Dagsorden Rådet for Almene Boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Rådet for Almene Boliger"

Transkript

1 Dagsorden Rådet for Almene Boliger : Onsdag den 16. december 2015 Mødetidspunkt:Kl. 16:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Bente Borg Donkin (Byrådet) Jens Bertram (Byrådet) Christian Holm Donatzky (Byrådet) Marlene Harpsøe (Byrådet) Charlotte Olsen (Boliggården) Palle Wørmann (Nordkysten) Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Referat fra Rådets møde 4. marts Orientering fra politiet om den generelle situation i Helsingør Syd Orientering om det forebyggende arbejde i Helsingør Syd Orientering om de boligsociale helhedsplaner Orientering om Helsingør Kommunes arbejde med boligplacering af flygtninge Byudvikling og diversitet Orientering om udlejningssituation i Nordkysten og Boliggården Drøftelse og beslutning af oplæg til en temakonference for boligorganisationerne Eventuelt...16 Bilagsliste...17

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Rådet for Almene Boliger

3 3 02. Referat fra Rådets møde 4. marts 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26247 Rådet for Almene Boliger Rådet for almene boliger - referat pdf Indledning/Baggrund Referatet vedlægges Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at referatet godkendes

4 4 03. Orientering fra politiet om den generelle situation i Helsingør Syd Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25473 Rådet for Almene Boliger Indledning/Baggrund Gennem de sidste par år har der løbende været uro i og omkring Vapnagaard. I den forbindelse er der opstået et tæt samarbejde mellem Nordsjællands Politi, Helsingør Kommune og Boliggården. Brian Stybe Grayston, Leder af Enheden for Trygge Boligområder (ETB) ved Nordsjællands Politi, er derfor inviteret til at orientere om den generelle situation i Helsingør Syd. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Ingen bemærkninger. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at orientering foretages.

5 5 04. Orientering om det forebyggende arbejde i Helsingør Syd Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25484 Rådet for Almene Boliger Referat fra Koordinationsgruppens første møde Indledning/Baggrund Der har i specielt det seneste år været store udfordringer med en gruppe børn og unge i Vapnagaardområdet. De har skabt unødvendig utryghed med deres adfærd, og er i søgelyset for rekruttering i bandemiljøet, og mange af de unge er desværre i fuld gang med at identificere sig med bandemiljøet. Der er derfor på det seneste vedtaget og gennemført flere initiativer, der skal bremse denne udvikling. Marianne Hoff Andersen orienterer på mødet om udviklingen i Helsingør Syd. Derudover orienteres der om det videre arbejde med Klub+, ligesom der orienteres om forslag til en EXIT-strategi. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der har i specielt det seneste år været store udfordringer med en gruppe børn og unge i Vapnagaardområdet. De har skabt unødvendig utryghed med deres adfærd, og er i søgelyset for rekruttering i bandemiljøet, og mange af de unge er desværre i fuld gang med at identificere sig med bandemiljøet. Før sommerferien nedsatte Politiet i samarbejde med Borgmesteren og Boliggårdens bestyrelse i Vapnagaard en styregruppe og en koordinationsgruppe, der skal koordinere og udvikle de forebyggende initiativer for børn og unge i Vapnagaard samt reagere ved akut opståede situationer. Koordinationsgruppen holdt sit første møde den 21. september Koordinationsgruppen afløser indtil videre Vapnagaardnetværket. Til trods for et meget tæt samarbejde mellem Villa Fem, SSPK, politiets særlige enhed (ETB) og Boliggården, er det ikke lykkes at stoppe de unges adfærd. Helsingør Kommune besluttede derfor efter sommerferie 2015, at der meget hurtigt skulle sættes ind med et anderledes socialpædagogisk tiltag, der kan arbejde bredere og bl.a. målrettes den gruppe af børn og unge, der skaber uro. De skal aktiveres på fornuftig vis og det kræver et helt andet tilbud, end det vi er i stand til at levere i dag.

6 6 Beslutningen blev gennemført ved etablering af et særligt socialpædagogisk tilbud CUBE for årige. Tilbuddet benytter nogle af Villa Fems tidligere lokaler, og opgaven er flyttet fra Villa Fem til SSPK. Helsingør Kommune har endvidere besluttet, at der skal gennemføres en kortlægning af kommunens kriminalitetsforebyggende indsatser mv. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages.

7 7 05. Orientering om de boligsociale helhedsplaner Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25494 Rådet for Almene Boliger Indledning/Baggrund Der er tre boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune i perioden Arbejdet er organiseret gennem og ledet af områdesekretariatet. Leder af områdesekretariatet for de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune, Dorthe Qvist Greve, giver en midtvejs status for arbejde med fokus på udvalgte indsatsområder. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der er nu gået halvdelen af den aktuelle periode ( ) for de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune. Ud over de indsatsområderne, der er beskrevet i de boligsociale helhedsplaner, er områdesekretariatet koordinerende i det Nordeafond-finansierede projekt Bo&Gro. Projektet gennemføres i samarbejde med Haver til Maver, der er en del af Aarstiderne i Humlebæk. Dorthe Qwist Greve deltager på mødet med en orientering om udvalgte indsatser / aktiviteter i de boligsociale helhedsplaner. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

8 8 at orientering foretages.

9 9 06. Orientering om Helsingør Kommunes arbejde med boligplacering af flygtninge Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25501 Rådet for Almene Boliger Indledning/Baggrund Efter integrationsloven har kommunerne pligt til at anvise nyankommne flygtninge en permanent bolig snarest muligt efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunerne anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted. Forpligtelsen omfatter ikke familiesammenførte, som forventes at tage ophold hos den, der er meddelt familiesammenføring med. Helsingør Kommune har aktuelt en udfordring med at finde såvel midlertidige som permanente boliger til nyankomne flygtninge. Stella Hansen orienterer om Helsingør Kommunes aktuelle arbejde på området. Retsgrundlag Integrationsloven og Lov om almene boliger Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Antallet af kvoteflygtninge er steget de seneste år og vil også stige i Det forventes, at antallet af flygtninge, inklusiv familiesammenførte, vil stige med knap 40 pct. til i alt 336 personer ultimo Til sammenligning kan det oplyses, at der var 36 flygtninge ultimo Tildelingen af en permanent bolig foretages ved at kommunens Boligkontor, der har ansvaret for anvisning af 25%-boligerne i de almene boligselskaber, tilbyder boligerne til Center for Job og Uddannelse, der efterfølgende vurderer, hvilke(n) af de flygtninge, der pt. er midlertidigt indkvarteret, der skal have tilbudt den aktuelle bolig. Helsingør Kommune forsøger at løse et dilemma, der afspejler, at man på den ene side ønsker flygtningene permanent boligplaceret hurtigst muligt, men på den anden side samtidig ønsker at undgå en for stor koncentration af flygtninge i de enkelte boligafdelinger. I tilknytning til udfordringerne med kommunens udnyttelse af retten til at anvise 25 % af de almene boliger har boligorganisationerne endvidere ved flere lejligheder peget på, at der er

10 behov for at drøfte, at 10 Istandsættelsesomkostningerne efter visse særligt udsatte gruppers fraflytning bliver markant større end gennemsnittet af istandsættelsesomkostninger Anvisning af borgere, som Boligselskabet tidligere har fået sat ud af en lejlighed fx pga. vold eller huslejerestance, har en meget negativ effekt på beboerne i den boligafdeling, der modtager borgeren som ny beboer. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at sagen fremlægges til orientering og drøftelse.

11 Byudvikling og diversitet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26275 Rådet for Almene Boliger Indledning/Baggrund På efteråret styringsdialogmøder har både Nordkysten og Boliggården fremsat ønske om, at Boligselskaberne og Helsingør Kommune opprioriterer dialogen om kommunens byudvikling og de almene boligorganisationers rolle heri. Retsgrundlag Lov om almene boliger mv. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække flere børnefamilier. Sagsfremstilling I forbindelse med efterårets styringsdialogmøder har både Nordkysten og Boliggården fortalt om erfaringer fra henholdsvis renoveringerne af Tibberupparken og Vapnagaard samt nybyggeriet på Kongevejen. Boligorganisationerne beretter samstemmende om meget stor interesse for de to boligafdelinger. Bl.a. har man hæftet sig ved en del interesserede herboende villaejere, der meget gerne vil i betragtning til de nye / renoverede boliger. Samtidig er det værd at bemærke, at en del fra denne gruppe af interesserede har fokus på de større almene boliger, uagtet at disse borgere er på vej mod pensionsalderen. Derudover har boligorganisationerne udtrykt ønske om at blive involveret i dialogen om byudviklingen. Boligorganisationerne oplever, at der er stigende ventelister og øget pres på deres mest betalbare boliger. Imidlertid er der en udtalt bekymring for, at kommunens boliganvisning fører til uhensigtsmæssige koncentrationer af udsatte borgere i bestemte boligafdelinger. Derfor ønsker boligorganisationer at drøfte, hvordan Helsingør Kommune og boligorganisationerne i fælleskab kan sikre beboerdiversiteten i boligafdelingerne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

12 12 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Det indstilles, at sagen forelægges til orientering og drøftelse.

13 Orientering om udlejningssituation i Nordkysten og Boliggården Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25513 Rådet for Almene Boliger Indledning/Baggrund Birte Flæng Møller orienterer om udlejningssituationen i Boliggården og Torben Hangaard Nielsen orienterer om udlejningssituationen i Nordkysten. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Ingen bemærkninger. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages.

14 Drøftelse og beslutning af oplæg til en temakonference for boligorganisationerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25515 Rådet for Almene Boliger de seks frivilligtyper - oversigt fra Ingerfair Indledning/Baggrund Rådet besluttede på sit sidste møde at gennemføre et arrangement om udviklingen af beboerdemokratiet i boligorganisationerne og samtidig sætte fokus på frivillighed og civilsamfundets potentialer. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Rådet for almene boliger besluttede på sit møde d. 4. marts 2015, at der skal afholdes en temakonference om mulighederne for at udvikle beboerdemokratiet. Driften af en almen boligafdeling sker med frivillige ressourcer. Det er derfor nærliggende, at udviklingen af beboerdemokratiet tænkes ind i en Frivilligheds kontekst således, at der arbejdes videre med en konference i 2016 med titlen Fællesskab og engagement. En væsentlig del af temakonferencen skal handle om, hvad der kan skabes fællesskab om, og hvordan der kan skabes engagement i en boligafdeling, samt hvordan beboerdemokraterne kan hjælpe med at skabe rammerne for beboernes udfoldelse. Der vedlægges en oversigt over, hvilke typer af aktive beboere, som afdelingsbestyrelsen skal forholde sig til anno Økonomi/Personaleforhold Udgifterne til en lokalt afholdt 3-4 timers konference med 100 deltagere forventes at andrage ca kr., der tages fra Rådet for almene boligers dispositionskonto. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

15 Indstilling 15 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at der arbejdes videre med en konference i 2016 med titlen Fællesskab og engagement. En væsentlig del af temakonferencen skal handle om, hvad der kan skabes fællesskab om, og hvordan der kan skabes engagement i en boligafdeling, samt hvordan beboerdemokraterne kan hjælpe med at skabe rammerne for beboernes udfoldelse at temakonferencen afholdes i oktober 2016.

16 Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Rådet for Almene Boliger

17 17 Bilagsliste 2. Referat fra Rådets møde 4. marts Rådet for almene boliger - referat pdf (317438/15) 4. Orientering om det forebyggende arbejde i Helsingør Syd Referat fra Koordinationsgruppens første møde (310985/15) 9. Drøftelse og beslutning af oplæg til en temakonference for boligorganisationerne 1. de seks frivilligtyper - oversigt fra Ingerfair (317859/15)

18 18

19 Bilag: 2.1. Rådet for almene boliger - referat pdf Udvalg: Rådet for Almene Boliger : 16. december Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 Notat Deltagere: Bente Borg Donkin, Byrådet Christian Holm Donatzky, Byrådet (til kl. 17) Jens Bertram, Byrådet Marlene Harpsøe, Byrådet Afbud Charlotte Olsen, formand Boliggården Palle Wørmann, formand Boligselskabet Nordkysten Birte Flæng Møller, direktør Boliggården Torben Hangaard Nielsen, forretningsfører Stine Johansen, direktør Helsingør Kommune Marianne Hoff Andersen, direktør Helsingør Kommune Stella Hansen, centerchef Helsingør Kommune Per Korup-Lauridsen, Boligkoordinator Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Boliger og Medborgerskab Stengade Helsingør Tlf Mob Sag: 11/2156 Dato Sagsbeh. Per Korup-Lauridsen Deltagere under mødet: Referat fra møde i Rådet for almene boliger den 4. marts 2015 SSPK-leder Richo Jensen Centerchef Pernille Madsen Ad 1: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden pkt. 5b, der var medtaget ved en fejl. Ad 2: Godkendelse af referat fra Rådets møde d. 24. september 2014 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Ad 3: Godkendelse af nyt udkast til Kommissorium for Rådet PKL fremlagde forslaget fra Administrationen. BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet. Herefter blev kommissoriet godkendt. Ad 4: Orientering om anvisning af almene boliger PMA oplyste, at anvisningen hører under socialudvalgets område og derfor anvises boligerne ud fra kriterier, der er fastsat af socialudvalget. Pr. 1/ blev praksis ændret, og siden Helsingør Kommune fået tilbudt følgende 25 % boliger. Boliggården 34 stk. afvist 6 Nordkysten 4 stk Domea 2 stk Lejerbo 2 stk. afvist 1

21 Kommunen har således fået 42 boliger tilbudt og har afvist 7. De syv er afvist pga. manglende økonomisk formåen hos de borgere, der er skrevet op i Kommunen. Boligerne der blev afvist, er fra fire værelser og opefter. Boligkontoret i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering får visiteret borgere fra kommunens øvrige centre. Ventelisten primo marts 2015 så således ud: Center for Særlig Social Indsats - 1 person på venteliste Center for Job og Uddannelse - 1 person på venteliste Center for Børn, Unge og Familier - 3 personer på venteliste Center for Job og Uddannelse - 21 personer på venteliste. Der er tale om flygtning og andre kommuner har en tilsvarende udfordring med at skaffe boliger til denne målgruppe. PWØ spurgte, hvad der sker, når en almindelig familie falder fra hinanden. Hvad gør kommunen? PMA oplyste, at kommunen er ikke forpligtet til at skaffe boliger til alle med et behov for bolig. Men kommunen har muligheden for at øge andelen af boliger, som der henvises til. Men det kræver imidlertid, at der er sat ressourcer af til at øge aktivitetsniveauet. BBD: På den almindelige venteliste kan der også være folk i samme situation, som dem PWØ nævner ifm familieopløsninger. Det er vigtigt, at adskille hvilke grupper, der tales om. BFM opfordrede til, at kommunen fokuserer på at placere mere ressourcestærke beboere i de udsatte områder. BBD tilkendegav, at hun fandt det vigtigt, at det er gennemsigtigt, hvem der bliver henvist fra de forskellige grupper. BFM spurgte, hvorfor kommunen bruger ikke sine 25 % og tilkendegav, at det er ikke boligorganisationerne, der skal stå for den særlige anvisning. PMA oplyste, at det er pga. borgernes økonomi, at kommunen ikke udnytter de 25 %. I Center for Borgerservice, It og Digitalisering arbejder der pt. på en sagsfremstilling, hvor det overvejes, hvilke muligheder der findes for at udnytte anvisningen yderligere. PWØ tilføjede, at hvis Helsingør Kommune mangler boliger, vil Nordkysten gerne bygge flere boliger. BBD fortalte, at der er nedsat et nyt 17, stk. 4 udvalg om Boliger, der har fået til opgave også at drøfte kommunens boligsituation med de almene boligorganisationer, og derfor opfordrede hun til lad lade tanken leve og drøftelserne fortsætte. CO gjorde opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt, at kommunen for tiden anviser mange Flygtninge til Vapnagard og Nøjsomhed. Hun fortalte, at der mangler nogen, der kan hjælpe flygtningene med at finde ud sig til rette i en lejlighed. PMA medgav, at det er en svær balancegang at boligplacere flygtningene. De ledige lejligheder, der er betalbare, er oftest i de udsatte boligområder. 2

22 BFM tilkendegav, at det er boligorganisationernes erfaring, at hvis mere end 1/3 ikke har et danskklingende efternavn, så begynder beboerne med danske efternavne at flytte ud af boligområdet. BBD takkede for indlæggene og rundede punktet af med at slå fast, at det er vigtigt, at Rådet også taler om problemerne samtidig med, at vi tænker helheder i Helsingør Kommune. Ad 5: Orientering om status på den aktuelle udlejningssituation BFM oplyste om, at Boliggården aktuelt kun har 3 boliger, der ikke er udlejet og de er alle tre i Nøjsomhed det er tre relativt dyre, ombyggede lejligheder. Enkelte andre steder, fx i Ellekildehave, skal Boliggården sende mange tilbud ud, før nogen på ventelisten skriver under. THN fortalte, at Nordkystens venteliste for tiden er suspenderet, da man skal finde boliger til lejere, der skal genhuses ifm. de store renoveringsprojekter. Der er bl.a. 64 lejere fra Tibberupparken, der ønsker permanent genhusning, når deres boliger bliver renoveret. Nordkysten har ikke aktuelt ledige lejemål, men det er ikke let at udleje fire rums boligerne på Borupgård, som lejerne oplever er for dyre. BBD nævnte, at dette måske kan tages med videre i arbejdet med kreative løsninger ift boligplacering af flygtningene. SHA konstaterede, at der er et vedvarende dilemma mellem pris og attraktivitet. BFM bemærkede hertil, at hvis treværelses boliger ikke bliver renoveret, så bliver de kun attraktive for de borgere, der bliver presset ud af København. Derfor er det vigtigt, at vi holder fokus på at renovere og vedligeholde. Efter den generelle orientering gik man over til at drøfte mulighederne for bedre fordeling af nye beboere ved brug af kombineret udlejning eller kommunal anvisning. BFM fortalte, at lovgivningen giver flere mulighed for fordeling af beboere i boligområderne. Hun nævnte først kombineret udlejning i boligområder med en skæv sammensætning af beboere. Her kan Kommunen beslutte, at man skal afvise boligsøgende, hvis de fx har været på kontanthjælp i mere end 6 måneder. Men så skal man tilbyde de boligsøgende, der forud for beslutningen om Kombineret udlejning står på venteliste til en bolig i kommunen, en anden bolig. Dem er iflg. BFM ikke mange af i Helsingør Kommune. Boliggården har tidligere ansøgt om at få kombineret udlejning i Nøjsomhed, men fik afslag på ansøgningen. BFM oplyste, at Københavns Kommune bruger Kombineret udlejning, men så vidt vides uden den store effekt. Dernæst fortalte BFM, at kommunen kan anvise de mere ressourcestærke ansøgere til udvalgte boligområder en ordning der kaldes Fleksibel udlejning. Denne løsning tager afsæt i områdets behov, men ikke i borgerens behov. Derudover er der en aftale om, at kommunen skal godkende, at folk rent faktisk har råd til at bo i en bolig i de udsatte områder. 3

23 PMA oplyste, at indholdet i Birtes overvejelser også indgår i den sag, som hun nævnte tidligere og som skal fremlægges for kommunens direktion. Hun tilkendegav, at hun satte pris på den gode dialog, som kommunen har med boligorganisationerne om anvisning af ledige boliger. Ad 6: Status for Klub+ MHA oplyste, at Klub+ lever på 2-årig bevilling. Helsingør Kommune har fået en bevilling til at arbejde med de årige og den opgave løser Klub+, hvor der pt. er udarbejdet handleplaner for de ca. 25 unge, der kommer i klubben. Hun oplyste endvidere, at der holdes torsdagsmøder med bl.a. politiet, og her fremgår det, at nogen af dem der går i klub+, er kommet ind på det rigtige spor ift. uddannelse. MHA tilkendegav, at Helsingør Kommune skal i gang med at drøfte, hvad der skal gøres fremadrettet aktuelt arbejdes der på at flytte Klub+ til en anden lokalitet. CO bemærkede, at der nu er også problemer i Helsingørs nordvestlige kvarter. Blandt andet oplever Boliggården massivt Hærværk på de bygninger, hvor den tidligere børnehave Vestergården havde til huse. Angiveligt er det unge fra NV-skolen, der begår hærværket. SSPK er i gang med at opsøge de unge i området. Ad 7: Orientering om arbejdet med de boligsociale helhedsplaner THN og BFM orienterede om arbejdet med helhedsplanerne. I alle tre helhedsplanområder er der fremdrift i arbejdet og arbejdet følges tæt af styregrupperne. Ad 8: Orientering om 17 stk. 4 Udvalget for tryghed og forebyggelse MHA orienterede om udvalgets arbejde. Der har pt. været holdt to møder. Udvalget har besluttet at være meget konkrete ift udarbejdelse af forslag til byrådet. Det sidste møde handlede om forældrepålæg og næste møde har fokus på rusmidler og natteliv i Helsingør. Det er endvidere besluttet, at man vil arbejde med et forslag til handlingsplan for Bandeexits. Derudover er der planlagt en studietur til Gellerup i maj og en Tryghedsvandring på Vapnagård i juni. Udvalget vil invitere medlemmerne af Rådet for almene boliger til Studieturen og Tryghedsvandringen. Ad 9: Orientering om 17 stk. 4 Udvalget for bosætning SHA orienterede om udvalgets arbejde. Udvalget består bl.a. af politikere, ejendomsmæglere, repræsentanter fra fagbevægelsen. Der har været holdt to møder. Har fokus på at konkretisere, hvor der er mulighed for at bygge i kommunen. På det næste møde har udvalget inviteret eksperter fra SBI til at drøfte fremtidens boligbehov og segmenter. Udvalget forventer at komme med en anbefaling til Byrådet i maj Ad 10: Drøftelse af muligheden for at afholde en temakonference for Boligorganisationerne i efteråret 2015 PKL fortalte om den senste temakonference, der blev afholdt i efteråret 2013 og havde miljø og klimatiltag i bygningerne som tema. Han spurgte, om der var interesse for, at der afholdes en ny temakonference. 4

24 PWØ tilkendegav, at Beboerdemokratiet er et væsentligt tema, herunder ikke mindst: Hvad kan vi gøre for, at få de unge til at interessere sig for området. Der var bred enighed om at gennemføre et arrangement med udgangspunkt i dette emne, og samtidig sætte fokus på frivillighed og civilsamfundets potentialer. CO fremhævede betydningen af, at der kommer fokus på aktivering af den yngre generation i forhold til beboerdemokratiet. Ad 11: Eventuelt. Der var ingen bemærkninger til punktet. 5

25 Bilag: Referat fra Koordinationsgruppens første møde Udvalg: Rådet for Almene Boliger : 16. december Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26 21. september 2015 Sagsbehandler: mny002 NORDSJÆLLANDS POLITI Partnerskab & Forebyggelse Referat Følgende deltog i mødet den 21. september 2015, kl Helge Holbek Nordsjællands Politi Maya Nyborg Nordsjællands Politi Marianne Hoff Andersen Helsingør Kommune Birgitte Wittendorf Helsingør Kommune Mikkel Müller Helhedsplanen, Vapnagaard Rasmus Winther Boligbestyrelsen, Vapnagaard Fraværende: Brian Stybe Grayston Nordsjællands Politi Dagsorden Pkt. 1) Pkt. 2) Pkt. 3) Pkt. 4) Pkt. 5) Pkt. 6) Pkt. 7) Velkomst Præsentation af mødedeltagere Formål og opgaver for Koordinationsgruppens arbejde Præsentation af foreløbig kortlægning af initiativer og netværk i Vapnaggard Drøftelser af yderligere tilgang af ressourcepersoner til Koordinationsgruppen Mulige opgaver inden næste møde Forslag til kommende møderække

27 Pkt. 1) Velkomst 2 Helge bød velkommen til det første møde i Koordinationsgruppen. Pkt. 2) Præsentation af mødedeltagere Helge Tovholder for Koordinationsgruppen. Været med til at starte Enheden for Trygge Boligområder (ETB) op i sin tid, sidder med i flere udvalg og har derfor et godt kendskab til, hvad der foregår. Birgitte Centerchef for BUF (børn, Unge og Familier), Helsingør Kommune, hvor SSPK og de forskellige klubber i Vapnagaard hører ind under. Sidder ligeledes med i flere udvalg bl.a. Lokalrådet. Maya Partnerskabsudvikler i Nordsjællands Politi. Kendskab til borgerinddragelse, borgermøder og beboerpanelet. Rasmus næstformand i Boligbestyrelsen, samarbejder med Mikkel om Helhedsplanen, samt sidder med i aktivitetsudvalget. Mikkel Projektleder på Den Boligsociale Helhedsplan. Har en stor viden om de konkrete projekter og udfordringer i Vapnagaard. Marianne Direktør, Helsingør Kommune. Sidder ligeledes med i mange af de allerede eksisterende udvalg. Brian (som fremover også deltager) er daglig leder af ETB, Nordsjællands Politi. Pkt. 3) Formål og opgaver for Koordinationsgruppens arbejde Koordinationsgruppens umiddelbare formål er at kortlægge de allerede eksisterende initiativer og grupperinger som arbejder for og med at skabe tryghed i Vapnagaard. Gruppen har til hensigt at styrke den eksisterende indsats med henblik på at øge trygheden i Vapnagaard. Gruppen vil sørge for at skabe overblik omkring, hvem der gør hvad, for at sikre en tværgående koordination samt vidensdeling. Fokus for Koordinationsgruppens arbejde er på de unge mennesker som skaber uro i Vapnagaard. Gruppen har til opgave at få formidlet samt orienteret de rette aktører om eksisterende projekter, grupperinger mv.

28 Det blev foreslået, at nærværende Koordinationsgruppe erstatter den eksisterende Netværksgruppe, som så nedlægges. 3 Drøftelse af gruppens arbejde ift. Lokalrådets rolle. Pkt. 4) Præsentation af foreløbig kortlægning af initiativer og netværk i Vapnaggard Helge gennemgik den umiddelbare kortlægning, som politiet har lavet inden mødet. Hertil var enkelte rettelser, som vil blive tilføjet. Det er planen, at kortlægningen udfoldes løbende samtidig med Koordinationsgruppens arbejde. Der blev allerede på første møde diskuteret mulige initiativer: Uddannelse af fædrene tilsvarende den som mødrene har fået. Bedre værktøjer til de frivillige/ansatte således at de føler sig klædt på til handle mod utryghedsskabende adfærd. Bedre orientering fx når Politiet laver tryghedsundersøgelse uden Boligforeningens viden. Pkt. 5) Drøftelser af yderligere tilgang af ressourcepersoner til Koordinationsgruppen Erfaringer fra tidligere viser, at det vil være mere produktivt at holde gruppen på det nuværende antal medlemmer. Det vil dog være relevant at invitere Tawfik fra Integrationsrådet med. I stedet for et stort antal medlemmer, vil gruppen hellere invitere relevante aktører til udvalgte møder, som så i højere grad er centraliseret om nogle udvalgte temaer. Pkt. 6) Mulige opgaver inden næste møde den 3. november Ifølge Marianne begynder Helsingør kommune arbejdet med kortlægningen af kommunes initiativer. Marianne kontakter og inviterer Tawfik Jelal Tawfik (formand for Integrationsrådet) til at blive fast medlem af Koordinationsgruppen. Helge og Maya formulerer et skriv om Koordinationsgruppens formål. Mikkel og Maya taler sammen om uddybningen af de eksisterende initiativer i Vapnagaard.

29 Alle tænker over, hvilke gråzoner, de oplever som problematiske, samt hvem de ser som ansvarlige for håndteringen af pågældende problematik. 4 Pkt. 7) Forslag til kommende møderække Følgende møderække blev vedtaget: 3. november Kl november Kl december Kl januar Kl februar Kl marts Kl april Kl maj Kl juni Kl Maya indkalder resten af gruppen til møderækken. I udgangspunktet holdes møderne på Station Nord, men der kan forekomme møder, hvor det vil være relevant at holde dem andetsteds.

30 Bilag: 9.1. de seks frivilligtyper - oversigt fra Ingerfair Udvalg: Rådet for Almene Boliger : 16. december Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

31

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet.

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet. Notat Deltagere: Bente Borg Donkin, Byrådet Christian Holm Donatzky, Byrådet (til kl. 17) Jens Bertram, Byrådet Marlene Harpsøe, Byrådet Afbud Charlotte Olsen, formand Boliggården Palle Wørmann, formand

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørforum for almene : Fredag den 04. december 2015 Mødetidspunkt:Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hoff Andersen

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Villa Fem Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 04. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: SSPK, Rønnebær Alle 170 Bemærkninger: BEMÆRK: Kl. 17: Besøg ved Klub Olivens sommerfest. Mødes ved P-plads,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015

Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015 Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015 Til stede: Hanne Heilmann, bestyrelsesmedlem i Nivåhøj III Peter Vilain, afdelingsformand i Nivåhøj III Helge From, afdelingsformand i Kvartererne Ole Månsson, souschef

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 11. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Ungdomsskolen Bemærkninger: Mødested: Ungdomsskolen, Rasmus Knudsens Vej 52, 3000

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

2. Status for Klub + (Da Direktørforum er styregruppe for Klub+ foregik dette punkt på dagsordenen som et styregruppemøde)

2. Status for Klub + (Da Direktørforum er styregruppe for Klub+ foregik dette punkt på dagsordenen som et styregruppemøde) Notat I mødet deltog: Direktør Marianne Hoff Andersen Forretningsfører Torben Hangaard, Boligselskabet Nordkysten Direktør Birte Flæng Møller, Boliggården Helsingør Centerchef Stella Hansen Boligkoordinator

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune UG - udvalget kl. 7.30-11.30 Høje Gladsaxe, Gladsaxe torv 2 (kirketorvet) samt Rådhuset, mødelokale 4-5 Tilstede: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Brian Hemmingsen (A) Morten Dahlin (V) Kai O. Svensson

Læs mere

Referat - styringsdialogmøde 2015

Referat - styringsdialogmøde 2015 Referat - styringsdialogmøde 2015 med Villabyernes Boligselskab i Gentofte Tirsdag den 10. november 2015 kl. 13-15 - udvalgsværelse 2 Deltagere Fra Villabyernes Boligselskab i Gentofte (herefter boligselskabet

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Referat - Styringsdialogmøde 2015

Referat - Styringsdialogmøde 2015 Referat - Styringsdialogmøde 2015 med Gentofte Ejendomsselskab Torsdag den 19. november 2015 kl. 10-12 - udvalgsværelse D Deltagere For Gentofte Ejendomsselskab (herefter boligselskabet ): - Marianne Vittrup,

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 04. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Kulturværftet M1 Bemærkninger: Mødet holdes på Kulturværftet kl 10.00-12.00 Medlemmer:

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Mødedato 5. februar 2013 Mødested / lokale Skolegade, lok. 2325 Mødetidspunkt Kl. 13 Sluttidspunkt Kl. 15 Deltagere Niels Ågesen, Tommy

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Fredag den 11. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Stengade 72, Til gården Direktør

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret Referat af møde i integrationsrådet 3. februar 2016 19-21, Kanalstræde 2, mødecentret Til stede: Christel, Jean, Christina, Susanne, Mahad, Erdogan, Ann-Katrine, Ann-Cherie, Hristina, Gitte (referent)

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Referat af SSP styregruppens møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Referat af SSP styregruppens møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Referat af SSP styregruppens møde den 25.06.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Henrik Laybourn () formand Birgit Madsen () udvalgsmedlem Birgitte Winther () udvalgsmedlem Bjarne

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 26.3.2015. Sted: Seglet. Møde nr. 25

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 26.3.2015. Sted: Seglet. Møde nr. 25 Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 26.3.2015 Sted: Seglet Møde nr. 25 Afbud: Kirsten Schaub, Forsorgsleder og Carsten Spliid, leder af ETB. Åben dagsorden: Kl.9.30-09.35.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 18-06-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 18-05-2016 16:15 Medborgerhuset sal C Afbud fra: Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak Karapetian, Pia Møller, Haris

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Det Røde Værelse, Rådhuset Mødet holdes på Rådhuset, Stengade 59. Ring til Kit hvis døren

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Afbud: Stine Hollendsted, Jobcenterchef; Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef; Carsten Spliid, leder af ETB.

Afbud: Stine Hollendsted, Jobcenterchef; Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef; Carsten Spliid, leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato:1.10.2014 Sted: Mødelokalet Ploven Møde nr. 23 Afbud: Stine Hollendsted, Jobcenterchef; Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef;

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed Bilag 1 Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed 14-11-2012 1. Indledning Denne redegørelse omhandler Fredensborg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Referat af møde i Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag d. 12. august 2008 kl. 13.30 Sted: Fyns Politi, Assens, Toftevej 33, 5610 Assens. Afbud: Dorthe Dahlstrup og Jan Anker Skytte Ankersen,

Læs mere

Hvor det var relevant blev hver af de tre boligorganisationer drøftet under de respektive punkter på dagsordenen.

Hvor det var relevant blev hver af de tre boligorganisationer drøftet under de respektive punkter på dagsordenen. By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Bovia (AAB Kolding, Den Almennyttige Andelsboligforening Grønnevangen, Lunderskov Boligforening) og Kolding Kommune Møde nr. 2016 Dato

Læs mere

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed Aftaledokument for styringsdialogmødet mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2014/2015. Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 6. oktober

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 18.12.2014. Sted: Seglet. Møde nr. 24

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 18.12.2014. Sted: Seglet. Møde nr. 24 Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 18.12.2014 Sted: Seglet Møde nr. 24 Afbud: Carsten Spliid, leder af ETB enheden og Hanne Frederiksen, Skolechef. Åben dagsorden: 1.

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016

Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016 Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016 Hvem er hvem? Kort præsentation Hvad skal vi nå? 17.00 17.30 Velkommen og præsentation 17.30 17.45 Administrationen af plejecentre Ved borgmester Steen

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Notat 25. april Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016

Notat 25. april Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016 Notat 25. april 2016 Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016 Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen Bente

Læs mere

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3)

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3) 1 Deltagere Københavns Kommune Morten Boje (Teknik - og Miljøforvaltningen) Rina Sandberg (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) Fie Cathrine Støttrup Olsen (Teknik og

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Referat. Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen. Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180 Sorø

Referat. Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen. Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180 Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Borgmester Gert Jørgensen Referat Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen Dato: Den 1. juni 2015 Lokale: Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling d. 8. november 2016

Forum for Koordination og Udvikling d. 8. november 2016 Forum for Koordination og Udvikling d. 8. november 2016 Mødedato Tirsdag d. 8. november 2016 Mødested / lokale Teknik og Miljø, Kirketorvet, mødelokale 1 Mødetidspunkt Kl. 11.00 Sluttidspunkt Kl. 12.30

Læs mere

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007.

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. august 2007 Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511006 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk Der er møde i Udvalget for Boligområder og Tryg

Læs mere