De Europæiske Fællesskabers Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Europæiske Fællesskabers Tidende"

Transkript

1 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse med foranstaltninger medfinansieret af Samhørighedsfonden KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden ( 1 ), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1265/1999 ( 2 ), særlig bilag II, artikel D, stk. 7, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til forordning (EF) nr. 1164/94 medfinansierer Samhørighedsfonden foranstaltninger i form af projekter, forberedende undersøgelser eller teknisk bistand. Betingelserne for disse foranstaltningers støtteberettigelse og gennemførelse bør præciseres. (2) Reglerne for støtteberettigelse har indtil nu været fastsat i bilag IV til beslutningerne om støtte på grundlag af en standardiseret tekst. (3) For at sikre en ensartet behandling af nævnte foranstaltninger bør der fastsættes fælles regler for udgifternes støtteberettigelse. Disse regler skal fastlægge støtteberettigelsesperioden og de forskellige kategorier af støtteberettigede udgifter. (4) Ifølge forordning (EF) nr. 1164/94 er Kommissionens godkendelse af de foreslåede projekter betinget af, at projekterne opfylder kriterierne til sikring af en høj kvalitet, og at de er forenelige med Fællesskabets politik, særlig vedrørende offentlige udbud og konkurrencereglerne. (5) Disse regler erstatter de hidtidige regler i bilag IV til Kommissionens beslutninger om støtte fra Samhørighedsfonden for de nye projekter, der godkendes ved kommissionsbeslutning efter denne forordnings ikrafttræden Artikel 2 Det for gennemførelsen ansvarlige organ Det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen, jf. artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/94, er det offentlige eller private organ, der har ansvaret for at iværksætte udbud i forbindelse med et projekt. Navnet på dette organ anføres i Kommissionens beslutning om støtte fra Samhørighedsfonden (i det følgende benævnt»kommissionens beslutning«). Enhver ændring af det for gennemførelsen ansvarlige organ skal godkendes af Kommissionen. Artikel 3 Gennemførelse af et projekt og gennemførelsesperiode 1. Gennemførelsen af et projekt dækker alle projektfaser fra den forberedende planlægning til afslutningen af det godkendte projekt og informationsforanstaltningerne i forbindelse hermed. Den forberedende planlægning omfatter også undersøgelse af alternative løsninger. 2. Et projekt kan ved Kommissionens beslutning begrænses til kun at dække en eller flere projektfaser. 3. Et projekts gennemførelsesfase er den periode, der er nødvendig til at afslutte projektfaserne indtil det tidspunkt, hvor projektet er fuldstændigt driftsklart, og hvor de materielle bestemmelser i Kommissionens beslutning er ført ud i livet. UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: KAPITEL 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 4 Gennemsigtighed og dokumentation Artikel 1 Formål Denne forordning fastsætter fælles regler for udgifternes støtteberettigelse i forbindelse med de foranstaltninger, der ifølge artikel 3 i forordning (EF) nr. 1164/94 kan medfinansieres af Samhørighedsfonden. ( 1 ) EFT L 130 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 161 af , s. 62. Alle udgifter, der afholdes af det for gennemførelsen ansvarlige organ, skal være baseret på kontrakter, aftaler eller retligt bindende dokumenter. Forelæggelse af relevante bilag er påkrævet. Koncessionshavere og befuldmægtigede ved gennemførelsen af projektet er underlagt samme kontrol- og overvågningsforpligtelser som de for gennemførelsen ansvarlige organer.

2 L 2/ Artikel 5 Faktisk afholdte udgifter 1. De udgifter, der tages i betragtning ved udbetaling af fællesskabsstøtten, skal være afholdt i støtteberettigelsesperioden som fastlagt i Kommissionens beslutning, jf. artikel 8, stk. 2, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1386/ 2002 ( 1 ), og være direkte knyttet til projektet. De skal vedrøre betalinger, der er attesteret af medlemsstaten og foretaget af denne selv eller for dens regning eller for koncessioners vedkommende af den koncessionshaver, hvortil det for gennemførelsen ansvarlige organ har delegeret gennemførelsen af projektet og dokumenteret ved betalte fakturaer eller regnskabsbilag med samme bevisværdi. Ved»regnskabsbilag med samme bevisværdi«forstås ethvert dokument, som det for gennemførelsen ansvarlige organ er i besiddelse af, og som beviser, at bogføringen giver et korrekt og retvisende billede af de faktiske transaktioner i overensstemmelse med normal regnskabspraksis. 2. For koncessioners vedkommende udgør den kompetente myndigheds attestering af værdien af de arbejder, der er udført i forhold til koncessionskontraktens indikatorer for arbejdets forløb, regnskabsbilag med samme bevisværdi. Denne myndighed kan udpeges af medlemsstaterne i henhold til bilag II, artikel D, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/94. Artikel 6 Afsluttede projekter En ansøgning om støtte til et projekt, der er afsluttet på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives, kan ikke betragtes som støtteberettiget. Artikel 7 Støtteberettigelsesperiodens begyndelse 1. En afholdt udgift er støtteberettiget fra den dato, på hvilken Kommissionen modtager den fuldstændige støtteansøgning. En ansøgning betragtes som fuldstændig, når den indeholder de oplysninger, der kræves ifølge artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/ Datoen for støtteberettigelsesperiodens begyndelse fastsættes i Kommissionens beslutning om godkendelse af projektet. Udgifter, der er afholdt før denne dato, er 3. Hvis der anmodes om en væsentlig ændring af de materielle elementer i et givet projekt, betragtes udgifterne i forbindelse med de nye eller udvidede materielle elementer som støtteberettigede fra den dato, hvor Kommissionen modtager ændringsanmodningen. Datoen for støtteberettigelsesperiodens begyndelse for udgifter i forbindelse med de nye eller udvidede materielle elementer anføres i Kommissionens beslutning om godkendelse af ændringen. Udgifter, der er afholdt før denne dato, er Artikel 8 Støtteberettigelsesperiodens ophør Ophørsdatoen for støtteberettigelsen gælder for betalinger foretaget af det for gennemførelsen ansvarlige organ. Støtteberettigelsesperiodens ophørsdato fastsættes i Kommissionens beslutning. KAPITEL 2 STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER Artikel 9 Kategorier af støtteberettigede udgifter Med forbehold af betingelserne i kapitel 3-10 svarer kategorierne af støtteberettigede udgifter til udgifterne vedrørende: a) planlægning og projektering b) køb af jord c) byggemodning d) bygge- og anlægsarbejder e) udstyr f) foranstaltninger i forbindelse med forvaltningen af projektet g) udgifter til informations- og offentlighedsforanstaltninger truffet i henhold til Kommissionens beslutning 96/455/ EF ( 2 ). Artikel 10 Andre udgiftskategorier Andre udgiftskategorier end de i artikel 9 nævnte kan være støtteberettigede, såfremt de er anført i Kommissionens beslutning om støtte. KAPITEL 3 MOMS OG ANDRE SKATTER OG AFGIFTER Artikel 11 Moms 1. Moms er ikke en støtteberettiget udgift, medmindre den reelt og endeligt betales af det for gennemførelsen ansvarlige organ. Moms, der på en eller anden måde kan søges tilbagebetalt, kan ikke betragtes som støtteberettiget, heller ikke selv om den faktisk ikke tilbagebetales til det for gennemførelsen ansvarlige organ eller den endelige støttemodtager. ( 1 ) EFT L 201 af , s. 5. ( 2 ) EFT L 188 af , s. 47.

3 L 2/9 2. Er den endelige støttemodtager underlagt en standardsatsordning i henhold til afsnit XIV i Rådets direktiv 77/388/ EØF ( 1 ), anses momsen ved anvendelse af stk. 1 for at kunne søges tilbagebetalt. 3. Fællesskabets medfinansiering kan i intet tilfælde overstige de samlede støtteberettigede udgifter eksklusive moms. Artikel 12 Andre skatter og afgifter De øvrige skatter og afgifter, herunder direkte skatter og socialsikringsbidrag i forbindelse med lønninger, der følger af Fællesskabets medfinansiering, er ikke støtteberettigede udgifter, medmindre de reelt og endeligt bæres af det for gennemførelsen ansvarlige organ. b) udgifterne skal være baseret på en kontrakt, der vedrører et eller flere specifikke projekter; hvis kontrakten vedrører flere projekter, skal omkostningsfordelingen være gennemskuelig c) udgifterne skal være direkte knyttet til et eller flere af de pågældende enkeltprojekter d) kontrakten skal være tidsbegrænset og må ikke overskride den frist, der er fastsat for projektets gennemførelse e) de opgaver, der skal udføres som led i kontrakten, må ikke være almindelige administrative opgaver, jf. artikel 27 og 28. KAPITEL 5 KØB AF JORD OG FÆRDSELSRET KAPITEL 4 UDGIFTER TIL PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF FORANSTALTNINGERNE Artikel 13 Udgifternes støtteberettigelse Udgifter til planlægning, ekspertbistand og projektering er støtteberettigede, forudsat at udgifterne er direkte knyttet til et eller flere projekter og udtrykkeligt godkendt ved Kommissionens beslutning, undtagen i de i artikel 14, 15 og 34 omhandlede tilfælde. Artikel 14 Omkostningsregnskab Såfremt flere projekter er omfattet af en og samme bygge- og anlægskontrakt eller tjenesteydelseskontrakt, eller såfremt det for gennemførelsen ansvarlige organ udfører opgaverne for egen regning, skal omkostningerne fordeles ved hjælp af et særskilt og gennemsigtigt regnskab på grundlag af regnskabsbilag eller dokumenter med samme bevisværdi. Artikel 15 Offentlige myndigheders udgifter i forbindelse med planlægning og projektering af foranstaltningerne Når medarbejdere fra en offentlig myndighed deltager i de i artikel 13 omhandlede aktiviteter, kan Kommissionen kun godkende udgifterne som støtteberettigede i behørigt begrundede tilfælde, hvor alle følgende betingelser er opfyldt: a) medarbejderen skal midlertidigt være fratrådt sin stilling i den offentlige forvaltning og efter officiel beslutning fra den kompetente myndighed være overført til udførelse af opgaverne omhandlet i artikel 13 ( 1 ) EFT L 145 af , s. 1. Artikel 16 Køb af jord, der ikke er bebygget Udgifter til køb af jord, der ikke er bebygget, er kun støtteberettigede, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt: a) jordkøbet skal være en forudsætning for projektets gennemførelse b) jordkøbet må ikke overstige 10 % af projektets støtteberettigede udgifter, medmindre der foreligger en behørig begrundelse herfor fra det for gennemførelsen ansvarlige organ c) der skal fra en uafhængig skønsmand eller et autoriseret officielt organ foreligge en erklæring om, at købsprisen ikke overstiger markedsværdien d) jordkøbet skal være godkendt i Kommissionens beslutning e) de nationale bestemmelser til forebyggelse af spekulation skal være overholdt. Udgifter til køb af jord, som fortsat anvendes til jord- eller skovbrug efter projektets gennemførelse, betragtes ikke som støtteberettigede, medmindre andet er fastsat ved Kommissionens beslutning. Artikel 17 Køb af jord med allerede eksisterende anlæg Udgifter til køb af jord med allerede eksisterende anlæg er støtteberettigede, hvis der foreligger en særlig begrundelse, og hvis de er godkendt i Kommissionens beslutning. Artikel 18 Køb af jord, der tilhører det offentlige eller det for gennemførelsen ansvarlige organ Omkostninger vedrørende jord, der allerede ejes af det for gennemførelsen ansvarlige organ, eller udgifter til køb af jord, der ejes af en offentlig myndighed, er

4 L 2/ Artikel 19 Ekspropriation I tilfælde af ekspropriation finder reglerne i artikel 16, 17 og 18 anvendelse. Særlige omkostninger i forbindelse med ekspropriationen, såsom ekspertvurdering, juridisk bistand eller midlertidig leje af jorden, er støtteberettigede. Artikel 20 Færdselsret Udgifter til færdselsret for at få adgang til det sted, hvor projektet gennemføres, er støtteberettigede, hvis de anses for at være absolut nødvendige, og hvis de er udtrykkeligt godkendt i Kommissionens beslutning om støtte. De kan omfatte kompensation for tab af høst og udbedring af påførte skader. KAPITEL 6 KØB AF FAST EJENDOM, BYGGEMODNING OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Artikel 21 Køb af fast ejendom 1. Udgifter til køb af fast ejendom, dvs. allerede opførte bygninger og den jord, de befinder sig på, kan kun være støtteberettigede, hvis det drejer sig om eksisterende bygninger, der er egnede til projektets specifikke funktionelle behov. 2. Der skal fra en uafhængig skønsmand eller et autoriseret officielt organ foreligge en erklæring om, at købsprisen ikke overstiger markedsværdien. Denne erklæring skal attestere, at bygningen er i overensstemmelse med den nationale lovgivning, eller angive, på hvilke punkter dette ikke er tilfældet, og hvor den for gennemførelsen af projektet ansvarlige forudser en udbedring. 3. Der må i de foregående ti år ikke være tildelt et nationalt tilskud eller et EF-tilskud til bygningen, som kunne medføre dobbeltstøtte i tilfælde af strukturfondenes medfinansiering af købet eller ved Samhørighedsfondens finansiering af et andet projekt. 4. Den faste ejendom skal benyttes til det formål og i den periode, som er fastsat i Kommissionens beslutning. 5. Købsværdien af fast ejendom, der allerede ejes af det for gennemførelsen ansvarlige organ, eller udgifter til køb af fast ejendom, der ejes af en offentlig myndighed, er Artikel 22 Byggemodning og bygge- og anlægsarbejder 1. Udgifterne til byggemodning af jorden og de bygge- og anlægsarbejder, der er nødvendige til projektets gennemførelse, er støtteberettigede. 2. Hvis det for gennemførelsen ansvarlige organ for egen regning udfører alle eller en del af byggemodningsarbejderne eller bygge- og anlægsarbejderne, skal omkostningerne fordeles ved hjælp af et særskilt og gennemsigtigt regnskab på grundlag af regnskabsbilag eller dokumenter med samme bevisværdi. 3. Er medarbejdere fra den offentlige forvaltning involveret, finder reglerne i artikel 15 anvendelse. 4. Kun de udgifter, der reelt påløber efter den dato, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, og som er direkte knyttet til projektet, er støtteberettigede. De støtteberettigede udgifter kan omfatte en eller flere af følgende kategorier: a) lønomkostninger (bruttoløn) b) omkostninger ved brug af kapitalgoder under bygge- og anlægsarbejdet c) udgifter til produkter, der medgår til gennemførelsen af projektet d) generalomkostninger og andre omkostninger, der er udtrykkeligt begrundet; de skal i givet fald fordeles på en rimelig måde og i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis. 5. Medregnede generalomkostninger er ikke støtteberettigede, hvis det for gennemførelsen ansvarlige organ er en offentlig myndighed. 6. Omkostningerne skal beregnes ud fra markedspriserne. KAPITEL 7 KØB OG LEJE AF UDSTYR OG IMMATERIELLE ANLÆGSAK- TIVER Artikel 23 Kapitalgoder, der indgår i foranstaltningernes kapitaludgifter 1. Udgifter til køb eller fremstilling af anlæg og udstyr, der forbliver på stedet efter projektets afslutning, er støtteberettigede, forudsat at det for gennemførelsen ansvarlige organ opfører dem som kapitalgoder i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis. 2. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 33 betragtes leje af materiel omhandlet i stk. 1 som en del af driftsomkostningerne og er ikke støtteberettiget.

5 L 2/11 Artikel 24 Køb af immaterielle anlægsaktiver Der ydes støtte til køb og anvendelse af immaterielle anlægsaktiver, f.eks. patenter, hvis de er nødvendige til projektets gennemførelse. Artikel 25 Kapitalgoder, der anvendes til gennemførelse af foranstaltningerne 1. Hvis det for gennemførelsen ansvarlige organ for egen regning udfører alle eller en del af byggemodningsarbejderne eller bygge- og anlægsarbejderne, er udgifterne til køb eller fremstilling af kapitalgoder, som benyttes i et projekts gennemførelsesfase, Det gælder både tungt bygge- og anlægsmateriel, kontorinventar og andre former for udstyr. 2. Kapitalgoder, der købes eller fremstilles specielt med henblik på gennemførelse af et projekt, kan betragtes som støtteberettigede, hvis de er uden markedsværdi eller udrangerede efter brug, forudsat at det er anført i Kommissionens beslutning. Artikel 26 Kapitalgoder, der anvendes til administrative formål ved gennemførelsen af foranstaltningerne 1. Udgifter til køb og leje af kapitalgoder, der anvendes til administrative formål, er 2. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 30 og 33 er udgifter til køb og leje af udstyr, der anvendes af en offentlig myndighed i forbindelse med overvågnings- og kontrolopgaver, Artikel 29 Udgifter til foranstaltninger i underentreprise For foranstaltninger, der er givet i underentreprise, er kun behørigt begrundede udgifter til finansiel og fysiskovervågning, revision og kontrol på stedet af foranstaltningen støtteberettigede. I forbindelse med udførelsen af horisontale opgaver vedrørende forvaltning, gennemførelse, overvågning og kontrol er nødvendige og behørigt begrundede udgifter til foranstaltninger, der er givet i underentreprise, støtteberettigede inden for den grænse, der er fastsat i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/94. KAPITEL 9 FINANSIELLE, RETSLIGE OG ANDRE OMKOSTNINGER Artikel 30 Finansielle omkostninger Debetrenter, udgifter til finansielle transaktioner, omkostninger ved valutaomveksling og andre rent finansielle omkostninger er Artikel 31 Sagsomkostninger, bøder, finansielle sanktioner Med forbehold af artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/94 ( 1 ) er sagsomkostninger, bøder og finansielle sanktioner KAPITEL 8 UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNING, GENNEM- FØRELSE, OVERVÅGNING OG KONTROL AF FORANSTALT- NINGERNE Artikel 27 General- og administrationsomkostninger Generalomkostninger og administrationsomkostninger for det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen af foranstaltningen, er Artikel 28 Offentlige myndigheders udgifter De offentlige myndigheders udgifter, herunder løn til offentligt ansatte på nationalt, regionalt eller lokalt plan, til forvaltning, gennemførelse, overvågning og kontrol af en foranstaltning eller alle foranstaltningerne, er Artikel 32 Regnskabs- og revisionsudgifter Regnskabs- og revisionsudgifter er støtteberettigede, hvis de er direkte knyttet til foranstaltningen, og hvis de er nødvendige til dens forberedelse eller gennemførelse og er en følge af administrative eller retlige krav. Artikel 33 Særlige finansieringsteknikker Med forbehold af bestemmelserne i artikel 29 kan omkostningerne ved finansieringsteknikker, som ikke indebærer øjeblikkeligt køb af et kapitalgode, herunder leasing, betragtes som støtteberettigede, hvis de er begrundet og godkendt ved Kommissionens beslutning, og forudsat at det for gennemførelsen ansvarlige organ får overdraget ejendomsretten inden betalingen af restbeløbet. ( 1 ) EFT L 191 af , s. 9.

6 L 2/ Artikel 34 Udgifter til juridisk rådgivning, advokatbistand og teknisk eller finansiel ekspertbistand Udgifter til juridiskrådgivning, advokatbistand og tekniskeller finansiel ekspertbistand er støtteberettigede, hvis de er direkte knyttet til foranstaltningen, og hvis de er nødvendige til dens forberedelse eller gennemførelse. KAPITEL 10 ANDRE TYPER UDGIFTER Artikel 35 Driftsudgifter og løbende omkostninger ved projekter, der modtager støtte 1. Driftsudgifterne til et projekt eller en gruppe projekter er 2. Uanset stk. 1 kan udgifter til uddannelse af driftspersonale og afprøvning af et projekt eller projektudstyr komme i betragtning som støtteberettigede i en given nødvendig periode, som fastlægges i Kommissionens beslutning. b) prisen på det brugte udstyr må ikke overstige dets markedsværdi og skal være lavere end prisen på tilsvarende nyt udstyr c) udstyret skal have de karakteristika, der kræves for operationen, og være i overensstemmelse med de gældende normer. Artikel 39 Underentrepriser Med forbehold af eventuelle strengere nationale regler er udgifter til følgende underentreprisekontrakter ikke støtteberettigede: a) underentrepriser, som øger projektomkostningerne uden at tilføre projektet en værdi, der står i forhold hertil b) underentrepriser med mellemled eller konsulenter, hvor betalingen defineres som en procentdel af de samlede omkostninger, medmindre det for gennemførelsen ansvarlige organ kan begrunde dette med arbejdets eller ydelsens faktiske værdi. I alle underentrepriser skal underkontrahenterne forpligte sig til at give revisions- og kontrolorganerne alle nødvendige oplysninger om de aktiviteter, der er lagt ud i underentreprise. Artikel 36 Informations- og offentlighedsforanstaltninger Udgifter til informations- og offentlighedsforanstaltninger, der træffes i henhold til beslutning 96/455/EF, er støtteberettigede. Artikel 37 Parkeringspladser Samhørighedsfonden yder kun støtte til anlæggelse af indendørs eller udendørs parkeringspladser, hvis det er absolut nødvendigt og udtrykkeligt godkendt ved Kommissionens beslutning. Artikel 38 Indkøb af brugt materiel Udgifter til indkøb af brugt materiel er støtteberettigede på følgende tre betingelser, medmindre andet gælder ifølge strengere nationale regler: a) sælgeren af udstyret skal afgive en erklæring, der angiver udstyrets oprindelse, og som bekræfter, at det på intet tidspunkt i løbet af de sidste syv år er blevet købt ved hjælp af nationale tilskud eller EF-tilskud KAPITEL 11 UDGIFTER I FORBINDELSE MED OVERVÅGNINGSUDVALG, AD HOC-MØDER OG TAMATISKE FORVALTNINGS- OG OVERVÅGNINGSSYSTEMER Artikel 40 Møder iovervågningsudvalget 1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 27 og 28 er udgifterne til afholdelse af obligatoriske møder i overvågningsudvalget, jf. forordning (EF) nr. 1164/94, bilag II, artikel F, støtteberettigede mod fremlæggelse af bilag. 2. De i stk. 1 omhandlede udgifter tages i betragtning, når de vedrører en eller flere af følgende udgiftskategorier: a) tolkning b) leje af mødelokaler c) leje af audiovisuelt og andet nødvendigt elektronisk udstyr d) fremskaffelse af dokumentation og dertil hørende hjælpemidler e) honorarer til deltagende eksperter f) rejseudgifter.

7 L 2/13 3. Der ydes ikke støtte til løn og godtgørelser, der udbetales til offentligt ansatte i forbindelse med afholdelse af møder i overvågningsudvalget. 4. Udgifter til varigt installeret udstyr til kontrolformål kan være støtteberettigede, forudsat at de er udtrykkeligt godkendt ved en kommissionsbeslutning om teknisk bistand. Artikel 41 Møder efter anmodning fra Kommissionen eller overvågningsudvalget Artikel 40 finder anvendelse på ad hoc-møder, der afholdes efter anmodning fra Kommissionen eller overvågningsudvalget. Artikel 42 Elektroniske forvaltnings- og overvågningssystemer Udgifter til erhvervelse og installering af elektroniske forvaltnings- og overvågningssystemer er støtteberettigede inden for de i Kommissionens beslutning fastsatte grænser. Artikel 43 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på den tyvende dag efter offentliggørelsen i. Den anvendes for nye projekter, der godkendes ved beslutning truffet af Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1164/94 efter dens ikrafttrædelsesdato. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar PåKommissionens vegne Michel BARNIER Medlem af Kommissionen

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

EGESIF_14-0017. Vejledning om metoden med forenklede omkostninger. De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa

EGESIF_14-0017. Vejledning om metoden med forenklede omkostninger. De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa EGESIF_14-0017 Vejledning om metoden med forenklede omkostninger De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa EGESIF_14-0017 Vejledning om metoden med forenklede omkostninger:

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere