Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017"

Transkript

1 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af forsvaret, der er aftalt i den politiske aftale på forsvarsområdet Det giver samtidig mulighed for at forenkle den nuværende organisering og reducere antallet af niveauer og myndigheder inden for forsvaret. En ændret organisering giver også mulighed for at tilpasse organiseringen af ledelsen af forsvaret til fremtidens krav i forhold til en koordineret og effektiv ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse. I forbindelse med ændringen af forsvarsloven tilkendegav regeringen at ville drøfte et konkret forslag til en ændret organisering af ledelsen af forsvaret med Folketingets partier, ligesom det følger af den gældende forsvarsaftale, at det værnsfælles område inden for forsvaret skal styrkes. Forligspartierne noterer sig, at det i forhold til den bemyndigelse, der er indeholdt i forsvarsloven om, at forsvarsministeren administrativt kan fastlægge den nærmere indretning af ledelsen af forsvaret, er regeringens ansvar at fastlægge den nærmere indretning og afgrænsning af Forsvarsministeriets departement, ligesom forligspartierne noterer sig, at den overordnede strukturelle indretning af forsvaret er forligsbelagt med de deraf følgende forligsbindinger. På den baggrund er der efter drøftelser mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i tillæg til den politiske aftale på forsvarsområdet enighed om følgende: Der er enighed om at ændre organiseringen af ledelsen af forsvaret, så strukturen forenkles markant, og der sker en yderligere effektivisering. De operative dele af Forsvarskommandoen sammenlægges med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles militær kommando (Den Værnsfælles Forsvarskommando) under forsvarschefens ledelse. Forsvarschefen er uændret øverste militærfaglige rådgiver i forhold til forsvarsministeren. 1

2 Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab (forventeligt op til ca. 125 årsværk) med Forsvarsministeriets departement. Hovedparten af den øvrige del af Den Værnsfælles Forsvarskommando placeres i Karup. Den Værnsfælles Forsvarskommando organiseres således, at det værnsfælles område styrkes, men uden at de værnsvise faglige miljøer og identiteter svækkes. Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen indgår myndighedsmæssigt som en del af Den Værnsfælles Forsvarskommando med reference direkte til forsvarschefen, men med den nødvendige selvstændige profil og struktur, der følger af opgavernes karakter og kommandoernes geografiske placering. Det sker med henblik på, at forsvarschefen sikrer øget fokus på Arktis og specialoperationsstyrkerne i planlægningen og styrkeproduktionen, og herunder sikrer den nødvendige støtte. I overensstemmelse med den politiske aftale om forsvaret finder forligspartierne det afgørende vigtigt, at disse områder prioriteres. Arktisk Kommando forbliver i Nuuk. Specialoperationskommandoen placeres i Aalborg. Overordnet planlægning, ressourceallokering og økonomistyring integreres og samles i Forsvarsministeriets departement. Personalestrategi samles ligeledes i departementet. Forsvarschefen vil have ansvaret for den militærfaglige rådgivning, som vil skulle ligge til grund for den overordnede planlægning og ressourcestyring, herunder af støttevirksomheden. Forsvarschefen vil dermed have indflydelse på beslutninger om materielinvesteringer og materielvedligeholdelse. Forsvarschefen vil have ansvaret for gennemførelsen af materielvedligeholdelsen af forsvarets materiel, jf. nedenfor. Forsvarschefen vil have budgetansvar på det operative område. I forbindelse med etableringen af Den Værnsfælles Forsvarskommando som en ny selvstændig myndighed, der delvist samplaceres med Forsvarsministeriets departement, sikres Folketinget og offentligheden samme adgang til forsvarschefens militærfaglige anbefalinger og vurderinger som hidtil. Forsvarschefens rolle og ansvar på materielområdet og i forhold til økonomistyring mv. er beskrevet nærmere i henholdsvis bilag 1 og 2. Bilag 3 viser den nye overordnede struktur på Forsvarsministeriets område. Bilag 4 viser tentativt Den Værnsfælles Forsvarskommando, idet forsvarschefen fastsætter den nærmere organisering inden for denne aftales rammer. 2

3 Der skal opnås et provenu på 170 mio. kr. årligt ved fuld implementering af den ændrede organisering af ledelsen af forsvaret, hvilket vil bidrage til at sikre økonomien i den politiske aftale på forsvarsområdet Forsvarets Sundhedstjeneste underlægges Den Værnsfælles Forsvarskommando og flyttes fra Skalstrup til Aarhus. Flyvemedicinsk klinik forventes flyttet til Skrydstrup. Skalstrup afhændes. De Maritime Overvågningscentre samles i Frederikshavn. Forligspartierne er enige om, at antallet at forsvarets arbejdspladser på Bornholm fastholdes trods nedlæggelsen af det Maritime Overvågningscenter på Bornholm. Forsvaret pålægges at udarbejde en model herfor. Modellen forelægges forligspartierne senest medio Forsvarets militære enheder, stabe og skoler, herunder Forsvarsakademiet, underlægges Den Værnsfælles Forsvarskommando. Materielområdet reorganiseres med henblik på at styrke den strategiske styring og understøtte forsvarschefens operative og militærfaglige ansvar. Forsvarets Materieltjeneste bliver således en selvstændig styrelse under Forsvarsministeriets departement (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse). Med det formål helt generelt at styrke den overordnede styring af materielområdet samt sikre et stærkt tilsyn med denne nye styrelse tilføres departementet yderligere ressourcer. Departementet vil i den forbindelse tillige varetage den overordnede styring af de projektorganisationer, der nedsættes i forbindelse med større og/eller strategiske materielprojekter/indkøb i forsvaret, jf. bilag 5, for på den måde også at skabe det bedst mulige grundlag for den relevante forligskredsinddragelse. Ledelsen af Forsyning, Depot og Distribution flyttes fra Ballerup til Aarhus. En køreplan herfor forelægges forligskredsen medio Forsvarets Hovedværksteder, som i dag er en del af Forsvarets Materieltjeneste, sammenlægges med vedligeholdelsesstrukturen i værnene til en ny vedligeholdelsesorganisation under Den Værnsfælles Forsvarskommando. Ledelsen af den nye vedligeholdelsesorganisation placeres i Aarhus. Der gennemføres en analyse af, hvordan sammenlægningen skal ske. Det igangværende arbejde med en yderligere optimering og effektivisering af det samlede vedligeholdelsesområde 3

4 videreføres og skal være styrende for det forslag til nærmere organisering, som skal være resultatet af analysearbejdet. Forligskredsen forelægges analysen senest medio De funktionelle tjenester i øvrigt sammenlægges og reduceres dermed i antal som forudsat i den politiske aftale på forsvarsområdet og vil fremover være selvstændige styrelser under Forsvarsministeriets departement. Det indebærer, at Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste sammenlægges med den kommende Materiel- og Indkøbsstyrelse under Forsvarsministeriets departement. Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret sammenlægges til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, idet Veterancentret forbliver i Ringsted. Henset til udviklingen i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes opgavevaretagelse vedrørende etablissementsdrift samles mest mulig af ledelsen i Hjørring. Aftaleparterne noterer sig, at det er forudsat, at der kan opnås et yderligere provenu på 30 mio. kr. årligt ved konkurrenceudsættelse af køreskoler, Søværnets teknikkurser samt vagt og bevogtning mv. Hertil kommer konkurrenceudsættelse af havmiljøovervågning. Aftaleparterne er enige om at opstille en målsætning om, at der skal opnås et yderligere provenu på 46 mio. kr. årligt ved fuld indfasning ved konkurrenceudsættelse af følgende områder: - Værkstedsområdet, idet salg af aktiver bør indgå i overvejelserne, - informatikområdet, idet også salg af virksomheden her bør overvejes, - yderligere dele af bygnings- og etablissementsområdet, - visse opgaver på personaleområdet, - visse opgaver på regnskabsområdet. Hjemmeværnskommandoen placeres i Vordingborg. Der afsættes 25 mio. kr. årligt med henblik på at styrke indsatsen på veteranområdet. Forligspartierne er med denne aftale tillige enige om at tiltræde den af forsvaret udarbejdede plan for inddækning af det identificerede restfinansieringsbehov i forbindelse med forligsimplementeringen. Der henvises til bilag 6. De forventede effekter på antallet af militære chefstillinger i ledelsen af forsvaret fremgår af bilag 7. Der gennemføres en analyse vedrørende Forsvarets Auditørkorps. Der henvises til bilag 8. 4

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG

RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG RESULTATKONTRAKT 2015 FOR FORSVARSM INISTERIETS MATERIEL OG IND Kø BS STYRELSE Indledning Forsvarsministeriets Materiel- og lndkøbsstyrelse blev etableret den 1. oktober 2014 i forbindelse med reorganiseringen

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere