? hvorfor skal den underskrives? kan jeg fortryde tilmeldingen? kan jeg udskyde optagelsen? hvorfor skal nogle elever opgive CPR-nummer? hvilken adresse skal jeg skrive på tilmeldingsblanketten, bopæl- eller folkeregisteradresse? skal der også stå mellemnavne? får jeg billederne retur? hvornår sendes billederne retur? skal der vedlægges returporto? hvad er begrundet afslag? kan jeg få begrundet afslaget på mail? hvad sker der den første uge? hvad foregår første skoledag? hvad foregår på rusturen? er der opgaver fra første dag? er undervisningen obligatorisk? hvem underviser på skolen? hvornår besluttes gæstelærerne? aflyses undervisningen tit? sker der ændrig i skemaet? hvordan er det gået eleverne fra Fatamorgana? er der nogen kendte navne? hvor underviser Fatamorganaelever? hvilke steder er grundlagt af Fatamorganaelever? hvor mange procent af eleverne bliver fotografer? skal jeg ville være fotograf for at blive optaget på Fatamorgana? hvilke skoler søger Fatamorganas elever til?

3 hvad skal ansøgningen bestå af? 1 0 b i l l e d e r, e n s k r i f t l i g m o t i v e r i n g o g u d f y l d t t i l m e l d i n g s b l a n k e t. D u m å g o d t v e d l æ g g e s u p p l e r e n d e m a t e r i a l e, h v i s d u s y n e s d e t e r n ø d v e n d i g t f o r a t v i s e d i t f a g l i g e n i v e a u. h v i l k e b i l l e d e r s k a l j e g v æ l g e? Billederne skal vise, hvem du er. Vælg de billeder du bedst kan lide og kun billeder, du er stolt af. Det må godt være en eller flere serier, men også gerne enkeltbilleder, hvis man kan se, de er taget af den samme person. Vælg kun nyere billeder. Vis hellere hvor du befinder dig fotografisk idag, end hvor mange forskellige genrer du har arbejdet i. Giv billederne en finish så det er tydeligt, at det her er noget, du mener seriøst. Læg dem ikke i plastikchartek, de bliver alligevel pillet ud. Lav dem ikke til en portefolie eller bog, løse billleder til at sprede ud på bordet er bedst. m å j e g a f l e v e r e v i d e o? vedlægger du video så send et lille uddrag på 5 minutter, mere er der ikke tid til at se. Får vi film eller dvd på over 10 minutter ses det kun i brudstykker. m å j e g a f l e v e r e b i l l e d e r p å C D? Det er langt bedre at aflevere print og kopi end billeder, der skal ses på skærm. Undgå såvidt muligt skærmbilleder, fordi kvaliteten så er afhængig af fremvisningsudstyret. h v a d b e t y d e r s u p p l e r e n d e m a t e r i a l e? Ud over de 10 billeder har du mulighed for at vedlægge supplerende materiale. Det kan være en bog, en video, en projektbeskrivelse, udklip, tegninger, digte eller andet, du synes er nødvendigt for at vise dit faglige niveau. h v i l k e n s t ø r r e l s e s k a l b i l l e d e r n e h a v e? 20x30 cm er passende, men der er ikke noget i vejen for, at du sender både større og mindre billeder ind. At alle billeder er samme størrelse er oftest en fordel men slet ingen betingelse. Lav ikke billederne så store, at de skal sendes i et rør, de er ofte umulige at gøre flade og lægge på bordet. m å j e g s e n d e a f f o t o g r a f e r i n g e r? Send altid originaler aldrig affotograferinger. Det gør ikke noget, at polaroider er små, hellere små originaler end store affotograferinger. h v a d s k a l d e r s t å i m o t i v e r i n g e n? Skriv hvorfor du vil gå på Fatamorgana, hvornår du fik interesse for at fotografere, hvor du har lært det, og hvad du vil med fotografi. Skriv også gerne lidt om billederne, hvis det er nødvendigt for at kunne forstå dem. Er der en rækkefølge som er vigtig? Du skal ikke være god til at formulere dig, når du søger optagelse på Fatamorgana, de bedste til at fotografere er ofte ordblinde, kan ikke udtrykke sig skriftligt. Den skriftlige motivering skal kun vise, hvor interesseret du er og ikke, om du er god til at formulere dig. h v o r l a n g s k a l m o t i v e r i n g e n v æ r e? Skriv ikke mere end en A4 side med stor linjeafstand, motiveringen skal kunne læses på under 5 minutter. p å h v i l k e t s p r o g s k a l j e g s k r i v e? Skriv på dansk, svensk eller norsk. Hvis du taler og forstår dansk, svensk eller norsk, men ikke kan skrive sproget kan du aflevere motiveringen på engelsk.

4 hvem kan søge optagelse? F a t a m o r g a n a e r e t t i l b u d t i l a l l e, e n h v e r k a n t i l m e l d e s i g. A f p l a d s m æ s s i g e å r s a g e r e r d e t i k k e m u l i g t a t v æ r e f l e r e e n d 3 0 e l e v e r o g i p r a k s i s b e t y d e r d e t, a t d e r o p t a g e s c a. 2 0 n y e e l e v e r t o g a n g e o m å r e t. e r d e r e n a l d e r s g r æ n s e f o r a n s ø g e r e? Man skal være fyldt 18 år, når man starter på Fatamorgana. e r d e r k r a v o m k v a l i f i k a t i o n e r? Du skal kunne fremstille billeder selvstændigt og ville noget seriøst med fotografi. s t i l l e s d e r s æ r l i g e s p r o g k r a v? Kun elever, der forstår dansk, svensk eller norsk vil blive optaget, men det er ingen betingelse at eleverne kan tale og skrive dansk. Fælles undervisningen foregår på dansk, men individuelle konsultationer kan godt være på engelsk. hvem bedømmer ansøgningerne? S k o l e n s l e d e r M o r t e n B o h a r a n s v a r e t f o r a t s a m m e n s æ t t e d e t b e d s t m u l i g e h o l d u d f r a d e t i l s e n d t e a n s ø g n i n g e r. T i l a t h j æ l p e m e d u d v æ l g e l s e n h a r h a n e t o p t a g e l s e s u d v a l g, s o m m ø d e s e n u g e e f t e r a n s ø g n i n g s f r i s t e n s u d l ø b o g t a g e r b e s l u t n i n g o m h v i l k e a n s ø g e r e, d e r s k a l t i l b y d e s p l a d s. h v a d e r o p t a g e l s e s u d v a l g e t? Udvalget består af 8-10 personer med skiftende sammensætning, der er både lærere, elever, tidligere elever og praktikanter. Både dokumentarfotografer og frie billedkunstnere. k a n m a n k o m m e p å e n v e n t e l i s t e? Det er ikke ualmindeligt, at ansøgere, der optages må melde fra inden skolestart, og der bliver derfor samtidig med udvælgelsen lavet en venteliste på fem ansøgere, der hver især får at vide, hvilket nummer de er på ventelisten. h v o r n å r o f f e n t l i g g ø r e s r e s u l t a t e t? Mødet i optagelsesudvalget varer gerne til lidt over midnat, og samme nat kan navnene på de ansøgere, der er optaget læses på skolens hjemmeside. Den følgende dag bliver der afsendt breve til hver enkelt ansøger med besked om resultatet. hvem bliver optaget? E f t e r å r s h o l d b e s t å r a f 3 0 e l e v e r h v o r a f e n t r e d j e d e l t i l h a l v d e l e n e r o p t a g e t p å e t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e, d e ø v r i g e p å f i r e - m å n e d e r s k u r s u s f ø r s t e e l l e r a n d e t s e m e s t e r. h v o r m a n g e o p t a g e s? Der er plads til 30 elever på skolen og antallet af nye elever varierer alt efter, hvor mange elever der går på andet semester. Der tages typisk 20 nye ind på Efterårshold og 15 nye på Forårshold. g å r d e r u d l æ n d i n g e p å s k o l e n? En tredjedel til en fjerdedel af eleverne er udlændinge som kan forstå dansk, svensk eller norsk. Islændinge, færinger men også franskmænd, tyskere, englændere, amerikanere og polakker, som enten har en dansk mor eller far eller har gået på højskole i skandinavien og lært sig sproget. Svenskerne kommer fra hele Sverige ikke kun Skåne. De bosætter sig i Danmark i perioden, eller hvis de bor lige på den anden side i Mølmø eller Lund, så pendler de mellem Danmark og Sverige. h v o r d a n e r k ø n s f o r d e l i n g e n?

5 Der er oftest flere kvindelige end mandlige ansøgere og derfor også en lille overvægt af kvindelige studerende. h v o r g a m l e e r e l e v e r n e Eleverne er typisk år, men der er altid enkelte helt unge ned til 18 år og et par ældre i starten af 30 erne Alle på 18 år og derover kan søge optagelse på skolen. I et enkelt tilfælde blev en ansøger på 60 optaget som elev, men det er sjældent at nogen er over 40. må jeg kontakte skolen, inden jeg afleverer? D e t e r e n f o r d e l a t h a v e v æ r e t p å s k o l e n o g t a l t m e d n o g l e e l e v e r o m, h v a d d e s y n e s o m s k o l e n o g u n d e r v i s n i n g e n. M a n g e h a r o g s å f o r d e l a f i n d e n a n s ø g n i n g e n a f l e v e r e s a t f å s k o l e l e d e r M o r t e n B o s k o m m e n t a r e r t i l b i l l e d e r n e. h v a d e r s t u d i e v e j l e d n i n g e n? Enhver der overvejer at ansøge om optagelse på Fatamorgana kan aftale tid med skoleleder Morten Bo for en halv times studievejledning. Den pågældende skal så medbringe alle sine billeder samt forslag til hvilke 10, der skal vælges ud til en eventuel ansøgning. k a n j e g f å g o d e r å d p å m a i l? Enhver der overvejer at ansøge om optagelse kan sende billeder eller link til en hjemmeside med billeder for at få kommentarer og gode råd af skoleleder Morten Bo. Send billederne til Billedfilerne skal være i jpeg-format max 100Kb hver. k a n j e g b e s ø g e s k o l e n? Skolen tager imod enhver, der overvejer at ansøge om optagelse, når blot der forinden er givet besked til kontoret. Det gælder også grupper af elever fra højskoler, produktionsskoler, gymnasier, medieskoler eller fotoklubber. h v a d e r å b e n t h u s? To gange om året er der Åbent Hus for alle, der ønsker at se skolen og diskutere deres billeder med eleverne. Familie, venner, tidligere og kommende elever, er alle velkomne. k a n j e g f å o p l y s t e l e v e r n e s m a i l a d r e s s e r? Udenlandske ansøgere kan få kontakt til elever fra samme land. Få oplysning om s og telefonnumre. Danske ansøgere skal have en særlig grund til at få oplyst elevers mailadresser eller telefonnumre. Men en mail sendt til læses kun af elever. hvad skal jeg kunne teknisk? D u s k a l s e l v s t æ n d i g t k u n n e l a v e b i l l e d e r p å c o m p u t e r e l l e r i m ø r k e k a m m e r. s k a l j e g k u n n e g å i m ø r k e k a m m e r? Flere har aldrig været i et mørkekammer og kommer der heller ikke, mens de går på skolen. Hverken i farve-mørkekammer eller sorthvid-mørkekammer. s k a l j e g h a v e a r b e j d e t i P h o t o s h o p? Hvis ikke du kan fremkalde billeder i mørkekammer, skal du kunne printe fra en computer. Photoshop er fast program til billedbehandling på alle skolens maskiner, men det er ingen betingelse, at du har arbejdet med Photoshop. s k a l j e g h a v e e g e t u d s t y r?

6 Ja, du skal selv have kamera med. Studielamper, flashanlæg og udstyr til billedfremstilling råder skolen over, men ikke optageudstyr. Hverken til stills eller video. Skolen har projektorer til computer, dvd og dias men hverken kamerastativer eller lysmålere. m å j e g b r u g e m i n b æ r b a r e c o m p u t e r? Mange elever har billederne liggende på deres egen bærbare computer. I stedet for at printe kontaktkopier, tager de computeren under armen, når de går til individuel konsultation for med læreren at gennemse optagelserne. e r d e r s æ r l i g e k r a v t i l m i t k a m e r a? Nej, et billigt digitalt eller analogt pocketkamaera er tilstrækkeligt. Har du et systemkamera, så er lysstærke, faste optikker at foretrække for zoomoptikker, der kun går ned til blænde 3,5. hvad med økonomien? F a t a m o r g a n a e r e n b e t a l i n g s s k o l e, d e r m o d t a g e r s t ø t t e f r a d e t o f f e n t l i g e. T r e f j e r d e d e l e a f s k o l e n s u d g i f t e r b e t a l e s a f d e s t u d e r e n d e g e n n e m e t d e l t a g e r g e b y r d e n s i d s t e f j e r d e d e l a f K ø b e n h a n s K o m m u n e j f r. f o l k e o p l y s n i n g s l o v e n. k a n j e g f å S U? Fatamorgana er ingen SU berettiget uddannelse. De elever, der får SU, mens de går på skolen, er samtidig tilmeldt som elever på en SU berettiget uddannelse. k a n j e g f å s k o l e o p h o l d e t b e t a l t? Det sker ikke så sjældent at en elev får sit skoleophold betalt af en fond, sin arbejdsgiver, fagforening eller a-kasse, men skolen anbefaler ingen konkrete muligheder. h v a d b e t a l e r j e g f o r? Deltagerbetalingen dækker undervisning samt adgang til udstyr. Med i prisen er leje af hytte og transport på rusturen, kaffe, te og elevtelefon samt fælleskemi. Udover deltagergebyret har den studerende udgifter til køb af materialer, printerblæk, fotopapir og film, farvekemi, filmfremkalder samt entré ved udstillingsbesøg. b e t a l e r j e g d e t h e l e p å é n g a n g? Deltagerbetalingen falder i to rater for Forårshold og Efterårshold og 4 rater for Etårig fotografi uddannelse. 1/7, 1/9, 1/12 og 1/2 skal halvdelen af deltagergebyret for det kommende semester indbetales. Hele semestret vil således være betalt inden semestret begynder. k a n j e g f å u d s æ t t e l s e m e d b e t a l i n g e n? Der gives ikke udsættelse med betaling af deltagergebyr. Misligholdes betalingsfristen vil eleven blive slettet af elevlisten og pladsen givet til en anden. I skolens butik gives ikke kredit og printpenge skal indbetales før der må printes. k a n j e g f å r a b a t p å d e l t a g e r b e t a l i n g e n? Arbejdsledige, studerende på SU og lærlinge med uddannelseskontrakt vil få nedsat kursusafgiften med p.t. kr. 6.- pr. undervisningstime, såfremt de er bosat i Københavns Kommune eller på Frederiksberg. b e t a l e r j e g p r i n t p e n g e? Eleverne betaler for printerblæk, når de bruger skolens printere. En særlig printpenge inkassator opkræver hos eleverne beløb, der svarer til, hvad de har forbrugt. De angiver selv hvor mange print de laver, og inkassatoren regner ud, hvad hver print skal koste.

7 k a n j e g k ø b e m a t e r i a l e r p å s k o l e n? Foto/C en gros firma har en minifilial på Fatamorgana som administreres af to elever. I Butikken kan man købe materialer til en gros pris, de mest solgte produkter lagerføres, og de mere specielle bestilles hos butiksbestyrerne. kan jeg have et arbejde mens jeg går på Fatamorgana? F a t a m o r g a n a e r e n h e l d a g s s k o l e o g d e t e r u m u l i g t a t h a v e e t h e l d a g s j o b m e d f a s t e a r b e j d s t i d e r, m e n s d u g å r p å s k o l e n. k a n j e g a r b e j d e e n k e l t e t i m e r o m u g e n? Et morgenjob eller weekend arbejde er ikke umuligt, men alligevel en stor belastning, da der er meget skolearbejde. Kun elever, der kan koncentrere sig fuld ud om at lave billeder får det fulde udbytte af skoleopholdet. k a n j e g p å a n d e t s e m e s t e r h a v e e t d e l t i d s j o b? Du får ikke stillet ugeopgaver på andet semester, men arbejder med længerevarende projekter, så muligheden for at kunne tilrettelægge skolearbejdet i forbindelse med et deltidsjob er bedre end i de første fire måneder. t j e n e r e l e v e r n e p e n g e, m e n s d e g å r p å s k o l e n? Det er ikke ualmindeligt at elever har småjobs, mens de går på skolen. De er telefonsælgere om aftenen, står i bar i weekenden, har morgenrengøring, arbejder på cafe, er handicaphjælpere og fotograferer bryllupper og bands. k a n j e g p r i n t e h j e m m e? Det er en dårlig ide, at du printer eller kopierer dine billeder hjemme hos dig selv eller på din arbejdsplads og ikke på skolen. De andre elever er i høj grad med til at præge din udvikling, elever der printer hjemme kommer ikke så langt, som elever der opholder sig meget på skolen. skal jeg vælge et - årig fotografi uddannelse eller fire - måneders kursus? F a t a m o r g a n a t i l b y d e r f i r e - m å n e d e r s k u r s e r n e E f t e r å r s h o l d o g F o r å r s h o l d o g E t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e, d e r b e s t å r a f E f t e r å r s h o l d o g F o r å r s h o l d, n ø g l e t i l s k o l e n i j a n u a r o g j u n i s a m t t i l b u d o m s t u d i e r e j s e i j a n u a r. h v e m u n d e r v i s e r p å f ø r s t e s e m e s t e r? De nye elever undervises af Morten Bo og skiftende gæstelærere. De får stillet ugeopgaver og fjortendags opgaver som hver gang afsluttes med en gennemgang for alle skolens elever. k a n e l e v e r n e t i l m e l d e s i g e n d n u e t f i r e - m å n e d e r s k u r s u s? Elever på fire-måneders kursus kan tilmelde sig endnu et fire-måneders kursus, men har ikke adgang til skolen i januar og juni og vil ikke få tilbudt at deltage i den årlige studietur. e r e t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e e n r i g t i g u d d a n n e l s e? Fatamorganas uddannelse er intensiv undervisning i at udvikle mening og skabe debat. Personlig udvikling og billedkunstnerisk forståelse. Men der er ingen eksamen, der er ingen krav om pensum og uddannelsen er ikke erhvervsrettet. Derfor er den ikke SU- godkendt. h v i l k e s k o l e r s ø g e r e l e v e r n e i n d p å b a g e f t e r? Dokumentarfotograferne søger på Journalisthøjskolens fotojournalistuddannelse, på ICP i New York, Famu i Prag og på de engelske fotoskoler i Chelsea, Newport, Brighton og på Central Saint Martins. Billedkunstnerne søger til kunstakademierne i København, Frankfurt, Malmø, Oslo, Trondheim, til Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, Glasgow School of Art,

8 Konstfack i Stockholm, Högskolen för Fotografi och Film Göteborg, Kunsthøgskolen i Bergen, Helsinki School of Art and Design, Atelier Reflexe, Paris og Fabrica i Italien. e r d e t n ø d v e n d i g t a t g å p å F a t a m o r g a n a? For at blive optaget på de bedste udenlandske skoler og akademier i Amsterdam, London, Berlin, New York, Frankfurt, Göteborg, Stockholm og Glasgow er det nødvendig at have gået på en forskole. Det er for svært og for de fleste umuligt selvstændigt at udvikle et billedsprog, der gør dem i stand til at udarbejde en kvalificeret ansøgning. hvilke tidsfrister skal overholdes? A n s ø g n i n g s f r i s t e n f o r h e l e d e t k o m m e n d e å r e r 1. j u n i, a l l e a n s ø g n i n g e r, m o d t a g e t i s k o l e n s å b n i n g s t i d 1. j u n i v i l v æ r e r e t t i d i g t a f l e v e r e t. E t m i n d r e a n t a l p l a d s e r p å F o r å r s h o l d o g E t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e F o r å r / E f t e r å r v i l v æ r e r e s e r v e r e t a n s ø g e r e, d e r s e n e s t 1. n o v e m b e r h a r s ø g t o m o p t a g e l s e. h v o r n å r f å r j e g s v a r? Inden to uger efter ansøgningsfristens udløb afholdes møde i optagelsesudvalget og samme nat lægges oplysninger på skolens hjemmeside om hvem af ansøgerne, der er optaget h v o r n å r f o r f a l d e r 1. r a t e a f d e l t a g e r b e t a l i n g e n? Første rate af deltagergebyret skal betales senest 1.juli for Efterårshold og 1.december for Forårshold. Elever, der ikke rettidigt indbetaler 1.rate vil blive slettet som elever og pladserne tilbudt ansøgere på ventelisten. k a n j e g k o m m e f o r s e n t m e d e n a n s ø g n i n g? Ansøgere, der er kommet for sent med deres ansøgning, kan kun aflevere efter nærmere aftale med daglig leder Nilsson. b l i v e r d e r o p t a g e t e l e v e r u n d e r k u r s e t? Hvis en elev fortryder sin tilmelding under kurset bliver der ikke optaget en ny i stedet. Tilmeldingen er bindende og gælder for hele kurset. undervises der kun på dansk? U n d e r v i s n i n g e n f o r e g å r p å d a n s k, o g d e t e r e n b e t i n g e l s e f o r a t v æ r e e l e v p å F a t a m o r g a n a, a t m a n k a n f o r s t å d a n s k. I n d i v i d u e l l e k o n s u l t a t i o n e r k a n f o r e g å p å e n g e l s k, m e n f æ l l e s u n d e r v i s n i n g e n k u n, n å r d e r e r u d e n l a n d s k e g æ s t e l æ r e r e. k a n s v e n s k e r n e f o r s t å d a n s k? Svenskerne forstår dansk og danskerne kan godt forstå svensk. Ingen svenske elever behøver tale engelsk, og selvom enkelte har lidt sprogproblemer i starten, går der sjældent mere end højst to uger før det falder dem let at forstå dansk og gøre sig forståelig på svensk. k a n i s l æ n d i n g e f o r s t å d a n s k? Der har aldrig været problemer med islændinge, færinger og nordmænd og det danske sprog. h a r u d e n l a n d s k e s t u d e r e n d e s p r o g p r o b l e m e r? Udenlandske ansøgere kan skrive motiveringen på engelsk. Udenlandske elever kan tale engelsk, men skal kunne forstå dansk for at få det fulde udbytte af undervisningen.

9 hvad er en praktikant? P å h v e r t h o l d f u n g e r e r t o t i d l i g e r e e l e v e r s o m p r a k t i k a n t e r. D e e r l æ r e r e n s a s s i s t e n t e r, s æ t t e r e l e v e r n e i n d i r u t i n e r o g h j æ l p e r l æ r e r e n m e d a t h o l d e o r d e n o g s ø r g e f o r a t e l e v e r n e r y d d e r o p. D e k a n f r i t b r u g e s k o l e n s u d s t y r t i l e g n e p r o j e k t e r, d e h a r n ø g l e t i l s k o l e n o g k a n d e l t a g e i a r r a n g e m e n t e r o g u n d e r v i s n i n g, m e n d e e r i k k e e l e v e r. h v o r d a n b l i v e r m a n p r a k t i k a n t? To gange om året bliver der udpeget praktikanter for det kommende hold, en der har ansvar for kælderen og en, der har ansvaret for stueetagen. Ansøgere til praktikantpladserne skal inden 1.juni og 1.november maile til daglig leder Nilsson, at de er interesserede. h v e m k a n b l i v e p r a k t i k a n t? Elever, der på første semester har vist særlige evner for det sociale og praktiske arbejde og som har lyst til og søgt om at blive praktikant har mulighed for få jobbet. h v a d l a v e r e n p r a k t i k a n t? Kælderpraktikanten tilser udstyr og maskiner, instruerer eleverne i morgenrengøring, skift af vædsker og patroner, rensning af farvemaskine. Hjælper eleverne i brugen af udstyret og assisterer faglærerne. Stuepraktikanter sørger for oprydning og klargøring af lokalerne, gør tavlerne rene, sætter stole frem og lufter ud. Tager imod gæster, viser rundt og assisterer gæstelærerne. kan alle komme på besøg? A l l e e r v e l k o m n e t i l a t a f l æ g g e b e s ø g p å s k o l e n e f t e r f o r u d g å e n d e a f t a l e m e d d a g l i g l e d e r N i l s s o n. E l e v e r n e k a n a l t i d s e l v i n v i t e r e g æ s t e r, b l o t s k a l d e t m e d d e l e s k o n t o r e t d a g e n f ø r, h v i s g æ s t e r n e s k a l o v e r v æ r e u n d e r v i s n i n g e n. k a n v i f å e n e l e v t i l a t k o m m e o g f o r t æ l l e o m s k o l e n? Medieskoler og tekniske skoler kan altid få en eller to elever ud for at fortælle om skolen og diskutere billeder. Produktionsskoler og højskoler med foto som linjefag, ring eller mail til daglig leder Nilsson og træf en aftale. t a g e r s k o l e n i m o d b e s ø g a f g r u p p e r? Kommer du alene, skal du bare melde din ankomst dagen før, så vil du kunne lave en aftale og få en rundvisning. Er I en gruppe skal vi have lidt længere varsel, tilgengæld får I både rundvisning og billedsnak med elever. k a n v i d o w n l o a d e p r o g r a m m e r, f o l d e r e, p l a k a t e r o g p o s t k o r t? Enhver kan downloade alt materiale om skolen på hjemmesiden I hovedmenuen klikker du Download. Her er også tilmeldingsblanket og on-line bestilling af programmer og publikationer. k a n v i f å t i l s e n d t p r o g r a m m e r, f o l d e r e, p l a k a t e r o g p o s t k o r t? Vi er kun glade for at sende materiale til din institution, skole, eller uddannelsessted, er taknemmelige over, at du gider sætte plakater op og lægge folderne frem. Kontakt daglig leder Nilsson på skolens kontor, så sørger han for, at I får tilsendt, hvad I kan bruge.

10 hvor får jeg en tilmeldingsblanket M e d a n s ø g n i n g e n s k a l f ø l g e e n u d f y l d t, u n d e r s k r e v e t t i l m e l d i n g s b l a n k e t s o m d o w n l o a d e s p å h j e m m e s i d e n e l l e r k l i p p e s u d a f s k o l e n s p r o g r a m. h v o r f o r s k a l d e n u n d e r s k r i v e s? Tilmeldingsblanketten skal være personligt underskrevet og underskriften forpligter eleven økonomisk. Er tilmeldiingsblanketten ikke underskrevet vil ansøgningen ikke blive behandlet. k a n j e g f o r t r y d e t i l m e l d i n g e n? Frem til tidspunktet for betaling af første rate kan du fortryde din tilmelding, men efter denne dato kan du ikke fortryde. Du kan godt udeblive fra undervisningen, men du kan ikke undlade at indbetale deltagergebyr. Anden rate og dermed det fulde deltagergebyr for semesteret skal være indbetalt inden 1.februar for Forårshold og 1.september for Efterårshold. k a n j e g u d s k y d e o p t a g e l s e n? Ansøgere der optages som elever på et hold er kun optaget på netop det hold og ikke andre. Kun undtagelsesvis vil en ansøger kunne udskyde optagelsen til et senere hold. h v o r f o r s k a l n o g l e e l e v e r o p g i v e C P R - n u m m e r? Elever, der bor i andre kommuner end København og Frederiksberg skal opgive CPRnummer. Københavns Kommune skal nemlig have tilskuddet for udenbys elever refunderet af elevernes bopælskommuner. h v i l k e n a d r e s s e s k a l j e g s k r i v e p å t i l m e l d i n g s b l a n k e t t e n, b o p æ l - e l l e r f o l k e r e g i s t e r a d r e s s e? På tilmeldingsblanketten skal du af hensyn til tilskudsmyndighederne skrive din folkeregisteradresse. Af hensyn til skolen skal du opgive bopælsadresse. Både folkeregisteradresse og bopælsadresse skal derfor, hvis de er forskellige, skrives på tilmeldingsblanketten. s k a l d e r o g s å s t å m e l l e m n a v n e p å t i l m e l d i n g s b l a n k e t t e n? Du skal opgive dit fulde navn på tilmeldingsblanketten. Har du flere navne, understreger du dit kaldenavn. får jeg billederne retur A l l e t i l s e n d t e b i l l e d e r o g s u p p l e r e n d e m a t e r i a l e r e t u r n e r e s, m e n i k k e m o t i v a t i o n o g a n b e f a l i n g e r. h v o r n å r s e n d e s b i l l e d e r n e r e t u r Har du fået afslag på din ansøgning, vil du få tilbudt at få afslaget begrundet ved en personlig samtale samtidig med at du henter billederne. Kommer du ikke personligt, vil billederne blive returneret i den følgende uge. Er du optaget som elev, beholder skolen billederne til du skal starte første dag, med mindre du kontakter skolen og beder om at måtte hente dem eller få dem tilsendt. s k a l d e r v e d l æ g g e s r e t u r p o r t o? Du behøver ikke vedlægge returkuvert eller porto. De billeder, der ikke afhentes, vil blive returneret portofrit. h v a d e r b e g r u n d e t a f s a l g? Elever, der får afslag vil få tilbudt på et givet tidspunkt at få afslaget personligt begrundet. Billederne vil blive lagt frem på bordet og både skolens leder, Morten Bo og en af de elever, der sad i optagelsesudvalget vil forklare, hvad der blev talt om på mødet, og hvorfor der blev givet afslag. Telefonisk henvendelse er også en mulighed, men kun på det nævnte tidspunkt, og kun når billederne stadig befinder sig på skolen. k a n j e g f å b e g r u n d e t a f s l a g e t p å m a i l? Det er ikke muligt at give skriftlig begrundelse eller begrundelse på andet tidspunkt end det tilbudte.

11 hvad sker der den første uge? F ø r s t e s k o l e d a g e r a l t i d e n m a n d a g, d a t o e n e r a f h æ n g i g a f, h v o r d a n u g e n f a l d e r, m e n s å t æ t p å 1. s e p t e m b e r o g 1. f e b r u a r s o m m u l i g t. h v a d f o r e g å r f ø r s t e s k o l e d a g? Første skoledag er fra 10 til 17. Om formiddagen er der en præsentationsrunde, hvor hver enkelt elev viser de billeder, de sendte ind med ansøgningen og elever på andet semester et udvalg af deres seneste billeder. Derefter er der fællesfrokost, der bliver givet praktiske oplysninger og stillet en opgave. Dagen slutter med besøg af en gæst, ofte en kunstner, der ikke arbejder med fotografi. h v a d f o r e g å r p å r u s t u r e n? Første weekend er der obligatorisk rustur fra fredag efter endt undervisning til søndag eftermiddag. Alle elever kører med bus til en hytte et øde sted. Med mad, musik og regntøj. e r d e r o p g a v e r f r a f ø r s t e d a g? Første opgave er traditionen tro en konfrontationsopgave, hvor eleverne skal skabe kontakt til og fotografere en fremmed. Billedet eller billederne skal afleveres torsdag eller fredag samme uge. e r u n d e r v i s n i n g e n o b l i g a t o r i s k? Undervisningen på Fatamorgana er obligatorisk. Det betyder at man ikke kan vælge den fra, heller ikke selv om man skal ud at fotografere. Kun hvis undervisningen er generel vejledning, møder i grupperne eller individuelle samtaler er den ikke obligatorisk for alle. hvem underviser på skolen? M o r t e n B o e r s k o l e l e d e r o g h o v e d l æ r e r o g M i c h a e l M a d s e n f a g l æ r e r e i d i g i t a l o g a n a l o g f o t o t e k n i k. M o r t e n B o a f l ø s e s i p e r i o d e r a f s k i f t e n d e g æ s t e l æ r e r e, a l t i d p r o f e s s i o n e l l e b i l l e d k u n s t n e r e o g f o t o g r a f e r. G æ s t e l æ r e r n e k o m m e r p r i m æ r t f r a D a n m a r k o g S v e r i g e. h v o r n å r b e s l u t t e s g æ s t e l æ r e r n e? Gæstelærernes navne besluttes i månederne op til skolestart og kan, så snart aftaler indgås læses på Fatamorganas hjemmeside. aflyses undervisningen tit? U n d e r v i s n i n g p å F a t a m o r g a n a a f l y s e s a l d r i g. H v i s e n l æ r e r s k u l l e b l i v e s y g e l l e r m e l d e a f b u d, b l i v e r d e r i n d k a l d t v i k a r. K u n u n d t a g e l s e s v i s e r e t a r r a n g e m e n t e l l e r m ø d e b l e v e t u d s a t, f o r d i l æ r e r e n e r u d e b l e v e t. s k e r d e r æ n d r i n g e r i s k e m a e t? På første skoledag udleveres skema, hvor hver undervisningstime de kommende fire måneder er skemalagt. Skemaet er et fundament, man kan regne med og planlægge efter. Ændringer finder kun sjældent sted.

12 hvordan er det gået eleverne fra Fatamorgana? S i d e n s k o l e n s s t a r t i h a r k n a p e l e v e r g å e t p å s k o l e n, e n t r e d j e d e l i t o s e m e s t r e. e r d e r n o g e n k e n d t e n a v n e? Fotograferne Trine Søndergaard, Jacob Aue Sobol, Linda Hansen, Tao Lytzen, Liv Carlé, Christoffer Regild, Charlotte Haslund Christensen, Henning Hjorth, Signe Vad, Jacob Eskildsen, Jasper Carlberg, Nicolai Howalt og Lina Ahnoff. Fotojournalisterne Søren Bidstrup, Linda Johansen, Jacob Carlsen, Anders Vendelbo, Pelle Rink, Rasmus Baaner, David Høgsholdt, Vibeke Toft, Martin Lehmann, modefotograferne Jette Jørs og Rasmus Mogensen. Billedkunstnerne Kaspar Bonnén, Eva Merz, Thomas Linder Brox, Torben Eskerod, Thomas Seest, Tim Jørgensen, Lisa Strömbeck, Olof Olsson, kunstnergruppen Superflex og videokunstner Kassandra Wellendorf Dokumentarfilmfotograferne Lars Skree og Thomas Marott, filmfotograferne Camilla Hjelm Knudsen og Lars Vestergaard, h v o r u n d e r v i s e r F a t a m o r g a n a e l e v e r? Laura Eriksen underviser på Medieskolen Rampen, Michael E. Madsen, Jacob Hoeck og Kine Ravn på Teknisk Skole. Ditte Haarløv-Johnsen AOF, Gertrud Termansen Ungdomsskolen Lyngby-Tårbæk, Helle Laura Thomsen Medieskolen Lyngby, Helle Weitling Glostrup Produktionsskole og Henning Hjorth på Grundtvigs Højskole. h v i l k e s t e d e r e r g r u n d l a g t a f F a t a m o r g a n a e l e v e r? SHOK fotografisk sammenslutning, SPARK værksted og galleri i København, Atelier MOTO og det tidligere Studiet på Værnedamsvej, Galleri Signe Vad og kontorfællesskabet Det Lyse Kammer. Skolen for Fotografi blev stiftet af Fatamorganas tidligere elev og daglige leder Johnny Jensen. h v o r m a n g e p r o c e n t a f e l e v e r n e b l i v e r f o t o g r a f e r? Kun få af de 20 elever, der hvert halve år forlader Fatamorgan kommer ikke videre på en fotoskole, et kunstakademi eller en anden medie- eller billedskole. Efter endt uddannelse bliver over halvdelen i faget som professionelle, mens en tredjedel tager andet arbejde, men beholder fotografi som en hobby. s k a l j e g v i l l e v æ r e f o t o g r a f f o r a t b l i v e o p t a g e t p å F a t a m o r g a n a? Det er en betingelse for at søge optagelse, at du har et ønske om at arbejde seriøst med fotografi. Seriøst betyder, at målet er at komme til at arbejde professionelt med at fotografere. Du skal altså have et ønske om at blive fotograf eller fotograferende billedkunstner. De ansøgere, der søger optagelse, fordi de vil bruge fotografiet privat eller i forbindelse med anden beskæftigelse vil blive henvist til andre skoler. h v i l k e s k o l e r s ø g e r F a t a m o r g a n a s e l e v e r t i l? I sommeren 2006 gik der på Den danske Filmskole syv Fatamorgana elever, en gik på filmskole i Berlin, to på Danmarks Designskole, otte starter efter sommerferien på Journalisthøjskolens fotojournalist uddannelse, seks på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam hvor der i forvejen går tre, tre på Glasgow School of Art hvor der i forvejen går tre, en på FAMU i Prag, en på Trondheim Kunstakademi, tre på Kunstakademiet i København hvor der i forvejen går seks, en på ICP i New York. Netop uddannet er fra Kunstfach i Stockholm to elever, Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg tre elever, to fra ICP, to fra Glasgow School of Art og en enkelt fra Fabrica i Italien. mb 18/07/2006

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler)

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler) Vejledning (beholdes af ansøger) Dette ansøgningsskema kan udfyldes via din computer og printes ud ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER (Gramex

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd

Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd Grafisk tekniker uddannelsen. annels. Grundforløb, start 10. start august 11. august 2015. 2014. Ansøgningsfrist 23. april 23. april 2015, 2014

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE DET KAMERALØSE FOTOGRAFI

UNDERVISNINGSMATERIALE DET KAMERALØSE FOTOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE DET KAMERALØSE FOTOGRAFI INDHOLD: OM UNDERVISNINGSMATERIALET OM UDSTILLINGEN KUNSTNERNE - VÆRKERNE - PROCESSERNE TEMATIKKER & ARBEJDSSPØRGSMÅL PRAKTISK - KONTAKT - OMVISNINGER OM

Læs mere

Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen.

Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen. Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen. Grundforløb, start 10. august 2015. Ansøgningsfrist 23. april 2015, kl. 12.00 Ansøger: For- og efternavn: CPR nr.(alle 10 tal) Adresse Sted Postnr.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Sundet / 16 Reportage Den sidste Time / 18 Reportage To Elsewhere / 20 Reportage fra et

Sundet / 16 Reportage Den sidste Time / 18 Reportage To Elsewhere / 20 Reportage fra et Nr. 03 / 09.2013 / Fatamorgana Danmarks fotografiske Billedkunstskole FATA visen 02 Street Photography / 06 Still Life / 12 Reportage Markedsdag / 14 Reportage Sejlads på Sundet / 16 Reportage Den sidste

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans)

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Handelsbetingelser for sæson 2015/2016 Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Vedr. reservering af prøvetime Når du reserverer plads til en prøvetime og betaler dit depositum, binder du dig ikke til at

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Tilmeld dig Kalundborg Gymnasiums og HF elevcomputerordning og få din egen computer til studie og fritid. Vision I løbet af nogle år håber vi på Kalundborg

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11.

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: info@cdl.dk <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11. Side 1 af 5 Jørn Schlamovitz Bang-Andersen Reservation 1 meddelelse Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" Cornelia-De-Lange-Syndrom

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

STUdiE FORåRSHOLD 201L FATAMORGANA DANMARKS FOTOGRAFISKE BILLEDKUNSTSKOLE

STUdiE FORåRSHOLD 201L FATAMORGANA DANMARKS FOTOGRAFISKE BILLEDKUNSTSKOLE STUdiE FORåRSHOLD 201L FATAMORGANA DANMARKS FOTOGRAFISKE BILLEDKUNSTSKOLE DE FØRSTE UGER mandag 31. januar 10:00 Go Morgen.. 12:00 Udlevering af nøgler. Fælles frokost. 13:30 Opgave stilles. 15:00 En gæst:

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Forfatterskolen for Unge i Midt- og Vestsjælland

Forfatterskolen for Unge i Midt- og Vestsjælland Forfatterskolen for Unge i Midt- og Vestsjælland Af Anne-Marie Donslund Forfatterskolen for Unge er en litterær talentudviklingsskole for bibliofile unge med skrivedrømme i kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

tilbyder computerordning til elever

tilbyder computerordning til elever tilbyder computerordning til elever Tilmeld dig OG's elevcomputerordning og få en MacBook til studie og fritid. Se de attraktive tilbud på de næste sider. Visionen bag ordningen På OG mener vi, at det

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18.

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18. Introduktion: Vi har igennem flere år brygget på ideen om at lave en kortere vinyasa-orienteret yogalæreruddannelse, og nu hvor Hamsa Yoga Studio har åbnet et nyt center i Aarhus, er tiden inde til at

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE Før du ansøger: Yoga kan være mange ting. Der er mange stilarter og endnu flere måder at undervise yoga. Hvis du overvejer at uddanne

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august Fra 2.- 6. klasse 2015 Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen AKTIV SOMMERUGE 2015 mandag den 3. august - søndag den 9. august Kig i programmet

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere