CDF 10. Service manual Rev. 2.3 DA GB DE FR RU IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CDF 10. Service manual Rev. 2.3 DA GB DE FR RU IT"

Transkript

1 CDF 10 Service manual Rev. 2.3 DA GB DE FR RU IT Version

2 DA page... 3 GB page DE page FR page RU page IT page Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten Dantherm n assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles

3 Overblik Introduktion Advarsel Det er operatørens ansvar at læse og forstå denne servicemanual og øvrige informationer samt at anvende den korrekte drifts- og vedligeholdelsesprocedure. Læs hele manualen, inden aggregatet startes første gang. Det er vigtigt at kende den korrekte driftsprocedure for aggregatet og alle sikkerhedsforanstaltningerne for at undgå mulig skade på materiel og/eller mandskab. Indhold Servicemanualen indeholder følgende emner: Emne Se side Generel information 4 Produkt- og funktionsbeskrivelse 5 Montage- og installationsvejledning 7 Servicevejledning 9 Fejlfindingsvejledning 10 Tekniske data 11 Serviceaftale 12 Kølekredsløb/Cooling Circuit/Kältekreislauf/Circuit frigorifique/- 66 Холодильный контуp/circuito frigorifero Eldiagram/Wiring diagram/schaltplan/schéma électrique/схема 67 соединений/schema elettrico Ordforklaring/Legend/Legende/Légende/Обозначениe/Legenda 68 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные 69 части/parti di ricambio Version

4 Generel information Introduktion Dette afsnit giver generel information omkring aggregatet og servicemanualen. Manualens varenummer Servicemanualen har varenummer Målgruppe Servicemanualens målgruppe er de teknikere, der installerer aggregatet samt foretager forebyggende vedligeholdelse og udskifter dele ved fejl. Copyright Kopiering af servicemanualen eller dele af den er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse fra Dantherm Air Handling A/S. Forbehold Dantherm Air Handling A/S forbeholder sig retten til til hver en tid at foretage ændringer og forbedringer på produktet og i servicemanualen uden forudgående meddelelse eller forpligtelser. EU overensstemmelseserklæring Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive erklærer på eget ansvar, at følgende produkt: Luftaffugter, type CDF 10, varenummer : som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende direktiver: 89/392/EEC Maskindirektivet 73/23/EEC Lavspændingsdirektivet 89/336/EEC EMC-direktivet - og er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede normer: EN Standard for elektriske affugtere EN 292 Maskinsikkerhed EN EMC Generisk standard for emission EN EMC Generisk standard for immunitet Skive, Bortskaffelse Aggregatet er designet til at holde i mange år. Når aggregatet skal bortskaffes skal det foregå i henhold til nationale love og procedurer for at beskytte miljøet. Dette aggregat indeholder kølemiddel R134a og kompressorolie. Kompressoren skal, i forbindelse med bortskaffelse, returneres til offentligt godkendt modtagestation. 4

5 Produkt- og funktionsbeskrivelse Introduktion Dette kapitel giver en produktbeskrivelse af CDF 10 samt beskrivelse af funktionalitet: Funktions beskrivelse CDF 10 arbejder efter kondensationsprincippet. Den fugtige rumluft suges ind i affugteren ved hjælp af én ventilator. Inde i fordamperen afkøles luften, og når dens temperatur falder til under dugpunktet, udkondenseres luftens vanddampe til dråber, som ledes til afløb. Den tørre og kolde luft ledes videre gennem kondensatoren, hvor den genopvarmes. Som følge af den varme der frigives ved vanddampenes kondensering samt varmetilskuddet, der stammer fra kompressorens driftseffekt, tilføres luften mere varme end der blev fjernet fra den under afkølingen. Dette varmetilskud svarer omtrent til en temperaturstigning på 5 C. Ved en stadig cirkulation af rumluften gennem affugteren vil rumluftens relative fugtighed efterhånden falde, hvorved der opnås en hurtig men skånsom udtørring. Luftflow Følgende illustrerer luftflowet: Version Indbygget hygrostat Affugteren er styret af en indbygget hygrostat indstillet på ca. 50 %RF. Når hygrostaten registrerer en luftfugtighed over 50 %RF indkobles kompressoren og ventilatoren, hvorefter affugtningen påbegyndes. For at justere hygrostaten skal frontkappen afmonteres. Hygrostaten er placeret under boxen med styringen og kan indstilles ved hjælp af hygrostatknappen OBS! Er luftfugtigheden under 50 %RF, vil affugteren ikke starte ved tilslutning af strømmen. Fortsættes på næste side 5

6 Produkt- og funktionsbeskrivelse, fortsat Indbygget hygrostat, fortsat Ønskes hygrostaten indstillet på en lavere % RF end de 50 % RF drejes justerskruen med uret. Ved ønske om gentagne gange at kunne justere luftfugtigheden anbefales det at montere en ekstern hygrostat. Diodeindikation/Afbryderknap Dioden på frontkappen af affugteren lyser grøn, når kompressoren er i drift. Affugteren kan afbrydes og genindkobles via afbryderknappen på siden af affugteren. OBS! Efter ethvert stop af affugteren, enten via strømforsyningen, afbryderen på siden af affugteren, den indbyggede hygrostat eller vandstopfunktionen i.f.m. brug af vandbeholder, vil den elektroniske styring spærre for start i 45 sekunder, for at sikre kompressoren mod hyppige ind- og udkoblinger. Kompressorstyring Ved start af kompressoren åbner magnetventilen i min. 10 sek. for at aflaste kompressorens startkredsløb. Efter ethvert stop af affugteren, enten via strømforsyningen, afbryderen på siden af affugteren, den indbyggede hygrostat eller vandstopfunktionen i.f.m brug af vandbeholder, vil den elektroniske styring spærre for start i 45 sekunder, for at sikre kompressoren mod hyppige ind- og udkoblinger. Afrimning Falder rumtemperaturen til under 20 C vil der efter kort tid dannes rim/is på fordamperfladen. Affugterens afrimningsfunktion aktiveres, når fordamperføleren registrerer en temperatur under 5 C på fordamperfladen, hvorefter styringen lader affugteren kører i affugtningsmodus i yderligere 44 minutter. Herefter standses ventilatoren, og en by-pass uden om kondensatoren leder det varme kølemiddel gennem fordamperen, hvorved denne afrimes. Når fordamperføleren igen registrerer en temperatur over 5 C genindkobles ventilatoren. Sikkerhedskredsløb Hvis temperaturen på kondensatorfladen overstiger 55 C (f.eks. på grund af ventilatorudfald), stoppes kompressoren automatisk. Dette sker for at undgå en overbelastning af kompressoren. Affugteren er afbrudt i 44 min. før den automatisk genstartes. Ved en rumtemperatur under 3 C eller over 48 C afbrydes affugteren automatisk for at beskytte køleanlægget mod tilisning eller overophedning. Når rumtemperaturen er over 3 C eller under 48 C genstartes affugteren automatisk. Rumtemperaturen registreres af en føler placeret på PCB en. Vandbeholder I de tilfælde hvor det ikke er muligt at montere en fast eller fleksibel afløbsforbindelse, kan CDF 10 benyttes med vandbeholder. Benyttes CDF 10 med vandbeholder, vil affugteren automatisk blive afbrudt, når beholderen er fuld. Dioden på frontkappen lyser konstant rødt for at indikere, at vandbeholderen skal tømmes. Vandbeholderen leveres som tilbehør til CDF 10 efter ønske. Vandbeholderen består af følgende dele: Vandbeholderkabinet med magnetkontakt for vandstop og kabel for tilslutning i PCB Vandbeholder 4 stk. maskinskruer 6

7 Montage- og installationsvejledning Ophængning Den medfølgende vægskinne monteres på den ønskede væg, hvorefter affugteren hænges op. Vægskinnen skal være monteret vandret for at sikre korrekt kondensafløb. Affugteren skal ophænges på en sådan måde, at luften uhindret kan suges ind via frontkappen og blæses ud gennem gællerne på siderne af affugteren. Der bør altid være mindst 100 mm luft rundt om hele affugteren for at sikre, at affugteren fungerer optimalt. Derudover er det vigtigt, at affugteren ikke opstilles i nærheden af en varmekilde f.eks. en radiator. Endvidere skal vinduer og døre til det fri holdes lukket, imens affugteren er i brug. Montering af vandbeholderen 1) Efter ophængning af CDF 10 afmonteres frontkappen. 2) Vandbeholderkabinettet fastgøres med 4 stk. maskinskruer under bunden af CDF 10. 3) Forsyningskablet føres ud gennem membrantyllen i bunden af vandbeholderkabinettet. 4) Styringen i CDF 10 er placeret i en boks midt på affugteren. Adgang til styringen opnås ved at fjerne skruerne (4 stk.) på siderne af boksen, hvorefter boksens låg kan fjernes. 5) Kablet fra magnetkontakten føres op gennem membrantyllen i bunden af CDF 10 og monteres i klemrækken på PCB en klemme 13/14 (WATER SW). 6) Låget til styringsboksen og frontkappen til CDF 10 monteres. 7) Vandbeholderen placeres i vandbeholderkabinettet. Ved placering af vandbeholderen i vandbeholderkabinettet skal svømmeren i vandbeholderen vende ind mod magnetkontakten. Tegning Vandbeholderen monteres under CDF 10, som vist på nedenstående tegning Version Fortsættes på næste side 7

8 Montage- og installationsvejledning, fortsat OBS På bagsiden af affugteren er der fastgjort en kabelbinder for at sikre kompressoren under transporten. Kabelbinderen skal fjernes før affugteren hænges op, og strømmen tilsluttes. Afløb for kondensvand Afløbet for kondensvandet er placeret i bunden af affugteren. Den medleverede afløbsstuds skrues i det forborede afløbshul, hvorefter en fast eller fleksibel ½ afløbsforbindelse kan monteres. Hvis der vælges afløb gennem væggen laves der et passende hul i væggen, og afløbsforbindelsen tilsluttes affugteren før det anbringes på vægbeslaget. Som alternativ kan en alm. kondensatpumpe monteres ved affugterens afløbsstuds, så kondensvandet kan pumpes til afløb. Afløbets placering Afløbets placering er vist på denne tegning: Tilslutning af strømforsyningenettet med en spænding på 230 V/50 Hz. Affugteren leveres komplet med ledning samt stik og er beregnet til tilslutning til lys- Strømforsyningen til affugteren tilsluttes i henhold til typeskiltet. El-diagram over affugteren findes på side 67. OBS! De lokale forskrifter for elektriske installationer skal overholdes. 8

9 Servicevejledning Adgang til affugterens styring Frontkappen afmonteres ved at fjerne skruerne (2 stk.) i toppen af affugteren. Kappen løftes lodret op, hvorefter den trækkes vandret væk fra affugteren. Styringen er placeret i en boks midt på affugteren. Adgang til styringen opnås ved at fjerne skruerne (4 stk.) på siderne af boksen. Vedligeholdelse Affugteren kræver kun meget begrænset vedligeholdelse for problemfri drift. Alle nødvendige sikkerheds- og kontrolfunktioner er indbygget i affugterens styring. Ventilatormotoren og kompressoren er smurt for livstid og kræver ikke speciel vedligeholdelse. Rengøring af affugteren Én gang om måneden En gang om måneden bør affugterens indsugningsfilter efterses og i givet fald rengøres. Affugterens frontkappe afmonteres, og filteret tages ud. Filteret rengøres enten i lunkent sæbevand eller ved lettere tilsmudsning ved hjælp af en støvsuger Én gang årligt En gang årligt bør frontkappen fjernes, og affugteren efterses indvendigt. Eventuel støv og snavs fjernes ved støvsugning. Specielt kondensatoren støvsuges grundigt. Hvis rørfordamperen er meget snavset kan den afvaskes med sæbevand Version

10 Fejlfindingsvejledning Vigtigt! Hvis affugteren ikke fungerer fejlfrit, skal den omgående tages ud af drift! Fejlfinding Benyt denne tabel for at lokalisere og afhjælpe et problem eller en fejl: Fejl Affugteren starter ikke ved tilslutning af strømmen Affugteren er automatisk blevet afbrudt Fordamperfladen er tiliset, og affugteren udskiller ingen vand Dioden på frontkappen lyser rødt, og vandbeholderen er tom Vandbeholderen er fuld, og affugteren afbrydes ikke Løsning Kontroller eksterne sikringer Kontroller at strømforsyningen til affugteren er i orden Kontroller at afbryderknappen på siden af affugteren er tilsluttet Kontroller den indbyggede hygrostat ved at indstille den til en lavere relativ fugtighed. Hygrostaten indstilles på en lavere relativ fugtighed ved at dreje hygrostatknappen med uret. Starter affugteren ikke bør den indbyggede hygrostat kontrolleres for fejl Starter affugteren efter 44 min. men afbrydes igen efter kort tid bør følgende kontrolleres: Kontroller om ventilatoren kører, når affugteren genstarter efter 44 min. Kontroller om kondensatorfladen er snavset Kontroller om filteret er snavset Kontroller om rumtemperaturen er over 30 C. Er affugteren ikke automatisk blevet afbrudt ved en rumtemperatur over 30 C, bør affugteren afbrydes. Kontroller at indsugningen på frontkappen og udblæsningen via ristene på siderne af affugteren ikke er blokeret Kontroller om rumtemperaturen er under 3 C. Er affugteren ikke automatisk blevet afbrudt ved en rumtemperatur under 3 C, bør affugteren afbrydes Kontroller at indsugningen på frontkappen og udblæsningen via ristene på siderne af affugteren ikke er blokeret Kontroller at svømmeren ligger løs i vandbeholderen og kan bevæges frit op og ned. Endvidere kontrolleres at svømmeren ikke er beskadiget Kontroller at vandbeholderen er placeret i vandbeholderkabinettet med svømmeren vendt ind mod magnetkontakten. Kontroller at svømmeren ligger løs i vandbeholderen og kan bevæges frit op og ned. Endvidere kontrolleres at svømmeren ikke er beskadiget. Yderligere hjælp Hvis årsagen til en driftsforstyrrelse ikke kan findes, skal der slukkes for affugteren for at forhindre, at den bliver beskadiget. Sæt Dem i forbindelse med en servicemontør eller en Dantherm Air Handling repræsentant. 10

11 Tekniske data Generelle data Tabellen viser affugternes generelle tekniske data: CDF 10 Arbejdsområde - fugt %RF Arbejdsområde - temperatur C 3-30 Nettilslutning V/Hz 230/50 Max. ampereforbrug A 2,1 Max. optagen effekt kw 0,39 Luftydelse ved maks. modtryk m 3 /h 220 Kølemiddel - R134a Kølemiddelfyldning kg 0,190 Lydniveau i 1 m afstand db(a) 46 Vægt kg 27 Dimension H x L x B Mm Dimensioner Tegningen viser aggregatets dimensioner: Version

12 Serviceaftale Introduktion Aggregatet kan indeholde mekaniske og elektriske dele og er ofte placeret i et hårdt miljø, hvor komponenterne er udsatte for forskellige klimabetingelser. Derfor er forebyggende vedligeholdelse på aggregaterne nødvendig med regelmæssige tidsintervaller. Hotline After Sales Support hos Dantherm Air Handling A/S er klar til at hjælpe i tilfælde af problemer med et aggregat. For at kunne tilbyde hurtig og effektive hjælp, bedes følgende informationer oplyst, når Dantherm Air Handling A/S kontaktes: Navn Firma Land Telefonnr. Aggregattype Site/placering (aggregat) Serienummer/ordrenummer Beskrivelse af problemet Kontakt Dantherm Air Handling A/S og bed om After Sales Support-afdelingen. Vi vil herefter sørge for at hjælpe så hurtigt som muligt: Tlf.: Fax: Forebyggende vedligeholdelse Dantherm Air Handling A/S tilbyder at udføre forebyggende vedligeholdelse på aggregater, således at de til hver en tid kører tilfredsstillende. Reparation og udkald I tilfælde af funktionsfejl på aggregatet tilbyder Dantherm Air Handling A/S at udføre reparationer på aggregaterne. Aftalen omkring svartid og priser indgås mellem kunden og Dantherm Air Handling A/S. Setup Dantherm Air Handling A/S har etableret et netværk af servicepartnere til at foretage den forebyggende vedligeholdelse. Partnerne er uddannede og certificerede i de aktuelle aggregater. Partneren medbringer et passende udvalg af reservedele, således at alle eventuelle reparationer kan udføres under samme besøg. Aftalen indgås med Dantherm Air Handling A/S og det overordnede ansvar for serviceaftalen ligger hos Dantherm Air Handling A/S. Yderligere informationer For yderligere informationer omkring serviceaftale i Deres land/region, bedes De kontakte: Henrik Hersted After Sales Support Manager Dantherm Air Handling A/S Tlf.: Mobil:

13 Kølekredsløb/Cooling Circuit/Kältekreislauf/Circuit frigorifique/- Холодильный контуp/circuito frigorifero Illustration Abbildung Рисунок Illustrazione Nr./No. Nr./No. DA EN DE Kompressor Compressor Kompressor Fordamper Evaporator Verdampfer Luftkølet kondensator Air-cooled condenser Luftgekühlter Kondensator Kapillarrør Capillary tube Kapillarrohr Tørfilter Liquid line drier Trockenfilter Magnetventil til trykudligninsure Solenoid valve for pres- equalization Magnetventil für Druckausgleich Ventilator Fan Ventilator FR RU IT Compresseur Компрессор Compressore Évaporateur Испаритель Evaporatore Condenseur à air Конденсатор с Condensatore raffreddato воздушным ad aria охлаждением Tubes capillaires Капилляр Tubo capillare Déshydrateur Сепаратор жидкой Filtro anti-condensa фазы Electro-vanne Электромагнитный d égalisation de клапан pressions Ventilateur Вентилятор Ventilatore Valvola a solenoide per l equalizzazione della pressione 66

14 Eldiagram/Wiring diagram/schaltplan/schéma électrique/схема соединений/schema elettrico Diagram, 1 x 230 V/50 Hz Version

15 Ordforklaring/Legend/Legende/Légende/Обозначениe/Legenda DA Ordforklaring til el-diagram EN Legend for wiring diagram DE Legende für Schaltplan FR Légende du schéma électrique RU Условные обозначения на диаграмме IT Legenda per schema elettrico Pos. DA EN DE Beskrivelse Designation Beschreibung TS1 Kondensatorføler Condenser sensor Kondensatorfühler TS1 Fordamperføler Evaporator sensor Verdampferfühler M2 Ventilator Fan Ventilator Y1 Magnetventil Solenoid valve Magnetventil M3 Kompressor Compressor Kompressor Pos. FR RU IT Désignation Обозначение Definizione TS1 Sonde du condenseur Датчик конденсатора Sensore del condensatore TS1 Sonde d évaporateur Датчик испарителя Sensore dell evaporatore M2 Ventilateur Вентилятор Ventilatore Y1 Vanne solénoïde Электромагнитный Valvola a solenoide клапан M3 Compresseur Компрессор Compressore 68

16 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные части/parti di ricambio Illustration V/50 Hz Version Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/suite à la page suivante/продолжение на след.стр./ continua alla pagina seguente 69

17 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные части/parti di ricambio DA / EN Pos. Dantherm Air Handling DA EN nr./no. Beskrivelse Designation Vægbeslag Wall suspension bar Kabinet kpl Housing, cpl Kompressor Compressor 3a Startrelæ Starting relay 3b Beskyttelse for relæ Overload protector for relay Ventilatormotor Fan motor Ventilatorvinge Fan blade Printkort Printed circuit board Diodeprint Diode print Spole for magnetventil Coil for solenoid valve Magnetventil Solenoid valve Føler, metalnæse, 1150 mm Sensor, metal nose, 1150 mm Føler, 1250 mm Sensor, 1250 mm Vippeafbryder Toggle switch Kondensatorflade Condensor Hygrostat Hygrostat Holder for hygrostat Retainer for hygrostat 22a Skala for hygrostat Scale for hygrostat Drejeknap Adjusting knob Tørrefilter Liquid line drier Kapillarrør Capillary tube Fordamper Evaporator Drypbakke, kpl. Condensate tray, complete Afløbsstuds Drain spigot Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/suite à la page suivante/продолжение на след.стр./ continua alla pagina seguente 70

18 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные части/parti di ricambio DA / EN Pos. Dantherm Air Handling DA EN nr./no. Beskrivelse Designation Tilslutningskabel Connection cable Afstandsstykke Spacing piece Front, kpl Front panel, complete 31a Skilt Dantherm logo Label Dantherm logo 31b Skilt Label 31c Filter Filter Kontramøtrik Counter nut Kabelforskruning Screwed cable entry Isolering Insulation Version DE / FR Pos Dantherm Air. Handling Nr./no. DE FR Beschreibung Description Wandkonsole Barre d ancrage Gehäuse, kpl. Carrosserie cpl Kompressor Compresseur 3a Startrelais Relais de démarrage 3b Schutz für Relais Protection du relais Ventilatormotor Moteur de ventilateur Ventilatorflügel Ailette du ventilateur Printplatte Platine électronique Diodenprint Platine de diode Spule für Magnetventil Bobine de la vanne magnétique Magnetventil Vanne magnétique Fühler, Metallnase, 1150 mm Sonde, nez métallique, 1150 mm Fühler, 1250 mm Sonde, 1250 mm Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/suite à la page suivante/продолжение на след.стр./ continua alla pagina seguente 71

19 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные части/parti di ricambio RU IT Nr./no. / Pos. Dantherm Air Handling RU Наименование IT Definizione 31c Фильтр Filtro Контргайка Controdado Предохранительная втулка с Passacavo filettato винтовой резьбой для шнура питания Изоляция Isolante Vandbeholder/Water tank/- Wasserbehälter/- Reservoir d'eau/- Водосборник для/ Serbatoio condensa Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/suite à la page suivante/продолжение на след.стр./ continua alla pagina seguente 74

20 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные части/parti di ricambio DA / EN Pos. Dantherm Air Handling DA EN nr./no. Beskrivelse Designation Kabinet sider Cabinet Beslag for magnetkontakt Retainer for magnetic switch Magnetkontakt Magnetic switch Stopskinne for vandbeholder Stop rail for water container Holder for vandbeholder Retainer for water container Kabinet bund Cabinet bottom Kanthængsel Edge hinge Membrantylle Oil line grommet Svømmer Float Vandbeholder, lille Water container, small Snaplås Snap lock Front vandbeholder (Hvid/sølv Front, water container venligst angiv) (White/Silver please specify) Fjeder for vandbeholder Spring for water container Version DE / FR Pos. Dantherm Air Handling Nr./no. DE FR Beschreibung Description Gehäuseseiten Côtés de coffret Halter für Magnetschalter Support commutateur magn Magnetschalter Commutateur magnétique Stoppschiene für Wasserhehälte Rail d'arrêt pour réservoir Halter für Wasserbehälter Support pour réservoir à eau Gehäuseboden Fond de coffret Kantenscharnier Charnière d'arête Membrantülle Douille à membrane Schwimmer Flotteur Wasserbehälter Réservoir d'eau Schnappverschluss Serrure à ressort Front, Wasserbehälter (Weiß/Silber) Face, réservoir à eau (blanc/argent) Feder für Wasserbehälter Ressort pour réservoir à eau Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/suite à la page suivante/продолжение на след.стр./ continua alla pagina seguente 75

21 *975677* Dantherm Air Handling A/S Marienlystvej Skive Denmark 80

CDF 35 / 45. Service manual Rev. 2.2 DA EN DE FR IT

CDF 35 / 45. Service manual Rev. 2.2 DA EN DE FR IT CDF 35 / 45 Service manual Rev. 2.2 DA EN DE FR IT 975682 Version 2.2 07.03.2011 1 DA page... 3 EN page... 13 DE page... 23 FR page... 33 IT page... 43 2 Overblik Introduktion Advarsel Det er operatørens

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER CDF AFFUGTER Funktionsprincip CDF fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen nedkøles

Læs mere

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER DP 75 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip DP 75 fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen

Læs mere

CDP 75 /125 /165. Service manual Rev. 3.5

CDP 75 /125 /165. Service manual Rev. 3.5 CDP 75 /125 /165 Service manual Rev. 3.5 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten Dantherm

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

CDT 30. Anvendelse Skadeservice Byggetørring Vandværker Tørlagring EGENSKABER

CDT 30. Anvendelse Skadeservice Byggetørring Vandværker Tørlagring EGENSKABER MOBIL AFFUGTER Funktion er en robust, højtydende og energiebesparende, mobil affugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Prisliste KONDENS OG ADSORPTIONS AFFUGTERE 2013 / DKK. I henhold til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser Priser er uden moms

Prisliste KONDENS OG ADSORPTIONS AFFUGTERE 2013 / DKK. I henhold til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser Priser er uden moms Prisliste KONDENS OG ADSORPTIONS AFFUGTERE 2013 / DKK Gældende fra 01.01.2013 Kondensaffugtere 01-01-2013 CD 400-18 351573 CD 400-18 Tun nr. 5323483 1.950,00 Transportabel model med indbygget vandbeholder,

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER AD 1 B BÆRBAR ADSORPTIONSAFFUGTER Funktionsprincip AD 1 B er en robust og kompakt adsorptionsaffugter med en silikagel rotor som standard. Procesluften suges ind i affugteren og gennem rotoren, der langsomt

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

AFFUGTERE FDN33S FDN33SH BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

AFFUGTERE FDN33S FDN33SH BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DK AFFUGTERE FDN33S FDN33SH BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL SIKKERHEDSFORSKRIFTER Affugteren af DH serien skal altid tilsluttes stikkontakter, som er udstyret med jordforbindelse. Manglende overholdelse

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie Brugsanvisning Dampkoger CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1. Generel

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system Instruktionsblad P/N 75499A0 Danish ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale foretage eftersyn på dette pumpepanel. Afbryd strømmen ved en ekstern afbryder, før der foretages elektriske reparationer. Afbryd

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Prisliste KONDENS OG ADSORPTIONS AFFUGTERE 2016 / DKK. I henhold til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser Priser er uden moms

Prisliste KONDENS OG ADSORPTIONS AFFUGTERE 2016 / DKK. I henhold til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser Priser er uden moms Prisliste KONDENS OG ADSORPTIONS AFFUGTERE 2016 / DKK Gældende fra 01.01.2016 Kondensaffugtere 01-01-2016 CD 400-18 351573 CD 400-18 Tun nr. 5323483 2.050,00 Transportabel model med indbygget vandbeholder,

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere