STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)"

Transkript

1 TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel: Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse: Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING! Hvis dette skema forelægges med henblik på betaling, bedes følgende udfyldes: Type betaling:! Forskud! Første betaling! Slutbetaling Bankoplysninger: Bankens navn og adresse: Kontonr.:... Bankkode:... Kontoindehaver 2 :... Betalingsreference (om nødvendigt):... Navn på juridisk repræsentant:... Titel:... Funktion:... Dato:... Underskrift: 1 2 Skal udfyldes! Sæt kun kryds i ét af felterne. Bankkontoen skal stå i støttemodtagerens navn. 1

2 ERKLÆRING FRA STØTTEMODETAGEREN PROJEKT NR.:... STØTTEMODTAGER:... TITEL: Vi erklærer hermed, at ovenstående er afholdt i forbindelse med det arbejde, der er anført i projektet, og at de var nødvendige til en tilfredsstillende udførelse af arbejdet, at ne ikke overskrider de fastsatte udgiftsrammer, og at alle nødvendige tilladelser fra Kommissionen er indhentet. Dato: Dato: Projektlederens navn 3 : Den juridiske repræsentants navn: Projektlederens underskrift: Underskrift KUN FOR PROJEKTER UNDER LIFE-NATUR Vi erklærer hermed, at de driftsmidler, der er købt/fremstillet til projektet i projektperioden, og hvis forventede levetid overskrider projektets varighed, i fremtiden udelukkende vil blive benyttet til naturbevarlingsaktiviteter. 4 Vi erklærer hermed, at de nødvendige foranstaltninger er eller vil blive truffet for at sikre, at disse driftsmidler vedligeholdes i hele deres forventede levetid. Levetiden er beregnet som følger: Infrastruktur: Udstyr: xxx 5 år fra indkøbsdatoen xxx 5 år fra indkøbsdatoen Vi erklærer endvidere, at land, der er indkøbt som led i projektet, definitivt er overdraget til naturbevaringsaktiviteter Projektlederens underskrift: Den juridiske repræsentants underskrift: Den person, der er udpeget som direkte ansvarlig for projektets udførelse. Indgås der ikke en sådan aftale, anvendes de afskrivningsregler, der er fastsat i Life-almindelige administrative bestemmelser. Indsæt tal, afhængigt af de skatte- og regnskabsregler, der gør sig gældende i Deres tilfælde. 2

3 SAMLET OPGØRELSE OVER PROJEKTUDGIFTERNE UDFYLDES AF STØTTEMODTAGEREN I TILFÆLDE AF PARTNERSKAB Projekt nr.:... Titel:... Støttemodtagerens fulde navn: Referenceperiode: fra... til... 6 Udgiftskategori Total uden MOMS Total med ikke-refunderbar MOMS 7 1. Personale 2. Rejser 3. Ekstern bistand 4. Driftsmidler: 8 8 Infrastruktur Udstyr Prototype Subtotal 5. Køb/leje af land/rettigheder (kun for Life-Natur) 6. Småanskaffelser 7. Andre 8. Faste Projektlederens navn:... Funktion:... Adresse:... Dato:... Underskrift: Denne samlede tabel opsummerer de resuméer, som hver enkelt deltager [støttemodtager og partner(e)] forelægger, og skal vise de samlede, der reelt er afholdt til projektets gennemførelse. Udfyldes kun, hvis støttemodtageren/partnerne har dokumenteret, at moms ikke kan refunderes og derfor skal betragtes som en støtteberettiget udgift. Udfyldes kun i påkommende tilfælde (jf. artikel 21, punkt 7, i de almindelige administrative bestemmelser). 3

4 OPGØRELSE OVER INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PROJEKTET UDFYLDES AF STØTTEMODTAGEREN PROJEKT Nr.:... Referenceperiode fra... til BIDRAG MODTAGET FRA LIFE 2. BIDRAG FRA DELTAGERNE (støttemodtager + partnere) 9 3. ANDRE FINANSIERINGSKILDER (angiv venligst navnet på medfinansierende organisation(er) og beløb) INDTÆGTSTYPE 4. RENTEINDTÆGTER FRA DE BELØB, DER ER MODTAGET FRA EF 5. INDTÆGTER FRA PROJEKTET (angives nærmere) I ALT 9 Støttemodtageren og partnerne ventes at bære en del af projektne (egenfinansiering). Angiv venligst det samlede beløb, der hidtil er betalt som støttemodtagerens/partnernes andel af de samlede projekt. 4

5 DELTAGERNES OPGØRELSE OVER UDGIFTERNE - UDFYLDES FOR HVER ENKELT DELTAGER (Støttemodtager og partnere) Projekt nr.:... Projekttitel: Deltagerens fulde navn:... Kortnavn:... Status: Støttemodtager! Partner! Adresse:... Udgiftskategori 1. Personale 2. Rejser 3. Ekstern bistand 4. Driftsmidler:... Total uden MOMS 11 Total med ikke-refunderbar MOMS Infrastruktur Udstyr Prototype Subtotal 5. Køb/leje af land/rettigheder (kun for Life-Natur) 6. Småanskaffelser 7. Andre 8. Faste I ALT - Ikke-refunderbar MOMS: DOKUMENTATION FORELAGT! (jf. meddelelse af...) DATO: Udfyldes kun, hvis støttemodtageren/partnerne har dokumenteret, at moms ikke kan refunderes og derfor skal betragtes som en støtteberettiget udgift. Udfyldes kun i påkommende tilfælde (jf. artikel 21.7 i de almindelige administrative bestemmelser). 5

6 UDFYLDES FOR HVER DELTAGER (støttemodtagere og partnere) 1. PERSONALE 12 DELTAGERENS KORTNAVN:... PROJEKT NR.;... Navn Kategori i projektet Tidsenhed (angiv venligst dag/måned/time pr. år) 13 Sats pr. tidsenhed 14 (a) Antal tidsenheder på projektet (b) Total (a x b) Personalene omfatter kun til personale, som er direkte involveret i projektets gennemførelse. Samme tidsenhed som i projektforslaget anvendes for alle partnerne. Inkl. sociale og ekskl. eventuelle andre. 6

7 2. REJSEUDGIFTER 15 DELTAGERENS KORTNAVN:... PROJEKT NR.:... Formålet med rejsen Dato for rejsen Dato for godkendelse fra EF (hvis relevant.) Lokalitet (by, land) De rejsendes navne Faktura/kvittering (hvis relevant) Nr. Dato Dato for betaling Total uden MOMS Total med ikkerefunderb ar MOMS Det anbefales, at dette skema udfyldes efter betalingsdato. 7

8 3. EKSTERN BISTAND 17 DELTAGERENS KORTNAVN:... PROJEKT NR.:... Faktura/kvittering Nr. Dato Dato for betalingen Datoer for ydelse af arbejde/tjenester fra... til... Navn /firmanavn Tjenesteyder Beskrivelse af ydelsen Total uden MOMS 18 Total med ikkerefunderbar MOMS Det anbefales, at dette skema udfyldes efter betalingsdato. 8

9 4. DRIFTSMIDLER DELTAGERENS KORTNAVN:... PROJEKT NR.: Infrastruktur 19 N Faktura/kvittering Date Dato for betalingen Leverandør Beskrivelse Total uden MOMS 21 Total med ikkerefunderbar MOMS Det anbefales, at dette skema udfyldes efter betalingsdato. Angiv de støtteberettigede til driftsmidler, som er indkøbt til projektet og i beslutningen/støtteaftalens gyldighedsperiode. Jf. artikel 21.5 og 21.6 i de almindelige administrative bestemmelser for beregning af det støtteberettigede beløb. Udfyldes kun hvis relevant (jf. artikel 21.7). 9

10 4. DRIFTSMIDLER DELTAGERENS KORTNAVN:... PROJEKT NR.: Udstyr 22 N Faktura/kvittering Date Dato for betalingen Leverandør Beskrivelse Total uden MOMS 24 Total med ikkerefunderbar MOMS Det anbefales, at disse skemaer udfyldes efter betalingsdatoen for de modsvarende fakturaer. Angiv de støtteberettigede til driftsmidler, som er indkøbt til projektet og i beslutningen/støtteaftalens gyldighedsperiode. Jf. artikel 21.5 og 21.6 i de almindelige administrative bestemmelser for beregning af det støtteberettigede beløb. Udfyldes kun hvis relevant (jf. artikel 21.7). 10

11 4. DRIFTSMIDLER DELTAGERENS KORTNAVN:... PROJEKT NR.: Prototype 25 (kun for projekter under Life-Miljø og Life-Tredjelande) Faktura/kvittering N Dato Dato for betalingen Leverandør Beskrivelse Total uden MOMS Total med ikkerefunderbar MOMS

12 5.1 OPKØB/LEJE AF LAND/RETTIGHEDER: KØB 27 (kun for projekter under Life-Natur) DELTAGERENS KORTNAVN:... PROJEKT NR.:... Opkøbt lands beliggenhed Areal (ha) Matrikel nr. Dato Tinglysning 28 Nr. Notarens navn Med klausul? 29 Købspris Hermed forbundne afgifter Total uden MOMS Total med ikkerefunderbar MOMS Det anbefales, at dette skema udfyldes efter datoen på tinglysningsdokumentet. For land, der er anskaffet på anden måde (f.eks. ekspropriation), bedes det angivet under skemaet. For land, der er anskaffet med støtte fra Fællesskabet, skal der i notarialakten og/eller tinglysningsbogen indføres en klausul om, at området vil blive brugt til naturbevaringsformål. 12

13 5.2 OPKØB/LEJE AF LAND/RETTIGHEDER: LEJE 31 (kun for projekter under Life-Natur) DELTAGERENS KORTNAVN:... Faktura/kvittering N Date Dato for betalingen Beliggenhed Areal (ha) Matrikelnr. PROJEKT NR.:... Kontraktdato Kontraktvarighed (måneder) Betalingsmåde (månedlig, årlig, osv.) Total uden MOMS Total med ikkerefunderbar MOMS Det anbefales, at dette skema udfyldes efter betalingsdato. 13

14 6. SMÅANSKAFFELSER 33 DELTAGERENS KORTNAVN:... PROJEKT NR.:... Faktura/kvittering N Dato Dato for betalingen Leverandør Beskrivelse Total uden MOMS Total med ikkerefunderbar MOMS Det anbefales, at dette skema udfyldes efter betalingsdato. 14

15 7. ANDRE UDGIFTER 35 DELTAGERENS KORTNAVN:... PROJEKT nr.:... Faktura/kvittering N Dato Dato for betalingen Navn/firmanavn 36 Beskrivelse af udgiften Total uden MOMS Total med ikkerefunderbar MOMS Det anbefales, at dette skema udfyldes efter betalingsdato. For yderligere oplysninger henvises til artikel i de almindelige administrative bestemmelser. Den person eller det firma, som har modtaget betalingen. 15

16 8. FASTE UDGIFTER 38 (del 1) DELTAGERENS KORTNAVN:... PROJEKT Nr.:... Faktura/kvittering eller regnskabsreference 39 Nr. Dato Dato(er) for betalingen Referenceperiode fra... til... Type faste 40 Samlede omkostninger for referenceperiod en uden MOMS Samlede omkostninger for referenceperioden med ikkerefunderbar MOMS 41 Samlede omkostning er på projektet Det anbefales, at dette skema udfyldes efter betalingsdato. For yderligere oplysninger henvises til artikel i de almindelige administrative bestemmelser. De kan opføre de faste analytisk (f.eks. hver telefonregning) eller ved at samle dem efter type og tidsrum. Hvis de faste bogføres ved hjælp af et internt kodesystem, bedes De her anføre den relevante bogføringsreference. Der gives en kort og klar beskrivelse af omkostningstype, f.eks. telefon, til leje af kontor osv.). På følgende side beskrives og begrundes den metode, der er anvendt til at beregne de faste for projektet. 16

17 8. FASTE UDGIFTER (del 2) DELTAGERENS KORTNAVN:... PROJEKT Nr.:... Type faste Beskrivelse af den metode, der er anvendt til at beregne de faste ved projektet 17

18 LIFE CHECKLISTE TIL BRUG VED ANMODNING OM BETALING 43 Formålet med denne checkliste er at undgå de hyppigst forekomne problemer i forbindelse med indgivelse af betalingsanmodninger til Kommissionen. Check venligst listen ved at afkrydse hver enkelt punkt, inden De fremsender Deres anmodning. Dette vil spare tid og give os mulighed for at behandle anmodningen uden forsinkelser. Angiv klart i følgeskrivelsen, om opgørelsen forelægges til orientering eller med henblik på udbetaling. To eksemplarer af alle behørigt udfyldte standardskemaer i den finansielle opgørelse skal sendes til Kommissionen. Begge eksemplarer skal være underskrevet og stemplet. Der bør også vedlægges et eksemplar af den tekniske rapport. Et fuldstændigt eksemplar af begge dele bør stiles til den relevante eksterne gruppe (jf. vedlagte liste). Check altid, om De har ret til en betaling, inden De fremsender en betalingsanmodning. Kun fuldt ud betalte omkostninger refunderes. Forpligtelser betragtes aldrig som. Ved slutbetaling bør der vedlægges en revisionsberetning fra en uafhængig revisor. Ved midtvejsbetaling bør revisors bemærkninger vedlægges. De faste bør ikke overskride 7% af det samlede budget. (Jf. budgettildelingen i projektet). Ændringer i budgettildelingen kan kun finde sted efter forudgående aftale med Kommissionen, medmindre ændringen i den forudsete subtotal for hver udgiftskategori i det foreløbige budget ikke overstiger euro () eller 10%. Har De checket, om Deres er i overensstemmelse med budgettet? Har De nøje checket, om Deres er i overensstemmelse med reglerne i de almindelige administrative bestemmelser og fodnoterne i de enkelte skemaer (rejser uden for Europa, klausul om anvendelsen af opkøbt land osv.)? 43 Til brug for støttemodtageren. Skal ikke sendes til Kommissionen. 18

19 Er Fællesskabets støtte nævnt i alle dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med projektet? (Standardlogoet bør benyttes). Har De stilet Deres dokumenter til den rette modtager? ER DE OVENNÆVNTE BETINGELSER IKKE OPFYLDT, KAN KOMMISSIONEN IKKE FORETAGE NOGEN BETALING. ER DE I TVIVL, ANBEFALER VI DEM INDTRÆNGENDE AT RÅDFØRE DEM MED DEN RELEVANTE EKSTERNE GRUPPE. 19

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Social beskyttelse og social integrering Initiativer til social beskyttelse og social integration Fællesskabshandlingsprogram

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE Guide for applicants Call for proposals 2014 EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Konkurrence Politik og strategi Direktorat A VEJLEDNING FOR ANSØGERE *** UDDANNELSE AF NATIONALE DOMMERE INDEN FOR

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

BILAG XI. H2020 1 MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE)

BILAG XI. H2020 1 MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) DA BILAG XI H2020 1 MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) Nedenstående tabel indeholder en vejledning for udarbejdelse af aftalen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere