n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej Batte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte"

Transkript

1 JJJ/ n nord djurs ko'mmufte a -) J = (J o (, co Tillæg til milj øgodkendelse ril Deponeringsenheden etape llla Og VVM-tilladelse Reno Djurs l/s Nymandsvej Batte 3. april214 Norddjurs Kommune. Torvet Grenaa Ttf.: Status: Gætdende / version 6/ ansvarlig PH

2 ,Þ --lr 7 Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2O1O Virksomhedens navn: Vi rksomhedens ad resse : CVR nummer: Ttf.: Antæggets adresse: Matr. nr.: Listebetegnelse: Kontaktperson 1: Ttf.: Kontaktperson 2: Ttf.: God kendetsesmyndi ghed : Titsynsmyndighed: Reno Djurs l/s Nymandsvej 11, 8444 Balle Nymandsvej 1 1, 8444 Batte 11b og 2k, Gtatved By, Hoed 5.4 Deponeringsantæg, som defineret i artiket 2, [itra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april1999 om deponering af affald, som modtager over 1 tons affatd om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25. tons, undtagen deponeringsantæg tit inert affald. Morten Therkildsen Henrik Rolsted Norddjurs Kommune Mitjøstyrelsen Godkendelsesdato: 5. maj 214 Marie Kartsson Mitjøsagsbehandler Annonceres 25. juni 214 i Lokalavisen og på Klagefristen udtøber den 23. juli 214 Søgsmålsfristen udløber den 27. december 214

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME Godkendelsen... RISIKOFORHOLD K -ASSTFICERTNG AF ETAPE WM-tiItadetse Habitatsdirektivet.. Naturbeskyttetsestovens S 3 BEDST TrLGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) VILKÅR FOR MILJøGODKENDELSEN Generett... Etablering af antæg Membransystem og perkotatopsamting... lndretning og drift Topografi Meteorotogiske data... Grundvand Perkotat... Luftforurening Deponigas Skadedyr Trafikforhotd... Driftstid Driftsforstyrretser og uhetd... Sikkerhedsstittelse Journalføring og kontrolrutiner Årsrapport. Nedlukning og efterbehandting I VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER... Ansøgningen Hovedhensyn ved meddelelse af godkendetsen... Norddjurs Kommunes vurdering... Udtatetse/ høringssvar UNDERRETNING OM AFGøRELSEN , 2 KLAGEVEJLEDNING...29 KI.AGE OVER MILJøGODKENDELSEN... Betingetser, mens en ktage behandtes Bitag: 1. Ansøgning om mitjøgodkendelse 1.a Suppterende optysninger tii ansøgningen. 1. b Beregning af sikkerhedsstitlelse. 1.c Reno Djurs's kommentarer tii indkomne høringsbemærkninger. 7. Positivtiste 3. Oversigtovermoniteringsboringer (incl. potentiatekort) 4. Oversigtskort over støjområder 5. Oversigtsptan i 1:2. 6. Lovgrundlag m.v. 7. Frembygningsptan 2

4 1 RESUMÉ Godkendelse tii komposteringsanlæg Reno Djurs l/s søger om miljøgodkendelse tit udvidetse af deponer-ingsanteegget ved Glatved Strand. På det nuværende deponeringsanlæg kan det forudses, at der på den igangværende Etape lla vil mangte kapacitet for visse affaldstyper indenfor ca. 6 år. Reno Djurs ønsker derfor at udvide deponeringsantægget for herved at sikre fortsat og langsigtet deponeringskapacitet for ejerkommunerne. Reno Djurs l/s forventer, at deponeringsanlægget i stadig større grad vil opnå position som et regionatt an[æg, som vil betjene større optande end i dag. Udvidelsen benævnes i denne mitjøgodkendelse som etape llla og er på matr. nr. 2k, Glatved by, Hoed. Arealet ejes af Reno Djurs l/s. Matriktens samtede areal er pä21 ha, hvorpå deponeringsanlægget udgør ca. 18 ha. Deponeringsantægget etableres i 3 faser. Fase I forventes at have en levetid på 11 âr, fase 2 på 16 år og fase 3 på 23 år. I bitag 1 c kan faserne for etabtering af deponeringsanlægget ses. Der er i ansøgningsmateriatet ansøgt om komposteringsantæg på en del af Etape llla. Reno Djurs l/s har efterføtgende ændret placeringen af komposteringsanlægget til Etape lla, på et ubenyttet areal, hvor der etabteres tæt betægning. Komposteringsan[æg n Êvnes derfor ikke i denne mitjøgodkendelse. Udvidelse af deponeringsanlægget er omfattet af VVM-bekendtgøretsens bitag 1 og der er derfor udarbejdet WM-redegøretse for Etape llla. Der er ligeledes udarbejdet ny tokalptan for området. Den nye lokalptan har nummer 5-77 Område til råstofindvinding, affoldsbehandling og deponering ved Glatved Strand. I Regionplan af 25 er der reserveret areater tii udvidelsen af deponeringsantæg. 3

5 2 GODKENDELSEN På grundtag af oplysningerne i ansøgningsmateriatet bitag 1, meddeler Byg og Mitjø i Norddjurs Kommune på tr,tit ø- og Teknikudvatgets vegne mitjøgodkendelse tit udvidetse af deponeringsantægget i Gtatved med nye deponeringsenheder på etape llla. Godkendetsen gives efter miljøbeskyttetseslovens 533 og godkendelsesbekendtgørelsen, som tittægsvitkår tii eksisterende mitjøgodkendetse af 3. oktober 26. Det er en forudsætning for godkendetse, at vilkårene i denne godkendelse og i ovennævnte godkendelse overhotdes. Godkendelsen gives i henhotd tit mitjøbeskyttetsestoven og omfatter kun de mi[- jømæssige forhold, der reguteres af denne [ov. På tidspunktet for meddelelse af nærværende godkendetse er deponeringsantægget underlagt bestemmetserne i bekendtgørelse nr. 149 af 28. august 213 Bekendtgørelse om deponeringsanlæq, (herefter benævnt som "deponeringsbekendtgøretsen"). Deponeringsbekendtgøretsen fastlægger btandt andet en række drifts- og kontrolvitkår tit deponeringsanlæg. Denne tittægsgodkendetse skat revurderes efter 8 år i overensstemmelse med gældende regler om, at mitjøgodkendelser revurderes regelmæssigt. Ansøger er selv ansvarlig for at indhente fornødne titladelser og godkendelser efter anden lovgivning. 2.1 RISIKOFORHOLD Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 2.2 KLASSIFICERING AF ETAPE IIIA I henhold til deponeringsbekendtgørelsens S 3, punkt 25 defineres et deponeringsanlæg som kystnært, hvis det ligger højest 15 km fra kysten og der er en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsantægget mod et marint vandområde. Reno Djurs's deponeringsantæg defineres som et kystnært deponeringsan[æg Etape lll tigger meltem,3 og 1,3 km fra kysten til Kattegat. Deponeringsenheder ktassificeres som følger: Enheder tii mineratsk affatd som kystnære enheder (MA1) Enheder til blandet affal,d som kystnære enheder (BA). Enheder tit farligt affatd som kystnære enheder (FA3) Ktassificeringen af deponeringsenhederne er foretaget på baggrund af de i ansøgningsmateriatet angive oplysninger. Deponeringsantæggets etape llla opfytder betingelserne for anvendelse af faktor 3-reglen. 4

6 2.3 WM.TILLADELSE Denne mitjøgodkendelse er at betragte som en WM-tittadetse jf. S 2 i bekendtgørelse af 237. december 21 3, begrundet af S 8 stk. 2. Afgørelsen er truffet under forudsætning af, at vitkårene i denne mitjøgodkendelse overholdes, samt at anlægget udføres som beskrevet i wm-redegøretse af 5. maj HABITATSDIREKTIVET Natura 2-områder I henhold tii S 7, stk. 1 i bekendtgøretse om udpegning og administration af internationate naturbeskyttetsesområder samt beskyttetse af visse arter, skat der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, etler i forbindelse med andre ptaner og projekter, kan påvirke et Natura 2-område væsenttigt. Nærmeste Natura 2 område: EF-fugtebeskyttelseslområde: nr. 112, Åtborg Bugt, østtige del: 23 km Habitatomräde; H44, Stubbe sø: 9 km. Ramsarområde: R11, Dele af Randers og Mariager fjorde med tilgrænsende havområde: 35 km. På baggrund af den store afstand tit nærmeste Natura 2 område har Norddjurs Kommune vurderet, at det kan udelukkes, at projektet kan medf øre væsentlige konsekvenser for arter etler naturtyper i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Der er derfor ikke behov for at gennemføre en egenttig Natura2- konsekvensvurderi ng. Artsbeskyttelse - bitag lv arter I henhotd tit 5 11 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationate naturbeskyttetsesområder samt beskyttelse af visse arter, skai der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bitag lv-arter (artsbeskyttetse). På areaterne er registreret markfirben, som er Bitag-lV beskyttet dyreart, og rødrygget tornskade, som er en bitag-l beskyttet fugteart. Begge arter er forholdsvis almindetigt forekommende i området. Projektet omfatter gennemføretse af afværgetiltag som følger:. Stutafdækning af de opfytdte deponeringsenheder foretages med næringsfattig mineratjord og stærkt katkhotdig overjord fra området, hvorved nye overdrevsområder etableres efterhånden som deponeringen afsluttes. Overjorden fra overdrevsarealer genudlægges hurtigst mutigt og at langvarige oplag i store bunker undgås så vidt dette er mutigt. Forud for antægsarbejdernes påbegyndelse etabteres supplerende teve- og ophotdssteder for firben i form af egnede jordbunker af løst sand og grus langs Gtatved Strandvej. Under den etapevise etablering af udvidetsen over de næste 2-3 år sikres konti n uert sammen hæn g metlem overd revsområderne udenfor proj ektom rådet og hentiggende areater indenfor området, samt tii sl,utafdækkede arealer. Her- 5

7 ved sikres, at yngle- og levesteder for markfirben og andre overdrevsarter bevares under anlæggets etapevis drift, og retabteres efter driften er afsluttet. Det vurderes, at hvis ovennævnte anbefalinger vedrørende planlægning og ud' førelse af antægsarbejder og håndtering af overjord føtges, vil man dels bevare overdrevsvegetationen på stedet for eftertiden og dels sikre at bestanden af markfirben ogrødrygget tornskade har samme yngle- og levesteder på lokatiteten som nu. Desuagtet skal der af hensyn tit bevarelsen af bestanden af markfirben opnås tilladetse fra Norddjurs kommune til at foretage de ændringer i området som projektet fordrer. 2.5 NATURBESKYTTELSESLOVENS S 3 Ved gennemføretsen af projektet vil arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens S 3 (overdrev) btive berørt og der skal derfor indhentes dispensation hos Norddjurs Kommune før projektet kan reatiseres. 2.6 BEDST TtLGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) For etablering af nye deponeringsanlæg er den bedst titgængetige teknik de anvisninger, der er angivet i Deponeringsbekendtgøretsen, Vejtedning nr. 9 af 1997 om affatdsdeponering, Vejtedning nr. 5 af 22 om overgangsplaner og DS/lnf 466 af 1999 om membransystemer til deponeringsanlæg. Sammen med de tekniske foranstaltninger er det konkrete valg af placering et ted i BAT-vurderingen, idet en kystnær placering anses for hensigtsmæssig og det er væsentligt, at der ikke er drikkevandsinteresse, der skat beskyttes. De ansøgte deponeringsenheder på Etape llla tigger såtedes både kystnært og i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Kravet om valg af bedste titgængetige teknik anses derfor som opfyldt. 2.7 VILKÅR FOR MILJøGODKENDELSEN Generelt 1. Godkendetsen bortfalder, hvis etableringen af den første deponeringsenhed på etape llla ikke er startet inden 3 år fra godkendetsesdatoen. 2. De første deponeringsenheder skal være taget i brug senest 5 år efter godkendetsesdatoen. 3. Tilladetsen til, at modtage affatd til behandling elter deponering bortfatder, hvis driften indstiltes i en periode på 2 år. 4. Virksomheden ska[ indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og det godkendte detaitprojekt, jf. vitkår 9, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vil,kår. 5. Et eksemptar af godkendelsen skal til enhver tid være titgængetig på virksomheden. Driftspersonatet skal være orienteret om godkendelsens indhotd. 6. Titsynsmyndigheden skal straks orienteres om føtgende forhotd: - Ejerskifte af virksomhed ogletler ejendom. 6

8 (Deponeringsanlæg må kun overdrages tii anden offenttig myndighed, sålænge nedlukning e[[er efterbehandting ikke er afsluttet, jf. mitjøbeskyttelsestovens S 5) Hel elter detvis udskiftning af driftsherre. lndstitting af driften for en længere periode. Enhver signifikant, negativ påvirkning af mitjøet. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 7. Virksomhedens beredskabsplan skal udvides til også at omfatte deponeringsanlæggets etape llla, i de titfætde hvor den eksisterende beredskabsptan ikke er dækkende Etablering af anlæg 8. Virksomheden skal give godkendetses- og titsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et antægsarbejde påbegyndes. Besked skal gives før arbejdet går i gang. 9. Detaitprojekter for de enkelte deponeringsenheder ska[ udformes i overensstemmelse med godkendelsens vitkår suppleret med de justeringer, der måtte fremgå af det på etableringstidspunktets gætdende regetsæt for affatdsdeponering. 1. Detaitprojektet skal indeholde en kvatitetskontrotplan for det udførte an[ægsarbejde, som skal forelægges tilsynsmyndigheden til godkendetse minimum 2 uger før anlægsarbejdet påbegyndes. Kvatitetskontrollen skal som minimum omfatte etablering af de aktive mitjøbeskyttende systemer i form af membran- og perkotatopsamtingssystemer Deponering af affatd må ikke påbegyndes, f ør tilsynsmyndigheden har foretaget tilsyn. 12. Dokumentation for sikkerhedsstitlelsen skal fremsendes til titsynsmyndigheden, før deponering påbegyndes Membransystem og perkolatopsamling 13. Der skat på alte deponeringsenheder etabteres et membransystem bestående af en geotogisk barriere, en bundmembran samt et perkotatopsamlingssystem Dimensionering af membran- og perkotatopsamtingssystemer skai tage udgangspunkt i, at mere end 99% af den dannede perkotatmængde skat kunne opsamtes og afledes fra membranoverfladen. Membransystemet skal etabteres med følgende udgangspunkt: a a En kunstigt etableret geologisk barriere, min.,5 m med en permeabititetskoefficient, k< 1 *1 '1 m /s. En bundmembran i form af en HDPE (high density potyethyten) potymermembran. Underl.iggende [ag skal være titstrækkelige stabite tii at hindre skadetige sætninger. 7

9 Bund- og sidemembran skal kunne modstå de fysiske, kemiske og biologiske påvirkninger, som den btiver udsat for under etabtering og drift af deponeringsanlægget. Over bund- og sidemembran skat der udlægges et minimum,5 meter tykt dræn- og beskyttetseslag, som har tit formåt at sikre, at det dannede perkolat hurtigt bliver ledt bort fra membranoverfladen til drænsystemet. Materialer, som anvendes i et drænsystem, skal være bestandig overfor det gennemsivende perkolat, og det samlede drænsystem skal kunne modstå de fysiske påvirkninger, som det btiver udsat for under etablering og drift af deponeringsantægget. Membransystemet skal føtge de retningslinier, der er beskrevet i bitag 2 punkt 3 i deponeringsbekendtgørelsen. I forbindetse med udarbejdelse af detailprojekt, skal der indgå optysninger om dimensionering, udtægning og kontrol af membransystemets enkelte komponenter svarende til kravene i DS INF/ 46ó lndretning og drift 14. Virksomhedens driftsinstrukser skal udvides tit også at omfatte deponeringsanlæggets Etape llla i det omfang, hvor den eksisterende driftsinstruks ikke er dækkende. 15. Der må udetukkende modtages affatd, der er optaget på deponiets positivliste (denne miljøgodkendelses bitag 2). Affaldskontrol 16. Der skat mindst én gang om måneden udføres stikprøvekontrol ved modtagetse af btandet affatd tii deponering. Kontrotlen skal sikre, at affatdet er egnet til, deponering og skal bestå i en udsortering af affatdet fra et titfætdigt udvalgt læs i fraktionerne: Deponeríng of PCB. Deponeringsegnet affatd.. Genanvendetigt affatd.. Forbrændingsegnet affald.. Andet affald, herunder fartigt affatd. 17. Opfytdning skat ske lodret sidetøbende med deponering af øvrigt affald på enheden, adskilt med markeringsnet. 18. Efter stutafdækning af en deponeringsenhed, hvor der er deponeret PCBhotdigt affald, skal deponeringsantæggets driftsansvartige indsende en oversigtsplan til titsynsmyndigheden med angivelse af, hvor det PCB-hotdige affal,d er beliggende Topografi 19. I driftsperioden skal der minimum en gang årtigt foretages vurdering af sætninger i det deponerede affatd. I vurderingen skat der for hver af deponeringsanlæggets enheder indgå en opgøretse over det samlede deponeringsareat, mængde og sammensætning af det deponerede affatd, deponeringsmetoder, tidspunkt for og varighed af deponeringen samt en beregning af deponeringsantæggets samlede restvolumen. 8

10 2.7.6 Meteorologiskedata 2. Der skal indsamles de nødvendige meteorotogiske data tii at vurdere:. Om den dannede mængde perkolat er stigende. o Om der sker perkotatudsivning fra anlægget. Data kan opsamtes ved en vejrstation i lokalområdet etler fra Danmarks Meteorotogiske lnstitut (DMl) under forudsætning af, at observationsdata dækker deponeri ngsan[æggets beli ggenhed. Der skal som minimum indsamtes følgende data: Porometer: Dríft Efterbehondling Nedbørsmængde Fordampning (lysimete r, etc. eller beregnet ved anerkendt algoritme) Tabet 1 Dagligt Dagligt Dagligt og mãnedsværdier Dogligt og månedsværdier Grundvand láoní te r i ng a f g r undv o nd skv a li tet 21. Som supplement tii grundvandskontrolten vedrørende deponeringsantæggets etape I og lla skal der i etape llla's drifts- og efterbehandlingsperiode foretages grundvandskontrot i følgende moniteringsboringer: a a DGU. Nr.: (BB), (816), (85), (89) Ny boring opstrøms Etape llla ved Glatved Strandvej. Ny boring mellem matr. nr. 2b og matr. nr. 2k Lokaliseringen af områdets boringer tii grundvandskontrol er angivet i bitag 3. (lokalisering af ny boring mellem matr. nr. 2b og matr. nr.zkfastlægges i samråd metlem Reno Djurs l/s, DONG Energy og godkendetsesmyndigheden). 9

11 Den supplerende grundvandskontrol skai gennemføres efter føtgende program: Analyseparameter Grundvandskvalitetskrav uslt Detektionsgrænse pgll Antal prøver pr. år ph 4 Ledningsevne 4 Tota[-N 1 4 Totat-P 4 Ammonium-N,5 4 TOC 4 cod 4 Klorid 15 4 Ftourid 4 Sutfat 25 4 Natrium 4 Calcium 4 NVOC 4 AOX 4 GC-FlD screening 4 Total Kulbrinter (Cs -C s) Naphtaten,5 2 Phenantren,1 2 Antracen,1 2 Ftouranthen,1 2 Pyren,1 2 Benzo(a)anantracen,1 2 Chrysen,1 2 Benzo(b, k)f louranthen,1 2 Benz(a)pyren,1 z lneno(1,2,3-cd)pyren,1 7 Benzo(g,h,i)peryten,1 z Sum PAH,2 z DEHP,5 2 Cvanid (oreanisk) 1 2 Arsen Chrom (lll + lv) Kobber Btv Zink Motybdæn 2 Nikket Kviksøtv,3 1 2 Cadmium 2,5 2 T Ana ram mo 22. Analyseresultaterne for grundvandskontrollen skat overholde grundvandskvatitetsgrænserne, angivet i tabetlen. Hvis et analyseresultet overskrider det normate årsgennemsnit for anatyseresultatet med 1 %, skal der umiddetbart efter resultatet foreligger foretages en ny prøvetagning. Hvis analysen af den ny prøve viser overskridetser, skal der inden en måned efter resuttatet foretigger, fremsendes forslag tit afhjæt- 1

12 pende foranstaltninger. Forslaget skal fremsendes til godkendelsesmyndigheden. 23, Før ren- og forpumpning og prøvetagning af grundvand skal der foretages en pejting af grundvandsstanden i de nævnte boringer med reference til DNN. Efter pejtingen skal der oppumpes 5-1 gange boringsvolumen Når temperaturen og ledningsevnen er konstant, og vandet er klart, udtages prøverne og transporteres straks til laboratoriet. Under transporten opbevares prøverne i køletaske. 24. Analyser skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret tit at udføre de pågætdende anatyser e[[er af et laboratorium, der er godkendt af titsynsmyndigheden. Hvis ikke-akkrediterede laboratorier godkendes og dermed foretager testningen, skat deponeringsanlægget dokumentere over for titsynsmyndigheden, at det pågætdende laboratorium har erfaring med relevante testmetoder, tigesom deponeringsantægget skal dokumentere, at laboratoriet er i besiddelse af et effektivt kvalitetssikringsprogram. 25. Anatyserne skal foretages i de samme måneder hvert år Perkolat 26. Den samlede perkolatmængde fra etabterede deponeringsenheder på etape llla skal registreres opdett på de enkelte deponeringsenheder. Måtingerne skat som minimum opgøres på ugebasis. 27.Der skal udtages perkolatprøver fra samlebrønde på de enkelte deponeringsenheder, samt på aftedning fra perkolattank. For enheder i drift og fra perkolattank skal der udtages 4 prøver årtigt (en gang i kvartalet og tigetigt fordett over året). For enheder under efterbehandting skat der udtages 2 årtige prøver jævnt fordett over året. 28. Perkolatprøver skal analyseres efter hhv. et rutineprogram og et udvidet program, iht. tabel 3: I driftsperioden skal rutineprogrammet udføres 3 gange pr. år og det udvidede program 1 gang pr. år. I efterbehandlingsperioden skal rutineprogrammet udføres 3 gange i en 2-årig periode og det udvidede program 1 gang i den 2-årige periode. Atte udvidede anatyser skal foretages i samme kvartat. 29. Perkolatprøver skal analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de pågætdende anatyser etler et laboratorium, der er godkendt af titsynsmyndigheden. Anatyseblanketten skat indeholde alle relevante prøvetagningsinformationer Anatyseresultaterne skai overføres elektronisk tit titsynsmyndighedens database, så snart de foretigger og senest 2 måneder efter prøverne er udtaget. Overførslen kan ske i STANDAT-foi-mat etler ai-rdet íorn at aftait med tilsynsmyndigheden. Hvis et anatyseresuttat viser overskridetse af den i tabelten angivne atarmgr Ênse på hhv.:51o for perkolat fra en enhed for fartigt affatd etter 1 % perkolat for øvrige enheder, skal der umiddetbart efter resultatet foreligger, foretages en ny prøvetagning. Hvis anatysen af den ny prøve viser overskridet- 11

13 ser, skat der inden en måned efter resultatet foreligger, fremsendes forstag tii afhjætpende foranstaltninger, herunder om nødvendigt recipientundersøgelse. Forslaget skai fremsendes tii godkendetsesmyndigheden. Aflednínglnedsívníng 3. Aftedning af perkotat følger de retningslinjer, der er fastlagt i den tit enhver tid gætdende afledningstitladelse for etape llla. Nedsivning af perkolat/overftadevand følger de retningstinjer, der er fastlagt i den til enhver tid gætdende nedsivningstiltadelse for etape llla. 12

14 Moniteri m for lat llla Total Kutbrinter (C5 - C s) 1 X X X Benzen X X Toluen X X Xytener X X Phenoler total X X Naphtalen,5 X X Phenantren,1 X X Antracen,1 X X Flouranthen,1 X X Pyren,1 X X Benzo(a)anantracen,1 X X Chrysen,1 X X Benz(b, k)ftouranthen,1 X X Benz(a)Dvren,1 X X lneno( 1,2,3 -cd)pyren,1 X X Benzo(9, h,i)perylen,1 X X Sum PAH 1r5 X X DEHP,5 X X Cyanid (uorqanisk) 1 X X Arsen 1 15 X X X X Chrom total 1 17 X X X X Kobber 1 4 X X X X Btv 1 X X X X Zìnk 1 X X X X Motvbdæn 2 X X X X Nikket 1 38 X X X X Kviksøtv,1 X X X X Cadmium,5 X X X X Selen X X X X Barium X X X X Antimon X X X X PCB for monitering af perkolat Overfladevand 31. Overftadevand fra deponeringsenhederne skal i driftsperioden opsamtes og bortskaffes i enhedernes perkolatopsamlingssystem. Stof Grænser i ue/[ Mineralsk affatd Btandet affatd Farl.i Detekt. det det Alarm Rutine Udvi Rutine Udvi- Rutine ph X X X X X X Ledninqsevne X X X X X X Totat-N X X X X X X Totat-P X X Ammonium-N X X TOC X X cod X X X X X Ktorid X X X X X X Ftuorid X X X X X X Sutfat X X X X X X Sutfid X X X X Bicarbonat X X X Natrium X X Jern X X X NVOC X X X X X X AOX X X GC-FlD screeninq X X X Udvidet X 13

15 Ned g r ov ed e oli e ud skì I le r e I opsamlì ngsb r ønd e 32. Nedgravede otieudskittere/sandfang/opsamlingsbrønde på spildevandssystemet/rørledninger/spildevandsledninger på arealer der ikke er membranbelagte, skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning. Kontrol af tæthed of nedgravede olieudski llerel sandfangl opsamlingsbrønde 33. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrotlere, at nedgravede otieudskiltere/sandfang/opsamlingsbrønde/rørledninger/spitdevandsledninger er tætte. Kontrollen skal foretages senest 3 måneder efter, tilsynsmyndigheden har meddelt kravet. Tæthedskontrolten skal udføres efter Dansk lngeniørforenings "Norm for tæthed af afløbssystemer i jord", Danske Standard DS 455, 1. udgave, januar 1985 med ændringer af 13. oktober 199. For gravitationsledninger og brønde anvendes normai tæthedsklasse For trykledninger anvendes speciei tæthedsklasse. Tæthedskontrotlen skal foretages af et uvitdigt og dertil kvalificeret firma. Firmaets beskrivetse af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resuttatet, skal sendes tit tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, kontrotten har fundet sted. Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddetes tit titsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres snarest muligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere tæthedskontrot, dog højst en gang hvert år, hvis systemerne er tætte. Atte udgifter forbundet med kontrotlen og evt. udbedringer betales af virksomheden Støj 34. Driften må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag tit støjbetastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente lydniveauer i db(a). I ll Ved enkeltliggende botiger i det åbne land Ved botigområder for åben og lav bebyggetse lll Ved nabovirksomheder kort med lacerin af områderne ses i bi 4. Referencetidsrum I Kt. db(a) timer il db(a) ilt db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- & hettigdage Atte dage Atle dage 22-7,

16 Spidsværdi Kontrol af støj 35. Titsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere at gr Ensev Erdierne for støj, jf. vitkår 34 er overhotdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes titsynsmyndigheden sammen med optysninger om driftsforhotdene under måtingen. Krav tíl målínger Deponeringsanlæggets støj skal dokumenteres ved måting og beregning efter gætdende vejledninger fra Mitjøstyretsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Mitjøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt mitjø. Måting skal foretages, når deponeringsantægget er i futd drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK etler godkendt af Miljøstyretsen tii mitjømåtinger af ekstern støj. Støjdokumentation ska[ gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overhotdt, kan der kun kræves én årtig støjbestemmelse. Udgifterne hertii afholdes af virksomheden. Defínítìon på overholdte støjgrænser 36. Grænseværdier for støj anses for overhotdt, hvis måtte etter beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end elter tig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Mitjøstyretsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke v Êre over 3 db(a) Luftforurening Støv 37. Driften af deponeringsantæggets etape lll må ikke give antedning til støvgener udenfor anlæggets område. Titsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 38. Virksomheden skal hindre vindftugt af affatd Deponigas 39. Dannet deponigas skat tit enhver tid bortskaffes på en miljømæssig forsvartig måde, enten ved affakting etter ved produktion af el/varme etter hvis der kun dannes små mængder deponigas, ved behandting i kompostbede etler lignende. 4. Reno Djurs l/s skat foretage en n Ermere undersøgelse af, om der er praktisk gennemførtige mutigheder for at etablere og drive et gasudsugningsan[æg i i nciíytci ni ngsperiocien. Resultatei heraf skal f remsencies ti I goci kendelsesmyn - digheden. Såfremt det viser sig at være gennemførligt, skal Reno Djurs l/5 efterføtgende fremsende separat ansøgning om etablering og drift af et sådant an[æg. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af, hvortedes den opsamtede gas udnyttes, affaktes etler evt. behandtes på anden måde. l5

17 41. Gasopsamtingssystemets og gasbehandtingens effektivitet på de nedtukkede enheder, skat årtigt eftervises. Eftervisningen foretages ved en moniteringsrunde, som enten omfatter måting af gassammensætningen (methan, kuldioxid og itt) i diskrete punkter i slutafdækningstagene og /etter ftukskassemålinger, ved gas-fane målinger e[[er ved andre metoder, som kan dokumenteres at være ligeså vetegnede hertil. Måtingerne gennemføres på et tidspunkt med lavt tufttryk i 2-5 dage forud for måledagen. Såfremt målingerne viser, at der er en betydelig gasemission fra en nedlukket enhed, foretages en kitdesporing, f.eks. FID måteudstyr, såtedes at der kan foretages udbedrende tittag. Projekt tit afhjætpende foranstattning skal fremsendes tii accept hos godkendetsesmyndigheden Skadedyr 42. Konstateres der skadedyr på deponeringsantæggets etape llla, skal disse straks bekæmpes Trafikforhold 43. Trafik til, og fra deponeringsanlæggets etape llla skat foregå ad Nymandsvej Driftstid 44. Den normale driftstid for deponeringsantæggets etape lll skat placeres i tidsrummet: kt på hverdage og kl på lørdage. 2.7,15 Driftsforstyrrelseroguheld 45. Virksomheden skal underrette titsynsmyndigheden telefonisk hurtigst mutigt og senest førstkommende hverdag, ved driftsforstyrrelser eller uhetd som medfører forurening elter indebærer en risiko for det. En skrifttig redegøretse for hændelsen skal være titsynsmyndigheden i hænde senest 14 dage efter hændetsen. Det skal fremgå af redegøretsen, hvitke tittag der vil btive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden Sikkerhedsstillelse 46. Der fastsættes føtgende grundbetøb pr. tons affatd, fordelt på de enkette affatdsktasser: Blandet affald: Farligt affald: Mineralsk affatd: 29,22 Kr. /tons 36,53 Kr. /tons 73,6 Kr. /tons Grundbeløbet pristalsreguleres i overensstemmetse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder m.v. Af bitag 1.b fremgår grundtag og forudsætninger for den beregnede sikkerhedssti[[else. 47. Beløbsstørrelse og sikkerhedsstittetsesordning skal være accepteret af tilsynsmyndigheden, inden enheden kan sættes i drift. 48. Sikkerhedsstittetsen skal tøbende forøges i takt med deponeringen på anlægget og opdateres en gang i kvartatet. Dokumentation for sikkerhedsstiltetsen skal 16

18 fremsendes til tilsynsmyndigheden mindst én gang årtigt. lndestående kan frigives efter skrifttig anmodning fra tilsynsmyndigheden. Sikkerhedsstilletsen er uafhængig af at ejendom elter virksomhede skifter ejer. 2.7,17 Journalføring og kontrolrutiner 49. Etape llla omfattes af deponeringsanlæggets tit enhver tid gætdende vitkår for journatføring Årsrapport 5. Etape llla omfattes af deponeringsantæggets tit enhver tid gætdende vitkår for årsrapportering Nedlukningogefterbehandling Nedlukning 51. Når en celte er fytdt op til den ptanlagte terrænudformning, skal der foretages nedlukning og stutafdækning af cetlerne. Der må ikke være cetter etler enheder, hvor affatdsdeponeringen er afsluttet, som ikke er stutafdækkede. Undtaget for dette krav er dog skråningsan[æg, der vender mod fremtidige etaper. Terrænudformning skal udføres efter retningstinjerne i den til enhver tid gætdende tokalptan. 52. Når en cetle ønskes nedtukket, skal Reno Djurs l/s sende optysning herom tit tilsynsmyndigheden. lnden 3 måneder fra beslutningen om nedlukning skat der fremsendes en plan for nedtukningen til tilsynsmyndigheden. Planen skat indeholde en tidsplan for gennemføretse af jordarbejde og projekt for håndtering af gas. En nedlukning kan først påbegyndes, når tilsynsmyndigheden har meddett godkendelse af, at nedtukningen påbegyndes. 53. Slutafdækningen skal udføres med tykkelse på minimum 1 meter, hvoraf de øverste 2 cm af afdækningen skal være katkhotdigt jord og resten mineraljord. Stutafdækningen skat etabteres, så regnvand kan infittrere gennem stutafdækningen. 54. Hvis der opstår støvgener i forbindelse med sl.utafdækningen, skal der foretages vanding for at hindre gener for omkringboende. Efterbehandlíng 55. I efterbehandlingsperioden skal egenkontrol af perkotat, grundvand, og de- ^^.^:---,,)3--^-..--l--r:.-ia:l J- î--lt--l- t--.-l.--t- r.. Pulllgcl5 uutøte5 uællurer ilrulil, ue rdslrdgle KUf rlf orpf ogtammer eventuelt Justeres ved et påbud. Dog udføres perkotatprogrammet og overftadevandsprogrammet over en 2-årig periode. 5ó. Vedtigehotdetse, overvågning og kontrol med de mitjøbeskyttende systemer på etape llla skal fortsætte, så længe enheden udgør en forureningsrisiko for om- 17

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG Regler og retningslinjer UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Njalsgade 13-15 Postboks

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere