n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej Batte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte"

Transkript

1 JJJ/ n nord djurs ko'mmufte a -) J = (J o (, co Tillæg til milj øgodkendelse ril Deponeringsenheden etape llla Og VVM-tilladelse Reno Djurs l/s Nymandsvej Batte 3. april214 Norddjurs Kommune. Torvet Grenaa Ttf.: Status: Gætdende / version 6/ ansvarlig PH

2 ,Þ --lr 7 Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2O1O Virksomhedens navn: Vi rksomhedens ad resse : CVR nummer: Ttf.: Antæggets adresse: Matr. nr.: Listebetegnelse: Kontaktperson 1: Ttf.: Kontaktperson 2: Ttf.: God kendetsesmyndi ghed : Titsynsmyndighed: Reno Djurs l/s Nymandsvej 11, 8444 Balle Nymandsvej 1 1, 8444 Batte 11b og 2k, Gtatved By, Hoed 5.4 Deponeringsantæg, som defineret i artiket 2, [itra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april1999 om deponering af affald, som modtager over 1 tons affatd om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25. tons, undtagen deponeringsantæg tit inert affald. Morten Therkildsen Henrik Rolsted Norddjurs Kommune Mitjøstyrelsen Godkendelsesdato: 5. maj 214 Marie Kartsson Mitjøsagsbehandler Annonceres 25. juni 214 i Lokalavisen og på Klagefristen udtøber den 23. juli 214 Søgsmålsfristen udløber den 27. december 214

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME Godkendelsen... RISIKOFORHOLD K -ASSTFICERTNG AF ETAPE WM-tiItadetse Habitatsdirektivet.. Naturbeskyttetsestovens S 3 BEDST TrLGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) VILKÅR FOR MILJøGODKENDELSEN Generett... Etablering af antæg Membransystem og perkotatopsamting... lndretning og drift Topografi Meteorotogiske data... Grundvand Perkotat... Luftforurening Deponigas Skadedyr Trafikforhotd... Driftstid Driftsforstyrretser og uhetd... Sikkerhedsstittelse Journalføring og kontrolrutiner Årsrapport. Nedlukning og efterbehandting I VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER... Ansøgningen Hovedhensyn ved meddelelse af godkendetsen... Norddjurs Kommunes vurdering... Udtatetse/ høringssvar UNDERRETNING OM AFGøRELSEN , 2 KLAGEVEJLEDNING...29 KI.AGE OVER MILJøGODKENDELSEN... Betingetser, mens en ktage behandtes Bitag: 1. Ansøgning om mitjøgodkendelse 1.a Suppterende optysninger tii ansøgningen. 1. b Beregning af sikkerhedsstitlelse. 1.c Reno Djurs's kommentarer tii indkomne høringsbemærkninger. 7. Positivtiste 3. Oversigtovermoniteringsboringer (incl. potentiatekort) 4. Oversigtskort over støjområder 5. Oversigtsptan i 1:2. 6. Lovgrundlag m.v. 7. Frembygningsptan 2

4 1 RESUMÉ Godkendelse tii komposteringsanlæg Reno Djurs l/s søger om miljøgodkendelse tit udvidetse af deponer-ingsanteegget ved Glatved Strand. På det nuværende deponeringsanlæg kan det forudses, at der på den igangværende Etape lla vil mangte kapacitet for visse affaldstyper indenfor ca. 6 år. Reno Djurs ønsker derfor at udvide deponeringsantægget for herved at sikre fortsat og langsigtet deponeringskapacitet for ejerkommunerne. Reno Djurs l/s forventer, at deponeringsanlægget i stadig større grad vil opnå position som et regionatt an[æg, som vil betjene større optande end i dag. Udvidelsen benævnes i denne mitjøgodkendelse som etape llla og er på matr. nr. 2k, Glatved by, Hoed. Arealet ejes af Reno Djurs l/s. Matriktens samtede areal er pä21 ha, hvorpå deponeringsanlægget udgør ca. 18 ha. Deponeringsantægget etableres i 3 faser. Fase I forventes at have en levetid på 11 âr, fase 2 på 16 år og fase 3 på 23 år. I bitag 1 c kan faserne for etabtering af deponeringsanlægget ses. Der er i ansøgningsmateriatet ansøgt om komposteringsantæg på en del af Etape llla. Reno Djurs l/s har efterføtgende ændret placeringen af komposteringsanlægget til Etape lla, på et ubenyttet areal, hvor der etabteres tæt betægning. Komposteringsan[æg n Êvnes derfor ikke i denne mitjøgodkendelse. Udvidelse af deponeringsanlægget er omfattet af VVM-bekendtgøretsens bitag 1 og der er derfor udarbejdet WM-redegøretse for Etape llla. Der er ligeledes udarbejdet ny tokalptan for området. Den nye lokalptan har nummer 5-77 Område til råstofindvinding, affoldsbehandling og deponering ved Glatved Strand. I Regionplan af 25 er der reserveret areater tii udvidelsen af deponeringsantæg. 3

5 2 GODKENDELSEN På grundtag af oplysningerne i ansøgningsmateriatet bitag 1, meddeler Byg og Mitjø i Norddjurs Kommune på tr,tit ø- og Teknikudvatgets vegne mitjøgodkendelse tit udvidetse af deponeringsantægget i Gtatved med nye deponeringsenheder på etape llla. Godkendetsen gives efter miljøbeskyttetseslovens 533 og godkendelsesbekendtgørelsen, som tittægsvitkår tii eksisterende mitjøgodkendetse af 3. oktober 26. Det er en forudsætning for godkendetse, at vilkårene i denne godkendelse og i ovennævnte godkendelse overhotdes. Godkendelsen gives i henhotd tit mitjøbeskyttetsestoven og omfatter kun de mi[- jømæssige forhold, der reguteres af denne [ov. På tidspunktet for meddelelse af nærværende godkendetse er deponeringsantægget underlagt bestemmetserne i bekendtgørelse nr. 149 af 28. august 213 Bekendtgørelse om deponeringsanlæq, (herefter benævnt som "deponeringsbekendtgøretsen"). Deponeringsbekendtgøretsen fastlægger btandt andet en række drifts- og kontrolvitkår tit deponeringsanlæg. Denne tittægsgodkendetse skat revurderes efter 8 år i overensstemmelse med gældende regler om, at mitjøgodkendelser revurderes regelmæssigt. Ansøger er selv ansvarlig for at indhente fornødne titladelser og godkendelser efter anden lovgivning. 2.1 RISIKOFORHOLD Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 2.2 KLASSIFICERING AF ETAPE IIIA I henhold til deponeringsbekendtgørelsens S 3, punkt 25 defineres et deponeringsanlæg som kystnært, hvis det ligger højest 15 km fra kysten og der er en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsantægget mod et marint vandområde. Reno Djurs's deponeringsantæg defineres som et kystnært deponeringsan[æg Etape lll tigger meltem,3 og 1,3 km fra kysten til Kattegat. Deponeringsenheder ktassificeres som følger: Enheder tii mineratsk affatd som kystnære enheder (MA1) Enheder til blandet affal,d som kystnære enheder (BA). Enheder tit farligt affatd som kystnære enheder (FA3) Ktassificeringen af deponeringsenhederne er foretaget på baggrund af de i ansøgningsmateriatet angive oplysninger. Deponeringsantæggets etape llla opfytder betingelserne for anvendelse af faktor 3-reglen. 4

6 2.3 WM.TILLADELSE Denne mitjøgodkendelse er at betragte som en WM-tittadetse jf. S 2 i bekendtgørelse af 237. december 21 3, begrundet af S 8 stk. 2. Afgørelsen er truffet under forudsætning af, at vitkårene i denne mitjøgodkendelse overholdes, samt at anlægget udføres som beskrevet i wm-redegøretse af 5. maj HABITATSDIREKTIVET Natura 2-områder I henhold tii S 7, stk. 1 i bekendtgøretse om udpegning og administration af internationate naturbeskyttetsesområder samt beskyttetse af visse arter, skat der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, etler i forbindelse med andre ptaner og projekter, kan påvirke et Natura 2-område væsenttigt. Nærmeste Natura 2 område: EF-fugtebeskyttelseslområde: nr. 112, Åtborg Bugt, østtige del: 23 km Habitatomräde; H44, Stubbe sø: 9 km. Ramsarområde: R11, Dele af Randers og Mariager fjorde med tilgrænsende havområde: 35 km. På baggrund af den store afstand tit nærmeste Natura 2 område har Norddjurs Kommune vurderet, at det kan udelukkes, at projektet kan medf øre væsentlige konsekvenser for arter etler naturtyper i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Der er derfor ikke behov for at gennemføre en egenttig Natura2- konsekvensvurderi ng. Artsbeskyttelse - bitag lv arter I henhotd tit 5 11 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationate naturbeskyttetsesområder samt beskyttelse af visse arter, skai der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bitag lv-arter (artsbeskyttetse). På areaterne er registreret markfirben, som er Bitag-lV beskyttet dyreart, og rødrygget tornskade, som er en bitag-l beskyttet fugteart. Begge arter er forholdsvis almindetigt forekommende i området. Projektet omfatter gennemføretse af afværgetiltag som følger:. Stutafdækning af de opfytdte deponeringsenheder foretages med næringsfattig mineratjord og stærkt katkhotdig overjord fra området, hvorved nye overdrevsområder etableres efterhånden som deponeringen afsluttes. Overjorden fra overdrevsarealer genudlægges hurtigst mutigt og at langvarige oplag i store bunker undgås så vidt dette er mutigt. Forud for antægsarbejdernes påbegyndelse etabteres supplerende teve- og ophotdssteder for firben i form af egnede jordbunker af løst sand og grus langs Gtatved Strandvej. Under den etapevise etablering af udvidetsen over de næste 2-3 år sikres konti n uert sammen hæn g metlem overd revsområderne udenfor proj ektom rådet og hentiggende areater indenfor området, samt tii sl,utafdækkede arealer. Her- 5

7 ved sikres, at yngle- og levesteder for markfirben og andre overdrevsarter bevares under anlæggets etapevis drift, og retabteres efter driften er afsluttet. Det vurderes, at hvis ovennævnte anbefalinger vedrørende planlægning og ud' førelse af antægsarbejder og håndtering af overjord føtges, vil man dels bevare overdrevsvegetationen på stedet for eftertiden og dels sikre at bestanden af markfirben ogrødrygget tornskade har samme yngle- og levesteder på lokatiteten som nu. Desuagtet skal der af hensyn tit bevarelsen af bestanden af markfirben opnås tilladetse fra Norddjurs kommune til at foretage de ændringer i området som projektet fordrer. 2.5 NATURBESKYTTELSESLOVENS S 3 Ved gennemføretsen af projektet vil arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens S 3 (overdrev) btive berørt og der skal derfor indhentes dispensation hos Norddjurs Kommune før projektet kan reatiseres. 2.6 BEDST TtLGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) For etablering af nye deponeringsanlæg er den bedst titgængetige teknik de anvisninger, der er angivet i Deponeringsbekendtgøretsen, Vejtedning nr. 9 af 1997 om affatdsdeponering, Vejtedning nr. 5 af 22 om overgangsplaner og DS/lnf 466 af 1999 om membransystemer til deponeringsanlæg. Sammen med de tekniske foranstaltninger er det konkrete valg af placering et ted i BAT-vurderingen, idet en kystnær placering anses for hensigtsmæssig og det er væsentligt, at der ikke er drikkevandsinteresse, der skat beskyttes. De ansøgte deponeringsenheder på Etape llla tigger såtedes både kystnært og i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Kravet om valg af bedste titgængetige teknik anses derfor som opfyldt. 2.7 VILKÅR FOR MILJøGODKENDELSEN Generelt 1. Godkendetsen bortfalder, hvis etableringen af den første deponeringsenhed på etape llla ikke er startet inden 3 år fra godkendetsesdatoen. 2. De første deponeringsenheder skal være taget i brug senest 5 år efter godkendetsesdatoen. 3. Tilladetsen til, at modtage affatd til behandling elter deponering bortfatder, hvis driften indstiltes i en periode på 2 år. 4. Virksomheden ska[ indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og det godkendte detaitprojekt, jf. vitkår 9, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vil,kår. 5. Et eksemptar af godkendelsen skal til enhver tid være titgængetig på virksomheden. Driftspersonatet skal være orienteret om godkendelsens indhotd. 6. Titsynsmyndigheden skal straks orienteres om føtgende forhotd: - Ejerskifte af virksomhed ogletler ejendom. 6

8 (Deponeringsanlæg må kun overdrages tii anden offenttig myndighed, sålænge nedlukning e[[er efterbehandting ikke er afsluttet, jf. mitjøbeskyttelsestovens S 5) Hel elter detvis udskiftning af driftsherre. lndstitting af driften for en længere periode. Enhver signifikant, negativ påvirkning af mitjøet. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 7. Virksomhedens beredskabsplan skal udvides til også at omfatte deponeringsanlæggets etape llla, i de titfætde hvor den eksisterende beredskabsptan ikke er dækkende Etablering af anlæg 8. Virksomheden skal give godkendetses- og titsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et antægsarbejde påbegyndes. Besked skal gives før arbejdet går i gang. 9. Detaitprojekter for de enkelte deponeringsenheder ska[ udformes i overensstemmelse med godkendelsens vitkår suppleret med de justeringer, der måtte fremgå af det på etableringstidspunktets gætdende regetsæt for affatdsdeponering. 1. Detaitprojektet skal indeholde en kvatitetskontrotplan for det udførte an[ægsarbejde, som skal forelægges tilsynsmyndigheden til godkendetse minimum 2 uger før anlægsarbejdet påbegyndes. Kvatitetskontrollen skal som minimum omfatte etablering af de aktive mitjøbeskyttende systemer i form af membran- og perkotatopsamtingssystemer Deponering af affatd må ikke påbegyndes, f ør tilsynsmyndigheden har foretaget tilsyn. 12. Dokumentation for sikkerhedsstitlelsen skal fremsendes til titsynsmyndigheden, før deponering påbegyndes Membransystem og perkolatopsamling 13. Der skat på alte deponeringsenheder etabteres et membransystem bestående af en geotogisk barriere, en bundmembran samt et perkotatopsamlingssystem Dimensionering af membran- og perkotatopsamtingssystemer skai tage udgangspunkt i, at mere end 99% af den dannede perkotatmængde skat kunne opsamtes og afledes fra membranoverfladen. Membransystemet skal etabteres med følgende udgangspunkt: a a En kunstigt etableret geologisk barriere, min.,5 m med en permeabititetskoefficient, k< 1 *1 '1 m /s. En bundmembran i form af en HDPE (high density potyethyten) potymermembran. Underl.iggende [ag skal være titstrækkelige stabite tii at hindre skadetige sætninger. 7

9 Bund- og sidemembran skal kunne modstå de fysiske, kemiske og biologiske påvirkninger, som den btiver udsat for under etabtering og drift af deponeringsanlægget. Over bund- og sidemembran skat der udlægges et minimum,5 meter tykt dræn- og beskyttetseslag, som har tit formåt at sikre, at det dannede perkolat hurtigt bliver ledt bort fra membranoverfladen til drænsystemet. Materialer, som anvendes i et drænsystem, skal være bestandig overfor det gennemsivende perkolat, og det samlede drænsystem skal kunne modstå de fysiske påvirkninger, som det btiver udsat for under etablering og drift af deponeringsantægget. Membransystemet skal føtge de retningslinier, der er beskrevet i bitag 2 punkt 3 i deponeringsbekendtgørelsen. I forbindetse med udarbejdelse af detailprojekt, skal der indgå optysninger om dimensionering, udtægning og kontrol af membransystemets enkelte komponenter svarende til kravene i DS INF/ 46ó lndretning og drift 14. Virksomhedens driftsinstrukser skal udvides tit også at omfatte deponeringsanlæggets Etape llla i det omfang, hvor den eksisterende driftsinstruks ikke er dækkende. 15. Der må udetukkende modtages affatd, der er optaget på deponiets positivliste (denne miljøgodkendelses bitag 2). Affaldskontrol 16. Der skat mindst én gang om måneden udføres stikprøvekontrol ved modtagetse af btandet affatd tii deponering. Kontrotlen skal sikre, at affatdet er egnet til, deponering og skal bestå i en udsortering af affatdet fra et titfætdigt udvalgt læs i fraktionerne: Deponeríng of PCB. Deponeringsegnet affatd.. Genanvendetigt affatd.. Forbrændingsegnet affald.. Andet affald, herunder fartigt affatd. 17. Opfytdning skat ske lodret sidetøbende med deponering af øvrigt affald på enheden, adskilt med markeringsnet. 18. Efter stutafdækning af en deponeringsenhed, hvor der er deponeret PCBhotdigt affald, skal deponeringsantæggets driftsansvartige indsende en oversigtsplan til titsynsmyndigheden med angivelse af, hvor det PCB-hotdige affal,d er beliggende Topografi 19. I driftsperioden skal der minimum en gang årtigt foretages vurdering af sætninger i det deponerede affatd. I vurderingen skat der for hver af deponeringsanlæggets enheder indgå en opgøretse over det samlede deponeringsareat, mængde og sammensætning af det deponerede affatd, deponeringsmetoder, tidspunkt for og varighed af deponeringen samt en beregning af deponeringsantæggets samlede restvolumen. 8

10 2.7.6 Meteorologiskedata 2. Der skal indsamles de nødvendige meteorotogiske data tii at vurdere:. Om den dannede mængde perkolat er stigende. o Om der sker perkotatudsivning fra anlægget. Data kan opsamtes ved en vejrstation i lokalområdet etler fra Danmarks Meteorotogiske lnstitut (DMl) under forudsætning af, at observationsdata dækker deponeri ngsan[æggets beli ggenhed. Der skal som minimum indsamtes følgende data: Porometer: Dríft Efterbehondling Nedbørsmængde Fordampning (lysimete r, etc. eller beregnet ved anerkendt algoritme) Tabet 1 Dagligt Dagligt Dagligt og mãnedsværdier Dogligt og månedsværdier Grundvand láoní te r i ng a f g r undv o nd skv a li tet 21. Som supplement tii grundvandskontrolten vedrørende deponeringsantæggets etape I og lla skal der i etape llla's drifts- og efterbehandlingsperiode foretages grundvandskontrot i følgende moniteringsboringer: a a DGU. Nr.: (BB), (816), (85), (89) Ny boring opstrøms Etape llla ved Glatved Strandvej. Ny boring mellem matr. nr. 2b og matr. nr. 2k Lokaliseringen af områdets boringer tii grundvandskontrol er angivet i bitag 3. (lokalisering af ny boring mellem matr. nr. 2b og matr. nr.zkfastlægges i samråd metlem Reno Djurs l/s, DONG Energy og godkendetsesmyndigheden). 9

11 Den supplerende grundvandskontrol skai gennemføres efter føtgende program: Analyseparameter Grundvandskvalitetskrav uslt Detektionsgrænse pgll Antal prøver pr. år ph 4 Ledningsevne 4 Tota[-N 1 4 Totat-P 4 Ammonium-N,5 4 TOC 4 cod 4 Klorid 15 4 Ftourid 4 Sutfat 25 4 Natrium 4 Calcium 4 NVOC 4 AOX 4 GC-FlD screening 4 Total Kulbrinter (Cs -C s) Naphtaten,5 2 Phenantren,1 2 Antracen,1 2 Ftouranthen,1 2 Pyren,1 2 Benzo(a)anantracen,1 2 Chrysen,1 2 Benzo(b, k)f louranthen,1 2 Benz(a)pyren,1 z lneno(1,2,3-cd)pyren,1 7 Benzo(g,h,i)peryten,1 z Sum PAH,2 z DEHP,5 2 Cvanid (oreanisk) 1 2 Arsen Chrom (lll + lv) Kobber Btv Zink Motybdæn 2 Nikket Kviksøtv,3 1 2 Cadmium 2,5 2 T Ana ram mo 22. Analyseresultaterne for grundvandskontrollen skat overholde grundvandskvatitetsgrænserne, angivet i tabetlen. Hvis et analyseresultet overskrider det normate årsgennemsnit for anatyseresultatet med 1 %, skal der umiddetbart efter resultatet foreligger foretages en ny prøvetagning. Hvis analysen af den ny prøve viser overskridetser, skal der inden en måned efter resuttatet foretigger, fremsendes forslag tit afhjæt- 1

12 pende foranstaltninger. Forslaget skal fremsendes til godkendelsesmyndigheden. 23, Før ren- og forpumpning og prøvetagning af grundvand skal der foretages en pejting af grundvandsstanden i de nævnte boringer med reference til DNN. Efter pejtingen skal der oppumpes 5-1 gange boringsvolumen Når temperaturen og ledningsevnen er konstant, og vandet er klart, udtages prøverne og transporteres straks til laboratoriet. Under transporten opbevares prøverne i køletaske. 24. Analyser skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret tit at udføre de pågætdende anatyser e[[er af et laboratorium, der er godkendt af titsynsmyndigheden. Hvis ikke-akkrediterede laboratorier godkendes og dermed foretager testningen, skat deponeringsanlægget dokumentere over for titsynsmyndigheden, at det pågætdende laboratorium har erfaring med relevante testmetoder, tigesom deponeringsantægget skal dokumentere, at laboratoriet er i besiddelse af et effektivt kvalitetssikringsprogram. 25. Anatyserne skal foretages i de samme måneder hvert år Perkolat 26. Den samlede perkolatmængde fra etabterede deponeringsenheder på etape llla skal registreres opdett på de enkelte deponeringsenheder. Måtingerne skat som minimum opgøres på ugebasis. 27.Der skal udtages perkolatprøver fra samlebrønde på de enkelte deponeringsenheder, samt på aftedning fra perkolattank. For enheder i drift og fra perkolattank skal der udtages 4 prøver årtigt (en gang i kvartalet og tigetigt fordett over året). For enheder under efterbehandting skat der udtages 2 årtige prøver jævnt fordett over året. 28. Perkolatprøver skal analyseres efter hhv. et rutineprogram og et udvidet program, iht. tabel 3: I driftsperioden skal rutineprogrammet udføres 3 gange pr. år og det udvidede program 1 gang pr. år. I efterbehandlingsperioden skal rutineprogrammet udføres 3 gange i en 2-årig periode og det udvidede program 1 gang i den 2-årige periode. Atte udvidede anatyser skal foretages i samme kvartat. 29. Perkolatprøver skal analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de pågætdende anatyser etler et laboratorium, der er godkendt af titsynsmyndigheden. Anatyseblanketten skat indeholde alle relevante prøvetagningsinformationer Anatyseresultaterne skai overføres elektronisk tit titsynsmyndighedens database, så snart de foretigger og senest 2 måneder efter prøverne er udtaget. Overførslen kan ske i STANDAT-foi-mat etler ai-rdet íorn at aftait med tilsynsmyndigheden. Hvis et anatyseresuttat viser overskridetse af den i tabelten angivne atarmgr Ênse på hhv.:51o for perkolat fra en enhed for fartigt affatd etter 1 % perkolat for øvrige enheder, skal der umiddetbart efter resultatet foreligger, foretages en ny prøvetagning. Hvis anatysen af den ny prøve viser overskridet- 11

13 ser, skat der inden en måned efter resultatet foreligger, fremsendes forstag tii afhjætpende foranstaltninger, herunder om nødvendigt recipientundersøgelse. Forslaget skai fremsendes tii godkendetsesmyndigheden. Aflednínglnedsívníng 3. Aftedning af perkotat følger de retningslinjer, der er fastlagt i den tit enhver tid gætdende afledningstitladelse for etape llla. Nedsivning af perkolat/overftadevand følger de retningstinjer, der er fastlagt i den til enhver tid gætdende nedsivningstiltadelse for etape llla. 12

14 Moniteri m for lat llla Total Kutbrinter (C5 - C s) 1 X X X Benzen X X Toluen X X Xytener X X Phenoler total X X Naphtalen,5 X X Phenantren,1 X X Antracen,1 X X Flouranthen,1 X X Pyren,1 X X Benzo(a)anantracen,1 X X Chrysen,1 X X Benz(b, k)ftouranthen,1 X X Benz(a)Dvren,1 X X lneno( 1,2,3 -cd)pyren,1 X X Benzo(9, h,i)perylen,1 X X Sum PAH 1r5 X X DEHP,5 X X Cyanid (uorqanisk) 1 X X Arsen 1 15 X X X X Chrom total 1 17 X X X X Kobber 1 4 X X X X Btv 1 X X X X Zìnk 1 X X X X Motvbdæn 2 X X X X Nikket 1 38 X X X X Kviksøtv,1 X X X X Cadmium,5 X X X X Selen X X X X Barium X X X X Antimon X X X X PCB for monitering af perkolat Overfladevand 31. Overftadevand fra deponeringsenhederne skal i driftsperioden opsamtes og bortskaffes i enhedernes perkolatopsamlingssystem. Stof Grænser i ue/[ Mineralsk affatd Btandet affatd Farl.i Detekt. det det Alarm Rutine Udvi Rutine Udvi- Rutine ph X X X X X X Ledninqsevne X X X X X X Totat-N X X X X X X Totat-P X X Ammonium-N X X TOC X X cod X X X X X Ktorid X X X X X X Ftuorid X X X X X X Sutfat X X X X X X Sutfid X X X X Bicarbonat X X X Natrium X X Jern X X X NVOC X X X X X X AOX X X GC-FlD screeninq X X X Udvidet X 13

15 Ned g r ov ed e oli e ud skì I le r e I opsamlì ngsb r ønd e 32. Nedgravede otieudskittere/sandfang/opsamlingsbrønde på spildevandssystemet/rørledninger/spildevandsledninger på arealer der ikke er membranbelagte, skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning. Kontrol af tæthed of nedgravede olieudski llerel sandfangl opsamlingsbrønde 33. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrotlere, at nedgravede otieudskiltere/sandfang/opsamlingsbrønde/rørledninger/spitdevandsledninger er tætte. Kontrollen skal foretages senest 3 måneder efter, tilsynsmyndigheden har meddelt kravet. Tæthedskontrolten skal udføres efter Dansk lngeniørforenings "Norm for tæthed af afløbssystemer i jord", Danske Standard DS 455, 1. udgave, januar 1985 med ændringer af 13. oktober 199. For gravitationsledninger og brønde anvendes normai tæthedsklasse For trykledninger anvendes speciei tæthedsklasse. Tæthedskontrotlen skal foretages af et uvitdigt og dertil kvalificeret firma. Firmaets beskrivetse af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resuttatet, skal sendes tit tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, kontrotten har fundet sted. Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddetes tit titsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres snarest muligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere tæthedskontrot, dog højst en gang hvert år, hvis systemerne er tætte. Atte udgifter forbundet med kontrotlen og evt. udbedringer betales af virksomheden Støj 34. Driften må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag tit støjbetastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente lydniveauer i db(a). I ll Ved enkeltliggende botiger i det åbne land Ved botigområder for åben og lav bebyggetse lll Ved nabovirksomheder kort med lacerin af områderne ses i bi 4. Referencetidsrum I Kt. db(a) timer il db(a) ilt db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- & hettigdage Atte dage Atle dage 22-7,

16 Spidsværdi Kontrol af støj 35. Titsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere at gr Ensev Erdierne for støj, jf. vitkår 34 er overhotdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes titsynsmyndigheden sammen med optysninger om driftsforhotdene under måtingen. Krav tíl målínger Deponeringsanlæggets støj skal dokumenteres ved måting og beregning efter gætdende vejledninger fra Mitjøstyretsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Mitjøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt mitjø. Måting skal foretages, når deponeringsantægget er i futd drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK etler godkendt af Miljøstyretsen tii mitjømåtinger af ekstern støj. Støjdokumentation ska[ gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overhotdt, kan der kun kræves én årtig støjbestemmelse. Udgifterne hertii afholdes af virksomheden. Defínítìon på overholdte støjgrænser 36. Grænseværdier for støj anses for overhotdt, hvis måtte etter beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end elter tig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Mitjøstyretsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke v Êre over 3 db(a) Luftforurening Støv 37. Driften af deponeringsantæggets etape lll må ikke give antedning til støvgener udenfor anlæggets område. Titsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 38. Virksomheden skal hindre vindftugt af affatd Deponigas 39. Dannet deponigas skat tit enhver tid bortskaffes på en miljømæssig forsvartig måde, enten ved affakting etter ved produktion af el/varme etter hvis der kun dannes små mængder deponigas, ved behandting i kompostbede etler lignende. 4. Reno Djurs l/s skat foretage en n Ermere undersøgelse af, om der er praktisk gennemførtige mutigheder for at etablere og drive et gasudsugningsan[æg i i nciíytci ni ngsperiocien. Resultatei heraf skal f remsencies ti I goci kendelsesmyn - digheden. Såfremt det viser sig at være gennemførligt, skal Reno Djurs l/5 efterføtgende fremsende separat ansøgning om etablering og drift af et sådant an[æg. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af, hvortedes den opsamtede gas udnyttes, affaktes etler evt. behandtes på anden måde. l5

17 41. Gasopsamtingssystemets og gasbehandtingens effektivitet på de nedtukkede enheder, skat årtigt eftervises. Eftervisningen foretages ved en moniteringsrunde, som enten omfatter måting af gassammensætningen (methan, kuldioxid og itt) i diskrete punkter i slutafdækningstagene og /etter ftukskassemålinger, ved gas-fane målinger e[[er ved andre metoder, som kan dokumenteres at være ligeså vetegnede hertil. Måtingerne gennemføres på et tidspunkt med lavt tufttryk i 2-5 dage forud for måledagen. Såfremt målingerne viser, at der er en betydelig gasemission fra en nedlukket enhed, foretages en kitdesporing, f.eks. FID måteudstyr, såtedes at der kan foretages udbedrende tittag. Projekt tit afhjætpende foranstattning skal fremsendes tii accept hos godkendetsesmyndigheden Skadedyr 42. Konstateres der skadedyr på deponeringsantæggets etape llla, skal disse straks bekæmpes Trafikforhold 43. Trafik til, og fra deponeringsanlæggets etape llla skat foregå ad Nymandsvej Driftstid 44. Den normale driftstid for deponeringsantæggets etape lll skat placeres i tidsrummet: kt på hverdage og kl på lørdage. 2.7,15 Driftsforstyrrelseroguheld 45. Virksomheden skal underrette titsynsmyndigheden telefonisk hurtigst mutigt og senest førstkommende hverdag, ved driftsforstyrrelser eller uhetd som medfører forurening elter indebærer en risiko for det. En skrifttig redegøretse for hændelsen skal være titsynsmyndigheden i hænde senest 14 dage efter hændetsen. Det skal fremgå af redegøretsen, hvitke tittag der vil btive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden Sikkerhedsstillelse 46. Der fastsættes føtgende grundbetøb pr. tons affatd, fordelt på de enkette affatdsktasser: Blandet affald: Farligt affald: Mineralsk affatd: 29,22 Kr. /tons 36,53 Kr. /tons 73,6 Kr. /tons Grundbeløbet pristalsreguleres i overensstemmetse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder m.v. Af bitag 1.b fremgår grundtag og forudsætninger for den beregnede sikkerhedssti[[else. 47. Beløbsstørrelse og sikkerhedsstittetsesordning skal være accepteret af tilsynsmyndigheden, inden enheden kan sættes i drift. 48. Sikkerhedsstittetsen skal tøbende forøges i takt med deponeringen på anlægget og opdateres en gang i kvartatet. Dokumentation for sikkerhedsstiltetsen skal 16

18 fremsendes til tilsynsmyndigheden mindst én gang årtigt. lndestående kan frigives efter skrifttig anmodning fra tilsynsmyndigheden. Sikkerhedsstilletsen er uafhængig af at ejendom elter virksomhede skifter ejer. 2.7,17 Journalføring og kontrolrutiner 49. Etape llla omfattes af deponeringsanlæggets tit enhver tid gætdende vitkår for journatføring Årsrapport 5. Etape llla omfattes af deponeringsantæggets tit enhver tid gætdende vitkår for årsrapportering Nedlukningogefterbehandling Nedlukning 51. Når en celte er fytdt op til den ptanlagte terrænudformning, skal der foretages nedlukning og stutafdækning af cetlerne. Der må ikke være cetter etler enheder, hvor affatdsdeponeringen er afsluttet, som ikke er stutafdækkede. Undtaget for dette krav er dog skråningsan[æg, der vender mod fremtidige etaper. Terrænudformning skal udføres efter retningstinjerne i den til enhver tid gætdende tokalptan. 52. Når en cetle ønskes nedtukket, skal Reno Djurs l/s sende optysning herom tit tilsynsmyndigheden. lnden 3 måneder fra beslutningen om nedlukning skat der fremsendes en plan for nedtukningen til tilsynsmyndigheden. Planen skat indeholde en tidsplan for gennemføretse af jordarbejde og projekt for håndtering af gas. En nedlukning kan først påbegyndes, når tilsynsmyndigheden har meddett godkendelse af, at nedtukningen påbegyndes. 53. Slutafdækningen skal udføres med tykkelse på minimum 1 meter, hvoraf de øverste 2 cm af afdækningen skal være katkhotdigt jord og resten mineraljord. Stutafdækningen skat etabteres, så regnvand kan infittrere gennem stutafdækningen. 54. Hvis der opstår støvgener i forbindelse med sl.utafdækningen, skal der foretages vanding for at hindre gener for omkringboende. Efterbehandlíng 55. I efterbehandlingsperioden skal egenkontrol af perkotat, grundvand, og de- ^^.^:---,,)3--^-..--l--r:.-ia:l J- î--lt--l- t--.-l.--t- r.. Pulllgcl5 uutøte5 uællurer ilrulil, ue rdslrdgle KUf rlf orpf ogtammer eventuelt Justeres ved et påbud. Dog udføres perkotatprogrammet og overftadevandsprogrammet over en 2-årig periode. 5ó. Vedtigehotdetse, overvågning og kontrol med de mitjøbeskyttende systemer på etape llla skal fortsætte, så længe enheden udgør en forureningsrisiko for om- 17

19 givelserne. Vurdering heraf foretages af tilsynsmyndigheden efter oplæg fra Reno Djurs l/s. 57. I efterbehandtingsperioden skal der minimum en gang årtigt udføres registre' ringer af sætninger i affatdet. Betydende sætninger registreres som indmåting for skærpet opmærksomhed ved næste års kontrol. Såfremt sætninger btotlægger affald, danner lunket etter har betydning for afledning af overfladevand, udbedres de med uforurenet jord etler anden godkendt afdækningsmateriale. 18

20 3 VURDERING 3.1 VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER Ansøgningen Ansøgningen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinierne i Mitjø- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendetse af listevirksomheder, samt Bitag 1 i bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 211 i bekendtgørelse om deponeringsan[æg Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Norddjurs Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstattninger tit at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste titgængetige teknik Norddjurs Kommunesvurdering Norddjurs Kommune vurderer, at deponeringsantæggets etape llla kan etableres og drives efter godkendelsesbekendtgøretsens og deponeringsbekendtgørelsens retningslinier. Uddybende vurderinger Deponieas Deponeringsbekendtgørelsen stitler krav om månedtig monitering af deponigas på enheder for farligt affatd og blandet affald. Eftersom der kun i ringe grad deponeres bionedbrydetigt affatd på etape llla, forventes der kun at forekomme en meget ringe produktion af deponigas i driftsperioden. Norddjurs Kommune mener, at omkostninger tii etablering af et gasudsugningsan- [æg skat stå i forhotd tit den miljømæssige gevinst ved et sådant, og vurderer at virksomheden skal foretage en n Ermere undersøgelse af, om det er praktisk mutigt at etablere og drive et sådant antæg og i givet fatd foretage en vurdering af omkostningerne set i forhotd tii udbyttet. Klassificerins Deponeringsantæggets etape llla ktassificeres som kystnært anlæg med,3-1,3 km tit kysten. Antægsfaktoren skal iføtge deponeringsbekendtgørelsen beregnes ud fra det samlede areal for atte deponeringsenheder, også for nedtukkede etaper. På potentialekortet, bitag 3, ses det, at etape llla befinder sig i en selvstændig stømningskanal og det vurderes derfor, at hensigten med additionen af deponeringsarealer er unødvendig, fordi koncentrationen af eventuelte stoffer som udledes tii Kattegat ikke forøges med etabteringen af etape llla. 19

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg.

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2011 J.nr.: NMK-10-00058 Ref.: bjens AFGØRELSE i sag om Reno Djurs I/S, Glatved Miljøgodkendelse ny etape IIa

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. januar 2015 J.nr.: NMK-10-00835 Ref.: BJENS/SMA AFGØRELSE i sag om udvidelse af Reno Djurs I/S, deponeringsanlæg i Balle

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald.

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, Postboks 209 5100 Odense C Att.: Civilingeniør Rasmus Olsen Kun sendt pr. e-mail til rao@hjhansen.dk Aarhus J.nr. AAR-430-00358 Ref. anaje/katam Den 21.

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

n norddjurs kommune JJJ) Til afgørelsen er der knyttet en række vitkår jf. afsnit herom.

n norddjurs kommune JJJ) Til afgørelsen er der knyttet en række vitkår jf. afsnit herom. JJJ) n norddjurs kommune Brian Basse Åtsrodevej 16 8500 Grenaa Sendt på e-maii tit: bb@aatsrode.dk BYG OG MILJø Dato:4. februar 2014 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk

Læs mere

Afgørelsen er begrundet i, at der ikke er dokumenteret en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod kysten.

Afgørelsen er begrundet i, at der ikke er dokumenteret en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod kysten. Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Kun sendt pr. mail til: 4-S@4-S.dk med kopi til Svend Pedersen, SVP@skivekommune.dk og Carl Ejnar Fjordside, CEFJ@skivekommune.dk Aarhus J.nr.

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling, Natur og Miljø Rådhusgade 3, 8300 Odder Telefon Selvvalg Giro E-mail Sikker E-mail Hjemmeside 8780 3333 8780 4057 3 04 87 80 peter.erichsen@odder.dk signatur@odder.dk Renosyd

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser

Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser BEK nr. 1049 af 28/08/2013 Bilag 1 Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser 1 Oplysninger om deponeringsanlæggets

Læs mere

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6 Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00047 Ref.anbhe/katam Den 15. december 2009 Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01646 Ref. DIBIV/NIJOL Dato: 23. juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 12517270 Virksomhedstype Kallerup

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse RGS 90 A/S Rærup CVR nummer 15084790 Virksomhedstype

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendes kun på e-mail til lbhu@forsyningen.dk og tovd@forsyningen.dk Aarhus J.nr. MST-1272-00132 Ref. bevch/anaje Den 14. juni 2012 Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. DIBIV/LOPED Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. DIBIV/LOPED Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01690 Ref. DIBIV/LOPED Dato: 14.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15807830 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

Jordlagene i området er primært sand og grus med indslag af moræneler. Det primære grundvand findes m under den oprindelige terrænoverflade i

Jordlagene i området er primært sand og grus med indslag af moræneler. Det primære grundvand findes m under den oprindelige terrænoverflade i Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S Løvbjergvej 23 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 25. januar 2011 Indvindingstilladelse - Ejstrupholm Dambrug Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift Beliggenhed

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: AMU-Center Djursland Godkendelsen omfatter: Trafiksikkerhedskurser til afholdelse på AMU-Center Djurslands køretekniske anlæg den 9/6, 16/6, den 6/10 og 27/10 2002 Dato:

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Stk. 4. Reno Djurs kan etablere en ny etape II ved Glatved i området vist på kort 6.6.4. Læs redegørelsen

Stk. 4. Reno Djurs kan etablere en ny etape II ved Glatved i området vist på kort 6.6.4. Læs redegørelsen Regionplan 2005 6.6 Deponeringsanlæg Retningslinje: Der reserveres arealer til nye deponeringsanlæg for affald inden for de på kort 6.6.2 og kort 6.6.3 viste områder i Århus Kommune og på arealer ved Glatved,

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på jordstykke 7000 d og 7000 m Kornerup By, Kornerup.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på jordstykke 7000 d og 7000 m Kornerup By, Kornerup. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Ellen Wejdling Center for Byg & Miljø D 4646 4956 E elwe@lejre.dk Dato: 20. august

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01707 Ref. LOPED / BEVCH Dato: 30. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189889 Virksomhedstype

Læs mere

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe Memo Titel Dato 2 december 2009 Til Kopi Fra Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter DAKOFA Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af etape 1, Rærup Deponi, I/S RenoNord, Halsvej 70 9310 Vodskov

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af etape 1, Rærup Deponi, I/S RenoNord, Halsvej 70 9310 Vodskov #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Rærup Deponi, I/S Reno-Nord Halsvej 70 9310 Vodskov Sendt pr. mail til: renonord@renonord.dk

Læs mere

Århus Havn Mindet Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr. til og

Århus Havn Mindet Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr.  til og Århus Havn Mindet 2 8000 Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr. e-mail til port@aarhus.dk og but@aarhus.dk Den 9. november 2010 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Ændring

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Afgørelse om OVERGANGSPLAN for deponeringsanlæg

Afgørelse om OVERGANGSPLAN for deponeringsanlæg Afgørelse om OVERGANGSPLAN for deponeringsanlæg For: Feltengård Losseplads, Randersvej 65 A, 8370 Hadsten December 2009 Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 05 00 Fax 99 99 99 99 CVR

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016. Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 21-04-2016 / 01.03.03-P16-115-15 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til etablering af

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Regionshuset Horsens KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat modtagelse af jord

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard Regionshuset Viborg Regional Udvikling Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans Att.: Hans Haugaard Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere