CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement"

Transkript

1 CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj

2 Carlsro en grøn by Bestående af 927 lejemål fordelt på 597 rækkehuse, der er opført i 1952 og 309 etageboliger og 21 butikker opført i Grundareal: m2 eller ca. 58 tdr. land. Arkitekter: Mogens Jacobsen & Alex Poulsen, Arne Jacobsen, Magnus L. Stephensen & Knud Thorball. Boligselskab: Rødovre almennyttige Boligselskab. Administration DAB Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Telefon Ejendomskontoret i Carlsro Borgmester Gustav Jensens Vej Rødovre Telefon Telefax Kontortid mandag til fredag Fra kl. 8 til kl. 12 Uden for kontortid oplyser telefonsvarer tlf.nr. til vagthavende funktionær i tilfælde af uopsættelige problemer. Vagttelefon Afdelingsbestyrelsen i Carlsro Borgmester Gustav Jensens Vej Rødovre Telefon Kontortid mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 12. Indhold: Adgangsveje 4 Affald/renovation 4 Aflåsning 4 Altangange 4 Antenner 4 Bad og toilet 4 Barnevogne og lign. 4 Brændeovn 4 Brændeskur 4 Containergårde 4 Campingvogne 5 Cykler 5 Cykelskur, baghaven/stisiden 5 Drivhus 5 Elevatorer 5 Flag og skiltning 5 Forandring af boligen 5 Glasforsikring 6 Grillning 6 Gæsteværelser 6 Haver og hække 6 Haveaffald 6 Havelåge i baghave 6 Haveskur, fritliggende 6 Husdyrhold 7 Indboforsikring 7 Legepladser 7 Legehus 7 Levende hegn 7 Lokalplan 7 Låge i forhave 7 Markise 8 Musik 8 Navneskilte 8 Parabol 8 Parkering 8 Postkasser 8 Selskabslokaler 8 Skadesituation 8 Snerydning 8 Støjgener 9 Terrasseoverdækning, åben/lukket 9 Trailere 9 Vagten 9 Vandskade 9 Vaskemaskine i lejemål 9 Vaskeriforhold 9 Vedligeholdelse 10 Ventilation for langhuset 10 Vindfang, stisiden 10 Vindue i murfacede/træfacade 10 2

3 Forord En bebyggelse som Carlsro udgør et helt lille samfund sammensat af beboere med forskellige alder, køn, social og kulturel baggrund. Det er vigtigt, at du som beboer tager størst mulig hensyn til dine medbeboere. Beboerne har selv indflydelse på de leveregler, som skal være gældende i afdelingen og den enkelte kan selv øve indflydelse, direkte ved at fremsende forslag til det ordinære afdelingsmøde, som afholdes en gang om året. De regler som beboerne i fællesskab beslutter er gældende for afdeling Carlsro, og har til formål at gøre afdelingen til et godt sted at bo. Afdelingsbestyrelsen skal i samarbejde med ejendomskontoret drage omsorg for, at afdelingens bygninger, fællesfaciliteter og friarealerne er i en god og præsentabel stand, under hensyntagen til de udarbejdede budgetter der godkendes af beboerne på det årlige af-delingsmøde. Lejekontrakten danner sammen med vedtægter, Ordensreglement, Vedligeholdelsesreglement, Vedligeholdelsesstandarden, Råderetskataloget, Havekataloget (Designmanualen) samt regler for udnyttelse af fællesfaciliteter grundlaget for aftalen mellem afdeling Carlsro og beboerne. boerne i Carlsro selv har vedtaget, - samt grov tilsidesættelse af god og skik og orden, vil i værste fald kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Det er forældrenes pligt, at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv som gennem huslejen kommer til at betale for unødig hærværk, slidtage på bebyggelsen, fællesområderne, beplantninger m.v. Ordensreglementet er ikke noget man som beboer tænker over i det daglige, sådan skal det heller ikke være. Men kommer det til uoverensstemmelser mellem beboerne i en boligafdeling, vil det være ordensreglementet som danner grundlag for en påtale og i værste fald en opsigelse. Den vigtigste leveregel er; tag hensyn til hinanden og bidrag selv til, at netop vor boligafdeling bliver et godt sted at bo. Dette ordensreglement er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret samt vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 3. maj 2000 og korrigeret på afdelingsmødet den 17. maj Efter reglerne er beboerne forpligtiget til at efterkomme rimelige påtaler til sikring af ro og orden i bebyggelsen. Overtrædelser af de aftaler som be- 3

4 Adgangsveje Al motorkørsel på Borgmester Gustav Jensens Vej og Lucernestien skal foregå ved største forsigtighed og det indskærpes, at beboernes gæster over-holde hastighedsbegrænsningen på 30 km/t. Affald/renovation Al affald skal sorteres i seks fraktioner. I langhuset benyttes de tre container-øer ud for de tre opgange. I rækkehusene benyttes de opsatte containere ved de enkelte rækkehuse til bio, rest, plast og papir. Affaldsfraktionerne glas og metal afleveres på de centrale containerpladser, hvor der også kan afleveres farligt affald, elektronik, småt brandbart m.m. Alle affaldscontainere leveres og opsættes af afdelingen. For rækkehusenes vedkommende se nærmere herom i pkt. 3 i Aflåsning Det er vigtigt, at vi alle husker at holde pulterrum, cykel- og kælderrum m.v. aflåst, for på denne måde kan vi bedre undgå hærværk, tyveri og ildspåsættelsese. Altangange Der må ikke henstilles effekter på altangange eller i opgange og på reposer, Der henvises til ens eget kælderrum. Ligeledes er det ikke tilladt, at cykle på altangangene eller tage cykler med op i langhuset. Støjende adfærd er ikke tilladt. Antenner Tilslut kun tv og radio-antenne til fællesantenneanlægget med godkendte kabler og stik. Det er ikke tilladt, at foretage indgreb i hverken stik eller fællesantenneanlægget i øvrigt. Der må ikke opsættes individuelle udendørs antenner, dog kan der efter ansøgning gives en særlig tilladelse til opsætning af antenner til brug for radioamatører. Bad og toilet Utætte vandhaner eller cisterner skal omgående anmeldes på ejendomskontoret, lige som defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Barnevogne og lign. I langhuset henvises til nærmeste barnevognsrum, hvor der kun må henstilles barnevogne og klapvogne. I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at barnevogne, klapvogne, cykler og lign. ikke må henstilles på trapper, opgange, reposer eller i indgangspartier. Brændeovn Efter forudgående ansøgning på ejendomskontoret kan der gives tilladelse til opsætning af brændeovn, (supplerende varmekilde) og de nærmere regler udleveres fra ejendomskontoret. Brændeskur der gives tilladelse til opførelse af brændehæk/brændeskur. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 10 i Containergårde Forskellige steder i bebyggelsen er der mulighed for, at komme af med flasker og glas i kuber samt aviser og papir 4

5 ligeledes i kuber. Yderligere er der grønne containere alene til haveaffald. Der er også containere, som alene må bruges til brandbart materiale. Der er også mulighed for i mindre begrænsede omfang at aflevere bl.a. jern og andet metal i containergårdene. Køkkenaffald må ikke henstilles i containergårdene. Campingvogne Anbringelse af campingvogne kan efter tilladelse fra ejendomskontoret kun finde sted på pladsen ved langhusets sydgavl. Der skal være anbragt et synligt skilt med nummer på campingvognen, og ligeledes skal campingvognen være indregistreret og dermed forsikret. Cykler Omkring langhuset må henstillingen af cykler alene foretages i de indrettede cykelstativer. Der er også mulighed for, at leje cykelbokse efter ansøgning på ejendomskontoret. Ligeledes forefindes der fælles cykelrum i kælderen. Cykler må ikke medtages op på etagerne i langhuset. På gangarealet (fortorv) foran langhuset er al cykling forbudt. Cykelskur, baghaven der gives tilladelse til at opføre cykelskur i baghaven i endegavlhuse i stedet for ved stisiden. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 16 i Cykelskur, stisiden der gives tilladelse til at opføre cykelskur på stisiden i rækkehusene. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 1 i Drivhus Drivhuse kan opføres i rækkehusene. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 13 i Elevatorer Af hensyn til sikkerheden må elevatorer ikke benyttes til børns leg og i den forbindelse indskærpes det til beboerne, at man gør børnene opmærksom på dette forhold. Elevatorerne må normalt kun benyttes til persontransport, men den store glaselevator ved Tårnvej 245 er også beregnet til båre-transport, samt i forbindelse med evt. ud- og indflytning. Der forefindes tilkaldenødknap på elevatorerne, hvorefter man vil få etableret 2-vejs kommunikation med vagt-centralen, som efterfølgende foretager det videre fornødne. Flag og skiltning Der må kun bruges flag og skiltning, hvis der foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret. Flagstænger i rækkehusene er ifølge Rødovre Kommune ikke tilladt. I forbindelse med leje af selskabslokaler kan der bestilles flagning. Forandring af boligen Efter forudgående ansøgning på ejendomskontoret, kan der gives tilladelse til at foretage visse forandringer i boligen. Hovedbetingelsen er, at lejeren alene er økonomisk ansvarlig for disse godkendte ændringer og at de foretages 5

6 fagmæssigt forsvarligt af sikkerhedsmæssige og æstetiske grunde. I øvrigt henvises til råderetskataloget, der er udarbejdet ifølge lov om bolig-byggeri 10 D E og F. Ønsker den enkelte at foretage eventuelle ændringer af boligen, skal man i første omgang tale med ejendomskontoret, som kan give råd og vejledning om, hvordan der skal søges, og til hvem og hvad der må laves. Glasforsikring Bebyggelsen er glasforsikret, og i forbindelse med eventuelle skader på godkendte bygningsdele, skal dette omgående anmeldes på ejendomskontoret. Grillning I haverne kan der benyttes grill, når det sker under konstant overvågning og under størst mulig hensyntagen til naboer og almindelig forsigtighed. Røg og lugt må ikke være til gene. Grillning på langhusets altaner er ikke tilladt, da røg og lugtgener ikke ville kunne undgås. Beboerne i langhuset henvises til, at sætte grill i de opsatte grill på fællesarealet på bagsiden af langhuset samt ved amfiteateret. Gæsteværelser I langhuset forefindes et mindre antal værelser som udlejes som hotelværelser. Ved henvendelse på ejendomskontoret kan der foretages bestilling 12 måneder frem. I øvrigt henvises til de samme regler, der er for udlejning af selskabslokalerne. Haver og hække Vedligeholdelse og renholdelse af haverne foran og bag rækkehuset, samt klipning af hække påhviler den enkelte lejer. Hækkene klippes på alle sider og holdes i en højde af cm. Hækkene bør klippes, så de er bredest forneden og nærmest tilspidses foroven. Ved jorden holdes hækkene fri for ukrudt i en afstand af ca. 25 cm ud fra hækkens overkant. Træer og buske må ikke opnå en sådan størrelse, så de efter ejendomslederens skøn er så høje, eller de hindrer udsigten, eller er så store at de generer hækkene eller haverne, der støder op til ens egen have. Haveaffald Den enkelte har pligt til selv at sørge for, at alt haveaffald bliver fjernet og bragt til de grønne containere, som er opstillet flere steder i bebyggelsen. En enkelt gang om foråret, efter annoncering i Beboerbladet, vil der være mulighed for, at lægge større haveaffald (beskæring fra træer og buske) uden for haven, hvorefter ejendomsfunktionærerne vil drage omsorg for, at det bliver kørt til containergårdene. Opmærksomheden skal henledes på, at det ikke gælder hækafklip, græsaffald m.v. men alene større grene i forbindelse med beskæring. Havelåge i baghave Der kan placeres havelåge i skel. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 12 i Haveskur, fritliggende Efter ansøgning på ejendomskontoret er der mulighed for, at opføre et frit- 6

7 liggende haveskur De nærmere betingelser fremgår af pkt. 10 i Husdyrhold Det er ikke tilladt, at holde husdyr i afdelingen, men i rækkehusene er der mulighed for dispensation efter forudgående ansøgning på ejendomskontoret. En dispensation i rækkehusene indebærer, at det er den enkelte beboers eget ansvar, at sikre at husdyret ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden, uønsket indtrængen i andres haver eller på anden vis er til gene eller ulempe for boligafdelingens øvrige beboere. Inden for boligafdelingens område skal hunde altid føres i snor, og katte må kun lukkes ud i egen have. Der kan efter forudgående ansøgning, gives dispensation til 1 husdyr (hund eller kat). Husdyret skal bære registreringsmærket i halsbåndet og hunde og katte må ikke luftes på legepladser eller i og ved sandkasser. Ejeren er ansvarlig for, at hunden/katten ikke forurener bebyggelsens gangarealer, fortove, friarealer og de grønne områder. Forretter en hund eller kat sin nødtørft et af de nævnte steder, påhviler det ejeren at fjerne efterladenskaberne. En hund skal være forsikret (lovpligtig hundeforsikring) og gyldig kvittering skal forevises på forlangende, ligesom den enkelte vil blive opkrævet et mindre månedligt tillæg i forbindelse med dispensation til husdyrhold. Indboforsikring Det anbefales, at den enkelte lejer af husstanden tegner en indboforsikring, da afdelingens egne forsikringer ikke dækker skade på lejerens eget indbo. Legepladser Beboerne opfordres til, at vi alle behandler legepladser, friarealer m.m. nænsomt. Vedligeholdelsen af disse fællesfaciliteter påhviler også i den sidste ende økonomisk den enkelte lejer. Boldspil henvises i øvrigt til græsarealer, hvor der er opsat mål. Legehus der gives tilladelse til, at der op-stilles et legehus som kun må stå frit. Der må ikke holdes husdyr i legehuset. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 10 i Levende hegn Levende hegn kan placeres i forhaverne. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 4 i Lokalplan For bebyggelsen Carlsro er der udarbejdet en lokalplan nr. 56, og planen består dels af langhuset og rækkehusområdet. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på, at fastlægge retningslinjer for bevaring af bygninger og grønne områder i bebyggelsen. Lokalplanens bestemmelser giver mulighed for, at der kan ske en løbende vedligeholdelse og fornyelse af bebyggelsen, samtidig med at bebyggelsens karakter og udtryk bevares. Lokalplanen skal betragtes som en del af afdelingens ordens- og vedligeholdelsesreglement. Låge i forhave der gives tilladelse til, at der i enderækkehuse kan etableres havelåge. 7

8 De nærmere betingelser fremgår af pkt. 2 i Markise Markiser i rækkehusene kan opsættes uden tilladelse. Krav til farvevalg fremgår af pkt. 15 i Det er ikke tilladt at opsætte markiser på altanen i langhuset. Musik Benyttelse af radio, tv og andre former for musikudfoldelse skal ske med største hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer må man dæmpe ned, for at sikre beboernes ønske om nattero. Al støj skal holdes på et niveau som naboerne og en selv kan acceptere, og dette forhold gælder også, når der holdes fest. Som udgangspunkt skal støjen dæmpes kraftigt efter kl Højtalere der er dårligt anbragt kan være et stort problem, derfor skal højtalere, som står på gulvet stå på et underlag. Hvis højtalerne hænges op på væggen, skal der være et støjdæmpende materiale mellem dem og væggen. I øvrigt bør der aldrig spilles musik med stor styrke for åbne døre og vinduer. Navneskilte I forbindelse med indflytning bliver der monteret navn på postkassen. Parabol Individuelle parabolantenner må under ingen omstændigheder opsættes i langhuset eller i rækkehusene, jævnfør lokalplanen nr. 56, 6, stk. 6, 11. Parkering Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på de afmærkede parkeringspladser. Parkering af køretøjer over 3500 kg i totalvægt må ikke finde sted inden for lokalplanens område, og der må ej heller henstilles u indregistreret motorkøretøjer. Postkasser Postkasser leveres og opsættes af afdelingen. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 3 i Selskabslokaler Ved henvendelse på ejendomskontoret kan der foretages bestilling 12 måneder frem. Rygning i selskabslokalerne er ikke tilladt. I øvrigt henvises til lejekontrakts bestemmelser for udlejning af selskabslokaler. Skadesituation Opstår der skader i det enkelte lejemål, eller observerer man skader på bygninger eller lign. som tilhører bebyggelsen, skal der øjeblikkeligt foretages en anmeldelse på ejendomskontoret, således at skaden kan udbedres. Pludseligt opstået skader uden for kontortiden kan anmeldes til den vagthavende funktionær. Snerydning Det påhviler den enkelte lejer i rækkehusene, at foretage renholdelse. Herunder snerydning og grusning af adgangsforholdet fra hoveddør til adgangstierne, som ryddes af ejendomsfunktionærerne og arbejdet påbegyndes kl. 7 morgen. 8

9 Støjgener Al støj bør så vidt muligt undgås, og brugen af motordreven værktøj og redskaber, ude såvel som inde, er tilladt på hverdage imellem kl. 8 og 18 og på lørdage mellem kl Græsslåning m.v. må foretages i samme tidsrum plus søn- og helligdage mellem kl I langhuset må brugen af slagboremaskine kun foretages i særdeles begrænsede omfang og kun i korte perioder, det vil sige maksimalt sammenlagt en time, på hverdage mellem kl. 8 og 18. Terrasseoverdækning, åben der gives tilladelse til, at lave en åben terrasseoverdækning i rækkehusene. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 9 i Terrasseoverdækning, lukket der gives tilladelse til at lave en lukket terrasseoverdækning (udestue) i rækkehusene. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 14 i Trailere Beboernes trailere skal stå i den lukkede trailer-gård ved nordenden af Langhuset. Nærmere aftales med ejendomskontoret. Uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i bebyggelsen. Vagten Uden for kontortid oplyser telefonsvarer evt. nummerændring til den vagt-havende funktionær i tilfælde af uopsættelige problemer. Det henstilles i øvrigt til beboerne, at den vagthavende alene tilkaldes i forbindelse med en skadesituation. Vagttelefon Vandskade Hvis der trænger vand ind, eller hvis der er rør eller radiatorer som sprænger, skal den vagthavende hurtigst muligt tilkaldes, såfremt det er uden for den normale åbningstid, ellers kontaktes ejendomskontoret. Vaskemaskine i lejemål der gives tilladelse til installation af vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. Installationen skal foretages af autoriserede VVS- og El-installatører, og el tavlen skal være indrettet til det. Det er ikke tilladt at tilslutte eventuel vaskemaskine direkte til blandingsbatteri. Vaskeriforhold I forbindelse med tøjvask henvises beboerne til afdelingens moderne fællesvaskeri, på Borgmester Gustav Jensens Vej 23. Forinden vaskeriet kan benyttes, udleveres chip på ejendomskontoret til adgang og afregning for vask m.v., som opkræves via huslejen. Hvis tøjtørring finder sted i haverne, må tøjet anbringes, så det er mindst mulig synligt udefra. Eventuel tøjtørring på altanen i langhuset må kun finde sted, så det ikke er synligt nedefra. I øvrigt gælder det forhold, at tøj-tørring indendørs i stor stil, ikke er tilladt på grund af risiko for fugtskader i boligen. 9

10 Vedligeholdelse I boperioden sørger lejeren for den indvendige vedligeholdelse omkring hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med den nævnte vedligeholdelse. Vedligeholdelsen skal ske så ofte, at boligen ikke forringes bortset fra almindelig slid og ælde. I øvrigt henvises til vedligeholdelsesreglementet, der træder i stedet for, eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelser og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder, altså uanset hvad der står i lejekontrakten. Vindue i træfacade Efter ansøgning på ejendomskontoret herunder dispensationsansøgning til Rødovre Kommune, kan der gives tilladelse til at isætte vindue i træfacaden. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 6 i Ventilation i langhuset Det er ikke tilladt, at tilslutte emhætte eller foretage andre indgreb i det automatiske ventilationssystem i langhuset. Eventuelle driftsforstyrrelser skal i lighed med andre skadesituationer øjeblikkeligt meddeles ejendomskontoret eller den vagthavende. Vindfang, stisiden Efter forudgående ansøgning på ejendomskontoret, kan der gives tilladelse til opførelse af vindfang. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 5 i Vindue i murfacade Efter ansøgning på ejendomskontoret herunder dispensationsansøgning til Rødovre Kommune, kan der gives tilladelse til at isætte vindue i murfacaden. De nærmere betingelser fremgår af pkt. 7 i 10

Afdeling. Carlsro en grøn by. Ordensreglement. Serviceguide for beboerne

Afdeling. Carlsro en grøn by. Ordensreglement. Serviceguide for beboerne Rødovre almennyttige Boligselskab Afdeling Carlsro en grøn by Ordensreglement og Serviceguide for beboerne Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 1 Carlsro

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Afdeling Breeltevang Dato: 26. maj 2008 Hørsholm almene Boligselskab. Leveregler. i og omkring. din bolig

Afdeling Breeltevang Dato: 26. maj 2008 Hørsholm almene Boligselskab. Leveregler. i og omkring. din bolig Leveregler i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB Fælles leveregler Antenner En boligafdeling udgør et lille samfund sammensat

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider Afdelingens regler Reglerne for afdelingen

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB 2UGHQVUHJOHPHQW ) OOHVOHYHUHJOHU En boligafdeling udgør et lille samfund

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 017 - Slagelsegade Godkendt på afdelingsmødet den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 260 Skolestien mfl. Godkendt på afdelingsmødet den 12.11.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Affald... 2 Antenner...

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 312 - Markvænget Godkendt på afdelingsmødet den 08.09.2015 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 014 - Elmegaarden Godkendt på afdelingsmøde den 26.09.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 210 - Fredbovej Godkendt på afdelingsmøde den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 8 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 8 sider Afdelingens regler Reglerne for afdelingen

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 016 - Sjællandsparken Godkendt på afdelingsmøde den 16.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler. 3 Affald... 3 Altaner og altankasser.. 3 Barnevogne, cykler,

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmøde den 31.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne... 3 Maskiner...

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 024 Valdemarsvej/ Thyrasvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden Denne husorden er gældende for alle beboere i Rødovre Boligselskabs afdeling 19 beliggende Brandholms Allé 15-29.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab. Ordensreglement. Om levereglerne i og omkring. din bolig

Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab. Ordensreglement. Om levereglerne i og omkring. din bolig Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab DAB Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M.

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL- KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden Afd. 8 - Odinsparken Generel husorden Gældende fra 6.9.2000 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 17.8.2006 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 29.08.2012 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 04.09.2013 Generel

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 200 Lyngens/ Revlingens/Engens Kvarter Godkendt på afdelingsmøde den 04.09.2014 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden Ved Rosenhaven

Husorden Ved Rosenhaven Husorden 1-3061 Ved Rosenhaven Vedtaget på afdelingsmøde den 8. september 2015 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB Side 2 af 6 sider Fælles leveregler Ådalsparken udgør

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber For Fynshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden 1-6083 Poppelvænget

Husorden 1-6083 Poppelvænget Husorden 1-6083 Poppelvænget Revideret på afdelingsmødet den 13. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

Stationsparken 2. Husorden

Stationsparken 2. Husorden Stationsparken 2 Side 1 Generel husorden Nærværende husorden har, tillige med den i afdelingen/selskabet vedtagne stambog og gældende forordninger, gyldighed som et tillæg til huslejekontrakten, og er

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere