MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe :00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels"

Transkript

1 DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven Bjerre Mette Vaaben Mortensen Mette Bierbaum Thomas Bille Mette Dissing Elsa Eriksen Anne-Sofie Fischer Petersen Anne Gotlieb Hertz Line Soot Flemming Skovsgaard Ane Friis Bendix Kirsten Breindal Else Hjortsø Jean Hald Jensen Birgitte Harbo Winnie Brandt Formand Afbud Afbud Afbud Afbud Side 1 af 11

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forberedelse af dagsorden til møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 13. maj 3. Oprettelse af ny 'Pulje til tværsektorielle udviklingsprojekter' samt kriterier for udmøntning af puljen 4. Revision af forløbsprogrammer for KOL og Type 2 diabetes 6. Genoptræningsforløbsbeskrivelser for hoftenære brud og benamputationer 7. Plan for implementering af bekendtgørelse og vejledning på genoptræningsområdet 8. Eventuelt Side 2 af 11

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN At Den administrative styregruppe godkender den udsendte dagsorden som grundlag for mødets afvikling. Side 3 af 11

4 2. FORBEREDELSE AF DAGSORDEN TIL MØDE I SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET DEN 13. MAJ Punktet eftersendes. Side 4 af 11

5 3. OPRETTELSE AF NY 'PULJE TIL TVÆRSEKTORIELLE UDVIKLINGSPROJEKTER' SAMT KRITERIER FOR UDMØNTNING AF PULJEN Region Hovedstaden har siden 2007 haft en Forebyggelsespulje, der har støttet tværsektorielle samarbejdsprojekter til forebyggelse og sundhedsfremme i overgangen mellem den kommunale og regionale opgavevaretagelse. For at opnå støtte fra puljen har der været krav om, at projekterne skulle have en kommunal medfinansiering svarende til mindst 50 % af projektets budget. Puljen var i 2015 på 6,2 mio. kr. Det vurderes, at der for også fremadrettet at sikre nytænkning og udvikling af det tværsektorielle samarbejde er behov for en ansøgningspulje til udviklings- og implementeringsprojekter, der understøtter sammenhængende løsninger, der går på tværs af sundhedsvæsenet. Region Hovedstadens politiske Udvalg for Tværsektorielt Samarbejde skal derfor ultimo april 2015 tage stilling til et forslag om, at der afsættes 7 mio. kr. til en ny "Pulje til tværsektorielle udviklingsprojekter" for 2016 og frem. Generelle kriterier for tildeling af midler fra Pulje til tværsektorielle udviklingsprojekter Det forslås, at den nye pulje i vid udstrækning skal tage afsæt i de positive erfaringer, der er opnået med Forebyggelsespuljen. På den baggrund er der lagt op til følgende kriterier for tildeling af midler: Projekterne skal tage afsæt i visioner og indsatser i sundhedsaftalen mellem regionen og de 29 kommuner i Region Hovedstaden Projekterne skal understøtte samarbejdet mellem den regionale og kommunale opgavevaretagelse om sammenhængende løsninger for de borgere, der har kontakt med minimum to sektorer: Dvs. enten a) hospitaler, kommuner og praksissektoren, b) hospitaler og kommuner eller c) kommuner og praksissektoren Det er en forudsætning for bevilling af midler, at der er kommunal medfinansiering svarende til mindst 50 procent af projektets budget Projekterne skal bygge på eksisterende relevant viden og evidens og skal være økonomisk selvbærende efter projektperioden Projekterne skal generere ny anvendelig og systematiseret viden eller understøtte implementering af kendt, anvendelig og systematiseret viden Det skal i projektansøgningen anskueliggøres, hvordan der sikres en hensigtsmæssig organisatorisk forankring af projektet, hvordan projektet evalueres og hvordan der vil ske videndeling af projektresultaterne Det skal i projektansøgningen anskueliggøres, hvordan projekterne såvel økonomisk som organisatorisk kan videreføres efter endt projektperiode, og ansøgningen skal indeholde en konkret plan herfor Projekterne skal som udgangspunkt have aktivitetsmæssigt tyngde i 2016 og Der er dog åbenhed overfor, at større komplekse projekter kan afvikles over en periode på 3 år. Det foreslås, at vurderingen af de indkomne ansøgninger sker i et vurderingsudvalg med faglige og administrative repræsentanter fra regionen og kommunerne - svarende til det vurderingsudvalg, der har vurderet ansøgningerne til Forebyggelsespuljen. Forslag til fokus for Pulje til tværsektorielle udviklingsprojekter for 2016 Sundhedsaftalen indeholder 73 indsatser, der omhandler en styrkelse af samarbejdet mellem kommuner, region og praksissektoren. Midlerne til direkte understøttelse af implementeringsplanerne for sundhedsaftalens indsatser forventes at blive allokeret som led i henholdsvis kommunernes og regionens årlige budgetforhandlinger jf det aftalte i økonomiaftalerne. Det vurderes, at der derudover er behov for at støtte mulighederne for at gå nye veje og udvikle og implementere indsatser, der ligger inden for rammerne af sundhedsaftalens politiske visionsområder, men som ikke eller kun i begrænset omfang er omfattet af de 73 konkrete indsatser i sundhedsaftalens administrative del. Side 5 af 11

6 For at imødegå dette behov anbefales det derfor, at puljen for 2016 målrettes sådanne indsatser. Det kan eksempelvis omhandle: Tværsektorielle indsatser, som er målrettet særligt udsatte borgere - f.eks. hjemløse, borgere med stofmisbrug eller varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser hos børn og voksne Indsatser på børneområdet målrettet forebyggelse eller børn med længerevarende sygdom Udvikling af nye indsatser, der kan styrke samarbejdet om inddragelse mellem borgere, herunder pårørende og fagprofessionelle. Herunder f.eks. projekter hvor Patientinddragelsesudvalget har en aktiv initierende eller styrende rolle Indsatser der styrker samarbejdet i forhold til borgere, der sideløbende har behov for indsatser på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og uddannelses-, beskæftigelsesområdet Projekter, der har fokus på at udvikle samarbejdet med bruger og pårørende organisationer Proces for udmøntning af Puljen til tværsektorielle udviklingsprojekter 2016 Det foreslås, at puljen udmøntes en gang årligt. For at sikre tid til arbejdet med projektansøgninger er det væsentligt, at der sker en tidlig udmelding af puljen. Det foreslås derfor, at kriterierne for ansøgning til puljen for det kommende kalenderår så vidt muligt udmeldes i det foregående kalenderårs 1. kvartal og beslutning om udmøntningen af puljen sker i 4. kvartal efter regionens og kommunernes budgetvedtagelse. Forhåndsudmeldingen af puljen vil ske med forbehold for regionens budgetvedtagelse. I forhold til puljen for 2016 er det dog nødvendigt arbejde ud fra en alternativ proces. Forudsat, at forslaget om etablering af en pulje på 7 mio. kr. til sammenhængende løsninger godkendes i regionsrådet, og at der gives bemyndigelse til, at Sundhedskoordinationsudvalget kan træffe den endelige beslutning om midlernes anvendelse, foreslås følgende proces: 13. maj 2015: Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslag til kriterier for puljens udmøntning i oktober 2015: Ansøgningsfrist 1. oktober november 2015: Faglig vurdering af ansøgninger 3. december 2015: Udmøntning af puljen for 2016 godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget. At Den Administrative Styregruppe godkender forslag om oprettelse af ny Pulje til tværsektorielle udviklingsprojekter, herunder forslag til generelle kriterier for tildeling af midler. At Den Administrative Styregruppe godkender forslag til fokusområder for udmøntning af Puljen til tværsektorielle udviklingsprojekter for At Den Administrative Styregruppe godkender forslag til proces for udmøntning af Puljen til tværsektorielle udviklingsprojekter for Side 6 af 11

7 4. REVISION AF FORLØBSPROGRAMMER FOR KOL OG TYPE 2 DIABETES Den Administrative Styregruppe godkendte i efteråret 2013, at der skulle foretages en faglig revision af forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes. Revisionen af forløbsprogrammerne er færdiggjort af de respektive arbejdsgrupper efter bemyndigelse fra og drøftelse i Udviklingsgruppen for patientrettet forebyggelse. Den Administrative Styregruppe sendte de fagligt reviderede forløbsprogrammer i høring i kommuner, hospitaler, relevante sundhedsfaglige råd, patientforeninger samt PLO Hovedstaden i december På baggrund af høringen har administrationen besluttet, at godkendelse af forløbsprogrammet for type 2 diabetes afventer Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af type 2 diabetes, som forventes at udkomme i juni Beslutningen om at vente skyldes især, at der forventes ændringer i anbefalingerne for fysisk træning (øget træningsfrekvens og varighed af træningsprogrammer). Forløbsprogrammet for KOL er justeret på baggrund af høringssvarene og lægges nu frem til godkendelse i Den Administrative Styregruppe. Den faglige revision af forløbsprogrammet for KOL Formålet med en faglig revision er at sikre, at beskrivelserne af faglige indsatser opdateres i henhold til ny viden. Siden den første version af forløbsprogrammet for KOL (2009) er der fremkommet en del ny viden. Der er bl.a. udarbejdet nye guidelines til klassifikation af patienter med KOL samt nationale kliniske retningslinjer for KOL-rehabilitering (Sundhedsstyrelsen 2014). Det har således være nødvendigt med en gennemskrivning af store dele af forløbsprogrammet. Arbejdsgruppen har jf. deres kommissorium ikke forholdt sig til organisering og implementering af indsatsen. De væsentligste ændringer i det reviderede program er fremhævet på side 5 i forløbsprogrammet for KOL (se bilag 1). Resultat af høring Høringssvarene viser, at der generelt set er opbakning til revisionen fra kommuner samt hospitaler (se bilag 2 for et samlet overblik over alle høringssvar). Et par hospitaler udtrykte dog en bekymring for, at flere borgere skal tilbydes rehabilitering samt, at flere patienter skal følges til kontrol i hospitalsambulatorier. Sundhedsfagligt råd for lungesygdomme tillagde denne bekymring så meget vægt, at de ikke kunne anbefale en godkendelse af høringsudkast til program. På den baggrund blev anbefalinger til stratificeringen samt kontrolbesøg ændret. Således lægges der nu op til, at kontrolbesøg i højere grad skal forekomme efter behov samt, at enkelte stabile patienter, som ellers skulle følges i hospitalsambulatorierne, nu kan følges i almen praksis, hvis de har brug for mere end ét årligt kontrolbesøg. Anbefalinger til stratificering ses i forløbsprogrammet side Denne ændring betyder, at PLO-Hovedstaden har fået fremsendt den seneste version af forløbsprogrammet til høring igen, da det angiveligt vil medføre (et mindre) antal øgede patienter i almen praksis. Derudover afstedkom høringen konkrete tilpasninger og præciseringer, som skal tydeliggøre de nye anbefalinger. Overordnet revision af forløbsprogrammer Den Administrative Styregruppe har tidligere godkendt, at der i takt med, at forløbsprogrammerne skal revideres, fremover skal tages afsæt i en generisk vejledning for udarbejdelse af forløbsprogrammer i Region Hovedstaden. Denne er i øjeblikket er ved at blive udarbejdet og forventes fremlagt for Den Administrative Styregruppe til sommer Vejledningen vil komme med anbefalinger til både organisering, implementering og temaer om ulighed, inklusion af sårbare patienter, patientens behov i centrum mv. Det betyder, at også det nu fagligt reviderede forløbsprogram for KOL skal gennemgå Side 7 af 11

8 endnu en revision, for at kunne omfatte disse generelle temaer. At Den Administrative Styregruppe godkender den faglige revision af forløbsprogrammet for KOL. At Den Administrative Styregruppe tager udskydelse af den endelige faglige revision og godkendelse af forløbsprogrammet for type 2 diabetes til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE 1. Forløbsprogram KOL udkast 3version marts høringssvar forløbsprogram for KOL overblik Side 8 af 11

9 6. GENOPTRÆNINGSFORLØBSBESKRIVELSER FOR HOFTENÆRE BRUD OG BENAMPUTATIONER Den 19. december 2014 godkendte Den Administrative Styregruppe, at genoptræningsforløbsbeskrivelserne for henholdsvis hoftenære brud og benamputationer blev sendt i høring. Formandskabet for udviklingsgruppen vedr. genoptræning blev på mødet bemyndiget til, at vurdere om høringssvarene giver anledning til revision eller fornyet behandling i Den Administrative Styregruppe. Genoptræningsforløbsbeskrivelserne har været i høring på hospitaler og i kommuner. De indkomne høringssvar for genoptræningsforløbsbeskrivelserne for hhv. benamputationer og hoftenære brud har alene givet anledning til mindre justeringer og høringen betragtes derfor som afsluttet. Det er udviklingsgruppens vurdering, at høringssvarene ikke giver anledning til fornyet behandling af genoptræningsforløbsbeskrivelserne i Den Administrative Styregruppe. Genoptræningsforløbsbeskrivelserne (se bilag 1 og 2) bliver sendt til implementering via samordningsudvalgene samt lagt på Region Hovedstadens hjemmeside under den særlige hjemmeside for sundhedsaftalen. At Den Administrative Styregruppe godkender, at genoptræningsforløbsbeskrivelserne for henholdsvis hoftenære brud og benamputationer sendes til implementering via samordningsudvalgene. BILAGSFORTEGNELSE 1. Genoptræningsforløbsbeskrivelse for benamputerede RegionH 2014 final april Genoptræningsforløbsbeskrivelse for hoftenære brud final april 2015 Side 9 af 11

10 7. PLAN FOR IMPLEMENTERING AF BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET På møde i Den Administrative Styregruppe den 27. februar 2015 blev det godkendt, at Udviklingsgruppen ver. genoptræning udarbejder en plan for implementering af ny bekendtgørelse og vejledning om "Genoptræningsplaner og om patienters valg af af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus". Udviklingsgruppens forslag til implementeringsplan fremgår af bilag. Bekendtgørelse og vejledningen for genoptræningsplaner er trådt i kraft 1. januar Udviklingsgruppen vedr. genoptræning ønsker derfor at tilkendegive, at der allerede arbejdes efterbekendtgørelsen for genoptræningsplaner, og at denne således formelt er implementeret i kommunerne og på hospitalerne. Den praktiske udmøntning af bekendtgørelsen kræver dog fortsat fokus med henblik på en styrket tværfaglig praksis. En af årsagerne til, at implementeringen betragtes som i løbende proces, er bl.a., at de tekniske forudsætninger for en entydig elektronisk overlevering i henhold til lovgivningen endnu ikke er stillet kommuner og hospitaler til rådighed. Implementeringsplanen indeholder: forslag til indsatser en kort beskrivelse af udvalgte processer et forventet tidspunkt for opstart. Der skal gøres opmærksom på, at den faglige implementering af den nye MedCom-standard vedr. genoptræningsplanen er tidsmæssig afhængig af den tekniske udarbejdelse af standarden og implementering af denne. Både den kommunale og regionale repræsentant i MedCom-arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af den nye standard, udtrykker bekymring for den lagte tidplan for dette arbejde. De forventede tidspunkter for opstart af initiativerne er med forbehold for, hensyn til den samlede portefølje af opgaver, der besluttes forankret i den permanente "Arbejdsgruppe vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler" i sundhedsaftalen At Den Administrative Styregruppe godkender implementeringsplanens indsatser med forbehold for, at forudsætningerne for den tekniske implementering er tilstede. At Den Administrative Styregrupe godkender, at opstart af indsatserne tidsmæssigt vil blive prioriteret af den permanente arbejdsgruppe, når den samlede portefølje af opgaver er besluttet. BILAGSFORTEGNELSE 1. Udviklingsgruppen vedr genoptræning - Forslag til plan for implementering af bekendtgørelse og vejledning_ Side 10 af 11

11 8. EVENTUELT Side 11 af 11

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere