1. ANVISNINGER FOR BRUG ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK SIKKERHEDSANVISNINGER BRUG AF APPARATET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK SIKKERHEDSANVISNINGER BRUG AF APPARATET LÆR DIT APPARAT AT KENDE INDEN INSTALLATION BRUG AF KOMFURPLADEN Tænding af komfurpladens gasblus Praktiske råd angående brugen af komfurpladens gasblus Kogegrejets diameter FRONTPANEL BRUG AF OVNEN Generelle råd og advarsler omkring brugen Afkølingsblæser Brug af den elektriske grill Brug af grillen ADVARSEL Opbevaringsrum (kun på visse modeller) ELEKTRONISK TÆND/SLUK-UR Justering af klokkeslættet Halvautomatisk tilberedning Automatisk tilberedning Afslutning af tilberedningen Minutur Justering af alarmens lydstyrke Afbrydelse af alarmen Sletning af indstillede data Ændring af indstillede data RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af rustfrit stål Almindelig daglig rengøring Pletter og madrester Rengøring af komfurpladens enkeltdele Rengøring af ovnen Rengøring af glas i ovnlåge EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE Smøring af gashanerne og termostaten i gasovnen Udskiftning af pære Fjernelse af ovnlåge Fjernelse af tætningsliste INSTALLATION AF APPARATET Elektrisk tilslutning Rumudluftning Bortledning af røg fra forbrænding Tilslutning af gas Tilslutning til naturgas og flaskegas (Se tilslutningsdiagrammet) Tilslutning til flaskegas TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER Udskiftning af dyser på komfurplade Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 70 cm) Gasblussenes placering på komfurpladen (mod. 70 cm) Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 90 cm) Gasblussenes placering på komfurpladen (mod. 90 cm) AFSLUTTENDE ARBEJDE Regulering af gasblussenes minimumsniveau for by- og naturgas Regulering af gasblussenes minimumsniveau for flaskegas Placering og planstilling af apparatet (kun på visse modeller)...25 ANVISNINGER TIL BRUGEREN: Disse anvisninger rummer gode råd, en beskrivelse af betjeningen og vejledning angående rengøring og vedligeholdelse af apparatet. ANVISNINGER TIL INSTALLATØREN: Disse anvisninger er til den autoriserede installatør, som skal installere og igangsætte apparatet og udføre en inspektionstest. 3

2 Anvisninger for brug 1. ANVISNINGER FOR BRUG DENNE VEJLEDNING HØRER MED TIL APPARATET OG DEN SKAL DERFOR OPBEVARES I SIN HELHED OG VÆRE LET TILGÆNGELIG I HELE KOMFURPLADENS LEVETID. VI ANBEFALER, AT DU LÆSER DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT, FØR DU TAGER KOMFURPLADEN I BRUG. INSTALLATION SKAL FORETAGES AF EN AUTORISERET INSTALLATØR I HENHOLD TIL GÆLDENDE FORSKRIFTER. DETTE APPARAT ER GODKENDT TIL PRIVAT BRUG OG OVERHOLDER DE AKTUELT GÆLDENDE EU-DIREKTIVER. APPARATET ER KONSTRUERET TIL FØLGENDE FUNKTIONER: TILBEREDNING OG OPVARMNING AF MAD. ANDEN BRUG AF APPARATET ANSES FOR URETMÆSSIG. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR VED URETMÆSSIG BRUG. BRUG ALDRIG DETTE APPARAT TIL RUMOPVARMNING. EFTERLAD IKKE EMBALLAGEN I HJEMMET. SORTÉR DE FORSKELLIGE EMBALLAGETYPER OG AFLEVÉR DEM PÅ DEN NÆRMESTE SÆRLIGE AFFALDSPLADS. DETTE APPARAT ER FORSYNET MED MÆRKNING SOM FORESKREVET I EU-DIREKTIVET 2002/ 96/EF OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE). DETTE DIREKTIV FASTLÆGGER RETNINGSLINIERNE FOR INDSAMLING OG GENBRUG AF APPARATER OG ER GÆLDENDE I HELE EU. DÆK IKKE VENTILATIONSÅBNINGER ELLER VARMESPREDNINGSSPALTER TIL. IDENTIFIKATIONSPLADEN MED TEKNISKE SPECIFIKATIONER, SERIENUMMER OG CD- MÆRKNINGEN ER PLACERET SYNLIGT I OPBEVARINGSRUMMET. DENNE PLADE MÅ IKKE FJERNES. BRUG IKKE METALSVAMPE ELLER SKARPE SKRABERE: DE KAN ØDELÆGGE OVERFLADEN. BRUG ET ALMINDELIGT IKKE-SLIBENDE MIDDEL OG OM NØDVENDIGT EN TRÆ- ELLER PLASTIKSKRABER. SKYL GRUNDIGT OG TØR EFTER MED EN BLØD KLUD ELLER ET VASKESKIND. FJERN STRAKS SUKKERHOLDIGE MADRESTER (SÅSOM MARMELADE) FRA OVNEN. HVIS DE FÅR LOV AT BRÆNDE HELT FAST, KAN DE ØDELÆGGE OVNENS EMALJEBELÆGNING. Producenten er ikke ansvarlig for kvæstelser eller materielle skader forårsaget af manglende overholdelse af ovenstående instruktioner eller ulovlig manipulation med en eller flere af apparatets dele og brug af uoriginale reservedele. 4

3 Anvisninger for bortskaffelse 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK Vi bruger udelukkende ikke-forurenende, miljøvenlige og genanvendelige materialer til at emballere vores apparater. Vi beder dig samarbejde med os ved at bortskaffe emballagen korrekt. Kontakt din lokale forhandler eller de relevante lokale myndigheder for at få adressen på den nærmeste affaldsstation med affaldssortering. Lad ikke emballagen eller dele af den ligge og flyde. Visse emballagedele, især plastposer, kan være farlige for børn, da de kan blive kvalt i dem. Dit gamle apparat skal også bortskaffes korrekt. Vigtigt: Aflevér apparatet på den nærmeste genbrugsstation eller affaldsstation med affaldssortering. Korrekt bortskaffelse sikrer, at værdifulde materialer kan genindvindes. Før du kasserer apparatet, skal du fjerne låger og lade eventuelle plader sidde i. Dette forhindrer, at børn under leg kan klatre ind og ved et uheld blive fanget inden i apparatet. Klip også strømkablet af og fjern det og stikket. 5

4 Sikkerhedsanvisninger 3. SIKKERHEDSANVISNINGER SE INSTALLATIONSANVISNINGERNE FOR GAS- OG ELAPPARATER, SIKKERHEDSREGLERNE OG KRAVENE TIL UDLUFTNING. FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD PÅBYDER LOVEN, AT ALLE ELAPPARATER SKAL INSTALLERES OG SERVICERES AF FAGFOLK, SOM KENDER OG OVERHOLDER DE GÆLDENDE FORSKRIFTER OG REGLER. VORES GODKENDTE INSTALLATØRER UDFØRER DETTE ARBEJDE PÅ EN SIKKER OG TILFREDSSTILLENDE MÅDE. FRAKOBLING AF GAS- OG ELAPPARATER BØR ALTID UDFØRES AF EN FAGLÆRT PERSON. KONTROLLÉR, AT STIKKET OG VÆGGENS STIKKONTAKT ER KOMPATIBLE OG OPFYLDER KRAVENE I DE GÆLDENDE FORSKRIFTER. DER SKAL VÆRE ADGANG TIL STIKKONTAKTEN, NÅR APPARATET ER BYGGET IND. TRÆK ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I STRØMKABLET. DETTE APPARAT MÅ IKKE PLACERES OG INSTALLERES PÅ EN SOKKEL. DET ELEKTRISKE SYSTEM SKAL FORBINDES TIL JORD SOM FORESKREVET I DE GÆLDENDE SIKKERHEDSREGLER. FORETAG EN KORT INSPEKTIONSTEST AF APPARATET EFTER INSTALLATION I HENHOLD TIL NEDENSTÅENDE ANVISNINGER. HVIS APPARATET IKKE FUNGERER, SKAL DET FRAKOBLES STRØMFORSYNINGEN. KONTAKT DERPÅ DET NÆRMESTE TEKNISKE SERVICECENTER. FORSØG ALDRIG AT REPARERE APPARATET. SÆT IKKE KOGEGREJ MED UJÆVN BUND PÅ KOMFURPLADENS GRYDERISTE. BRUG IKKE KOGEGREJ, DER RAGER UD OVER KOMFURPLADEN. SÆT ALDRIG BRANDFARLIGE GENSTANDE I OVNEN: DE KAN ANTÆNDES OG FORÅRSAGE BRAND. UNDER BRUG BLIVER APPARATET MEGET VARMT. PAS PÅ, AT DU IKKE RØRER VED VARMELEGEMERNE I OVNEN. HOLD FAST I GLASLÅGET MED EN HÅND, NÅR DET SÆNKES NED OVER KOMFURPLADEN. ADVARSEL: GLASLÅGET KAN SPLINTRE, HVIS DET OPVARMES. SLUK ALLE GASBLUS OG LAD DEM KØLE AF, FØR DU SÆNKER GLASLÅGET. APPARATET ER KUN TIL BRUG FOR VOKSNE. LAD IKKE BØRN LEGE MED DET ELLER OPHOLDE SIG I NÆRHEDEN AF DET. NÅR GRILLEN ER I BRUG, KAN DE TILGÆNGELIGE DELE BLIVE EKSTREMT VARME: HOLD BØRN LANGT VÆK FRA OVNEN. KONTROLLÉR, AT ALLE KNAPPER STÅR PÅ (SLUKKET), NÅR DU ER FÆRDIG MED AT BRUGE KOMFURET. INDEN APPARATET TAGES I BRUG, SKAL ALLE AFTAGELIGE MÆRKATER OG EVENTUEL BESKYTTELSESMATERIALE FJERNES FRA APPARATETS YDER- OG INDERSIDE. DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING. Producenten fralægger sig alt ansvar for kvæstelser eller materielle skader forårsaget af manglende overholdelse af ovennævnte forskrifter eller af indgriben i apparatets dele eller brug af uoriginale reservedele. 6

5 4. BRUG AF APPARATET Apparatet er fremstillet til privat brug og er egnet til tilberedning og opvarmning af mad. Apparatet er ikke projekteret og fremstillet til professionel brug. Smeg fralægger sig alt ansvar for skader, som skyldes forkert brug af apparatet. Advarsel: Producenten fralægger sig alt ansvar for kvæstelser eller materielle skader forårsaget af manglende overholdelse af ovennævnte forskrifter eller af indgriben i apparatets dele eller brug af uoriginale reservedele. 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE BAGKANT KOMFURPLADE FRONTPANEL OVNRUM OPBEVARINGSRUM (KUN PÅ VISSE MODELLER) 6. INDEN INSTALLATION Efterlad ikke emballagen i hjemmet. Sortér de forskellige emballagetyper og aflevér dem på den nærmeste særlige affaldsplads. Rengør apparatets inderside for at fjerne eventuelle rester fra fremstillingen. For yderligere oplysninger om rengøring henvises til kapitel 11. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE. Før ovnen og grillen bruges første gang, skal du forvarme dem til maks. temperatur længe nok, til at evt. olieholdige rester fra fremstillingen brændes væk, da de kan give afsmag i maden. Tænd/sluk-urets display blinker og viser efter et strømsvigt. For yderligere oplysninger om justering henvises til afsnit 10. ELEKTRONISK TÆND/SLUK-UR. 7

6 7. BRUG AF KOMFURPLADEN 7.1 Tænding af komfurpladens gasblus Før du tænder gasblussene, skal du kontrollere at flammesprederne er i den korrekte stilling og at gasblussenes dæksler er på plads, idet du sikrer dig, at hullerne A i flammesprederne passer med gnisttænderne og termoelementerne. Løft glaslåget inden tænding af gasblussene. Sluk alle gasblus og vent, indtil de er afkølet, inden låget lukkes. Gryderisten B (ekstraudstyr) er beregnet til en wok (kinesisk pande). For at modvirke slid på komfurpladen har vi udstyret komfuret med et hævet grydestativ C, som skal placeres under gryder, hvis diameter er større end 26 cm. Det medfølgende reduktionsstativ C bruges også til små gryder. Mærket ved siden af knappen angiver hvilket gasblus, knappen svarer til. Apparatet har en elektronisk tænder. Tryk knappen ind og drej den mod uret hen på symbolet for minimumsflamme, indtil gasblusset tænder. På modeller med sikkerhedsventiler skal knappen holdes trykket nede i et par sekunder for at sikre opvarmning af termoelementet. Gasblusset kan gå ud, hvis du slipper knappen for tidligt: Dette betyder, at termoelementet endnu ikke er tilstrækkeligt varmt. Vent et øjeblik, tænd gasblusset på ny og hold knappen trykket nede i længere tid. Dette er ikke nødvendigt, hvis gasblussene ikke er udstyret med termoelement. På modeller med termoelementer findes der en sikkerhedsventil, der aktiveres, hvis gasblusset skulle gå ud. Dette afbryder gastilførslen, også selvom hanen stadig står åben. 7.2 Praktiske råd angående brugen af komfurpladens gasblus Gør følgende for at få optimalt udbytte af gasblussene og et reduceret gasforbrug: Brug kogegrej, som har låg, og som passer i størrelse til gasblusset, så flammerne ikke slikker op langs siderne (se afsnit 7.3 Kogegrejets diameter ). Når vandet når kogepunktet, skal du skrue ned for flammen, så vandet ikke koger over. For at undgå forbrændinger og skade på komfurpladen skal alle gryder og pander placeres inden for komfurpladens kanter. Kogegrejet skal have en plan og glat bund. Når du bruger fedtstoffer eller olie, skal du være meget forsigtig, så de ikke overophedes og bryder i brand. Hvis flammen ved et uheld går ud, skal du slukke med knappen og vente i mindst 1 minut, før du tænder gasblusset igen. 8

7 7.3 Kogegrejets diameter GASBLUS 1. Lille 2. Mellem 4. Tredobbelt Ø MIN. OG MAKS. (I CM) GASBLUS 1. Lille 2. Mellem 3. Stort 4. Tredobbelt Ø MIN. OG MAKS. (I CM)

8 8. FRONTPANEL Alle komfurets knapper sidder på frontpanelet. Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af de anvendte symboler. TERMOSTATKNAP FORRESTE VENSTRE GASBLUS FUNKTIONSKNAP BAGESTE VENSTRE GASBLUS BAGESTE HØJRE GASBLUS FORRESTE HØJRE GASBLUS CENTRALT GASBLUS Hvis komfuret er udstyret med elektronisk tænd/sluk-ur, skal du kontrollere, at symbolet på displayet, inden ovnen benyttes (se afsnit 10. ELEKTRONISK TÆND/SLUK-UR ). vises KONTROLKNAP TIL KOMFURPLADENS GASBLUS Flammen tændes ved at trykke på knappen og dreje den mod uret til positionen for minimumsflamme. Justér flammen ved at dreje knappen mellem maks. ( ) og minimum ( ). Gasblusset slukkes, når knappen drejes tilbage til positionen. TERMOSTATKNAP Tilberedningstemperaturen vælges ved at dreje knappen med uret hen på den ønskede temperatur mellem 50 C og 260 C. Når den orange indikator lyser, er ovnen ved at varme op. Når indikatoren slukkes, har ovnen den valgte temperatur. Når indikatoren blinker, er ovntemperaturen stabil på den valgte temperatur. 10

9 FUNKTIONSKNAP Elovnens forskellige funktioner passer til forskellige tilberedningsmåder. Indstil først den ønskede funktion og derpå temperaturen med termostatknappen. OVER- OG UNDERVARME GRILL + BLÆSER UNDERVARME OVER- OG UNDERVARME + VARMLUFT LILLE GRILL + GRILLSPID VARMLUFT STOR GRILL OPTØNING 11

10 9. BRUG AF OVNEN På modeller med elektronisk tænd/sluk-ur, skal du kontrollere, at symbolet ovnen benyttes. vises på displayet, inden 9.1 Generelle råd og advarsler omkring brugen Før ovnen og grillen benyttes første gang, skal du forvarme den til maks. temperatur (260 C for elovn) længe nok, til at evt. olieholdige rester fra fremstillingen brændes væk, da de kan give afsmag i maden. Tænd/sluk-urets display blinker og viser efter et strømsvigt. For yderligere oplysninger om justering henvises til afsnit 10. ELEKTRONISK TÆND/SLUK-UR. Ovntilbehøret, som kommer i berøring med maden, er fremstillet af materialer, som overholder kravene i EU-direktivet 89/109/EØF af og de gældende forskrifter. ADVARSEL: Gasovnen tændes med ovnlågen stående åben. Ovnen er udstyret med et sikkerhedssystem, som forhindrer gasblusset i at tændes, når ovnlågen er lukket. Hvis dette gøres forkert, skal du åbne ovnlågen og vente nogle sekunder, før du tænder en gang til. For at undgå problemer som følge af damp i ovnen, skal ovnlågen åbnes i to trin: halvt åben (ca. 5 cm) i 4-5 sekunder og derpå helt åben. Hold ovnlågen åben i så kort tid som muligt, når du tilser maden. Dermed undgår du, at ovntemperaturen falder og måske ødelægger maden. 9.2 Afkølingsblæser Apparatet er udstyret med en afkølingsblæser, som aktiveres få minutter efter slukning af ovnen. Blæseren skaber en normal luftstrøm, som strømmer ud fra bunden midt på ovnens forside og som kan fortsætte i kort tid, efter at ovnen er slukket. 9.3 Brug af den elektriske grill Til kortvarig tilberedning (eksempelvis gratinering af retter, som allerede er færdige), vælg den almindelige grillfunktion eller og drej termostatknappen til maks. temperatur. Funktionen med varmluftsgrill (kun på visse modeller) gør det muligt at udføre den aktuelle tilberedning, idet blæserens funktion sikrer, at varmen trænger ind i maden. Denne tilberedning sker ved at vælge funktionen med varmluftsgrill og dreje termostatknappen til den ønskede tilberedningstemperatur (indstil aldrig en temperatur på mere end 200 C) Montering af stativ til grillspid Placér stativet til grillspiddet på den anden ribbe fra neden således, at holderen til anbringelse af spiddet vender ud mod ovnlågen. Anbring grillspiddet som vist i figuren (1) og skub stativet ind i ovnen, indtil spiddets ende er placeret ved hullet til motoren for det roterende grillspid. Løft og pres herefter grillspiddet mod venstre, indtil det er anbragt i samme position som vist i figuren (2). For at aktivere denne funktion er det nødvendigt at dreje funktionsknappen til position. Dette skal finde sted, når ovnen er kold og slukket. Efter tilberedning på denne måde skal grillspiddet fjernes fra hullet (3). Herefter skal stativet trækkes udad således, at grillspiddet fjernes fra ovnen (4). 1) 2) 3) 4) 12

11 9.4 Brug af grillen Lad ovnen varme op i 5 minutter (angives ved tænding af den røde indikator), før du sætter maden ind. Du bør krydre maden før tilberedning. Du bør også pensle maden med olie eller smeltet smør før tilberedningen. Sæt en bradepande ind underneden for at opsamle fedt og saft. Du bør placere ovnristen med maden på en af de ribber, der findes i ovnen. Brug evt. nedenstående vejledning: FØDEVARER Fladt eller tyndskåret kød RIST I RIBBE Rullesteg 2-3 Fjerkræ ADVARSEL Tilberedningstiden med grillfunktionen må ikke være længere end 60 minutter. Ovnlågen skal være lukket, når du tilbereder med grill og grill/grillspid. For at undgå overophedning, når du bruger ovnen eller grillen, skal du altid lade apparatets glaslåg stå åbent. Under og efter brug er de tilgængelige dele af ovnen meget varme og du skal derfor sørge for, at børn ikke kommer i nærheden af den. Når du tilbereder med grillspid, skal du sætte en af de bradepander, der følger med ovnen, på den nederste ribbe, så fedt og saft opsamles. Fjern alle ubrugte bageplader og riste fra ovnen, når du bruger den. Dæk ikke ovnbunden med alufolie under tilberedningen og placér ikke bradepander og plader på den, da det kan ødelægge emaljebelægningen. Placér bagepapiret, så det ikke forhindrer varmecirkulationen i ovnen. 9.6 Opbevaringsrum (kun på visse modeller) Der findes et opbevaringsrum under ovnen. Du får adgang til det ved at trække i lågens øverste kant. Opbevar aldrig brandbare ting, såsom klude, papir og lignende i rummet. Det er kun beregnet til apparatets metaltilbehør. Du må aldrig åbne opbevaringsrummet, når ovnen er tændt eller stadig varm. Temperaturen i rummet kan være meget høj. 3 13

12 10.ELEKTRONISK TÆND/SLUK-UR FUNKTIONER MINUTUR KNAP FOR TILBEREDNINGSTID TILBEREDNING SLUT TIDSINDSTILLING TILBAGE TIDSINDSTILLING FREM 10.1 Justering af klokkeslættet Når du bruger ovnen første gang eller efter strømafbrydelse, blinker displayet og viser. Hold begge knapperne og trykket nede og tryk samtidig på knappen til ændring af værdien eller : Når du trykker på knappen, stilles tiden enten frem eller tilbage med et minut ved hvert tryk. Tryk på en af de to knapper, indtil klokkeslættet vises på displayet. Indstil den ønskede funktion og temperatur, før du bruger tænd/sluk-uret Halvautomatisk tilberedning Brug denne indstilling til auto-sluk af ovnen, når tilberedningstiden er slut. Når der trykkes på knappen, tændes displayet og viser. Hold knappen trykket nede og tryk samtidig på knappen til ændring af værdien eller for at indstille tilberedningstiden. Når knappen slippes, starter nedtællingen af den programmerede tilberedningstid og displayet viser det aktuelle klokkeslæt sammen med symbolerne A og Automatisk tilberedning Brug denne indstilling til automatisk tænd og sluk af ovnen. Når der trykkes på knappen, tændes displayet og viser. Hold knappen trykket nede og tryk samtidig på knappen til ændring af værdien eller for at indstille tilberedningstiden. Når der trykkes på knappen, vises summen af klokkeslættet + tilberedningstiden. Hold knappen trykket nede og tryk samtidig på knappen eller for at justere sluttidspunktet for tilberedningen. Slip knappen for at starte den programmerede tilberedningstid. Displayet viser herefter klokkeslættet sammen med symbolerne A og. Efter indstilling er det muligt at se den resterende tilberedningstid ved at trykke på knappen. Tryk på knappen for at se sluttidspunktet for tilberedningen. Indstilling af inkonsekvente værdier forhindres af det logiske system (eksempelvis accepterer tænd/sluk-uret ikke modsætningen mellem en tilberedningstid og en længere tidsperiode) Afslutning af tilberedningen Ovnen slukkes automatisk, når tilberedningen er slut og samtidig høres en lydalarm. Efter slukning af alarmen viser displayet atter klokkeslættet sammen med symbolet ovnen er vendt tilbage til funktionen for manuel betjening., der angiver, at 14

13 10.5 Minutur Tænd/sluk-uret kan også bruges som et almindeligt minutur. Når der trykkes på knappen, viser displayet. Hold knappen trykket nede og tryk samtidig på knappen eller. Når knappen slippes, starter den programmerede tælling og displayet viser klokkeslættet sammen med symbolet. Efter indstilling er det muligt at se den resterende tid ved at trykke på knappen. Når tænd/sluk-uret bruges som minutur, slukkes ovnen ikke efter udløbet af den programmerede tilberedningstid Justering af alarmens lydstyrke Lydalarmens styrke kan indstilles til tre forskellige niveauer. Dette sker ved at trykke på knappen Afbrydelse af alarmen Alarmen afbrydes automatisk efter syv minutter. Alarmen kan afbrydes manuelt ved at trykke samtidig på knapperne og. Drej alle knapper til 0 for at slukke apparatet Sletning af indstillede data Efter indstilling af programmet holdes knappen for funktionen, som skal slettes, nede mens samtidig nås ved hjælp af knappen eller. Sletningen af tidsindstillingen opfattes af tænd/sluk-uret som afslutning af tilberedningen Ændring af indstillede data De indstillede data vedrørende tilberedningen kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt ved at holde funktionsknappen trykket nede og samtidig justere ved hjælp af knappen eller. 15

14 11.RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 11.1 Rengøring af rustfrit stål For at holde de rustfrie ståloverflader i god stand, skal du rengøre dem efter hver brug, når komfuret er kølet af Almindelig daglig rengøring Brug altid kun specialrengøringsmidler uden slibemidler eller klorbaserede syrer til at rengøre og bevare de rustfrie ståloverflader. Således bruges rengøringsmidlet: Hæld midlet på en fugtig klud og tør overfladerne af. Skyl grundigt og tør efter med en blød klud eller et vaskeskind Pletter og madrester Brug ikke metalsvampe eller skarpe skrabere: de kan ødelægge overfladen. Brug et almindeligt ikke-slibende middel og om nødvendigt en træ- eller plastikskraber. Skyl grundigt og tør efter med en blød klud eller et vaskeskind. Fjern straks sukkerholdige madrester (såsom marmelade) fra ovnen. Hvis de får lov at brænde helt fast, kan de ødelægge ovnens emaljebelægning Rengøring af komfurpladens enkeltdele Glaslåg Hvis du spilder væske på det lukkede glaslåg, skal du fjerne væsken omhyggeligt med en klud, før du løfter glaslåget Gryderiste Fjern gryderistene og vask dem i varmt vand tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Sørg for at fjerne alle fastbrændte madrester. Sæt dem tilbage på komfurpladen. Da ristene kommer i kontakt med flammerne, kan belægningen på den del af gryderisten, der er nær varmen, ændre farve. Dette er helt normalt og har ingen indflydelse på gryderistens funktion Blusdæksler og flammespredere Blusdækslerne og flammesprederne kan tages af, så de let kan rengøres. Rengør dem i varmt vand tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Sørg for at få alle fastbrændte madrester af og vent, indtil de er tørre. ADVARSEL: Vask dem ikke af i opvaskemaskine. De kan eventuelt lægges i blød i varmt vand og rengøringsmiddel. Sæt flammesprederne på igen, idet du kontrollerer, at de sidder korrekt i de rette holdere med de rette dæksler således, at hullerne A i flammesprederne passer med gnisttænderne og termoelementerne Gnisttændere og termoelementer For at fungere korrekt skal gnisttænderne og termoelementerne holdes rene (gælder kun modeller, der har gnisttændere og termoelementer). Kontrollér dem regelmæssigt og rengør dem efter behov med en fugtig klud. Evt. indtørrede rester kan fjernes med en tandstikker eller en nål. 16

15 11.5 Rengøring af ovnen For at holde ovnen i god stand er det nødvendigt at rengøre den regelmæssigt. Lad først ovnen afkøle. Fjern alle de aftagelige dele. Rengør ovnristene med varmt vand tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Skyl efter og tør. Benyt ikke damp til indvendig rengøring af ovnen Rengøring af glas i ovnlåge Ovnlågens glas bør rengøres jævnligt. Tør det af med køkkenrulle. Hvis pletterne sidder fast, kan glasset rengøres med en fugtig svamp med almindeligt rengøringsmiddel. 17

16 12.EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE Det kan være nødvendigt at foretage særlig vedligeholdelse af ovnen eller udskifte dele, f.eks. isoleringspakninger og elpærer, på grund af slitage. De følgende anvisninger fortæller, hvordan du foretager sådanne små vedligeholdelsesopgaver. Apparatet skal frakobles strømforsyningen, før du foretager vedligeholdelse, hvor du får adgang til strømførende dele Smøring af gashanerne og termostaten i gasovnen Efter en tid kan gashanerne og termostaten i gasovnen blive vanskelige at dreje eller sætte sig fast. Hvis dette sker, skal de renses indvendigt og gensmøres. Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret tekniker Udskiftning af pære Fjern beskyttelsesglasset A ved at dreje det mod uret. Udskift pæren B med en tilsvarende pære (25 W). Montér beskyttelsesglasset A på ny. Benyt kun pærer, der er beregnet til ovn (temperatur på 300 C) Fjernelse af ovnlåge Løft grebene B og tag fat i ovnlågen med begge hænder i nærheden af hængslerne A. Hæv ovnlågen således, at der dannes en vinkel på ca. 45 og fjern den. Den efterfølgende montering sker ved at indsætte hængslerne A i rillerne. Lad herefter ovnlågen sænke sig og afhægt grebene B Fjernelse af tætningsliste Ovnlågens tætningsliste kan fjernes for at muliggøre grundig rengøring af ovnen. Inden fjernelse af tætningslisten er det nødvendigt at fjerne ovnlågen som beskrevet ovenfor. Hæv tapperne i hjørnerne som vist i figuren efter fjernelse af ovnlågen. 18

17 Anvisninger til installatøren 13.INSTALLATION AF APPARATET Apparatet skal installeres af en autoriseret installatør og installationen skal ske med overholdelse af de gældende forskrifter. Afhængigt af den konkrete installationstype tilhører apparatet klasse 1 eller klasse 2 (underklasse 1). Apparatet kan anbringes op ad vægge, hvor en af væggene er højere end komfurpladen, men der skal være en afstand på min. 50 mm mellem apparatets side og væggen som vist i tegning A og B vedrørende installationsklasserne. Hylder eller emhætter skal monteres min. 750 mm over komfurpladen. A) B) A) B) 13.1 Elektrisk tilslutning Kontrollér, at strømkablets spænding og kapacitet stemmer overens med de data, der er angivet på pladen i opbevaringsrummet. Denne plade må ikke fjernes. Hvis der benyttes en fast tilslutning, skal strømkablet udstyres med en flerpolet afbryder med en kontaktåbningsafstand på 3 mm eller derover. Placér afbryderen et lettilgængeligt sted nær apparatet. Strømtilslutningen kan være fast eller med stik og stikkontakt. I sidstnævnte tilfælde skal såvel stik som stikkontakt være egnet til det anvendte strømkabel og overholde de gældende forskrifter. Uanset tilslutningsmåde, er en jording af apparatet absolut påkrævet. Før tilslutningen skal det kontrolleres, at forsyningskablet er passende forbundet til jord. Undgå at bruge dæmpere, adaptere eller shuntledninger. Ved drift på V~: Brug et trepolet H05RR-F/H05V2V2-F Kabel 3 x 1,5 mm 2. Den kabelende, der skal tilsluttes apparatet, skal have en jordledning (gul-grøn), der er mindst 20 mm længere. 19

18 Anvisninger til installatøren Producenten fralægger sig alt ansvar for kvæstelser eller materielle skader forårsaget af manglende overholdelse af ovennævnte forskrifter eller af indgriben i apparatets dele Rumudluftning Rummet, hvor apparatet står, bør have lufttilførsel i henhold til B.S 5440 del 2, I alle rum skal der være et vindue, der kan åbnes eller tilsvarende, og i nogle rum skal der også være permanent udluftning. 2 For rumvolumen under 5 m 3 kræves der et aftræksrør på 100 cm 2. 3 Hvis rummet har en direkte udgang til det fri og rummet overstiger 1 m 3, er et aftræksrør ikke påkrævet. 4 For rumvolumen på mellem 5 m 3 og 10 m3 kræves der et aftræksrør på 50 cm 2. 5 Hvis der er andre gasapparater i samme rum, bør du konsultere B.S 5440, del ang. kravene til aftræksrør. 6 Dette apparat må ikke installeres i et værelse med køkkenniche på under 20 m 3 eller i et badeværelse. Vinduerne eller den permanente udluftning bør derfor ikke blokeres eller fjernes, uden at man kontakter en installatør fra Corgi gas først. Forsømmelse mht. korrekt installation er farligt og kan resultere i retsforfølgelse Bortledning af røg fra forbrænding Bortledningen af røgen fra forbrændingen skal foregå ved hjælp af emhætter, der er sluttet til et naturligt og effektivt aftræk, eller ved hjælp af forceret udsugning. Et effektivt udsugningssystem kræver nøje planlægning af den tekniker, som er autoriseret til udformning af udsugningssystemet. Systemet skal udformes med overholdelse af de positioner og afstande, som er fastsat i de gældende forskrifter. Installatøren skal udstede en overensstemmelseserklæring efter udførelse af indgrebet Tilslutning af gas Installationen med gummislange som foreskrevet i de gældende forskrifter skal udføres således, at slangens længde ikke overskrider 1,5 m. Kontrollér, at slangen ikke kommer i kontakt med bevægelige dele eller sammenpresses. Slangens indvendige diameter skal være 8 mm til FLYDENDE GAS og 13 mm til NATURGAS og BYGAS. Kontrollér, at følgende betingelser er opfyldt: Kontrollér, at slangen er fastgjort til slangeholderen ved hjælp af sikkerhedsstropper. Kontrollér, at slangen ikke på noget sted er i kontakt med varme vægge (maks. 50 C). Kontrollér, at slangen ikke udstrækkes for meget eller spændes samt at den ikke bøjes eller sammenpresses. Kontrollér, at slangen ikke kommer i kontakt med skarpe genstande eller skarpe hjørner. Kontrollér, at slangen er tæt og der ikke slipper gas ud i omgivelserne. Forsøg ikke at reparere den. Udskift den med en ny slange. Kontrollér, at slangens udløbsdato (trykt på slangen) ikke er overskredet. TILSLUTNINGEN MED GUMMISLANGER SOM FORESKREVET I DEN GÆLDENDE LOVGIVNING KAN KUN FINDE STED, HVIS DER ER MULIGT AT KONTROLLERE SLANGEN I DENS FULDE LÆNGDE Tilslutning til naturgas og flaskegas (Se tilslutningsdiagrammet) Tilslut apparatet ved hjælp af bøjelige slanger af bajonettypen i henhold til B.S669. Slangetilslutningen bagpå apparatet har et ½" BSP indvendigt gevind.montér pakningen C mellem den bøjelige tilslutning Log apparatets tilslutningsrør B. Når du foretager tilslutningen, skal du sikre dig, at komfuretikke udsættes for belastning og at slangen ikke kommer i kontakt med skarpekanter. Hvis tilslutningen sker til flaskegas, skal bajonetslangen have rødebånd. 20

19 Anvisninger til installatøren 13.6 Tilslutning til flaskegas Benyt en trykregulator, som opfylder kravene i den gældende lovgivning, og tilslut gasflasken medoverholdelse af kravene i den gældende lovgivning. Kontrollér, at forsyningstrykket er i overensstemmelse med de værdier, der er beskrevet i tabellen iafsnit 14.2 Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 70 cm) / 14.4 Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 90 cm). Fastspænd den lille slangeholder F på den store slangeholder A. Slut slangeholderne til gaskoblingen B og indsæt pakningen C. Anbring enderne af gummislangen H på slangeholderen A+F og på trykregulatorens udgangskobling på gasflasken. Fastgør enden af slangen H på slangeholderen A+F ved hjælp af klemmen I, der opfylder kravene i den gældende lovgivning. 21

20 Anvisninger til installatøren 14.TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER Før følgende indgreb udføres, skal apparatet frakobles strømforsyningen. Apparatet er indstillet til bygas G110 (III1a2H3B/P) med et tryk på 8 mbar. Hvis apparatet skal tilsluttes andre gastyper, skal dyserne udskiftes og minimumsflammen på gashanerne justeres. Følg anvisningerne nedenfor for at udskifte dyserne Udskiftning af dyser på komfurplade 1 Løft gryderistene af og fjern alle blusdæksler og flammespredere 2 Skru dyserne af med en 7-mm topnøgle. 3 Udskift dyserne med de, der passer til den anvendte gastype (se afsnittet 14.2 Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 70 cm) / 14.4 Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 90 cm).) 4 Sæt gasblussene på igen med den rette placering. Dyser til brug af bygas (G110-8 mbar) kan bestilles hos de autoriserede servicecentre. 22

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Din brugermanual SMEG CX61VMN

Din brugermanual SMEG CX61VMN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122. 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122. 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123 Indholdsfortegnelse 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123 3. Elektrisk tilslutning 125 4. Gastilslutning 126 4.1

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Oversigt. Fremgangsmåde ved brug af apparatet. Vedligeholdelse

Oversigt. Fremgangsmåde ved brug af apparatet. Vedligeholdelse Vi takker for valget af apparatet fra Indesit. Apparatet er driftssikkert og brugervenligt. Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning. Herved opnås optimalt udbytte af apparatet og driftsperioden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 1 GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 780064 BRUGERVEJLEDNING Indhold: A. Godt at vide, før du bruger. B. Sikkerhed C. Installation og drift D. Installer gas regulator

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A CE92GPX 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709113889 Gaspladen: 6 brændere: Venstre bag /frem: 1,00 kw-hurtig 4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw-1,00 kw Højre

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugs- og installationsanvisning DK. Gaskomfur med el-ovn WGC60S og WGC60W

Brugs- og installationsanvisning DK. Gaskomfur med el-ovn WGC60S og WGC60W Brugs- og installationsanvisning DK Gaskomfur med el-ovn WGC60S og WGC60W DK 2 Kære kunde, Tak fordi du har købt vores produkt. Forholdsreglerne og sikkerhedsanvisningerne, som vi har angivet nedenfor

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A EAN13: 8017709155001 6 brændere Venstre bag: ekstra hurtig 4200 W Venstre frem: 1800 W Midte bag:

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178 3.1 Vores miljøhensyn... 178 3.2 Dine miljøhensyn... 178 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nova

Da: Betjeningsvejledning Nova Da: Betjeningsvejledning Nova Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere