CDF 10. Service manual Rev. 2.3 DA GB DE FR RU IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CDF 10. Service manual Rev. 2.3 DA GB DE FR RU IT"

Transkript

1 CDF 10 Service manual Rev. 2.3 DA GB DE FR RU IT Version

2 DA page... 3 GB page DE page FR page RU page IT page Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten Dantherm n assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles

3 Overblik Introduktion Advarsel Det er operatørens ansvar at læse og forstå denne servicemanual og øvrige informationer samt at anvende den korrekte drifts- og vedligeholdelsesprocedure. Læs hele manualen, inden aggregatet startes første gang. Det er vigtigt at kende den korrekte driftsprocedure for aggregatet og alle sikkerhedsforanstaltningerne for at undgå mulig skade på materiel og/eller mandskab. Indhold Servicemanualen indeholder følgende emner: Emne Se side Generel information 4 Produkt- og funktionsbeskrivelse 5 Montage- og installationsvejledning 7 Servicevejledning 9 Fejlfindingsvejledning 10 Tekniske data 11 Serviceaftale 12 Kølekredsløb/Cooling Circuit/Kältekreislauf/Circuit frigorifique/- 66 Холодильный контуp/circuito frigorifero Eldiagram/Wiring diagram/schaltplan/schéma électrique/схема 67 соединений/schema elettrico Ordforklaring/Legend/Legende/Légende/Обозначениe/Legenda 68 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные 69 части/parti di ricambio Version

4 Generel information Introduktion Dette afsnit giver generel information omkring aggregatet og servicemanualen. Manualens varenummer Servicemanualen har varenummer Målgruppe Servicemanualens målgruppe er de teknikere, der installerer aggregatet samt foretager forebyggende vedligeholdelse og udskifter dele ved fejl. Copyright Kopiering af servicemanualen eller dele af den er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse fra Dantherm Air Handling A/S. Forbehold Dantherm Air Handling A/S forbeholder sig retten til til hver en tid at foretage ændringer og forbedringer på produktet og i servicemanualen uden forudgående meddelelse eller forpligtelser. EU overensstemmelseserklæring Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive erklærer på eget ansvar, at følgende produkt: Luftaffugter, type CDF 10, varenummer : som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende direktiver: 89/392/EEC Maskindirektivet 73/23/EEC Lavspændingsdirektivet 89/336/EEC EMC-direktivet - og er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede normer: EN Standard for elektriske affugtere EN 292 Maskinsikkerhed EN EMC Generisk standard for emission EN EMC Generisk standard for immunitet Skive, Bortskaffelse Aggregatet er designet til at holde i mange år. Når aggregatet skal bortskaffes skal det foregå i henhold til nationale love og procedurer for at beskytte miljøet. Dette aggregat indeholder kølemiddel R134a og kompressorolie. Kompressoren skal, i forbindelse med bortskaffelse, returneres til offentligt godkendt modtagestation. 4

5 Produkt- og funktionsbeskrivelse Introduktion Dette kapitel giver en produktbeskrivelse af CDF 10 samt beskrivelse af funktionalitet: Funktions beskrivelse CDF 10 arbejder efter kondensationsprincippet. Den fugtige rumluft suges ind i affugteren ved hjælp af én ventilator. Inde i fordamperen afkøles luften, og når dens temperatur falder til under dugpunktet, udkondenseres luftens vanddampe til dråber, som ledes til afløb. Den tørre og kolde luft ledes videre gennem kondensatoren, hvor den genopvarmes. Som følge af den varme der frigives ved vanddampenes kondensering samt varmetilskuddet, der stammer fra kompressorens driftseffekt, tilføres luften mere varme end der blev fjernet fra den under afkølingen. Dette varmetilskud svarer omtrent til en temperaturstigning på 5 C. Ved en stadig cirkulation af rumluften gennem affugteren vil rumluftens relative fugtighed efterhånden falde, hvorved der opnås en hurtig men skånsom udtørring. Luftflow Følgende illustrerer luftflowet: Version Indbygget hygrostat Affugteren er styret af en indbygget hygrostat indstillet på ca. 50 %RF. Når hygrostaten registrerer en luftfugtighed over 50 %RF indkobles kompressoren og ventilatoren, hvorefter affugtningen påbegyndes. For at justere hygrostaten skal frontkappen afmonteres. Hygrostaten er placeret under boxen med styringen og kan indstilles ved hjælp af hygrostatknappen OBS! Er luftfugtigheden under 50 %RF, vil affugteren ikke starte ved tilslutning af strømmen. Fortsættes på næste side 5

6 Produkt- og funktionsbeskrivelse, fortsat Indbygget hygrostat, fortsat Ønskes hygrostaten indstillet på en lavere % RF end de 50 % RF drejes justerskruen med uret. Ved ønske om gentagne gange at kunne justere luftfugtigheden anbefales det at montere en ekstern hygrostat. Diodeindikation/Afbryderknap Dioden på frontkappen af affugteren lyser grøn, når kompressoren er i drift. Affugteren kan afbrydes og genindkobles via afbryderknappen på siden af affugteren. OBS! Efter ethvert stop af affugteren, enten via strømforsyningen, afbryderen på siden af affugteren, den indbyggede hygrostat eller vandstopfunktionen i.f.m. brug af vandbeholder, vil den elektroniske styring spærre for start i 45 sekunder, for at sikre kompressoren mod hyppige ind- og udkoblinger. Kompressorstyring Ved start af kompressoren åbner magnetventilen i min. 10 sek. for at aflaste kompressorens startkredsløb. Efter ethvert stop af affugteren, enten via strømforsyningen, afbryderen på siden af affugteren, den indbyggede hygrostat eller vandstopfunktionen i.f.m brug af vandbeholder, vil den elektroniske styring spærre for start i 45 sekunder, for at sikre kompressoren mod hyppige ind- og udkoblinger. Afrimning Falder rumtemperaturen til under 20 C vil der efter kort tid dannes rim/is på fordamperfladen. Affugterens afrimningsfunktion aktiveres, når fordamperføleren registrerer en temperatur under 5 C på fordamperfladen, hvorefter styringen lader affugteren kører i affugtningsmodus i yderligere 44 minutter. Herefter standses ventilatoren, og en by-pass uden om kondensatoren leder det varme kølemiddel gennem fordamperen, hvorved denne afrimes. Når fordamperføleren igen registrerer en temperatur over 5 C genindkobles ventilatoren. Sikkerhedskredsløb Hvis temperaturen på kondensatorfladen overstiger 55 C (f.eks. på grund af ventilatorudfald), stoppes kompressoren automatisk. Dette sker for at undgå en overbelastning af kompressoren. Affugteren er afbrudt i 44 min. før den automatisk genstartes. Ved en rumtemperatur under 3 C eller over 48 C afbrydes affugteren automatisk for at beskytte køleanlægget mod tilisning eller overophedning. Når rumtemperaturen er over 3 C eller under 48 C genstartes affugteren automatisk. Rumtemperaturen registreres af en føler placeret på PCB en. Vandbeholder I de tilfælde hvor det ikke er muligt at montere en fast eller fleksibel afløbsforbindelse, kan CDF 10 benyttes med vandbeholder. Benyttes CDF 10 med vandbeholder, vil affugteren automatisk blive afbrudt, når beholderen er fuld. Dioden på frontkappen lyser konstant rødt for at indikere, at vandbeholderen skal tømmes. Vandbeholderen leveres som tilbehør til CDF 10 efter ønske. Vandbeholderen består af følgende dele: Vandbeholderkabinet med magnetkontakt for vandstop og kabel for tilslutning i PCB Vandbeholder 4 stk. maskinskruer 6

7 Montage- og installationsvejledning Ophængning Den medfølgende vægskinne monteres på den ønskede væg, hvorefter affugteren hænges op. Vægskinnen skal være monteret vandret for at sikre korrekt kondensafløb. Affugteren skal ophænges på en sådan måde, at luften uhindret kan suges ind via frontkappen og blæses ud gennem gællerne på siderne af affugteren. Der bør altid være mindst 100 mm luft rundt om hele affugteren for at sikre, at affugteren fungerer optimalt. Derudover er det vigtigt, at affugteren ikke opstilles i nærheden af en varmekilde f.eks. en radiator. Endvidere skal vinduer og døre til det fri holdes lukket, imens affugteren er i brug. Montering af vandbeholderen 1) Efter ophængning af CDF 10 afmonteres frontkappen. 2) Vandbeholderkabinettet fastgøres med 4 stk. maskinskruer under bunden af CDF 10. 3) Forsyningskablet føres ud gennem membrantyllen i bunden af vandbeholderkabinettet. 4) Styringen i CDF 10 er placeret i en boks midt på affugteren. Adgang til styringen opnås ved at fjerne skruerne (4 stk.) på siderne af boksen, hvorefter boksens låg kan fjernes. 5) Kablet fra magnetkontakten føres op gennem membrantyllen i bunden af CDF 10 og monteres i klemrækken på PCB en klemme 13/14 (WATER SW). 6) Låget til styringsboksen og frontkappen til CDF 10 monteres. 7) Vandbeholderen placeres i vandbeholderkabinettet. Ved placering af vandbeholderen i vandbeholderkabinettet skal svømmeren i vandbeholderen vende ind mod magnetkontakten. Tegning Vandbeholderen monteres under CDF 10, som vist på nedenstående tegning Version Fortsættes på næste side 7

8 Montage- og installationsvejledning, fortsat OBS På bagsiden af affugteren er der fastgjort en kabelbinder for at sikre kompressoren under transporten. Kabelbinderen skal fjernes før affugteren hænges op, og strømmen tilsluttes. Afløb for kondensvand Afløbet for kondensvandet er placeret i bunden af affugteren. Den medleverede afløbsstuds skrues i det forborede afløbshul, hvorefter en fast eller fleksibel ½ afløbsforbindelse kan monteres. Hvis der vælges afløb gennem væggen laves der et passende hul i væggen, og afløbsforbindelsen tilsluttes affugteren før det anbringes på vægbeslaget. Som alternativ kan en alm. kondensatpumpe monteres ved affugterens afløbsstuds, så kondensvandet kan pumpes til afløb. Afløbets placering Afløbets placering er vist på denne tegning: Tilslutning af strømforsyningenettet med en spænding på 230 V/50 Hz. Affugteren leveres komplet med ledning samt stik og er beregnet til tilslutning til lys- Strømforsyningen til affugteren tilsluttes i henhold til typeskiltet. El-diagram over affugteren findes på side 67. OBS! De lokale forskrifter for elektriske installationer skal overholdes. 8

9 Servicevejledning Adgang til affugterens styring Frontkappen afmonteres ved at fjerne skruerne (2 stk.) i toppen af affugteren. Kappen løftes lodret op, hvorefter den trækkes vandret væk fra affugteren. Styringen er placeret i en boks midt på affugteren. Adgang til styringen opnås ved at fjerne skruerne (4 stk.) på siderne af boksen. Vedligeholdelse Affugteren kræver kun meget begrænset vedligeholdelse for problemfri drift. Alle nødvendige sikkerheds- og kontrolfunktioner er indbygget i affugterens styring. Ventilatormotoren og kompressoren er smurt for livstid og kræver ikke speciel vedligeholdelse. Rengøring af affugteren Én gang om måneden En gang om måneden bør affugterens indsugningsfilter efterses og i givet fald rengøres. Affugterens frontkappe afmonteres, og filteret tages ud. Filteret rengøres enten i lunkent sæbevand eller ved lettere tilsmudsning ved hjælp af en støvsuger Én gang årligt En gang årligt bør frontkappen fjernes, og affugteren efterses indvendigt. Eventuel støv og snavs fjernes ved støvsugning. Specielt kondensatoren støvsuges grundigt. Hvis rørfordamperen er meget snavset kan den afvaskes med sæbevand Version

10 Fejlfindingsvejledning Vigtigt! Hvis affugteren ikke fungerer fejlfrit, skal den omgående tages ud af drift! Fejlfinding Benyt denne tabel for at lokalisere og afhjælpe et problem eller en fejl: Fejl Affugteren starter ikke ved tilslutning af strømmen Affugteren er automatisk blevet afbrudt Fordamperfladen er tiliset, og affugteren udskiller ingen vand Dioden på frontkappen lyser rødt, og vandbeholderen er tom Vandbeholderen er fuld, og affugteren afbrydes ikke Løsning Kontroller eksterne sikringer Kontroller at strømforsyningen til affugteren er i orden Kontroller at afbryderknappen på siden af affugteren er tilsluttet Kontroller den indbyggede hygrostat ved at indstille den til en lavere relativ fugtighed. Hygrostaten indstilles på en lavere relativ fugtighed ved at dreje hygrostatknappen med uret. Starter affugteren ikke bør den indbyggede hygrostat kontrolleres for fejl Starter affugteren efter 44 min. men afbrydes igen efter kort tid bør følgende kontrolleres: Kontroller om ventilatoren kører, når affugteren genstarter efter 44 min. Kontroller om kondensatorfladen er snavset Kontroller om filteret er snavset Kontroller om rumtemperaturen er over 30 C. Er affugteren ikke automatisk blevet afbrudt ved en rumtemperatur over 30 C, bør affugteren afbrydes. Kontroller at indsugningen på frontkappen og udblæsningen via ristene på siderne af affugteren ikke er blokeret Kontroller om rumtemperaturen er under 3 C. Er affugteren ikke automatisk blevet afbrudt ved en rumtemperatur under 3 C, bør affugteren afbrydes Kontroller at indsugningen på frontkappen og udblæsningen via ristene på siderne af affugteren ikke er blokeret Kontroller at svømmeren ligger løs i vandbeholderen og kan bevæges frit op og ned. Endvidere kontrolleres at svømmeren ikke er beskadiget Kontroller at vandbeholderen er placeret i vandbeholderkabinettet med svømmeren vendt ind mod magnetkontakten. Kontroller at svømmeren ligger løs i vandbeholderen og kan bevæges frit op og ned. Endvidere kontrolleres at svømmeren ikke er beskadiget. Yderligere hjælp Hvis årsagen til en driftsforstyrrelse ikke kan findes, skal der slukkes for affugteren for at forhindre, at den bliver beskadiget. Sæt Dem i forbindelse med en servicemontør eller en Dantherm Air Handling repræsentant. 10

11 Tekniske data Generelle data Tabellen viser affugternes generelle tekniske data: CDF 10 Arbejdsområde - fugt %RF Arbejdsområde - temperatur C 3-30 Nettilslutning V/Hz 230/50 Max. ampereforbrug A 2,1 Max. optagen effekt kw 0,39 Luftydelse ved maks. modtryk m 3 /h 220 Kølemiddel - R134a Kølemiddelfyldning kg 0,190 Lydniveau i 1 m afstand db(a) 46 Vægt kg 27 Dimension H x L x B Mm Dimensioner Tegningen viser aggregatets dimensioner: Version

12 Serviceaftale Introduktion Aggregatet kan indeholde mekaniske og elektriske dele og er ofte placeret i et hårdt miljø, hvor komponenterne er udsatte for forskellige klimabetingelser. Derfor er forebyggende vedligeholdelse på aggregaterne nødvendig med regelmæssige tidsintervaller. Hotline After Sales Support hos Dantherm Air Handling A/S er klar til at hjælpe i tilfælde af problemer med et aggregat. For at kunne tilbyde hurtig og effektive hjælp, bedes følgende informationer oplyst, når Dantherm Air Handling A/S kontaktes: Navn Firma Land Telefonnr. Aggregattype Site/placering (aggregat) Serienummer/ordrenummer Beskrivelse af problemet Kontakt Dantherm Air Handling A/S og bed om After Sales Support-afdelingen. Vi vil herefter sørge for at hjælpe så hurtigt som muligt: Tlf.: Fax: Forebyggende vedligeholdelse Dantherm Air Handling A/S tilbyder at udføre forebyggende vedligeholdelse på aggregater, således at de til hver en tid kører tilfredsstillende. Reparation og udkald I tilfælde af funktionsfejl på aggregatet tilbyder Dantherm Air Handling A/S at udføre reparationer på aggregaterne. Aftalen omkring svartid og priser indgås mellem kunden og Dantherm Air Handling A/S. Setup Dantherm Air Handling A/S har etableret et netværk af servicepartnere til at foretage den forebyggende vedligeholdelse. Partnerne er uddannede og certificerede i de aktuelle aggregater. Partneren medbringer et passende udvalg af reservedele, således at alle eventuelle reparationer kan udføres under samme besøg. Aftalen indgås med Dantherm Air Handling A/S og det overordnede ansvar for serviceaftalen ligger hos Dantherm Air Handling A/S. Yderligere informationer For yderligere informationer omkring serviceaftale i Deres land/region, bedes De kontakte: Henrik Hersted After Sales Support Manager Dantherm Air Handling A/S Tlf.: Mobil:

13 Kølekredsløb/Cooling Circuit/Kältekreislauf/Circuit frigorifique/- Холодильный контуp/circuito frigorifero Illustration Abbildung Рисунок Illustrazione Nr./No. Nr./No. DA EN DE Kompressor Compressor Kompressor Fordamper Evaporator Verdampfer Luftkølet kondensator Air-cooled condenser Luftgekühlter Kondensator Kapillarrør Capillary tube Kapillarrohr Tørfilter Liquid line drier Trockenfilter Magnetventil til trykudligninsure Solenoid valve for pres- equalization Magnetventil für Druckausgleich Ventilator Fan Ventilator FR RU IT Compresseur Компрессор Compressore Évaporateur Испаритель Evaporatore Condenseur à air Конденсатор с Condensatore raffreddato воздушным ad aria охлаждением Tubes capillaires Капилляр Tubo capillare Déshydrateur Сепаратор жидкой Filtro anti-condensa фазы Electro-vanne Электромагнитный d égalisation de клапан pressions Ventilateur Вентилятор Ventilatore Valvola a solenoide per l equalizzazione della pressione 66

14 Eldiagram/Wiring diagram/schaltplan/schéma électrique/схема соединений/schema elettrico Diagram, 1 x 230 V/50 Hz Version

15 Ordforklaring/Legend/Legende/Légende/Обозначениe/Legenda DA Ordforklaring til el-diagram EN Legend for wiring diagram DE Legende für Schaltplan FR Légende du schéma électrique RU Условные обозначения на диаграмме IT Legenda per schema elettrico Pos. DA EN DE Beskrivelse Designation Beschreibung TS1 Kondensatorføler Condenser sensor Kondensatorfühler TS1 Fordamperføler Evaporator sensor Verdampferfühler M2 Ventilator Fan Ventilator Y1 Magnetventil Solenoid valve Magnetventil M3 Kompressor Compressor Kompressor Pos. FR RU IT Désignation Обозначение Definizione TS1 Sonde du condenseur Датчик конденсатора Sensore del condensatore TS1 Sonde d évaporateur Датчик испарителя Sensore dell evaporatore M2 Ventilateur Вентилятор Ventilatore Y1 Vanne solénoïde Электромагнитный Valvola a solenoide клапан M3 Compresseur Компрессор Compressore 68

16 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные части/parti di ricambio Illustration V/50 Hz Version Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/suite à la page suivante/продолжение на след.стр./ continua alla pagina seguente 69

17 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные части/parti di ricambio DA / EN Pos. Dantherm Air Handling DA EN nr./no. Beskrivelse Designation Vægbeslag Wall suspension bar Kabinet kpl Housing, cpl Kompressor Compressor 3a Startrelæ Starting relay 3b Beskyttelse for relæ Overload protector for relay Ventilatormotor Fan motor Ventilatorvinge Fan blade Printkort Printed circuit board Diodeprint Diode print Spole for magnetventil Coil for solenoid valve Magnetventil Solenoid valve Føler, metalnæse, 1150 mm Sensor, metal nose, 1150 mm Føler, 1250 mm Sensor, 1250 mm Vippeafbryder Toggle switch Kondensatorflade Condensor Hygrostat Hygrostat Holder for hygrostat Retainer for hygrostat 22a Skala for hygrostat Scale for hygrostat Drejeknap Adjusting knob Tørrefilter Liquid line drier Kapillarrør Capillary tube Fordamper Evaporator Drypbakke, kpl. Condensate tray, complete Afløbsstuds Drain spigot Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/suite à la page suivante/продолжение на след.стр./ continua alla pagina seguente 70

18 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные части/parti di ricambio DA / EN Pos. Dantherm Air Handling DA EN nr./no. Beskrivelse Designation Tilslutningskabel Connection cable Afstandsstykke Spacing piece Front, kpl Front panel, complete 31a Skilt Dantherm logo Label Dantherm logo 31b Skilt Label 31c Filter Filter Kontramøtrik Counter nut Kabelforskruning Screwed cable entry Isolering Insulation Version DE / FR Pos Dantherm Air. Handling Nr./no. DE FR Beschreibung Description Wandkonsole Barre d ancrage Gehäuse, kpl. Carrosserie cpl Kompressor Compresseur 3a Startrelais Relais de démarrage 3b Schutz für Relais Protection du relais Ventilatormotor Moteur de ventilateur Ventilatorflügel Ailette du ventilateur Printplatte Platine électronique Diodenprint Platine de diode Spule für Magnetventil Bobine de la vanne magnétique Magnetventil Vanne magnétique Fühler, Metallnase, 1150 mm Sonde, nez métallique, 1150 mm Fühler, 1250 mm Sonde, 1250 mm Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/suite à la page suivante/продолжение на след.стр./ continua alla pagina seguente 71

19 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные части/parti di ricambio RU IT Nr./no. / Pos. Dantherm Air Handling RU Наименование IT Definizione 31c Фильтр Filtro Контргайка Controdado Предохранительная втулка с Passacavo filettato винтовой резьбой для шнура питания Изоляция Isolante Vandbeholder/Water tank/- Wasserbehälter/- Reservoir d'eau/- Водосборник для/ Serbatoio condensa Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/suite à la page suivante/продолжение на след.стр./ continua alla pagina seguente 74

20 Reservedele/Spare parts/ersatzteile/pièces de rechange/запасные части/parti di ricambio DA / EN Pos. Dantherm Air Handling DA EN nr./no. Beskrivelse Designation Kabinet sider Cabinet Beslag for magnetkontakt Retainer for magnetic switch Magnetkontakt Magnetic switch Stopskinne for vandbeholder Stop rail for water container Holder for vandbeholder Retainer for water container Kabinet bund Cabinet bottom Kanthængsel Edge hinge Membrantylle Oil line grommet Svømmer Float Vandbeholder, lille Water container, small Snaplås Snap lock Front vandbeholder (Hvid/sølv Front, water container venligst angiv) (White/Silver please specify) Fjeder for vandbeholder Spring for water container Version DE / FR Pos. Dantherm Air Handling Nr./no. DE FR Beschreibung Description Gehäuseseiten Côtés de coffret Halter für Magnetschalter Support commutateur magn Magnetschalter Commutateur magnétique Stoppschiene für Wasserhehälte Rail d'arrêt pour réservoir Halter für Wasserbehälter Support pour réservoir à eau Gehäuseboden Fond de coffret Kantenscharnier Charnière d'arête Membrantülle Douille à membrane Schwimmer Flotteur Wasserbehälter Réservoir d'eau Schnappverschluss Serrure à ressort Front, Wasserbehälter (Weiß/Silber) Face, réservoir à eau (blanc/argent) Feder für Wasserbehälter Ressort pour réservoir à eau Fortsættes/continued overleaf/fortsetzt/suite à la page suivante/продолжение на след.стр./ continua alla pagina seguente 75

21 *975677* Dantherm Air Handling A/S Marienlystvej Skive Denmark 80

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk)

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) ABB machinery drives Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 drive

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere