De Europæiske Fællesskabers Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Europæiske Fællesskabers Tidende"

Transkript

1 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse med foranstaltninger medfinansieret af Samhørighedsfonden KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden ( 1 ), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1265/1999 ( 2 ), særlig bilag II, artikel D, stk. 7, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til forordning (EF) nr. 1164/94 medfinansierer Samhørighedsfonden foranstaltninger i form af projekter, forberedende undersøgelser eller teknisk bistand. Betingelserne for disse foranstaltningers støtteberettigelse og gennemførelse bør præciseres. (2) Reglerne for støtteberettigelse har indtil nu været fastsat i bilag IV til beslutningerne om støtte på grundlag af en standardiseret tekst. (3) For at sikre en ensartet behandling af nævnte foranstaltninger bør der fastsættes fælles regler for udgifternes støtteberettigelse. Disse regler skal fastlægge støtteberettigelsesperioden og de forskellige kategorier af støtteberettigede udgifter. (4) Ifølge forordning (EF) nr. 1164/94 er Kommissionens godkendelse af de foreslåede projekter betinget af, at projekterne opfylder kriterierne til sikring af en høj kvalitet, og at de er forenelige med Fællesskabets politik, særlig vedrørende offentlige udbud og konkurrencereglerne. (5) Disse regler erstatter de hidtidige regler i bilag IV til Kommissionens beslutninger om støtte fra Samhørighedsfonden for de nye projekter, der godkendes ved kommissionsbeslutning efter denne forordnings ikrafttræden Artikel 2 Det for gennemførelsen ansvarlige organ Det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen, jf. artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/94, er det offentlige eller private organ, der har ansvaret for at iværksætte udbud i forbindelse med et projekt. Navnet på dette organ anføres i Kommissionens beslutning om støtte fra Samhørighedsfonden (i det følgende benævnt»kommissionens beslutning«). Enhver ændring af det for gennemførelsen ansvarlige organ skal godkendes af Kommissionen. Artikel 3 Gennemførelse af et projekt og gennemførelsesperiode 1. Gennemførelsen af et projekt dækker alle projektfaser fra den forberedende planlægning til afslutningen af det godkendte projekt og informationsforanstaltningerne i forbindelse hermed. Den forberedende planlægning omfatter også undersøgelse af alternative løsninger. 2. Et projekt kan ved Kommissionens beslutning begrænses til kun at dække en eller flere projektfaser. 3. Et projekts gennemførelsesfase er den periode, der er nødvendig til at afslutte projektfaserne indtil det tidspunkt, hvor projektet er fuldstændigt driftsklart, og hvor de materielle bestemmelser i Kommissionens beslutning er ført ud i livet. UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: KAPITEL 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 4 Gennemsigtighed og dokumentation Artikel 1 Formål Denne forordning fastsætter fælles regler for udgifternes støtteberettigelse i forbindelse med de foranstaltninger, der ifølge artikel 3 i forordning (EF) nr. 1164/94 kan medfinansieres af Samhørighedsfonden. ( 1 ) EFT L 130 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 161 af , s. 62. Alle udgifter, der afholdes af det for gennemførelsen ansvarlige organ, skal være baseret på kontrakter, aftaler eller retligt bindende dokumenter. Forelæggelse af relevante bilag er påkrævet. Koncessionshavere og befuldmægtigede ved gennemførelsen af projektet er underlagt samme kontrol- og overvågningsforpligtelser som de for gennemførelsen ansvarlige organer.

2 L 2/ Artikel 5 Faktisk afholdte udgifter 1. De udgifter, der tages i betragtning ved udbetaling af fællesskabsstøtten, skal være afholdt i støtteberettigelsesperioden som fastlagt i Kommissionens beslutning, jf. artikel 8, stk. 2, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1386/ 2002 ( 1 ), og være direkte knyttet til projektet. De skal vedrøre betalinger, der er attesteret af medlemsstaten og foretaget af denne selv eller for dens regning eller for koncessioners vedkommende af den koncessionshaver, hvortil det for gennemførelsen ansvarlige organ har delegeret gennemførelsen af projektet og dokumenteret ved betalte fakturaer eller regnskabsbilag med samme bevisværdi. Ved»regnskabsbilag med samme bevisværdi«forstås ethvert dokument, som det for gennemførelsen ansvarlige organ er i besiddelse af, og som beviser, at bogføringen giver et korrekt og retvisende billede af de faktiske transaktioner i overensstemmelse med normal regnskabspraksis. 2. For koncessioners vedkommende udgør den kompetente myndigheds attestering af værdien af de arbejder, der er udført i forhold til koncessionskontraktens indikatorer for arbejdets forløb, regnskabsbilag med samme bevisværdi. Denne myndighed kan udpeges af medlemsstaterne i henhold til bilag II, artikel D, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/94. Artikel 6 Afsluttede projekter En ansøgning om støtte til et projekt, der er afsluttet på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives, kan ikke betragtes som støtteberettiget. Artikel 7 Støtteberettigelsesperiodens begyndelse 1. En afholdt udgift er støtteberettiget fra den dato, på hvilken Kommissionen modtager den fuldstændige støtteansøgning. En ansøgning betragtes som fuldstændig, når den indeholder de oplysninger, der kræves ifølge artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/ Datoen for støtteberettigelsesperiodens begyndelse fastsættes i Kommissionens beslutning om godkendelse af projektet. Udgifter, der er afholdt før denne dato, er 3. Hvis der anmodes om en væsentlig ændring af de materielle elementer i et givet projekt, betragtes udgifterne i forbindelse med de nye eller udvidede materielle elementer som støtteberettigede fra den dato, hvor Kommissionen modtager ændringsanmodningen. Datoen for støtteberettigelsesperiodens begyndelse for udgifter i forbindelse med de nye eller udvidede materielle elementer anføres i Kommissionens beslutning om godkendelse af ændringen. Udgifter, der er afholdt før denne dato, er Artikel 8 Støtteberettigelsesperiodens ophør Ophørsdatoen for støtteberettigelsen gælder for betalinger foretaget af det for gennemførelsen ansvarlige organ. Støtteberettigelsesperiodens ophørsdato fastsættes i Kommissionens beslutning. KAPITEL 2 STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER Artikel 9 Kategorier af støtteberettigede udgifter Med forbehold af betingelserne i kapitel 3-10 svarer kategorierne af støtteberettigede udgifter til udgifterne vedrørende: a) planlægning og projektering b) køb af jord c) byggemodning d) bygge- og anlægsarbejder e) udstyr f) foranstaltninger i forbindelse med forvaltningen af projektet g) udgifter til informations- og offentlighedsforanstaltninger truffet i henhold til Kommissionens beslutning 96/455/ EF ( 2 ). Artikel 10 Andre udgiftskategorier Andre udgiftskategorier end de i artikel 9 nævnte kan være støtteberettigede, såfremt de er anført i Kommissionens beslutning om støtte. KAPITEL 3 MOMS OG ANDRE SKATTER OG AFGIFTER Artikel 11 Moms 1. Moms er ikke en støtteberettiget udgift, medmindre den reelt og endeligt betales af det for gennemførelsen ansvarlige organ. Moms, der på en eller anden måde kan søges tilbagebetalt, kan ikke betragtes som støtteberettiget, heller ikke selv om den faktisk ikke tilbagebetales til det for gennemførelsen ansvarlige organ eller den endelige støttemodtager. ( 1 ) EFT L 201 af , s. 5. ( 2 ) EFT L 188 af , s. 47.

3 L 2/9 2. Er den endelige støttemodtager underlagt en standardsatsordning i henhold til afsnit XIV i Rådets direktiv 77/388/ EØF ( 1 ), anses momsen ved anvendelse af stk. 1 for at kunne søges tilbagebetalt. 3. Fællesskabets medfinansiering kan i intet tilfælde overstige de samlede støtteberettigede udgifter eksklusive moms. Artikel 12 Andre skatter og afgifter De øvrige skatter og afgifter, herunder direkte skatter og socialsikringsbidrag i forbindelse med lønninger, der følger af Fællesskabets medfinansiering, er ikke støtteberettigede udgifter, medmindre de reelt og endeligt bæres af det for gennemførelsen ansvarlige organ. b) udgifterne skal være baseret på en kontrakt, der vedrører et eller flere specifikke projekter; hvis kontrakten vedrører flere projekter, skal omkostningsfordelingen være gennemskuelig c) udgifterne skal være direkte knyttet til et eller flere af de pågældende enkeltprojekter d) kontrakten skal være tidsbegrænset og må ikke overskride den frist, der er fastsat for projektets gennemførelse e) de opgaver, der skal udføres som led i kontrakten, må ikke være almindelige administrative opgaver, jf. artikel 27 og 28. KAPITEL 5 KØB AF JORD OG FÆRDSELSRET KAPITEL 4 UDGIFTER TIL PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF FORANSTALTNINGERNE Artikel 13 Udgifternes støtteberettigelse Udgifter til planlægning, ekspertbistand og projektering er støtteberettigede, forudsat at udgifterne er direkte knyttet til et eller flere projekter og udtrykkeligt godkendt ved Kommissionens beslutning, undtagen i de i artikel 14, 15 og 34 omhandlede tilfælde. Artikel 14 Omkostningsregnskab Såfremt flere projekter er omfattet af en og samme bygge- og anlægskontrakt eller tjenesteydelseskontrakt, eller såfremt det for gennemførelsen ansvarlige organ udfører opgaverne for egen regning, skal omkostningerne fordeles ved hjælp af et særskilt og gennemsigtigt regnskab på grundlag af regnskabsbilag eller dokumenter med samme bevisværdi. Artikel 15 Offentlige myndigheders udgifter i forbindelse med planlægning og projektering af foranstaltningerne Når medarbejdere fra en offentlig myndighed deltager i de i artikel 13 omhandlede aktiviteter, kan Kommissionen kun godkende udgifterne som støtteberettigede i behørigt begrundede tilfælde, hvor alle følgende betingelser er opfyldt: a) medarbejderen skal midlertidigt være fratrådt sin stilling i den offentlige forvaltning og efter officiel beslutning fra den kompetente myndighed være overført til udførelse af opgaverne omhandlet i artikel 13 ( 1 ) EFT L 145 af , s. 1. Artikel 16 Køb af jord, der ikke er bebygget Udgifter til køb af jord, der ikke er bebygget, er kun støtteberettigede, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt: a) jordkøbet skal være en forudsætning for projektets gennemførelse b) jordkøbet må ikke overstige 10 % af projektets støtteberettigede udgifter, medmindre der foreligger en behørig begrundelse herfor fra det for gennemførelsen ansvarlige organ c) der skal fra en uafhængig skønsmand eller et autoriseret officielt organ foreligge en erklæring om, at købsprisen ikke overstiger markedsværdien d) jordkøbet skal være godkendt i Kommissionens beslutning e) de nationale bestemmelser til forebyggelse af spekulation skal være overholdt. Udgifter til køb af jord, som fortsat anvendes til jord- eller skovbrug efter projektets gennemførelse, betragtes ikke som støtteberettigede, medmindre andet er fastsat ved Kommissionens beslutning. Artikel 17 Køb af jord med allerede eksisterende anlæg Udgifter til køb af jord med allerede eksisterende anlæg er støtteberettigede, hvis der foreligger en særlig begrundelse, og hvis de er godkendt i Kommissionens beslutning. Artikel 18 Køb af jord, der tilhører det offentlige eller det for gennemførelsen ansvarlige organ Omkostninger vedrørende jord, der allerede ejes af det for gennemførelsen ansvarlige organ, eller udgifter til køb af jord, der ejes af en offentlig myndighed, er

4 L 2/ Artikel 19 Ekspropriation I tilfælde af ekspropriation finder reglerne i artikel 16, 17 og 18 anvendelse. Særlige omkostninger i forbindelse med ekspropriationen, såsom ekspertvurdering, juridisk bistand eller midlertidig leje af jorden, er støtteberettigede. Artikel 20 Færdselsret Udgifter til færdselsret for at få adgang til det sted, hvor projektet gennemføres, er støtteberettigede, hvis de anses for at være absolut nødvendige, og hvis de er udtrykkeligt godkendt i Kommissionens beslutning om støtte. De kan omfatte kompensation for tab af høst og udbedring af påførte skader. KAPITEL 6 KØB AF FAST EJENDOM, BYGGEMODNING OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Artikel 21 Køb af fast ejendom 1. Udgifter til køb af fast ejendom, dvs. allerede opførte bygninger og den jord, de befinder sig på, kan kun være støtteberettigede, hvis det drejer sig om eksisterende bygninger, der er egnede til projektets specifikke funktionelle behov. 2. Der skal fra en uafhængig skønsmand eller et autoriseret officielt organ foreligge en erklæring om, at købsprisen ikke overstiger markedsværdien. Denne erklæring skal attestere, at bygningen er i overensstemmelse med den nationale lovgivning, eller angive, på hvilke punkter dette ikke er tilfældet, og hvor den for gennemførelsen af projektet ansvarlige forudser en udbedring. 3. Der må i de foregående ti år ikke være tildelt et nationalt tilskud eller et EF-tilskud til bygningen, som kunne medføre dobbeltstøtte i tilfælde af strukturfondenes medfinansiering af købet eller ved Samhørighedsfondens finansiering af et andet projekt. 4. Den faste ejendom skal benyttes til det formål og i den periode, som er fastsat i Kommissionens beslutning. 5. Købsværdien af fast ejendom, der allerede ejes af det for gennemførelsen ansvarlige organ, eller udgifter til køb af fast ejendom, der ejes af en offentlig myndighed, er Artikel 22 Byggemodning og bygge- og anlægsarbejder 1. Udgifterne til byggemodning af jorden og de bygge- og anlægsarbejder, der er nødvendige til projektets gennemførelse, er støtteberettigede. 2. Hvis det for gennemførelsen ansvarlige organ for egen regning udfører alle eller en del af byggemodningsarbejderne eller bygge- og anlægsarbejderne, skal omkostningerne fordeles ved hjælp af et særskilt og gennemsigtigt regnskab på grundlag af regnskabsbilag eller dokumenter med samme bevisværdi. 3. Er medarbejdere fra den offentlige forvaltning involveret, finder reglerne i artikel 15 anvendelse. 4. Kun de udgifter, der reelt påløber efter den dato, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, og som er direkte knyttet til projektet, er støtteberettigede. De støtteberettigede udgifter kan omfatte en eller flere af følgende kategorier: a) lønomkostninger (bruttoløn) b) omkostninger ved brug af kapitalgoder under bygge- og anlægsarbejdet c) udgifter til produkter, der medgår til gennemførelsen af projektet d) generalomkostninger og andre omkostninger, der er udtrykkeligt begrundet; de skal i givet fald fordeles på en rimelig måde og i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis. 5. Medregnede generalomkostninger er ikke støtteberettigede, hvis det for gennemførelsen ansvarlige organ er en offentlig myndighed. 6. Omkostningerne skal beregnes ud fra markedspriserne. KAPITEL 7 KØB OG LEJE AF UDSTYR OG IMMATERIELLE ANLÆGSAK- TIVER Artikel 23 Kapitalgoder, der indgår i foranstaltningernes kapitaludgifter 1. Udgifter til køb eller fremstilling af anlæg og udstyr, der forbliver på stedet efter projektets afslutning, er støtteberettigede, forudsat at det for gennemførelsen ansvarlige organ opfører dem som kapitalgoder i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis. 2. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 33 betragtes leje af materiel omhandlet i stk. 1 som en del af driftsomkostningerne og er ikke støtteberettiget.

5 L 2/11 Artikel 24 Køb af immaterielle anlægsaktiver Der ydes støtte til køb og anvendelse af immaterielle anlægsaktiver, f.eks. patenter, hvis de er nødvendige til projektets gennemførelse. Artikel 25 Kapitalgoder, der anvendes til gennemførelse af foranstaltningerne 1. Hvis det for gennemførelsen ansvarlige organ for egen regning udfører alle eller en del af byggemodningsarbejderne eller bygge- og anlægsarbejderne, er udgifterne til køb eller fremstilling af kapitalgoder, som benyttes i et projekts gennemførelsesfase, Det gælder både tungt bygge- og anlægsmateriel, kontorinventar og andre former for udstyr. 2. Kapitalgoder, der købes eller fremstilles specielt med henblik på gennemførelse af et projekt, kan betragtes som støtteberettigede, hvis de er uden markedsværdi eller udrangerede efter brug, forudsat at det er anført i Kommissionens beslutning. Artikel 26 Kapitalgoder, der anvendes til administrative formål ved gennemførelsen af foranstaltningerne 1. Udgifter til køb og leje af kapitalgoder, der anvendes til administrative formål, er 2. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 30 og 33 er udgifter til køb og leje af udstyr, der anvendes af en offentlig myndighed i forbindelse med overvågnings- og kontrolopgaver, Artikel 29 Udgifter til foranstaltninger i underentreprise For foranstaltninger, der er givet i underentreprise, er kun behørigt begrundede udgifter til finansiel og fysiskovervågning, revision og kontrol på stedet af foranstaltningen støtteberettigede. I forbindelse med udførelsen af horisontale opgaver vedrørende forvaltning, gennemførelse, overvågning og kontrol er nødvendige og behørigt begrundede udgifter til foranstaltninger, der er givet i underentreprise, støtteberettigede inden for den grænse, der er fastsat i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/94. KAPITEL 9 FINANSIELLE, RETSLIGE OG ANDRE OMKOSTNINGER Artikel 30 Finansielle omkostninger Debetrenter, udgifter til finansielle transaktioner, omkostninger ved valutaomveksling og andre rent finansielle omkostninger er Artikel 31 Sagsomkostninger, bøder, finansielle sanktioner Med forbehold af artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/94 ( 1 ) er sagsomkostninger, bøder og finansielle sanktioner KAPITEL 8 UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNING, GENNEM- FØRELSE, OVERVÅGNING OG KONTROL AF FORANSTALT- NINGERNE Artikel 27 General- og administrationsomkostninger Generalomkostninger og administrationsomkostninger for det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen af foranstaltningen, er Artikel 28 Offentlige myndigheders udgifter De offentlige myndigheders udgifter, herunder løn til offentligt ansatte på nationalt, regionalt eller lokalt plan, til forvaltning, gennemførelse, overvågning og kontrol af en foranstaltning eller alle foranstaltningerne, er Artikel 32 Regnskabs- og revisionsudgifter Regnskabs- og revisionsudgifter er støtteberettigede, hvis de er direkte knyttet til foranstaltningen, og hvis de er nødvendige til dens forberedelse eller gennemførelse og er en følge af administrative eller retlige krav. Artikel 33 Særlige finansieringsteknikker Med forbehold af bestemmelserne i artikel 29 kan omkostningerne ved finansieringsteknikker, som ikke indebærer øjeblikkeligt køb af et kapitalgode, herunder leasing, betragtes som støtteberettigede, hvis de er begrundet og godkendt ved Kommissionens beslutning, og forudsat at det for gennemførelsen ansvarlige organ får overdraget ejendomsretten inden betalingen af restbeløbet. ( 1 ) EFT L 191 af , s. 9.

6 L 2/ Artikel 34 Udgifter til juridisk rådgivning, advokatbistand og teknisk eller finansiel ekspertbistand Udgifter til juridiskrådgivning, advokatbistand og tekniskeller finansiel ekspertbistand er støtteberettigede, hvis de er direkte knyttet til foranstaltningen, og hvis de er nødvendige til dens forberedelse eller gennemførelse. KAPITEL 10 ANDRE TYPER UDGIFTER Artikel 35 Driftsudgifter og løbende omkostninger ved projekter, der modtager støtte 1. Driftsudgifterne til et projekt eller en gruppe projekter er 2. Uanset stk. 1 kan udgifter til uddannelse af driftspersonale og afprøvning af et projekt eller projektudstyr komme i betragtning som støtteberettigede i en given nødvendig periode, som fastlægges i Kommissionens beslutning. b) prisen på det brugte udstyr må ikke overstige dets markedsværdi og skal være lavere end prisen på tilsvarende nyt udstyr c) udstyret skal have de karakteristika, der kræves for operationen, og være i overensstemmelse med de gældende normer. Artikel 39 Underentrepriser Med forbehold af eventuelle strengere nationale regler er udgifter til følgende underentreprisekontrakter ikke støtteberettigede: a) underentrepriser, som øger projektomkostningerne uden at tilføre projektet en værdi, der står i forhold hertil b) underentrepriser med mellemled eller konsulenter, hvor betalingen defineres som en procentdel af de samlede omkostninger, medmindre det for gennemførelsen ansvarlige organ kan begrunde dette med arbejdets eller ydelsens faktiske værdi. I alle underentrepriser skal underkontrahenterne forpligte sig til at give revisions- og kontrolorganerne alle nødvendige oplysninger om de aktiviteter, der er lagt ud i underentreprise. Artikel 36 Informations- og offentlighedsforanstaltninger Udgifter til informations- og offentlighedsforanstaltninger, der træffes i henhold til beslutning 96/455/EF, er støtteberettigede. Artikel 37 Parkeringspladser Samhørighedsfonden yder kun støtte til anlæggelse af indendørs eller udendørs parkeringspladser, hvis det er absolut nødvendigt og udtrykkeligt godkendt ved Kommissionens beslutning. Artikel 38 Indkøb af brugt materiel Udgifter til indkøb af brugt materiel er støtteberettigede på følgende tre betingelser, medmindre andet gælder ifølge strengere nationale regler: a) sælgeren af udstyret skal afgive en erklæring, der angiver udstyrets oprindelse, og som bekræfter, at det på intet tidspunkt i løbet af de sidste syv år er blevet købt ved hjælp af nationale tilskud eller EF-tilskud KAPITEL 11 UDGIFTER I FORBINDELSE MED OVERVÅGNINGSUDVALG, AD HOC-MØDER OG TAMATISKE FORVALTNINGS- OG OVERVÅGNINGSSYSTEMER Artikel 40 Møder iovervågningsudvalget 1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 27 og 28 er udgifterne til afholdelse af obligatoriske møder i overvågningsudvalget, jf. forordning (EF) nr. 1164/94, bilag II, artikel F, støtteberettigede mod fremlæggelse af bilag. 2. De i stk. 1 omhandlede udgifter tages i betragtning, når de vedrører en eller flere af følgende udgiftskategorier: a) tolkning b) leje af mødelokaler c) leje af audiovisuelt og andet nødvendigt elektronisk udstyr d) fremskaffelse af dokumentation og dertil hørende hjælpemidler e) honorarer til deltagende eksperter f) rejseudgifter.

7 L 2/13 3. Der ydes ikke støtte til løn og godtgørelser, der udbetales til offentligt ansatte i forbindelse med afholdelse af møder i overvågningsudvalget. 4. Udgifter til varigt installeret udstyr til kontrolformål kan være støtteberettigede, forudsat at de er udtrykkeligt godkendt ved en kommissionsbeslutning om teknisk bistand. Artikel 41 Møder efter anmodning fra Kommissionen eller overvågningsudvalget Artikel 40 finder anvendelse på ad hoc-møder, der afholdes efter anmodning fra Kommissionen eller overvågningsudvalget. Artikel 42 Elektroniske forvaltnings- og overvågningssystemer Udgifter til erhvervelse og installering af elektroniske forvaltnings- og overvågningssystemer er støtteberettigede inden for de i Kommissionens beslutning fastsatte grænser. Artikel 43 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på den tyvende dag efter offentliggørelsen i. Den anvendes for nye projekter, der godkendes ved beslutning truffet af Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1164/94 efter dens ikrafttrædelsesdato. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar PåKommissionens vegne Michel BARNIER Medlem af Kommissionen

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules Kaja Korgaard & Erik Fuglsang Viborg 04 November 2010 EU Reglerne I Helt generelt : Alle projekt aktiviteter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 29.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 193/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1685/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt 1

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt 1 Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu Vejledende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere