Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: Sted: Bispebjerg Hospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital"

Transkript

1 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: Sted: Bispebjerg Hospital Telefon Direkte Fax Web Dato: 19. marts 2015 Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Deltagere: Ane Friis Bendix, BFH Merete Røn Christensen, Københavns Kommune Vivian Buse, Københavns Kommune, SUF Torben Laurén, Frederiksberg Kommune Henrik Tafdrup, Frederiksberg Kommune Kim Lybeck Sørensen, Almen Praksis Flemming Skovsgaard, Almen Praksis Hans Perrild, BFH Mette Faber, ASP, BFH Carsten Hendriksen, BFH Fraværende: Winnie Brandt, Koncern Plan og Udvikling Lars B. Hansen, Sundhedsstaben, Københavns Kommune Mette Vedsmand, Københavns Kommune, SOF Heidi Stuhaug, Frederiksberg Kommune Susanne Mikkelsen, Frederiksberg Kommune Peter Lynge Kjær, BFH Under punkt 6 deltog konsulent Thilde Lydiksen, fra Københavns Kommune. Dagsorden: 1. Temadrøftelse: Tværsektoriel Forskningsenhed 2. Sundhedsaftaler Drøftelse af proces for implementering af Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 4. Drøftelse af den lokale implementering af opfølgende hjemmebesøg 5. Ibrugtagelse af REF01 6. Status for / afrapportering fra

2 a. Følgegruppen for Kommunikationsaftalen b. Patientsikkerhedsforum vedr. tværsektorielle utilsigtede hændelser c. Arbejdsgruppen vedrørende forløbskoordination d. TUE 7. Gensidig orientering med nyt fra a. Frederiksberg Kommune b. Københavns Kommune c. Almen praksis d. BFH 8. Godkendelse af revideret mødeplan for Evt. Ane Friis Bendix indledte mødet med at byde velkommen til praktiserende læge Flemming Skovsgaard som nyt medlem af Samordningsudvalget, udpeget af Praksisudvalget. Ad 1. Temadrøftelse: Tværsektoriel Forskningsenhed Carsten Hendriksen præsenterede den regionale Tværsektorielle Forskningsenhed (TFE), hvis formål er at styrke den tværsektorielle forskning i Region Hovedstaden. I relation til TFE er der nedsat en koordinationsgruppe, som tager centrale strategiske beslutninger om TFE s virke. I koordinationsgruppen sidder repræsentanter fra kommunerne, almen praksis, administrationen, psykiatrien og hospitalerne i Region Hovedstaden. TFE refererer til Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler. TFEs kerneområder er udvikling af forskningsprojekter, videndeling, netværksdannelse og kvalificering af projektforslag. Desuden administrerer TFE Tværspuljen, der årligt uddeler fire mio. kr. til tværsektorielle forskningsprojekter og til udarbejdelse af projektbeskrivelser. Carsten Hendriksen henviste i øvrigt til TFE s hjemmeside (www.tferegionh.dk) for mere information om enheden og Tværspuljen. Præsentation er vedhæftet som bilag. Ad 2. Sundhedsaftaler Ane Friis Bendix og Torben Laurén orienterede om, at Sundhedsstyrelsen netop har godkendt sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Desuden kunne det oplyses, at sundhedsaftalens implementeringsplan for 2015 er godkendt i SKU. Herefter gennemgik Ane Friis Bendix forslag til den fremtidige organisering af arbejdet med udvikling, konkretisering og implementering af sundhedsaftalen jf. vedhæftede slides. Side 2

3 Samordningsudvalgets opgave bliver at forestå den praktiske implementering af sundhedsaftalens indsatser. Hovedparten af indsatserne skal imidlertid først konkretiseres/udvikles inden de kan implementeres. Dette sker i permanente og midlertidige arbejdsgrupper. Det betyder, at samordningsudvalget her og nu ikke har konkrete opgaver i forhold til implementeringsplanen. Der var i udvalget enighed om, at det fremadrettet bliver en stor opgave at holde styr på Sundhedsaftalens mange indsatser, herunder implementering, status, fremdrift mv. På den baggrund blev det foreslået i regi af samordningsudvalget at nedsættes en gruppe til at følge arbejde med implementering af Sundhedsaftalens indsatser. Det blev besluttet at drøfte dette forslag ved næste møde i udvalget. Der var også enighed om, at det delte formandskab mellem almen praksis, kommuner og hospitaler skal afklares ikke mindst i relation til almen praksis rolle. Ad 3. Drøftelse af proces for implementering af Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Proces for implementering af Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft blev drøftet. Det blev aftalt, at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentation fra almen praksis, kommunerne og hospitalet. Forløbskoordinator Anne-Mette Falkenberg Andgren i ASP varetager opgaven som formand for arbejdsgruppen. I forbindelse med arbejdet med implementeringen af forløbsprogrammet er der behov for at få almen praksis rolle afklaret. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og almen praksis vender retur til Mette Faber med navne på repræsentanter til arbejdsgruppen. Flemming Skovsgaard efterspurgte evidens på forberedelsesskemaet til identifikation af behov for rehabilitering og palliation hos mennesker med kræft. Efter mødet: Merete Røn Christensen har bedt om, at der sammen med referatet udsendes artikel, som belyser evidensen for ovennævnte forberedelsesskema (se vedhæftede fil). Ad 4. Drøftelse af den lokale implementering af opfølgende hjemmebesøg Udvalget kunne ikke genkende data i skemaet med opgørelse af antal opfølgende hjemmebesøg. Københavns Kommune har ikke tiltrådt aftalen om opfølgende hjemmebesøg og var derfor uforstående overfor, at der optrådte data herom i opgørelsen. Henrik Tafdrup oplyste, at opgørelsen over antal opfølgende hjemmebesøg i Frederiksberg Kommune ikke stemmer overens med kommunens egne opgørelser. Det blev aftalt, at Mette Christensen følger op på sagen. Efter mødet: Mette Christensen har haft kontakt til chefkonsulent Helle Hilding- Nørkjær i regionen, der oplyser at data er opgjort på baggrund af indberetninger af de praktiserende lægers afregning. Helle Hilding-Nørkjær fortæller, at man i flere tilfælde har oplevet at regionens opgørelse ikke stemmer overens med kommunernes opgørelse over opfølgende hjemmebesøg og at hun derfor meget gerne Side 3

4 vil i dialog med en kommune herom for at kigge nærmere på problemstillingen. I den forbindelse henviste Mette Christensen til Henrik Tafdrup. Ad 5. Ibrugtagelse af REF01 Mette Faber orienterede om, at der er og har været fokus på at indføre ref01 på hospitalet. En oversigt over antal afsendte ref01 til Forebyggelsescentrene i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune viser, at afdelingerne anvender ref01 i stigende grad. Ad 6a. Status for / afrapportering fra Følgegruppen for Kommunikationsaftalen Mette Faber informerede om, at Følgegruppen for Kommunikationsaftalen er omdannet til en ERFA-gruppe. ERFA-gruppen følger op på evalueringen af kommunikationsaftalen udført af KORA. Desuden vil ERFA-gruppen tage initiativ til at revidere folderen Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer i forhold til den nye sundhedsaftale. Ad 6b. Status for / afrapportering fra Patientsikkerhedsforum vedr. tværsektorielle utilsigtede hændelser Mette Faber orienterede om, at efter at Københavns Kommunes nye risikomanager er indtrådt i Patientsikkerhedsforum består Patientsikkerhedsforum nu at de rette personer. Der er planlagt formøde mellem de 4 risikomanager fra de to kommuner, hospital og region. Her skal de tværgående UTH drøftes og tematiseres mhp. fremlæggelse i Patientsikkerhedsforum. Desuden informerede Mette Faber om, at der forsat er stort behov for at have fokus på medicinområdet. Ad 6c. Status for / afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende forløbskoordination Merete Røn Christensen orienterede om, at det som tidligere nævnt er besluttet at arbejde med Udskrivning til plejebolig. I den forbindelse er der nedsat en undergruppe/projektgruppe, der har fået til opgave at udarbejde en projektbeskrivelse vedrørende det samlede forløb fra indlæggelse til udskrivelse for en beboer i plejebolig. Projektlederfunktionen er delt mellem hospital og kommunen. Det blev aftalt at projektet præsenteres ved næste møde i udvalget. Ad 6d. Status for / afrapportering TUE Mette Faber og Vivian Buse orienterede om, at der meget snart foreligger en evaluering af TUE. Der er blandt borgere og personale stor tilfredshed med TUE. Det blev oplyst, at TUE i gennemsnit modtager 5 borgere dagligt efter SOF-borgere er blevet inkluderet. Det er på nuværende tidspunkt besluttet at TUE forsætter til og med I den forbindelse udsendt information til de praktiserende læger herom. Side 4

5 Ad 7a. Gensidig orientering med nyt fra Frederiksberg Kommune Torben Laurén orienterede om, at Frederiksberg Kommune sammen med Struer Kommune og Diakonissestiftelsen skal deltage i et projekt i regi af Socialministeriet, der omhandler udvikling af modeller til inddragelse af private leverandører inden for rehabilitering på ældreområdet. Desuden orienterede Torben Laurén om, at hjemmesygeplejen og hjemmehjælpen 1. januar 2015 er sammenlagt til et ledelsesområde. Ad 7b. Gensidig orientering med nyt fra Københavns Kommune Merete Røn Christensen informerede om, at der i forhold til Serviceloven er kommet nye regler, der betyder at alle borgere skal tilbydes et rehabiliteringsforløb forud for bevillig af hjemmepleje og hjemmesygepleje. Desuden informerede Merete Røn Christensen om, at der er åbnet 23 nye rehabiliteringspladser i Håndværkerhaven og at de palliative pladser herfra er flyttet til Vigerslevhus. På vegne af Mette Vedsmand orienterede Merete Røn Christensen om, at kommunen havde oplevet et problematisk forløb med en svært overvægtig mand udskrevet fra hospitalet. I den forbindelse blev der efterspurgt om hospitalet har et bariatrisk team. Ane Friis Bendix lovede at undersøge dette. Desuden blev det aftalt på et senere tidspunkt at tage temaet overvægt op i udvalget mhp. drøftelse. Efter mødet: BFH har ikke et Bariatrisk Team og har efter sigende aldrig haft det. Ad 7c. Gensidig orientering med nyt fra Almen praksis Flemming Skovsgaard informerede om at almen praksis ikke har tilgået rammeaftalen vedrørende FMK. Der foregår på nuværende tidspunkt forhandlinger herom med KL. Ad 7d. Gensidig orientering med nyt fra BFH Ane Friis Bendix orienterede om revision af HOPP 2020, som betyder at al kirurgi inkl. den anæstesiologiske funktion på FRH-matriklen lukkes såfremt forslaget godkendes. Det betyder, at BFH mister det urologiske speciale og hospitalet dermed får en meget smal kirurgisk profil. Desuden er der planer om at slå al reumatologi i regionen sammen på Rigshospitalet og Glostrup Hospital med udefunktioner på akuthospitalerne, herunder på FRH-matriklen. Endvidere er der planer om at samle dermatologien fra henholdsvis Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital på BBH-matriklen. Forslagene behandles ved Regionrådets møde den 16. juni På baggrund af en regional udmelding om en større besparelse i 2015 og 2016 arbejder BFH på et forslag til konkret udmøntning af besparelsen. Ane Friis Bendix oplyste, at hun stopper med udgangen af maj og takkede i den forbindelse for et godt samarbejde i udvalget. Udvalgets medlemmer vil blive inviteret til afskedsreception den 29. maj Side 5

6 Ad 8. Godkendelse af revideret mødeplan for 2015 Revideret mødeplan for 2015 blev godkendt. Ad 9. Evt. Mette Faber orienterede om de nye regler for medgivelse af medicin til patienter, der har behov for hjælp til medicinering efter udskrivelse. Det er i regionen besluttet, at der skal medgives medicin til 2 hverdage ved udskrivelsen, dvs. til udskrivelsesdagen og følgende hverdag. Udskrives patienten efter kl. 12, tæller udskrivelsesdagen ikke med. Hvor der er søn- og helligdage mellem de 2 hverdage medgives således medicin til flere dage. Ifølge regionen er der besked på vej ud til kommunerne og almen praksis om ovenstående nye regler. Torben Laurén takkede Ane Friis Bendix for den store indsats i forbindelse med arbejdet i Samordningsudvalget. Side 6

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Tværsektoriel demensstyregruppe

Tværsektoriel demensstyregruppe Tværsektoriel demensstyregruppe Dagsorden møde den 9.01.2015, Kl. 13.00-15.00 Referent: Jette Kallehauge Deltagere: Søren Rask Bredkjær; Britta Ortiz Echeverria, Lars Peter Laugesen, Karen Irene Nielsen,

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Projekt vedr. analog substitution af lægemidler 3 Ny tandpinevagt 3 Midlertidig lysbehandlingsfunktion på Frederikshavn Sygehus 4 Udvikling

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6 DPSD årsberetning 2014 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg URL: http://www.patientombuddet.dk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere