KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2017) 7967 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for finansielle derivater, der udelukkende tjener det formål at afdække risici, tilstrækkelig lang levetid for de europæiske langsigtede investeringsfonde, kriterier for vurdering af markedet for potentielle købere og for værdiansættelse for de aktiver, som skal afhændes, og de forskellige typer af faciliteter og deres kendetegn, der er til rådighed for detailinvestorer (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT 1.1. Generel baggrund og målsætninger Ved forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde 1 (i det følgende benævnt "ELTIF-forordningen") er der fastsat et ensartet sæt regler for bl.a. godkendelse, investerbare aktiver, diversificering og koncentration, indløsning, udlodning af udbytte og kapital, gennemsigtighed, krav til detailinvestorer og markedsføringspas for europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF'er). ELTIF'er må kun være EU-baserede alternative investeringsfonde og må kun forvaltes af EUbaserede forvaltere af alternative investeringsfonde, som er godkendt i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde 2 (i det følgende benævnt "FAIF-direktivet"). En ELTIF skal investere mindst 70 % af sin kapital i investerbare aktiver, som f.eks. langsigtede infrastrukturprojekter, indførelse af nye teknologier og SMV'er, og aktiver, der er omhandlet i artikel 50, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF 3 (i det følgende benævnt "UCITS-direktivet"). En ELTIF behøver ikke at give indløsningsret før udløbet af dens levetid. ELTIF-forordningen har fundet anvendelse siden den 9. december Juridisk baggrund Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har fået i opdrag at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS), der præciserer kriterierne for at fastslå, under hvilke omstændigheder anvendelsen af finansielle derivater udelukkende tjener det formål at afdække risici, jf. ELTIF-forordningens artikel 9, stk. 3, og under hvilke omstændigheder en ELTIF's levetid anses for tilstrækkelig lang til at dække livscyklussen for hvert af ELTIF'ens individuelle aktiver, jf. ELTIF-forordningens artikel 18, stk. 7, kriterierne for en vurdering af markedet for potentielle købere og en værdiansættelse af de aktiver, der skal afhændes, jf. ELTIF-forordningens artikel 21, stk. 3, fælles definitioner, beregningsmetodologier og grupperinger af omkostninger og omkostningernes samlede andel af ELTIF'ens kapital, jf. ELTIF-forordningens artikel 25, stk.3, og de forskellige typer af faciliteter og deres kendetegn, der er til rådighed for detailinvestorer, jf. ELTIF-forordningens artikel 26, stk. 2. Fremlæggelsen af udkast til RTS er blevet udsat for at sikre deres konsekvens i forhold til de lovgivningsmæssige krav til dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer i henhold til forordning (EU) nr. 1286/ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde (EUT L 123 af , s. 98). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af , s. 32). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af , s. 1). DA 2 DA

3 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE ESMA har anmodet om input fra interessenter og afholdt en åben offentlig høring om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder. Interessenterne blev også involveret i udarbejdelsen af RTS gennem rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder nedsat i henhold artikel 37 forordning (EU) nr. 1095/ ESMA har også foretaget en kortlægning blandt de nationale kompetente myndigheder for at identificere de bestemmelser, der allerede eksisterer på nationalt niveau om de faciliteter, der er til rådighed for detailinvestorer i henhold til UCITS-direktivet. ESMA's endelige rapport indeholder en cost-benefit-analyse. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Den 9. juni 2016 forelagde ESMA Kommissionen den endelige rapport og udkast til RTS, der kombinerer RTS udarbejdet i henhold til ELTIF-forordningens artikel 9, stk. 3, artikel 18, stk. 7, artikel 21, stk. 3, og artikel 26, stk. 2. I betragtning af den tætte forbindelse mellem indholdet af de fire udkast til RTS har Kommissionen godkendt en sådan sammenknytning. Med hensyn til proceduren var den med til at sikre, at de krav, der indføres ved de fire RTS'er, var fuldstændig sammenhængende. En enkelt retsakt vil være til fordel for alle involverede parter, da den vil gøre det let at identificere bestemmelser for ELTIF på niveau to. Dette er også med til at sikre, at alle de krav, der indføres ved de fire RTS'er, er fuldstændig sammenhængende. I artikel 1 præciseres det, under hvilke omstændigheder anvendelsen af finansielle derivater kan anses for udelukkende at tjene det formål at afdække risici ved investeringerne. Afdækning finder kun sted, når finansielle derivater anvendes til at opnå en mærkbar begrænsning af risici, der opstår som følge af ELTIF'ens eksponeringer for aktiver, som den investerer i. Afdækning kan også forekomme med derivater på underliggende aktiver, som er knyttet til den samme aktivklasse, som ELTIF'en har investeret i. Begrænsningen af sådanne risici ved brug af finansielle derivater skal være målbar og objektivt verificerbar på ELTIF'ens niveau, og de finansielle derivater skal være effektive under pressede markedsforhold. Det påhviler ELTIF-forvalteren at etablere de nødvendige ordninger for at sikre, at disse krav er opfyldt. Derivater, der anvendes til at frembringe et afkast til ELTIF'en, anses ikke for at tjene det formål at afdække risici. I artikel 2 præciseres det, hvornår ELTIF'ens levetid anses for at være tilstrækkelig lang, således at hvert enkelt aktiv kan afhændes inden for denne levetid. Den første betingelse er baseret på løbetidsprofilen for ELTIF'ens aktiver på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om godkendelse af ELTIF'en til den kompetente myndighed. En ELTIF's levetid er tilstrækkelig lang, når dens slutdato svarer til slutdatoen for investeringshorisonten for det individuelle aktiv med den længste tidshorisont i ELTIF'ens investeringsportefølje på tidspunktet for indgivelsen af nævnte ansøgning under hensyntagen til dens likviditetsprofil. Der er ikke nogen investeringer, der foretages af ELTIF'en efter dens godkendelse, som må have en resterende investeringshorisont, der overstiger ELTIF'ens resterende levetid på det tidspunkt, hvor investeringen foretages. I artikel 3 præciseres det, hvilke elementer og risici der er forbundet med hver enkelt underliggende ELTIF-aktiv, som en ELTIF-forvalter skal tage hensyn til ved vurderingen af 5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84). DA 3 DA

4 markedet for potentielle købere. Fondsforvalteren skal overveje den forventede tidsramme, der er nødvendig til at finde købere til et enkelt aktiv, under hensyntagen til hvert enkelt aktivs likviditetsprofil, købernes finansielle profil, de risici, som er forbundet med lovgivningsmæssige eller politiske ændringer, der kunne få negative virkninger for markedet, og de risici, som er forbundet med en forringelse af markedsforholdene for aktiverne. I artikel 4 fastsættes de kriterier, der skal tages i betragtning med hensyn til værdiansættelsen af de aktiver, som skal afhændes, med henblik på at medtage en passende værdi i planen for korrekt afhændelse af ELTIF-aktiverne. Navnlig må værdiansættelsen af aktiverne højst være foretaget seks måneder fra den dato, hvor oplysningerne herom er videregivet til ELTIF'ens kompetente myndighed. En værdiansættelse af aktiverne, der er gennemført efter artikel 19 i FAIF-direktivet højst seks måneder før afhændelsen af aktiverne, kan betegnes som en værdiansættelse, der har fundet sted, med henblik på ELTIF'en. I denne forbindelse skal der ved udarbejdelsen af specificeret plan tages hensyn til fristen for videregivelse af oplysninger til ELTIF'ens kompetente myndighed. I artikel 5 fastsættes kendetegn og funktioner vedrørende de faciliteter, der skal indføres af forvalteren af en ELTIF, der markedsføres til detailinvestorer. Faciliteterne skal have til formål at hjælpe detailinvestorer med at gennemføre tegnings-, betalings-, tilbagekøbs- og indløsningsordrer og hjælpe dem med at få adgang til nærmere oplysninger om, hvordan man gennemfører dem. Faciliteterne bør endvidere være etableret for at forenkle tegning og indløsning, udøvelsen af detailinvestorens rettigheder og erhvervelse af relevante dokumenter såsom fondsbestemmelser eller vedtægter, dokumentet med central information, prospektet og årsberetningerne. Disse faciliteter skal leveres på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor ELTIF'en markedsføres, ved personligt fremmøde, telefonisk eller elektronisk. Faciliteterne kan leveres af enten ELTIF-forvalteren eller tredjepartsenheder, når blot de er udstyret med alle de dokumenter, der er nødvendige for at varetage deres opgaver og aftalen herom er indgået skriftligt og klart angiver, hvilke opgaver der ikke varetages af ELTIF-forvalteren. Artikel 6 indeholder en bestemmelse om beskyttelse af erhvervede rettigheder for allerede godkendte ELTIF'er for så vidt angår kravene om tilstrækkelig længde af ELTIF'ens levetid. For alle andre krav i denne Kommissionens delegerede forordning skal der sikres overholdelse inden for et år efter dens ikrafttræden. DA 4 DA

5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for finansielle derivater, der udelukkende tjener det formål at afdække risici, tilstrækkelig lang levetid for de europæiske langsigtede investeringsfonde, kriterier for vurdering af markedet for potentielle købere og for værdiansættelse for de aktiver, som skal afhændes, og de forskellige typer af faciliteter og deres kendetegn, der er til rådighed for detailinvestorer (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde 6, særlig artikel 9, stk. 3, artikel 18, stk. 7, artikel 21, stk. 3, og artikel 26, stk. 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) For at sikre en fælles tilgang til anvendelsen af forordning (EU) 2015/760 er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser for at præcisere kriterierne for at fastslå, under hvilke omstændigheder anvendelsen af finansielle derivater udelukkende tjener det formål at afdække risici, og under hvilke omstændigheder en europæisk langsigtet investeringsfonds (i det følgende benævnt "ELTIF") levetid anses for tilstrækkelig lang, de kriterier, der skal anvendes for visse elementer af den specificerede plan for korrekt afhændelse af ELTIF-aktiver, og de faciliteter, der er til rådighed for detailinvestorer. (2) For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik over og nem adgang til dem, bør de reguleringsmæssige tekniske standarder samles i én enkelt forordning. (3) Med hensyn til de omstændigheder, under hvilke anvendelsen af finansielle derivater udelukkende tjener det formål at afdække risici ved en ELTIF's investeringer, er det nødvendigt at tage hensyn til finansielle derivater, hvis underliggende aktiver svarer til aktiver, som ELTIF'en har investeret i, og hvis eksponeringer agtes afdækket, og handel med aktiver, der, selv om de ikke er de samme som dem, ELTIF'en har investeret i, vedrører den samme aktivklasse. Dette er bl.a. tilfældet, når et finansielt derivat til afdækning af en eksponering for en bestemt post ikke er tilgængeligt som en særlig type derivat, men snarere som en post blandt andre poster, som indgår i et indeks, der ligger til grund for et finansielt derivat. Hertil kommer, at anvendelsen af finansielle derivater i visse tilfælde kun kan udgøre en afdækningsstrategi, hvis det foregår i kombination med handel med visse aktiver; i så fald bør denne type strategi ikke forbydes. For at sikre, at anvendelsen af finansielle derivater udelukkende tjener det formål at afdække risici ved en ELTIF's investeringer, bør forvalteren af ELTIF'en 6 EUT L 123 af , s. 98. DA 5 DA

6 træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at de anvendte finansielle derivater effektivt begrænser den relevante risiko på ELTIF-niveau og også er effektive under pressede markedsforhold. Begrænsningen af risikoen bør kunne verificeres ved hjælp af tilstrækkelige risikostyringssystemer, der påpeger den risiko, der skal afbødes, og hvordan derivatet ville afbøde denne risiko. (4) I tilfælde, hvor en ELTIF investerer i aktiver med forskellige løbetidsprofiler, bør en ELTIF's levetid fastsættes med henvisning til det individuelle aktiv i ELTIF'ens portefølje, der har den længste investeringshorisont, under hensyntagen til det pågældende aktivs likviditet. (5) Ved vurderingen af markedet for potentielle købere, der skal medtages i planen for korrekt afhændelse af ELTIF'ens aktiver, bør der tages højde for markedsrisici, herunder hvorvidt de potentielle købere typisk er afhængige af at optage lån fra tredjemand, hvorvidt der er en risiko for, at aktiverne er illikvide før salget, hvorvidt der er risici forbundet med lovgivningsmæssige ændringer, f.eks. skattereformer, eller politiske ændringer, og hvorvidt der er risiko for en forværring af den økonomiske situation på markedet, som er relevant for ELTIF'ens aktiver. I henhold til denne forordning bør der ikke anmodes om en særskilt vurdering af sådanne risici i forbindelse med andre aktiver end investerbare aktiver, eftersom aktiver som omhandlet i artikel 50, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF 7 i sagens natur anses for at være likvide. (6) Værdiansættelsen af de aktiver, der skal indgå i planen for korrekt afhændelse af ELTIF'ens aktiver, bør foretages på et tidspunkt, som er tilstrækkelig tæt på begyndelsen af afhændelsen af aktiverne. Hvis ELTIF'en imidlertid har foretaget en værdiansættelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU 8 på et tidspunkt, som er tilstrækkelig tæt på begyndelsen af afhændelsen af aktiverne, bør der ikke kræves en supplerende værdiansættelse. Ikke desto mindre bør forberedelsen af planen for korrekt afhændelse af ELTIF'ens aktiver påbegyndes, så snart det er hensigtsmæssigt og i god tid forud for tidsplanen for videregivelse af oplysninger herom til ELTIF'ens kompetente myndighed. (7) De faciliteter, der stilles til rådighed for detailinvestorer i hver medlemsstat, hvor der udøves markedsføringsaktiviteter af ELTIF-forvalteren, kan varetages ved personligt fremmøde, telefonisk eller elektronisk af en eller flere enheder, som kan være ELTIFforvalteren eller en anden enhed, der er underlagt regulering vedrørende de opgaver, den har fået overdraget af ELTIF-forvalteren. (8) For at undgå potentielle markedsforstyrrelser er det nødvendigt at give ELTIF'er, som var godkendt før denne forordnings ikrafttræden, deres forvaltere og deres kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at tilpasse sig kravene i denne forordning. (9) Bestemmelserne om tilstrækkelig længde af ELTIF'ens levetid bør kun anvendes af ELTIF'er, der indgiver en ansøgning om godkendelse efter nærværende forordnings ikrafttræden, eftersom længden af ELTIF'ens levetid i henhold til forordning (EU) 2015/760 skal fastsættes på det tidspunkt, hvor ansøgningen om godkendelse som ELTIF indgives til ELTIF'ens kompetente myndighed. 7 8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 301 af , s. 32). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af , s. 1). DA 6 DA

7 (10) For at give de kompetente myndigheder og forvalterne af de ELTIF'er, som er godkendt i henhold til forordning (EU) 2015/760 inden nærværende forordnings ikrafttræden, mulighed for at tilpasse sig de nye krav i nærværende forordning, bør nærværende forordning finde anvendelse fra ét år efter dens ikrafttræden. Kravet om tilstrækkelig længde af ELTIF'ens levetid anses for at være opfyldt i henhold til nærværende forordning af de ELTIF'er, der allerede er tilladt i henhold til forordning (EU) 2015/760 før nærværende forordnings ikrafttrædelse. (11) Denne forordning er baseret på reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen. (12) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 9, om en udtalelse VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Afdækningsderivater 1. De omstændigheder, under hvilke anvendelsen af finansielle derivater anses for udelukkende at tjene det formål at afdække risici ved andre investeringer i europæiske langsigtede investeringsfonde ("ELTIF"), jf. artikel 9, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2015/760, foreligger, når de opfylder alle de kriterier, der er fastsat i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel. 2. Et finansielt derivat må kun anvendes til afdækning af risici, der opstår som følge af eksponeringer for aktiver, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2015/760. Formålet med at afdække de risici, der opstår som følge af eksponeringer for aktiver, jf. første afsnit, anses kun for at være opfyldt, når anvendelsen af det pågældende finansielle derivat fører til en målbar og objektivt verificerbar begrænsning af disse risici på ELTIF-niveau. Hvis der ikke findes disponible finansielle derivater til at afdække de risici, der opstår som følge af eksponeringer for de aktiver, der er omhandlet i første afsnit, kan der anvendes finansielle derivater med underliggende aktiver i samme aktivklasse. 3. Anvendelse af finansielle derivater, der har til formål at give ELTIF'en et afkast, anses ikke for at tjene det formål at afdække risici. 4. ELTIF-forvalteren skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at de finansielle derivater, der anvendes til at afdække risici ved andre af ELTIF'ens investeringer, begrænser risiciene på ELTIF-niveau, jf. stk. 2, også under pressede markedsforhold. 9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84). DA 7 DA

8 Artikel 2 Tilstrækkelig lang levetid for ELTIF'en Med henblik på artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) 2015/760 anses en ELTIF's levetid for tilstrækkelig lang til at dække hvert af ELTIF'ens individuelle aktivers livscyklus, når følgende betingelser er opfyldt: a) ELTIF'en fastsætter datoen for udløbet af sin levetid til udgangen af investeringshorisonten for det individuelle aktiv i ELTIF'ens portefølje, der har den længste investeringshorisont på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om godkendelse som ELTIF til ELTIF'ens kompetente myndighed. b) Der er ikke nogen investeringer, der foretages af ELTIF'en efter datoen for dens godkendelse som ELTIF, som har en resterende investeringshorisont, der overstiger ELTIF'ens resterende levetid på det tidspunkt, hvor investeringen foretages. Artikel 3 Kriterier for vurdering af markedet for potentielle købere Med henblik på artikel 21, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2015/760 skal en ELTIF-forvalter vurdere alle følgende elementer i forbindelse med hvert aktiv, som ELTIF investerer i: a) hvorvidt der er en eller flere potentielle købere til stede på markedet b) hvorvidt ELTIF-forvalteren på grundlag af en vurdering, der skal foretages med passende dygtighed, omhu og hurtighed ved afslutningen af planen forventer, at potentielle købere er afhængige af ekstern finansiering til at købe det pågældende aktiv c) hvis der ikke findes potentielle købere til et aktiv, hvor lang tid der formodes at være behov for til at finde en eller flere købere til det pågældende aktiv d) aktivets specifikke løbetidsprofil e) hvorvidt ELTIF-forvalteren på grundlag af en vurdering, der skal foretages med passende dygtighed, omhu og hurtighed ved afslutningen af planen forventer, at følgende risici opstår: i) en risiko i forbindelse med lovmæssige ændringer, der kan påvirke markedet for potentielle købere ii) en politisk risiko, der kan påvirke markedet for potentielle købere f) administratorens vurdering af, hvorvidt de elementer, der er angivet i litra a) og b), kan blive påvirket negativt i løbet af afhændelsesperioden under de generelle økonomiske forhold på det eller de markeder, der er relevante for aktivet. Artikel 4 Kriterier for værdiansættelse for de aktiver, som skal afhændes 1. Med henblik på artikel 21, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2015/760 skal værdiansættelsen for de aktiver, der skal afhændes, opfylde følgende kriterier: a) Den skal påbegyndes, så snart det er hensigtsmæssigt, og i god tid før fristen for videregivelse af den specificerede plan for korrekt afhændelse af ELTIF'ens aktiver til ELTIF'ens kompetente myndighed. DA 8 DA

9 b) Den skal afsluttes højst seks måneder før den frist, som er omhandlet i litra a). 2. Værdiansættelser foretaget i henhold til artikel 19 direktiv 2011/61/EU kan tages i betragtning, når en værdiansættelse er afsluttet højst seks måneder før den frist, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel. Artikel 5 Specifikationer for faciliteter for detailinvestorer 1. Med henblik på artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2015/760 skal en ELTIFforvalter oprette faciliteter med henblik på varetagelsen af følgende opgaver: a) behandle detailinvestorers tegnings-, betalings-, tilbagekøbs- og indløsningsordrer i forbindelse med andele eller kapitalandele i ELTIF'en i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i ELTIF'ens markedsføringsdokumenter b) give detailinvestorer oplysninger om, hvordan ordrer, der er omhandlet i litra a), kan foretages, og hvordan tilbagekøb og indløsning betales c) lette håndteringen af oplysninger om detailinvestorers udøvelse af deres rettigheder som følge af deres investeringer i ELTIF'en i den medlemsstat, hvor ELTIF'en markedsføres d) give detailinvestorer adgang til følgende, med henblik på nærmere undersøgelse og med henblik på at få eksemplarer heraf: i) ELTIF'ens regler eller vedtægter ii) ELTIF'ens seneste årsberetning e) give investorerne oplysninger af relevans for de opgaver, de varetager, på et varigt medium som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i direktiv 2009/65/EF. 2. ELTIF-forvalteren skal sikre, at de faciliteter, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2015/760, har følgende tekniske infrastruktur: a) De varetager deres opgaver på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor ELTIF'en markedsføres. b) De varetager deres opgaver ved personligt fremmøde, telefonisk eller elektronisk. 3. ELTIF-forvalteren skal sikre, at de faciliteter, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2015/760, er af følgende typer og har følgende kendetegn: a) De varetages af en eller flere enheder, som enten ELTIF-forvalteren eller en tredjepartsenhed, der underlagt regulering vedrørende de opgaver, der skal varetages. b) Hvis faciliteterne varetages af en tredjepartsenhed, modtager denne alle relevante oplysninger og dokumenter fra ELTIF-forvalteren. c) Hvis faciliteterne varetages af en tredjepartsenhed, fremgår udpegelsen af denne enhed af en skriftlig aftale. Den skriftlige aftale skal angive, hvilke af de i stk. 1 omhandlede opgaver der ikke varetages af ELTIF-forvalteren. DA 9 DA

10 Artikel 6 Overgangsbestemmelser En ELTIF, der er godkendt i henhold til forordning (EU) 2015/760 før ikrafttrædelsen af nærværende forordning, anses for at opfylde kravene i nærværende forordnings artikel 2. En ELTIF, der er godkendt i henhold til forordning (EU) 2015/760 før ikrafttrædelsen af nærværende forordning, skal anvende artikel 1, 3, 4 og 5 i nærværende forordning fra den [OP please set concrete date: first day of the month 1 year after the entry into force of this Regulation]. Artikel 7 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 10 DA

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) 13471/16 EF 309 ECOFIN 929 DELACT 219 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2016 C(2016) 4389 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.7.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, L 188/106 12.7.2019 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1160 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grænseoverskridende distribution af kollektive

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 24. maj 2019 (OR. en) 2018/0041 (COD) PE-CONS 53/19 EF 74 ECOFIN 175 IA 66 CODEC 449 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 343/48 22.12.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2417 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 4. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.10.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 om supplerende bestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2019 C(2019) 3785 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2017 C(2017) 6946 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.10.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2018 C(2018) 4364 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.7.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2016 C(2016) 2783 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.5.2016 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.9.2018 L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1221 af 1. juni 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.11.2018 L 274/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4379 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/438 for så vidt angår depositarers

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 27.12.2017 Den Europæiske Unions Tidende L 345/27 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2395 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 304/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2154 af 22. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2016 C(2016) 8542 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.12.2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2012 for så

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 30.1.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11481/2018 (POOL/E1/2018/11481/11481-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af delegeret forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) 7647/17 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: D049972/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 1. december 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5806 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU om anerkendelse af, at Argentinas

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2018 COM(2018) 275 final 2018/0130 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere