Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby"

Transkript

1 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne dispensation gives KUN, hvor der er mulighed for at opstille parabolen i en have og installationen må max. være 180 cm. høj. Opstilling og kabelføring SKAL godkendes af ejendomskontoret og skriftligt bekræftes af DAB. Parabolen må IKKE fastnagles til træ- eller murværk. 2. Bad og toilet: Det henstilles til beboerne så vidt muligt at undgå badning mellem kl. 23,00 og 05,00. Bleer, vat, hygiejnebind og lignende skal smides i skraldespanden og ikke i toilettet, da afløbet så vil tilstoppes. Utætheder i vandhaner og cisterner skal straks meddeles ejendomskontoret. Den almindelige vedligeholdelse påhviler dog de enkelte lejere. Herunder hører også tilstopning af diverse afløb. 3. Maskiner: Ved brug af maskiner, der kan medføre støjgener, skal beboerne sørge for at dæmpe støjen mest muligt. Boremaskiner og andre støjende processer må kun foregå indenfor følgende tidsrum: Hverdage kl Lørdage kl Søn/Helligdage kl a. Installation af opvaske- og vaskemaskiner: Inden man installerer disse maskiner, skal man henvende sig på ejendomskontoret m.h.t. skriftlig tilladelse (dette af hensyn til forsikringen). Hvis der skal etableres ny strømgruppe eller vandtilslutning, skal dette godkendes af ejendomskontoret.. Omkostninger til el- og vvs-installatør skal betales af beboeren. Forudsætning for tilladelsen er, at ansøgeren kan fremvise gyldig tegnet indboforsikring. Installationen skal foretages af autoriseret el- og vvs-installatør. 4. Musik: Musik i erhvervsøjemed må kun foregå efter afdelingsbestyrelsens forudgående tilladelse, der skriftligt er bekræftet af DAB. Ved alle former for musik, skal der tages hensyn til naboerne, så de ikke generes. Ved fester bør naboerne forudgående underrettes, hvis musikken skal foregå efter kl. 23,00. I øvrigt henvises til politivedtægten. NB! Alle støjende processer skal foregå under størst mulig hensyntagen til naboerne. NB! NB! Det er ikke tilladt at spille musik for åbne døre og vinduer. 5. Ændringer og vedligeholdelse: Den indvendige vedligeholdelse påhviler beboerne. Eventuelle ændringer fra lejemålets oprindelige udformning må kun ske efter forudgående principiel godkendelse fra afdelingsbestyrelsen og skriftlig bekræftelse fra DAB. 6. Udluftning: For at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af lejemålene skal beboerne sørge for daglig udluftning. Der anbefales to daglige udluftninger á ca minutters varighed.

2 7. Husdyrhold: Det kan søges tilladelse til at holde ét husdyr pr. lejemål (1 hund eller 1 indekat). For at opretholde tilladelsen skal nedenstående regler overholdes: Der kan ikke gives tilladelse til at holde hund, som kan betegnes som en muskelhund (kamphund). Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt hunden kan betegnes som en muskelhund, er det ejeren, der skal fremvise lovlig dokumentation for, at det ikke er en muskelhund (kamphund). Det er beboerens ansvar at sikre, at husdyret ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden, uønsket indtrængning i andres haver/lejligheder eller på anden vis, er til gene eller ulempe for boligafdelingens øvrige beboere. Det er forbudt at lade hunde og katte færdes på området, uden at de føres i snor og er i følge med en person, som skal have det fulde herredømme over den. Hunde skal være afrettet således, at dens ejer til enhver tid kan kalde den til sig og få den til at være rolig. Hunde må ikke luftes på legepladser eller i og ved sandkasserne. Ejeren er ansvarlig for, at hunden ikke forurener bebyggelsen, gangarealer, fortovene, friarealerne, legepladserne og de grønne områder i Nørreby. Husdyrets efterladenskaber skal straks fjernes af ejeren. Der må kun holdes det ene husdyr i dets levetid. Herefter skal der søges ny tilladelse. Hunde må ikke genere ved hyppig eller langvarig gøen og/eller hylen og må endvidere ikke hindre, at personer i lovligt ærinde (f.eks. postbude, ejendomsfunktionærer) får adgang til husene og haven. Forsikringsselskab samt policenummer skal opgives ved ansøgningen. Gyldig kvittering på hundeforsikring skal forevises på forlangende af selskabet/afdelingsbestyrelsen. Ejeren er fuldt ansvarlig for alle skader, som opstår på grund af husdyrhold. Såfremt de ovenfor anførte bestemmelser ikke overholdes, kan påtale finde sted i henhold til lejelovens bestemmelser og husdyrtilladelsen inddrages af selskabet. På ejendomskontoret ansøges om husdyrhold, her kan man få udleveret Tilladelsesattest for husdyr. Man må først anskaffe sig husdyr EFTER godkendelsen er modtaget. Ved henvendelse på ejendomskontoret kan man få udleveret et gæste-pas, såfremt man skal passe hund eller kat i en kortere periode. Samme regler er gældende for besøgsdyr som for Nørrebys egne husdyr. Det er også tilladt at holde små dyr og fugle i bur indendørs, (vedtaget ved beboerafstemning i april 1997). Specifikation af tilladte dyr henvises til afdelingsbestyrelsen. 8. Glasforsikring: Bebyggelsen er glasforsikret. Skader skal straks meddeles til ejendomskontoret. Eventuel kummeforsikring skal tegnes af lejerne. 9. Vandskader: Bebyggelsens forsikring dækker ikke skader på indbo som følge af vandskader der skyldes rør- eller radiatorsprængninger. Her henvises til egen indboforsikring. Skader skal straks meddeles til ejendomskontoret.

3 10. Altaner og reposer: For at undgå tilstopning af afløb, skal altaner holdes rene. På indersiden af altanen er det tilladt at opsætte altankasser. 11. Markiser Det er tilladt at opsætte markise. Markisen skal sidde indenfor det pågældende lejemål. Der er ikke nogen restriktioner på markisens farve, men det er et krav at markisen kan rulles ind. 12. Skiltning og flagning: Skiltning må kun finde sted efter forudgående principiel godkendelse af afdelingsbestyrelsen og skriftlig bekræftelse fra DAB: Navneskilte opsættes af ejendomskontoret. Flagning må kun ske efter forudgående skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Undtaget er dog lejlighedsvis flagning med flag op til 1,8 meter over terræn inkl. flag. 13. Affald og skrald: Al affald skal sorteres. I affaldsskurene må KUN afhændes køkkenaffald i lukkede poser, der smides i den store container. Aviser, tryksager og lignende smides i den lille container. Storskrald og haveaffald må IKKE smides i affaldsrummene men sorteres og afleveres på materialegården i henhold til åbningstider eller sættes i sække foran indgangen til boligen mandag morgen i henhold til ejendomskontorets retningslinier. I tvivlstilfælde omkring kildesortering kan henvendelse ske til ejendomskontoret. Det er ikke tilladt at efterlade effekt/affald på fællesarealer. Alt storskrald skal afleveres på materialegården i henhold til åbningstider. En overtrædelse vil have retslige konsekvenser. 14. Trapper og reposer: Henstilling af cykler, barnevogne, legeredskaber m.m. på opgangen er forbudt. Endvidere er ophold og leg på opgangen forbudt. Undtaget herfra er kørestole, såfremt de ikke generer de andre beboere i opgangen. Af hensyn til rengøring skal måtter flyttes på en fast ugedag. 15. Barnevogne, cykler og legevogne: Barnevogne, cykler, legevogne, knallerter, indkøbsvogne og lignende skal henstilles på steder, hvor de er til mindst mulig gene for andre. Der findes særlige skure til aktive barnevogne. Henvendelse herom kan ske til ejendomskontoret. 16. Udendørs anlæg og parkering: Da vi alle ønsker at bo i en pæn bebyggelse, henstilles det til alle om at værne om denne. Værn også om vore beplantninger og de fælles anlæg. Graffiti eller lignende er IKKE tilladt og opfattes som hærværk og vil blive meldt til politiet. Parkering må KUN finde sted i de dertil indrettede P-pladser.

4 Lastbiler henvises til P-pladsen ved materialegården. Campingvogne og trailere må max parkeres i 24 timer, medmindre der er givet forudgående skriftlig tilladelse af afdelingsbestyrelsen. Tilladelse kan max gives til 14 døgn. Der henvises til camping P-pladsen. Information om regler kontakt ejendomskontoret. Cykel- og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier og græsarealer. Da veje og p- pladser i lovens forstand er offentlige områder, er parkering og trafik underlagt færdselslovens regler, og myndigheden på området er færdselspolitiet. 17. Vaskerierne: Børn under 12 år må kun opholde sig på vaskerierne ifølge med voksne. Leg og ubegrundet ophold er ikke tilladt. I øvrigt henvises til afdelingens regler for benyttelse af vaskerierne, meddelt ved opslag på vaskerierne. 18. Haver: Havens ren- og vedligeholdelse påhviler lejeren. (Dette gælder også de små haver, der hører til 1. sals lejemålene). Der gælder følgende bestemmelser: Hækkene holdes og klippes på begge sider og må i højden være max. 180 cm. og i bredden max. 60 cm. Hækken SKAL have en minimumshøjde på 100 cm. Hækkene må ikke fjernes. Rengøring under og på begge sider af hækken påhviler lejeren. Der må ikke plantes vækster, der tager næring fra hækkene eller beskadiger træ- og murværk. Eventuelle læhegn skal være flethegn eller lignende, max. 180 cm høje, og skal opsættes med en mindsteafstand på 30 cm fra egen hæk. Det er ikke tilladt at opsætte permanente flagstænger, lætage, drivhuse eller andre permanente haveinstallationer af den karakter. Der skal - set udefra - tilstræbes en vis ensartethed af haverne. Tilgroede haver og fravigelser af helhedsindtrykket vil blive påtalt. I visse tilfælde vil en udbedring ske for lejerens regning. I alle tilfælde vil udbedring ske for lejers regning ved fraflytning. 19. Vinduer, skure m.m.: Vinduer i lejemålet skal altid have hele ruder. Skader skal straks meddeles til ejendomskontoret, som så vil sørge for udbedring. Vinduerne må ikke underopdeles med sprosser eller på anden måde inddeles i felter. Skure skal altid være aflåste, uanset om de benyttes eller ej. 20. Leg og boldspil: Al leg skal foregå, så det ikke er til væsentlig gene for beboerne eller beskadiger ejendom og fællesarealer. Al boldspil (med store bolde) må kun finde sted på de dertil indrettede boldpladser og må ikke foregå på de grønne områder samt flisearealerne mellem boligblokkene. Derimod er fjerbolde og lignende tilladt på disse grønne områder. Det er forbudt at tegne eller male på bebyggelsens træ- eller murværk. 21. Badebassiner Det er tilladt at have badebassiner i haven, dog kun op til 1m 3.

5 22. Diverse: Ordensreglementet kan kun ændres af afdelingsmødet, og det rettede reglement skal efterfølgende husstandsomdeles. Overtrædelse af nærværende ordensreglement kan medføre opsigelse af lejemålet. Seneste ændring er godkendt på afdelingsmødet den 17. januar Ordensreglement er godkendt på afdelingsmøde i januar 2001 med ændring godkendt på afdelingsmøde i januar 2002, 29. januar 2004, 24. januar 2006 og 19. januar 2009.

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere