Kapitalforeningen Investin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalforeningen Investin"

Transkript

1 Kapitalforeningen Investin Årsrapport 2017 CVR nr

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning...4 Ledelsesberetning...6 Udviklingen i foreningens afdelinger i Årsregnskaber...8 HP Engros korte danske obligationer KL...8 K Invest Europæiske Banklån...12 K Invest Alternativ Kredit...16 CABA Hedge...20 Foreningens noter...24 Anvendt regnskabspraksis...24 Oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner...26 Oplysninger i henhold til lov om forvaltere af alternative inv.fonde m.v...28 Hoved- og nøgletalsoversigt...28 Nærværende årsrapport for 2017 for Kapitalforeningen Investin indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde medio marts Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i årsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Kapitalforeningen Investin 1

4 Foreningsoplysninger Kapitalforeningen Investin blev stiftet den 12. marts Ultimo 2017 omfattede foreningen fire afdelinger: HP Engros korte danske obligationer KL K Invest Europæiske Banklån K Invest Alternativ Kredit CABA Hedge Kapitalforeningen Investin Kalvebod Brygge København V Telefon: Fax: CVR nr: Forvalter Nykredit Portefølje Administration A/S Bestyrelse Jesper Lau Hansen (formand) Carsten Lønfeldt Kim Esben Stenild Høibye Depositar Nykredit Bank A/S Revision Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Porteføljerådgivere Barings LLC CABA Capital A/S Henderson Global Investors Limited HP Fondsmæglerselskab A/S 2 Kapitalforeningen Investin

5

6 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til investorerne i Kapitalforeningen Investin Konklusion Vi har revideret årsregnskaberne for de enkelte afdelinger i Kapitalforeningen Investin for regnskabsåret, der sluttede 31. december 2017, som omfatter de enkelte afdelingers resultatopgørelse, balance og noter samt fællesnoter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskaberne udarbejdes efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret, der sluttede 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskaberne''. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Ledelsens ansvar for årsregnskaberne Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde årsregnskaberne uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskaberne er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingernes evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingerne, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskaberne Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskaberne. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 4 Kapitalforeningen Investin

7

8 Ledelsesberetning Kapitalforeningen Investin i 2017 Kapitalforeningen Investin henvender sig til professionelle investorer samt institutionelle investorer. Ultimo 2017 bestod foreningen af 4 kontoførende, akkumulerende afdelinger. Foreningen har den 31. maj 2017 igangsat afdeling CABA Hedge. Ultimo 2017 havde foreningen en samlet formue på mio. kr. (2.897 mio. kr. i 2016). Foreningen gav et nettoresultat på 52,0 mio. kr. (61,1 mio. kr. i 2016). Udviklingen i foreningens afdelinger i 2017 HP Engros korte danske obligationer KL Afdelingen har til formål at investere sine midler i obligationer udstedt af danske emittenter eller optaget til handel på et dansk reguleret marked. Afdelingen investerer således, at den korrigerede varighed af afdelingens samlede portefølje ikke overstiger 3 år. Afdelingen gav et nettoresultat på 29,6 mio. kr. i 2017, og afdelingen havde en formue på mio kr. ultimo Afdelingen har givet et afkast på 1,51% i K Invest Europæiske Banklån Afdelingen investerer hovedsageligt i obligationer og banklån udstedt i et land inden for Den Europæiske Union. Afdelingen kan sekundært investere i obligationer og banklån udstedt i USA eller et land som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område. K Invest Alternativ Kredit Afdelingen investerer hovedsageligt i CLO er og sekundært i obligationer. Instrumenterne skal være optaget til handel på et reguleret marked eller andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige, som er beliggende i stater, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande som Unionen har indgået aftale med, medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE), medlem af World Federation of Exchanges, godkendt af Finanstilsynet eller beliggende i USA. Afdelingen gav et nettoresultat på 9,0 mio. kr. i 2017, og afdelingen havde en formue på 633 mio kr. ultimo Afdelingen har givet et afkast på 1,55% i CABA Hedge Afdelingen investerer i stats- og realkreditobligationer samt obligationer med tilsvarende sikkerhed herunder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Obligationerne skal på investeringstidspunktet have en rating på minimum AA fra S&P eller tilsvarende fra Moody s eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. Afdelingen blev igangsat den 10. juli Afdelingen gav et nettoresultat på 7,0 mio. kr. i 2017, og af delin-gen havde en formue på 595 mio kr. ultimo Afde lingen har givet et afkast på 3,96% i Afdelingen gav et nettoresultat på 6,3 mio. kr. i 2017, og afdelingen havde en formue på 410 mio kr. ultimo Afdelingen har givet et afkast på 2,10% i Kapitalforeningen Investin

9 Ledelsesberetning Generalforsamling 2018 Foreningen generalforsamling afholdes mandag den 23. april Bestyrelsens aflønning Som honorar til bestyrelsen for 2017 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et samlet beløb på 50 t.kr. Heraf aflønnes formanden med 20 t.kr. og menigt bestyrelsesmedlem med 15 t.kr. Øvrige forhold Usikkerhed ved indregning eller måling Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter. Usædvanlige forhold der kan have påvirket indregningen eller målingen Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Kapitalforeningen Investin 7

10 HP Engros korte danske obligationer KL Resultatopgørelse i kr Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Renteudgifter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 2 Obligationer Afledte finansielle instrumenter Valutakonti -2 - Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Årets nettoresultat Kapitalforeningen Investin

11 HP Engros korte danske obligationer KL Balance i kr. Note AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt obligationer Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m Tilgodehavende vedrørende handelsafvikling I alt andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER 6,7 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Noterede afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Anden gæld Skyldige omkostninger Gæld vedrørende handelsafvikling I alt anden gæld Passiver i alt Kapitalforeningen Investin 9

12 HP Engros korte danske obligationer KL Noter til regnskabet i kr. Nøgletal Årets afkast i procent 1,51 1,88-0,32 1,66 2,51 Indre værdi pr. andel , , , , ,19 Omkostningsprocent 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 Årets nettoresultat Investorernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) Henvisninger Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 24 under "Foreningens noter". Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven), jf. 61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side Renteindtægter Indestående i depotselskab - -1 Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Ikke-afledte finansielle tilgodehavender til dagsværdi I alt renteindtægter Kursgevinster og -tab obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt kursgevinster og -tab obligationer Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter Andre kontrakter - 2 Noterede afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter Administrationsomkostninger 2017 Afd. direkte omk. Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt Honorar til bestyrelse mv Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Fast administrationshonorar Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Kapitalforeningen Investin

13 HP Engros korte danske obligationer KL Noter til regnskabet i kr. Afd. direkte omk. Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt Administrationsomkostninger 2016 Honorar til bestyrelse mv Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Fast administrationshonorar Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Obligationer Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) Cirkulerende andele primo 4 3 Emissioner i året - 1 I alt cirkulerende andele (1.000 stk.) 4 4 Kapitalforeningen Investin 11

14 K Invest Europæiske Banklån Resultatopgørelse i kr Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Renteudgifter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab Obligationer Kapitalandele -1 - Bankloans Afledte finansielle instrumenter Valutakonti Øvrige aktiver/passiver I alt kursgevinster og -tab Andre indtægter I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat - 16 Årets nettoresultat Kapitalforeningen Investin

15 K Invest Europæiske Banklån Balance i kr. Note AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Danske bankloans Udenlandske bankloans I alt udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt obligationer Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m Tilgodehavende vedrørende handelsafvikling I alt andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER 7,8 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Anden gæld Skyldige omkostninger Gæld vedrørende handelsafvikling I alt anden gæld Passiver i alt Kapitalforeningen Investin 13

16 K Invest Europæiske Banklån Noter til regnskabet i kr. Nøgletal Årets afkast i procent 2,10 5,18 0,15 Indre værdi pr. andel 107,55 105,34 100,15 Omkostningsprocent 1,11 1,07 0,71 Årets nettoresultat Investorernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) Henvisninger Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 24 under "Foreningens noter". Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven), jf. 61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side Renteindtægter Indestående i depotselskab 4-1 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Danske bankloans - 48 Udenlandske bankloans I alt renteindtægter Renteudgifter Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter Valutaterminsforretninger / futures Unoterede afledte finansielle instrumenter 6 - I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter Andre indtægter Gebyrindtægter ved danske bankloans 13 2 Gebyrindtægter ved udenlandske bankloans I alt andre indtægter Administrationsomkostninger 2017 Afd. direkte omk. Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt Honorar til bestyrelse mv Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Fast administrationshonorar Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Kapitalforeningen Investin

17 K Invest Europæiske Banklån Noter til regnskabet i kr. Afd. direkte omk. Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt Administrationsomkostninger 2016 Honorar til bestyrelse mv Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Fast administrationshonorar Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Obligationer Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) Cirkulerende andele primo Emissioner i året Indløsninger i året I alt cirkulerende andele (1.000 stk.) Kapitalforeningen Investin 15

18 K Invest Alternativ Kredit Resultatopgørelse i kr * Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Renteudgifter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 3 Obligationer Afledte finansielle instrumenter Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger -6-8 I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Årets nettoresultat *) Afdelingen har været aktiv fra 2. februar Kapitalforeningen Investin

19 K Invest Alternativ Kredit Balance i kr. Note AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab Indestående i andre pengeinstitutter I alt likvide midler Obligationer Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede udenlandske obligationer I alt obligationer Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m I alt andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER 7,8 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Anden gæld Skyldige omkostninger Gæld vedrørende handelsafvikling I alt anden gæld Passiver i alt Kapitalforeningen Investin 17

20 K Invest Alternativ Kredit Noter til regnskabet i kr. Nøgletal * Årets afkast i procent 1,55 2,29 Indre værdi pr. andel 103,87 102,29 Omkostningsprocent 0,61 0,59 Årets nettoresultat Investorernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) *) Afdelingen har været aktiv fra 2. februar Henvisninger Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 24 under "Foreningens noter". Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven), jf. 61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side Renteindtægter Indestående i depotselskab Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede udenlandske obligationer I alt renteindtægter Renteudgifter Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Kursgevinster og -tab obligationer Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede udenlandske obligationer I alt kursgevinster og -tab obligationer Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter Valutaterminsforretninger / futures I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter Administrationsomkostninger 2017 Afd. direkte omk. Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt Honorar til bestyrelse mv Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Fast administrationshonorar Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Kapitalforeningen Investin

21 K Invest Alternativ Kredit Noter til regnskabet i kr. Afd. direkte omk. Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt Administrationsomkostninger 2016 Honorar til bestyrelse mv Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Fast administrationshonorar Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Obligationer Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen. Ved udgangen af 2017 var 4 mio. kr. af obligationsbeholdningen stillet til sikkerhed for afledte finansielle instrumenter Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) Cirkulerende andele primo Emissioner i året Indløsninger i året I alt cirkulerende andele (1.000 stk.) Kapitalforeningen Investin 19

22 CABA Hedge Resultatopgørelse i kr. 2017* Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Renteudgifter I alt renter og udbytter -347 Kursgevinster og -tab 3 Obligationer Kapitalandele 2 4 Afledte finansielle instrumenter Valutakonti Handelsomkostninger -3 I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Årets nettoresultat *) Afdelingen har været aktiv fra 10. juli Kapitalforeningen Investin

23 CABA Hedge Balance i kr. Note AKTIVER 2017 Likvide midler Indestående i depotselskab Indestående i andre pengeinstitutter I alt likvide midler Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Ikke-afledte finansielle tilgodehavender til dagsværdi I alt udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt obligationer Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m Andre tilgodehavender 475 Tilgodehavende vedrørende handelsafvikling I alt andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER 7,8 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Anden gæld Skyldige omkostninger Gæld vedrørende handelsafvikling Skyldige renter 250 I alt anden gæld Passiver i alt Yderligere specifikation af værdipapirfinansieringstransaktioner, se side 26 under fællesnoter. Kapitalforeningen Investin 21

24 CABA Hedge Noter til regnskabet i kr. Nøgletal 2017* Årets afkast i procent 3,96 Indre værdi pr. andel 103,96 Omkostningsprocent ** 1,34 Årets nettoresultat Investorernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) *) Afdelingen har været aktiv fra 10. juli **) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at variere fra år til år. Henvisninger Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 24 under "Foreningens noter". Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven), jf. 61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side Renteindtægter Indestående i depotselskab 9 Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere -333 Unoterede afledte finansielle instrumenter Ikke-afledte finansielle tilgodehavender til dagsværdi 281 I alt renteindtægter Renteudgifter Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 361 Øvrige renteudgifter 681 I alt renteudgifter Kursgevinster og -tab obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt kursgevinster og -tab obligationer Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter Andre kontrakter Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter Kapitalforeningen Investin

25 CABA Hedge Noter til regnskabet i kr. 5 Administrationsomkostninger 2017 Afd. direkte omk. Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt Honorar til bestyrelse mv Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Fast administrationshonorar Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Obligationer Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen. Ved udgangen af 2017 var 3 mio. kr. modtaget som sikkerhed for indgåede repoforretninger. Ved udgangen af 2017 var 5 mio. kr. stillet til sikkerhed for indgåede repoforretninger Investorernes formue Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) Emissioner i året Indløsninger i året -149 I alt cirkulerende andele (1.000 stk.) Kapitalforeningen Investin 23

26 Foreningens noter Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. med tilvalg af årsregnskabslovens klasse A. Opstilling af resultatopgørelser, balancer og noter er tilpasset foreningens særlige karakteristika i overensstemmelse med bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Præsentation af regnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrund af de faktiske tal med totaler, hvilket er den matematisk mest korrekte metode. En efterregning af sumtotalerne vil i visse tilfælde give en afrundingsdifference, som er udtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Dagsværdi Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret efter dagsværdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor: Niveau 1: Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende marked. Niveau 2: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare markedsinformationer. Niveau 3: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder, og rimelige skøn foretages på baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer. I præsentationen af afdelingsbalancen fremgår værdien på balancedagen af henholdsvis noterede instrumenter (niveau 1) og unoterede instrumenter (niveau 2 og i særlige tilfælde niveau 3). Resultatopgørelsen Renter Renteindtægter omfatter renter på obligationer, afledte finansielle instrumenter, bankloans, ikke-afledte finansielle tilgodehavender til dagsværdi og kontantindestående i depotselskab. Renteudgifter omfatter renter på ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi samt øvrige renteudgifter. Udbytteskat Tilbageholdt renteskat, som ikke kan refunderes, fratrækkes i posten Skat. Kursgevinster og -tab Såvel realiserede som urealiserede kursavancer og -tab indgår i resultatopgørelsen. Realiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem dagsværdien på salgstidspunktet og dagsværdien primo året eller dagsværdien på anskaffelsestidspunktet, såfremt aktivet er erhvervet i regnskabsåret. Urealiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem dagsværdien ultimo året og dagsværdien primo året eller dagsværdien på anskaffelsestidspunktet, såfremt aktivet er erhvervet i regnskabsåret. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen under kursgevinster og tab på afledte finansielle instrumenter. Realiserede kursgevinster og -tab på afledte finansielle instrumenter opgøres som forskellen mellem kontraktens værdi på erhvervelsestidspunktet og værdien på udløbstidspunktet. Kursreguleringer opgøres følgelig som forskellen mellem kontraktens værdi på erhvervelsestidspunktet og kontraktens værdi ultimo året. Handelsomkostninger De samlede direkte handelsomkostninger består af kurtage og udenlandske omkostninger, som fremgår af handelsnotaerne samt af et spread, såfremt det er aftalt med tredjemand. Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning, overføres til investorernes formue. Andre indtægter og udgifter Andre indtægter indeholder modtagne gebyrer af bankloans. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. Disse består af afdelingsdirekte omkostninger og en andel af foreningens fællesomkostninger. Fællesomkostningerne fordeles overvejende mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige formue. Revisionshonorarer, der indgår som en del af fællesomkostningerne, fordeles dog efter antal afdelinger. Afdelinger, der ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. 24 Kapitalforeningen Investin

27 Foreningens noter Balancen Obligationer, bankloans og afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi på handelsdagen og herefter løbende til dagsværdi. Dagsværdien af udtrukne obligationer er dog målt til nutidsværdien af obligationerne. Likvide midler opgøres til den nominelle værdi. Dagsværdien for unoterede obligationer og afledte finansielle instrumenter opgøres efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter og en analyse af tilbagediskonterede pengestrømme samt optionsog andre modeller baseret på observerbare markedsdata. Det er ledelsens opfattelse, at de anvendte metoder og skøn, der indgår i værdiansættelsesteknikkerne, resulterer i et pålideligt billede af instrumenternes dagsværdi. Repo/Reverse-repo forretninger Solgte værdipapirer, hvor der samtidig er indgået aftale om tilbagekøb (repo-forretning), indregnes i balancen, som om værdipapiret fortsat var i behold, mens det modtagne beløb opføres som gæld til erhververen under posten Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi under passiverne. Erhvervede værdipapirer, hvor der samtidig er indgået aftale om tilbagesalg (reverse-repo) indregnes ikke i balancen. I stedet optages et tilgodehavende på sælgeren svarende til det erlagte beløb under posten Ikke-afledte finansielle tilgodehavender til dagsværdi under aktiverne. Repo/reverse-forretninger indregnes og måles til dagsværdi, og forskellen mellem købs- og salgskurs indregnes som henholdsvis renteindtægter og renteudgifter i resultatopgørelsen. Afkast af værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen. Andre aktiver Andre aktiver måles til dagsværdi og består af tilgodehavende renter, udbytter m.m. samt tilgodehavender vedrørende handelsafvikling, der omfatter provenuet fra uafviklede salg af finansielle instrumenter samt emissioner før eller på balancedagen, hvor betalingen først sker efter balancedagen. Anden gæld Anden gæld måles til dagsværdi og består af skyldige omkostninger og gæld vedrørende handelsafvikling, der omfatter provenuet fra uafviklede køb af finansielle instrumenter samt indløsninger før eller på balancedagen, hvor betalingen først sker efter balancedagen. Omregning af fremmed valuta Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Værdipapirbeholdninger, afledte finansielle instrumenter, likvide midler, andre aktiver og anden gæld i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs, opgjort som GMT valutakursen. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for værdipapirbeholdningens anskaffelse eller tilgodehavendets opståen indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Nøgletal Regnskabs- og nøgletal er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS samt retningslinjer fra Investeringsfondsbranchen. I årsrapporten indgår følgende nøgletal: Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i året. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo året. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som investorernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo året. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for året divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et gennemsnit af de daglige formueværdier i året. Nettoemissions og -indløsningsindtægter Nettoemissionsindtægter består af tillæg til emissionskursen med fradrag af udgifter i forbindelse med emissionen. Nettoindløsningsindtægter består af fradrag i indløsningskursen efter modregning af udgifter i forbindelse med indløsningen. Nettoemissions- og indløsningsindtægter er overført til investorernes formue ultimo regnskabsåret. Kapitalforeningen Investin 25

28 Foreningens noter Oplysninger om Værdipapirfinansieringstransaktioner Foreningen er omfattet af EU forordning 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012. Forordningen indebærer at der skal oplyses om værdipapirfinansieringstransaktioner defineret som genkøbstransaktioner, udlån af værdipapirer eller råvarer og indlån af værdipapirer eller råvarer og buy/sell back forretninger, sell/buy back forretninger og marginlån og om eventuelle total return swaps. Foreningen indgår aftaler om værdipapirudlån med fuld sikkerhedsstillelse, som indgår på særskilte konti og depoter hos foreningens depotselskab, Nykredit Bank A/S. Ved repo- og reverse repo- forretninger udveksles dagligt sikkerhedsstillelse med modparten Nykredit Bank A/S i form af kontanter, svarende til ændringen i markedsværdien af de udlånte obligationer i forhold til markedsværdien ved aftalens indgåelse. Sikkerhedsstillelsen er ikke genanvendt. Sikkerhedsstillelsen foretages både bilateralt og via en tredje part (Triparty aftale). Sikkerhedsstillelsen er diversificeret, således at koncentrationsandelen af en udsteder begrænses i forhold til afdelingens formue. Der er indgået aftaler med følgende modparter: - Jyske Bank A/S - Nykredit Bank A/S Oplysninger om afkast og omkostninger af transaktionerne fremgår af noterne til resultatopgørelserne for de enkelte afdelinger, hvortil henvises. Pr. 31. december 2017 var de regnskabsmæssige værdier i kr.: Andel af udlånte værdipapirer i pct. af formuen Udlånte værdipapirer i pct. af værdipapirer til rådighed for udlån Udlånte værdipapirer Lånte værdipapirer Modtaget sikkerhed Afgivet sikkerhed CABA Hedge KL % 82% Pr. 31. december 2017 var arten af den modtagne sikkerhed i kr.: Obligationer udstedt af andre stater Aktier udstedt af selskaber i EU medlemsstater Aktier udstedt af selskaber i andre stater Obligationer udstedt af EU medlemsstater Likvide midler Modtaget sikkerhed i alt CABA Hedge KL Pr. 31. december 2017 var valutaen af den modtagne sikkerhed i kr.: DKK SEK Modtaget sikkerhed i alt CABA Hedge KL Pr. 31. december 2017 var løbetidsprofilen på de udlånte papirer i kr.: Mindre end 1 dag 1 7 dage 7 dage 1 måned 1 3 måneder 3 måneder 1 år Mere end 1 år CABA Hedge KL Ubestemt løbetid Pr. 31. december 2017 var løbetidsprofilen på den modtagne sikkerhed i kr.: Mindre end 1 dag 1 7 dage 7 dage 1 måned 1 3 måneder 3 måneder 1 år Mere end 1 år Ubestemt løbetid CABA Hedge KL Kapitalforeningen Investin

29 Foreningens noter Pr. 31. december 2017 var de udlånte papirer fordelt på følgende modparter (maksimalt de 10 største) i kr.: CABA Hedge KL Jyske Bank A/S Nykredit Bank A/S Pr. 31. december 2017 var udstedere af modtaget sikkerhed følgende (maksimalt de 10 største) i kr.: CABA Hedge KL BRFkredit A/S DKK Nordea Hypotek AB Nykredit Realkredit A/S Realkredit Danmark A/S Stadshypotek AB Swedbank Hypotek AB Kapitalforeningen Investin 27

30 Foreningens noter Oplysninger i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven), jf. 61, stk. 3, pkt. 5 og 6 skal der gives følgende oplysninger. Den samlede lønsum (lønninger og pensioner) for 2017 til ansatte, excl. ledelsen, hos forvalteren Nykredit Portefølje Administration A/S udgør t.kr. (2016: t.kr.), hvoraf t.kr. (2016: t.kr.) er fast løn og 616 t.kr. (2016: 720 t.kr.) er variabel løn. Den samlede lønsum til ledelsen hos forvalteren udgør t.kr. (2016: t.kr.), hvoraf t.kr. (2016: t.kr.) er fast løn og 720 t.kr. (2016: 860 t.kr.) er variabel løn. Enkelte ansatte hos forvalteren har i henhold til FAIFlovgivningen væsentlig indflydelse på risikoprofilen for de forvaltede kapitalforeninger. Lønsummen for disse medarbejdere oplyses ikke, da oplysninger om enkeltpersoners individuelle løn således vil kunne udledes. Der udbetales ikke præferenceafkast til nogen ansatte eller ledelsen hos kapitalforvalteren fra nogen af de forvaltede kapitalforeninger. Der findes ikke oplysninger, som muliggør allokering af de samlede lønsummer til de enkelte forvaltede kapitalforeninger. Det gennemsnitlige antal beskæftigede hos forvalteren i 2017 omregnet til heltidsbeskæftigede udgør 109 (2016: 108). 28 Kapitalforeningen Investin

31 Foreningens noter Hoved- og nøgletalsoversigt Årets afkast i procent HP Engros korte danske obligationer KL 1,51 1,88-0,32 1,66 2,51 K Invest Europæiske Banklån 2,10 5,18 0, K Invest Alternativ Kredit 1) 1,55 2, CABA Hedge 2) 3, Indre værdi pr. andel HP Engros korte danske obligationer KL , , , , ,19 K Invest Europæiske Banklån 107,55 105,34 100, K Invest Alternativ Kredit 1) 103,87 102, CABA Hedge 2) 103, Omkostningsprocent HP Engros korte danske obligationer KL 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 K Invest Europæiske Banklån 1,11 1,07 0, K Invest Alternativ Kredit 1) 0,61 0, CABA Hedge 2) *) 1, Årets nettoresultat (i kr.) HP Engros korte danske obligationer KL K Invest Europæiske Banklån K Invest Alternativ Kredit 1) CABA Hedge 2) Investorernes formue ultimo (i kr.) HP Engros korte danske obligationer KL K Invest Europæiske Banklån K Invest Alternativ Kredit 1) CABA Hedge 2) Andele ultimo (i stk.) HP Engros korte danske obligationer KL K Invest Europæiske Banklån K Invest Alternativ Kredit 1) CABA Hedge 2) ) Afdelingen har været aktiv fra 2. februar ) Afdelingen har været aktiv fra 10. juli * ) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at variere fra år til år. Kapitalforeningen Investin 28

32

Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros

Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros Årsrapport 2017 CVR nr. 37 77 99 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning...4 Ledelsesberetning...7

Læs mere

Afsluttende generalforsamling i. Kapitalforeningen Nykredit Alpha. Afdeling AIDA

Afsluttende generalforsamling i. Kapitalforeningen Nykredit Alpha. Afdeling AIDA Afsluttende generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha Afdeling AIDA Kapitalforeningen Nykredit Alpha, afdeling AIDA afholder afsluttende generalforsamling fredag den 28. september 2015 kl. 10.00

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011 Specialforeningen Nykredit Invest

Halvårsrapport 1. halvår 2011 Specialforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen Nykredit Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Balance Mellem Akk...9 Balance ang Akk...11 Foreningens noter...13

Læs mere

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016 Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS Mariane Thomsens Gade 1C, 3, 8000 Aarhus C Årsrapport for 2016 CVR-nr. 35 80 82 21 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby CVR-nr. 21 48 42 02 Årsrapport 1. juni 2017-31. maj 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Danske Small Cap aktier...9 Europæiske

Læs mere

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens Næss Invest ApS Næsset 13 8700 Horsens CVR-nr. 26 53 44 61 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05 2018 Benthe Midtgaard Dirigent Næss

Læs mere

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD,

Læs mere

Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs. Lyngby

Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs. Lyngby Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs.

Læs mere

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk CFH Holding ApS Skovagervej 6

Læs mere

Halvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r

Halvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Halvårsregnskab 2015 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.: 33 87 04 50 Strandgade 3,

Læs mere

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Fjordvej 90, Strandhuse, 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Fjordvej 90, Strandhuse, 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Fjordvej 90, Strandhuse, 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2018.

Læs mere

DenrnarOHna Marne SurDry AS Smedevænget Hadsund

DenrnarOHna Marne SurDry AS Smedevænget Hadsund DenrnarOHna Marne SurDry AS Smedevænget 3 9560 Hadsund Arsrapport 2016117 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 2 dirigert Arsrapport 2016/17 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21.

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21. Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. Rygårds Allé 104 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 29 25 00 www.crowe.dk JA Holding 5 ApS c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, 1 202 2610 Rødovre

Læs mere

Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th.

Læs mere

Inpay International Holding ApS. Årsrapport for 2016

Inpay International Holding ApS. Årsrapport for 2016 Inpay International Holding ApS Store Kongensgade 40 H, 1264 København K Årsrapport for 2016 CVR-nr. 36 03 40 68 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2017

Læs mere

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MNGT4 RL ApS Norasvej 35 2920

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Flintebakken 61, 8240 Risskov CVR-nr. 10 95 47 38 Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. september 31. august

Læs mere

MCS Invest Fond 1 K/S

MCS Invest Fond 1 K/S Navervej 16 C, 7000 Fredericia CVR-nr. 36 46 46 90 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06 2018 Henrik

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Flintebakken 61, 8240 Risskov CVR-nr. 10 95 47 38 Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. september 31. august

Læs mere

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk acti-chem Finans ApS Birkemose

Læs mere

Calculo Evolution A/S

Calculo Evolution A/S Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 38 64 77 92 (fra selskabets stiftelse 11. maj - 31. december 2017) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2018 Dirigent:... Philip

Læs mere

KPRI A/S Dalgasgade 21, Herning CVR-nr Årsrapport

KPRI A/S Dalgasgade 21, Herning CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk KPRI A/S Dalgasgade 21, 1. 7400 Herning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 62 99 97 Årsregnskab 2016 14. marts 2017 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken 11, 2. th Viborg CVR-nr Årsrapport 2017

Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken 11, 2. th Viborg CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken

Læs mere

Halvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r

Halvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Halvårsregnskab 2015 Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.:

Læs mere

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017 Blyde Holding ApS Sørupvej 72, 3480 Fredensborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 28 15 98 89 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/6 2018 Jørgen Nielsen Dirigent

Læs mere

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017 GIKI HOLDING ApS Amaliegade 33 1256 København K Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2018 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

Ulfix ApS under frivillig likvidation Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg

Ulfix ApS under frivillig likvidation Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg Ulfix ApS under frivillig likvidation Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg CVR-nr. 31 93 41 92 Årsrapport 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Foreningen H. C. Ørsteds Selskabet CVR-nr

Foreningen H. C. Ørsteds Selskabet CVR-nr Ryttervej 4 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 info@tranberg.nu CVR-nr. 34 63 73 26 antal sider 13 8082-rs001-17 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Bestyrelsespåtegning

Læs mere

Indhold. JUM-BO Consulting Group P/S Årsrapport 2018

Indhold. JUM-BO Consulting Group P/S Årsrapport 2018 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 9 Noter 10 Ernst &

Læs mere

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ApS Komplementarselskabet City

Læs mere

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

B] øm laursen REGISTREREDE REVISORER A/S

B] øm laursen REGISTREREDE REVISORER A/S B] øm laursen REGISTREREDE REVISORER A/S Vandkunsten 61 1467 København K Telefon + 4582303900 info@bjornlaursen.dk www.bjornlaurscn.dk CVR-nr. 32 67 1594 Solrød Strands Strandrensningslaug Engvangen 14

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve CVR-nr. 36 96 70 13 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Akelius Domus Vista ApS

Akelius Domus Vista ApS Frederiksborggade 15, 2. 210 1360 København K CVR-nr. 38271458 Årsrapport for 2016 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. marts 2017 Peter

Læs mere

Formue Nord Globale Aktier A/S Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr

Formue Nord Globale Aktier A/S Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr. 37 27 21 40 Årsrapport for regnskabsåret 02.12.15-31.12.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære Årsrapporten generalforsamling, er godkendt på d. den 08.02.17

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Tysk Ejendomsadministration IV ApS

Tysk Ejendomsadministration IV ApS Tysk Ejendomsadministration IV ApS c/o Per John Jensen Christiansholmsvej 14 2930 Klampenborg CVR-nr. 13 96 86 40 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Formuepleje Safe A/S Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C CVR-nr

Formuepleje Safe A/S Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C CVR-nr Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C CVR-nr. 11 74 85 03 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 06.03.17 Simon Friis-Therkelsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HOLDINGSELSKABET HK ApS

HOLDINGSELSKABET HK ApS HOLDINGSELSKABET HK ApS Skovbrynet 8 8000 Aarhus C Årsrapport 1. oktober 2016-30. september 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2018 Henrik Axel

Læs mere

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr SU II ApS Langelinie 27, 5230 Odense M Årsrapport for 2017 CVR-nr. 25 56 90 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05 2018 Sune Uhrenholt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2017 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens Kvarter 9, Odense C CVR-nr Årsrapport 2018

5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens Kvarter 9, Odense C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk 5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens

Læs mere

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016 Mobile Support K/S Strandboulevarden 151, 2., 2100 København Årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 CVR-nr. 36 54 16 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29, 9400 NØRRESUNDBY 1. JANUAR DECEMBER 2018

PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29, 9400 NØRRESUNDBY 1. JANUAR DECEMBER 2018 Tlf.: 98 82 32 88 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab broenderslev@bdo.dk Torvet 10 www.bdo.dk DK-9700 Brønderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29,

Læs mere

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing

Læs mere

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg CVR-nr. 27 40 98 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VesselCo A ApS CVR nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport for perioden 1. januar december

VesselCo A ApS CVR nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport for perioden 1. januar december VesselCo A ApS CVR nr. 34 58 15 76 Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2017 6. regnskabsår Årsrapporten godkendt på generalforsamlingen, den 24. maj 2018 Christian

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2017. Jan

Læs mere

Formue Nord Globale Aktier A/S Nytorv 11, 4., 9000 Aalborg CVR-nr

Formue Nord Globale Aktier A/S Nytorv 11, 4., 9000 Aalborg CVR-nr Nytorv 11, 4., 9000 Aalborg CVR-nr. 37 27 21 40 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 07.02.19 Per Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18 Byhusene Holstebro ApS c/o Kris Andersen, Porsevej 5, 7500 Holstebro Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 19/11 2017-31/12 2018) CVR-nr. 39 09 83 26 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen "God jul til alle"

Foreningen God jul til alle 1111111111111 Building a better working world ... i.... -- ' Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Ledelsesberetning Beretning Årsregnskab 1. januar - 31. december Resultatopgørelse

Læs mere

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017 Hjulmagervej 2 7700 Thisted CVR-nr. 25 59 38 71 Årsrapporten for 2017 Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06 2018 Henning Emil Mikkelsen

Læs mere

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK- 8680 Ry CVR-nr. 37 67 01 62 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4-2019 Klaus Bülow Davidsen

Læs mere

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr. 17 79 20 08 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.16-31.08.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 17.01.18 Johannes Tyge Petersen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

HIGH CLASS RACING ApS

HIGH CLASS RACING ApS HIGH CLASS RACING ApS Følfodvej 3 9310 Vodskov Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2017 Søren Fjorback Dirigent

Læs mere

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Henrik Ritter Holding ApS Broenge 2

Læs mere

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2018

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé

Læs mere

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr Nørregade 28 8783 Hornsyld CVR-nr. 31 77 17 65 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2017 dirigent Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Broinstitut II A/S. Årsrapport Første regnskabsår 11. september december Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.

Broinstitut II A/S. Årsrapport Første regnskabsår 11. september december Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K CVR-nr. 39 85 33 88 Første regnskabsår 11. september - 31. december 2018 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2019 Dirigent:... Indhold

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2017 19. marts 2018 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Flemming Møller Holding ApS

Flemming Møller Holding ApS Flemming Møller Holding ApS Langelinieparken 13 3. tv. 8000 Aarhus C CVR-nr. 21 11 10 31 Årsrapport for 2017/18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10 2018

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND, SYD-VESTJYLLAND SOLVANG 11, 6600 VEJEN

DANSK BLINDESAMFUND, SYD-VESTJYLLAND SOLVANG 11, 6600 VEJEN Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 DANSK BLINDESAMFUND, SYD-VESTJYLLAND SOLVANG 11, 6600 VEJEN ÅRSRAPPORT FOR 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Ann Holding, Viborg ApS Egeskovvej 19, 8800 Viborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 39 05 61 86 Årsrapporten

Læs mere

AktieUgebrevet Invest A/S Slotsmarken 11, 1., 2970 Hørsholm

AktieUgebrevet Invest A/S Slotsmarken 11, 1., 2970 Hørsholm STATSAUTORISERET CVR: 15 91 56 41 REVISIONSAKTIESELSKAB TLF: 33 30 15 15 STORE KONGENSGADE 68 E-MAIL: CK@CK.DK 1264 KØBENHAVN K WEB: WWW.CK.DK AktieUgebrevet Invest A/S Slotsmarken 11, 1., 2970 Hørsholm

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Toftdahl. CVR-nr Grønager 16, 2670 Greve. Årsregnskab 2016/17

Grundejerforeningen Toftdahl. CVR-nr Grønager 16, 2670 Greve. Årsregnskab 2016/17 Naverland 2 2600 Glostrup Tlf. 43 43 44 77 Fax 43 43 44 79 haamann@haamann.dk www.haamann.dk Haamann A/S, Statsautoriserede revisorer CVR-nr. 24 25 69 95 Grundejerforeningen Toftdahl CVR-nr. 33 67 77 66

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfon.d Årsrapport for regnskabsår

Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfon.d Årsrapport for regnskabsår P Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfon.d Årsrapport for 2016 27. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Nordea Bank A/S' erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Læs mere

Shopping Svendborg CVR-nr Årsrapport 2018

Shopping Svendborg CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Shopping Svendborg CVR-nr. 83 67 65 15 Årsrapport

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme

Fonden til Rosportens Fremme Fonden til Rosportens Fremme CVR-nr. 11 70 84 98 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation Maglemosevej 51 C 2920 Charlottenlund CVR-nr Årsrapport

Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation Maglemosevej 51 C 2920 Charlottenlund CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation

Læs mere

Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2. Ledelsesberetning Fondsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6

Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2. Ledelsesberetning Fondsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Uddannelseslederne af 2018 Snaregade 10 A 1205 København K CVR-nr. 39 18 52 53 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY //

Læs mere

LNA Holding, Bramming ApS Mulvadparken Bramming CVR-nr Årsrapport 2017

LNA Holding, Bramming ApS Mulvadparken Bramming CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk LNA Holding, Bramming ApS Mulvadparken 10 6740

Læs mere

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Randers Byg A/S Europaplads 16, 3.

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme

Fonden til Rosportens Fremme Fonden til Rosportens Fremme CVR-nr. 11 70 84 98 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SH 3-1 ApS Store Strandstræde København K CVR-nr Årsrapport

SH 3-1 ApS Store Strandstræde København K CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SH 3-1 ApS Store Strandstræde

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registrerede revisorer MEDLEM AF DANSKE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2016 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C, 1.

Læs mere

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17 HC Odense Herrehåndbold A/S Møllervænget 3, 5230 Odense M Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 35 25 12 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar december Danske Kreds Jubilæumsfond. Forvaltningsdepot nr CVR-nr

Årsregnskab. 1. januar december Danske Kreds Jubilæumsfond. Forvaltningsdepot nr CVR-nr Årsregnskab 1. januar 2018-31. december 2018 Forvaltningsdepot nr. 3021509892 CVR-nr. 11 70 89 86 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 4 Bestyrelsespåtegning 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Grundejerforeningen Den Hvide By

Grundejerforeningen Den Hvide By S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Grundejerforeningen Den Hvide By Årsrapport for 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@adclere.dk

Læs mere

Formue Nord Markedsneutral A/S Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr

Formue Nord Markedsneutral A/S Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr. 37 27 20 35 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 07.02.18 Per Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere