Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Bestyrelsens beretning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning..."

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal Regnskabspraksis Resultatopgørelse for 2011/ Aktiver Passiver Pengestrømsopgørelse for 2011/ Noter til årsrapporten Driftsbudget Budgeterklæring Driftsbudget 1. juni maj Disponering af årets resultat Budgetforudsætninger for driftsbudget 2012/ Side 2 af 29

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger Selskab Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Dalegade Fredericia CVR-nr.: Hjemstedskommune: Fredericia Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Finn Muus (formand) Flemming Lorenzen (næstformand) Uffe Steiner Jensen Finn Østergaard Finn Gregersen Direktion Carl Hellmers Revision Ny returpumpe Danmarksgade PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11. september 2012 Dirigent Side 3 af 29

4 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktøren har dags dato behandlet og Fredericia, den 14. august 2012 godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni maj 2012 for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Direktion Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj Carl Hellmers administrerende direktør Bestyrelse 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2011/2012. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Finn Muus formand Flemming Lorenzen næstformand Uffe Steiner Jensen Finn Østergaard Finn Gregersen Svejsning af hovedledningsnet Side 4 af 29

5 REVISORPÅTEGNING Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni maj 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni maj 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i Fredericia, den 14. august 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme Henrik Skriver Lykke statsautoriseret revisor Side 5 af 29

6 LEDELSESBERETNING Ledelsesberetning Hovedaktivitet Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. er et privat andelsselskab, som har til formål at etablere og drive energianlæg til forsyning af varmeenergi til opvarmning og til varmt brugsvand. Forsyningen sker til vort forsyningsområde i Fredericia. 99% af varmenergien købes som varmt vand af TVIS A/S, der leveres til 3 af vore varmecentraler. Vort interne transmissionsnet binder 5 af vore 6 centraler sammen. På hver af vore 6 egenkapital med DKK og anlægsaktiverne tilsvarende, hvilket har været forelagt Energitilsynet, som har meddelt, at gældende praksis er fulgt. Korrektionen er indregnet i årsrapporten som en regulering primo. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. varmecentraler er der installeret reserve- og spidlastforsyning baseret på fyringsolie, og disse anlæg har produceret 1% af den omsatte varmeenergi. Hovedaktiviteten har været den samme som tidligere år. Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. er reguleret af lov om varmeforsyning. Udvikling i regnskabsåret Det væsentlige økonomiske styringsparameter er billigst mulig varme til forbrugerne, hvilket er i overensstemmelse med lovens krav om at tilbageføre eventuelle overdækninger til forbrugerne. Nettoomsætningen er TDKK 409 mindre end budgetteret. Årsagen er den milde fyringssæson der skabte et mindre forbrug end forventet. Produktionsomkostningerne er ligeledes faldet med TDKK grundet den mindre efterspørgsel. Selskabets øvrige omkostninger er TDKK Den forventede udvikling Resultatet for det kommende år forventes at blive i størrelsesordenen TDKK , hvilket delvist udligner den fremførte overdækning for 2010/2011. Den resterende overdækning indregnes i priserne for 2012/13. Den generelle forventning til energimarkedet er stigende priser, hvilket forventes at blive imødegået i form af større energieffektivitet hos vore forbrugere. Der forventes dog en generel stigning i omsætningen i de kommende år. Fredericia Fjernvarme er omfattet af lov om varmeforsyning, hvorfor selskabet kun kan indregne de nødvendige omkostninger i sine priser. Det betyder, at årets resultat overføres til næste års budget, og at næste års budget udarbejdes efter, at årets resultat skal være 0. mindre end budgetteret. Det endelige resultat beløber sig til TDKK mod TDKK Med overførsler fra tidligere år, er det samlede resultat til indregning i kommende års priser TDKK mod budgetteret TDKK Ved gennemgang af værkets regnskab tilbage fra 1981, hvor varmeforsyningsloven trådte i kraft, er det konstateret, at egenkapitalen ikke er opgjort i fuld overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser. Egenkapitalen er forøget med modtagne tilslutningsbidrag, der i henhold til lovgivningen skulle være modregnet i tilgangen på anlægsaktiverne. Ledelsen har derfor valgt at formindske Påvirkning af eksternt miljø Påvirkningen af det eksterne miljø er i det væsentlige begrænset til udledning af CO2 i forbindelse med varmeproduktionen på egne spids- og reservecentraler. I 2011 udledte virksomheden 1806 tons CO2 fra oliefyringen fra egne centraler. To af varmecentralerne indgår i CO2 kvotereguleringen, og der er afleveret CO2 kvoter for 1110 tons CO2. Fredericia Fjernvarme er underlagt lov om energibesparelser og har via Dansk Fjernvarme indgået aftale med den danske regering om indhentning af energispareydelser på MWh årligt. Side 6 af 29

7 BESTYRELSENS BERETNING Egenkapitalen reduceres Bestyrelsens beretning Energitilsynet har indført, at fjernvarmeselskaberne skal have kontrolleret regnskaberne en ekstra gang. Dette er besluttet på baggrund af en regnskabsgennemgang af en række Økonomisk godt år Lad det være sagt med et samme, det forløbne driftsår er forløbet økonomisk over vore budgetter og forventninger. Varmeforbruget blev på godt GJ, hvilket er 12% mindre end sidste år og ca. ca. 5% lavere end budgettet. Kubikmeteromsætningen blev ca. 20% større end forventet. Samlet resulterede driftsåret med, at der skulle tilbagebetales ca. 5 mill. kr. tilbage til vore forbrugere, som regel i form af en modregning i den 1. acontoregning. Så efter to meget kolde fyringssæsoner blev denne sæson lidt mildere end normalen. Det øgede m3-forbrug er især et resultat af den relative milde vinter og overgangsmånederne, hvor man jo oftest bruger flere m3 pr. omsat energienhed. Det øgede kubikmeterforbrug er dog også et tegn på, at det kan knibe med at udnytte fjernvarmevandet optimalt. For at udnytte overskudsvarmen og kraftvarmen bedst muligt, bør hver enkelt forbruger være opmærksom på at bruge færre kubikmeter og hermed udnytte fjernvarmevandet bedre. Det gavner forbrugerens egen økonomi. fjernvarmeværker i Midtjylland, hvor en kontrol afslørede fejl og mangler i de aflagte regnskaber i forhold til varmeforsyningslovens krav om at hvile i sig selv. Det betyder, at vore regnskaber skal gennemgås af en ekstra revisor her i Vore forberedelser til denne gennemgang afslørede, at egenkapitalen ikke har været opgjort korrekt i perioden frem til ca Egenkapitalen har været forøget med en række ydelser, der burde være modregnet på tilgangen i anlægsaktiverne, hvorfor vi har valgt at foretage denne modregning nu. Denne beslutning betyder, at egenkapitalen er reduceret med kr. og vore aktiver med samme beløb. Afskrivningerne formindskes i de kommende år med 3-4 mill. kr årligt og varmepriserne reduceres tilsvarende. Disse forhold er indregnet i det kommende års budget. Nyt energiforlig betyder dyrere varme Som mange måske har noteret sig, så fik Danmark et nyt energiforlig, der rækker frem til år Energiforliget rummer nye afgifter og nye pålæg til varmeforbrugerne, Forsat blandt de billigste værker Det er dog tilfredsstillende, at Fredericia Fjernvarme fortsat er blandt de billigste værker i Danmark. De fleste af de fjernvarmeselskaber, der har billigere varmepriser end Fredericia, har baseret fjernvarme på afgiftsfri biomasse. Forsyningen af overskuds- og kraftvarme fra TVIS er naturligvis hovedårsagen til vore relativt lave varmepriser. Derfor hilses det med tilfredshed, at forsyningen fra TVIS har været meget stabil i driftsåret 2011/12. Det har betydet en meget lille varmeproduktion på vore oliekedler og hermed sikret både en økonomisk og en miljømæssig gevinst for alle forbrugerne. uanset om man har el, olie, eller fjernvarme. For fjernvarmeforbrugerne kommer der en forsyningssikkerhedsafgift fra 2013 altså i indeværende driftsår. Forsyningssikkerhedsafgiften er på 20 kr./gj brændsel; men da vi jo anvender overskudsvarme og kraftvarme, vil denne afgift ikke ramme så hårdt. Ydermere bliver afgiften først indfaset fuldt i Selve indfasningen er endnu ikke offentliggjort, så vi kender endnu ikke den fulde effekt for indeværende driftsår. Energibesparelser er et andet punkt, hvor forliget indeholder nye byrder til fjernvarmeforbrugerne. Fra 2013 bliver kravene til indhentning af energibesparelser hævet med 75% samtidigt med, at en del af de nuværende sparemuligheder sparepumper og solvarmeanlæg ikke længere forventes at kunne medregnes som en besparelse. Alt i alt er der afsat yderligere 1 mill. kr. i budgettet til disse omkostninger. Side 7 af 29

8 BESTYRELSENS BERETNING Energiforliget rummer dog ikke kun økonomiske byrder for varmeforbrugerne; men lægger også trædestenene for den fremtidige energipolitik i Danmark. For Fredericia Fjernvarme er det tilfredsstillende, at fjernvarme er tiltænkt en fremtrædende plads i det danske energisystem fremover. Det vi kender i dag, afhænger i høj grad af udviklingen på afgiftsområdet. Med energiforliget er der indført afgifter på al fjernvarme også biomasse og solvarme. Hvis denne afgift skal indbringe samme provenue som kulbrinteafgifterne, vil vi naturligvis også kunne mærke dette på vore priser. betyder for vore forbrugere, at man trygt kan fortsætte med fjernvarmen som eneste eller primære opvarmningskilde, og at kommende byggerier kan vælge sikre kollektive løsninger frem for mere eksotiske individuelle opvarmningssystemer. Kraftvarmeaftalen udløber 2017 Aftalerne om varme leverancer fra Skærbækværket udløber i 2017 og i den forbindelse, har der det seneste år været godt gang i forhandlingerne med DONG ENERGY med henblik på en ny 20 årig aftale. Der er nedsat et forhandlingsudvalg i TVIS regi, hvor vores direktør Carl Helmers og Jens Christian Sørensen fra TRE-FOR på vegne af fjernvarmeværkerne deltager i forhandlingsudvalgets arbejde. Sideløbende med forhandlingerne med DONG ENERGY har fjernvarmeværkerne arbejdet med en alternativ løsning for den fremtidige varmeforsyning. Et alternativ der indeholder opførelsen af et nyt kraftvarmeværk i Trekantområdet. Arbejdet har haft den ikke uvæsentlige gevinst, at det har kunnet bruges til at finde et for os acceptabelt niveau for en prisaftale i forhandlingerne. Herudover at der nu findes et Fjernaflæsning af alle målere I det forløbne driftsår var der planlagt fjernaflæsning af ca. 20 % af vores målerpark. Dette kunne ikke etableres, da vores leverandør Landis&Gyr ikke kunne levere den lovede teknologi. Derfor er der i øjeblikket et nyt udbud af målerparken i gang, således at ønsket om fjernaflæsning af målerne kan blive opfyldt. Med regelmæssige måleraflæsninger er Fredericia Fjernvarme i stand til at optimere driften af fjernvarmesystemet og parallelt hermed varsko forbrugerne, såfremt deres forbrug afviger fra det normale forventede niveau. Begge dele vil være til fordel for langt de fleste af vore forbrugere. Målet er, at man i fremtiden kan finde månedsaflæsninger på nettet og man behøver derfor ikke længere selv at føre målerbogen. Men kontrollen af varmeforbrugets størrelse vil altid være forbrugerens ansvar. Der forventes en afklaring af fjernaflæsningen i løbet af efteråret. Budgettet for fjernaflæsningssystem og den nødvendige målerudskiftning forventes at beløbe sig til ca. 18 mio. kr. realistisk alternativ, såfremt der ikke findes en forhandlingsløsning. Bestyrelsen og direktionen i Fredericia Fjernvarme håber der kan findes frem til et forhandlingsresultat i løbet af et par måneder, men skulle dette ikke være tilfældet, vil der blive indkaldt til et orienterende møde eller en ekstraordinær generalforsamling. Fremover bliver fjernvarme grønnere Fjernvarmen bliver mere grøn fremover. Uanset om det ene eller det andet projekt nyder fremme, vil det betyde, at fjernvarmen i fremtiden vil blive mere CO2 neutral og at Fredericia Fjernvarme vil stå med en særdeles grøn miljøprofil efter Om fjernvarmen så kan blive billigere end den pris Nedgang i nybyggeriet påvirker også fjernvarmen Byggeaktiviteterne i Fredericia har tidligere været større og heller ikke i det forløbne driftsår har der været mange nye tilslutninger. I alt 49 nye forbrugere er blevet tilsluttet og det er på linie med forrige år. Vi har heller ikke store forventninger for det kommende år med hensyn til nye tilslutninger. Alligevel er der sket en udvidelse i antallet af målere og dette vil fortsætte. Hos Boligkontoret Fredericia s afdelingen på Holbergsvej har forbrugerne fået målere i hvert rækkehus og denne udvikling med en afregningsmåler i hvert lejemål ønsker vi at fortsætte. I samarbejde med Boligkontoret Fredericia og med Boli.nu arbejdes der målrettet på at få indrettet varmeinstallationerne i forbindelse med nybyggeri Side 8 af 29

9 BESTYRELSENS BERETNING således, at hver enkelt lejer får sin egen fjernvarmemåler og afregner direkte med Fredericia Fjernvarme. I forbindelse med renovering af Sønderparken, forventer vi også, at den direkte ledningsbrud eller mindre strømudfald. Vi forventer, at denne høje grad af sikkerhed for forsyning kan opretholdes fremover. afregning vil blive indført i stort omfang. Dette giver den enkelte bedre mulighed for at styre sit forbrug, samtidig med, at driften af hele fjernvarmesystemet effektiviseres. SMS-er forbedrer informationsniveau Varskoning af vore forbrugere i forbindelse med ledningseller centralarbejder har tidligere været en vanskelig opgave. Vi har gennem tiderne dels anvendt avisannoncer og dels anvendt hjemmesiden. Begge dele har givet anledning til, at ikke alle berørte forbrugere er blevet varskoet. I det forløbne driftsår har vi indført varskoning pr. SMS, hvilket betyder, at forbrugerne får en SMS tilsendt, såfremt der er en afbrydelse af fjernvarmen. SMS-en bliver normalt sendt dagen i forvejen, således man kan indrette sig på afbrydelsen. SMS- servicen dækker alle de numre, der er tilmeldt til de adresser, der er berørt af fjernvarmeafbrydelsen, så hvert medlem i husstanden med egen mobiltelefon, vil derfor blive varslet. Det kan måske virke lidt voldsomt; men til gengæld koster hver SMS kun 20 øre at sende. Ordningen har vist sig at være både billigere og lettere at administrerer end annoncer i ugeavis eller dagblad. Det er vores indtryk, at mange forbrugere er glade for denne service. Få og kortvarige afbrydelser af varmen Selvom der har været forsyning fra centralerne i 99,9 % af året, så har nogle af vore forbrugere oplevet flere afbrydelser. I forbindelse med omlægningen af forsyningen på Holbergsvej har forsyningen i dette område været kortvarigt afbrudt flere gange, mens eksempelvis forbrugerne, der får varmeforsyning fra Zartmannsvejens varmecentral har været uberørt af driftsforstyrrelser. Vore driftsfolk bestræber sig på, at der optræder så få og så kortvarige driftsforstyrrelser, som overhovedet muligt; men helt undgå kortvarige afbrydelser kan vi desværre ikke. I det forløbne driftsår, har vi været forskånet for større uheld og vort beredskab har fungeret fuldt tilfredsstillende i de situationer, hvor der har været Side 9 af 29

10 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal. Set over en 5 års periode kan selskabet udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal : 2011/ / / / /08 TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Balance Balancesum Egenkapital Antal medarbejdere Nøgletal Varmesalg GJ Antal målere stk Tilsluttede m Faktisk forbrug Varmesalg/måler GJ/stk Varmesalg/m2 tilsluttet areal GJ/m2 0,38 0,43 0,43 0,40 0,40 Forbrug korrigeret for graddage Varmesalg/måler GJ/stk Varmesalg/m2 GJ/tilsluttet areal m2 0,41 0,41 0,41 0,42 0,44 Varmepris Samlede omkostninger/varmesalg kr/gj 153,72 133,99 130,43 128,55 112,24 5 års index (2008/09 = 100) 120% 104% 101% 100% 87% Side 10 af 29

11 REGNSKABSPRAKSIS som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. for 1. juni maj 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Selskabet er omfattet af Varmeforsyningsloven og som følge deraf skal under- og overskud indregnes i det kommende års priser. Årets resultat overføres derfor ikke til egenkapitalen, men optages som henholdsvis tilgodehavende/gæld ved forbrugerne tillagt overførsler fra tidligere år. Som følge af en afgørelse fra Energitilsynet er der foretaget en korrektion af egenkapitalen og anlægsaktiver primo med DKK Sammenligningstallene er rettet tilsvarende. Ændringen er beskrevet i ledelsesberetningen. balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af fjernvarme indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til forbrugerne har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter i forbindelse med salget. Varmebidrag periodiseres, således at der tages hensyn til fjernaflæsninger, selvaflæsninger og kontrolaflæsninger i maj måned. Periodisering er foretaget efter samme principper som tidligere år. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til råvarer, energikøb, el, vedligeholdelse, hjælpematerialer og produktions- og driftspersonale. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtigelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgt varme, samt til salgskampagner, herunder omkostninger til vedligeholdelse af ledninger og målere samt salgs- og distributionspersonale Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet og reklameomkostninger. for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og Side 11 af 29

12 REGNSKABSPRAKSIS Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuelle opkrævede henlæggelser, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: samt kontorholdsomkostninger. Ejendomme 25 år Produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel Andre driftsindtægter og inventar 5-20 år Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder salg af CO2 kvoter. Tilslutningsafgifter fra nye forbrugere modregnes i andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt øvrige finansielle poster. Selskabsskat og udskudt skat Selskabet er i henhold til skattelovgivningen fritaget for skattepligt. Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendomme og grunde måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Tilslutningsbidrag modregnes i tilslutningsomkostningerne. Kraftvarmeværk, ledningsnet og øvrige tekniske anlæg samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger og med fradrag af anvendte henlæggelser opkrævet hos forbrugerne til fremtidige investeringer i det år, hvori henlæggelserne anvendes. Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring med fradrag af modtagne tilslutningsbidrag. Der indregnes ikke renter. Opkrævet til fremtidige investeringer Beløb opkrævet ved forbrugerne som henlæggelser til senere investering jf. Bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til investeringer og forrentning af indskudskapitalen ifølge lov om varmeforsyning (Afskrivningsbekendtgørelsen), er opført som gæld under posten Opkrævet til fremtidige investeringer. Beløbene modregnes i anskaffelsesprisen af aktiverne på tidspunktet for investeringerne. I det omfang der ikke sker investering helt eller delvist, skal beløbet betales tilbage til forbrugerne via nedsættelse af priserne. Side 12 af 29

13 REGNSKABSPRAKSIS Overført til resultat til indregning i kommende års priser Selskabet er omfattet af Varmeforsyningsloven, hvoraf det fremgår, at under- og overskud skal indregnes i det kommende års priser. Årets resultat overføres derfor ikke til egenkapitalen, men optages som henholdsvis tilgodehavende/gæld ved forbrugerne tillagt overførsler fra tidligere år. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets andelskapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.. Reparation af transitledning Side 13 af 29

14 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse for 2011/12 Note 2011/12 Budget 2011/ /11 DKK TDKK TDKK Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Årets henlæggelser Overført fra tidligere år Overført resultat til indregning i kommende års priser Tilslutning af nyt stik i dobbeltrør Side 14 af 29

15 BALANCE Aktiver pr Note DKK TDKK Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Ledningsnet Holbergsvej Side 15 af 29

16 BALANCE Passiver Note DKK TDKK Medlemmers indskud Egenkapital Opkrævet til fremtidige investeringer Hensatte forpligtelser Bankgæld Skyldige tilbagebetalinger til forbrugere Leverandørgæld Anden gæld Overført resultat til indregning i kommende års priser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Pantsætninger 14 Kontraktlige forpligtelser 15 Nærtstående parter 16 Medarbejderforhold 17 Lov om varmeforsyning 18 Side 16 af 29

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelse for 2011/12 Note 2011/ /11 DKK TDKK Resultat før finansielle poster Af- og nedskrivninger Ændring af driftskapital Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Pengestrømme vedrørende drift Køb mv. af materielle anlægsaktiver (modregnet tilslutningsbidrag) Salg af materielle anlægsaktiver 0 0 Pengestrømme vedrørende investeringer Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Likvider kan specificeres således: Likvide beholdninger Kassekredit Nyt ledningnet på Rahbæksvej Side 17 af 29

18 NOTER Noter til årsrapporten 2011/12 Budget 2011/ /11 DKK TDKK TDKK 1 Nettoomsætning Fast bidrag Varmebidrag Abonnementsbidrag (målerleje) Antenneleje Administrations-, ansættelses- og lukkegebyrer mv Produktionsomkostninger Energikøb Oliekøb Salg af spids- og reservelast Fast afgift TVIS Overførsel af ledningstab til distributionsomkostninger Energiomkostninger Spædevand El Hjælpestoffer Reparation og vedligeholdelse af produktionsanlæg Reparation og vedligeholdelse af ejendomme og centraler Omkostninger i forbindelse med produktionsstyring Øvrige omkostninger Reparation og vedligeholdelse Miljøtilsyn CO2 omkostninger (inkl. nedskrivninger) Andel af personaleomkostniger Andel af kørselsomkostninger Andel af administrationsomkostninger Andel af lokaleomkostninger Afskrivninger, produktionsanlæg Avance ved salg af anlægsaktiver Øvrige produktionsomkostninger Side 18 af 29

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015.

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Årsrapport for 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere