Ansøgning om optagelse. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om optagelse. Vejledning"

Transkript

1 Ansøgning om optagelse. Vejledning Download vejledningen som pdf-fil 320 Kb Download tilmeldingsblanket som pdf-fil 60 Kb hvad skal ansøgningen bestå af? hvilke billeder skal jeg vælge? må jeg aflevere video? må jeg aflevere billeder på CD? hvad betyder supplerende materiale? hvilken størrelse skal billederne have? må jeg sende affotograferinger? hvad skal der stå i motiveringen? hvor lang skal motiveringen være? på hvilket sprog skal jeg skrive? hvem kan søge optagelse? er der en aldersgrænse for ansøgere? er der krav om kvalifikationer? stilles der særlige sprogkrav? hvem bedømmer ansøgningerne? hvad er optagelsesudvalget? kan man komme på en venteliste? hvornår offentliggøres resultatet? hvem bliver optaget? hvor mange optages? går der udlændinge på skolen? hvordan er kønsfordelingen? hvor gamle er eleverne? må jeg kontakte skolen, inden jeg afleverer? hvad er studievejledningen? kan jeg få gode råd på mail? kan jeg besøge skolen? hvad er åbent hus? kan jeg få oplyst elevernes mailadresser? hvad skal jeg kunne teknisk? skal man kunne gå i mørkekammer? skal jeg have arbejdet i Photoshop? skal man have eget udstyr? må jeg bruge min bærbare computer? er der særlige krav til mit kamera? Hvad med økonomien? kan jeg få SU? kan jeg få skoleopholdet betalt? hvad betaler jeg for? betaler jeg det hele på én gang? kan jeg få udsættelse med betalingen? kan jeg få rabat på deltagerbetalingen?

2 betaler jeg printpenge? kan jeg købe materialer på skolen? kan jeg have et arbejde mens jeg går på Fatamorgana? kan jeg arbejde enkelte timer om ugen? kan jeg på andet semester have et deltidsjob? tjener eleverne penge, mens de går på skolen? kan jeg printe hjemme? skal jeg vælge et-årig fotografi uddannelse eller fire-måneders kursus? hvem underviser på første semester? kan eleverne tilmelde sig endnu et fire-måneders kursus? er et-årig fotografi uddannelse en rigtig uddannelse? hvilke skoler søger eleverne ind på bagefter? er det nødvendigt at gå på Fatamorgana? hvilke tidsfrister skal overholdes? hvornår får jeg svar? hvornår forfalder 1.rate af deltagerbetalingen? kan jeg komme for sent med en ansøgning? bliver der optaget elever under kurset? undervises der kun på dansk? kan svenskerne forstå dansk? kan islændinge forstå dansk? har udenlandske studerende sprogproblemer? hvad er en praktikant? hvordan bliver man praktikant? hvem kan blive praktikant? hvad laver en praktikant? kan alle komme på besøg? kan vi få en elev til at komme og fortælle om skolen? tager skolen imod besøg af grupper? kan vi få tilsendt programmer, foldere, plakater og postkort? kan vi downloade programmer, foldere, plakater og postkort? hvor får jeg en tilmeldingsblanket? hvorfor skal den underskrives? kan jeg fortryde tilmeldingen? kan jeg udskyde optagelsen? hvorfor skal nogle elever opgive CPR-nummer? hvilken adresse skal jeg skrive på tilmeldingsblanketten, bopæl- eller folkeregisteradresse? skal der også stå mellemnavne? får jeg billederne retur? hvornår sendes billederne retur? skal der vedlægges returporto? hvad er begrundet afslag? kan jeg få begrundet afslaget på mail? hvad sker der den første uge? hvad foregår første skoledag? hvad foregår på rusturen? er der opgaver fra første dag? er undervisningen obligatorisk? hvem underviser på skolen? hvornår besluttes gæstelærerne? aflyses undervisningen tit? sker der ændrig i skemaet? hvordan er det gået eleverne fra Fatamorgana? er der nogen kendte navne? hvor underviser Fatamorganaelever? hvilke steder er grundlagt af Fatamorganaelever? hvor mange procent af eleverne bliver fotografer? skal jeg ville være fotograf for at blive optaget på Fatamorgana? hvilke skoler søger Fatamorganas elever til?

3 hvad skal ansøgningen bestå af? 1 0 b i l l e d e r, e n s k r i f t l i g m o t i v e r i n g o g u d f y l d t t i l m e l d i n g s b l a n k e t. D u m å g o d t v e d l æ g g e s u p p l e r e n d e m a t e r i a l e, h v i s d u s y n e s d e t e r n ø d v e n d i g t f o r a t v i s e d i t f a g l i g e n i v e a u. h v i l k e b i l l e d e r s k a l j e g v æ l g e? Billederne skal vise, hvem du er. Vælg de billeder du bedst kan lide og kun billeder, du er stolt af. Det må godt være en eller flere serier, men også gerne enkeltbilleder, hvis man kan se, de er taget af den samme person. Vælg kun nyere billeder. Vis hellere hvor du befinder dig fotografisk idag, end hvor mange forskellige genrer du har arbejdet i. Giv billederne en finish så det er tydeligt, at det her er noget, du mener seriøst. Læg dem ikke i plastikchartek, de bliver alligevel pillet ud. Lav dem ikke til en portefolie eller bog, løse billleder til at sprede ud på bordet er bedst. m å j e g a f l e v e r e v i d e o? vedlægger du video så send et lille uddrag på 5 minutter, mere er der ikke tid til at se. Får vi film eller dvd på over 10 minutter ses det kun i brudstykker. m å j e g a f l e v e r e b i l l e d e r p å C D? Det er langt bedre at aflevere print og kopi end billeder, der skal ses på skærm. Undgå såvidt muligt skærmbilleder, fordi kvaliteten så er afhængig af fremvisningsudstyret. h v a d b e t y d e r s u p p l e r e n d e m a t e r i a l e? Ud over de 10 billeder har du mulighed for at vedlægge supplerende materiale. Det kan være en bog, en video, en projektbeskrivelse, udklip, tegninger, digte eller andet, du synes er nødvendigt for at vise dit faglige niveau. h v i l k e n s t ø r r e l s e s k a l b i l l e d e r n e h a v e? 20x30 cm er passende, men der er ikke noget i vejen for, at du sender både større og mindre billeder ind. At alle billeder er samme størrelse er oftest en fordel men slet ingen betingelse. Lav ikke billederne så store, at de skal sendes i et rør, de er ofte umulige at gøre flade og lægge på bordet. m å j e g s e n d e a f f o t o g r a f e r i n g e r? Send altid originaler aldrig affotograferinger. Det gør ikke noget, at polaroider er små, hellere små originaler end store affotograferinger. h v a d s k a l d e r s t å i m o t i v e r i n g e n? Skriv hvorfor du vil gå på Fatamorgana, hvornår du fik interesse for at fotografere, hvor du har lært det, og hvad du vil med fotografi. Skriv også gerne lidt om billederne, hvis det er nødvendigt for at kunne forstå dem. Er der en rækkefølge som er vigtig? Du skal ikke være god til at formulere dig, når du søger optagelse på Fatamorgana, de bedste til at fotografere er ofte ordblinde, kan ikke udtrykke sig skriftligt. Den skriftlige motivering skal kun vise, hvor interesseret du er og ikke, om du er god til at formulere dig. h v o r l a n g s k a l m o t i v e r i n g e n v æ r e? Skriv ikke mere end en A4 side med stor linjeafstand, motiveringen skal kunne læses på under 5 minutter. p å h v i l k e t s p r o g s k a l j e g s k r i v e? Skriv på dansk, svensk eller norsk. Hvis du taler og forstår dansk, svensk eller norsk, men ikke kan skrive sproget kan du aflevere motiveringen på engelsk.

4 hvem kan søge optagelse? F a t a m o r g a n a e r e t t i l b u d t i l a l l e, e n h v e r k a n t i l m e l d e s i g. A f p l a d s m æ s s i g e å r s a g e r e r d e t i k k e m u l i g t a t v æ r e f l e r e e n d 3 0 e l e v e r o g i p r a k s i s b e t y d e r d e t, a t d e r o p t a g e s c a. 2 0 n y e e l e v e r t o g a n g e o m å r e t. e r d e r e n a l d e r s g r æ n s e f o r a n s ø g e r e? Man skal være fyldt 18 år, når man starter på Fatamorgana. e r d e r k r a v o m k v a l i f i k a t i o n e r? Du skal kunne fremstille billeder selvstændigt og ville noget seriøst med fotografi. s t i l l e s d e r s æ r l i g e s p r o g k r a v? Kun elever, der forstår dansk, svensk eller norsk vil blive optaget, men det er ingen betingelse at eleverne kan tale og skrive dansk. Fælles undervisningen foregår på dansk, men individuelle konsultationer kan godt være på engelsk. hvem bedømmer ansøgningerne? S k o l e n s l e d e r M o r t e n B o h a r a n s v a r e t f o r a t s a m m e n s æ t t e d e t b e d s t m u l i g e h o l d u d f r a d e t i l s e n d t e a n s ø g n i n g e r. T i l a t h j æ l p e m e d u d v æ l g e l s e n h a r h a n e t o p t a g e l s e s u d v a l g, s o m m ø d e s e n u g e e f t e r a n s ø g n i n g s f r i s t e n s u d l ø b o g t a g e r b e s l u t n i n g o m h v i l k e a n s ø g e r e, d e r s k a l t i l b y d e s p l a d s. h v a d e r o p t a g e l s e s u d v a l g e t? Udvalget består af 8-10 personer med skiftende sammensætning, der er både lærere, elever, tidligere elever og praktikanter. Både dokumentarfotografer og frie billedkunstnere. k a n m a n k o m m e p å e n v e n t e l i s t e? Det er ikke ualmindeligt, at ansøgere, der optages må melde fra inden skolestart, og der bliver derfor samtidig med udvælgelsen lavet en venteliste på fem ansøgere, der hver især får at vide, hvilket nummer de er på ventelisten. h v o r n å r o f f e n t l i g g ø r e s r e s u l t a t e t? Mødet i optagelsesudvalget varer gerne til lidt over midnat, og samme nat kan navnene på de ansøgere, der er optaget læses på skolens hjemmeside. Den følgende dag bliver der afsendt breve til hver enkelt ansøger med besked om resultatet. hvem bliver optaget? E f t e r å r s h o l d b e s t å r a f 3 0 e l e v e r h v o r a f e n t r e d j e d e l t i l h a l v d e l e n e r o p t a g e t p å e t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e, d e ø v r i g e p å f i r e - m å n e d e r s k u r s u s f ø r s t e e l l e r a n d e t s e m e s t e r. h v o r m a n g e o p t a g e s? Der er plads til 30 elever på skolen og antallet af nye elever varierer alt efter, hvor mange elever der går på andet semester. Der tages typisk 20 nye ind på Efterårshold og 15 nye på Forårshold. g å r d e r u d l æ n d i n g e p å s k o l e n? En tredjedel til en fjerdedel af eleverne er udlændinge som kan forstå dansk, svensk eller norsk. Islændinge, færinger men også franskmænd, tyskere, englændere, amerikanere og polakker, som enten har en dansk mor eller far eller har gået på højskole i skandinavien og lært sig sproget. Svenskerne kommer fra hele Sverige ikke kun Skåne. De bosætter sig i Danmark i perioden, eller hvis de bor lige på den anden side i Mølmø eller Lund, så pendler de mellem Danmark og Sverige. h v o r d a n e r k ø n s f o r d e l i n g e n?

5 Der er oftest flere kvindelige end mandlige ansøgere og derfor også en lille overvægt af kvindelige studerende. h v o r g a m l e e r e l e v e r n e Eleverne er typisk år, men der er altid enkelte helt unge ned til 18 år og et par ældre i starten af 30 erne Alle på 18 år og derover kan søge optagelse på skolen. I et enkelt tilfælde blev en ansøger på 60 optaget som elev, men det er sjældent at nogen er over 40. må jeg kontakte skolen, inden jeg afleverer? D e t e r e n f o r d e l a t h a v e v æ r e t p å s k o l e n o g t a l t m e d n o g l e e l e v e r o m, h v a d d e s y n e s o m s k o l e n o g u n d e r v i s n i n g e n. M a n g e h a r o g s å f o r d e l a f i n d e n a n s ø g n i n g e n a f l e v e r e s a t f å s k o l e l e d e r M o r t e n B o s k o m m e n t a r e r t i l b i l l e d e r n e. h v a d e r s t u d i e v e j l e d n i n g e n? Enhver der overvejer at ansøge om optagelse på Fatamorgana kan aftale tid med skoleleder Morten Bo for en halv times studievejledning. Den pågældende skal så medbringe alle sine billeder samt forslag til hvilke 10, der skal vælges ud til en eventuel ansøgning. k a n j e g f å g o d e r å d p å m a i l? Enhver der overvejer at ansøge om optagelse kan sende billeder eller link til en hjemmeside med billeder for at få kommentarer og gode råd af skoleleder Morten Bo. Send billederne til Billedfilerne skal være i jpeg-format max 100Kb hver. k a n j e g b e s ø g e s k o l e n? Skolen tager imod enhver, der overvejer at ansøge om optagelse, når blot der forinden er givet besked til kontoret. Det gælder også grupper af elever fra højskoler, produktionsskoler, gymnasier, medieskoler eller fotoklubber. h v a d e r å b e n t h u s? To gange om året er der Åbent Hus for alle, der ønsker at se skolen og diskutere deres billeder med eleverne. Familie, venner, tidligere og kommende elever, er alle velkomne. k a n j e g f å o p l y s t e l e v e r n e s m a i l a d r e s s e r? Udenlandske ansøgere kan få kontakt til elever fra samme land. Få oplysning om s og telefonnumre. Danske ansøgere skal have en særlig grund til at få oplyst elevers mailadresser eller telefonnumre. Men en mail sendt til læses kun af elever. hvad skal jeg kunne teknisk? D u s k a l s e l v s t æ n d i g t k u n n e l a v e b i l l e d e r p å c o m p u t e r e l l e r i m ø r k e k a m m e r. s k a l j e g k u n n e g å i m ø r k e k a m m e r? Flere har aldrig været i et mørkekammer og kommer der heller ikke, mens de går på skolen. Hverken i farve-mørkekammer eller sorthvid-mørkekammer. s k a l j e g h a v e a r b e j d e t i P h o t o s h o p? Hvis ikke du kan fremkalde billeder i mørkekammer, skal du kunne printe fra en computer. Photoshop er fast program til billedbehandling på alle skolens maskiner, men det er ingen betingelse, at du har arbejdet med Photoshop. s k a l j e g h a v e e g e t u d s t y r?

6 Ja, du skal selv have kamera med. Studielamper, flashanlæg og udstyr til billedfremstilling råder skolen over, men ikke optageudstyr. Hverken til stills eller video. Skolen har projektorer til computer, dvd og dias men hverken kamerastativer eller lysmålere. m å j e g b r u g e m i n b æ r b a r e c o m p u t e r? Mange elever har billederne liggende på deres egen bærbare computer. I stedet for at printe kontaktkopier, tager de computeren under armen, når de går til individuel konsultation for med læreren at gennemse optagelserne. e r d e r s æ r l i g e k r a v t i l m i t k a m e r a? Nej, et billigt digitalt eller analogt pocketkamaera er tilstrækkeligt. Har du et systemkamera, så er lysstærke, faste optikker at foretrække for zoomoptikker, der kun går ned til blænde 3,5. hvad med økonomien? F a t a m o r g a n a e r e n b e t a l i n g s s k o l e, d e r m o d t a g e r s t ø t t e f r a d e t o f f e n t l i g e. T r e f j e r d e d e l e a f s k o l e n s u d g i f t e r b e t a l e s a f d e s t u d e r e n d e g e n n e m e t d e l t a g e r g e b y r d e n s i d s t e f j e r d e d e l a f K ø b e n h a n s K o m m u n e j f r. f o l k e o p l y s n i n g s l o v e n. k a n j e g f å S U? Fatamorgana er ingen SU berettiget uddannelse. De elever, der får SU, mens de går på skolen, er samtidig tilmeldt som elever på en SU berettiget uddannelse. k a n j e g f å s k o l e o p h o l d e t b e t a l t? Det sker ikke så sjældent at en elev får sit skoleophold betalt af en fond, sin arbejdsgiver, fagforening eller a-kasse, men skolen anbefaler ingen konkrete muligheder. h v a d b e t a l e r j e g f o r? Deltagerbetalingen dækker undervisning samt adgang til udstyr. Med i prisen er leje af hytte og transport på rusturen, kaffe, te og elevtelefon samt fælleskemi. Udover deltagergebyret har den studerende udgifter til køb af materialer, printerblæk, fotopapir og film, farvekemi, filmfremkalder samt entré ved udstillingsbesøg. b e t a l e r j e g d e t h e l e p å é n g a n g? Deltagerbetalingen falder i to rater for Forårshold og Efterårshold og 4 rater for Etårig fotografi uddannelse. 1/7, 1/9, 1/12 og 1/2 skal halvdelen af deltagergebyret for det kommende semester indbetales. Hele semestret vil således være betalt inden semestret begynder. k a n j e g f å u d s æ t t e l s e m e d b e t a l i n g e n? Der gives ikke udsættelse med betaling af deltagergebyr. Misligholdes betalingsfristen vil eleven blive slettet af elevlisten og pladsen givet til en anden. I skolens butik gives ikke kredit og printpenge skal indbetales før der må printes. k a n j e g f å r a b a t p å d e l t a g e r b e t a l i n g e n? Arbejdsledige, studerende på SU og lærlinge med uddannelseskontrakt vil få nedsat kursusafgiften med p.t. kr. 6.- pr. undervisningstime, såfremt de er bosat i Københavns Kommune eller på Frederiksberg. b e t a l e r j e g p r i n t p e n g e? Eleverne betaler for printerblæk, når de bruger skolens printere. En særlig printpenge inkassator opkræver hos eleverne beløb, der svarer til, hvad de har forbrugt. De angiver selv hvor mange print de laver, og inkassatoren regner ud, hvad hver print skal koste.

7 k a n j e g k ø b e m a t e r i a l e r p å s k o l e n? Foto/C en gros firma har en minifilial på Fatamorgana som administreres af to elever. I Butikken kan man købe materialer til en gros pris, de mest solgte produkter lagerføres, og de mere specielle bestilles hos butiksbestyrerne. kan jeg have et arbejde mens jeg går på Fatamorgana? F a t a m o r g a n a e r e n h e l d a g s s k o l e o g d e t e r u m u l i g t a t h a v e e t h e l d a g s j o b m e d f a s t e a r b e j d s t i d e r, m e n s d u g å r p å s k o l e n. k a n j e g a r b e j d e e n k e l t e t i m e r o m u g e n? Et morgenjob eller weekend arbejde er ikke umuligt, men alligevel en stor belastning, da der er meget skolearbejde. Kun elever, der kan koncentrere sig fuld ud om at lave billeder får det fulde udbytte af skoleopholdet. k a n j e g p å a n d e t s e m e s t e r h a v e e t d e l t i d s j o b? Du får ikke stillet ugeopgaver på andet semester, men arbejder med længerevarende projekter, så muligheden for at kunne tilrettelægge skolearbejdet i forbindelse med et deltidsjob er bedre end i de første fire måneder. t j e n e r e l e v e r n e p e n g e, m e n s d e g å r p å s k o l e n? Det er ikke ualmindeligt at elever har småjobs, mens de går på skolen. De er telefonsælgere om aftenen, står i bar i weekenden, har morgenrengøring, arbejder på cafe, er handicaphjælpere og fotograferer bryllupper og bands. k a n j e g p r i n t e h j e m m e? Det er en dårlig ide, at du printer eller kopierer dine billeder hjemme hos dig selv eller på din arbejdsplads og ikke på skolen. De andre elever er i høj grad med til at præge din udvikling, elever der printer hjemme kommer ikke så langt, som elever der opholder sig meget på skolen. skal jeg vælge et - årig fotografi uddannelse eller fire - måneders kursus? F a t a m o r g a n a t i l b y d e r f i r e - m å n e d e r s k u r s e r n e E f t e r å r s h o l d o g F o r å r s h o l d o g E t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e, d e r b e s t å r a f E f t e r å r s h o l d o g F o r å r s h o l d, n ø g l e t i l s k o l e n i j a n u a r o g j u n i s a m t t i l b u d o m s t u d i e r e j s e i j a n u a r. h v e m u n d e r v i s e r p å f ø r s t e s e m e s t e r? De nye elever undervises af Morten Bo og skiftende gæstelærere. De får stillet ugeopgaver og fjortendags opgaver som hver gang afsluttes med en gennemgang for alle skolens elever. k a n e l e v e r n e t i l m e l d e s i g e n d n u e t f i r e - m å n e d e r s k u r s u s? Elever på fire-måneders kursus kan tilmelde sig endnu et fire-måneders kursus, men har ikke adgang til skolen i januar og juni og vil ikke få tilbudt at deltage i den årlige studietur. e r e t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e e n r i g t i g u d d a n n e l s e? Fatamorganas uddannelse er intensiv undervisning i at udvikle mening og skabe debat. Personlig udvikling og billedkunstnerisk forståelse. Men der er ingen eksamen, der er ingen krav om pensum og uddannelsen er ikke erhvervsrettet. Derfor er den ikke SU- godkendt. h v i l k e s k o l e r s ø g e r e l e v e r n e i n d p å b a g e f t e r? Dokumentarfotograferne søger på Journalisthøjskolens fotojournalistuddannelse, på ICP i New York, Famu i Prag og på de engelske fotoskoler i Chelsea, Newport, Brighton og på Central Saint Martins. Billedkunstnerne søger til kunstakademierne i København, Frankfurt, Malmø, Oslo, Trondheim, til Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, Glasgow School of Art,

8 Konstfack i Stockholm, Högskolen för Fotografi och Film Göteborg, Kunsthøgskolen i Bergen, Helsinki School of Art and Design, Atelier Reflexe, Paris og Fabrica i Italien. e r d e t n ø d v e n d i g t a t g å p å F a t a m o r g a n a? For at blive optaget på de bedste udenlandske skoler og akademier i Amsterdam, London, Berlin, New York, Frankfurt, Göteborg, Stockholm og Glasgow er det nødvendig at have gået på en forskole. Det er for svært og for de fleste umuligt selvstændigt at udvikle et billedsprog, der gør dem i stand til at udarbejde en kvalificeret ansøgning. hvilke tidsfrister skal overholdes? A n s ø g n i n g s f r i s t e n f o r h e l e d e t k o m m e n d e å r e r 1. j u n i, a l l e a n s ø g n i n g e r, m o d t a g e t i s k o l e n s å b n i n g s t i d 1. j u n i v i l v æ r e r e t t i d i g t a f l e v e r e t. E t m i n d r e a n t a l p l a d s e r p å F o r å r s h o l d o g E t - å r i g f o t o g r a f i u d d a n n e l s e F o r å r / E f t e r å r v i l v æ r e r e s e r v e r e t a n s ø g e r e, d e r s e n e s t 1. n o v e m b e r h a r s ø g t o m o p t a g e l s e. h v o r n å r f å r j e g s v a r? Inden to uger efter ansøgningsfristens udløb afholdes møde i optagelsesudvalget og samme nat lægges oplysninger på skolens hjemmeside om hvem af ansøgerne, der er optaget h v o r n å r f o r f a l d e r 1. r a t e a f d e l t a g e r b e t a l i n g e n? Første rate af deltagergebyret skal betales senest 1.juli for Efterårshold og 1.december for Forårshold. Elever, der ikke rettidigt indbetaler 1.rate vil blive slettet som elever og pladserne tilbudt ansøgere på ventelisten. k a n j e g k o m m e f o r s e n t m e d e n a n s ø g n i n g? Ansøgere, der er kommet for sent med deres ansøgning, kan kun aflevere efter nærmere aftale med daglig leder Nilsson. b l i v e r d e r o p t a g e t e l e v e r u n d e r k u r s e t? Hvis en elev fortryder sin tilmelding under kurset bliver der ikke optaget en ny i stedet. Tilmeldingen er bindende og gælder for hele kurset. undervises der kun på dansk? U n d e r v i s n i n g e n f o r e g å r p å d a n s k, o g d e t e r e n b e t i n g e l s e f o r a t v æ r e e l e v p å F a t a m o r g a n a, a t m a n k a n f o r s t å d a n s k. I n d i v i d u e l l e k o n s u l t a t i o n e r k a n f o r e g å p å e n g e l s k, m e n f æ l l e s u n d e r v i s n i n g e n k u n, n å r d e r e r u d e n l a n d s k e g æ s t e l æ r e r e. k a n s v e n s k e r n e f o r s t å d a n s k? Svenskerne forstår dansk og danskerne kan godt forstå svensk. Ingen svenske elever behøver tale engelsk, og selvom enkelte har lidt sprogproblemer i starten, går der sjældent mere end højst to uger før det falder dem let at forstå dansk og gøre sig forståelig på svensk. k a n i s l æ n d i n g e f o r s t å d a n s k? Der har aldrig været problemer med islændinge, færinger og nordmænd og det danske sprog. h a r u d e n l a n d s k e s t u d e r e n d e s p r o g p r o b l e m e r? Udenlandske ansøgere kan skrive motiveringen på engelsk. Udenlandske elever kan tale engelsk, men skal kunne forstå dansk for at få det fulde udbytte af undervisningen.

9 hvad er en praktikant? P å h v e r t h o l d f u n g e r e r t o t i d l i g e r e e l e v e r s o m p r a k t i k a n t e r. D e e r l æ r e r e n s a s s i s t e n t e r, s æ t t e r e l e v e r n e i n d i r u t i n e r o g h j æ l p e r l æ r e r e n m e d a t h o l d e o r d e n o g s ø r g e f o r a t e l e v e r n e r y d d e r o p. D e k a n f r i t b r u g e s k o l e n s u d s t y r t i l e g n e p r o j e k t e r, d e h a r n ø g l e t i l s k o l e n o g k a n d e l t a g e i a r r a n g e m e n t e r o g u n d e r v i s n i n g, m e n d e e r i k k e e l e v e r. h v o r d a n b l i v e r m a n p r a k t i k a n t? To gange om året bliver der udpeget praktikanter for det kommende hold, en der har ansvar for kælderen og en, der har ansvaret for stueetagen. Ansøgere til praktikantpladserne skal inden 1.juni og 1.november maile til daglig leder Nilsson, at de er interesserede. h v e m k a n b l i v e p r a k t i k a n t? Elever, der på første semester har vist særlige evner for det sociale og praktiske arbejde og som har lyst til og søgt om at blive praktikant har mulighed for få jobbet. h v a d l a v e r e n p r a k t i k a n t? Kælderpraktikanten tilser udstyr og maskiner, instruerer eleverne i morgenrengøring, skift af vædsker og patroner, rensning af farvemaskine. Hjælper eleverne i brugen af udstyret og assisterer faglærerne. Stuepraktikanter sørger for oprydning og klargøring af lokalerne, gør tavlerne rene, sætter stole frem og lufter ud. Tager imod gæster, viser rundt og assisterer gæstelærerne. kan alle komme på besøg? A l l e e r v e l k o m n e t i l a t a f l æ g g e b e s ø g p å s k o l e n e f t e r f o r u d g å e n d e a f t a l e m e d d a g l i g l e d e r N i l s s o n. E l e v e r n e k a n a l t i d s e l v i n v i t e r e g æ s t e r, b l o t s k a l d e t m e d d e l e s k o n t o r e t d a g e n f ø r, h v i s g æ s t e r n e s k a l o v e r v æ r e u n d e r v i s n i n g e n. k a n v i f å e n e l e v t i l a t k o m m e o g f o r t æ l l e o m s k o l e n? Medieskoler og tekniske skoler kan altid få en eller to elever ud for at fortælle om skolen og diskutere billeder. Produktionsskoler og højskoler med foto som linjefag, ring eller mail til daglig leder Nilsson og træf en aftale. t a g e r s k o l e n i m o d b e s ø g a f g r u p p e r? Kommer du alene, skal du bare melde din ankomst dagen før, så vil du kunne lave en aftale og få en rundvisning. Er I en gruppe skal vi have lidt længere varsel, tilgengæld får I både rundvisning og billedsnak med elever. k a n v i d o w n l o a d e p r o g r a m m e r, f o l d e r e, p l a k a t e r o g p o s t k o r t? Enhver kan downloade alt materiale om skolen på hjemmesiden I hovedmenuen klikker du Download. Her er også tilmeldingsblanket og on-line bestilling af programmer og publikationer. k a n v i f å t i l s e n d t p r o g r a m m e r, f o l d e r e, p l a k a t e r o g p o s t k o r t? Vi er kun glade for at sende materiale til din institution, skole, eller uddannelsessted, er taknemmelige over, at du gider sætte plakater op og lægge folderne frem. Kontakt daglig leder Nilsson på skolens kontor, så sørger han for, at I får tilsendt, hvad I kan bruge.

10 hvor får jeg en tilmeldingsblanket M e d a n s ø g n i n g e n s k a l f ø l g e e n u d f y l d t, u n d e r s k r e v e t t i l m e l d i n g s b l a n k e t s o m d o w n l o a d e s p å h j e m m e s i d e n e l l e r k l i p p e s u d a f s k o l e n s p r o g r a m. h v o r f o r s k a l d e n u n d e r s k r i v e s? Tilmeldingsblanketten skal være personligt underskrevet og underskriften forpligter eleven økonomisk. Er tilmeldiingsblanketten ikke underskrevet vil ansøgningen ikke blive behandlet. k a n j e g f o r t r y d e t i l m e l d i n g e n? Frem til tidspunktet for betaling af første rate kan du fortryde din tilmelding, men efter denne dato kan du ikke fortryde. Du kan godt udeblive fra undervisningen, men du kan ikke undlade at indbetale deltagergebyr. Anden rate og dermed det fulde deltagergebyr for semesteret skal være indbetalt inden 1.februar for Forårshold og 1.september for Efterårshold. k a n j e g u d s k y d e o p t a g e l s e n? Ansøgere der optages som elever på et hold er kun optaget på netop det hold og ikke andre. Kun undtagelsesvis vil en ansøger kunne udskyde optagelsen til et senere hold. h v o r f o r s k a l n o g l e e l e v e r o p g i v e C P R - n u m m e r? Elever, der bor i andre kommuner end København og Frederiksberg skal opgive CPRnummer. Københavns Kommune skal nemlig have tilskuddet for udenbys elever refunderet af elevernes bopælskommuner. h v i l k e n a d r e s s e s k a l j e g s k r i v e p å t i l m e l d i n g s b l a n k e t t e n, b o p æ l - e l l e r f o l k e r e g i s t e r a d r e s s e? På tilmeldingsblanketten skal du af hensyn til tilskudsmyndighederne skrive din folkeregisteradresse. Af hensyn til skolen skal du opgive bopælsadresse. Både folkeregisteradresse og bopælsadresse skal derfor, hvis de er forskellige, skrives på tilmeldingsblanketten. s k a l d e r o g s å s t å m e l l e m n a v n e p å t i l m e l d i n g s b l a n k e t t e n? Du skal opgive dit fulde navn på tilmeldingsblanketten. Har du flere navne, understreger du dit kaldenavn. får jeg billederne retur A l l e t i l s e n d t e b i l l e d e r o g s u p p l e r e n d e m a t e r i a l e r e t u r n e r e s, m e n i k k e m o t i v a t i o n o g a n b e f a l i n g e r. h v o r n å r s e n d e s b i l l e d e r n e r e t u r Har du fået afslag på din ansøgning, vil du få tilbudt at få afslaget begrundet ved en personlig samtale samtidig med at du henter billederne. Kommer du ikke personligt, vil billederne blive returneret i den følgende uge. Er du optaget som elev, beholder skolen billederne til du skal starte første dag, med mindre du kontakter skolen og beder om at måtte hente dem eller få dem tilsendt. s k a l d e r v e d l æ g g e s r e t u r p o r t o? Du behøver ikke vedlægge returkuvert eller porto. De billeder, der ikke afhentes, vil blive returneret portofrit. h v a d e r b e g r u n d e t a f s a l g? Elever, der får afslag vil få tilbudt på et givet tidspunkt at få afslaget personligt begrundet. Billederne vil blive lagt frem på bordet og både skolens leder, Morten Bo og en af de elever, der sad i optagelsesudvalget vil forklare, hvad der blev talt om på mødet, og hvorfor der blev givet afslag. Telefonisk henvendelse er også en mulighed, men kun på det nævnte tidspunkt, og kun når billederne stadig befinder sig på skolen. k a n j e g f å b e g r u n d e t a f s l a g e t p å m a i l? Det er ikke muligt at give skriftlig begrundelse eller begrundelse på andet tidspunkt end det tilbudte.

11 hvad sker der den første uge? F ø r s t e s k o l e d a g e r a l t i d e n m a n d a g, d a t o e n e r a f h æ n g i g a f, h v o r d a n u g e n f a l d e r, m e n s å t æ t p å 1. s e p t e m b e r o g 1. f e b r u a r s o m m u l i g t. h v a d f o r e g å r f ø r s t e s k o l e d a g? Første skoledag er fra 10 til 17. Om formiddagen er der en præsentationsrunde, hvor hver enkelt elev viser de billeder, de sendte ind med ansøgningen og elever på andet semester et udvalg af deres seneste billeder. Derefter er der fællesfrokost, der bliver givet praktiske oplysninger og stillet en opgave. Dagen slutter med besøg af en gæst, ofte en kunstner, der ikke arbejder med fotografi. h v a d f o r e g å r p å r u s t u r e n? Første weekend er der obligatorisk rustur fra fredag efter endt undervisning til søndag eftermiddag. Alle elever kører med bus til en hytte et øde sted. Med mad, musik og regntøj. e r d e r o p g a v e r f r a f ø r s t e d a g? Første opgave er traditionen tro en konfrontationsopgave, hvor eleverne skal skabe kontakt til og fotografere en fremmed. Billedet eller billederne skal afleveres torsdag eller fredag samme uge. e r u n d e r v i s n i n g e n o b l i g a t o r i s k? Undervisningen på Fatamorgana er obligatorisk. Det betyder at man ikke kan vælge den fra, heller ikke selv om man skal ud at fotografere. Kun hvis undervisningen er generel vejledning, møder i grupperne eller individuelle samtaler er den ikke obligatorisk for alle. hvem underviser på skolen? M o r t e n B o e r s k o l e l e d e r o g h o v e d l æ r e r o g M i c h a e l M a d s e n f a g l æ r e r e i d i g i t a l o g a n a l o g f o t o t e k n i k. M o r t e n B o a f l ø s e s i p e r i o d e r a f s k i f t e n d e g æ s t e l æ r e r e, a l t i d p r o f e s s i o n e l l e b i l l e d k u n s t n e r e o g f o t o g r a f e r. G æ s t e l æ r e r n e k o m m e r p r i m æ r t f r a D a n m a r k o g S v e r i g e. h v o r n å r b e s l u t t e s g æ s t e l æ r e r n e? Gæstelærernes navne besluttes i månederne op til skolestart og kan, så snart aftaler indgås læses på Fatamorganas hjemmeside. aflyses undervisningen tit? U n d e r v i s n i n g p å F a t a m o r g a n a a f l y s e s a l d r i g. H v i s e n l æ r e r s k u l l e b l i v e s y g e l l e r m e l d e a f b u d, b l i v e r d e r i n d k a l d t v i k a r. K u n u n d t a g e l s e s v i s e r e t a r r a n g e m e n t e l l e r m ø d e b l e v e t u d s a t, f o r d i l æ r e r e n e r u d e b l e v e t. s k e r d e r æ n d r i n g e r i s k e m a e t? På første skoledag udleveres skema, hvor hver undervisningstime de kommende fire måneder er skemalagt. Skemaet er et fundament, man kan regne med og planlægge efter. Ændringer finder kun sjældent sted.

12 hvordan er det gået eleverne fra Fatamorgana? S i d e n s k o l e n s s t a r t i h a r k n a p e l e v e r g å e t p å s k o l e n, e n t r e d j e d e l i t o s e m e s t r e. e r d e r n o g e n k e n d t e n a v n e? Fotograferne Trine Søndergaard, Jacob Aue Sobol, Linda Hansen, Tao Lytzen, Liv Carlé, Christoffer Regild, Charlotte Haslund Christensen, Henning Hjorth, Signe Vad, Jacob Eskildsen, Jasper Carlberg, Nicolai Howalt og Lina Ahnoff. Fotojournalisterne Søren Bidstrup, Linda Johansen, Jacob Carlsen, Anders Vendelbo, Pelle Rink, Rasmus Baaner, David Høgsholdt, Vibeke Toft, Martin Lehmann, modefotograferne Jette Jørs og Rasmus Mogensen. Billedkunstnerne Kaspar Bonnén, Eva Merz, Thomas Linder Brox, Torben Eskerod, Thomas Seest, Tim Jørgensen, Lisa Strömbeck, Olof Olsson, kunstnergruppen Superflex og videokunstner Kassandra Wellendorf Dokumentarfilmfotograferne Lars Skree og Thomas Marott, filmfotograferne Camilla Hjelm Knudsen og Lars Vestergaard, h v o r u n d e r v i s e r F a t a m o r g a n a e l e v e r? Laura Eriksen underviser på Medieskolen Rampen, Michael E. Madsen, Jacob Hoeck og Kine Ravn på Teknisk Skole. Ditte Haarløv-Johnsen AOF, Gertrud Termansen Ungdomsskolen Lyngby-Tårbæk, Helle Laura Thomsen Medieskolen Lyngby, Helle Weitling Glostrup Produktionsskole og Henning Hjorth på Grundtvigs Højskole. h v i l k e s t e d e r e r g r u n d l a g t a f F a t a m o r g a n a e l e v e r? SHOK fotografisk sammenslutning, SPARK værksted og galleri i København, Atelier MOTO og det tidligere Studiet på Værnedamsvej, Galleri Signe Vad og kontorfællesskabet Det Lyse Kammer. Skolen for Fotografi blev stiftet af Fatamorganas tidligere elev og daglige leder Johnny Jensen. h v o r m a n g e p r o c e n t a f e l e v e r n e b l i v e r f o t o g r a f e r? Kun få af de 20 elever, der hvert halve år forlader Fatamorgan kommer ikke videre på en fotoskole, et kunstakademi eller en anden medie- eller billedskole. Efter endt uddannelse bliver over halvdelen i faget som professionelle, mens en tredjedel tager andet arbejde, men beholder fotografi som en hobby. s k a l j e g v i l l e v æ r e f o t o g r a f f o r a t b l i v e o p t a g e t p å F a t a m o r g a n a? Det er en betingelse for at søge optagelse, at du har et ønske om at arbejde seriøst med fotografi. Seriøst betyder, at målet er at komme til at arbejde professionelt med at fotografere. Du skal altså have et ønske om at blive fotograf eller fotograferende billedkunstner. De ansøgere, der søger optagelse, fordi de vil bruge fotografiet privat eller i forbindelse med anden beskæftigelse vil blive henvist til andre skoler. h v i l k e s k o l e r s ø g e r F a t a m o r g a n a s e l e v e r t i l? I sommeren 2006 gik der på Den danske Filmskole syv Fatamorgana elever, en gik på filmskole i Berlin, to på Danmarks Designskole, otte starter efter sommerferien på Journalisthøjskolens fotojournalist uddannelse, seks på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam hvor der i forvejen går tre, tre på Glasgow School of Art hvor der i forvejen går tre, en på FAMU i Prag, en på Trondheim Kunstakademi, tre på Kunstakademiet i København hvor der i forvejen går seks, en på ICP i New York. Netop uddannet er fra Kunstfach i Stockholm to elever, Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg tre elever, to fra ICP, to fra Glasgow School of Art og en enkelt fra Fabrica i Italien. mb 18/07/2006

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS KÆRE FORÆLDRE I har taget beslutningen om at sende Jeres barn på en sprogrejse med STS. I den forbindelse vil jeg gerne give Jer et reelt indblik i hvad

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere