n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej Batte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte"

Transkript

1 JJJ/ n nord djurs ko'mmufte a -) J = (J o (, co Tillæg til milj øgodkendelse ril Deponeringsenheden etape llla Og VVM-tilladelse Reno Djurs l/s Nymandsvej Batte 3. april214 Norddjurs Kommune. Torvet Grenaa Ttf.: Status: Gætdende / version 6/ ansvarlig PH

2 ,Þ --lr 7 Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2O1O Virksomhedens navn: Vi rksomhedens ad resse : CVR nummer: Ttf.: Antæggets adresse: Matr. nr.: Listebetegnelse: Kontaktperson 1: Ttf.: Kontaktperson 2: Ttf.: God kendetsesmyndi ghed : Titsynsmyndighed: Reno Djurs l/s Nymandsvej 11, 8444 Balle Nymandsvej 1 1, 8444 Batte 11b og 2k, Gtatved By, Hoed 5.4 Deponeringsantæg, som defineret i artiket 2, [itra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april1999 om deponering af affald, som modtager over 1 tons affatd om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25. tons, undtagen deponeringsantæg tit inert affald. Morten Therkildsen Henrik Rolsted Norddjurs Kommune Mitjøstyrelsen Godkendelsesdato: 5. maj 214 Marie Kartsson Mitjøsagsbehandler Annonceres 25. juni 214 i Lokalavisen og på Klagefristen udtøber den 23. juli 214 Søgsmålsfristen udløber den 27. december 214

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME Godkendelsen... RISIKOFORHOLD K -ASSTFICERTNG AF ETAPE WM-tiItadetse Habitatsdirektivet.. Naturbeskyttetsestovens S 3 BEDST TrLGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) VILKÅR FOR MILJøGODKENDELSEN Generett... Etablering af antæg Membransystem og perkotatopsamting... lndretning og drift Topografi Meteorotogiske data... Grundvand Perkotat... Luftforurening Deponigas Skadedyr Trafikforhotd... Driftstid Driftsforstyrretser og uhetd... Sikkerhedsstittelse Journalføring og kontrolrutiner Årsrapport. Nedlukning og efterbehandting I VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER... Ansøgningen Hovedhensyn ved meddelelse af godkendetsen... Norddjurs Kommunes vurdering... Udtatetse/ høringssvar UNDERRETNING OM AFGøRELSEN , 2 KLAGEVEJLEDNING...29 KI.AGE OVER MILJøGODKENDELSEN... Betingetser, mens en ktage behandtes Bitag: 1. Ansøgning om mitjøgodkendelse 1.a Suppterende optysninger tii ansøgningen. 1. b Beregning af sikkerhedsstitlelse. 1.c Reno Djurs's kommentarer tii indkomne høringsbemærkninger. 7. Positivtiste 3. Oversigtovermoniteringsboringer (incl. potentiatekort) 4. Oversigtskort over støjområder 5. Oversigtsptan i 1:2. 6. Lovgrundlag m.v. 7. Frembygningsptan 2

4 1 RESUMÉ Godkendelse tii komposteringsanlæg Reno Djurs l/s søger om miljøgodkendelse tit udvidetse af deponer-ingsanteegget ved Glatved Strand. På det nuværende deponeringsanlæg kan det forudses, at der på den igangværende Etape lla vil mangte kapacitet for visse affaldstyper indenfor ca. 6 år. Reno Djurs ønsker derfor at udvide deponeringsantægget for herved at sikre fortsat og langsigtet deponeringskapacitet for ejerkommunerne. Reno Djurs l/s forventer, at deponeringsanlægget i stadig større grad vil opnå position som et regionatt an[æg, som vil betjene større optande end i dag. Udvidelsen benævnes i denne mitjøgodkendelse som etape llla og er på matr. nr. 2k, Glatved by, Hoed. Arealet ejes af Reno Djurs l/s. Matriktens samtede areal er pä21 ha, hvorpå deponeringsanlægget udgør ca. 18 ha. Deponeringsantægget etableres i 3 faser. Fase I forventes at have en levetid på 11 âr, fase 2 på 16 år og fase 3 på 23 år. I bitag 1 c kan faserne for etabtering af deponeringsanlægget ses. Der er i ansøgningsmateriatet ansøgt om komposteringsantæg på en del af Etape llla. Reno Djurs l/s har efterføtgende ændret placeringen af komposteringsanlægget til Etape lla, på et ubenyttet areal, hvor der etabteres tæt betægning. Komposteringsan[æg n Êvnes derfor ikke i denne mitjøgodkendelse. Udvidelse af deponeringsanlægget er omfattet af VVM-bekendtgøretsens bitag 1 og der er derfor udarbejdet WM-redegøretse for Etape llla. Der er ligeledes udarbejdet ny tokalptan for området. Den nye lokalptan har nummer 5-77 Område til råstofindvinding, affoldsbehandling og deponering ved Glatved Strand. I Regionplan af 25 er der reserveret areater tii udvidelsen af deponeringsantæg. 3

5 2 GODKENDELSEN På grundtag af oplysningerne i ansøgningsmateriatet bitag 1, meddeler Byg og Mitjø i Norddjurs Kommune på tr,tit ø- og Teknikudvatgets vegne mitjøgodkendelse tit udvidetse af deponeringsantægget i Gtatved med nye deponeringsenheder på etape llla. Godkendetsen gives efter miljøbeskyttetseslovens 533 og godkendelsesbekendtgørelsen, som tittægsvitkår tii eksisterende mitjøgodkendetse af 3. oktober 26. Det er en forudsætning for godkendetse, at vilkårene i denne godkendelse og i ovennævnte godkendelse overhotdes. Godkendelsen gives i henhotd tit mitjøbeskyttetsestoven og omfatter kun de mi[- jømæssige forhold, der reguteres af denne [ov. På tidspunktet for meddelelse af nærværende godkendetse er deponeringsantægget underlagt bestemmetserne i bekendtgørelse nr. 149 af 28. august 213 Bekendtgørelse om deponeringsanlæq, (herefter benævnt som "deponeringsbekendtgøretsen"). Deponeringsbekendtgøretsen fastlægger btandt andet en række drifts- og kontrolvitkår tit deponeringsanlæg. Denne tittægsgodkendetse skat revurderes efter 8 år i overensstemmelse med gældende regler om, at mitjøgodkendelser revurderes regelmæssigt. Ansøger er selv ansvarlig for at indhente fornødne titladelser og godkendelser efter anden lovgivning. 2.1 RISIKOFORHOLD Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 2.2 KLASSIFICERING AF ETAPE IIIA I henhold til deponeringsbekendtgørelsens S 3, punkt 25 defineres et deponeringsanlæg som kystnært, hvis det ligger højest 15 km fra kysten og der er en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsantægget mod et marint vandområde. Reno Djurs's deponeringsantæg defineres som et kystnært deponeringsan[æg Etape lll tigger meltem,3 og 1,3 km fra kysten til Kattegat. Deponeringsenheder ktassificeres som følger: Enheder tii mineratsk affatd som kystnære enheder (MA1) Enheder til blandet affal,d som kystnære enheder (BA). Enheder tit farligt affatd som kystnære enheder (FA3) Ktassificeringen af deponeringsenhederne er foretaget på baggrund af de i ansøgningsmateriatet angive oplysninger. Deponeringsantæggets etape llla opfytder betingelserne for anvendelse af faktor 3-reglen. 4

6 2.3 WM.TILLADELSE Denne mitjøgodkendelse er at betragte som en WM-tittadetse jf. S 2 i bekendtgørelse af 237. december 21 3, begrundet af S 8 stk. 2. Afgørelsen er truffet under forudsætning af, at vitkårene i denne mitjøgodkendelse overholdes, samt at anlægget udføres som beskrevet i wm-redegøretse af 5. maj HABITATSDIREKTIVET Natura 2-områder I henhold tii S 7, stk. 1 i bekendtgøretse om udpegning og administration af internationate naturbeskyttetsesområder samt beskyttetse af visse arter, skat der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, etler i forbindelse med andre ptaner og projekter, kan påvirke et Natura 2-område væsenttigt. Nærmeste Natura 2 område: EF-fugtebeskyttelseslområde: nr. 112, Åtborg Bugt, østtige del: 23 km Habitatomräde; H44, Stubbe sø: 9 km. Ramsarområde: R11, Dele af Randers og Mariager fjorde med tilgrænsende havområde: 35 km. På baggrund af den store afstand tit nærmeste Natura 2 område har Norddjurs Kommune vurderet, at det kan udelukkes, at projektet kan medf øre væsentlige konsekvenser for arter etler naturtyper i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Der er derfor ikke behov for at gennemføre en egenttig Natura2- konsekvensvurderi ng. Artsbeskyttelse - bitag lv arter I henhotd tit 5 11 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationate naturbeskyttetsesområder samt beskyttelse af visse arter, skai der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bitag lv-arter (artsbeskyttetse). På areaterne er registreret markfirben, som er Bitag-lV beskyttet dyreart, og rødrygget tornskade, som er en bitag-l beskyttet fugteart. Begge arter er forholdsvis almindetigt forekommende i området. Projektet omfatter gennemføretse af afværgetiltag som følger:. Stutafdækning af de opfytdte deponeringsenheder foretages med næringsfattig mineratjord og stærkt katkhotdig overjord fra området, hvorved nye overdrevsområder etableres efterhånden som deponeringen afsluttes. Overjorden fra overdrevsarealer genudlægges hurtigst mutigt og at langvarige oplag i store bunker undgås så vidt dette er mutigt. Forud for antægsarbejdernes påbegyndelse etabteres supplerende teve- og ophotdssteder for firben i form af egnede jordbunker af løst sand og grus langs Gtatved Strandvej. Under den etapevise etablering af udvidetsen over de næste 2-3 år sikres konti n uert sammen hæn g metlem overd revsområderne udenfor proj ektom rådet og hentiggende areater indenfor området, samt tii sl,utafdækkede arealer. Her- 5

7 ved sikres, at yngle- og levesteder for markfirben og andre overdrevsarter bevares under anlæggets etapevis drift, og retabteres efter driften er afsluttet. Det vurderes, at hvis ovennævnte anbefalinger vedrørende planlægning og ud' førelse af antægsarbejder og håndtering af overjord føtges, vil man dels bevare overdrevsvegetationen på stedet for eftertiden og dels sikre at bestanden af markfirben ogrødrygget tornskade har samme yngle- og levesteder på lokatiteten som nu. Desuagtet skal der af hensyn tit bevarelsen af bestanden af markfirben opnås tilladetse fra Norddjurs kommune til at foretage de ændringer i området som projektet fordrer. 2.5 NATURBESKYTTELSESLOVENS S 3 Ved gennemføretsen af projektet vil arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens S 3 (overdrev) btive berørt og der skal derfor indhentes dispensation hos Norddjurs Kommune før projektet kan reatiseres. 2.6 BEDST TtLGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) For etablering af nye deponeringsanlæg er den bedst titgængetige teknik de anvisninger, der er angivet i Deponeringsbekendtgøretsen, Vejtedning nr. 9 af 1997 om affatdsdeponering, Vejtedning nr. 5 af 22 om overgangsplaner og DS/lnf 466 af 1999 om membransystemer til deponeringsanlæg. Sammen med de tekniske foranstaltninger er det konkrete valg af placering et ted i BAT-vurderingen, idet en kystnær placering anses for hensigtsmæssig og det er væsentligt, at der ikke er drikkevandsinteresse, der skat beskyttes. De ansøgte deponeringsenheder på Etape llla tigger såtedes både kystnært og i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Kravet om valg af bedste titgængetige teknik anses derfor som opfyldt. 2.7 VILKÅR FOR MILJøGODKENDELSEN Generelt 1. Godkendetsen bortfalder, hvis etableringen af den første deponeringsenhed på etape llla ikke er startet inden 3 år fra godkendetsesdatoen. 2. De første deponeringsenheder skal være taget i brug senest 5 år efter godkendetsesdatoen. 3. Tilladetsen til, at modtage affatd til behandling elter deponering bortfatder, hvis driften indstiltes i en periode på 2 år. 4. Virksomheden ska[ indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og det godkendte detaitprojekt, jf. vitkår 9, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vil,kår. 5. Et eksemptar af godkendelsen skal til enhver tid være titgængetig på virksomheden. Driftspersonatet skal være orienteret om godkendelsens indhotd. 6. Titsynsmyndigheden skal straks orienteres om føtgende forhotd: - Ejerskifte af virksomhed ogletler ejendom. 6

8 (Deponeringsanlæg må kun overdrages tii anden offenttig myndighed, sålænge nedlukning e[[er efterbehandting ikke er afsluttet, jf. mitjøbeskyttelsestovens S 5) Hel elter detvis udskiftning af driftsherre. lndstitting af driften for en længere periode. Enhver signifikant, negativ påvirkning af mitjøet. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 7. Virksomhedens beredskabsplan skal udvides til også at omfatte deponeringsanlæggets etape llla, i de titfætde hvor den eksisterende beredskabsptan ikke er dækkende Etablering af anlæg 8. Virksomheden skal give godkendetses- og titsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et antægsarbejde påbegyndes. Besked skal gives før arbejdet går i gang. 9. Detaitprojekter for de enkelte deponeringsenheder ska[ udformes i overensstemmelse med godkendelsens vitkår suppleret med de justeringer, der måtte fremgå af det på etableringstidspunktets gætdende regetsæt for affatdsdeponering. 1. Detaitprojektet skal indeholde en kvatitetskontrotplan for det udførte an[ægsarbejde, som skal forelægges tilsynsmyndigheden til godkendetse minimum 2 uger før anlægsarbejdet påbegyndes. Kvatitetskontrollen skal som minimum omfatte etablering af de aktive mitjøbeskyttende systemer i form af membran- og perkotatopsamtingssystemer Deponering af affatd må ikke påbegyndes, f ør tilsynsmyndigheden har foretaget tilsyn. 12. Dokumentation for sikkerhedsstitlelsen skal fremsendes til titsynsmyndigheden, før deponering påbegyndes Membransystem og perkolatopsamling 13. Der skat på alte deponeringsenheder etabteres et membransystem bestående af en geotogisk barriere, en bundmembran samt et perkotatopsamlingssystem Dimensionering af membran- og perkotatopsamtingssystemer skai tage udgangspunkt i, at mere end 99% af den dannede perkotatmængde skat kunne opsamtes og afledes fra membranoverfladen. Membransystemet skal etabteres med følgende udgangspunkt: a a En kunstigt etableret geologisk barriere, min.,5 m med en permeabititetskoefficient, k< 1 *1 '1 m /s. En bundmembran i form af en HDPE (high density potyethyten) potymermembran. Underl.iggende [ag skal være titstrækkelige stabite tii at hindre skadetige sætninger. 7

9 Bund- og sidemembran skal kunne modstå de fysiske, kemiske og biologiske påvirkninger, som den btiver udsat for under etabtering og drift af deponeringsanlægget. Over bund- og sidemembran skat der udlægges et minimum,5 meter tykt dræn- og beskyttetseslag, som har tit formåt at sikre, at det dannede perkolat hurtigt bliver ledt bort fra membranoverfladen til drænsystemet. Materialer, som anvendes i et drænsystem, skal være bestandig overfor det gennemsivende perkolat, og det samlede drænsystem skal kunne modstå de fysiske påvirkninger, som det btiver udsat for under etablering og drift af deponeringsantægget. Membransystemet skal føtge de retningslinier, der er beskrevet i bitag 2 punkt 3 i deponeringsbekendtgørelsen. I forbindetse med udarbejdelse af detailprojekt, skal der indgå optysninger om dimensionering, udtægning og kontrol af membransystemets enkelte komponenter svarende til kravene i DS INF/ 46ó lndretning og drift 14. Virksomhedens driftsinstrukser skal udvides tit også at omfatte deponeringsanlæggets Etape llla i det omfang, hvor den eksisterende driftsinstruks ikke er dækkende. 15. Der må udetukkende modtages affatd, der er optaget på deponiets positivliste (denne miljøgodkendelses bitag 2). Affaldskontrol 16. Der skat mindst én gang om måneden udføres stikprøvekontrol ved modtagetse af btandet affatd tii deponering. Kontrotlen skal sikre, at affatdet er egnet til, deponering og skal bestå i en udsortering af affatdet fra et titfætdigt udvalgt læs i fraktionerne: Deponeríng of PCB. Deponeringsegnet affatd.. Genanvendetigt affatd.. Forbrændingsegnet affald.. Andet affald, herunder fartigt affatd. 17. Opfytdning skat ske lodret sidetøbende med deponering af øvrigt affald på enheden, adskilt med markeringsnet. 18. Efter stutafdækning af en deponeringsenhed, hvor der er deponeret PCBhotdigt affald, skal deponeringsantæggets driftsansvartige indsende en oversigtsplan til titsynsmyndigheden med angivelse af, hvor det PCB-hotdige affal,d er beliggende Topografi 19. I driftsperioden skal der minimum en gang årtigt foretages vurdering af sætninger i det deponerede affatd. I vurderingen skat der for hver af deponeringsanlæggets enheder indgå en opgøretse over det samlede deponeringsareat, mængde og sammensætning af det deponerede affatd, deponeringsmetoder, tidspunkt for og varighed af deponeringen samt en beregning af deponeringsantæggets samlede restvolumen. 8

10 2.7.6 Meteorologiskedata 2. Der skal indsamles de nødvendige meteorotogiske data tii at vurdere:. Om den dannede mængde perkolat er stigende. o Om der sker perkotatudsivning fra anlægget. Data kan opsamtes ved en vejrstation i lokalområdet etler fra Danmarks Meteorotogiske lnstitut (DMl) under forudsætning af, at observationsdata dækker deponeri ngsan[æggets beli ggenhed. Der skal som minimum indsamtes følgende data: Porometer: Dríft Efterbehondling Nedbørsmængde Fordampning (lysimete r, etc. eller beregnet ved anerkendt algoritme) Tabet 1 Dagligt Dagligt Dagligt og mãnedsværdier Dogligt og månedsværdier Grundvand láoní te r i ng a f g r undv o nd skv a li tet 21. Som supplement tii grundvandskontrolten vedrørende deponeringsantæggets etape I og lla skal der i etape llla's drifts- og efterbehandlingsperiode foretages grundvandskontrot i følgende moniteringsboringer: a a DGU. Nr.: (BB), (816), (85), (89) Ny boring opstrøms Etape llla ved Glatved Strandvej. Ny boring mellem matr. nr. 2b og matr. nr. 2k Lokaliseringen af områdets boringer tii grundvandskontrol er angivet i bitag 3. (lokalisering af ny boring mellem matr. nr. 2b og matr. nr.zkfastlægges i samråd metlem Reno Djurs l/s, DONG Energy og godkendetsesmyndigheden). 9

11 Den supplerende grundvandskontrol skai gennemføres efter føtgende program: Analyseparameter Grundvandskvalitetskrav uslt Detektionsgrænse pgll Antal prøver pr. år ph 4 Ledningsevne 4 Tota[-N 1 4 Totat-P 4 Ammonium-N,5 4 TOC 4 cod 4 Klorid 15 4 Ftourid 4 Sutfat 25 4 Natrium 4 Calcium 4 NVOC 4 AOX 4 GC-FlD screening 4 Total Kulbrinter (Cs -C s) Naphtaten,5 2 Phenantren,1 2 Antracen,1 2 Ftouranthen,1 2 Pyren,1 2 Benzo(a)anantracen,1 2 Chrysen,1 2 Benzo(b, k)f louranthen,1 2 Benz(a)pyren,1 z lneno(1,2,3-cd)pyren,1 7 Benzo(g,h,i)peryten,1 z Sum PAH,2 z DEHP,5 2 Cvanid (oreanisk) 1 2 Arsen Chrom (lll + lv) Kobber Btv Zink Motybdæn 2 Nikket Kviksøtv,3 1 2 Cadmium 2,5 2 T Ana ram mo 22. Analyseresultaterne for grundvandskontrollen skat overholde grundvandskvatitetsgrænserne, angivet i tabetlen. Hvis et analyseresultet overskrider det normate årsgennemsnit for anatyseresultatet med 1 %, skal der umiddetbart efter resultatet foreligger foretages en ny prøvetagning. Hvis analysen af den ny prøve viser overskridetser, skal der inden en måned efter resuttatet foretigger, fremsendes forslag tit afhjæt- 1

12 pende foranstaltninger. Forslaget skal fremsendes til godkendelsesmyndigheden. 23, Før ren- og forpumpning og prøvetagning af grundvand skal der foretages en pejting af grundvandsstanden i de nævnte boringer med reference til DNN. Efter pejtingen skal der oppumpes 5-1 gange boringsvolumen Når temperaturen og ledningsevnen er konstant, og vandet er klart, udtages prøverne og transporteres straks til laboratoriet. Under transporten opbevares prøverne i køletaske. 24. Analyser skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret tit at udføre de pågætdende anatyser e[[er af et laboratorium, der er godkendt af titsynsmyndigheden. Hvis ikke-akkrediterede laboratorier godkendes og dermed foretager testningen, skat deponeringsanlægget dokumentere over for titsynsmyndigheden, at det pågætdende laboratorium har erfaring med relevante testmetoder, tigesom deponeringsantægget skal dokumentere, at laboratoriet er i besiddelse af et effektivt kvalitetssikringsprogram. 25. Anatyserne skal foretages i de samme måneder hvert år Perkolat 26. Den samlede perkolatmængde fra etabterede deponeringsenheder på etape llla skal registreres opdett på de enkelte deponeringsenheder. Måtingerne skat som minimum opgøres på ugebasis. 27.Der skal udtages perkolatprøver fra samlebrønde på de enkelte deponeringsenheder, samt på aftedning fra perkolattank. For enheder i drift og fra perkolattank skal der udtages 4 prøver årtigt (en gang i kvartalet og tigetigt fordett over året). For enheder under efterbehandting skat der udtages 2 årtige prøver jævnt fordett over året. 28. Perkolatprøver skal analyseres efter hhv. et rutineprogram og et udvidet program, iht. tabel 3: I driftsperioden skal rutineprogrammet udføres 3 gange pr. år og det udvidede program 1 gang pr. år. I efterbehandlingsperioden skal rutineprogrammet udføres 3 gange i en 2-årig periode og det udvidede program 1 gang i den 2-årige periode. Atte udvidede anatyser skal foretages i samme kvartat. 29. Perkolatprøver skal analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de pågætdende anatyser etler et laboratorium, der er godkendt af titsynsmyndigheden. Anatyseblanketten skat indeholde alle relevante prøvetagningsinformationer Anatyseresultaterne skai overføres elektronisk tit titsynsmyndighedens database, så snart de foretigger og senest 2 måneder efter prøverne er udtaget. Overførslen kan ske i STANDAT-foi-mat etler ai-rdet íorn at aftait med tilsynsmyndigheden. Hvis et anatyseresuttat viser overskridetse af den i tabelten angivne atarmgr Ênse på hhv.:51o for perkolat fra en enhed for fartigt affatd etter 1 % perkolat for øvrige enheder, skal der umiddetbart efter resultatet foreligger, foretages en ny prøvetagning. Hvis anatysen af den ny prøve viser overskridet- 11

13 ser, skat der inden en måned efter resultatet foreligger, fremsendes forstag tii afhjætpende foranstaltninger, herunder om nødvendigt recipientundersøgelse. Forslaget skai fremsendes tii godkendetsesmyndigheden. Aflednínglnedsívníng 3. Aftedning af perkotat følger de retningslinjer, der er fastlagt i den tit enhver tid gætdende afledningstitladelse for etape llla. Nedsivning af perkolat/overftadevand følger de retningstinjer, der er fastlagt i den til enhver tid gætdende nedsivningstiltadelse for etape llla. 12

14 Moniteri m for lat llla Total Kutbrinter (C5 - C s) 1 X X X Benzen X X Toluen X X Xytener X X Phenoler total X X Naphtalen,5 X X Phenantren,1 X X Antracen,1 X X Flouranthen,1 X X Pyren,1 X X Benzo(a)anantracen,1 X X Chrysen,1 X X Benz(b, k)ftouranthen,1 X X Benz(a)Dvren,1 X X lneno( 1,2,3 -cd)pyren,1 X X Benzo(9, h,i)perylen,1 X X Sum PAH 1r5 X X DEHP,5 X X Cyanid (uorqanisk) 1 X X Arsen 1 15 X X X X Chrom total 1 17 X X X X Kobber 1 4 X X X X Btv 1 X X X X Zìnk 1 X X X X Motvbdæn 2 X X X X Nikket 1 38 X X X X Kviksøtv,1 X X X X Cadmium,5 X X X X Selen X X X X Barium X X X X Antimon X X X X PCB for monitering af perkolat Overfladevand 31. Overftadevand fra deponeringsenhederne skal i driftsperioden opsamtes og bortskaffes i enhedernes perkolatopsamlingssystem. Stof Grænser i ue/[ Mineralsk affatd Btandet affatd Farl.i Detekt. det det Alarm Rutine Udvi Rutine Udvi- Rutine ph X X X X X X Ledninqsevne X X X X X X Totat-N X X X X X X Totat-P X X Ammonium-N X X TOC X X cod X X X X X Ktorid X X X X X X Ftuorid X X X X X X Sutfat X X X X X X Sutfid X X X X Bicarbonat X X X Natrium X X Jern X X X NVOC X X X X X X AOX X X GC-FlD screeninq X X X Udvidet X 13

15 Ned g r ov ed e oli e ud skì I le r e I opsamlì ngsb r ønd e 32. Nedgravede otieudskittere/sandfang/opsamlingsbrønde på spildevandssystemet/rørledninger/spildevandsledninger på arealer der ikke er membranbelagte, skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning. Kontrol af tæthed of nedgravede olieudski llerel sandfangl opsamlingsbrønde 33. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrotlere, at nedgravede otieudskiltere/sandfang/opsamlingsbrønde/rørledninger/spitdevandsledninger er tætte. Kontrollen skal foretages senest 3 måneder efter, tilsynsmyndigheden har meddelt kravet. Tæthedskontrolten skal udføres efter Dansk lngeniørforenings "Norm for tæthed af afløbssystemer i jord", Danske Standard DS 455, 1. udgave, januar 1985 med ændringer af 13. oktober 199. For gravitationsledninger og brønde anvendes normai tæthedsklasse For trykledninger anvendes speciei tæthedsklasse. Tæthedskontrotlen skal foretages af et uvitdigt og dertil kvalificeret firma. Firmaets beskrivetse af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resuttatet, skal sendes tit tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, kontrotten har fundet sted. Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddetes tit titsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres snarest muligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere tæthedskontrot, dog højst en gang hvert år, hvis systemerne er tætte. Atte udgifter forbundet med kontrotlen og evt. udbedringer betales af virksomheden Støj 34. Driften må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag tit støjbetastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente lydniveauer i db(a). I ll Ved enkeltliggende botiger i det åbne land Ved botigområder for åben og lav bebyggetse lll Ved nabovirksomheder kort med lacerin af områderne ses i bi 4. Referencetidsrum I Kt. db(a) timer il db(a) ilt db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- & hettigdage Atte dage Atle dage 22-7,

16 Spidsværdi Kontrol af støj 35. Titsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere at gr Ensev Erdierne for støj, jf. vitkår 34 er overhotdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes titsynsmyndigheden sammen med optysninger om driftsforhotdene under måtingen. Krav tíl målínger Deponeringsanlæggets støj skal dokumenteres ved måting og beregning efter gætdende vejledninger fra Mitjøstyretsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Mitjøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt mitjø. Måting skal foretages, når deponeringsantægget er i futd drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK etler godkendt af Miljøstyretsen tii mitjømåtinger af ekstern støj. Støjdokumentation ska[ gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overhotdt, kan der kun kræves én årtig støjbestemmelse. Udgifterne hertii afholdes af virksomheden. Defínítìon på overholdte støjgrænser 36. Grænseværdier for støj anses for overhotdt, hvis måtte etter beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end elter tig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Mitjøstyretsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke v Êre over 3 db(a) Luftforurening Støv 37. Driften af deponeringsantæggets etape lll må ikke give antedning til støvgener udenfor anlæggets område. Titsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 38. Virksomheden skal hindre vindftugt af affatd Deponigas 39. Dannet deponigas skat tit enhver tid bortskaffes på en miljømæssig forsvartig måde, enten ved affakting etter ved produktion af el/varme etter hvis der kun dannes små mængder deponigas, ved behandting i kompostbede etler lignende. 4. Reno Djurs l/s skat foretage en n Ermere undersøgelse af, om der er praktisk gennemførtige mutigheder for at etablere og drive et gasudsugningsan[æg i i nciíytci ni ngsperiocien. Resultatei heraf skal f remsencies ti I goci kendelsesmyn - digheden. Såfremt det viser sig at være gennemførligt, skal Reno Djurs l/5 efterføtgende fremsende separat ansøgning om etablering og drift af et sådant an[æg. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af, hvortedes den opsamtede gas udnyttes, affaktes etler evt. behandtes på anden måde. l5

17 41. Gasopsamtingssystemets og gasbehandtingens effektivitet på de nedtukkede enheder, skat årtigt eftervises. Eftervisningen foretages ved en moniteringsrunde, som enten omfatter måting af gassammensætningen (methan, kuldioxid og itt) i diskrete punkter i slutafdækningstagene og /etter ftukskassemålinger, ved gas-fane målinger e[[er ved andre metoder, som kan dokumenteres at være ligeså vetegnede hertil. Måtingerne gennemføres på et tidspunkt med lavt tufttryk i 2-5 dage forud for måledagen. Såfremt målingerne viser, at der er en betydelig gasemission fra en nedlukket enhed, foretages en kitdesporing, f.eks. FID måteudstyr, såtedes at der kan foretages udbedrende tittag. Projekt tit afhjætpende foranstattning skal fremsendes tii accept hos godkendetsesmyndigheden Skadedyr 42. Konstateres der skadedyr på deponeringsantæggets etape llla, skal disse straks bekæmpes Trafikforhold 43. Trafik til, og fra deponeringsanlæggets etape llla skat foregå ad Nymandsvej Driftstid 44. Den normale driftstid for deponeringsantæggets etape lll skat placeres i tidsrummet: kt på hverdage og kl på lørdage. 2.7,15 Driftsforstyrrelseroguheld 45. Virksomheden skal underrette titsynsmyndigheden telefonisk hurtigst mutigt og senest førstkommende hverdag, ved driftsforstyrrelser eller uhetd som medfører forurening elter indebærer en risiko for det. En skrifttig redegøretse for hændelsen skal være titsynsmyndigheden i hænde senest 14 dage efter hændetsen. Det skal fremgå af redegøretsen, hvitke tittag der vil btive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden Sikkerhedsstillelse 46. Der fastsættes føtgende grundbetøb pr. tons affatd, fordelt på de enkette affatdsktasser: Blandet affald: Farligt affald: Mineralsk affatd: 29,22 Kr. /tons 36,53 Kr. /tons 73,6 Kr. /tons Grundbeløbet pristalsreguleres i overensstemmetse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder m.v. Af bitag 1.b fremgår grundtag og forudsætninger for den beregnede sikkerhedssti[[else. 47. Beløbsstørrelse og sikkerhedsstittetsesordning skal være accepteret af tilsynsmyndigheden, inden enheden kan sættes i drift. 48. Sikkerhedsstittetsen skal tøbende forøges i takt med deponeringen på anlægget og opdateres en gang i kvartatet. Dokumentation for sikkerhedsstiltetsen skal 16

18 fremsendes til tilsynsmyndigheden mindst én gang årtigt. lndestående kan frigives efter skrifttig anmodning fra tilsynsmyndigheden. Sikkerhedsstilletsen er uafhængig af at ejendom elter virksomhede skifter ejer. 2.7,17 Journalføring og kontrolrutiner 49. Etape llla omfattes af deponeringsanlæggets tit enhver tid gætdende vitkår for journatføring Årsrapport 5. Etape llla omfattes af deponeringsantæggets tit enhver tid gætdende vitkår for årsrapportering Nedlukningogefterbehandling Nedlukning 51. Når en celte er fytdt op til den ptanlagte terrænudformning, skal der foretages nedlukning og stutafdækning af cetlerne. Der må ikke være cetter etler enheder, hvor affatdsdeponeringen er afsluttet, som ikke er stutafdækkede. Undtaget for dette krav er dog skråningsan[æg, der vender mod fremtidige etaper. Terrænudformning skal udføres efter retningstinjerne i den til enhver tid gætdende tokalptan. 52. Når en cetle ønskes nedtukket, skal Reno Djurs l/s sende optysning herom tit tilsynsmyndigheden. lnden 3 måneder fra beslutningen om nedlukning skat der fremsendes en plan for nedtukningen til tilsynsmyndigheden. Planen skat indeholde en tidsplan for gennemføretse af jordarbejde og projekt for håndtering af gas. En nedlukning kan først påbegyndes, når tilsynsmyndigheden har meddett godkendelse af, at nedtukningen påbegyndes. 53. Slutafdækningen skal udføres med tykkelse på minimum 1 meter, hvoraf de øverste 2 cm af afdækningen skal være katkhotdigt jord og resten mineraljord. Stutafdækningen skat etabteres, så regnvand kan infittrere gennem stutafdækningen. 54. Hvis der opstår støvgener i forbindelse med sl.utafdækningen, skal der foretages vanding for at hindre gener for omkringboende. Efterbehandlíng 55. I efterbehandlingsperioden skal egenkontrol af perkotat, grundvand, og de- ^^.^:---,,)3--^-..--l--r:.-ia:l J- î--lt--l- t--.-l.--t- r.. Pulllgcl5 uutøte5 uællurer ilrulil, ue rdslrdgle KUf rlf orpf ogtammer eventuelt Justeres ved et påbud. Dog udføres perkotatprogrammet og overftadevandsprogrammet over en 2-årig periode. 5ó. Vedtigehotdetse, overvågning og kontrol med de mitjøbeskyttende systemer på etape llla skal fortsætte, så længe enheden udgør en forureningsrisiko for om- 17

19 givelserne. Vurdering heraf foretages af tilsynsmyndigheden efter oplæg fra Reno Djurs l/s. 57. I efterbehandtingsperioden skal der minimum en gang årtigt udføres registre' ringer af sætninger i affatdet. Betydende sætninger registreres som indmåting for skærpet opmærksomhed ved næste års kontrol. Såfremt sætninger btotlægger affald, danner lunket etter har betydning for afledning af overfladevand, udbedres de med uforurenet jord etler anden godkendt afdækningsmateriale. 18

20 3 VURDERING 3.1 VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER Ansøgningen Ansøgningen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinierne i Mitjø- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendetse af listevirksomheder, samt Bitag 1 i bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 211 i bekendtgørelse om deponeringsan[æg Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Norddjurs Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstattninger tit at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste titgængetige teknik Norddjurs Kommunesvurdering Norddjurs Kommune vurderer, at deponeringsantæggets etape llla kan etableres og drives efter godkendelsesbekendtgøretsens og deponeringsbekendtgørelsens retningslinier. Uddybende vurderinger Deponieas Deponeringsbekendtgørelsen stitler krav om månedtig monitering af deponigas på enheder for farligt affatd og blandet affald. Eftersom der kun i ringe grad deponeres bionedbrydetigt affatd på etape llla, forventes der kun at forekomme en meget ringe produktion af deponigas i driftsperioden. Norddjurs Kommune mener, at omkostninger tii etablering af et gasudsugningsan- [æg skat stå i forhotd tit den miljømæssige gevinst ved et sådant, og vurderer at virksomheden skal foretage en n Ermere undersøgelse af, om det er praktisk mutigt at etablere og drive et sådant antæg og i givet fatd foretage en vurdering af omkostningerne set i forhotd tii udbyttet. Klassificerins Deponeringsantæggets etape llla ktassificeres som kystnært anlæg med,3-1,3 km tit kysten. Antægsfaktoren skal iføtge deponeringsbekendtgørelsen beregnes ud fra det samlede areal for atte deponeringsenheder, også for nedtukkede etaper. På potentialekortet, bitag 3, ses det, at etape llla befinder sig i en selvstændig stømningskanal og det vurderes derfor, at hensigten med additionen af deponeringsarealer er unødvendig, fordi koncentrationen af eventuelte stoffer som udledes tii Kattegat ikke forøges med etabteringen af etape llla. 19

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-431-00046 Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord Side 1 Randers Kommune Miljø og Teknik Vej- og Trafik Laksetorvet 8900 Randers C Att.: Britt Appelon Miljø og teknik Natur- og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon 89 15 17 26 Christina.moeller@randers.dk

Læs mere