Mødelokale 11, 1. sal Administrationsbygningen, RH Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødelokale 11, 1. sal Administrationsbygningen, RH Viborg"

Transkript

1 Referat Dato: 22. december 2016 Mødedato: 20. december 2016 Mødetidspunkt: Mødested: Mødeleder: Mødedeltagere: Mødelokale 11, 1. sal Administrationsbygningen, RH Viborg Tove Kristensen / Mette Andreassen Region Midtjylland Hospitalsenhed Midt Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, Hospitalsledelsen (medformand) Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsledelsen Lægefaglig Direktør Michael Bräuner Schmidt Oversygeplejerske Helle Andersen, Diagnostisk Center Ledende overlæge Larry Kristiansen, Akutafdelingen Kvalitetschef Henrik Bendix, Administrationen Kvalitetskonsulent Anja Skaarup, Administrationen Psykiatri & Social Sygeplejefaglig direktør Claus Graversen Sundhedsplanlægning Chefkonsulent Dorthe Klith Anja Skaarup Tlf Niels E. Kristensen Tlf Silkeborg Kommune Direktør Anders Kjærulff Sundhed- og omsorgschef Inge Bank Specialkonsulent Birthe Thoft Knudsen Skive Kommune Social- og arbejdsmarkedsdirektør Lars Haarder Sundhedschef Trine Brøcker Pleje og visitationschef Elsebeth Hummelgaard Viborg Kommune Direktør Mette Andreassen, Job & Velfærd (medformand) Sundhedschef Peter Borup Sørensen Konsulent Niels E. Kristensen Almen praksis Praksiskoordinator Poul Oluf Olesen Praksiskonsulent, PLO-M Marius Andersen Gæster Programleder Finn Breinholt, Defactum Praktikant Esben Dahl, Defactum Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup, Silkeborg Kommune

2 Beskæftigelseschef Dorthe Hamrum, Skive Kommune Arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil, Viborg Kommune Socialchef Claus Fjeldgaard, Viborg Kommune Chefkonsulent Maria Eeg Smidt, Sekretariat for Rammeaftaler Midtjylland Specialkonsulent Sine Møller Sørensen, KOSU-sekretariatet Afbud: Sekretariatschef Kirsten Vinter Løgsted Handicap- og Psykiatrichef Dorte Eastwood Oversygeplejerske Hanne Berg Fog, Medicinsk Afdeling Kontorchef Jens Bejer Damgaard Socialchef Lars Kristiansen, Skive Kommune Referat 1. Velkomst og præsentation (kl ) v/ Formandskabet Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. 2. Temadrøftelse Social ulighed i sundhed og samspil mellem arbejdsmarked og sundhed (kl ) v/mette Andreassen 2.1. Præsentation og rammesætning for temadrøftelsen (5 min.) Sundhedskoordinationsgruppen har i et opdragspapir defineret rammerne for arbejdet med social ulighed i sundhed. I forlængelse heraf havde klyngestyregruppen i Midtklyngen på sidste møde 31. oktober en indledende drøftelse omkring emnet. Der var enighed om at arbejde videre med ulighed i sundhed med fokus på samspillet mellem arbejdsmarkedsområdet og sundhed ud fra to overordnede tematikker: Sygemeldinger Udsatte kontanthjælpsmodtagere Derudover blev det på sidste mødet besluttet at belyse en kommende indsats yderligere med en temadrøftelse på dette møde. Formålet med temadrøftelsen er på tværs af sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet, at Identificere de populationer/målgrupper, som en kommende indsats skal rette sig mod Udarbejde mål hvad ønsker vi at opnå, Identificere muligheder og udfordringer/barrierer, som der er behov for at adressere i forbindelse med igangsætning af arbejdet 2.2. Tre præsentationer (45 min.) Temadrøftelsen skal tage afsæt i 3 præsentationer af min. varighed: De 2 chefkredse for social- og arbejdsmarkedsområdet har hver udarbejdet et fælles kommunalt oplæg, hvor de med afsæt deres faglighed og erfaringer kvalificerer klyngestyregruppen til det videre arbejde med temaet samspil mellem arbejdsmarked og sundhed, herunder afdækning af den/de relevante populationer DEFACTUM har udarbejdet et oplæg, der tager udgangspunkt i den datamæssige viden om social ulighed, som er indsamlet via bl.a. folkesundhedsundersøgelserne Hvordan har du det? Opsamling og sammenfatning i plenum (20 min.) Oplæggene følges op af nedenstående drøftelse i plenum: Hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til fastholdelse/tilknytning til arbejdsmarkedet? Hvad er det for et samspil, der skal til for at realisere målene om; o At den sociale ulighed mindskes, fx ved at skabe bedre sammenhæng i mere integrerede og tværfaglige indsatser?

3 o At flere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af sygdom? Hvilken population/målgruppe skal indsatsen rette sig mod? Hvem skal arbejde videre med indsatsen? Drøfter Midtklyngens ramme for indsatser i relation til social ulighed i sundhed Identificerer en population/målgruppe Beslutter den videre proces Jørgen Haunstrup suppleret af Dorte Hamrum og Charlotte Burvil - fremlagde arbejdsmarkedschefernes præsentation (vedlagt). Blandt pointerne var; Det er væsentligt, at borgeren kan mestre sine sundhedsudfordringer i forhold til, at til at være klar til at bevare/genetablere beskæftigelse. Der er en fælles opgave i gensidigt at understøtte denne mestring. Fastholdelse (evt. delvis) på arbejdsmarked er vigtigt i forhold til beskæftigelsessituationen på længere sigt, hvorfor det i beskæftigelsesindsatsen er et succesparameter at medvirke til en modificering af arbejdet (f.eks. nedsat tid, afgrænsede funktioner). Der en fælles opgave i at vurdere borgeren individuelt, så sygdom/sygemelding skaber den bedst mulige viden for at tilrettelægge en modificeret arbejdsindsats. Claus Fjeldgaard fremlagde præsentation for socialområdet (vedlagt). Blandt pointerne var: Socialområdets målgrupper er oftest længere ude end arbejdsmarkedsområdets grupper. Generelt er målgruppen karakteriseret ved at have et meget begrænset overskud til at tænke og handle i forhold til en sundhedsdagsorden. Målgruppens udfordringer (f.eks. psykisk sygdom/misbrug) overskygger sundhedsproblemerne. Derfor benytter disse borgere også sundhedstilbuddene mindre og færre kommer i rette tid. I en kommunal kontekst er der ingen magtmidler, så arbejdet med borgerens medvirken i sundhedsindsatsen er baseret på pædagogiske virkemidler. Målgruppens karakteristika gør det ekstra vigtigt, at der er en god forventningsafstemning og tæt samarbejde omkring sektorovergange. Finn Breinholdt fremlagde udvalgte resultatet fra primært Hvordan har du det? 2013 (vedlagt). Der er i de 3 kommuner i alt cirka borgere udenfor arbejdsmarkedet ud af en population på ca erhvervsaktive i aldersgruppen år. Borgerne udenfor arbejdsmarkedet er generelt karakteriseret ved signifikant dårligere helbred og livsstil. Tilkendegivelsen blandt borgerne udenfor arbejdsmarkedet i forhold til at ville ændre livsstil (f.eks. rygestop/vægttab) er ligeså stor, som blandt borgerne på arbejdsmarkedet. Den efterfølgende plenumdrøftelse pegede blandt på følgende: At høste lavt hængende frugter i forhold til at undgå standarder ved sygemeldinger. Behovet for tættere samspil/gensidig information omkring fleksible sygemeldinger dels klarhed omkring mulighederne/reglerne og dels dialogen omkring arbejdsevnen ved forskellige diagnoser. Fokus på koordineringsbehovet fra et borgerperspektiv, da mange borgere mangler støtte til at navigere rundt i eget forløb og i dialogen med arbejdsgiver samt forskellige offentlige systemer. Behovet for at tænke alternative tilbud for at sikre de svageste gruppers deltagelse. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af: 1 repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet (Jørgen Haunstrup, Silkeborg Kommune) 1 repræsentant fra socialområdet (Claus Fjeldgaard, Viborg Kommune)

4 1 Kommunal sundhedschef 1-2 repræsentanter fra Hospitalsenheden Midt 1 repræsentant fra Psykiatri og social, Region Midtjylland 1 repræsentant fra Almen praksis Arbejdsgruppen kan, når de finder det relevant, overveje borgerinddragelse evt. ved patientforeninger. Gruppen afrapporter til Klyngestyregruppen første gang på næste møde den 17. marts Formandskabet/fællessekretariatet indhenter de resterende navne på deltagere til arbejdsgruppen. Opdragspapir til klyngerne for indsatser med det formål at skabe mere lighed i sundhed Notat "arbejdsmarked og sundhed" Oplæg fra Arbejdsmarkedscheferne Oplæg fra Claus Fjeldgaard Oplæg fra Finn Breinholdt 3. Underorganiseringen i Midtklyngen (kl ) v/tove Kristensen På sidste møde i klyngestyregruppen blev principper for repræsentation i styregruppen fastlagt. Alle parter bedes på mødet give en kort mundtlig orientering om fremtidig repræsentation. I forlængelse heraf blev det aftalt, at Midtklyngens fællessekretariat udarbejder udkast til kommissorium samt understruktur for klyngestyregruppen (vedhæftet) til dette møde. På baggrund af vedhæftede udkast skal der tages stilling til Midtklyngens organisering, herunder: Hvordan deltager børne- og ungeområdet i klyngestyregruppen kan det være ad hoc? Hvordan sikrer vi, at dagsordenen afspejler alle 3 parter i samarbejdet? Skal der være 2 faste undergrupper, hvis vi skal håndtere problemstillingerne? Og i så tilfælde: Bør der være chef-repræsentation i undergrupperne for at give dem tilpas tyngde og sikre sammenhæng mellem niveauerne? Skal der som i klyngestyregruppen være delt formandskab? Skal der sikres sammenhæng ved sekretariatsbetjening af undergrupperne fra fællessekretariatet? Hvad skal undergrupperne hedde? Kommissorium mv. evalueres efter et halvt år som afslutning af mødet den 2. juni Tager orienteringerne til efterretning Godkender vedhæftede udkast til kommissorium, herunder også Midtklyngens underorganisering Der blev indledningsvis omdelt udkast til kommissorium (vedlagt), idet der desværre var sneget sig et par fejl ind i den version, som var medsendt dagsordenen. Hovedprincipperne for kommissoriet er: Klyngestyregruppen har fokus på de strategiske spørgsmål. Det delte formandskab og fællessekretariatet med deltagelse af hospital og de 3 kommuner tilgodeser et fælles ejerskab og medvirken ved dagordenssætning, opfølgning og videndeling. Klynge-temagrupperne har fokus på taktiske/operationelle spørgsmål. Der foreslås en organisering med afsæt i alder Voksenområdet / Børn og unge. Ejerskab, inddragelse og koordinering søges sikret ved delt formandskab, bred repræsentation samt sekretariatsbetjening fra fællessekretariatet.

5 Der var en kort drøftelse omkring behovet for faste undergrupper. Der var enighed om ikke i udgangspunktet i klyngeregi at etablere undergrupper. Behovet vurderes løbende. Det drøftedes kort, hvordan der sikres bredde og målrettethed i repræsentation i klyngetemagrupperne. Det aftaltes, at: Kommunerne indbyrdes aftaler repræsentationen i temagrupperne. Regionspsykiatrien og Almen praksis (PLO) kontaktes omkring deltagelse i klyngetemagrupperne. Det tilrettede kommissorium udsendes senere til orientering og endelig godkendelse. Kommissorium udkast december Fortolkning og konkretisering af udgående funktioner (kl ) v/tove Kristensen Udgående funktioner indgår som et væsentligt element i flere igangværende opgaver: Én af tre politisk godkendte milepæle, der er fælles mellem Sundhedsstyregruppen og Akutstyregruppen Indgår i den kommende udmøntningsplan for den nationale handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient. Et væsentligt element i Strategi for Region Midtjyllands indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsstyregruppen har derfor på sidste møde den 3. november drøftet fælles regionale principper for udgående funktioner: Understøtter at borgeren opretholder færdigheder ved at undgå funktionstab og risiko for infektioner ved (kortere) indlæggelse Afslutter behandling i hjemmet/følger op på indlæggelse og bidrager til at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser Understøtter overgang fra hospital til det nære sundhedsvæsen samt koordination med og overdragelse til kommune og/eller almen praksis Tilbyder specialiseret behandling i hjemmet for patienter med særlige behov herfor. Der skal: Tilstræbes tilbud af samme faglige høje kvalitet til alle borgere i Region Midtjylland Løbende vurderes om eksisterende udgående funktioner er nødvendige. Hvor udviklingen gør, at (elementer af) udgående funktioner kan overdrages til almen praksis eller kommuner, skal der arbejdes på dette og eventuelt indgås samarbejdsaftaler under sundhedsaftalen Ikke være udgående funktioner fra hospitaler i forhold til opgaver, der kan varetages af almen praksis og kommuner. Hospitaler skal ikke udføre kompenserende indsatser, men gerne kvalificerende. Som supplement til en fælles grundmodel skal der være plads til lokal innovation, når nye behov viser sig. Der vil derfor ske en løbende udvikling i såvel hospitalers som kommuners og almen praksis' kompetencer og muligheder for udredning, behandling og opfølgning. Med afsæt i de regionale drøftelser er det vigtigt, at vi som klynge ligeledes får formuleret en entydig fortolkning og konkretisering af udgående funktioner i Midtklyngen eksempelvis ud fra følgende spørgsmål: Hvad skal vores præferencer være når vi taler udgående funktioner fx hvilke principper skal lægges til grund for anvendelsen? Hvornår vil vi tage udgående funktioner i brug fx ud fra størst mulig effekt for borgere i et triple aim perspektiv? Hvad skal vores fælles sprog være kan vi finde et bedre og mere rammende alternativ end "understøttelse" af tiltag i primær sektor?

6 Fortolker og konkretiserer principper for udgående funktioner i Midtklyngen Der pågår i øjeblikket drøftelser i Region Midtjylland og Danske Regioner omkring de udgående funktioner, og det er vigtigt, at Midtklyngen giver sin mening tilkende, hvis man ønsker at påvirke retningen. I regionalt regi er udgangspunktet, at der bør arbejdes ud fra en snæver definition, hvor udgående funktioner dækker over indsatser, som foregår udenfor hospitalets matrikel og med fysisk tilstedeværelse fra hospitalet. Michael Bräuner bemærkede med afsæt i den igangværende høring om Kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i hjemmesygepleje, at der på den ene side er et højt ambitionsniveau og på den anden side en frivillighed for kommunerne. Det rejser en problematik, hvor der kan skabes en geografisk ulighed, da ikke alle kommuner har samme forudsætning for at løfte opgaverne. Tilsvarende er der en problematik omkring fordelingen af det lægelige ansvar mellem hospitalslægerne og praktiserende læger. Anders Kjærulff refererede kort fra den drøftelse, som der p.t. er kommunerne imellem. Her er peget på to forhold dels problematikken om, hvor mange forskellige fagpersoner, som skal komme i borgers hjem, og dels betydningen for den kommunale (med-)finansiering. Flere påpegede, at Midtklyngen i en række tilfælde er på forkant med integrerede løsninger. Der er i tæt samarbejde mellem hospital og kommune skabt løsninger, hvor parterne i Midtklyngen deler ansvaret for behandlingen i borgers hjem. Der var enighed om, at Midtklyngens holdning er, at; Udgående funktioner bør ses som en kvalificerende og supplerende indsats i det nære sundhedsvæsen. Forudsætningerne for udgående funktioner (herunder geografien) forhindrer samme løsning alle steder. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at etableringen af udgående funktioner tager afsæt i en konkret vurdering. De etablerede integrerede løsninger skal kunne rummes/bevares i eventuelle retningslinjer fra centralt hold. Ligesom der bør være rum for lokal innovation af nye løsninger. Der løbende bør ske en evaluering af eksisterende udgående funktioner (f.eks. APO-teamet) Regionale overvejelser udgående funktioner SSG Status på implementering af sundhedsaftale tiltag (kl ) v/dorthe Klith Der er udarbejdet en arbejdsplan, der viser, hvornår hvilke initiativer i sundhedsaftalen udvikles og udrulles. Arbejdsplanen følges og tilrettes løbende i aftaleperioden. Sundhedsplanlægning giver en kort status for implementeringen af sundhedsaftalens tiltag. Vurderer status for Midtklyngen Tager hul på diskussionen om, der er noget Midtklyngen vil byde ind på Dorthe Klith orienterede omkring arbejdet i Sundhedsstyregruppen, herunder de opgaver, som forventes udrullet til klyngerne i den kommende periode. (Oversigten er vedlagt. I oversigten er kommende opgaver cirkelmarkeret) Det blev aftalt, at Midtklyngen v/formandskabet deltager i Sundhedsstyregruppens møde i maj med oplæg omkring samspillet sundhed-arbejdsmarked. Arbejdsplan godkendt Status sundhedsaftale

7 6. Mødedatoer for 2017 (kl ) v/formandskabet Der er blevet fundet nye datoer for mødetidspunkter i 2017: Fredag den 17. marts 2017 (Viborg Rådhus) Fredag den 2. juni 2017 (Viborg Rådhus) Fredag den 15. september 2017 (RH Viborg) Fredag den 1. december 2017 (RH Viborg) Der er udsendt en kalenderinvitation til møderne fra det fælles klyngesekretariat At klyngestyregruppen; Tager mødeplanen til efterretning Der skal findes alternativ til mødet den 2. juni Formandskabet/Fællessekretariatet finder alternative datoer, og der gennemføres en doodle-afstemning. 7. Forslag til emner for kommende møder i klyngestyregruppen (kl ) Brugerinddragelse Forbrugsvariation Drøftelse af PLO's udspil "På patientens vegne" Følgeforskning i udgående funktioner i Midt-klyngen. At klyngestyregruppen; Kommer med input og ønsker til emner for de kommende møder. Formandskabet opfordrede til en aktiv medvirken i forhold til at sætte dagsordenen. Alle er velkomne til melde ind. Trine Brøcker efterspurgte en orientering om de nye modeller for dels kommunal medfinansiering og dels hospitalernes styringsramme. Det kan passende ske i forbindelse med drøftelsen omkring forbrugsvariation. Dorthe Klith orienterede om, at Sundhedsstyregruppen i marts drøfter psykiatriområdet, og der kan forventes en henvendelse til klyngerne herfra. Skriftlige orienteringer 8. Projekt klinikfællesskab i Skive Sundhedshus (skriftlig orientering) Skriftlig orientering om projekt klinikfællesskab i Skive Sundhedshus At klyngestyregruppen; Tager den skriftlige orientering til efterretning. Orientering blev taget til efterretning. 9. Eventuelt (kl ) v/formandskabet Der var ingen bemærkninger.

Mødelokale 11, 1. sal Administrationsbygningen, RH Viborg

Mødelokale 11, 1. sal Administrationsbygningen, RH Viborg Dagsorden Dato: 2. november 2016 Mødedato: 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 12.00-15.30 (Der serveres frokost kl. 12.00-12.30) Mødested: Mødeleder: Mødedeltagere: Mødelokale 11, 1. sal Administrationsbygningen,

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Viborg Rådhus, Multisalen, (stuen) Prinsens 5, 8800 Viborg

Viborg Rådhus, Multisalen, (stuen) Prinsens 5, 8800 Viborg Referat Dato: 22.marts 2017 Mødedato: 17. marts 2017 Mødetidspunkt: Mødested: Mødeleder: 08.30-12.00 (Der serveres rundstykker mv.) Viborg Rådhus, Multisalen, (stuen) Prinsens 5, 8800 Viborg Tove Kristensen

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Klyngestyregruppemøde

Klyngestyregruppemøde Klyngestyregruppemøde Dato: 1. september 2017 Mødedato: 28. august 2017 Mødetidspunkt: 14.30-17.00 Mødested: Mødeledere: Mødedeltagere: Medborgerhuset, sal D, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Tove Kristensen

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard 09. april 2014 Sted: Medborgerhuset Bindslevsplads, 8600 Silkeborg Tidspunkt: Frokost fra 12.30 Møde: 13.00-15.30 Deltagere: Hospitalsenhed Midt Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsledelsen

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl. 13.30 16.30 Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Deltagere Birgitte Haahr Mette Andreassen Vibeke Brønnum

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen

Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen Sundhedsstyregruppen 16. januar 2016 www.regionmidtjylland.dk DÆMP-handlingsplanens indsatsområder Otte indsatsområder i handlingsplanen

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Viborg Rådhus, mødelok. M5, (5. sal) Prinsens 5, 8800 Viborg

Viborg Rådhus, mødelok. M5, (5. sal) Prinsens 5, 8800 Viborg Referat Dato: 28. juni 2017 Mødedato: 9. juni 2017 Mødetidspunkt: 08.30-12.00 Mødested: Mødeleder: Mødedeltagere: Viborg Rådhus, mødelok. M5, (5. sal) Prinsens 5, 8800 Viborg Tove Kristensen / Mette Andreassen

Læs mere

Tid og Sted: , kl , Gæstelokale 2, indgang 32, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Tid og Sted: , kl , Gæstelokale 2, indgang 32, Skovagervej 2, 8240 Risskov. Regionshuset Viborg Til faglig temagruppe for voksenpsykiatri Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i Temagruppen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 19.

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR

REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning REFERAT AF MØDE I ARBEJDSGRUPPEN VEDR. AKUTOMRÅDET 3. JUNI 2015 nedsat under Temagruppen BPTR Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Det indstilles, at temagruppen med udgangspunkt i oplægget drøfter, hvordan den videre proces skal tilrettelægges

Det indstilles, at temagruppen med udgangspunkt i oplægget drøfter, hvordan den videre proces skal tilrettelægges Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud REFERAT for møde i Temagruppen for voksenpsykiatri Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Onsdag den 11. maj 2016,

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 29. august 2013 Kære alle Hermed fremsendes

Læs mere

Referat. Deltagere i Akutfagligt Råds møde onsdag d. 24. februar 2016

Referat. Deltagere i Akutfagligt Råds møde onsdag d. 24. februar 2016 Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Referat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Deltagere i Akutfagligt Råds møde onsdag d. 24. februar 2016 Ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Handicaprådets fokuspunkter og arbejdsplan for denne periode - Kl. 14:00-14:30 2 2

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan Til medlemmerne af Implementeringsgruppen Sundheds-IT og Digitale arbejdsgange Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

OPSAMLING PÅ TVÆRKOMMUNALT FÆLLESMØDE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG OG ÆLDRE-/OMSORGSUDVALG I HERNING, SILKEBORG OG VIBORG

OPSAMLING PÅ TVÆRKOMMUNALT FÆLLESMØDE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG OG ÆLDRE-/OMSORGSUDVALG I HERNING, SILKEBORG OG VIBORG OPSAMLING PÅ TVÆRKOMMUNALT FÆLLESMØDE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG OG ÆLDRE-/OMSORGSUDVALG I HERNING, SILKEBORG OG VIBORG 4. januar 2019 Dagsorden Mødedato: 04-01-2019 Mødetidspunkt: 09.00-12.00 Social, Sundhed

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Direktørforum i Aarhus-klyngen

Direktørforum i Aarhus-klyngen Direktørforum i Aarhus-klyngen Referat fra møde d. Side 1 af 5 Afbud: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH Praktiserende læge Jette Kolding SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager)

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager) Dagsorden til mødet i Den tværsektorielle FMK-styregruppe Torsdag den 11. juni 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C Tidspunkt: 15.30-17.00 Virtuelt

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet -2020

Læs mere

Referat fra klyngestyregruppemøde 23. marts 2015

Referat fra klyngestyregruppemøde 23. marts 2015 Hospitalsenhed Midt Innovation Midt Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 0000 Fax +45 7844 1190 Referat fra klyngestyregruppemøde 23. marts 2015 www.hospitalsenhedmidt.dk Mødetid:

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 8. december 2017, kl. 11.30 14.30 Sted: Teglgårdsparken 26, mødelokale 203 Deltagere: Susanne Lauth, sygeplejefaglig

Læs mere

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14.

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14. Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 4003 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient - Indledende kommunale perspektiver Møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 1 Et foranderligt felt med gensidige afhængigheder

Læs mere

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre?

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre? Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Mandag den 19/10 2015 kl. 08.00-10.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 4 Deltagere: Bente Graversen, Rikke Albrektsen, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region den 24. august 2018

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region den 24. august 2018 Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region den 24. august 2018 Tid og sted: Fredag den 24. august 2018, kl. 10 12, Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, mødelokale:

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU REGION: Midt DATO: 30.06.2017 LØBENR.: (udfyldes af regionen) STAMOPLYSNINGER ANSØGERS NAVN, MAIL,TLF mm. Styregruppen for Sundhedsstrategisk

Læs mere

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Handicapråd Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Handicaprådets fokuspunkter og arbejdsplan for denne periode - Kl. 14:00-14:30 2 2 En

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen Side 1 af 8 Baggrund Aarhus-klyngen har siden midten af 2015 haft en struktur med Direktørforum og 3 styregrupper; henholdsvis Styregruppen for børn, unge

Læs mere

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri

Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri. Referat af møde i temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for børne- og

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner 9. oktober 2017 Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner Baggrund Alle borgere har ret til udredning og behandling

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Referat fra klyngestyregruppemøde den 11. april 2016

Referat fra klyngestyregruppemøde den 11. april 2016 Hospitalsenhed Midt Kvalitet Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 0000 Fax +45 7844 1190 Referat fra klyngestyregruppemøde den 11. april 2016 www.hospitalsenhedmidt.dk Mødetid: Mandag

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 22. september

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i kommunalt lægeligt udvalg

Referat af møde i kommunalt lægeligt udvalg Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 15.08.2018 J. nr.: 29.30.16-P35-2-17 Henv. til: Jesper Ejstrup Tlf.: 9611 4123 af møde i kommunalt

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016 Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Klyngerne juni 2016 Region Midtjyllands Sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed På patientens præmisser Sundhed og

Læs mere

Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: - Dato: 23. april 2018 Telefon:

Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: -   Dato: 23. april 2018 Telefon: Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: - E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Dato: 23. april 2018 Telefon: 4022 0107 Mødereferat Møde: Temagruppe 1 om kvalitet og data, jf. implementering

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland Hvad skal der til for at bedre de socialt udsattes helbred og modgå for tidlig død. Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland samt praktiserende læger. www.regionmidtjylland.dk

Læs mere