Bulletin. Nr. 3 - marts Henning R. Jensen genvalgt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt"

Transkript

1 Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde at arbejde på. Direkte adspurgt, om det udvidede forretningsudvalg betyder en svækkelse af bestyrelsen svarede han: Ja, helt klart. Vi må passe meget på, og vi skal hurtigst muligt sikre en forretningsorden for udvalget. Henning R. Jensen blev første gang valgt som næstformand i DBU i 1990, og er siden...fortsættes næste side Henning R. Jensen, 57 år, fortsætter som næstformand i Dansk Boldspil-Union. Det blev et faktum efter kampvalg med hans bestyrelseskollega, Benny Hansen. Valget faldt ud til den nuværende næstformands fordel med stemmerne 73 mod 70, mens én repræsentant blandt de 144 tilstedeværende undlod at stemme. Jeg tager valget som et udtryk for, at repræsentantskabet er enig med mig i den linie, jeg har stået for, udtalte Henning R. Jensen efter valget. På spørgsmålet, om han ikke frygtede udfaldet af afstemningen efter, det tidligere forslag om et udvidet forretningsudvalg var stemt igennem, sagde Henning R. Jensen: Man kunne i starten af mødet se tendenser til aftaler. Næstformanden vil imidlertid hellere koncentrere sig om det forhold, at flertallet i repræsentantskabet har valgt at fokusere på de overordnede perspektiver end at imødekomme fraktioner: I min position vil man altid skulle træffe afgørelser, som ikke alle vil elske, sådan er det. Men jeg vil fortsat lytte til de signaler, der kommer fra organisationen! Vedtagelsen af det nye, udvidede forretningsudvalg kommenterede Henning R. Jensen således: Jeg tager det ikke som en kritik af vores arbejde i det hidtidige forretningsudvalg, Indhold Henning R. Jensen genvalgt... 1 Kampvalget... 2 DBUs forretningsudvalg udvides... 4 Transferaftale... 5 Web-tilbud... 7 Appeludvalget stadfæster... 8 Sikkerhedsseminar... 9 Invitation fra kultrurministeren... 9 Dansk hold i TOTO Cup Repræsentantskabsmødet, referat Ølbægre skal genbruges SBU søger breddekonsulent Aktuelle nyheder - tjek - Bulletin i online version

2 Kampv Henning R. Jensen blev støttet af form lokalunioner og de lavere rangerende divi næstformandskandidat af JBU og forsøgt Poul Hyldgaard for Hennig R. Jensen. Erik Asmund for Henning R. Jensen. Henrik Ravnild for Henning R. Jensen. Henning R. Jensen blev på repræsentantskabsmødet støttet af Poul Hyldgaard, der fra talerstolen blandt andet understregede, at Henning R. Jensen naturligvis i sin periode som næstformand ikke har kunnet varetage sine jyske rødders interesser isoleret, idet han af repræsentantskabet er valgt til at varetage dansk fodbolds interes- ser samlet. Henrik Ravnild, bestyrelsesmedlem og repræsentant for KBU, betegnede det som at spilde guld på gulvet, hvis ikke Henning R. Jensen blev genvalgt i en periode, hvor unionen netop skal til at have ny formand, og DBU dermed mister den nuværende næstformands 10-årige erfaringsgrundlag. Ravnild og Erik Asmund, bestyrelsesmedlem og formand for SBU, nævnte begge, at de savnede en saglig argumentation for ikke at genvælge Henning R. Jensen og tilsvarende argumenter for, hvilke kvaliteter, Benny Hansen besidder i forhold til sin modkandidat. John Tefke, repræsentant fra Herre-DS-...fortsat fra forsiden blevet genvalgt i 1991, 1993, 1995, 1997, 1999 og nu i Næstformanden er tillige formand for divisionsudvalget, medlem af uddannelsesudvalget, medlem af DIF-udvalget, medlem af kontraktfodboldudvalget, koordinator i emner vedrørende dommerne, herunder formand for tremands-udvalget, tidligere formand for turneringskommissionen i 1999 vedrørende den ny turneringsstruktur, næstformand i Team Danmark samt medlem af bestyrelserne for Trænerskolen Aalborg og Vejle Idræts Højskole. Kasserer Torben Mogensen, 61 år, blev genvalgt uden modkandidater. Mogensen blev første gang valgt som kasserer i lars Bulletin 3 - side 2

3 alget anden samt formentlig fem af de seks sionsklubber. Benny Hansen opstillet som valgt med støtte fra divisionsklubberne Peter Iversen for Benny Hansen. Verner Ebdrup for Benny Hansen. Jesper Møller for Benny Hansen klubben Lundtofte, savnede de markante forskelle mellem de to kandidater, og opfordrede Benny Hansen til at gå på talerstolen og udtrykke sine holdninger. Erik Kjær Mortensen, SBU, savnede ligesom sin sjællandske kollega, John Tefke, nogle klare udmeldinger fra Benny Hansen, og udtrykte sin skuffelse, såfremt repræsentantskabet ikke kunne se ud over alliancer i næstformandsvalget. JBU indledte debatten Debatten om næstformandsposten var blevet indledt af JBUs næstformand, Egon O. Hansen, der motiverede opstillingen af Benny Hansen. Bent Clausen, JBU, støttede også sin lokalunionsformand med henvisning til, at valget ikke drejede sig om personer men holdninger. Peter Iversen, bestyrelsesmedlem og formand for Divisionsforeningen, understregede betydningen af, at dansk fodbold skal udvikle sig de kommende år, og konkluderede, at Benny Hansen er en person, divisionsklubberne har tillid til. JBUs kasserer og DBU-bestyrelsesmedlem Verner Ebdrup var meget direkte i sin valgtale for sin egen lokalunions formand: I skal stemme på Benny Hansen, fordi han er den bedste næstformand, I kan få! Stem på fremtiden, stem på fornyelsen, stem på Benny Hansen! Jesper Møller, repræsentant for Faxe Kondi Liga-klubberne i DBUs bestyrelse, anbefalede også repræsentantskabet at stemme på Benny Hansen. Han fandt det tillige fornuftigt, at de to kandidater afholdt sig fra at gå på talerstolen. Til trods for den åbenlyse enighed om støtten til Benny Hansen har JBU og Divisionsforeningen fastholdt, at der ikke forelå nogen form for aftale mellem de to grupper omkring valget af næstformand. Baggrunden Benny Hansen havde officielt bekendtgjort sin kandidatur til næstformandsposten på Jysk Boldspil-Union årsmøde første weekend i år. I en meddelelse fra JBU efter lokalunionens årsmøde, blev det også bekræftet, at JBU opstiller Benny Hansen som kandidat til posten som næstformand i DBU på repræsentantskabsmødet den 24. februar. Det er opfattelsen i unionens bestyrelse, at JBU som den absolut største lokalunion - bør søge størst mulig indflydelse dansk fodbold. Såfremt Benny Hansen var blevet valgt som næstformand direkte af repræsentantskabet, ville det have bevirket, at JBU ville have fået yderligere ét medlem af DBUs bestyrelse i forhold til de to medlemmer, den jyske unionen i forvejen har som følge af, at den er den største af de seks lokalunioner. De øvrige fem lokalunioner har hvert ét medlem af bestyrelsen. For Henning R. Jensen betyder genvalget, at han kan fastholde sin kandidatur til formandsposten næste år. Hvis han derimod ikke havde opnået genvalg, ville han ikke længere have været medlem af repræsentantskabet, og dermed reelt heller ikke været formandskandidat til næste år. lars Bulletin 3 - side 3

4 DBUs forretningsudvalg udvides Det jyske forslag om en udvidelse af forretningsudvalget fre tre til fem vedtaget med støtte fra divisionsklubberne. JBUs forslag om en udvidelse af DBUs forretningsudvalg fra dets nuværende tre medlemmer til fem medlemmer blev vedtaget af DBUs repræsentantskab. Forslagsstilleren, Benny Hansen, motiverede blandt andet sit forslag med, at et udvidet forretningsudvalg vil styrke DBUs bestyrelse, og sikre mindretallet repræsentation. Benny Hansen fandt tillige, at et forretningsudvalg på fem medlemmer vil harmonere godt med bestyrelsens antal på 16 medlemmer, og henviste til den tilsvarende konstruktion i lokalunionerne. Forslaget skulle også støtte mindretallets mulighed for repræsentation. Unionens formand, Poul Hyldgaard, advarede mod politiseringen af forretningsudvalget ved den foreslåede udvidelse. Formandens holdning blev støttet af bestyrelsesmedlem Henrik Ravnild, KBU, der tilmed kaldte forslaget en politisk, strategisk manøvre, og uddybede: Forretningsudvalget er ikke en politisk forsamling men en arbejdende gruppe, og et udvidet forretningsudvalg vil blot blive en slags overbestyrelse. Erik Asmund, bestyrelsesmedlem og formand for SBU, var på linie med de to foregående talere, og fokuserede tillige på det forhold, at Benny Hansens forslag lægger op til, at hver enkelt bestyrelsesmedlem i givet fald kun havde én stemme, mens forslaget lægger op til, at der skal stemmes om to medlemmer. Erik Steiness Neergaard, bestyrelsesmedlem og repræsentant for Superligaklubberne, støttede Benny Hansens forslag med en henvisning til den udvikling, DBU skal gennemgå de kommende år med nøgleord som udvikling, samarbejde og dialog. Han begrundede tillige den tekniske baggrund for, hvorfor de repræsentantskabsvalgte medlemmer i henhold til forslaget ikke skal have medbestemmelse i valget af deres kommende kolleger. Erik Asmund kommenterede sin kollegas indlæg ved at kalde et udvidet forretningsudvalg med en bestyrelse i bestyrelsen, og at det intet har med demokrati at gøre. Poul Hyldgaard forsøgte at afslutte debatten med opfordringen Lad være med at pille ved den ordning, vi har i øjeblikket. Den fungerer godt. Hvis vi skal tale struktur, så tager vi den debat næste år. Bestyrelsesmedlem og kasserer i JBU, Verner Ebdrup, henstillede til repræsentantskabet; læg fortiden bag jer, idet han mente, at mens Erik Asmund og Poul Hyldgaard ser tilbage, så ser JBU frem. Vi ønsker med vores forslag at vinde fred, sagde Verner Ebdrup. Forslagsstilleren var ikke enig i formandens tidligere sammenligning mellem DBUs ledelse og en erhvervsbestyrelse, og understregede, at DBU er en del af dansk idræt. Repræsentantskabet stemte først om et ændringsforslag til hovedforslaget fra Henrik Ravnild gående ud på, at det i stedet for de 13 bestyrelsesmedlemmer skal være alle 16, der har stemmeret i valget af de ekstra to forretningsudvalgsmedlemmer. Dette forslag blev afvist med stemmerne 58 mod 85. Hovedforslaget om en udvidelse af forretningsudvalget blev vedtaget med 80 stemmer for og 64 imod. Forretningsudvalget har hidtil bestået af unionens formand, næstformand og kasserer. Udvalget refererer i alle sine dispositioner til bestyrelsen, og fungerer som generalsekretærens nærmeste foresatte i spørgsmål af væsentlig karakter og i uopsættelige sager. Det særprægede i det nu vedtagne forslag ligger i valgproceduren af de yderligere to medlemmer til forretningsudvalget. Mens det nuværende forretningsudvalg vælges direkte af repræsentantskabet, bliver det herefter 13 af bestyrelsens 16 medlemmer, der med én stemme hver skal vælge de to nye medlemmer til forretningsudvalget, idet formanden, næstformanden og kassereren sættes udenfor døren i valget af deres to kolleger til udvalget. Benny Hansen er som formand for JBU én af den jyske lokalunions to medlemmer af Bulletin 3 - side 4

5 Bud nummer 10 Fodbold er varetagelse af interesser Fodbolden skal deltage i den offentlige debat, når fodbolden og idrætten er på dagsordenen. Vi vil måle os på:! I hvilket omfang det lykkes DBU og klubberne at opnå repræsentation i relevante organer - lokalt, nationalt, internationalt! Om det lykkes at gøre os synlig idrætspolitisk! Hvordan samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner fungerer? DBUs bestyrelse. Det er endnu uvist, hvordan valgproceduren af de to nye forretningsudvalgsmedlemmer skal foregå på kommende bestyrelsesmøde lørdag den 17. marts. Det er ligeledes heller ikke kendt, hvem af de 13 bestyrelsesmedlemmer, der stiller op til valg til FU. Med den markante støtte til Benny Hansen under næstformandsvalget fra bestyrelsesmedlemmerne Peter Iversen og Jesper Møller fra divisionsklubberne samt Verner Ebdrup må Benny Hansen betragtes som kandidat til den ene af de to nye pladser i det udvidede forretningsudvalg. lars Tilfredshed med transferaftale Dansk Boldspil-Unions generalsekretær, Jim Stjerne Hansen, er meget positiv overfor den aftale, det mandag den 5. marts lykkedes fodboldens organisationer, UEFA og FIFA, at indgå med EU om et regelsæt på transferområdet. Det er med tilfredshed, vi konstaterer, at fodboldens parter har kunnet nå til enighed med EU om et regelsæt på transferområdet, som begge parter er tilfredse med, udtaler Jim Stjerne Hansen, og uddyber: Det er et vanskeligt område, og vi har endnu ikke modtaget det samlede aftalekompleks, og derfor vil jeg afstå fra at kommentere indholdet i detaljer på nuværende tidspunkt. Jeg vil dog gerne beklage, at det danske spillerforening ikke har ønsket at deltage positivt i etableringen af aftalen, som umiddelbart bedømt ser ud til at være til gavn for dansk fodbold som helhed, slutter Jim Stjerne Hansen. For indholdet af den nye aftale henviser vi til såvel UEFAs som FIFAs hjemmesider på internetadresserne og hvor aftalen fremgår på engelsk. /lb Bulletin 3 - side 5

6 Til danske klubber... og lokalunioner Web-tilbud KlubInfo.dks bannerreklamer, så der kun vises bannerreklamer fra firmaer, der ikke konkurrerer med lokale sponsorer. For DBU og lokalunionerne er der ingen tvivl om, at tilbuddet er rigtig godt. DBU IT har indledt samarbejde med IT-firmaet KlubInfo.dk, som i løbet af april måned tilbyder samtlige danske fodboldklubber et meget brugervenligt værktøj til administration af websites I forbindelse med arbejdet og udviklingen af DBUs kommende fodboldportal (danskfodbold.dk) har DBU IT haft kontakt til en lang række firmaer, der gerne vil deltage i portalen, enten i form af konsulentydelser, udvikling af portalen eller fordi de har et godt produkt, der kunne passe ind i portalen. Et af disse firmaer er KlubInfo.dk, som har udviklet et meget brugervenligt værktøj, når det gælder opsætning, opdatering og udvikling af websites. I DBU IT er vi meget imponerede over værktøjet, og vi har derfor valgt allerede nu at gå ind i samarbejdet, selv om vi endnu ikke er færdige med at designe og udvikle 1. version af danskfodbold.dk. Det hænger dels sammen med, at samarbejdet med KlubInfo.dk sagtens kan køre sideløbende med udvikling af portalen, og dels ser vi en række her-og-nu fordele i samarbejdet. En af dem er, at DBU og lokalunionerne kommer tættere på klubberne med vores nyhedsinformation, fordi der som en del af konceptet vil være en søjle med automatisk opdaterede nyheder fra DBU og den respektive lokalunion på forsiden af klubbernes websites. En anden ting er, at alle seks lokalunioner har valgt at benytte værktøjet på deres egne websites. DBU IT forventer, at lokalunionerne vil være kørende med det nye administrationsværktøj fra og med 1. april 2001, og dermed får alle lokalunioner fra denne dato egen website. Indtil da er det kun KBU, SBU og JBU, der har haft deres egen website. Disse tre unioner fortsætter med uændrede adresser på deres websites, men vil efter den 1. april benytte KlubInfo.dks administrationsværktøj til vedligeholdelse og udvikling. For klubbernes vedkommende bliver aftalen i hovedtræk etableret på den måde, at de klubber, som vælger at lave en aftale med KlubInfo.dk, betaler et månedligt abonnement for at benytte værktøjet. Beløbet afhænger af, hvor mange medlemmer den enkelte klub har, hvor de mindste klubber betaler 99 kr. om måneden, mens de største klubber betaler 299 kr. om måneden. Systemet giver klubben mulighed for at blive repræsenteret på Internettet på adressen og værktøjet giver desuden klubben mulighed for at skabe indtægter. Dels i form af KlubInfo.dks bannerreklamer, hvor indtægten er baseret på antal besøgende på websiten, dels ved hjælp af et sponsormodul, hvor klubben kan tilbyde lokale sponsorer bannerplads på websiten. Det skal understreges, at klubberne får mulighed for at frasortere blandt Understreget ved, at samtlige lokalunioner vælger at bruge værktøjet. En af de store gevinster er, at klubberne får deres eget administrationsværktøj, hvor videreudviklingen af dette værktøj alene har fokus rettet mod at skulle imødekomme fodboldklubbernes behov. På den måde får klubberne sikkerhed for, at værktøjet altid følger udviklingen, og samtidig får de løbende foræret versioner med nye smarte muligheder uden selv at skulle bruge ressourcer på det. Nogle af de funktioner, som kommer til at ligge i værktøjets 1. version, er muligheden for meget enkelt selv at kunne opdatere individuelle kluboplysninger som holdopstillinger, klubblade, kontingenter med videre. Derudover vil klubbens hold samt kampprogrammer automatisk blive hentet fra DBUs database, og der bliver mulighed for at linke direkte videre til Infosports sider, hvor klubben kan se slutstillinger og resultater for egne hold. På sigt er det endvidere tanken at vise slutresultater og stillinger direkte på klubbens website. Det bliver også muligt via adgangskoder for klubben at redigere i websiten fra enhver computer med internetadgang. Hvis du ønsker yderligere information om værktøjet, kan du kontakte Henrik Koch fra KlubInfo.dk på telefon eller gå ind på siden og læse mere. kenneth Bulletin 3 - side 7

7 Appeludvalget stadfæster afgørelse Nye links Resultatvisningen fra Idrætssystemet er Glostrup FK fortsat frataget seks point som følge af ulovlig anvendelse af spiller fra og med den 1. marts 2001 blevet flyttet fra Sportals hjemmeside til genopstandne Den tidligere aftale mellem DIF og Sportal, der frem til maj 2002 gav Sportal DBUs appeludvalg stadfæstede den 28. februar DBUs bestyrelses afgørelse, der fratog Glostrup FKs seks point, som følge af ulovlig anvendelse af Glostrup FK spilleren Johnny Larsen. I afgørelsen skrev appeludvalget: Appeludvalget tiltræder bestyrelsens opfattelse, hvorefter Johnny Larsen ikke kan spilles fri for karantæne, når han i ond tro spiller under falsk navn på et hold Appeludvalget finder, at klubben i medfør af Dansk Boldspil-Unions love 23.1(d) i den anledning bør frakendes point, således at Næstved Boldklub, B1909 og FC Fredericia i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelse anses som vinder af kampene den 22. oktober, 28. oktober og 5. november 2000 med 3-0. Johnny Larsen som, efter en udvisning i en kvalifikationsrækkekamp mod Skovshoved den 27. september blev tildelt to spilledages karantæne, optrådte for Glostrup FK under navnet Søren Karlsen i en kamp mod Nexø den 1. oktober Herefter afsonede han en spilledags karantæne i kampen mod Prespa den 8. oktober. DBUs bestyrelse afviste i deres afgørelse, at Johnny Larsens optræden mod Nexø var ensbetydende med afsoning af en spilledags karantæne, hvilket bevirkede, at han blev anvendt ulovligt i de efterfølgende fire kampe, og jf. DBUs love efterfølgende fratrukket seks point. Det er denne afgørelse appeludvalget stadfæstede den 28. februar. DBUs bestyrelses og appeludvalgets afgørelse omfatter følgende kampe i Herre-DM 2. division: 15/ HIK - Glostrup (4-1) Resultatet fastholdes 22/ Næstved - Glostrup (3-1) Ændres til / Glostrup - B 1909 (3-1) Ændres til 0-3 5/ FC Fredericia - Glostrup (1-2) Ændres til 3-0. Glostrup FK har, såfremt de ønsker det, 14 dage fra modtagelse af DBUs appeludvalgs afgørelse til at appellere den til DIFs Appeludvalg. For yderligere oplysninger om Glostrup sagen, henviser vi til nyhedsarkivet på jacob eksklusivrettigheder til at vise stillinger og resultater, er således blevet ophævet. I hele marts måned vil der fra Sportals hjemmeside være direkte viderestilling til men fra april måned vil det ikke længere være muligt at finde stillinger og resultater hos Sportal. Den nye situation betyder, at alle, der på deres egne klubhjemmesider har oprettet links til klubbens resultater og stillinger hos Sportal, skal ændre disse links, så de i stedet for at pege på en tom Sportal-side kommer til at pege på den rette side hos Infosport. Allerede siden den 1. marts har sådanne gamle links været tomme, hvorfor det af hensyn til internetbrugerne er god idé at få dem rettet snarest muligt. /hbj Bulletin 3 - side 8

8 Sikkerhedsseminar DBU afholdt torsdag den 1. marts sit fjerde sikkerhedsseminar for sikkerhedscheferne i de 12 Faxe Kondi Liga-klubberne og de ansvarlige politifolk i de 12 politikredse, der huser klubberne i den bedste hjemlige række. Som et nyt initiativ var også en repræsentant fra hver af klubbernes officielle fanklubber inviteret til at deltage. Sikkerhedsseminaret blev indledt med indlæg om årets fair play-tiltag fra Jesper Møller, formand for DBU Fair Play. Udenfor emnet orienterede uddannelseschef Poul Gilling herefter om den nye dommeruddannelse, inden kommunikationschef Lars Berendt gennemgik et forslag til et koncept for servicering af pressen til kampene i Faxe Kondi Ligaen. Selve sikkerhedsdelen af seminaret, der sidste år havde deltagelse af justitsminister Frank Jensen, blev indledt af den netop afgåede politiinspektør Kurt Hansen, Station 2 i København. Kurt Hansen fokuserede blandt andet på, at det nu var bevisligt, at de tilskuere - som har udvist en nærmest ekstrem og til tider voldelig opførsel i forbindelse med visse klubbers hjemmekampe - ingen forbindelse eller tilknytning har til fodboldklubberne. Kurt Hansen konkluderede tillige - som en slags svar på postulater i Berlingske Tidende i ugerne op til mødet - at der ikke eksisterer et racisme-problem i dansk fodbold. Idrætspsykolog Jens Hansen, som er instruktør på psykologimodulet på DBUs kontrollørkurser, holdt et indlæg, hvor det - med udgangspunkt i dette undervisningsmodul - blandt andet blev nævnt, at kontrollørens fornemmeste opgave er at servicere samt vigtigheden af, at kontrolløren er god til at løse konflikter samt er opmærksom på publikums roller og adfærd; herunder ikke mindst sin egen fremtræden. Seminaret blev afsluttet med gruppearbejde om hvordan alle parter sikrer en fortsat dialog hinanden imellem, hvordan man hjælper hinanden på tværs; eksempelvis ved udveksling af kontrollører og politi. Herudover blev grupperne bedt om at komme med bud på, hvordan konflikter på banen, bænken, tilskuerpladsen samt udenfor stadion bedst muligt løses DBU Uddannelse og DBU Turneringer stod bag sikkerhedsseminaret, der har til formål at skabe et forum for udveksling af erfaringer og know how mellem klubberne og politiet samt mulighed for at drøfte og beslutte indsatsen på sikkerhedsområdet. hanne Invitation fra kulturministeren Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen har inviteret DBU til møde. Invitationen kommer efter, DBUs formand med kort varsel inviterede ministeren til at deltage på DBUs sikkerhedsseminar torsdag den 1. marts, hvor ministeren imidlertid var bortrejst. Ønsket om et møde med ministeren blev fremsat af Poul Hyldgaard i sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet lørdag den 24. februar. Det skete som følge af ministerens udfald mod DBU dagen inden i Berlingske Tidende, hvor hun beskyldte DBU for passivitet i spørgsmålet om den påståede racismeproblematik blandt tilskuerne til kampene i den bedste hjemlige række. Siden er nu tidligere politikommissær Kurt Hansen, Station 2 i København, gået kraftigt i rette med ministerens baggrund for at udtale sig om såvel det påståede problem som DBUs indsats på området. DBUs formand, næstformand og generalsekretær vil benytte mødet til at orientere ministeren om DBUs indsats, der primært er af forebyggende karakter som led i unionens fair play-kampagner og integrationsprojekter samt mere konkret i form af indholdet på kontrolløruddannelsen. /lb Bulletin 3 - side 9

9 Dansk hold i TOTO Cup DBU har igen mulighed for at tilmelde ét dansk hold til UEFAs Intertoto Cup. DBU er i henhold til UEFAs rangliste berettiget til at tilmelde ét dansk hold til sommerens UEFA Intertoto Cup. UEFA har dog oplyst, at der ligesom tidligere år kan blive mulighed for ekstra pladser, såfremt andre lande ikke ønsker at gøre brug af deres tilmeldingsmuligheder. Ekstra pladser vil i givet fald vil blive tilbudt i henhold til ranglisten. DBU har informeret UEFA om dansk interesse for at benytte et sådan tilbud, og aftalen med Tipstjenesten og klubberne om deltagende hold i turneringen dermed forsøges opfyldt. Cup-systemet Turneringen afvikles igen i år efter cup-princippet, hvor i alt 60 klubber vil deltage. Det betyder en turnering over fem runder (10 spilledage) i et knock-out system, hvor der spilles både ude- og hjemmekampe. I første runde indtræder 40 klubber deriblandt en klub fra Danmark, i anden runde indtræder 12 seedede hold samt de 20 vindere fra første runde, mens de otte top-seedede hold samt de 16 vindere fra anden runde kommer ind i tredje runde. De økonomiske vilkår for deltagelsen er i runde 1-3 CHF per spillede runde, mens deltagelse i runderne 4 og 5 (semifinale og finale) giver hvert hold CHF per spillede runde. TV rettighederne for kampene i turneringen tilhører DBU og klubben. Dansk Tipstjeneste vil ligesom i sidste års turnering betale de deltagende klubber en lumpsum på kroner inklusiv moms samt rejse- og opholdsudgifter for op til kroner i alt for begge hold. Silkeborg og AaB modtog henholdsvis CHF og CHF fra UEFA for deres deltagelse i UEFA Intertoto Cup Tilmeldingsproblemer DBU kan tilmelde en klub, som ikke har mulighed for at deltage i øvrige UEFA turneringer. De danske klubber har derfor accepteret, at UEFA af administrative årsager skal have navnet på den deltagende klub allerede mandag den 28. maj 2001, da UEFA Intertoto Cup 2001 har første spillerunde den 16./17. juni. Idet sidste runde i Faxe Kondi Ligaen først er den 13. juni, kan vi komme i den situation, at de klubber, der den 28. maj har mulighed for at kvalificere sig til én af de øvrige europæiske klubturneringer, ikke kan blive tilmeldt TOTO Cup en. Dette uanset, at de efter sidste spillerunde opnår en placering, der ville berettige dem til en sådan plads. Fire klubber har på forhånd meldt fra til en given deltagelse. Det er Brøndby, Herfølge, Lyngby og Silkeborg. Blandt årsagerne angives det pressede program med Faxe Kondi Ligaen, der først slutter den 13. juni, mens Toto Cup ens første runde, hvor den danske deltager indtræder, allerede starter i weekenden den 16./17. juni. lars Bulletin 3 - side 11

10 Repræsentantskabsmød Formanden, Poul Hyldgaard, startede med at byde repræsentantskabet, udvalgsmedlemmer og gæster velkommen 1. Valg af dirigent På bestyrelsens vegne foreslog Poul Hyldgaard Thorkild Rydahl. Der var ingen andre forslag, og Thorkild Rydahl overtog herefter ledelsen af mødet, og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt jf. DBUs love. Herefter gik han over til navneopråb af DBUs repræsentantskab: Forretningsudvalget Poul Hyldgaard, Henning R. Jensen og Torben Mogensen BBU Bent Nielsen, Kai Andersen, Holger Hansen og Erik Hjorth FBU Allan Hansen, Poul Henning Andersen, Thomas Bytoft, Bent Hansen, Kim Johansen, Gordon Kirt, Poul Nielsen, Gitte Pedersen og Aage Sækmose JBU Benny Hansen, Torben Baunbæk, Jens Christensen, Bent Clausen, Sven Erik Damgaard, Jens Kristian Drøgemüller, Verner Ebdrup, Poul Eriksen, Poul Erik Kjeldgaard, Egon O. Hansen, Frede Hansen, Kaj Ove Hansen, Jan Jakobsen, Peter Damborg Jensen, Søren Juul Jensen, Thomas Jensen, Torben Jensen, Hans Peter Johansen, Holger Jørgensen, K. E. Kristensen, Frits Kristoffersen, Ole Ladefoged, Henry Mathiesen, Hans Mogensen, Kaj Nielsen, Preben Nielsen, Kurt Nørbalk, Lars Olesen, Poul Overgaard, Jan Palm, Hans Peter Pedersen, Vang Pedersen, Leif Petersen, Preben Rechnagel, Jørgen Staun og Kim Teichert KBU Henrik Ravnild, Steen Christensen, Thomas Christensen, Vagn Christensen, Mogens Jørgensen, Christian Kofoed og John Larsen LFBU Ove Jensen, Kaj D. Larsen, Gert Lundgård og Jørgen W. Nielsen SBU Erik Asmund, Svend Aage Andersen, Kurt Bagge-Hansen, Allan Dinesen, Per Frimann, Povl Hansen, Leif Jensen, Leo Jensen, Bent Jørgensen, Knud Erik Lauridsen, Ole Mikkelsen, Erik Kjær Mortensen, Hans Munch, Leif Holten Nielsen, Gustav Norup, Frank Petersen, Jens Peter Roslev og Carsten Sørensen Superligaen AaB: Jesper Møller. AGF: Michael Hyldgaard. AB: Erik Steiness Neergaard. Brøndby: Finn Andersen og Per Bjerregaard. HFK Sønderjylland: Teddy Pedersen. Herfølge: Villy Ebbesen. FC København: Niels-Christian Holmstrøm. Lyngby: Søren Jensen og Mikkel Sørensen. FC Midtjylland: Jens Ørgaard. OB: Fritz Bonde. Silkeborg: Ole Hansen og Peder Kristensen. Viborg: Anders Lindberg og Hans-Henrik Madsen 1. division FC Aarhus: Morten Nysom. B.93: Jørgen Norsker. B. 1913: Jan Larsen. Brønshøj: Finn Ryberg. Esbjerg: Palle Kristensen. Farum: Bjørn Strange. Frem: Jim Voss. Fremad Amager: Thomas Monberg. AC Horsens: Peter Iversen. Hvidovre: Michael Christensen. Køge: Steen Witthøfft. Randers Freja: Lars W. Knudsen. Skive: Hans Kurt Larsen. Skjold Birkerød: Ove Damsgaard. Vejle: Ole Vedel Jensen. Ølstykke: Arne Christiansen. 2. division Aalborg Chang: Torben Iversen. B. 1909: Jens Ottesen. Dalum: Paul-Ejner Hauge. FC Fredericia: Niels Kruse. Glostrup FK: Bent R. Hansen. HIK: Jørn Kønig. Hjørring: Jens Jørgen Møller Nielsen. Holbæk: Arne O. Hansen. Holstebro: Tyge Dinsen. Kolding IF: Kurt B. Frederiksen. Korup: Niels Damsbo. Næstved: Uffe Nielsen. Nørresundby: Per Sørensen. Svendborg: Flemming Østergaard. Vorup FB: Flemming Jensen Herre-DS John Hansen, Niels Johansson, John Tefke, Bent Tildestrup, Jesper P. Clausen, Erik Dyberg Larsen, Per Larsen, Elmer B. Nielsen, Erik Bo Exner, Mogens Rud Hansen, Peter N. Jørgensen og Erling Mikkelsen Bulletin 3 - side 12

11 e den 24. februar 2001 Dame-DM Jørgen Nielsen og Ole S. Svenningsen Dame-DS Diana Andersen og Kent Nielsen Ikke fremmødte: Frederikshavn: Torben Mark Formanden overtog ordet, og startede med at mindes dem, som var gået bort i årets løb: Carl Nielsen, Eigil Nielsen, Tage Sørensen, Claus Hansen, John Andreasen, Per Høyer Hansen. 10-års nålen blev uddelt til Arne Christiansen, Ølstykke, Sten Christensen, KBU, Henry Mathiesen, JBU. Erik Steinness Nedergaard, AB, Leif Holten Nielsen, SBU og Henrik Ravnild, KBU. Leo Dannins Rejselegat på kroner blev uddelt til Jan Christiansen, Ringsted Dame FK, John Larsen, KFB og KBU, og William Olsen, SUB Ullerslev. Erik Hansen ungdomslederpris gik i år til Søren Andersen FBU. Prisen er på kroner. Inden formanden startede den egentlige beretning, lykønskede han alle de klubber, der i årets løb havde vundet diverse mesterskaber 2. Aflæggelse af beretninger Formandens beretning: Jeg starter igen med at henvise til den trykte årsberetning og vil gerne anbefale den som god læsning og et godt udgangspunkt for at skaffe sig et grundigt kendskab til DBUs daglige virke hen over året der er gået. Den trykte beretning er en integreret del af dette møde. Det er et digert værk, det er et dyrt dokument - det fortjener at blive læst. Landskampsåret bød på først og fremmest deltagelse i EURO 2000, hvor vi indtog sidstepladsen blandt de deltagende nationer. Det var set i dette lys ikke nogen prangende position, selv om vi egentlig indtog en 16. plads blandt Europas lande, og det er vel ikke så ringe endda. Vi tabte alle tre kampe tilsyneladende efter helt samme mønster, en flot start med flere chancer, som alle blev misbrugt, derefter spillemæssig tilbagegang gennem hele kampe for at ende med noget der til slut kunne minde om et totalt kollaps hver gang. Denne turnering betød samtidig et farvel til landstræner Bo Johansen med hvem vi havde arbejdet godt sammen i fire år. Spillerne sagde farvel og hyldede ham ved en festlig lejlighed efter den sidste kamp. Det var samtidig et farvel til assistenttræner Flemming Serritslev, som er overgået til at træne og lede U-21 holdet. Efter sommerferien var det så velkommen til den nye landstræner Morten Olsen og hans assistent Michael Laudrup og med dem opbyggelsen af et nyt hold med en del nye ansigter. Og med kvalifikationsrunden til VM 2002 i Japan/Korea i en pulje med rimeligt svære modstandere. Der var ikke megen tid til træningsforberedelser og kun en enkelt kamp mod Færøerne kunne det blive til. Alligevel lagde vi ud med udesejr over Island, uafgjort på udebane mod Nordirland, alt sammen udmærket. Så fik vi en lidt uheldig uafgjort på hjemmebane mod Bulgarien det var faktisk en streg i regningen. Men i fodbold må vi være forberedt på, at ikke alt går som planlagt, heldigvis. Men vi har vel ingen grund til at være utilfredse, idet vi siden 1984 kun har kikset deltagelse i to VM slutrunder, men har deltaget i alle EM slutrunder. Vi er lidt forvænte og stiller store fordringer til os selv. Det er også i orden bare vi ikke bryder sammen når noget mislykkes. Men naturligvis står vor sportsgren overfor store udfordringer og nye trusler både internationalt og nationalt. Det er naturligvis beklageligt, når DBUs indsats og holdning til et givent emne ikke bliver behandlet tilstrækkeligt dybdegående i pressen. Jeg er ikke fejlciteret i pressen, når jeg siger, at racistiske tilråb mod spillere af anden etnisk herkomst end dansk, ikke er et fodboldproblem men et samfundsproblem. Det, jeg harcelerer over er nemlig, at vi bliver skudt i skoene, at fodbolden har et racismeproblem, fordi nogle få mennesker blandt de op mod tilskuere, der hver weekend overværer kampene i Faxe Kondi Ligaen ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Bulletin 3 - side 13

12 Repræsentantskabsmøde 2001 De tosser, er borgere i dette samfund, og må formodes at have fået en såvel formel som uformel opdragelse i det danske samfund, og derfor nytter det ikke, at samfundet blot forsøger at tørre problemet af på fodbolden. Hvis det etablerede fodboldmiljø, som vi repræsenterer her i DBU klubberne, spillerne, trænerne, dommerne og lederne udviste racistiske holdninger, medgiver jeg, at vi havde et problem. Derfor gør vi også en aktiv indsats: Vores fair play-udvalg arbejder med en kampagne, der er forebyggende og holdningsmæssig, og som primært er målrettet vores aktive medlemmer. Vores uddannelsesafdeling står bag de integrationsprojekter, vi hvert år investerer mere end halv million kroner i, og som har det langsigtede formål at geare fodbolden til det multietniske samfund, vi er ved at få herhjemme. Og vores Turneringsafdeling står bag de sikkerhedsseminarer, hvor klubbernes direktører og sikkerhedschefer mødes med politiet til gensidig erfaringsudveksling og drøftelse af den konkrete indsats mod blandt andet nedladende tilråb fra tilskuerne. Når vi ikke reklamerer så forfærdelig meget med denne indsats, er det imidlertid ikke fordi, vi ikke er stolte af indsatsen; vi vil bare ikke medvirke til at tale os til et problem, der slet ikke fortjener den opmærksomhed, det hermed får. Vurderede vi, at vi havde et reelt problem eller et begyndende problem, kan jeg garantere, at vi ikke ville vente med at åbne op for yderligere investeringer på området. På torsdag har vi vores næste sikkerhedsseminar. Sidste år havde vi den glæde, at justitsminister Frank Jensen deltog. I år vil vi hermed meget gerne invitere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen, så vores minister kan skabe sig sit eget indtryk af nogle af de tiltag, vi helt af egen fri vilje har iværksat. Og måske også få politiets bekræftelse på, at de få, racistiske tendenser, vi desværre ind i mellem oplever herhjemme, ikke stammer fra fodboldmiljøet. Nogle af truslerne er kommet udefra, men nogle har vi sandelig selv skabt. Når man i årevis har propaganderet og proklameret, at de professionelle klubber er at betragte som forretninger og arbejdspladser, der drives professionelt og med formålet at tjene penge, så må man da ikke undre sig, når EU kommissionen tager konsekvenser heraf og siger at så skal arbejdstagerne/ spillerne behandles herefter, og så fører dette automatisk til Bosman-sagen og til det nuværende slagsmål omkring transferreglerne. Bosman-sagen blev tabt for fodbolden, men selvforskyldt. UEFA var så sikker i egen sag at man behandlede den med arrogance som kun kunne føre til at den enkelte kommissær følte sig overset eller ikke blev taget alvorligt. Det var ikke klogt at nærme sig en modstander på denne måde og slet ikke når det er modstanderen, der i sidste ende bestemmer. Omkring transferreglerne kan man have bange anelser først og fremmest fordi, de implicerede parter på fodboldens side af bordet mest af alt er interesseret i indbyrdes slagsmål som det kan være meget svært at gennemskue. Og som også pressen har rimelig svært ved at finde ud af. Der er et virvar af muligheder, som også går videre ind i de nationale forbund. Vi kender den årelange konflikt mellem UEFA og FIFA, vi kender konflikten UEFA, kontra G-14/16, det nationale forbund i konflikt med den nationale liga, konflikter med spillerne over løn og bonus. Og mange flere konstellationer. Der er intet at beklage sig over, hvis fodbolden falder i den grav den selv har gravet. Og med dette mønster af konflikter bliver EU kommissionens kamp mod fodbolden faktisk til et spil mod eet mål. Og vi kan med beklagelse sige, at herhjemmefra medvirker vores egen Spillerforening med dens direktør i spidsen absolut ikke til, at der kan skabes ro og orden på områderne med transferreglerne. Jeg tænker her på, at man er stærkt imod den kompensation, som man tænker på at indbygge, når amatører bliver professionelle, og man kommer med grufulde eksempler i pressen, der er det rene pjat, som er uladsiggørlige indenfor fodboldens eget regi og overfor hvilke EUkommissionen ville gribe ind, hvis det var tilfældet. Her skal jeg kun omtale den megen tale om nye ligaer og nye turneringer. Holdningen her er ganske klar og enkel. Generelt skal man passe på ikke at overbelaste spillerne og publikum med for meget fodbold, nye turneringer skal foregå i UEFA regi, og klubbernes deltagelse må ikke influere på vor nationale turnering. Det kunne være, at den omtalte Atlantliga kunne formes på en sådan måde, at den kunne modsvare de krav, vi ville stille til klubber som ville deltage. Og så ville vi naturligvis gerne, at Champions League atter kom til at omfatte Champions og ikke som sidste år hvor finalen i Champions League blev spillet mellem to Ikke-champions. Det er noget hø, og kun udsprunget af en for veg holdning overfor truslen om G-14. Holdningen herfra var klar, lad de 14 klubber være, lad dem gøre, hvad de vil, men vil de være selvstændige så lad dem det, men i så fald, må de ud af UEFA. Bulletin 3 - side 14

13 Repræsentantskabsmøde 2001 Vi skal også passe på, at vi ikke overdriver og overfodrer vort publikum med fodboldkampe på alle ugens syv dage. Vi er stærkt på vej, og det vil kun resultere i at publikum vender ryggen til vor sport. Allerede på vej mod bjergets top skal man have planlagt sin nedstigning. Vi har i øvrigt netop sluttet aftale med offentlige Tv-stadioner om sending af vore to testkampe i henholdsvis Irland og Frankrig fordi disse to lande ikke havde solgt dem på forhånd, således at vi havde mulighed for at komme ind i billedet. UEFA har udsendt et cirkulære omkring minimumskrav til stadionanlæg, men dokumentet var i høj grad et skrivebordsarbejde og kravene var helt ude af takt med virkeligheden. Vi protesterede og fik det svar, at projektet var udsat i et år. Det gør det ikke mere spiseligt, men vi arbejder videre, også med at opstille vore egne krav. Ellers er det økonomien i vore klubber, der er den store grund til bekymring. Nu er der ikke andet at sige til det end at klubberne ligger som de selv har redt. Urealistiske budgetter, høje mål i konkurrencen og frem for alt, spillergager og transfersummer, som er helt uden rod i virkeligheden. Mange spillere får lønninger der oppe, hvor det savner ethvert fornuftigt grundlag, men økonomien vil tvinge klubberne til at rebe sejlene. Nogle nåede jo via børsintroduktion at skaffe sig en stødpudekapital, men den vej er ikke længere farbar. Og når enkelte klubber forveksler aktiekapital med sponsorpenge og støt bruger af den, ja så er det umuligt at få solgt aktier. En aktionær investerer, fordi han vil have udbytte og ikke som en sponsor, der får omtale og reklame mens hans penge bruges. Aktionæren er anonym. En bekymrende sag er, den stigende anvendelse af juridisk bistand i sportssager. Det sker oftere og oftere, at den part, som i en disciplinærsag ikke fik medhold straks henvender sig og få dage efter, har vi et brev fra et advokatkontor. Det er urimeligt trættende og tidskrævende. Der er i nogle klubber en tendens til, at man kan købe sig en bestyrelsespost i klubbens ledelse. Jeg advarede sidste år, men skal gerne gentage. En aktionær eller en sponsor er ikke diskvalificeret til en bestyrelsespost, hvis hans hu ellers står til fodbold og han brænder for sagen, men en aktionær eller sponsor er ikke kvalificeret til en bestyrelsespost bare fordi han er aktionær eller sponsor. På fællesnordisk plan arbejder vi på, at få lov at arrangere EURO Arbejdet er lige begyndt og de, som var tilstede i går aftes, er rimelig grundigt orienteret. Det kan blive en hæmsko, at vi er fire lande, som skal arbejde sammen, ikke fordi vi ikke tror vi kan, men mere fordi de ansvarlige i UEFA måske vil tvivle. Der har nogle gange i de forløbne år været tilløb til at få gang i en strukturdebat omkring DBUs struktur, som på flere områder har eksisteret i over 100 år. Det er aldrig rigtig lykkedes, fordi alle sidder og vogter på hver sin position. Jeg foreslog, at den nuværende struktur skulle ændres derhen, at det var klubberne der var medlem af DBU netop for at åbne mulighed for at helt andre konstellationer på det grundlag kunne bygges. Det vil imidlertid blive nødvendigt, at der skal ske noget, og man ser allerede tegn på splittelse både i den ene og den anden gruppe. Splittelse vil ikke styrke DBU, men det er så let at skabe. Vi har i år og næste år personvalg på dagsordenen. Det er den største udfordring til repræsentantskabets medlemmer. Det er faktisk en af de forpligtelser alle skal tage seriøst og alvorligt for her ligger ofte grunden til fraktionsdannelser og man må passe på, at man ikke stemmer for en speciel gruppering, således at personen og hans eller hendes kvalifikationer glider i baggrunden. På eet område bliver vi nødt til at se på struktur, nemlig i forholdet til dommerne. Der har i det år sidste været nogle alvorlige skrammer i forholdet til dommerne, både på landsplan og lokalt. Det turde være almindelig kendt, at jeg anser strejker som et absolut hæsligt udtryk for en arbejdskamp og at det slet ikke hører hjemme i en sportsverden. Strejke rammer altid en mængde uskyldige mennesker, og hører slet ikke hjemme i vores fritidsverden. Det var anden gang indenfor de sidste år, sidste gang var påskekrisen med polske dommere. Derudover måtte jeg lægge øre til beklagelser fra forskellige lokalunioner. Dette sammenholdt med FIFAs cirkulære af 1992 og opfølgende brev af 1999 fik mig til at tage initiativer, hvis formål ganske enkelt er at skabe et DBU-dommerkorps landsdækkende og en fredsaftale, så strejketrusler ikke mere forekommer. Jeg havde i den anledning et møde med DFUs formand for at forespørge om DFU i givet fald ville med i det forberedende arbejde og derved præge udviklingen. Da svaret var positivt gik vort tremandsudvalg i gang med at fastlægge en arbejdsprocedure og nedsætte en arbejdsgruppe, som bliver eller er blevet udvidet med to medlemmer valgt af DFU. Tidshorisonten for udarbejdelse af endeligt forslag er ca. 1 år, dernæst kommer det politiske arbejde og slutteligt det lovmæssige. Men man skulle kunne være færdig inden de nuværende aftaler udløber. Ellers arbejder alle DBUs udvalg upåklage- Bulletin 3 - side 15

14 Repræsentantskabsmøde 2001 ligt og godt. Der er travlhed i uddannelsesafdelingen, som jo netop i disse år gennemgår store forandringer og får tildelt flere og flere arbejdsbyrder. Der er arbejdet med den nye dommer-uddannelse, med hele kursusvirksomheden og konsulentordningen, der er nok at se til. Kommunikationsafdelingen, ungdomsafdelingen, turneringsafdelingen, alle steder er der nok at se til, og alle steder er der tryk på. En nyskabelse i år fra ungdomsafdelingen er skabelsen af den nye ITU - uddannelse, hvor DBU, Divisionsforeningen og Team Danmark er gået i samarbejde med 10 klubber i Danmarksturneringen for at sikre en vedvarende udvikling af spillere i alderen fra år. Jeg har erfaret nogle indvendinger om at det er et skjult tilskud til Divisionsklubberne og intet kan være mere forkert. Projektet styres meget fast fra DBU og en styregruppe, som allerede ved udvælgelsen viste meget stor strenghed med at regler og aftaler bliver overholdt, og der vil også i fremtiden blive holdt kontrol med at arbejdet skrider frem som planlagt. Projektet løber foreløbig over en periode på 3 år, men det er mit inderlige håb, at det må blive så stor en succes, at det kan fortsætte. Jeg venter mig meget af dette projekt også på længere sigt, og håber på at man vil udvide projektet nedad til næste niveau, sål flere klubber kan komme med. B&U afdelingen har det store besvær at fodboldskolen er en succes, og der er ikke noget så besværligt som at fastholde en succes, men indtil videre er det dog lykkes. Men vi skal passe på, at vi bevarer fødderne på jorden og ikke overbelaster vores tillidsfolk med nye tiltag. Det drejer sig trods alt om at spille fodbold. Med edb går det i DBU som i alle andre organisationer, udviklingen løber stærkere end planlagt, nye bevillinger må komme hurtigere end beregnet, og flere penge vil blive investeret. Det er en naturlig udvikling, som ikke kan bremses og ej heller skal sættes i stå. Kun eet bør vi holde os for øje. Hver gang et nyt projekt bliver foreslået, bør vi stille os selv det spørgsmål. Har vi brug for netop dette? I modsat fald kommer vi til at udvikle og bagefter tilpasse hvilket er den omvendte verden. Det er de administrative funktioner, der skal kræve udvikling af edb-afdeling, så går det i det rigtige tempo. Med DIF og Team Danmark har vi som sædvanlig haft et godt samarbejde som i det store hele i det daglige foregår på det administrative plan. På det politiske område varetager DIF-udvalget vore relationer til den store paraplyorganisation. Om end kassereren om få minutter vil aflægge regnskabet og gøre rede for unionens stilling, vil jeg dog gerne gøre et par bemærkninger omkring vor økonomi. Mange betragter den som værende alt for god og bestyrelsen bliver endda af og til beskyldt for at puge penge sammen. Dette er dog nemt at tilbagevise, fordi hvis vi virkelig havde gjort dette, så ville formuen i dag have været millioner større. Vi har givet tilskud til vinterhaller, hvis brug for en meget stor del kommer breddefodbolden til gode, vi investerer i en ny dommeruddannelse, som kommer alle til gode. Vi udbygger vore uddannelsesafdeling, det er investering i fremtiden og jeg kunne nævne flere tiltag som konsulentordningen, struktureret talentudvikling og den nye ITU- uddannelse. Tilskuddet til lokalunionernes daglige drift er efter korrektionen for et par år siden af en sådan størrelse, at lokalunionerne i dag har vil jeg sige, god økonomi. DBUs formue skal bruges og bruges til gavn for dansk fodbold som helhed og derfor er bestyrelsen også parat til at betale, når gode initiativer dukker op, initiativer som kan bruges i hele landet. Et godt eksempel er kampagnen mod dommermangel startet af JBU, men bagefter overtaget af DBU og betalt af DBU. Vi skal ikke skamme os over et godt regnskab, det er ikke mange år siden, at DBUs økonomiske situation var af en helt anden størrelse. Vi har muligheder og vi vil udnytte dem. Vi har netop i forretningsudvalget førstebehandlet et forslag, som vil komme på bestyrelsens bord i marts måned. Forslaget drejer sig om et ønske om at nedsætte nogle uafhængige arbejdsgrupper og give dem et givet arbejdsområde, som de efterfølgende skal undersøge om er i orden. Hvis ikke det er tilfældet vil man herefter kunne give dem penge til at afhjælpe disse mangler. Til slut vil jeg gerne sige tak til vore sponsorer, som i virkeligheden er vore samarbejdspartnere, endda vore gode samarbejdspartnere. Vi har det rart sammen i hverdagen og på ture, både med ARLA og HUMMEL. Det er af stor betydning at samarbejdet har løbet over flere år, så er man i tidens løb kommet hinanden nærmere. Også med pressen har vi et godt samarbejde og vores kommunikationsafdeling gør en stor indsats for at viderebringe enhver nyhed af mindste interesse. Naturligvis må jeg igen nævne, at ytringsfriheden i vort land er et kæmpegode, som misundes os mange andre steder på jorden. Vi har også pressefrihed og den forvaltes af vore journalister, som af og til kommer i klemme mellem pressefriheden og det kapitalistiske krav om at sælge aviser og reklamer. Det kan ofte være en svær situation og derfor sker det også af og til at der forsyndes mod Bulletin 3 - side 17

15 Repræsentantskabsmøde 2001 sandheden til fordel for sensationen. Dette bør ikke ske. Og en stor tak til alle medlemmer af vore udvalg for en stor og entusiastisk indsats i årets løb. Unionens fundament bygger på Jeres arbejde. Jeg ved, at I har glæde af det og jeg håber I kan samle kræfter til at fortsætte. Mine bestyrelseskolleger skylder jeg også en stor tak for et hyggeligt, ja af og til muntert samvær ved vore møder. Alvorlige beslutninger træffes bedst i en afslappet atmosfære. Jeg glæder mig til endnu et år sammen med Jer. Det administrative personale i DBU skyldes jeg også en stor tak for den iver og glæde I går til arbejdet med og for den venlighed og imødekommenhed I viser overfor mig. Jeg når aldrig at få udtrykt det mindste ønske til ende, før det allerede er opfyldt. Tak for det. Og til allersidst til Jim med det afsnit, som han altid truer med at slette. Jeg har for øvrigt sagt til ham, at det må han gerne, for jeg har lært teksten udenad hjemmefra. Tak Jim for endnu et år i venskab og samarbejde, et samarbejde nogen tilsyneladende ikke forstår, når de mener. at du helt har taget magten i DBU. De som siger dette, ved intet om hverdagen. Men vi ruller ikke vores eventuelle uenighed ud for åben tæppe. Til gavn for unionen løser vi problemerne inden døre. Endnu en gang tak til dig Jim, du er second to none. Tak for Jeres opmærksomhed. Adspurgt af dirigenten om der var nogle af udvalgsformændene, der ønskede at supplere deres skriftlige beretning, gik Jesper Møller, fair play-udv -udvalg alget et, på talerstolen, hvor han efterlyste en bedre research fra pressens side i forbindelse med den racisme debat, der har hersket i det sidste stykke tid. Han henviste til det producerede fair playmateriale, som man har fabrikeret igennem en årrække, og den diskussion man har med de mennesker, der har problemet inde på livet i dagligdagen - spillerne, trænerne, lederne, dommerne og supporterne osv. på den årlige sikkerhedskonference, hvor signalet tilbage, specielt fra politiets side, var, at der reelt set ikke eksisterer noget konkret problem med racisme i forbindelse med fodboldkampe. Han understregede, at DBUs fair play udvalg har fokus på området, og vedvarende arbejder for at skabe fair play specielt i år, som er FNs internationale år mod racisme. Der var ikke flere udvalgsformænd, der ønskede at supplere de skriftlige beretninger, hvorefter dirigenten satte formandens beretning til debat. Bent Hansen, Glostrup, bedte pressen om at fokusere på de 1.1 mio. kroner, som er afsat til de tre aktivitets-, indvandrer- og udviklingspuljer, når man omtalte DBUs formue. En bevilling som sandsynligvis vil blive øget, da bevillingen på nuværende tidspunkt allerede er næsten opbrugt. Tilskuddet fra de tre puljer går til bredden og direkte til klubberne og bliver ofte suppleret af et tilskud fra kommunen, hvilket han henstillede pressen til også at omtale, når man nævnte DBUs formue. Da der ikke var ikke flere, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at formandens beretning var taget til efterretning 3. Aflæggelse af regnskaber DBUs kasserer Torben Mogensen forelagde regnskabet. Han konstaterede indledningsvis, at der var en periodemæssig fejl i den skriftlige årsberetning for regnskabsafdelingen, hvor man ikke havde fået inkluderet Israel kampen fra 1999 og i stedet havde medtaget Tyskland kampen fra november Torben Mogensen konstaterede, at omsætningen var steget til 237 mio. kroner grundet øget aktivitet, specielt indenfor de sportslige aktiviteter. Overskuddet blev 12 mio. kroner. I 2001 er der indledningsvis budgetteret med et underskud på 4 mio. kroner. Et underskud han dog forventer vil blive betragteligt større. Han bemærkede, at der nogle enkelte steder var tale om udsving på indtægter og udgifter i forhold til det budgetterede. Der var en højere indtægt end forventet på landsholdet, de sekundære indtægter og sponsorer, mens der var en mindre indtægt end forventet på tv-rettighederne, tipsmidlerne og renteindtægterne hvilket i alt gav en merindtægt på 2,4 mio. kroner. På udgiftssiden var der under de sportslige aktiviteter tale om et mindre forbrug på 1,8 mio. kroner, mens der på de andre aktiviteter var tale om en merudgift på 1,4 mio. kroner, hvilket gav et mindre forbrug på kroner i forhold til budgettet. Under de sportslige aktiviteter brugte flere af holdene færre penge end forventet grundet billigere ture og turneringer, og der var altså ikke tale om en bevidst hensigt på at bruge mindre. Der var et mindre forbrug på Børn- og ungdom grundet gennemførelsen af færre aktiviteter end forventet. Turneringsafdelingen havde brugt lidt mere grundet øget rejsetilskud. Uddannelsesområdet havde et mindre forbrug på kroner, som dækkede en merudgift på konsulentsiden på kroner og besparelser på træner- og leder- Bulletin 3 - side 18

16 Repræsentantskabsmøde 2001 uddannelsen, som skyldes manglende tilmelding. Torben Mogensen nævnte, at der var relativt små udsving under de andre aktiviteter. Kommunikationsafdelingen havde et merforbrug grundet svigtende abonnement og salg af publikationer, og der var en øget udgiftspost blandt de ekstraordinære poster. Torben Mogensen konstaterede, at egenkapitalen nu var på 107 mio. kroner, hvilket gav en frihed til et stadig højt aktivitetsniveau, og til at man trygt kunne have et underskud i nogle år. Han bemærkede, at DBU var nettoyder på 1 mio. kroner årligt til Team Danmark, hvilket ikke var i overensstemmelse med hans opfattelse af hensigten med loven om Team Danmark, som han troede var at skaffe midler til støtte for eliteidræt, under hvilken han bestemt mente fodbolden hørte under. Torben Mogensen præsenterede efterfølgende budgettet for 2001, og konstaterede, at indtægterne ville falde fra 74,5 til 61,7 mio. kroner, mens udgifterne vil blive øget med 3,7 mio. kroner til 66,2 mio. kroner, hvilket vil medføre et budgettere underskud på fire millioner kroner. Derudover bemærkede han sig en tendens til yderligere bevillinger, så det forventede underskud vil angiveligt stige yderligere og formodentligt ende i underkanten af 10 mio. kroner. Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og der var ingen kommentarer til budgettet. 4. Indkomne forslag A. Forslag til ændring af lovene Forslag A1 Christian Kofoed, oed, KBU, motiverede forslag A1 om overførsel af bestemmelser om obligatorisk frakendelse af indvundne point. Han mente forslaget ville give mindre juristeri og gøre det mere smidigt i de få sager, der eksisterede. Og han foreslog derfor, at bestemmelsen blev flyttet et niveau ned i regelhierarkiet og væk fra at være en repræsentantskabsbeslutning og ned til en regel som bestyrelsen vedtager, hvor bestyrelsen får mulighed for også at kunne bruge sin sunde fornuft. Erik Asmund, SBU, mente ikke man skulle pille ved sidste års vedtagelse og henstillede til, at man fastholdt formuleringen fra sidste år. Han gjorde opmærksom på den fare, at såfremt man fjernede den fra lovene, så kunne en bestyrelse i godt humør en dag træffe én afgørelse, som måske ville være anderledes dagen efter. Christian Kofoed, oed, KBU, bemærkede, at regelværket netop ville komme til at virke ved vedtagelse af dette forslag. Dirigenten bemærkede, at vedtagelse af forslaget krævede almindeligt flertal. Han lagde forslaget ud til afstemning. 108 stemte for og 26 imod. Forslaget var således vedtaget Forslag A2 Dirigenten noterede indledningsvis, at forslag A2, om udvidelse af forretningsudvalget fra tre til fem personer, også kunne vedtages med simpelt flertal. Benny Hansen, JBU BU, motiverede forslaget, der ifølge ham ville sikre en bred og alsidig repræsentation. En udvidelse vil styrke bestyrelsen, sikre en bedre arbejdsfordeling samt skabe en bedre sammenhæng i forholdet mellem antallet af bestyrelses og forretningsudvalgsmedlemmer. Som valgprocedure skulle de to ekstra FU-medlemmer vælges blandt og af de 13 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden, næstformand og kassereren ville derfor ikke have stemmeret. Denne valgprocedure, mente Benny Hansen, ville sikre mindretallets muligheder for at få indvalgt en repræsentant. Han nævnte, at der i det skriftlige forslag manglede et hver, hvilket dirigenten noterede sig og inkluderede i det endelige forslag, så forslaget lød: De nævnte 13 bestyrelsesmedlemmer, hver har en stemme. Poul Hyldgaar aard var rent principielt modstander af forslaget. Han mente, at forretningsudvalget er et praktisk organ, som man i mange tilfælde kunne undvære, eller som kunne nøjes med et enkelt medlem. Ved at udvide forretningsudvalget gør man det til et politisk organ, og dermed svækker man bestyrelsen. Forretningsudvalgets tre medlemmer er uafhængig af fraktioner i og med de er valgt af repræsentantskabet, hvorimod de øvrige 13 medlemmer af bestyrelsen er valgt af fraktioner. En udvi- Bulletin 3 - side 19

17 Repræsentantskabsmøde 2001 delse af forretningsudvalget, mente Poul Hyldgaard, ville skabe en mini-bestyrelse, som ville sætte bestyrelsen ud af kraft, og Poul Hyldgaard refererede til sin egne oplevelse, hvor han i fire år sad med i et forretningsudvalg med fire personer, som han mente var komplet uarbejdsdygtigt grundet fraktionsstridigheder. Henrik Ravnild, KBU, erklærede sig enig med Poul Hyldgaard. Han mente, forslaget var en politisk, strategisk manøvre. Han nævnte at forretningsudvalget i dag driver den daglige butik sammen med administrationen, mens alle vigtige, politiske beslutninger bliver truffet af bestyrelsen og blandt repræsentantskabet. Han var af den opfattelse, at et udvidet forretningsudvalg ville skabe en overbestyrelse, som ville sætte den nuværende bestyrelse ud af kraft, da beslutninger fra et femmands forretningsudvalg i praksis ville være meget svære at sætte ud af kraft. Med hensyn til valgproceduren, som skitseret i forslaget, stillede Henrik Ravnild det ændringsforslag, at det var alle 16 bstyrelsesmedlemmer, der skulle være med til at vælge til eventuelle to ekstra medlemmer af forretningsudvalget. Erik Asmund, SBU, mente, at afstemningsproceduren, hvor man kun måtte stemme på en kandidat og ikke to, viste, at forslaget var et politisk spil, og at der netop derfor ikke var tale om mindretalsbeskyttelse. Erik Steiness Neergaar aard, d, AB, anbefalede, at man stemte for Benny Hansens forslag. Han mente, at mindretallet med en vedtagelse af forslaget ville få mulighed for at tage del i den dialog, der foregår i forretningsudvalget i og med det på nuværende tidspunkt kræver halvdelen + 1 af repræsentantskabets stemmer for at kunne blive valgt til forretningsudvalget. Erik Steiness Neergaard mente, at det handlede om, hvordan DBU skulle udvikle sig i fremtiden. Han mente, det handlede om udvikling, samarbejde og dialog, hvor DBU skullle blive bedre til at styre sin egen udvikling og lave mål og planer for det, som DBU gerne ville, og stræbe efter at blive bedre til at samarbejde på tværs af reelle og indbildte interessemodsætninger. Erik Steiness Neergaaard mente, at det i dag er forretningsudvalget, der er garant for at arbejdet med at lave mål og handlingsplanerne holdes i gang i DBUs administration og udvalg. Derfor mente han, at var vigtigt, at dialogen blev bragt ind i forretningsudvalget med den mindretalsrepræsentation, der blev foreslået i fremsatte forslag. Erik Steiness Neergaard frarådede samtidig, at man stemte for ændringsforslaget, som han mente ville ødelægge mindretalsindflydelsen. Erik Asmund, SBU, erklærede, at det sidste indlæg viste, at forslaget i høj grad var politisk, og at forslaget ville skabe en overbestyrelse. Poul oul Hyldgaar aard, understregede, at bestyrelsen havde nedsat en række udvalg, som alle havde et bestyrelsesmedlem som formand. Disse udvalg dækkede alle de aktiviteter, der var i unionen, og sikrede, at planer blev iværksat. Poul Hyldgaard mente, at det var udvalgenes opgave og ikke noget som forretningsudvalget skulle blande sig i, som Erik Steiness Neergaard lagde op til. Verner Ebdrup, JBU BU, mente, at forslaget var et forsøg på at se frem. Forslaget ville være med til at sikre freden, nu hvor divisionsklubber altid ville være repræsenteret i forretningsudvalget og dermed få indflydelse og ansvar. Verner Ebdrup mente, at et øget forretningsudvalg ville give dygtige personer fra alle lokalunioner mulighed for at præge dansk fodbold i fremtiden, og han håbede, at ord som ligeværd, gensidig respekt og tillid vil være nøgleord for fremtiden. Benny Hansen, JBU BU, erklærede sig enig med Poul Hyldgaard i, at fire var et dårligt tal for et forretningsudvalg, hvorfor det også var vigtigt at understrege, at forslaget sigtede på at udvide det til fem personer. Dirigenten lagde første ændringsforslaget fra Henrik Ravnild, KBU ud til afstemning. Forlaget gik ud på, at det i stedet for de 13 bestyrelsesmedlemmer skal være alle 16, der har stemmeret om de to mulige ekstra pladser i forretningsudvalget. Dirigenten lagde forslaget ud til skriftlige afstemning. 58 stemte for og 85 imod. Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Dirigenten lagde herefter hovedforslaget til afstemning. 80 stemte for. 64 imod. Forslaget var dermed vedtaget. B. Forslag til ændring af amatørbestemmelserne Forslag B1 Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag B1, som var en præcisering af bestemmelserne, som dirigenten vurderede var en tilpasning af ændringerne fra sidste år. Der var ingen bemærkninger til forslaget, der Bulletin 3 - side 20

18 Repræsentantskabsmøde 2001 blev vedtaget Dirigenten nævnte, at John Hansen havde trukket C1 og E1, og ingen ønskede at opretholde disse to forslag. D. Forslag til ændring af propositionerne for DONG Cup (Herre-LP) Forslag D1 Benny Hansen, JBU BU, motiverede forslag D1 om mulighed for udvidelse af antallet af puljer ved inddeling af holdene i 1. omgang af LP-turneringen, så man ophævede øst og vest opdelingen i 1. omgang. Der var ingen yderligere kommentarer, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag D2 Peter Iversen, AC Horsens, motiverede D2 om ophævelse af Parken som obligatorisk spillested for finalekampen. Han mente, at det af sportslige og økonomiske grunde ville være gavnligt at åbne op for konkurrence. Niels-Christian Holmstrøm, FC Køben- havn vn, kunne ikke støtte forslaget, som han mente var usammenhængende. Han pointerede, at landspokalturneringen var historisk rodfæstet, og han foreslog, at man i stedet prøvede at gøre selve turneringen bedre. Vagn Christensen, KBU, stillede følgende ændringsforslag: Finalen spilles Kr. Himmelfartsdag i Parken med DBU som arrangør. DBUs bestyrelse kan dog i helt specielle tilfælde beslutte, at kampen spilles andetsteds. Dirigenten sendte først D2 til afstemning, og understregede, at for vedtagelse krævede det 3/4-majoritet, hvilket var ensbetydende med 108 stemmer for. 80 stemte for 63 stemte imod. Forslaget blev således forkastet. Dirigenten sendte herefter Vagn Christensens ændringsforslag til afstemning. 102 stemte for, mens 40 stemte imod Ændringsforslaget blev således også forkastet. E. Forslag til ændring af propositionerne for Herre-DS Forslag E1 Dirigenten oplyste igen, at E1 var trukket tilbage af John Hansen, og ingen ønskede at opretholde forslaget. Forslag E2 Erik Asmund, SBU, motiverede forslag E2 om ændring af fordelingsnøglen for oprykning fra de lokale serie til Kvalifikationsrækken i Herre-DS turneringen, som han mente vil give en større sportslig korrekthed. Kai Andersen, BBU BU, mente, at Erik Asmunds forslag var begyndelsen til enden på breddefodbolden, og at man i så fald ligeså godt kunne tage skridtet ud og nedlægge den sjette union. Han mente, det fortsat skulle være således, at en vinder fra en lokalunion skulle rykke direkte op i de landsdækkende turneringer, og han håbede, at repræsentantskabet ville give BBU en chance for at vise, at deres nye turneringsstruktur også højnede den sportslige standard. Bent Nielsen, BBU BU, beklagede dybt, at LFBU var blevet inddraget i de problemer, man havde på Bornholm. Bent Nielsen nærede stor tillid til at det nye slutspil på Bornholm vil højne den sportslige standard, og anbefalede, at man stemte imod forslaget, så der også i fremtiden ville være plads til et DBU Bornholm. Ove Jensen, LFBU, mente ikke at forslaget kunne ses som en måde at sikre en sportslig korrekt afvikling. Han ønskede at bevare princippet om, at alle lokalunioner har ret til oprykning til de landsdækkende rækker. Christian Kofoed, oed, KBU, stillede sig positiv overfor forslaget. Primært fordi han mente, at forslaget sikrede en vis fornuftig og rimelig sportslig udvælgelse i turneringerne. Verner Ebdrup, JBU BU, mente, at man skulle have et større erfaringsgrundlag, før man ændrede på rækken. Han forstod ikke den skriftlige motivering og mente ikke, at LFBU skulle bøde for BBUs sportslige problemer i øjeblikket. Allan Hansen, FBU, erklærede sig enig i, at resultaterne fra BBU i 2000 ikke levede op til de sportslige krav, man med rette kunne stille for at man kan være med i en DBU turnering. Han mente dog ikke, at LFBU havde diskvalificeret sig selv, og grundlæggende mente han, at alle hold i en given række skal have noget at spille for. Allan Hansen foreslog derfor, at man skulle vente 1-2 år, og bruge ventetiden på at kigge på de sportslige resultater, før man kiggede på mulige ændringer. Erik Asmund, SBU, erklærede sig tilfreds med debatten, og at man stadig er åben overfor at kunne vende tilbage til tingene Bulletin 3 - side 21

19 Repræsentantskabsmøde 2001 på et senere tidspunkt, hvorefter han trak forslaget. Dirigenten noterede sig, at der ikke var nogen, der ønskede at opretholde forslaget. Forslag E3 Kai Andersen, BBU BU, trak forslag E3 om ændring af beslutning vedrørende Bornholmsserien efter Erik Asmund havde trukket E2. Der var ingen, der ønskede at opretholde forslaget. Forslag E4 Henrik Ravnild, KBU, motiverede forslag E4 om ændring af beslutning vedrørende Bornholmsserien, der vil gøre tingene mere enkle. Dirigenten sendte forslaget til afstemning, og noterede, at det krævede 3/4- flertal for at blive vedtaget. 140 stemte for, og forslaget blev dermed vedtaget. Forslag E5 Henrik Ravnild, KBU, motiverede forslag E5, som er en tilføjelse til bestemmelserne vedr. afvikling af oprykningsspillet 6.1 litra f. Der var ingen bemærkninger, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. F: Forslag til ændring af propositionerne for Dame-DM Jørgen Nielsen, Dame-DM, trak F1 og ændringsforslaget til F1, samt konsekvensforslaget G1, efter bestyrelsens hensigtserklæring om at nedsætte en bredt dækkende kommission, der skal udarbejde et fælles forslag vedr. damefodboldens struktur til næste års møde. Dirigenten oplyste, at Mogens Jørgensen også havde trukket sit gule forslag, således at man nu samlede kræfterne om det kommissorium arbejde, som bestyrelsen havde besluttet at etablere. Der var ingen, der ønskede at opretholde forslagene. 5. Valg af formand, næstformand og kasserer Dirigenten noterede, at Henning R. Jensen var indstillet på genvalg som næstformand, og spurgte repræsentantskabet, om der var andre forslag Egon O. Hansen, JBU BU, anbefalede på vegne af JBU Benny Hansen som næstformandskandidat på baggrund af de holdninger, han repræsenterede, og de tanker han havde omkring DBUs og dansk fodbolds udvikling i fremtiden. Egon O. Hansen erklærede, at Benny Hansen ønskede at styrke DBU som fodboldens enhedsorganisation, hvor kræfterne i bredden og eliten blev forenet i udvikling til gavn for alle klubber og alle fodboldspillere i Danmark. Egon O. Hansen mente, det var Benny Hansens opfattelse, at de overordnede politiske rammer bør fastlægges af DBU, hvorefter det praktiske arbejde skulle udføres decentralt. Nøgleorden i denne forbindelse var samhørighed, uddelegering og tillid. Han mente, at vi skulle være bevidste om, at ideer og forslag til nye initiativer opstod overalt i en organisation og ikke blot i den administrative og politiske top. Vi skulle forstår at motivere og uddelegere ansvar til de mange personer, der er tilknyttet DBUs organisation. Men det betyder også, at vi skal lade indflydelse og kompetence følge med forpligtelsen. Disse tanker mente Egon O. Hansen var hele fundamentet for Benny Hansens kandidatur. Benny Hansen så næstformanden som sparringspartner og naturlig stedfortræder for DBUs formand. Det være sig nationalt eller internationalt. Egon O. Hansen nævnte også den omfattende kontaktflade, som Benny Hansen har via formandsposten i JBU, bestyrelsesposten i DBU og DIF, samt formandsposten i FLU, og han nævnte også, at Benny Hansen har været formand for DBUs børne- og ungdomsudvalg siden opstarten i Egon O. Hansen pointerede afslutningsvis, at JBU ikke ønskede næstformandsposten med henblik på at tilgodese snævre jyske interesser, da en næstformand i DBU naturligvis skulle tilgodese alle partnere i dansk fodbold. Poul Hyldgaar aard, mente, at alt det Egon Hansen sagde om Benny Hansen i tilsvarende grad gjaldt Henning R. Jensen. Igennem Poul Hyldgaards ti-årige samarbejde med Henning R. Jensen var han ikke stødt på nogle holdninger, der var forskellige fra det som Egon Hansen fremsatte som målsætninger. Han pointerede, at Henning R. Jensen havde rygtet sit hverv, som valgt af repræsentantskabet og erklærede sig derfor tilfreds med, at han havde glemt sit jyske bagland, da han mente, det var de 144 tilstedeværende repræsentanter, der i virkeligheden var hans bagland. Poul Hyldgaard fremhævede den store erfaring som Henning R. Jensen havde opnået igennem hans ti-årige virke som næstformand, og han anbefalede derfor Henning R. Jensen som fortsat næstformand. Henrik Ravnild, KBU, erklærede at han stemte for genvalg. Han mente, at det ville være at spilde guld på gulvet, hvis man lod en næstformand med 10 års erfaring for- Bulletin 3 - side 22

20 Repræsentantskabsmøde 2001 svinde på denne måde. Han efterlyste en beskrivelse af, hvad folk mente, der var galt med Henning R. Jensen i dag og som ikke var i vejen med ham for to år siden. Han efterlyste derudover en tilkendegivelse fra de øvrige FLU-medlemmer, siden man brugte Benny Hansens formandspost i FLU som promovering af hans kandidatur som næstformand i DBU. Erik Asmund, SBU, mente ikke, at man havde hørt, hvad det var, Henning R. Jensen havde gjort så dårligt, at han ikke længere var en værdig næstformand, ej hellere hvilke holdninger det var, der skulle gøre Benny Hansen til en bedre næstformand. Han synes, man skulle gøre nytte af Henning R. Jensens erfaring. Erik Asmunds drog paralleller til den tidligere middelalder, hvor det var almindeligt, at man i Jylland skaffede sig af med regenter og fyrster, når de ikke sikrede at de jyske folk fik deres del af kagen, og Erik Asmund mente, at man nu havde en ny jysk høvding, som heller ikke længere duede, fordi han havde tilladt sig at være helhedens forkæmper. Han undrede sig derudover, at Egon O. Hansen fremhævede, at Benny Hansen ikke ville tilgodese snævre jyske interesser, for det mente han netop, at jyderne havde kritiseret Henning R. Jensen for ikke at have gjort. Han anbefalede derfor, at man stemte for Henning R. Jensen Bent Clausen, JBU BU, mente, at valget udelukkende handlede om holdninger til, hvordan DBU skal ledes. Hvordan organisationen skal udvikles i fremtiden. Han mente, at der var forskel i holdningerne hos de to kandidater. For Benny Hansen var det afgørende, at en organisation hang sammen fra top til bund, at der var en rød tråd i arbejdet i form af et fælles værdigrundlag, at der var et synligt mål og handlingsplaner, som alle kunne arbejde ud fra, og Bent Clausen mente, at hele Benny Hansens arbejde på børn- og ungdomsområdet illustrerede dette. Bent Clausen konstaterede, at den ledelsesform slet ikke blev anerkendt i det omfang, de fandt det nødvendigt for at udvikle og styrke DBU. Så han opfordrede, at repræsentantskabet stemte på Benny Hansen. John Tefk efke, e, Herre-DS e-ds, udtrykte skuffelse over, at afstemningen tilsyneladende allerede var afgjort. Han kunne ikke umiddelbart få øje på de store forskelle imellem de to kandidater. Han understregede, at man kendte Henning R. Jensen, mens Benny Hansen var lidt mere ukendt, derfor opfordrede han Benny Hansen til at stille sig op og fortælle præcist, hvad det er, som han kunne gøre meget bedre. Peter Iversen, AC Horsens, anbefalede Benny Hansen, som han mente ville være med til at fremme en udvikling, der både tilgodeså eliten og bredden. Peter Iversen erklærede, at Benny Hansen var en person, de havde tillid til ville være med til at gennemføre væsentlige ændringer strukturelt og økonomisk. Poul Hyldgaar aard, erklærede, at han ikke havde nogen grund til at sætte spørgsmålstegn ved de rosende bemærkninger omkring Benny Hansen ikke var rigtige, men han mente fortsat, at man gik som katten omkring den varme grød. Han pointerede, at det ikke kunne være et spørgsmål om at få en yngre kandidat og udfra det han havde hørt heller ikke et spørgsmål om visioner og holdninger. Han erklærede, at han fortsat savnede en begrundelse for, at man ikke kunne stemme for Henning R. Jensen som havde gjort sit arbejde i mange år. Verner Ebdrup, JBU BU, forstod ikke kritikken omkring opstillelsen af Benny Hansen. Han mente, det var naturligt, at JBU opstillede sin dygtige formand til en toppost, som han mente, var den bedste næstformand DBU kunne få. Han deklarerede, at Benny Hansen havde kontrakt til græsrødderne, og at han havde over 200 tillidsfolk i sin union, som han kunne lytte til og lade sig inspirere af. Han pointerede, at Benny Hansen var et ærligt og tillidsfuldt menneske, som ikke var belastet af fortiden i DBU, men som altid er parat til at løse de opgaver, der kom i DBU - fordomsfrit. Verner Ebdrup mente, at Benny Hansen repræsenterede bredden i dansk fodbold, og det måtte være rigtigt, at disse mange folk blev repræsenteret på næstformandsposten. Erik Kjær Mortensen, SBU, mente, der var Bulletin 3 - side 23

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere