1. ANVISNINGER FOR BRUG ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK SIKKERHEDSANVISNINGER BRUG AF APPARATET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK SIKKERHEDSANVISNINGER BRUG AF APPARATET LÆR DIT APPARAT AT KENDE INDEN INSTALLATION BRUG AF KOMFURPLADEN Tænding af komfurpladens gasblus Praktiske råd angående brugen af komfurpladens gasblus Kogegrejets diameter FRONTPANEL BRUG AF OVNEN Generelle råd og advarsler omkring brugen Afkølingsblæser Brug af den elektriske grill Brug af grillen ADVARSEL Opbevaringsrum (kun på visse modeller) ELEKTRONISK TÆND/SLUK-UR Justering af klokkeslættet Halvautomatisk tilberedning Automatisk tilberedning Afslutning af tilberedningen Minutur Justering af alarmens lydstyrke Afbrydelse af alarmen Sletning af indstillede data Ændring af indstillede data RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af rustfrit stål Almindelig daglig rengøring Pletter og madrester Rengøring af komfurpladens enkeltdele Rengøring af ovnen Rengøring af glas i ovnlåge EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE Smøring af gashanerne og termostaten i gasovnen Udskiftning af pære Fjernelse af ovnlåge Fjernelse af tætningsliste INSTALLATION AF APPARATET Elektrisk tilslutning Rumudluftning Bortledning af røg fra forbrænding Tilslutning af gas Tilslutning til naturgas og flaskegas (Se tilslutningsdiagrammet) Tilslutning til flaskegas TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER Udskiftning af dyser på komfurplade Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 70 cm) Gasblussenes placering på komfurpladen (mod. 70 cm) Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 90 cm) Gasblussenes placering på komfurpladen (mod. 90 cm) AFSLUTTENDE ARBEJDE Regulering af gasblussenes minimumsniveau for by- og naturgas Regulering af gasblussenes minimumsniveau for flaskegas Placering og planstilling af apparatet (kun på visse modeller)...25 ANVISNINGER TIL BRUGEREN: Disse anvisninger rummer gode råd, en beskrivelse af betjeningen og vejledning angående rengøring og vedligeholdelse af apparatet. ANVISNINGER TIL INSTALLATØREN: Disse anvisninger er til den autoriserede installatør, som skal installere og igangsætte apparatet og udføre en inspektionstest. 3

2 Anvisninger for brug 1. ANVISNINGER FOR BRUG DENNE VEJLEDNING HØRER MED TIL APPARATET OG DEN SKAL DERFOR OPBEVARES I SIN HELHED OG VÆRE LET TILGÆNGELIG I HELE KOMFURPLADENS LEVETID. VI ANBEFALER, AT DU LÆSER DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT, FØR DU TAGER KOMFURPLADEN I BRUG. INSTALLATION SKAL FORETAGES AF EN AUTORISERET INSTALLATØR I HENHOLD TIL GÆLDENDE FORSKRIFTER. DETTE APPARAT ER GODKENDT TIL PRIVAT BRUG OG OVERHOLDER DE AKTUELT GÆLDENDE EU-DIREKTIVER. APPARATET ER KONSTRUERET TIL FØLGENDE FUNKTIONER: TILBEREDNING OG OPVARMNING AF MAD. ANDEN BRUG AF APPARATET ANSES FOR URETMÆSSIG. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR VED URETMÆSSIG BRUG. BRUG ALDRIG DETTE APPARAT TIL RUMOPVARMNING. EFTERLAD IKKE EMBALLAGEN I HJEMMET. SORTÉR DE FORSKELLIGE EMBALLAGETYPER OG AFLEVÉR DEM PÅ DEN NÆRMESTE SÆRLIGE AFFALDSPLADS. DETTE APPARAT ER FORSYNET MED MÆRKNING SOM FORESKREVET I EU-DIREKTIVET 2002/ 96/EF OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE). DETTE DIREKTIV FASTLÆGGER RETNINGSLINIERNE FOR INDSAMLING OG GENBRUG AF APPARATER OG ER GÆLDENDE I HELE EU. DÆK IKKE VENTILATIONSÅBNINGER ELLER VARMESPREDNINGSSPALTER TIL. IDENTIFIKATIONSPLADEN MED TEKNISKE SPECIFIKATIONER, SERIENUMMER OG CD- MÆRKNINGEN ER PLACERET SYNLIGT I OPBEVARINGSRUMMET. DENNE PLADE MÅ IKKE FJERNES. BRUG IKKE METALSVAMPE ELLER SKARPE SKRABERE: DE KAN ØDELÆGGE OVERFLADEN. BRUG ET ALMINDELIGT IKKE-SLIBENDE MIDDEL OG OM NØDVENDIGT EN TRÆ- ELLER PLASTIKSKRABER. SKYL GRUNDIGT OG TØR EFTER MED EN BLØD KLUD ELLER ET VASKESKIND. FJERN STRAKS SUKKERHOLDIGE MADRESTER (SÅSOM MARMELADE) FRA OVNEN. HVIS DE FÅR LOV AT BRÆNDE HELT FAST, KAN DE ØDELÆGGE OVNENS EMALJEBELÆGNING. Producenten er ikke ansvarlig for kvæstelser eller materielle skader forårsaget af manglende overholdelse af ovenstående instruktioner eller ulovlig manipulation med en eller flere af apparatets dele og brug af uoriginale reservedele. 4

3 Anvisninger for bortskaffelse 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK Vi bruger udelukkende ikke-forurenende, miljøvenlige og genanvendelige materialer til at emballere vores apparater. Vi beder dig samarbejde med os ved at bortskaffe emballagen korrekt. Kontakt din lokale forhandler eller de relevante lokale myndigheder for at få adressen på den nærmeste affaldsstation med affaldssortering. Lad ikke emballagen eller dele af den ligge og flyde. Visse emballagedele, især plastposer, kan være farlige for børn, da de kan blive kvalt i dem. Dit gamle apparat skal også bortskaffes korrekt. Vigtigt: Aflevér apparatet på den nærmeste genbrugsstation eller affaldsstation med affaldssortering. Korrekt bortskaffelse sikrer, at værdifulde materialer kan genindvindes. Før du kasserer apparatet, skal du fjerne låger og lade eventuelle plader sidde i. Dette forhindrer, at børn under leg kan klatre ind og ved et uheld blive fanget inden i apparatet. Klip også strømkablet af og fjern det og stikket. 5

4 Sikkerhedsanvisninger 3. SIKKERHEDSANVISNINGER SE INSTALLATIONSANVISNINGERNE FOR GAS- OG ELAPPARATER, SIKKERHEDSREGLERNE OG KRAVENE TIL UDLUFTNING. FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD PÅBYDER LOVEN, AT ALLE ELAPPARATER SKAL INSTALLERES OG SERVICERES AF FAGFOLK, SOM KENDER OG OVERHOLDER DE GÆLDENDE FORSKRIFTER OG REGLER. VORES GODKENDTE INSTALLATØRER UDFØRER DETTE ARBEJDE PÅ EN SIKKER OG TILFREDSSTILLENDE MÅDE. FRAKOBLING AF GAS- OG ELAPPARATER BØR ALTID UDFØRES AF EN FAGLÆRT PERSON. KONTROLLÉR, AT STIKKET OG VÆGGENS STIKKONTAKT ER KOMPATIBLE OG OPFYLDER KRAVENE I DE GÆLDENDE FORSKRIFTER. DER SKAL VÆRE ADGANG TIL STIKKONTAKTEN, NÅR APPARATET ER BYGGET IND. TRÆK ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I STRØMKABLET. DETTE APPARAT MÅ IKKE PLACERES OG INSTALLERES PÅ EN SOKKEL. DET ELEKTRISKE SYSTEM SKAL FORBINDES TIL JORD SOM FORESKREVET I DE GÆLDENDE SIKKERHEDSREGLER. FORETAG EN KORT INSPEKTIONSTEST AF APPARATET EFTER INSTALLATION I HENHOLD TIL NEDENSTÅENDE ANVISNINGER. HVIS APPARATET IKKE FUNGERER, SKAL DET FRAKOBLES STRØMFORSYNINGEN. KONTAKT DERPÅ DET NÆRMESTE TEKNISKE SERVICECENTER. FORSØG ALDRIG AT REPARERE APPARATET. SÆT IKKE KOGEGREJ MED UJÆVN BUND PÅ KOMFURPLADENS GRYDERISTE. BRUG IKKE KOGEGREJ, DER RAGER UD OVER KOMFURPLADEN. SÆT ALDRIG BRANDFARLIGE GENSTANDE I OVNEN: DE KAN ANTÆNDES OG FORÅRSAGE BRAND. UNDER BRUG BLIVER APPARATET MEGET VARMT. PAS PÅ, AT DU IKKE RØRER VED VARMELEGEMERNE I OVNEN. HOLD FAST I GLASLÅGET MED EN HÅND, NÅR DET SÆNKES NED OVER KOMFURPLADEN. ADVARSEL: GLASLÅGET KAN SPLINTRE, HVIS DET OPVARMES. SLUK ALLE GASBLUS OG LAD DEM KØLE AF, FØR DU SÆNKER GLASLÅGET. APPARATET ER KUN TIL BRUG FOR VOKSNE. LAD IKKE BØRN LEGE MED DET ELLER OPHOLDE SIG I NÆRHEDEN AF DET. NÅR GRILLEN ER I BRUG, KAN DE TILGÆNGELIGE DELE BLIVE EKSTREMT VARME: HOLD BØRN LANGT VÆK FRA OVNEN. KONTROLLÉR, AT ALLE KNAPPER STÅR PÅ (SLUKKET), NÅR DU ER FÆRDIG MED AT BRUGE KOMFURET. INDEN APPARATET TAGES I BRUG, SKAL ALLE AFTAGELIGE MÆRKATER OG EVENTUEL BESKYTTELSESMATERIALE FJERNES FRA APPARATETS YDER- OG INDERSIDE. DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING. Producenten fralægger sig alt ansvar for kvæstelser eller materielle skader forårsaget af manglende overholdelse af ovennævnte forskrifter eller af indgriben i apparatets dele eller brug af uoriginale reservedele. 6

5 4. BRUG AF APPARATET Apparatet er fremstillet til privat brug og er egnet til tilberedning og opvarmning af mad. Apparatet er ikke projekteret og fremstillet til professionel brug. Smeg fralægger sig alt ansvar for skader, som skyldes forkert brug af apparatet. Advarsel: Producenten fralægger sig alt ansvar for kvæstelser eller materielle skader forårsaget af manglende overholdelse af ovennævnte forskrifter eller af indgriben i apparatets dele eller brug af uoriginale reservedele. 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE BAGKANT KOMFURPLADE FRONTPANEL OVNRUM OPBEVARINGSRUM (KUN PÅ VISSE MODELLER) 6. INDEN INSTALLATION Efterlad ikke emballagen i hjemmet. Sortér de forskellige emballagetyper og aflevér dem på den nærmeste særlige affaldsplads. Rengør apparatets inderside for at fjerne eventuelle rester fra fremstillingen. For yderligere oplysninger om rengøring henvises til kapitel 11. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE. Før ovnen og grillen bruges første gang, skal du forvarme dem til maks. temperatur længe nok, til at evt. olieholdige rester fra fremstillingen brændes væk, da de kan give afsmag i maden. Tænd/sluk-urets display blinker og viser efter et strømsvigt. For yderligere oplysninger om justering henvises til afsnit 10. ELEKTRONISK TÆND/SLUK-UR. 7

6 7. BRUG AF KOMFURPLADEN 7.1 Tænding af komfurpladens gasblus Før du tænder gasblussene, skal du kontrollere at flammesprederne er i den korrekte stilling og at gasblussenes dæksler er på plads, idet du sikrer dig, at hullerne A i flammesprederne passer med gnisttænderne og termoelementerne. Løft glaslåget inden tænding af gasblussene. Sluk alle gasblus og vent, indtil de er afkølet, inden låget lukkes. Gryderisten B (ekstraudstyr) er beregnet til en wok (kinesisk pande). For at modvirke slid på komfurpladen har vi udstyret komfuret med et hævet grydestativ C, som skal placeres under gryder, hvis diameter er større end 26 cm. Det medfølgende reduktionsstativ C bruges også til små gryder. Mærket ved siden af knappen angiver hvilket gasblus, knappen svarer til. Apparatet har en elektronisk tænder. Tryk knappen ind og drej den mod uret hen på symbolet for minimumsflamme, indtil gasblusset tænder. På modeller med sikkerhedsventiler skal knappen holdes trykket nede i et par sekunder for at sikre opvarmning af termoelementet. Gasblusset kan gå ud, hvis du slipper knappen for tidligt: Dette betyder, at termoelementet endnu ikke er tilstrækkeligt varmt. Vent et øjeblik, tænd gasblusset på ny og hold knappen trykket nede i længere tid. Dette er ikke nødvendigt, hvis gasblussene ikke er udstyret med termoelement. På modeller med termoelementer findes der en sikkerhedsventil, der aktiveres, hvis gasblusset skulle gå ud. Dette afbryder gastilførslen, også selvom hanen stadig står åben. 7.2 Praktiske råd angående brugen af komfurpladens gasblus Gør følgende for at få optimalt udbytte af gasblussene og et reduceret gasforbrug: Brug kogegrej, som har låg, og som passer i størrelse til gasblusset, så flammerne ikke slikker op langs siderne (se afsnit 7.3 Kogegrejets diameter ). Når vandet når kogepunktet, skal du skrue ned for flammen, så vandet ikke koger over. For at undgå forbrændinger og skade på komfurpladen skal alle gryder og pander placeres inden for komfurpladens kanter. Kogegrejet skal have en plan og glat bund. Når du bruger fedtstoffer eller olie, skal du være meget forsigtig, så de ikke overophedes og bryder i brand. Hvis flammen ved et uheld går ud, skal du slukke med knappen og vente i mindst 1 minut, før du tænder gasblusset igen. 8

7 7.3 Kogegrejets diameter GASBLUS 1. Lille 2. Mellem 4. Tredobbelt Ø MIN. OG MAKS. (I CM) GASBLUS 1. Lille 2. Mellem 3. Stort 4. Tredobbelt Ø MIN. OG MAKS. (I CM)

8 8. FRONTPANEL Alle komfurets knapper sidder på frontpanelet. Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af de anvendte symboler. TERMOSTATKNAP FORRESTE VENSTRE GASBLUS FUNKTIONSKNAP BAGESTE VENSTRE GASBLUS BAGESTE HØJRE GASBLUS FORRESTE HØJRE GASBLUS CENTRALT GASBLUS Hvis komfuret er udstyret med elektronisk tænd/sluk-ur, skal du kontrollere, at symbolet på displayet, inden ovnen benyttes (se afsnit 10. ELEKTRONISK TÆND/SLUK-UR ). vises KONTROLKNAP TIL KOMFURPLADENS GASBLUS Flammen tændes ved at trykke på knappen og dreje den mod uret til positionen for minimumsflamme. Justér flammen ved at dreje knappen mellem maks. ( ) og minimum ( ). Gasblusset slukkes, når knappen drejes tilbage til positionen. TERMOSTATKNAP Tilberedningstemperaturen vælges ved at dreje knappen med uret hen på den ønskede temperatur mellem 50 C og 260 C. Når den orange indikator lyser, er ovnen ved at varme op. Når indikatoren slukkes, har ovnen den valgte temperatur. Når indikatoren blinker, er ovntemperaturen stabil på den valgte temperatur. 10

9 FUNKTIONSKNAP Elovnens forskellige funktioner passer til forskellige tilberedningsmåder. Indstil først den ønskede funktion og derpå temperaturen med termostatknappen. OVER- OG UNDERVARME GRILL + BLÆSER UNDERVARME OVER- OG UNDERVARME + VARMLUFT LILLE GRILL + GRILLSPID VARMLUFT STOR GRILL OPTØNING 11

10 9. BRUG AF OVNEN På modeller med elektronisk tænd/sluk-ur, skal du kontrollere, at symbolet ovnen benyttes. vises på displayet, inden 9.1 Generelle råd og advarsler omkring brugen Før ovnen og grillen benyttes første gang, skal du forvarme den til maks. temperatur (260 C for elovn) længe nok, til at evt. olieholdige rester fra fremstillingen brændes væk, da de kan give afsmag i maden. Tænd/sluk-urets display blinker og viser efter et strømsvigt. For yderligere oplysninger om justering henvises til afsnit 10. ELEKTRONISK TÆND/SLUK-UR. Ovntilbehøret, som kommer i berøring med maden, er fremstillet af materialer, som overholder kravene i EU-direktivet 89/109/EØF af og de gældende forskrifter. ADVARSEL: Gasovnen tændes med ovnlågen stående åben. Ovnen er udstyret med et sikkerhedssystem, som forhindrer gasblusset i at tændes, når ovnlågen er lukket. Hvis dette gøres forkert, skal du åbne ovnlågen og vente nogle sekunder, før du tænder en gang til. For at undgå problemer som følge af damp i ovnen, skal ovnlågen åbnes i to trin: halvt åben (ca. 5 cm) i 4-5 sekunder og derpå helt åben. Hold ovnlågen åben i så kort tid som muligt, når du tilser maden. Dermed undgår du, at ovntemperaturen falder og måske ødelægger maden. 9.2 Afkølingsblæser Apparatet er udstyret med en afkølingsblæser, som aktiveres få minutter efter slukning af ovnen. Blæseren skaber en normal luftstrøm, som strømmer ud fra bunden midt på ovnens forside og som kan fortsætte i kort tid, efter at ovnen er slukket. 9.3 Brug af den elektriske grill Til kortvarig tilberedning (eksempelvis gratinering af retter, som allerede er færdige), vælg den almindelige grillfunktion eller og drej termostatknappen til maks. temperatur. Funktionen med varmluftsgrill (kun på visse modeller) gør det muligt at udføre den aktuelle tilberedning, idet blæserens funktion sikrer, at varmen trænger ind i maden. Denne tilberedning sker ved at vælge funktionen med varmluftsgrill og dreje termostatknappen til den ønskede tilberedningstemperatur (indstil aldrig en temperatur på mere end 200 C) Montering af stativ til grillspid Placér stativet til grillspiddet på den anden ribbe fra neden således, at holderen til anbringelse af spiddet vender ud mod ovnlågen. Anbring grillspiddet som vist i figuren (1) og skub stativet ind i ovnen, indtil spiddets ende er placeret ved hullet til motoren for det roterende grillspid. Løft og pres herefter grillspiddet mod venstre, indtil det er anbragt i samme position som vist i figuren (2). For at aktivere denne funktion er det nødvendigt at dreje funktionsknappen til position. Dette skal finde sted, når ovnen er kold og slukket. Efter tilberedning på denne måde skal grillspiddet fjernes fra hullet (3). Herefter skal stativet trækkes udad således, at grillspiddet fjernes fra ovnen (4). 1) 2) 3) 4) 12

11 9.4 Brug af grillen Lad ovnen varme op i 5 minutter (angives ved tænding af den røde indikator), før du sætter maden ind. Du bør krydre maden før tilberedning. Du bør også pensle maden med olie eller smeltet smør før tilberedningen. Sæt en bradepande ind underneden for at opsamle fedt og saft. Du bør placere ovnristen med maden på en af de ribber, der findes i ovnen. Brug evt. nedenstående vejledning: FØDEVARER Fladt eller tyndskåret kød RIST I RIBBE Rullesteg 2-3 Fjerkræ ADVARSEL Tilberedningstiden med grillfunktionen må ikke være længere end 60 minutter. Ovnlågen skal være lukket, når du tilbereder med grill og grill/grillspid. For at undgå overophedning, når du bruger ovnen eller grillen, skal du altid lade apparatets glaslåg stå åbent. Under og efter brug er de tilgængelige dele af ovnen meget varme og du skal derfor sørge for, at børn ikke kommer i nærheden af den. Når du tilbereder med grillspid, skal du sætte en af de bradepander, der følger med ovnen, på den nederste ribbe, så fedt og saft opsamles. Fjern alle ubrugte bageplader og riste fra ovnen, når du bruger den. Dæk ikke ovnbunden med alufolie under tilberedningen og placér ikke bradepander og plader på den, da det kan ødelægge emaljebelægningen. Placér bagepapiret, så det ikke forhindrer varmecirkulationen i ovnen. 9.6 Opbevaringsrum (kun på visse modeller) Der findes et opbevaringsrum under ovnen. Du får adgang til det ved at trække i lågens øverste kant. Opbevar aldrig brandbare ting, såsom klude, papir og lignende i rummet. Det er kun beregnet til apparatets metaltilbehør. Du må aldrig åbne opbevaringsrummet, når ovnen er tændt eller stadig varm. Temperaturen i rummet kan være meget høj. 3 13

12 10.ELEKTRONISK TÆND/SLUK-UR FUNKTIONER MINUTUR KNAP FOR TILBEREDNINGSTID TILBEREDNING SLUT TIDSINDSTILLING TILBAGE TIDSINDSTILLING FREM 10.1 Justering af klokkeslættet Når du bruger ovnen første gang eller efter strømafbrydelse, blinker displayet og viser. Hold begge knapperne og trykket nede og tryk samtidig på knappen til ændring af værdien eller : Når du trykker på knappen, stilles tiden enten frem eller tilbage med et minut ved hvert tryk. Tryk på en af de to knapper, indtil klokkeslættet vises på displayet. Indstil den ønskede funktion og temperatur, før du bruger tænd/sluk-uret Halvautomatisk tilberedning Brug denne indstilling til auto-sluk af ovnen, når tilberedningstiden er slut. Når der trykkes på knappen, tændes displayet og viser. Hold knappen trykket nede og tryk samtidig på knappen til ændring af værdien eller for at indstille tilberedningstiden. Når knappen slippes, starter nedtællingen af den programmerede tilberedningstid og displayet viser det aktuelle klokkeslæt sammen med symbolerne A og Automatisk tilberedning Brug denne indstilling til automatisk tænd og sluk af ovnen. Når der trykkes på knappen, tændes displayet og viser. Hold knappen trykket nede og tryk samtidig på knappen til ændring af værdien eller for at indstille tilberedningstiden. Når der trykkes på knappen, vises summen af klokkeslættet + tilberedningstiden. Hold knappen trykket nede og tryk samtidig på knappen eller for at justere sluttidspunktet for tilberedningen. Slip knappen for at starte den programmerede tilberedningstid. Displayet viser herefter klokkeslættet sammen med symbolerne A og. Efter indstilling er det muligt at se den resterende tilberedningstid ved at trykke på knappen. Tryk på knappen for at se sluttidspunktet for tilberedningen. Indstilling af inkonsekvente værdier forhindres af det logiske system (eksempelvis accepterer tænd/sluk-uret ikke modsætningen mellem en tilberedningstid og en længere tidsperiode) Afslutning af tilberedningen Ovnen slukkes automatisk, når tilberedningen er slut og samtidig høres en lydalarm. Efter slukning af alarmen viser displayet atter klokkeslættet sammen med symbolet ovnen er vendt tilbage til funktionen for manuel betjening., der angiver, at 14

13 10.5 Minutur Tænd/sluk-uret kan også bruges som et almindeligt minutur. Når der trykkes på knappen, viser displayet. Hold knappen trykket nede og tryk samtidig på knappen eller. Når knappen slippes, starter den programmerede tælling og displayet viser klokkeslættet sammen med symbolet. Efter indstilling er det muligt at se den resterende tid ved at trykke på knappen. Når tænd/sluk-uret bruges som minutur, slukkes ovnen ikke efter udløbet af den programmerede tilberedningstid Justering af alarmens lydstyrke Lydalarmens styrke kan indstilles til tre forskellige niveauer. Dette sker ved at trykke på knappen Afbrydelse af alarmen Alarmen afbrydes automatisk efter syv minutter. Alarmen kan afbrydes manuelt ved at trykke samtidig på knapperne og. Drej alle knapper til 0 for at slukke apparatet Sletning af indstillede data Efter indstilling af programmet holdes knappen for funktionen, som skal slettes, nede mens samtidig nås ved hjælp af knappen eller. Sletningen af tidsindstillingen opfattes af tænd/sluk-uret som afslutning af tilberedningen Ændring af indstillede data De indstillede data vedrørende tilberedningen kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt ved at holde funktionsknappen trykket nede og samtidig justere ved hjælp af knappen eller. 15

14 11.RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 11.1 Rengøring af rustfrit stål For at holde de rustfrie ståloverflader i god stand, skal du rengøre dem efter hver brug, når komfuret er kølet af Almindelig daglig rengøring Brug altid kun specialrengøringsmidler uden slibemidler eller klorbaserede syrer til at rengøre og bevare de rustfrie ståloverflader. Således bruges rengøringsmidlet: Hæld midlet på en fugtig klud og tør overfladerne af. Skyl grundigt og tør efter med en blød klud eller et vaskeskind Pletter og madrester Brug ikke metalsvampe eller skarpe skrabere: de kan ødelægge overfladen. Brug et almindeligt ikke-slibende middel og om nødvendigt en træ- eller plastikskraber. Skyl grundigt og tør efter med en blød klud eller et vaskeskind. Fjern straks sukkerholdige madrester (såsom marmelade) fra ovnen. Hvis de får lov at brænde helt fast, kan de ødelægge ovnens emaljebelægning Rengøring af komfurpladens enkeltdele Glaslåg Hvis du spilder væske på det lukkede glaslåg, skal du fjerne væsken omhyggeligt med en klud, før du løfter glaslåget Gryderiste Fjern gryderistene og vask dem i varmt vand tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Sørg for at fjerne alle fastbrændte madrester. Sæt dem tilbage på komfurpladen. Da ristene kommer i kontakt med flammerne, kan belægningen på den del af gryderisten, der er nær varmen, ændre farve. Dette er helt normalt og har ingen indflydelse på gryderistens funktion Blusdæksler og flammespredere Blusdækslerne og flammesprederne kan tages af, så de let kan rengøres. Rengør dem i varmt vand tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Sørg for at få alle fastbrændte madrester af og vent, indtil de er tørre. ADVARSEL: Vask dem ikke af i opvaskemaskine. De kan eventuelt lægges i blød i varmt vand og rengøringsmiddel. Sæt flammesprederne på igen, idet du kontrollerer, at de sidder korrekt i de rette holdere med de rette dæksler således, at hullerne A i flammesprederne passer med gnisttænderne og termoelementerne Gnisttændere og termoelementer For at fungere korrekt skal gnisttænderne og termoelementerne holdes rene (gælder kun modeller, der har gnisttændere og termoelementer). Kontrollér dem regelmæssigt og rengør dem efter behov med en fugtig klud. Evt. indtørrede rester kan fjernes med en tandstikker eller en nål. 16

15 11.5 Rengøring af ovnen For at holde ovnen i god stand er det nødvendigt at rengøre den regelmæssigt. Lad først ovnen afkøle. Fjern alle de aftagelige dele. Rengør ovnristene med varmt vand tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Skyl efter og tør. Benyt ikke damp til indvendig rengøring af ovnen Rengøring af glas i ovnlåge Ovnlågens glas bør rengøres jævnligt. Tør det af med køkkenrulle. Hvis pletterne sidder fast, kan glasset rengøres med en fugtig svamp med almindeligt rengøringsmiddel. 17

16 12.EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE Det kan være nødvendigt at foretage særlig vedligeholdelse af ovnen eller udskifte dele, f.eks. isoleringspakninger og elpærer, på grund af slitage. De følgende anvisninger fortæller, hvordan du foretager sådanne små vedligeholdelsesopgaver. Apparatet skal frakobles strømforsyningen, før du foretager vedligeholdelse, hvor du får adgang til strømførende dele Smøring af gashanerne og termostaten i gasovnen Efter en tid kan gashanerne og termostaten i gasovnen blive vanskelige at dreje eller sætte sig fast. Hvis dette sker, skal de renses indvendigt og gensmøres. Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret tekniker Udskiftning af pære Fjern beskyttelsesglasset A ved at dreje det mod uret. Udskift pæren B med en tilsvarende pære (25 W). Montér beskyttelsesglasset A på ny. Benyt kun pærer, der er beregnet til ovn (temperatur på 300 C) Fjernelse af ovnlåge Løft grebene B og tag fat i ovnlågen med begge hænder i nærheden af hængslerne A. Hæv ovnlågen således, at der dannes en vinkel på ca. 45 og fjern den. Den efterfølgende montering sker ved at indsætte hængslerne A i rillerne. Lad herefter ovnlågen sænke sig og afhægt grebene B Fjernelse af tætningsliste Ovnlågens tætningsliste kan fjernes for at muliggøre grundig rengøring af ovnen. Inden fjernelse af tætningslisten er det nødvendigt at fjerne ovnlågen som beskrevet ovenfor. Hæv tapperne i hjørnerne som vist i figuren efter fjernelse af ovnlågen. 18

17 Anvisninger til installatøren 13.INSTALLATION AF APPARATET Apparatet skal installeres af en autoriseret installatør og installationen skal ske med overholdelse af de gældende forskrifter. Afhængigt af den konkrete installationstype tilhører apparatet klasse 1 eller klasse 2 (underklasse 1). Apparatet kan anbringes op ad vægge, hvor en af væggene er højere end komfurpladen, men der skal være en afstand på min. 50 mm mellem apparatets side og væggen som vist i tegning A og B vedrørende installationsklasserne. Hylder eller emhætter skal monteres min. 750 mm over komfurpladen. A) B) A) B) 13.1 Elektrisk tilslutning Kontrollér, at strømkablets spænding og kapacitet stemmer overens med de data, der er angivet på pladen i opbevaringsrummet. Denne plade må ikke fjernes. Hvis der benyttes en fast tilslutning, skal strømkablet udstyres med en flerpolet afbryder med en kontaktåbningsafstand på 3 mm eller derover. Placér afbryderen et lettilgængeligt sted nær apparatet. Strømtilslutningen kan være fast eller med stik og stikkontakt. I sidstnævnte tilfælde skal såvel stik som stikkontakt være egnet til det anvendte strømkabel og overholde de gældende forskrifter. Uanset tilslutningsmåde, er en jording af apparatet absolut påkrævet. Før tilslutningen skal det kontrolleres, at forsyningskablet er passende forbundet til jord. Undgå at bruge dæmpere, adaptere eller shuntledninger. Ved drift på V~: Brug et trepolet H05RR-F/H05V2V2-F Kabel 3 x 1,5 mm 2. Den kabelende, der skal tilsluttes apparatet, skal have en jordledning (gul-grøn), der er mindst 20 mm længere. 19

18 Anvisninger til installatøren Producenten fralægger sig alt ansvar for kvæstelser eller materielle skader forårsaget af manglende overholdelse af ovennævnte forskrifter eller af indgriben i apparatets dele Rumudluftning Rummet, hvor apparatet står, bør have lufttilførsel i henhold til B.S 5440 del 2, I alle rum skal der være et vindue, der kan åbnes eller tilsvarende, og i nogle rum skal der også være permanent udluftning. 2 For rumvolumen under 5 m 3 kræves der et aftræksrør på 100 cm 2. 3 Hvis rummet har en direkte udgang til det fri og rummet overstiger 1 m 3, er et aftræksrør ikke påkrævet. 4 For rumvolumen på mellem 5 m 3 og 10 m3 kræves der et aftræksrør på 50 cm 2. 5 Hvis der er andre gasapparater i samme rum, bør du konsultere B.S 5440, del ang. kravene til aftræksrør. 6 Dette apparat må ikke installeres i et værelse med køkkenniche på under 20 m 3 eller i et badeværelse. Vinduerne eller den permanente udluftning bør derfor ikke blokeres eller fjernes, uden at man kontakter en installatør fra Corgi gas først. Forsømmelse mht. korrekt installation er farligt og kan resultere i retsforfølgelse Bortledning af røg fra forbrænding Bortledningen af røgen fra forbrændingen skal foregå ved hjælp af emhætter, der er sluttet til et naturligt og effektivt aftræk, eller ved hjælp af forceret udsugning. Et effektivt udsugningssystem kræver nøje planlægning af den tekniker, som er autoriseret til udformning af udsugningssystemet. Systemet skal udformes med overholdelse af de positioner og afstande, som er fastsat i de gældende forskrifter. Installatøren skal udstede en overensstemmelseserklæring efter udførelse af indgrebet Tilslutning af gas Installationen med gummislange som foreskrevet i de gældende forskrifter skal udføres således, at slangens længde ikke overskrider 1,5 m. Kontrollér, at slangen ikke kommer i kontakt med bevægelige dele eller sammenpresses. Slangens indvendige diameter skal være 8 mm til FLYDENDE GAS og 13 mm til NATURGAS og BYGAS. Kontrollér, at følgende betingelser er opfyldt: Kontrollér, at slangen er fastgjort til slangeholderen ved hjælp af sikkerhedsstropper. Kontrollér, at slangen ikke på noget sted er i kontakt med varme vægge (maks. 50 C). Kontrollér, at slangen ikke udstrækkes for meget eller spændes samt at den ikke bøjes eller sammenpresses. Kontrollér, at slangen ikke kommer i kontakt med skarpe genstande eller skarpe hjørner. Kontrollér, at slangen er tæt og der ikke slipper gas ud i omgivelserne. Forsøg ikke at reparere den. Udskift den med en ny slange. Kontrollér, at slangens udløbsdato (trykt på slangen) ikke er overskredet. TILSLUTNINGEN MED GUMMISLANGER SOM FORESKREVET I DEN GÆLDENDE LOVGIVNING KAN KUN FINDE STED, HVIS DER ER MULIGT AT KONTROLLERE SLANGEN I DENS FULDE LÆNGDE Tilslutning til naturgas og flaskegas (Se tilslutningsdiagrammet) Tilslut apparatet ved hjælp af bøjelige slanger af bajonettypen i henhold til B.S669. Slangetilslutningen bagpå apparatet har et ½" BSP indvendigt gevind.montér pakningen C mellem den bøjelige tilslutning Log apparatets tilslutningsrør B. Når du foretager tilslutningen, skal du sikre dig, at komfuretikke udsættes for belastning og at slangen ikke kommer i kontakt med skarpekanter. Hvis tilslutningen sker til flaskegas, skal bajonetslangen have rødebånd. 20

19 Anvisninger til installatøren 13.6 Tilslutning til flaskegas Benyt en trykregulator, som opfylder kravene i den gældende lovgivning, og tilslut gasflasken medoverholdelse af kravene i den gældende lovgivning. Kontrollér, at forsyningstrykket er i overensstemmelse med de værdier, der er beskrevet i tabellen iafsnit 14.2 Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 70 cm) / 14.4 Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 90 cm). Fastspænd den lille slangeholder F på den store slangeholder A. Slut slangeholderne til gaskoblingen B og indsæt pakningen C. Anbring enderne af gummislangen H på slangeholderen A+F og på trykregulatorens udgangskobling på gasflasken. Fastgør enden af slangen H på slangeholderen A+F ved hjælp af klemmen I, der opfylder kravene i den gældende lovgivning. 21

20 Anvisninger til installatøren 14.TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER Før følgende indgreb udføres, skal apparatet frakobles strømforsyningen. Apparatet er indstillet til bygas G110 (III1a2H3B/P) med et tryk på 8 mbar. Hvis apparatet skal tilsluttes andre gastyper, skal dyserne udskiftes og minimumsflammen på gashanerne justeres. Følg anvisningerne nedenfor for at udskifte dyserne Udskiftning af dyser på komfurplade 1 Løft gryderistene af og fjern alle blusdæksler og flammespredere 2 Skru dyserne af med en 7-mm topnøgle. 3 Udskift dyserne med de, der passer til den anvendte gastype (se afsnittet 14.2 Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 70 cm) / 14.4 Skema vedrørende gasblussenes og dysernes karakteristika (mod. 90 cm).) 4 Sæt gasblussene på igen med den rette placering. Dyser til brug af bygas (G110-8 mbar) kan bestilles hos de autoriserede servicecentre. 22

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 2.1 Vores miljøhensyn... 185 2.2 Dine miljøhensyn... 185 3. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 186 4. ANVENDELSE... 187 5.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 364 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 364 1.2 Producentens ansvar 365 1.3 Apparatets formål 365 1.4 Bortskaffelse 365 1.5 Identifikationsskilt 366 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 3.1 Vores miljøhensyn... 296 3.2 Dine miljøhensyn... 296 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere